Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ΤΗΙ8 νΟΙϋ'ΜΕ 
00Ε$ ΝΟΤ ΟΙΡΟυΐΑΤΕ 
0υΤ8Ι0Ε ΤΗΕ ίΙβΗΑΚΥ -/^/^Λ^^^ ^64 — -^/ ΡΑΤΚΟI.Ο^I^Ε 

ΟϋΚδϋδ αΟΜΡΙ,ΕΤϋδ, 

$£υ ΒΙΒΗΟΤΗΕΟΑ υΝΙΥΕΚδΑίΙδ. ΙΝΤΕΟΚΑ, ΙΤΝΙΡΟΚΜΙδ, ΟΟΜΜΟΠΑ, ΟΕΟΟΝΟΜΙβΑ, 

ΟΚΠΙΜ 88. ΡΑΤΒΙΙ,ΟΟΟΤΟΒΙΙ, 8ΰΒΙΡΤ0Β11011Ε Ε€€ΙΕ8ΙΑ8ΤΙ(]0Κ11, 

8ΙΤΒ υΑΤίΝΟκυΜ, 81 νκ οκ^Β^ΟΒυΜ, 

ΟϋΙ ΑΒ Μ\0 ΑΡ08Τ0υ€0 ΑΏ ΜΎΑΤΕΜ ΙΝΝΟ€ΕΝΤΙΙ II! (ΑΝΝ. 1ί16) ΡΗΟ ΙΑΤΙΝΙ8, 
ΕΤ ΑΒ ϋΟΝαυΐ ΡΙΟΒΕΝΤΙΝΙ ΊΕΜΡΟΚΑ [ΑΝΝ, 1439) ΡΒΟ 0ΚΜα8 ΓΙΟΗϋΕΒϋΝΤ : 

ΚΕΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙ,ΟβΙΟΑ 

ΟΜΝΙϋΜ ^Ό£ ΕΧ8ΤΙΤΒΚΒ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΚυΗ ^ΑΤΗΟιI^^Ξ ΤΚΑ0ΙΤΙ0ΝΙ8 ΡΕΚ ΟϋΙΝΟΕΟΙΜ ΡΒΙΟΚΑ 

ΒοείΕδυ: 8^ε^υίΑ, 

<υΧΤΑ ΚΟΙΤΙΟΝΚ• ΑΟΟυΐΙΑΤΙΒβηίΑΒ, ΙΝΤΕΒ βΚ βυΜΟυΚ ΜΟΝΝΧ7Ι.Ι.Ι8 ΟΟΟΙΟΙΒυβ ΜΑΝυβΟΗΙΡΤΙβ αου.ΑΤΑ8, ΡΚΗΟϋΑΜ οιι^ιαβΝ- 

ΤΙΒ ΟΑβΠΟΑΤΑ ; ΟΙββΒΒΤΑΤΙΟΝΙΒυβ, 00ΜΜΚΝΤΑΒΧΙ8, ▼ΑΒII8^υΒ ΙΛΟΠΟΝΙΒΌΒ ΟΟΝΤΙΝΚΝΤΒΒ ΙΙ^Ι,υβΤΒΑΤΑ ; ΟΜΝΙβυβ 

ΟΡΚΒΙΒυβ Ρ08Τ ΑΜΡ1.188ΙΙΙΑ8 ΚΟΓΠΟΝΒβ ^υ^Β ΤΒΙΒϋβ ΝΟΥΙββΙΜΙΒ ΒΜΟυΐΛ» ΟΕΒΙΝΤϋΒ ΑΒ80];.υΤΑ8, ΟΒΤΒ0ΤΙ8, 

ΑΌΟΤΑ ; ΙΝΟΙΟΙΒυβ 0ΒΟΙΝΑΒΙΙ8 ΥΕΙ. ΚΤΙΑΜ ΑΝΑΙ«ΤΤΙ0Ι8, 8ΙΝθυΐ«08 81ΤΒ Τ0Μ08, 8ΙΤΒ ΑυΟΤΟΒΕβ |ΑΜ0υ<υβ 

ΜΟΜΒΙΤΙ 8υΒΒΒ0υΒ1ΙΤΙΒυ8, ΟΟΝΑΤΑ ; ΟΑΡΙΤυΐ.18 1ΝΤΒΑ ΙΡ8υΜ ΤΒΧΤυΜ ΒΙΤΒ 0Ι8Ρ08ΙΤΙ8, ΝΒΟΝΟΝ ΒΤ ΤΓΤυΐ^Ιβ 

ΒΙΝΟυυ^ΒυΜ ΡΑΟΙΝΑΒυΜ ΜΑΒΟΧΝΒΜ ΒυΡΒΒΙΟΒΚΜ 0Ι8ΤΙΝ0υΒΝΤΙΒυ8 βυΒ^ΒΟΤΑΜΟυΒ ΜΑΤΒΒΙΑΜ βΙΟΝΙΡΙ- 

ΟΑΗΤΙΒυΒ, ΑΟΟΒΝΑΤα; ΟΡΚΒΙΒυβ €ΌΗ ΟυΒίΜ, ΤυΜ ΑΡΟΟΒΤΡΗΙβ, ΑΐιΙΟυΑ ΤΚΒΟ ΑυΟΤΟΒΙΤΑΤΒ ΙΝ 

ΟΒΒΙΝΒ ΑΟ ΤΒΑΟΓΠΟΝΒΜ Β00Χ.Β8ΙΑΒΤΙ(:αΜ ΡΟΙΧΒΝΤΙΒυΒ, ΑΜΡΙ.ΙΙ^ΙβΑΤΑ ; 

ΟυΟΒΙΤΤΤΒ ΚΤ ΟϋΑΟΒΑΟΙΝΤΑ ΙΝΟΙΟΙΒΌΒ βυΒ ΟΜΝΙ ΒΒβΡΒΟΤυ, βΟΙΙ«ΙΟΒΤ, ΑΙ^ΗΑΒΒΤΙΟΟ, 0ΗΒ0Ν0Χ.0ΟΙ00, ΑΝΑίΤΤΙΟΟ, 

ΑΝΑΙΛΚ^ΙΟΟ, 8ΤΑΤΐ8ΤΧαθ, βΤΝΤΗΒΤΙΟΟ, ΚΤΟ., ΟΡΕΗΑ, ΒΕΒ ΕΤ ΑϋΟΤΟΒΕδ ΒΧΚΙΒΒΝΤΙΒυβ, ΙΤΑ υΤ ΝΟΝ ΒΟίυϋ 

ΒΤυΟΙΟβΟ, 8ΒΟ ΝΒΟΟΤΙΙ8 ΙΙ1ΡΙ«Ι0ΑΤ0, ΕΤ 81 ΡΟΒΤΒ 8ΙΝΤ, ΡΙ0ΒΙ8 ΒΤΙΑΜ ΒΤ ίΐΙΡΕΒΓΠΒ ΡΑΤΒΑΝΤ ΟΜΝΕβ 

88. ΡΑΤΒΕ8, Ι,ΟΟυΡΙ^ΒΤΑΤΑ ; 8ΒΟ ΡΒ^Β8ΒΒΤIII ΟυΟΒυβ ΙΜΜΒΝ8Ι8 ΒΤ ΟΒΝΕΒΑΙ.ΙΒυ8 ΙΝΟΙΟΙΒϋβι ΑίΤΒΗΟ 

ΒΟΟΛΟΒΊ ΒΕΚυΜ, ουο οοΝβυι^το, ουιοουιο νον 80ΐ.υΜ ται.» τα^ιθυβ ρατββ, τεβημ ετιαμ 

υκυβουιβουΒ ΡΑΤΒυΜ, ΑΒΒουΒ υι,υι βχοβρτιονκ^ ιν ουοοι^ΐΒΒτ τηβμα 80βιρ8ββιτ, πνο 

ίΝτυιΤΌ αοΝβρίαΐΑΤΟΒ ; αι.τββο 80ΒΙΡΤυΒ>ε δΑ^Β^Ε , βχ ςυο ι.β(:τοβι οομ- 

ΡΒΒΙΒΒ 8ΙΤ ΟΒΥΐυΜ ΟυίΝΑΜ ΡΑΤΒΒβ ΒΤ ΙΝ ΟυίΒυβ ΟΡΒΒυΜ 8υ0ΒυΜ 1.0018 

ΒΙΝαυΐ.ΟΒ 8ΙΝθσΐΛ>ΒυΜ Ι.ΙΒΒ0Βυΐ1 8αΒ1ΡΤυΒ4Ι ΥΒΒβυβ ι Α ΡΒΙΜΟ 0ΒΝΒ8Β08 

υ80υΚ ΑΒ ΝΟΤΙββΙΜυΐΙ ΑΡ00ΑΙ.ΤΡ818, ΟΟΜΜΒΙΓΓΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

Β0ΓΓ10 Α(κ:υΒΑΤ1Β8ΙΜΑ, ^^ΒΤΒΒIΒ^υΒ ΟΜΝΧΒϋΒ ΡΑΟΧΙ^Β ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΒΑ, 81 ΡΒΒΡΒΝΒΑΝΤυΒ ΟΒΑΒΑΟΤΕΒΟΙΙ ΝΙΤίΟΓΓΑβ, 

ΟΗΑΒΤ^Β 0υΑΐ.ΙΤΑ8, ΙΝΤΒΟΒΙΤΑβ ΤΒΧΤυΒ, ΟΟΒΒΒσΤΙΟΝΙβ ΡΒΒΡΒΟΤΙΟ, ΟΡΒΒυΜ ΒΒΟυΒΟΒϋΜ ΤϋΜ ΥΑΒΙΒΤΑΒ 

ΤυΜ ΝΰΜΒΒυ8, ΡΟΒΜΑ ΥΟΙ^ϋΜΙΝυΜ ΡΕΒΟϋΑΜ ΟΟΜΜΟΒΑ 8ΙΒΙ0υΒ ΙΝ ΤΟΤΟ ΡΑΤΒΟΙ^ΟΟυΐ ΟΕΟυΒβυ αθΝ8ΤΑΝΤΒΒ 

8ΙΜΙΙ.ΙΒ, ΡΒΒΤΙΙ ΒΧΙΟυίΤΑβ, ΡΒ^ΙΒΕΒΤΙΜΟϋΒ Ι8ΤΑ αθΙ«Ι«ΒΟΤΙΟ υΝΑ, ΜΒΤΗΟΒΙΟΑ ΒΤ ΟΗΒΟΝΟΙ.ΟΟΙΟΑ, 

ΒΒΧΟΒΝΤΟΒυΐΙ ΡΒΑΟΜΒΝΤΟΒυΜ ΟΡϋΒΟυίΟΒυΗΟϋΒ ΗΑβΤΒΝυ8 ΗΙΟ ΙΙ,υβ 8ΡΑΒ80ΒυΜ, ΥΕΙ. ΒΤΙΛΜ 

ΙΝΒΒΙΤΟΒυΐΙ, ΡΒΙΜϋΙΙ ΑϋΤΒΜ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΗΒΟΑ, ΒΧ ΟΡΕΒΙΒΟ^ ΒΤ Μ88. Αθ ΟΜΝΕβ 

^ηΑΤΚβ, 1.0008, Ι^ΙΝΟϋΑβ ΡΟΒΜΑΒΟυΒ ΡΕΒΤΙΝΒΝΤΙΒϋΒ, ΟΟΑΟυΝΑΤΟΒϋΜ, 

ΒΤ ΒΧ ΧΝΝυΜΕΒΙβ ΟΡΒΒΙΒυβ ΤΒΑϋΙΤΙΟΝΒΜ ΟΑΤΗΟΙ^ΙΟΑΜ ΟΟΝΡυΐΝΤΙΒυβ, ΟΡυβ υΝΙουΚ ΜΙΒΑΒίυΤΕΗ ΕΡΡΙΟΙΕΝΤίυΜ. 

8ΕΚΙΕ8 αΚτΕΟΑ ΡΟδΤΕΚΙΟΚ, 

ΙΝ ΟυΑ ΡΗΟΟΒΟΝΤ ΡΑΤΒΕ8, ΟΟ0ΤΟΚΕ8 δεΚΙΡΤΟΚΕ^ΟϋΒ ΕΟΟίΒδΙ^ 0Κ^Ε^2Ε ΑΒ ΜΥΟ ΡΗΟΤΙΑΝΟ ΑΟ 
αΟΝΟΙΗ ϋ5(20Ε ΡίΟΚΕΝΤΙΝΙ ΤΕΗΡΟΒΑ, ΒΤ ΑΜΡυϋδ, ΝΒΗΡΕ ΗΟΒΤΕΜ ΟΑΚΟΙΝΑίΙβ ΒΕ85ΑΚΙΟΝΙ8. 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ ^.-Ρ. ΜίαΝΕ, 

8Ι¥Ε ευΕ8ϋυΜ βΟΜΡΙ«ΒΤΟΒυΐΙ ΙΝ βΙΝΟυΐΟβ 80ΙΒΝΤΙΑ ΒΟ0Ι.Β8ΙΑ8ΤΙΟΑ ΗΑΜ08 Β01Τ0ΒΒ. ΡΑΤΒΟΙ.001Α, ΑΟ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡβίυβ ΒΟΟΙ^ΕδΙΛ, ΙΝ θυΑ8 ΡΑΒΤΕ8 ΟΙΥΙΟΙΤϋΒ, ΑΙ.ΙΑ ΝΕΜΡΕ Ι^ΑΤΙΝΑΜ, ΑΙ.ΙΑΜ ΟΒ^Ε^Ο-I.ΑΤIΝΛΜ, 
ΑΜΒ^Β ΡΑΒΤΒ8 4ΑΜ ΙΝΤΕΟΒΒ ΒXΑΒΑΤ^Β βΌΝΤ. Ι.ΑΤΙΝΑ, 222 Υ0Ι.υΜΙΝΙΒυ8 ΜΟΙ.Ε 8υΑ 8ΤΑΝ8, 1110 ΡΒΑΝΟΙβ ΥΕΝΙΤ '. ΟΒ^ΒΟΑ 

ουρι.ια χοιτιονε ττριβ μανοατα εβτ. ρβιοβ ΟΒΛουΜ τΕχτυΜ υΝΑ αυκ υεβ8ιονε ι.ατινα ι.ατεβαι.ι οομρι.ε- 

ΟΤΙΤυΒ, ΕΤ 104 Υ0Ι.υΜΙΝΑ ΙΝ 109 ΤΟΜΧβ, ΡΒΟ ΡΒΙΜΑ 8ΕΒΙΕ, ΝΟΝ ΕΧβΕΟΙΤ. Ρ08ΤΕΒΙ0Β ΥΕΒβΙΟΝΕΜ Ι.ΑΤΙΝΑΜ ΤΑΝΤυΜ 
ΕΧΗΙΒΕΤ, ΙΟΕ0017Ε ΙΝΤΒΑ 55 ΥΟΙ^ΠΗΙΝΑ ΒΕΤΙΝΕΤυΒ. 8Ε0υΝ0Α βΕΒΙΒ8 ΟΒ^ΒΟΟ•Ζ.ΑΤΙΝΑ ΑΟ 58 ΥΟΙ^υΜΙΝΑ ΤΑΝΤυΜ ΑΤΤΙΝ- 

οιτ ; ουΜ Ηυ^υβ υεββιο μεβε ι.ατινα 29 νοι^υΜίΝίΒυδ ε8τ ΑΒ80ΐ.υτΑ. υΝυΜουοοουε Υθΐ.υΜΕΝ βΒ^€θ-ι.ΑτΐΝυιι 8, 
υΝυΜουοίΗίττΕ μεβε ι.ΑΤΐΝυΜ 5 ρβανοιβ 80ΐ.τ;ΜΜ000 εμιτόη : υτΒΟΒίουε υεβο, υτ ρβετιι κυ^υβ βενεριοιο 

ΡΒυΑΤϋΒ ΕΗΡΤΟΒ, 00Ι.Ι.Ε0ΤΙ0ΝΕΜ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, 8ΙΥΕ Ι.ΑΤΙΝΑΜ, 8ΙΥΕ ΟΒ^Ε^ΑΜ ΟΟΜΡΑΒΕΤ ΝΕ0Ε88Ε ΕΒΙΤ ; 8Ε0υ8 ΕΝΙΗ 

ουαυβουΒ Υοι.υΜΐΝΐ8 ΑΜΡΐ.ιτυΒΐΝΕΜ κεονον ετ οίρριουι^ΤΑτεβ υαβια ρβετια ^ΕουΑΒϋΝΤ. ιβεο, βι ουίδ ταντγμ εματ 

Ι.ΐεΕΤ ΙΚΤΒΟΒΒ, 8Β0 8Ε0Β8ΙΜ, 00Ι.Ι«Ε0ΤΙ0ΝΕΜ ΟΒ^00-Ι.ΑΤΙΝΑΜ, ΥΕΙ. ΕΑΜΟΕΜ ΕΧ ^Β^Ε^Ο Ι.ΑΤΙΝΕ ΥΕΒδΑΜ, ΤυΜ ΟυΟΟΟυΒ 
νΟΙ,υΚΕΝ ΡΒΟ 9 ΥΕΙ. ΡΒΟ 6 ΡΒΑΝ0Ι8 80Ι.υΜ ΟΒΤΙΝΕΒΙΤ. ΙβΤ^Β βΟΝΟΙΤΙΟΝΕβ ΡΟβΤΕΒΙΟΒΙ ΡΑΤΒΟίΟΟΙ^Β Ι.ΑΤΙΝ>Β 8ΕΒΙΕΙ, 
ΡΑΤΒΕβ ΑΒ ΙΝΝΟΟΕΝΤΙΟ III Αϋ εΟΝΟΙΙ^ΐυΜ ΤΒΙΒΕΝΤΙΝυΜ ΕΧΗΙΒΕΝΤΙ, ΑΡΡΙ^ΙΟΑΒΟΝΤυΒ. ΡΑΤΒ0Ι.0ΟΙΑ (^υΛ ΜΑΝυβΟΒΙΡΤΙβ 
ΙΝ ΒΙΒΙ.Ι0ΤΗΕ018 0ΒΒΙ8 υΝΙΥΒΒ8Ι αυΐΒβΟΕΝΤΙΒυβ 00Ν8ΤΑΒΙΤ, ΝΕΟΝΟΝ ΡΑΤΒΟΧ.ΟΟΙΑ 0ΒΙΕΝΤΑΙ.Ι8, ΟΟΝΟΤΤΙΟΝΙΒυβ βΡΕ- 
ϋΙΑΙ.ΙΒυ8 βυΒϋείΕΝΤυΒ, ετ ΙΝ ΤΒΜΡΟΒΕ 8υθ ΑΝΝυΝΤίΑΒυΝΤυΒ, 8Ι ΤΕΜΡυβ ΒΑ8 ΤΥΡΙ8 ΜΑΝΒΑΝΒΙ Ν0ΒΙ8 ΝΟΝ ΒΕΡυΕΒΙΤ. 

ΡΑΎΚΟυΟΟΙΜ 6ίίΜ€Μ Τ0Μϋ8 ϋΧΧΧΥΙΙΙ. ΤΗΕ0Ρ 0ΒΡ8 ΒΑί 8ΑΜ0Ν. 

ΡΑΒΙδΙΙδ 

ΑΡυΟ α.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ετ ΟΑΚΝΙΕΚ ΡΗΑΤΚΕ8 Ε0ΙΤ0ΒΕ8, 8υθ(]Ε880ΚΕ8 

ΙΝ νΐΑ ΟΜΠΆ: ΑΥΕΝυΕ Οϋ ΜΑΙΝΕ, »08 

1904 ] ΤΚΑΒΙΤΙΟ €ΑΤΗΟΙ.Ι€Α 

ΒΑουιυΜ χιη. αννοβ ΐ20δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΤΟΥ ΒΑΛΣΑΜΩΝ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 

ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ΤΗΕ0Β0Κ1 ΒΑΙ.8ΑΜ0ΝΪ8 

ΡΑΤΜΑΚϋΗ2Ε ΤΗΕ0Ρ0Ι.Ι8 ΜΑΟΝ^Ε ΑΝΤΙΟΟΗΙ^Ε 

ΟΡΕΚΑ Οϋ^Ε ΚΕΡΕΚΙΚΙ ΡΟΤϋΕΚϋΝΤ ΟΜΝΙΑ, 

6ΑΝ0ΝΙ€Α, ]ϋΜΏ10Α, ΒΟΟΜΑΤΙΟΑ. 

Ι0ΑΝΝΙ8 ΖΟΝΑΚ^Β ΕΤ ΑΒΙ8ΤΕΝΙ 

αΟΜΜΕίίΤΑΗΙΑ ΙΝ €ΑΝ0ΝΕ8 88. ΑΡ08Τ010ΗϋΜ, €ΟΝ€ΐυθηϋΜ ΕΤ /^ ΕΡΙ8Τ01Α8 €ΑΝ0Νί€Α8 

88. ΡΑΤΗϋΜ. 

ΑΟΟϋΒΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝϋΟ ΚΕ000Ν08€ΕΝΤΕ Ι. -Ρ. ΒΠΟΝΕ, 

8ΐνΕ £ΟΒ$υυΜ εΟΜΡΙ,ΒΤΟΗυΜ ΙΝ 8ΙΝ6Τπ.0$ $€ΙΕΝΤΐ^ε ΒεΟΙΕβΙΑδΤΙΟ^ ΗΑΙΙ08 ΕοποκΕ. •» • • • 
• •-" • 

• •• • « — . • . 

• • • • 

• • ••• ••••• • • * • ΤΟΜϋδ 8Ε0υΝΒίί& ν 

■^^000 »■— • • « -φ• #,. <« « <* νΚΚΕΟΝΤ 2 νΟίΟΜΙΝΑ 22 ΡΗλΙ«€Ι8 βΑίΙίείβ. λΡυΟ 1.-Ρ. ΜΙβΝΕ ΕΤ ϋΑΚΝΙΕΚ ΡΚΑΤΚΕδ, ΕΟΙΤϋΚΕ» δυεΓ.Ε8δΟΚΕδ 

ΙΝ ΥΙλ ΟΙ€ΤΑ : ΛΥΕΝϋΕ Οϋ ΜΑ1ΝΕ, 208 

1904 ΤΒΑΟΙΤΙΟ €ΑΤΗ01Ι€Α. 

8^Ε€υΐυΜ ΧΙΙΙ. ΑΝΝυ8 1203. ΕΙ^ΕΝΟΚϋδ ΑυοτοΒυΜ Ετ οΡΕηυΜ ουι ιν ηοο τόμο οχχχνιιι οοΝτίΝΕΝτυκ ^^««/^^^■«^««^^ννν^Μί*» ΤΗΕΟΟΟΚυ» ΒΑΙ.8ΑΜ0Ν. 

ΤΙιβοάοπ Β2ίΐ82ίΐηοηί$. Ζοα2ίΓ96, ΑήδΙβηί 6οπια)6α(&ή& ιη Ο&ηοαβδ δδ. ΑροδΙο- 
ΙοΓίιιη, οοηοίΙίοΓαιη, βΐ ίη Ερί$ϋοΐ3δ ο&ηοηίο&8 88. ΡαίΓαιη *. (ΟοηΐίηηαΙίο,) 

βαηοηβδ 8]Γηο(ϋ Ο&ΓΐΙι&β^ίηβαδίδ. 

ΟοιηιηβαΙαηα ίη ΕρίδίοΙ&δ οαηοηίβαδ 88. ΡαΙηιιη. 

Η68ροη8& 21(1 ίαΐ6ΓΓθ£:&ϋοη63 Μ&Γοΐ ρ2ί(ΓΪ3Γ6ΐΐ£ Αΐβχαικίηαί, βχ Ιοαα. ίβυηοΐανϋ 
ΙατβΟΓ.-ΚοΗΐ. 

ΜβάίΐαΐΑ, 6χ βοάβιη. 

Εοοίβδίαδίίοαηιιη οοαδϋΐαϋοηιιιη οοΐΐββίίο, 6χ ΒίϋΙίοΙΙιβοΑ Ο&ήδΙ. Ιαδίβΐΐί. 

ΕρίδΙοΐ3 άβ ί6]υαϋδ ρβΓ αααααι, βχ Μοηυιηβηϋδ Ιο&ηηίδ Β&ρί. βοίβΙβΓϋ. 

ΕρίδΙο1& <16 Κ&δορΙιΟΓίδ 86υ Γ&δο ίηάαϋδ, βχ βοάβαι. 9 
485 

081 
1013 
1077 
1335 
1389 * Τβχηιιη εοηΐυΐίιηαβ ευηα βφϋϋοηο ΑΐΙίθηίβηΜ ιιηηί 1855. • • • -•• •••• .•! 

• • • 

»• ••• 

•"• •-• • • ••• • •' • • ••• 

• • : 

γ : 

Οΐίεΐι^. — Εχ ΐ3ΓρΪ8 \*Α\}1 ΟϋΡΟΝΤ, 12, νϋ (ϋοΐΛ ΒΕ<ΗΐΆ«ηίβΓιί8 . — 111.9.1904. 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΝ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ ΣΥΝΕΑΘΟΝΤΩΝ 

ΣΙΖ' ΜΑΚΑΡΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ. €ΑΝΟΝΕδ 

€€Χνΐ1 ΒΕΑΤΟΚϋΜ ΡΑΤΒϋΜ 

ΟϋΙ ΟΑΚΤΗΑΟΙΝΕ αΟΝΥΕΝΕΚϋΝΤ. Έ Ιν Καρθαγένη «ύνο^ος (!) γίγονι ^«ιλιύον- Α 
«ος λν μένν|) ικρ€β€υτέρ^ Ί^^ι^ί^ΙΙ *Ονωρ(ου, Ιν δ^ 
!ΚΜνο%•τ«ινου«Αβι β•οβοο(ον του μιχρου, ΦΐινιλΑ^ν- 
^«ιν Ιν Κα(ΐχΐ|Μνκ θ•ί»ν Πατέρων διακοσίων βε««- 
%.ψτά, Ιξ *Αφριχης χα\ τΰν ταύχ|| ύτηχλίμένοιν 
)^ρ*«ν *Η γάρ Καρθαγένη μέρος αής Καρχηδόνος 
έατίν « ή δΙ Καρχηδων έι:αρχ<α τΙ^ς *Αφριχης - ή 
Α *Αφρ€ΐΗ| •1ς κολλ&ς μ<μέριβται μοίρας, &ν μία 
ιΙ| Καρχηδών• Συνηοαν δλ τοΙς τήν αύνοδον «αύτην 
«ληρουαι Πατράαι χα\ «οποτηρηταΐ έχ του «άιβπα 
«ή^ Τώμι^ς Αποαταλέντας. *Αΐ(οστολιχ)]ν γάρ χα• 
Μραιι ι^ν τής *Ρώμης θρόνου ώνόμαααν, ώς του 
χορυγαΐου τ»ν &ι:οατό>Χων Πέτρου έν α6τ] διαικρέ- 
φαντος, χαΐ «ρώτον ΑρχΜρέα τ&ν Αίνον έν α6τ|| 
χαταβτήαανης. Έξηρχ• δΙ της αυνόδου ΑΟρήλιος ε&ηΙΐ9ΐ$Ιη6ΐΐ0ΐ§95'ηο4α8ΐΐλ5ιΐ« ίιιίι ίιηιιοηηΐβ 
ςυίιίβηι τβίβΗ Βοιη» ΗοηοΓίο, εοη»&«ιιΐΙιιορο)ί 
?6το Τ1ιβο(1ο&ιο ]αιιΙθΓβ« «Ιυοβηΐίβ 8€ρΐοιηϋ€€ίιιι 
ιΙίν!ιι!§ Ρ«ΐΓϋ>α8 6Χ ΑΓποα «1 ίΐϋ 8υ1ι]β€ΐΐ8Γ6(|;!οηΙΙ>ιΐ8 

£&Γΐ1ΐ3{ίη6 ΟΟΙΙΚΓΟϋβΐΙΙβ. £βΙ €ΐίίΐΙΙ €ληΙΐ»ςθ ρ»Γ8 

€•Γ€ΐιβι1οηί»; «ι ΟλΓοΙιβιΙοη 6&1 ρΓονίηύίι ΑΓγιο^τ• 
ΑΓηολ «πΐβοι ίο αιιιΐΐλβ ρΓονίαοΐΜ ϋίνΜίΐηη|ΐΜΓθπι 
0118 €81 €8Γθ1ιβ^οη. ΡοΓΓΟ 1Β ΙΐΑΐκ ςιιο<|ΐιβ 8]ηιο(1ιιαι 
€010 Ραΐη1)08 16((8|| « ρ8ρα Ηοαιιηο αιΐββί ΰοηνύ* 
ηβηιηΐ• Αρο8ΐοΙί€8αι βηΐηι β6<1βηι ΑοοΜϋαη α%• 
ΙΙιβιΐΝΐιι ηοοοίολπιαΐ^ ςαο<Ι Ρ€ΐηΐ8 •ρο8ΐοΙοηιηι 
ρΓίοοβρ» Ι5ί €ΐ8ηιβπΐ, ΙιΊηαιη<|ΐΐ6 ρΓίηιυιη ροηΐϋοβιη 
ία «α €οη8ΐΙΐιΐ€Ηΐ. Ηυίβ αυΐβιη ι^ηοιίο ρΓ«ίυΙι 
ΑιΐΓβΙίοΒ €8ΓΐΙΐ9ςίη€η8ί8 Ε€θΐ68ΐ9β 6ρΐ8€ορυ8, ςιι«οι 
εΐίίΐη ρλραοι ηοηιιιΐ8ΐ>8ηΐ ; βΐ ν8ΐθΐιϋιΐΗ8, ρηηΐφ έικίαχοιιος της έν Καρχηδδνι *£χχλΐ|βίας» δν χα\ Β 5€(1ίβ ρΓΟνίηα» ΝυιοίϋίΟΒ, 61 αΐϋ βριβοορΙ ιΐιιαηιιι «άιηην ώνόμαζον» χα\ ΒαλιντΙνρς της πρωτιάς χαθ- 
έϋρας τ^ Μουμιδιχης χώρας * χα\ &λλθ( των έ«ι« 
α»έ«ων»τώντι Νουμιδιων τΰν δύο,της τ8 Βυζανης 
*43ΐ τής Μαυριτανίας χαΙ Καιααρβιανης, χαΐ Τρι•« 
ι;4λβως τΐ^ς ^ΑνΟυκατιανης » μοΖραι δέ χα) αΐται 
της *Αφριχής. Τοιιοτΐ|ρηταλ δλ της 'Εχχληαίας ΝυιιιίιϋαΓοαι «Ι Βγζ8ΰβη» βΐ Μαηηίαηίαι βΐ 08Β88- 
η8η« βΐ ΤΓίρο)ί8 ΑοΐΙινραΙΐ8ηΦ : Ιιω 8οηΐ ^[λ 
ρίΓία• ΑΓγιο». £€£ΐ68ΐ3Β αυΐ€ΐη Βοηιαηω Ιβ^ιί «πιαΐ 
Ρ8ΐΐ8ϋηα8 ι>ρί8θοριΐ8 Ρίοβαί Ιΐαΐοηιπι ρτα?Ιιι«ΐ9Β; 
Ροΐ«ηΐ)η» Εε€)68ΐ9β, Ρ1ι{|ίρρυ8 νΐ ΑββΠυβ ρΓβ&Ιι^ιβΓί. 
Ουϊηβΐΐαη αΐϋ β ϋίοιίβ ΑΓΗϋ» ρΓονίηοΙίβ ΐ€(λΐί ΟαίΗ. ΒβτθΓβςϋ ηοΐδβ. (Ι) *Β ^ ΚαρΛβγέτ]^ ίτύτοδος. €8ηΙΐ8|^ο οΐιπι 
(ΑΐιΐΜ ΚΜ^Λ €8ρυΐ ίυίΐ, υΐ ΐββΙαίοΓ ϋΙνυ8 Αυ^α- 
^1111118 «ρί8ΐ. Ιβ). ίίΐΏΟ ρΙυιΊιη8 ϋ)ί(ΐ6ΐη Ιιαϋίΐβ ίυβ- 
Γοηΐ €0ΐιεί1ί8« €ΐ οιηηίι>υ8 ΑίΠε» ρΓονίηβίΪΜ €φΙ« 

||^18• ΑυΓβΙίΟ ρΓΦΚ^ηίαΐ &Γ€ΗΙβρΐ80θρ8ΐ6ΐη 18(801 

ββιΐβιη Ιβαβηΐβ ΓΓ6οοθΐιΐ€8 ί(>ί οβΙβΙίΓαΐί 8οηΙ «ρΙ« 
8θορ4>ταιη εοηνοπιυβ'; α ααί1)0$ βΐίλπι Λύ 8ΐ8ΐ>ίϋ6η- ηοο 6γ»06» ββ<1 1•8ϋΒ6 ρΓΪιηο €οη8ΐίΐυΐι βΙ οοηβη» 
ιηαιΙ »υοΙ. Ιΐοο ΒίοογϋΙηβ Εχί|(ου8 ιΗοβΠβ ΐθ8(.ϋΗ6 

661 ίΐΙ ρΠΒΓαΐΐ006 808 8^ «ΟΟίΐΜ'βΗΙ €9000001 66€ΐ6• 
8ί88ΐί€0Γ00>» ςυίΙ)09 Ιΐί βΐΙλΟΙ 000)ρΓ6ΐΐ60<ΙθΟΙΐΙΓ, 

άΐεβοΑ, Νβ φίί4 ψταί€Τ€Λ ηοϋϋα ν€$ίτ€ί €Τ€άατ 
υ€ΐΐ€ $»^ίτα/ΐ€Γ€, ιΐαίαΐα ^Ηορίΰ 8ατ4ί€βΗ$ί§ Γθΐι«ί/.ί 
αίςη€ Α^Ηΰαηϊ^ ^ιιβ ϋβΐΜΰ »ηηί Μ^ι'ΐα, <»ί< α ηϋΰη Λ^νΛ 6€€ΐ66ί88ϋ€ΐαι 10 ΑίΗΰο 4ΐί86ΐρΙίθ8θΐ ηιοΐΐΐ ο ηκοιβτΜ €€τηηηΐΜΤ η$Φ άηίίη€ίΛ^ Οιιο ΐ€ηιροΓ6 Ιο €100068 €4ΐΐί ϊνΟΓΟΟί. ΤαοΐΙοΐΟ 101601 ρ08ΐ €0080- 

ιιΐιιοι ΗοοογΗ XII 6Ι* Τλιβο<Ιθ8ϋ VIII Αο^οβίοτοοι, 
VIII Κλϊ. 4οιιίι$• 1ΐ0€ 681, 1000 Βοηι. 419, ΜβΙΙ%5, 
ιϋυιΙ ι^ΐ(ΐ€ΐο €<)α€ί1ίυιο Ιΐ8ΐ)6Κ)αΐιΐΓ, Ιη ςοο οιηη€8 

1016 €008ΐΗυΐί €1ΙΙ00€8 10 οΐ6<ΙΙοηι ρΐΌΐ8(ί 8ΐιηΙ, 

β& ΗΐΒ^υΐ 6θηιοι ρΐΓ8 8]Γ00(ΐ8ΐί ηΐΓ808 ια€(οη(ιΐ6 

€Ι00&Γ0Ι111• 0ΐαθΟ68 ΙβίΐυΓ ΐΙ» ||0€ €00€ίϋθ €0»ϋΐ>- 
ΐηΐΐΙ, €θά6Κ €1060001 Ε€6ΐ68ΗΒ ΑΓγΙοΙΟΦ, ιΙι €0 
||8<|06 ΐ6Οΐρ0Γ^ άϊΰί υΐ€Γ06Γ00ΐ• Ηί 101601 €1Μνθ€1 

^Ριηοι..αιι. £ΧΧΧνΐ1Ι. (νΓ3:€0ΠΙ 86ΓΐηθΟ€ηΐ €00ν6Γ8ί βΟΠΐ Ιΐί 8Τ0<ι«ϋ ίβΙΙΐΙβ 
€ΐηΙΐ18ίθ€0$ί8 €800068 ί瀫ηΐΐαΐ β8ΐ. ΙΙθ€ (80(001 

66Γ1001, (|υο<1 6η£€6 ν6Γ8ΐ 8υη( 80(6 οοο€ίϋυηι 
ΤηιΙΙληιιιη, ι (|00, €800ΐΐ6 86€υο•1ο, Ιο 6Γ»6οηι 

Ν00Ι0€8ΙΙ0060Ι Γ6€6ρ(ί , Η 18(108 6(Ϊ80Ι &700(1ί 
10€10Π18Ι6 €0ηίΐΓ0ΐ8(ί βΟΟΐ : 1(ΐ€0 Ιΐί 8ΐΐ 60 (Ι60ΙΟΗΙ 
(6ηΐρ0Γ6 010068 Ιη 0800068 ίο £€€ΐ€5ίΐ ΟΗβΟΐΐΙΐ. 

ραη(6Γ 11)06 ιΙίΙ ηοίνΐβ, θ1>ΐΙθΟ€Γίθ(• ϋ η !ΓΗ1!00. ΒΑ18ΑΒ0Ν 11 «(ΙοΓ.ιηΐ, 60ΠΙΙΙΙ Ιοοθ9» ςυι Ιιι ιγηοιίυιη €θηνβηΊΓ« Α 'Ρώμης ^σαν ΦαυντΤνο; έπίαχοκο; ΠιχΙνοΜ, τ1)ς ηοϋ ροΐβΓΑηΐ, Ιιυρΐ€0ΐ€8• Ιΐηιΐβ βΐ τοιεοτη^τών 
(Ί(1 611 ΙοοΙ €6Γν«ΐ0Γαηι) ηοπιβη 9(!^ιι »οιιΐ, « τβτΒο 
•τηρ^ϊν, (|αο() «βΐ, ββι^ΐΡβ βιτβ ίιηρΙ«Γ6 \ύ6ΐΛη\ «οηιιη 
« (|ΐιϋ>α8 ιιιίΐΐυηΐιΐΓ. €ααι €θον€ηΐβ8€ΐ ινίβη! •γ- Ποντλντίνη^ Έχχλησίας της χώρα^ τών Ιταλών, 
^ίΧικπάς Χ€ κα\ Άσιλλος οΐ «ριαβύτβροι• ΚαΙ Αλ• 
λοι ^ τ«ι»τηρητα\ των ήδη ^ηΟιισών Ιιακρχιΰν 
τ?|( *Α?ριχης «αρη«βιν, τοΟς τάκους &ν««ληροδντ•ς 
των μή δυνηΟέντων «υνιλθ^Τν €ΐς τήν σιίνοβον. *ΟΘ«ν χα\ τλ της τοποτηρηαίας βνομα Ιξ^λήφθή, 1)11 του τϊ|ρ»ϊν 8ήλβιδΙ|^ 5 έβτι φνΧάβσι^ιν ήτοι άν«- 
«ληροΟν τ<»0; τ<$πους των στβλλόντων αυτούς (ί). Χϋν€λΙ^ύ9ΐ|ς βΐ της αυνόδου (2)» ΑιΐΓ«/<ιι« ^ίκορ»• ϋαίΐ .* 

-• Ρο£ΐ (Ιίβιιι 8>οο<Ιί<ΐ6βηΊΐυιη,υΐ Ιη^ιοΐοίιΐΐι, 1>βατ 

• ΓιηΐιιιΙ ΓπιΐΓ6>, ηιαίι• ςυ«•ίΐα ϋΐηΐ, άηιη •ΐ8ρο- 

€ €ΐΐΓ6ΐ2ΐυ5 Γπιΐΐ€8 ηο9ΐΓηβ» ςιιΙ ηαηο αιΙ ρΓβΒοιι• 

ι Ιβιη βγαοίΐυπι ΙβρίΙ οοητοηβηιιιΙ ; ςΜ Ιβ μιο β^ 

9 ΓβΓΓΪ «6€<»Μ 681. ΟΐΙ9ηΐθΙ)ΓβΠΙ ΟοΐΙΐΙήΟ ΒΟβίΓΟ 4«^ 

1 |ιιι]υ$(ίοη^ι^2ΐ{οη{8€σηνβηΐα Γ08ΐ8( (Γ4ΐΐ88 α^θ- ΑΙίρι]4ΐΦΓ έηΙσΉοχος 9ΐχ9τ • 
€ Ιί<τ& κΥ^Φ θρισΟιΜιν ήμέραν (4) της συν^ον, 
• ώς μέμνησΟβ* &^λφο\ μαχ«ριώτατο«, «ολλλ 
€ ΙζητήΟη Ι ν τψ Αναμέν•ιν ήμΑς τοίις Αβελφο{»ς 
ι ήμων» -τους νύν 8ΐς τήν καρονναν αύνοβον τοηο• 
Ι τηρητ&ς βυνΑθ^ντας * λτοίς ιι•«ραγμένοις Ανάγε- 
ι χη ΙατΙν Ιντεθήναι. Α(6 τφ Αβση^ ημών «ιρί € Γ6; ρβΓίίιη ςιΓκΐ6ηι,ηΐ Νϊοβιμβ βγηοάί 6ΐοιηρ1«Γΐ«, Β ι χης σνν8λ8ύ9<Φι>ς «ου τοιούτοα Αθροίσματος ύτΕο• 
ι ςυφ ηυιιο ΙιαΙ>βιηιι<• οΐ ο Ρ8ΚΓΐΙ)υ#^ οοηοΙΙΙοΐΒ • λέλοινιαι χάριτ^ ΑναιιέμφΑι, ίνα τοΟτο μέν τΑ 
1 ουιιΐ, ρΑΓίίηι οΐ ςυν ΙιΙο οΚ>ϋ8« ςυι ιιθ8 ρηκοο^ ι Γσατης Ιν Νιχαίφαυνόβου,ΑνυνΙχομον »α\ Α«λ (2) Γών στΒΛΛ6τχ<ΛΥ αυτούς. Ραβί Ιιιβο τογΙ^ο 
1η €ο<Ιίηβ ΑηιβΓ)»^ΐΰΙιίοηο βχόλιον οάιΙίΙιΐΓ, 6ί8 νοΓ- 
ίιίβ, η()(€νον πόλις Ιταλίας * λέγεται Μ χα\ 6ηλυ- 
χως Πίχινος,ώς *Λρ(μηνον χα\/Λρ{μηνος • ό οΙχ^ 
τωρ Οιχην^ς χα\ ^Αρίμηνδ;, ώς τ6 ΑΓχανον, .Άκανος• 
Ι|ιχ{ντο? ΐϋ^λις Ιταλίας, λέγλτακ 6& χα\ Οονιντό; * ό ικηλίτης Ποτ^ντΙνος * ώς Πιχβντία, Πδχβ^^ς, Πιχίι)• 
τίνος. Ίβτ'έον Ιτι της *Αφοιχί{ς μο?ρα( βίοιν οχτώ « 
«ρώτη μ^ν, ήν ή Άλεςάνορβιαγ χα\ ή 0<ντΑχολκς *ΑνΟυπατ|χή χοϋιουμένη * ιΤτα ηουμηδίαι ούο ΐίοι^ 
λαιά τ< χα\ νέα * Ικειτα Μαυριτανίαι τρβΓς, Καιβα- Ο 
ρηναία, ή χα\ Κα'.ααρ8ΐανή χαλούμε)^ τ:αρΛ του 
9^ς μητροικόλβως αύτης της Κα(9αρ€(ας βνομα* 
Χιτίίβνοία,ήςήμητρ^τϊολις £ιτιφηναα• Τιγγια^ ή 
μητρόπολιν έχουσα Τίγγην• Ρί€€η»Μ ητΒ$ ΙίαΙίΛ ; 
4ί€ΗΒν οχΙ^ΐλ <Ι ιΐ€η£ν€ (εΜίΜΗο^ Ρίαηηι ; ρΐΒίναά" 
•ιοι'νΝ• ΑτίΜ4Η0η^€ί ΑτίΜ€η%9 : ίηοϋΐα Ριμμιμ βΙ 
ΑήααηΜ$^ «ι /ΕϊΛηοΛη ^&ν«χιι•. ΡίαηΐΜΒ ηψ^$ Ιΐα• 
Ιίαι; άίάίίίτ οβτο €ί ΡοΐβιιΐΜ» €ΐνί$ ΡυίέηίΜΜΒ^ όβΜ 

Ρΐ€€Ηΐία^ Ρί€€ΗίΒ9$ ΡίΰβΙΙΐίΐΐΜ•. 5^ΪΜ(/αΐΜ ΜΙ ; ίΙΛοΛ 

οη# Ι^«ΜΙ ρατΜ Α[η€ω. /ΉΐΝβ ^ηϋ^Μ «ιΐ, ^αβίιι 
Α^ΒΛοηιίΨ'Μ Βί ΡΒηΐ«ροίί$ ΜΐβΒί βϊ έΒηπηβΛ Τηρο^» 
ϋίΛΛΜίΗ Λίαηη ΒΟίηρίΒΛί. 8Β€Μη4α μι» Β$ΛΒ€ΒηΛ ; 

ΜΓΐία νΛΤΐΗβ§ίηΒΗ»Η^ ^νβ βΐίΟΜ ρΤΟΰΟΙίΒΛίΛήΒ Λί^ 

«ί/ΚΓ• ϋΒίηέΒ Νημϊ^Ολ άπω, ΒΒΐη$ ΒΙ ιιονα ; ροιΙ^α 
ΒΛηΗίαηία ιγμ, 6'«8ΑΓ€Ν•ία, ^«β Π €ιτ80ηοιι•ι 
4ηίΐΛΤ α ΐΛΒίτοροϋ ΙμΜοι ΜυιηίΐΜ Οβββλτβλ; 5ιΐι/ίιι• 
8ία, ΒΛβΜ ηΐΒΐτοροίί$ Β9ΐ 8ίΐί(Βη$Λ; Βί ίίΗ§ίαηα. 
4ΐΛΒί ΐΜίηφοΙί»» ΗλΜ Τιιι^μ. ΥβΓυω ίη Βϊνι 
Αυκιιοΐίιιι €χρΙοηϋϊοηο ΡοοΙ. 30 ςαϊηςιιο ΐαηΐυΒί Ο 

ΑΑΤΙΟΟ 8ΐΤβ ρΓΟτίαοΙ» ΙΟίί ΑΓγΚ» (Ιΐφ£68ί. 8ΐΐ8€Π- 

ΧοιιΐΟΓ : 8αη€ίίηίΜύ (ΐαίήΒΜΒ αΐ^αβ βοϊΙβ^ ρετ 

^ΒΜΪΒΒΨΒΛΨΛ Α/'ΚαΐΝ, ΑΟϋ Β$1^ ρΒΤ ρΤνΠ'ΐΙ^Μηΐ ρΥΟΟΟΆ" 

ΒΛίΜΤΒίη^ ΙίηαιίάίαΜ^ Μααηίαιιίαηι» Ι/^χαΓ^ιιαίΜ, Βί 
ΤτίροϋΜ ΒοηϋίίΜΐί». Αυ§. ίιι ΡμΙ• 6(>. Τοίίιΐΰΐη 
βιίιηι Μβοιιοβιϋατ οοη. ίίϋ Ιιυ]α8 οοιινΐΐϋ. Αϋ;ΐ8 
1ΐ8ΐΐΓΊΐ8ΐιίΑ Ιη ιΐυοο ροΠοο «ϋνί8α β8ΐ ; υικίβ ΙΙαΓυο 
ΙΡ<«108 8€& ^I^>^ ρΓθνιη€ίΑ8 ιιυυιθΓθΐ« Ρβτ οναΐΒΐη^ 
ίη(|οίΙ• Α(ίί€αΐΛ ββχ ρτονίΛΒίΛ ΙαΒΐ0^ ίρ«α α^ι €ατ 
ΐΑα^ο ΒΒί ρτο€θΗ$Ηΐαή§9 ^Βίηιαία^ ΒαζαϋίΗίη^ ΤΗ• 

Ϊ^αΙίΑ» βΓΜμβι ΜαΛΤΪΙαηΙα!. Ηϋί. 1>'ΰ8ΐ. ιιι 1ΐΓ«;νίαηο• 
\ϊ^ οΐίβιΐιι.ίιι 11011(11 ΙηιρβΓϋ, ιιΐιί ΙΙιυΓίίαιια ίιι 5ι• 
ίί(ΒηΒΒΜ 61 €αί8αΓ4αΜ ιΙί8(πΙιυι(ιΐΓ« ()ΐιβ»ι»ϋι»0(1υιιι 
€1 ίιι ρπκίοιίοιιο 1(1 Ιιο8 €8ΐιοη«8• ςυο 8«1 «Ιίοιιι 
ιιοΐΜ«ΓαηΐΗΐΓ^ ^ίβ οιίαυι €1 Νιιηιίιΐία ρο8ΐβι ία ύα^Β 
ρΓονίιι«ιΐ8 (ϋνί8λ <τ8ΐ| καλαιβο τ£ χα'ι νέαν« υΐ €ΐιια 
8€ΐιο1ίΐ6ΐΰ 8(ΐρΓϋ Ιοαααίο ΜιιΐιΙιβοαο Βίλ8ΐαΓ68, Βαί- 
•4Ι1Ι0Ι1, ΖαιιΐΓΜ ιΙΐ((|ΐιο ΐ880Γαιιΐ• ^υιοβίιαιιι Μια- Ηι•ηΙ•ηι Ιη ΙΜ8 ρΓονίιιοΙοο ροκοο άΜΒΒίη Μ$βρ 
€«88Γί«Η80ΐη» $Ι(ίΓβη8€Πΐ, 01 Τίηι^ίίοιιοιη, «οο^γ*- 
ρ\ή ιβ8I«Β^ι1^; οο ρπ>ρΐθΓβι Ιοα ΑΓΗοκ <ΙίΦο«8ί8 
0€1• €0α8ΐί4ΐ88« ροηΐϋιιβ, ιΐτβ ΒΓονίηαίο* 8θΙιοΗο ' 

8108 «Οη ίνορίβ ΐΓΑΐϋΐΙίΙ• &£|1 ΟΟ «Βΐίΐ|ΙΙΟ ΑίΓΙΟ^ 

ϋίνΐ8^»ηβ ηιοί ρΐυη ιΐΐοοιηαβ. 

(3) ίντΒΛύοΰσης δέ της ξ^ντόδσν. Ιη ΡοΓίοΙ^ηοΙ 
Ζοβ•ηο οϋΗΙοηο ρόοΙ Ιι«ο υι^γΙμ, οΙ οΐιΐβ Αύρ^^λιος 
Ιιι(αχοιοκ ι^ι»* ΡηΒΓηΐΐο ^ιι^οαι ο<Ι οοηοηο•* 1ι«• 
ΙμΙΗΓι \Λ% νθΓΐ>ί8• ΒΐετΑ την ΰινατΑίαν των ένδοξο«. 
τΑτων βαβηλ&νν 'Ονωρίου τ6 βωβέχατον χα\ Θ<ο^• 
θ(ου τλ 6γθοον/των Αύγούβιων, τ|| κιρ*. 6χτώ Κα-> 
λανβών *Ιοον(ων« έν Κβοχτ,Μνι βίς οήχ^τον της 
ΙχχλησίαςΦαύβτου ουνκλΟοντων Αυρηλίου τού ιι^ππα. &αα Βαλβντίψ τη; π^ώτή; χαθέδρχς τ1)ς Νουμιβιχής 
χωράς, Φαυοτίνφ ΑιιΟ ϋιχένου της Ποτβνηνης'βΧ'» 
6ιων, τή; Βυζαχήνής » .Μαυριτανίας Σιτιφέ/οη^ι 
χα\ Καιοαριιανής» χαι Τρ:ΐβύλ£ως* χλΙ ΒιχιντΙφ 
Κολουοιτάνφ, Φουρτουνατιανψ Γ<εοπολ{τ(|« χαΐ τοΙς 
λοιποίς Ιχιοχ^κοις τής *ΑνΟυπατιανής χώρα;, βιαχό- 
οιοι <ιχα8τηΑ* ο6 μήν Αλλί χα\ Φίλίππφ χαΐ 
^Αοέλλφ τοΙς ικρεοΰυτέ^οις τοπότηρηταΐς της Έχ- 
χληοίας 'Ρώμης * τβΚΙτα &ι»ρ. χαΐ αύτοΙ; ηροσ<ν 
ηροοβοτώτων τών διαχόνων. Ρθ8ΐ Γοηια/βίχιιι ^ΙνΓίο- 
ιίαίαιοηιιι» {«ρβΓαίοπιιιι, ΗοΗοήί ΧΠ Βί ηΒοάύτ 
ιϋ VIII Αη^ΒΛίΒΤΜΒΛ^ ΒΒμΐΒΜΒ Ιμι. ^»ιιία•, ΙλΠΗΒ'^ 
ί/ίηΒ ίη ΛΒΒΤΒίαπΒ ^λμΗιβλ /'ααϋί , ΓΟΗΜΝί^ηιϊ^Μ 
Απηϋο ραρα, »η« βημ ψΛίΒηίίο ρτίηΐΒί ίβΛίΒ ρτο^ 
ΒίηΒίΒί ΝπΜίέίω^ ΡαηΒίίηΒ ΕβΦβΙββ Ρβιβηι%μλ^ 
ρτονίηΒΐίΒ ίίαΐία/ ΡϊΒΒηί ΐΒ^Λίο ΕββΙββϊλ Αομμιιμτ ; 
»β4 έί ΛίνΒΤ$η ΐΒ§ααΒ Α(η€ΒηαηίΜ ρτοηϋτίαΓΒΜ, 
4άΒ$ίη ^ΜΜΐ^ίαηιιιι ι^καηιιιΐι ϋ^ΜΚΜβ, ΙίιιιιηΊα» 
Νίβ 8/ΐί/ΙηΜΐ'•, Βί ΰΛΜήαηα^ αίηπΒ ΤτΙροΗίαηΛ : 
Ιΐβη• νίπεΒΛϋο €οίη$ίίαηύ , ^οπχιιαίίαιιο ΝβορβΟ^ 
ίαηο, Βί ΒΛίΒήΒ ΒρίίΒοΜ ρτοΒίηΒΐΛ ρτοΰοηΒΜίαηΒ 
Λΐ^ηΒτο 217, Μ^ΜΟΐι ΡΜιρροΒί ΑμΙ/ο ψΤΒΒ^^ΐΒΤη 
ΐΒ§αίίΒ ΒΰΒίΒΒίΒί ΚοαιαίΜΤ• ϋ^Β $Μηί ^««τ «ΐιαΜ ΟΙιβ 
ρΐα^αβπΜΐ» αιΐιΐΝΐί^αο ΛίαΒοηίΒ. £ΐ Ιιίίο ςυϊϋοιιι «μι 
Ιρ8ΐα8 οοιιοΐΐϋ ρηαίΛΐιο •ά 8αλ Ουία οΐ ΟοοΓοί^ , 
80«1 ίιι ηιιΐϋο ο Βοΐ8>ϋΐοιιΐ8 €0<ϋ€ίϋϋ8, ηο€ βϋβιΊι ια 
ΑηιΟΓίιοοϋίιηο ΖοιίϋΓ» οοϋίϋο ΙΐϋΙιοΐυΓ; οΐ ςιι« ΐη 
00 Ιο^αιιΐοΓ Βϋί8οιιιοη οΐ ΖύΐιοΓθ8 ίιι οοοιιιιυιιοιιι 
νΐΓίΐ|υ« ρηοίοΐίοαοιιι &<1 ΐιοηοιιβο ο 8ο «ιρο8ΐΐ«ιο 
ίηβαΓυϋΓοιιΙ ; ςικΒ ΐρβοηιιιι ρηοΐοΐίο Ιιΐ8 νοΠ^ί^ άΒ* 
8ίϋοιΐ8, ουνελ(Κ/ύβης 51 της συνό6ου, ιιοιι «μΙιιιιιιοΙ 
ιΙί:ι ΙηίοΓ ίρβοιη ο( υογΙηι >οι|<ι^^'* *1^ ΑοΓΟΙία 
ρτοΐιιο ΙιιΐοΓροαί. 
(4) ΙΙογΑ τί(τ όρΛΒΤίΒΐίτατ ίψι^ρατ^ Ιη Ροήοιοη• ίί 13 ΙΝ ΟΑΝΟΝΕδ 

< τών Πατέρων χ»τέ«τΐ}σαν • τοϋτβ δλ, »βι\ &ιαρ Α 

• ΙνζΛ\ί^Λ άΐ56 των «ροηγίϊββμίνίΛν ήμΐ;, τϊχν 
1 αύΉ|ν σύνοδον βεβαιωσάντων• χα\ χατά τ^ν αΰτ^ν 

• τύ«ον άν* «Αντας του€ των χληριχων ίυ>ς 
€ Ρα#(ΐοΙ»ς ίπλ του &χρου του Ιβχάτου σωτηριωβως 
1 «ιχθέντα, •!ς μέβον κρο<νκχ6ωσιν• ι *Απο π&ιης 
« »ης συνόίου Ιλίχθη* « ΠροινβχθωΛν. » 

^αηή^ τοτάρως άτέγτω' 
« Τ91ς Ιν ΝιχαΚφ 9ν^ά^ ή ομολογία της π(9τ«ως, 
€ Ι^τοι^ά δρι«81ντβι, οΟνω: Ιχ«ι. * Κα\ Ιν τφ λέγβιν, 
#αυβτΙνος ΙιεΙοχοιοβ^ Πιχένου, του λαοΰ του ΙΙο- 
τβντ^νο» , τΐ;ς Ιτβλων χώρας, τοβοτηρητίίς της 
ΎωμΛίΜΟΨ Έχχλη^Ιας, Λπιν • ι Έι»τράπη ήμίν 

• &ιε6 της &ιιθ9τολιχής χ•Οέβρας τινά λγγράφ»; 
ι τραχτ«ΐ9τ<«» ώς αυτών μβμνήμιΟα &ν τοΙς άνω- 

• τέρ«ι «•πρατμ'νοκ; τουτ' Ιβτι «βρΙ των έν Νιχαί^ ϊ^ 

• χαιν^ν»ν, ίν« φυλαχ^«( χα\ Α όρισμα αύτ&ν χα\ 

• Ι^ουν^Οιια» Ιικι^ τίνα τ&ξιι χαΐ χανόνι χρατοΰν- 

• ται, τινά II συνηΟεΙ^ ΙτυιηίιΟη• Ιΐ£ρ\ τούτων 
€ τοΝνν Ιν τερώτοις» Ιάν Αρΐ9Χ|^ τϋ μαζαρ'.ίτητι 
1 ύμων, αυζητήαωμβν, χα\ μετά ταύτα τά λοιπά 
β ΐ9ΐιραγμένα χαΐ Ιναρχθέντα Ινταττ^μ<να βεβαιώ- 
€ Οωβιν, Ινα χα\ ιτρ6ς την άποστολιχ^^ν χαθέβραν 

• άντιγράφοις 6μετέροις |μφαν{ααι δυνηθητβ, χα\ 

• τφ αύτφ νροβχυνητφ τζά,ηπφ δηλώβητβ, ώς 
« Ινιμελωςάνεμνήΰθημεν,εΙ-χαΙ βτκ τά χεφάλαια 
« τΰν χράξεων Ι^βη τοίς πεικραγμένοιςΙνεβ/^ήΟςβαν• 
€ ΙΙιρΙ τούτων τοίνυν, ώ; «ροείικον, τ( άρέσχει τ| 
« Ομ«τΙρφ άγάιτ{| χα\ μαχαριότητι πρδξαι όφείλο- 

< μιν. ΈλΟέτωτοιγαροϋνεΙςμέ^ον τ^ χομμονιτώ- £ 
« ριον, 7να δυνηβητε γνώναι, τΐ Ι ν αύτψ περιέχε- 
ι τβΧψ δίΛΚ ΐ(ρ6ς Ιχα^τα άπέχριαις δοθ|)• ι 

Αυρήλιος είκε• ε Προχομιββήτω χομμονιτώριον (5) 

• («ερ ο( άβελφοί χα\ συλλειτουργοί ήμων τοΙς πε- 
β «ραγμένοις Ιναγχος Ινβφάνιαβίν, χα\ τά λοιπά 
« άχολοό•»ς, τάγ€ κεκραιγμένα χοι\ τά«ραχτέ«.» 

ΒΛΑΧ. Ό μίν έ«ίσχθπος Αυρήλιος, τοΟ λόγου 
«ρβχαταρξάμ4νος» β1πε>• βτι εΟχαριβτεΤν βεΤ τφ 
Ιοβχόνΐ} βιφ 6ιεΙρ τη; συνελειΓαεως των Πατέ- 
ρων Τνα τά τι «αρά των Ιν Νιχαίφ Πειτέρων 
δοχιμαβΟέντα χαΐ δριτθέντα, & <Χ<>μ>ν άπ6 των 
ιφΙήμΜ Ποιτέρων, χα\ &«ερ οΙ ιεροηγησάμενοι 
Πατέρες ΙβεβαΙωααν, άντ\ του, βέβαια ήγήααντο, 
χαλ δβα ΙχλΙνοι Ιτύπωβαν ι»ρ\ πάντων των Ιν τφ ΟΑΚΤΗΑΟ. 14 

ι 8€ηιηΙ, «ίιΐηϋβιηςιιβ βγηοϋιιιη βοηΟΐΊηαηιηΐ, 6ΐ 
€ ςα« βι Μΐίβηι Γοπιια ροΓ οηαηββ €ΐ€Γΐ€0Γαιη 
ι |ρΓ&(Ιιι$ λ &υιιιιηο αΐΜ|αύ 0(Ι ιιΐΐΐιηοιη €&!ιιΚ»Γίΐ€Γ 
ε €θΐ)•ιίΐυΐο &υη!, ίη Βΐβ(!ίιιιη ρΓθΓβΓ»ηΐυΓ. Α5 
ι νηινβΓΜ $700410 (Ικίααι οεΐ, ι ΡΓοΓβΓαηΐιΐΓ. > ΒμάΜ ΗοίΛήπί ΐ€φί : 

ε ΝΙακη» β^ιιοά! ρΓοΓββείο ΟιΙβί εβιι αβΟΓΟίι βίο 

ε $6 1ι»1)βιιΙ• ι Ει άυιη (ϋ€«Γ6ΐ, Ραυδ^ίηοΒ Ρίεβηί, Ι(α- 

Η» ρΓονΙη€ΐ9Β , «ρί8€θριιβ , ρορυΓι Ροΐβοΐίηί, Κο• 

€ Βΐ»η« Έλα\^\» 16Κ911Ι8, ϋίχίΐ : ε εοΐΒΐηί»«λ $υηΐ 

< ηοΙ>ΐ8 ει ββιΐβ >ρο8ΐοΓιο ςα»(Ι&ιιι ίο ΒϋΗρίί» ΐη• 
ε €ΐλη(1λ , ρΓοαΙ Ιη ιοΓιβ β&ροηοΓίΙιιιβ ΐϋβοιίηιιηαε, 
ε ί(ί 68ΐ; 4ΐ€ €ληοιιΊ1>υΐ Νίο&?« Γα€ΐΐ8, αΐ 86^τ6η(ϋ^ 
€ α (|6ΰΓ€ΐυιη βΟΓυιη 6( ϋθη8υ6ΐυ(1ο : ςοαηιίοςυΐ- 
I (Ιβοο ς«£ί1»ιη θΓι)ίη«Γιοη6 61 €&ηοη6 οΙ>!>6ΓνληΐυΓ ; 
ι ςαεΒίΙλίη ίοΐύπι οοοβυβίαίΙΙηο πιίοπηαΐα ευηΐ• Πβ 

« 1ΐί8 6Γ§0 ίη ρΓΙιΙΐίβ, 61 ΥΟβίΓ^Ιί ρ!ΐ€€8ΐ Ι)βίΐί(υϋΙιΓι 

€ ιηηυΐΓ&αιυβ ; βΐ ροείοι ΓβΙΙςυ^, ςιι» αοΐί ν<.*1 ίηοΐιβ- 
I αΐΗ ειιηΐ, 0Γ«1ίηΑΐιι €οηΟηη6ηΐαΓ : αι >μο$Ιο1ΐΓ.Έ γα• 

< ιΙιοάπΒ τββιΠΒ Γ6$€Γίρΐί$ ΟδΙοηιΙβΓΟ ροε»ίιΐ8, 6( 

ι 6ίι!6ΐ1Ι ΤβηβΓβΐΒάο ρ3ρ9Β ϋθ€ΐ8ΓθΓΐ8, <|ΐιαι1 <ΓιΙί|^6α- 

€ ΙβΓ οοΓυιη πχοηΙαίΙ $ιιιηυ8 ; 8ί(|ϋΊϋύΐΑ 61 οεΐΊοηυιη 
1 €8ρίΐυΙα %α%\Μ ]:ιΐη Ιη:»6η:ι βίιιΐ. 06 Ιιίβ 6γ|;ο, βί- 
ε ΰυΐ 8θρ6πιΐ8 ιΐΐχΐ, ςηίά Υΰί^ΐΓΦ ρ]ϋΓ62ΐ ι1ϋ66ϋοηί 
€ 61 ΙιβΑΐίίαιΙΙηί, Γα66Γ6 ϋοΐβίλίαε. 510 νοιιίϋΐ 
Α 6Γβο )η η6<ϋαιη οοιιιιηοηίίοπυηι, υι ρο88ίΐΐ8 

« 60|[ΙΙ0806Γ0 (|υΊ(Ι ΙΐΙ 60 60ΙΚΙ|)Γ6ΐΐ6ηϋίΐυΓ, υΐ 6<1 

€ 8ίοκαΐΑ άβΐιιτ Γ<^ροη5ίο. » ΑοΓβϋαβ άί&ίΐ : ε ΡγοΓοτ^Ιογ 6θηιιηοιι11θΓΐιιιη , 
ε ςιιοιΙ ΓΓ8ΐΓβ8 61 οοιηιηΐηίϋη ηοείΓΐ ίϋ «6118 ηαροΓ 
ε 8ΐΐ6|[»ηιο(, 61 Γ6ΐΗ|υ) 6οηΐθ(|α6ΐιΐ^Γ, ςα» οΐ λ€ΐλ 

ε 61 8{60ΐΙ« 8υοΐ• » 

ΒΑ1«3• Ερΐ86ορ<ΐ8 <|ΐιΙ(ΐ6ΐιι ΑαΓβΙίιηοβ, οηΐΙοη6» 
!ιΐ€ΐιο•ιιι, (ΙΊχίΐ ςοόά Ποηιίιιο Ι)60 ρΐΌ ΡαίΓαιίι 
€οην6ηΐσ ^γαΓ» 896ηιΙ» 8»ηΙ• βι ςο88 « Ρ4ΐΗ5υ8• 
ςυΙ Μ}€«ΐ8 εοηνβηοηιηι, 6Χ8ΐηίιΐ9ΐο 61 <ΐ66Γ6ΐα 80ΐιΐ, 
ηυ« 6 Ρ»ΐιίΙιυ8 ηοείηε ΙιοΐΜπιυι, 6ΐ «ιαείί Ρ81Γ68 

ςΐΐΐ ρΓ8Κ€68β6Γ6 βΟΒβΠΙΙΑΓυηΙ, 1(1 681 0?ηΐεΐ 6X1811* 

ηλπιοί, 61 ς«ί66υηφΐ6 ϋΐί 6χρΓ6886Γααΐ ϋ6 •ιηηΠ>ϋ8 
ΐ|^Ι Ιη 6ΐ6ηιιιι Γ6ΐ»ϋ 8ΐιιιΙ, ίιι νΜΑ\\ΜϊΛ ρΓοροιιιηΐιΐΓ, βιιίΗ. ΒβνΟΓθβϋ ηοΐ». β11>Μ ΒιΙβΒίηοηΙ• 6ΐ Ζοπληο 64ίΐίοηίΙ»ιΐ8, ιΐ66ηαη Π 
ίη 64κ1ίε6 Αηΐ6Γΐι«6ΐΓιαοο ρΗιηιι• Ιιιι]υ8 6οποιΙϋ 
€011011 >1ι Ιι» Τ''τΙ>ί8 ίηΐΊρΊΐ ; Μ €θϋβ< οβηοιιικη 
ΕϋΓΐ«9ί« Αίη63η2Β ^ ^α8ι6I)ο 6<1ίΙιΐ8. «Ιςοβ 6ΐΙ•ιη 
ίροίιϋ ΙΙΙοηγεΓι Εχίκαί €θΙΐ6€ΐ{ο ιη ρήιηο βΐ^ΐοΰηιΐο 
οιΐ•οιΐ6 6«ιηι ΒοΟΙΰΚΐιο ιιοείτο ηΐ8. €υηΥ6ΐιίαιιΐ ; 61 
Τ6αο ςαίάβιη. ΝΗιίΙ 6ηΗΐι • εγηοάο <1β€6ηΓιιιΐΓ, 
ιΙθΒ06 «ον«*ιϋυπι 681, υ1)ί Κανών α', Ρψίιηη$ €αηυη 

ϊη ||86 6ϋϊΐλθΙ16 €θΙ1θ69ΐΙΙΓ• ςΒΟ ρΓΙΙΙΐΟ <Ι(Μ:Γ6ΐυΐΙΙ 
«81 ΒΙ Νί6»ΙΙ» εΙΟΐΐΙϋΙ 0ΐ»8ΐ!Γν6ΙΐΙϋΓ. 

(5) Κο^ψοτιτάφιοτ. Κά Ιίοηο \0ΰ6πι Ιη ηΐλΓ^ίηο 
60<1ί€ΐ« Αιη6Γΐ»3ΐ€^ίΒΐ»> ΒΟΐΒίαΓ, χομμονιτώ^ίον λέγε• 
ται τ6 υπόμνημα, τδ ίγγρ»?ον, Λ ή Ιντολή. 8ί6 
«ϋαηι 8νΜΐ»8 χομμονιτώριον Ιιη9τολΙ| προαταχτιχή 
άποατιλλομένη είς χώρας. Οα« 6Βα6ΐΒ Υ«Γΐ>α Ηα- 1)6ηΐοΓ 61 Ιη ν6ΐ6πΙ)α& §1ο86ΐ8 νοΓϋοΓυηι ίυηο * 
υ^ί 611811) 8ά(ΓιΙιΐΓ, Κομμονιτώριον , Ιπιτεολ)] άπο• 
βτελλομένη μίιτά προστάζδω^• Ηοΰ 86η$υ τοχ ΙβΙα 
««υτρνΙϋΓλ ^«15(Ίηί3ιηο, (1ϊΰ(ϋΐΐ6, μηβι έ! πράγμα* 
τ'.χον, ή άλλον τύπον, ή θιΐον χομμονητώριον λάβοι, 
Ιπιτρέπον αύτφ τι τοιούτον, ^υ&ι^η• ΝοτβΠ. 128, 
€8ρ• 17, 6ΐ 8ΐ> ΑΒ;ιβΐ88}υ ίη βΓβ^οήο 2. ΒέίενίρίίΛ 
€0ηιηΐΜίίοήί$ , ηΜ αά ΰαίΗοΙΊηαηι €οην€τί€Τ€ΐΗτ 
βάβη ^ €ΐιαηι ίχίοτηπΛ α $η€€τάοΐαα €αε ο(βα» 
Μαηάανίί. Ει ίιι εοίΐίοβ Τ1ΐ6θ{)ο$ί3ΐιο , €οΐΝΐΐΜηιιΐο- 
πΐε οοίΗρβίβηΐίΙίΜ αίαΗ€ Μαηάαΐη ΐη*ΐτηαΚ 1. λ, 

€. ΤΙΐ. άο ϋΐΙΠρείε. 510 ρΑ88ΐΐΙΙ ΙΙ8υΓρ8ΐΐΙΓ Ιΐ06 νθ• 

(8ΐ)υ1υΐΒ ψΐο Ιίιΐ6Γί8 8ϊν6 6ρί8ΐοϋ8 , ςοΠιοβ ηυο- 
Ιίυ8 8ΐίςΒί8 ΗΒΙ Ι6^8ΐϋ8 ϋϋ^οηρίΒΟί Ιια1)6ΐ» <(υί<1- 
(|Ιΐί(1 Β 86 ίΒΟίι^ϋυιιι ΰ8ΐ• 1Κ ΤΗΕΟΟ. ΒΑίδΑΜΟΝ 16 

ΡιυΜίιιη• ««ιβαι ιΚιϋ : ΟιμμΙιβι • ηοϋίβ • ρ»ρ9 Α χλήρφ χατιιλιγμ^νων, ιτροτιθδσιν ιΐς μέσον * 6 βλ 

•αυ«τΙνος Ιφη, δτι ΈΐΜχρΑπί) ήμΙν &π5 νου ιβάνκα βχ•ιιιίιι•η(Ι«, ιΙι•€«ϋ«ιΐιΙ« (ϋιιίηΐ βοίηι Ιηείιΐυιη 
τοηηΐ ρΓορο•1ΐιιοι««ι €0ηΜΐιυαι), βΐ αΐ ΜπτΦηίοΓ 
Νί€«Β0Γ0ΐιι €αηοηιιηι 4ΐβ€Τ6ΐιιιη «Ι <€θΐΐ8ΐΐ6ΐυιΙο. 
€υιη «οίβηι ιϋχίΜβΐ οιηοηυηι ({«οκίαιη βΐ «οηιυβ- 
ΐιιιΙίη«ηι, •οϋ]ηιιχίΐ» ςοΜΐ ςιι»(Ι«ιιι ΟΓΐΙΙηιΙίοηο 61 
ΜΓοηβ €0ΓΓ0ΐΜ)ΓληΐιΐΓ, ςοΦίΐΑηι υ€γο €οη8αβΐυ<Ιίη€ 
ΙοΓοΓίη•!! 8ΐ^ηΐ : υΐροΐβ ςικΜΐ ϋΟλϋαοΐοάο ΙβιηροΓβ 
|»^ο^ι•Μ^οΐ^η^ιιι1υι ϋβΙκί ο«>•βη>Η• ΜιιιΙβ ρβΐΐ- 
Τΐηηιιβ, αι Ιη ιηβ^Ιιιηι ρΓοίβπ«ΐαΓ ϋοηηιοιιΐΐοηοιιι, 
»€α 8€Γίρΐΐ9 ιη•η(ΐ9ΐυ« οοιηιη€οΐλΗη• ΜίΓυη ςιΐ9» 
Αοΐ• €! ιΙΐ€ΐι §αοΐ (ηο• βηΐηι βηΐ 68 , ςο» Ιη 
εοηβΓ«88ΐοιιιΙ>α8 ΟβίΜηΐ 61 <ϋ€6ΐ>8ηΐΗΓ, 86Γί1)6Γβ ) ; 
ν6ΐ €0ΐηηιοιιΙΐθΓίαη άί€Ϊΐ ριρ» ιηιοιίιίαιη» ρβτ 
ςυο«1 Ιη 8€ΓίρΓι• ιη80(1«ν6Γ•1 ςα9ΐΐ8πι ςαβί! (|6Ι>6- ^ 
Γ6η( , III 68 8οΙγ6βΙ » 6Ι ηΗιίΙ 608 Ι«16Γ6Ι ! ςιιοιΐ 
681 018(18 ▼6Η8ΐιηΊΐ6• Α(Ι]ί6ΐΐ«? 6ΐιΙαι : 08ΐιΐ6ΐ 
ΜΑΐ8Ηα8 Ιι•{Η €θΐηιηοηίΐοηοιιι , 61 ^αβ 86(|αηηΐο?, 

ίηΐΝ Ρ8α8ΐίθΟ, 61 βΙϋ8 ΡΙΐΙΠρρΟ 61 Α86ΐ1θ ρΓ68ΐ)5- 

Ιβηβ: 

ι Κ€9 ηυχτι^βΐπΒ Μϋ\ οκ(Ιϋ9Β8ΐιηΐ ηοη Ι6ΐ6ηΐ) Υ08 
« ϋ^§ο ίΐ8, III νβ8ΐΓ8 ΠΙΙ6, ¥61 ροΐϊυ8 ςοοιιΐλοι Β08ΐη 
« ίιΐ νοίιίβ €81 ρΓΦ86η1ΐ8, οοΒοΙ* ρ6ηΐ|Η6 ; αίλχίιιιβ 
« ουιηχΐ Ιιο« ηι«ο42ΐααι ηθ8ΐηιιη Ιΐ8ΐ)6αΐΐ8, 6ΐν6ΐ1ι• τιν& τραχχαίοτέα, νοοτέβτι βχοπι^τέα» Ιξιταστέα, 
^ιμαστέα * {ο( γ&ρ ΑατΙνοι τραχτάτον τ^ν σχο• 
η^ν κα\ τ6 βούλευμα λέγουσι *) χα\.Τνα φυλαχθωνι 
των έν Νιχα<6 χανόνΜν χα\ 6 δρινμλς χα\ ή συνή•. 
θιια. ΕΙκών 6έ χανόνο)ν ορισμών χαΐ «υνήθιι&ν, 
Ικήγαγβν δτι τινλ τίξιι χ«\ χαν^νι χρατοΟνται, 
τινά βλ αυνηΟ<ί^ ΙτυπώΟη * ώς χα\ τΑ γής γρ^νφ 
βοχιμασΟιίσης χα\ βββαιωΟ^ίβι^ς χρατιΐν 4φ8θΐ8ΐ• 
ΕΤτα έζητήααμ<νιΙς μέφον ιιροινιχΟΤίναιτ^χομμο» 
νιτώριον,ήτοι τ61γγραφ6ν όχ^μνημα «ωνπραχ6έν• 
των χαι\ λαληθέντων (Ιθος γάρ έν χαΧς συνβλιύβινκ 
τΑ λούΐούμβνα χα\ τυιεούμβνα χαΐ δσα 1πρά/9ησ«ν 
γρΑφιβθαι)• 11 χομμονιτώριον τήν Ιντολήν του 
«Αππα φη6\» β(* Ι^ς Ινβτλίλατο εγγράφως τίνα 
ώφιιλον ζητηΟήναι, ώς &ν γινώσχω^ ταύτα, χα\ 
μηβλν λανΟΑν|| αύτων, διηρ μΑλλον Ιοιχ«ν «Ιναι• 
ϋρ^χιιται γάρ * ΑανιήλνοτΑριος Ανέγνω χομμονι• 
τώριον» χα\ τΑ ϊξ^ζ» «φ Α6•λφφ #αυατ(νφ χα\ τοί; 
τίχνοις Φιλίππφ χα\ *Ασέλλφ το7( «ρκαβντίροις. 

« ΤΑ χατα«'.στιυ6έντα 6μΙν (6) «ρΑγματα ο6 
ι λανθάνουοιν * ΰμλΐ; οι5ν οΟτως, ώς ίνα ή 6μ8- 
I τέρα ίιίαΧοζ^ μΑλλον 61 ΙιηιΜ) ή ήμιτέρα Ιν 
• ΰμίν «αρουσία 1ατ\| «Αντα Ιχτβλέαατβ * μΑλι- βαίΙΙ. Β^νβΓββίί ηοΐβ• 

(β) ΓΑ ΛΛταχίστένΟέττα ϋμΤτ. Αηΐ6 Ιι9Β6 ν6τ|>χ τ91ς ένΝιχαί^ αυν^βου. Κα\ή σύμπααα σύνοδος •Τικ8• 
(ιι οο(1ΐ€ΐί ^ΐοηίβηβ'ι βΐ ΡϋΓί8ΐ6ΐΐ8ί ΒΑΐ86ΐηοηΐ8 6ϋί- Πάντα τΑ λν τ|) Νιχαέων συνόβφ βιορισΟέντα ιτΑβιν 
(^η6 ρΓ«η(ΊΐιΐΓ, Ζώσιμος έπίβχοηος ιΓιη. 3γΑ νοχ ήμΙν Αρέ«χουβιν• Εί ρτορ0$ΗΗ ^«##ΙίθΜΐη €βί$€0* 
<ΤτΕ8 68ΐΐ6ΐη 8αρ6Γθθ8 68ΐ. Νιπι ςυ» Ιιΐ6 ΑίευηΐυΓ» ρί$^ ^χι α $ρίοέο μτρήηύία $•λ ϋοηέ^ΜΛΛΛίητ, μ• 
Ζοβίηή ρλρ« Βοοίληί ΰοιηηοιΗίοηαηι ιΑ 16(6108 ^ ΐανί/^χβ ^αχοκΜΐ 4ΐ€€ΗαΜ^ Ρ/6^κ4ι; «ι $ϊ ηηίΜ 
81108, ?808ΐΙηιιιιι• ΡΙιίΙίρριιιη 61 Α86ΐΙαιη, Ιη ρπ8- ^ $ρι$ϋ0ρη$ ο^^χιαίχΓ, η €ρί$€ίφΙ ιχ« ίριίχι ρτοΜίι» β<*ηϋ 87ηοΑο Τ68ΐ(ΐ6ηΐ68, ΐ'οηΐίηοηΐ : 8€ ρτοίηΑο Ζώ- 
οιμος &π(βχοπος 8<Ι ΓοηιηιοιιΙΙΟΓϋ ί8ΐίυ8 ^η8^^^ρι^ο^ 
ηοπι ρ6ηίη6ηΙ, ι^υβ ρΙβ06 8Ι6 ΙΐλΐΗΐίΙ, ΑΒιλοφ Φαυ- 
στίνφ χα\ τοΙς τέχνοις Φιλ(πχφ, χα\ ^Ασέλλω τοΤς 
κρίφβυτέροις , Ζώσιμος λπίνχοπος. Ιρ8υαι Ιΐ8ςαο 
οοιηΐϋοιιΐΐοίπιιη 6ΐ> ΙιΊ8 ν6Γΐ>ΐ8 τΑ χαταπιστιυθέντα 
ύμΤν Ιη€ΐρΙΐ• Υ6ηιιη ίηιβΓ Ιημ τ6ΓΐΜ, 61 Ζώβκμος 
Μ9Χοπος, οϋι Ιηΐ6Γ86ηιηΐα^ Ιο οοΑίοο Αιη6ΓΐΐΑ• 

6ΐΐίΜΙ0, Ι|ΙΙ9β ΙΐίΟ •Ρρθη8ηΙΟΓ 0606886 68ΐ• δοΐΐΐ 8ΙΗ 

Ι6ΐα <|ΐι« 8βςΐΜΐηΐιΐΓ, Κα\ «ροέΐιτο ζήτημα παρΑ 
των χαταδιχαζομένων έηιοχοκων 6x6 αυν^ο ής 
Ιπαρχ(ας αυτών, χα\ ιίσήγαγβ χανύνα τ6ν λέγοντα, 
^Ηρββϊιν ^να ιΐ τις ίπ(σχοχος χατηγορι\6{, χα\ χρ(• 
νωΦΐν ο1 συνιλθόντις Ιχίσχοποι της ΐΑας αύτοΟ 
επαρχίας, χα\ έχ του β«6μοΰ αΟτου χαΦέλωσιν α6• 
τ6ν« χαΐ δοα έφίξης 6 χανών δια^Αττιται ΊΛύ\ ϊχ ύ€ρο%η$ΐ%Λί. ΦΙ 9Η« Μ»€€ρ$ €αηοΛ %$$$ ά€ λρρφΙΙλ» 
ΙμιΗμ €οη$ΙίΐηίΙ : φί^ηι ψ^ί α'ονϋ, ρΗχι« ]¥<- 
«4ηΐέτ Μίβηοάί •ιμ ««««ταίΐ; μ(Η μλΟμ {«ΐχοι, Ιηι#Γ 
ϋΟΛοηα α Ραΐή^η$ ΝίΰΛω ϋθΛ§η§Λΐί$ ηο» έχΜίιίΗ 

Τ€€Ι4 ΙΙ98^06ΓβηΐΙΙΙ, ΐίΐΜΧΐβ•, Α»Μ« ΗΟΗ €*§€ €ΜΙ0η€Μ 

Μοία ίΐβφϋ €οηίταυ§τηα ροϋχ/αηΐΜΐ, αΐ ύέ ρα/π«Γ• 
€Μα» €οΐΜΐαιιΙΐΝορο/ίΐοη»ιιι κί/ι>βΐ ϋ ΑΙ$»ύ»4γίΜαΛ 
61 Αηΐίο£*6ηΜΝΐ β«τΙ##Γ#ΐνΓ , ηί οοηιοι• ψΛΛ ίχ 
$9μ4ο Ν\€ΰηίΛ Λ€%α $1 άέϋηία •χμι, #ΜΐΝρ/αΗα, 
ηΙϋΤΜΜ ίη^$€τίρίίθΜ Μχ/ίηΐΜΐΐα, •Λ Ιμομ η^ίϋφ• 
Γ^ηΐ* ΡοιίΜ φ^αΛϋο οτία §$ί ά€ ορρβ//ϊβΐίθΝΐ^8 α 
ύΜ£Ϊ$ βαΐΜ , αχ< α μχΚχΙΙο ιχογχνι εοϋΦσρατΒΜ 
ρτοΜ^οχί. £< υ§ία86ρί<£ορ»•ιΙίχ•ι, 0x60 «Μ «ιΙΑμ 
ΜονΠ Ιιι^^β ιιοχ ΜέΟ. 5ι ^χίι ^θΓΐ6 €μ$€ορΜ$^ ύά χλήτων * βν €ΐ«αγάγών τής4ν Νιχα(α «ρώτης συν- ΐΓαιχ αιη• $ίί ρτορ^χιχι, ^κοιί μμ χοχ ι<^ί€ΐ, ^Ιο 
έβου 1λ<γεν είναι, Ιτιροι 6λ μή 8θρ•Ιν τούτον έν |. αηί μΑ^ηι^ι^γ «οχίΓα ιητ€$^ΐίί€ΤΗηι 8«»ιη 6»! έίΐοοο- 
Νιχαί^ συνελθόντων Πατέρων εΐΐΕΟν, χαλως λέγον- "^ μχμ (οιχινοΙχ•, α ιοα ι7/χιχ €€€ΐ€ηΛ λτ€Φτ§ οοίχο- 
τβς * ο6 γάρ τής έν Νιχαί^ συνόδου έστΙν Α χάνων. 
Αλλά της έν Σαρδιχ)} 7(έμ«τος• Αι6 χαΐ άμφιβ^ίας 
έμπεοούσης έςήτησαν γραφ^ναι τοΙς «ατριΑρχαις 
τφτι ΚωνσταντινουπΛεως δηλαδή, χα\ τφ "Αλεξαν- 
δρείας, Ινα τΑ ίσα των έν τζ συνόδφ χ% έν Μιχαί^ 
πριχΟέντων χα\ ορισθέντων στείλωσιν αύτοίς, υπο- 
γραφή αύτων ^οαιωθέντα. Είτα περ\ έχχλήτων 
έςητήθη παρά χλιιριχών, αΙτουμένων χατά ά«οφά• 
σεως έπισχόπων αυτών. ΚαΥ είχεν ό "Οσιος έπίσχο- 
κος, Τ6 έτι χινοΟν με σιωπησαι ούχ οφείλω. *£Αν 
τις τυχόν έκίσχοχος όργίλος, δπβρ ούχ όφβίλιι , τα- 
χέως ί) τραχέως χινηθείς χατά πρεσβυτέρου ή δια- 
κόνου ιδίου, Αφορί^Α^ τούτον της Ιδ^ας Οελήση έχχλη- 
οίας, χα\ τά λοιπά του χχνόνος,^ς τεσσαρεσχαιδέχα- 
τος δνν^τής έν Ζαρδιχ)} συνόοου έξηγήΟηέχεΙ. ΈπΙ 
τούτοις άναγνωσθέντο; του είρημίνου χανόνος, Αυ- 
γουστίνος έπίσχοπος ιίπε * Κ^Ι τούτο φυλάξαι όμο- 
ΐΑ;όνμ€ν« σωζόμενης της έπιμβλεττίρις ζητήσεως πΊ, Φίηηω αψίίΛηίητίη «ο €ΛΗοηΒ^ ^($^1 έίσαχιοσ 
^ΜΛτίη• Λξηούί Ββτάίαη$ί$^ ίόί «χροεί(ΐι•6ΐΐ. ΑΑάατ^, 
4«Μ άίαη$ €Ληοη ΐ€€ηί /χίεε^ι, Αχ^ιχεΚχ»* βρι- 
Λΰορπί άίχίΙ: Ηθ€ «Ιίαικ ηο§ μγμικγ•* ρτύβϋηΐΜΤ, 
ίαΐνα ΛΗίοΜίίύή Μ^ηοάί ίΙίεαηΛ ιίιε^ϊιϋΐοΜ^• ΑΊ 
«ιιι>6Γ8α ε^χοί/χε άϊχϋ, Οιηχία ηηαίΛ$ΐΜο4ύ βΐΗΛΜ 
ά€€Τ€ΐα »Ληί Ηθ6ίε οοιχί^χε ρΐααηι, υό 1)18 «υιοαι 
εΐ8Η88Ίοιιΐ8 νίΓ, ^οιοηι:8 ΒιιάοΙρΙια» 1¥6ΐ8ΐ«οΙα8« 

ςΐΐί 68 6Χ 1118• ΑθΙ6ΓΚ)8θΙΐ1»ηθ Ιΐ68€ήρ8ί1, Ι'«€16 

οΐ>&6Γν8νίΐ , ςυοΑ χ ρο8ΐ6ΐ-ίοιίΙ»•.ΐ8, 8ίν6 ϋ8 ςυ« 
8βςααηΐαΓ, Γ6ίρ88 οοη ι1Ι06Γαηΐ; ηΐ8ί ςυοιΙ ΓογΙ6 
Ι8, ςιιί υαυοΐ(|υ6 εοοιαιοιιΐΟΓίυαι 6οι駫88•ι, χΙΐ6• 
ΓυιηΖοοοπΒ ΙιοεΙοοοεοηίΓαβίυιικΙοΑύΠΐ• Ρθ8ΐΙ黀 
Ιη 6ο<ΐ6πι οο<ϋ€6 86ςιιίΐυΓ 86ΐιοϋιιιη ί»ΐυϋ Ζοοιγ», 
ςυοΑ ίοοίρίΐ, ΚαΧ ό χανών είρημένος ρ. 514, ςυο 
βηϊιο Γβρ6ΐιΐϋΓ Ζώσιμος έ«ίσχοη:ς εϊτισ * Τά χατοϋ 
πιστβυΟέντα όμ1ν« 17 ΙΝ ΟΟΝΟ. ΟΑΚΤΠΑσ. Λ 

€»ι* χβΛ τοδτβ ημών Ιχ^ϊντίςτ^ Ι»Λ«λμα χα>τ3[ Α « Γ^ηοιιπίϊΐ, ηιΐΛ »Λ ιηφΓ^ιη οοιιβηιΐΜίοιιβιιι • βήματα τών κανόνων, &τ(να «ρ^ πλβίονα βδβαίω• 
€ οιν «4» ιαιράντι χομμονιτωρ^ω &ν<τ&ξαιμβν. Ούτως 
< γ&ρ »Ιπον, ώ άβ&λφο\, οΕ τΐ^ς &ν Ν{χα{ςι συν^ου, 
« οτ« ΐΜρ\ τηςτών επισκόπων έχχλήτου Ιψηφίζοντο* 
€ Ήρ2Φεν $1 ώττε, Ιάν Ιπί^χοχος χατηγορηΟζ, χαΐ 
« χρ<ν«υιν οΐ συνβλθόντβς ένίσχοποι της Ιδίας «'^τοΰ 
ι Ιιταρχίας, χα\ ΙχτοΟ βαθμού αύτοΟ χαθ<λω9ΐν 

• αΰτ6ν, καΐ βύξη ΙχχαλεΤιΒακ χα\ χαταφβύγβιν κρλς 
€ τ^ν μαχαριώτατον Ιιςίηοκον Τώμης« χα\ αύτ6ς 
€ 0£λήα|2&χοΜθηναι τούτον, χαΧτ^τοιοΟτον δίκαιον 
9 νομίβ^, 6βτ< ΑνανιωβΙ^νοΗ τ^ν &ξ<τα9ΐν, γράψαί 
« χαταξιι&9(ΐ κρλς το^ς Ιν %% ίμομούαχ^ ϊιααρχΐ^ 

• Ικιβχόιηνς• ίνα αΟτο\ Ιιημ«λώς «άντα συζητή- 
€ 9»βι, ηα\ κατά τ& Αλι^θΙς ικραιώοΜΐ• Διό, έάν ι |ΐΓ;€5βιιΐΙ οοιηηιοηιίοπο ίη86Γυίιηιΐ9. 8ίο βηίπι 
ι (Ιίχβηιηΐ. ίΓλίΓββ, ςηί Ιη Νί€»ιΐ3 βγηοιίο ΓηβΓβ, 
ι φΐϋΐΐιΐο (Ι6 βρΊκοροΓυπι λρρβΠλίιοηβ Μηΐ€ΐιΐ{»ιη 
ι Ιιιΐ6τυη1 ; Ρ\%^υΜ •ιιΐ6ΐη υΙ« «1 «ρί8€θρη3 «€€ΐι«»- 
ι Ιϋβ Γοβπΐ• β( ρΓορη» β]ιΐ8 ρΓονΙηοί» εοιικΓ«£Μΐ 
• βρίλΟορΊ ]υ«Ιίθ9ΐν6ηιη, 61 Ιρβπαι β |;η(1ϋ •ιιο ιηο- 
I νβήηΐ» 61 νιβιια &ϋ Βρρ6ΐ1»Γ6, βΐ •<Ι 1>6«ϋ§8ΐιηαηι 
€ Ηοιη» βρίβοορυιη οοηίιι^βΓβ» 61 {ρββ 6οηι «ικΙΙγΙ 

ΐνοΙυβΠΐν 61 «ςηΟΙΙΙ 6Χΐ8ΐίΐη«Τ6Γίΐ ΟΙ Γ6Ι•0Τ61ΙΙΓ 
ι 6X9111611, 8€ΓίΚβΓ6 (Ιί^ΙΙβΙΐΙΓ •ά 6ρΊΜ0ρ08 ςπί βΙΙΙΙΙ 

€ ίη Οηΐΐίπι• ρΓονΙηοίβ , αΐ Ιρβί 4ΐίΓιβ6ΐιΐ6τ οηιη'υι 
ι ίοηυΐηιιΐ, 61 { 6Ζ ιτ6Γο; 61 «ςιιο ρ6Γ9βΑ0ΐ• ει ΙιΙ«ο 
€ §ΐ <|ηι§ Γθ(^ΐ(ηΐΜπι •η•ΑΐΓνΓ&α9 &α<ϋΓί* 61 βρί- 
€ Μορνηι ΚοηιιιιιιΐΒ •α» •ιιρρΙί6«ΐίοη6 ιηον^ηΐ• «Ι Ι τις «ξΜ^το ιτρ^γμ• αύτβΰ «άλιν Ακβυσθήναι, Β ι « |»Ι6?6 μιο 1β«•Ιοιιι ηιίΐϋΐ• ίη §η« «Ι ρο»6«ΐ•ΐ6^ € ιια\ οΐχβί^ δβήο<ι χινήσοι τόν Ιπίαχοηον Ύώμης, 
« Ινα Ιχ του «λιυρον αύτου «ρισβύτβρον άιητηΐϊ^^^ 

• έν τ$ Ιξουβίφ αΰτοΟ ιΓη* δ«βρ βοιίλβται « χαΐ 
€ &ιαρ ύπολαμ6άν<ι. Κα\ έάν ψηφίβηται όφ&{λιιν 
« π6μφ07|να< τινας, ώστβ κάργας αύτοΐ^ς μκτά 

• «ων Ινιβχόπων χρΖναι, Ιχοντ^ς τήν αύθ«ντ£αν του 
€ Αποσταΐλαντος αύτοϋς, έν τ^ χρί9«& αύτοΟ •Γη• # ςοΜ ?6ΐΐΙ 61 (ΙΟΜ ΙΙΙ6ϋυ8 6ΐί8ΐΙΐΙ16ΐ. Ει §1 (ΐ66Γ6ν6- 

€ Ηΐ πιΗ(6η<Ιθ6 6Μ6 «Ιίςνοβ « ςαΙ ρηΒΜΐιΜ 6ΐιηι 

ι 6ρΙ§60ρΙ•]ΐΐ4{66Βΐ« ληΰΙΟΠΐ2(6ΙΙΙ 6]ΐΜ 1 (|1Ι0 ΙΙΐί$8ΐ 

4 •ιιηΐΙι•1)6ΐιΐ6•9 6]ιι• Γ6ΚΒ(ΐαιΐθΓ]α(ϋ€ΐο• 8ίη λη- 
€ Ι6ΐη ιμΙ ΐβπηΙΐΜηάΦΠΐ ϋΐβιη 6ρί8€ορο• βιιαΐ€6Γ6 
4 ροίλνβΗΐ, Γ86ί6ΐ ςυΐΜΐ ρηιϋβηΐίΜίιιιο ϋΙοΛ] οομ^ 
4 βΠίο νΐΜπι ία6πΐ• » 4 *Β4ν ^ κα\ νομία^ άρκβΤν τους Ιπισχόκους , Ινβ «έρας τφ «ράγματι έπιθώνι, «οιή«ι τ6 τ} 
4 τονετιοτάτΐ) αύτοΟ Ρουλ|| χαριατάμενον. ι ΑΡΙΓΓ• 4 Ει χαθέλωαιν Ιπίαχοηον έχίσχοιηι, ΙΑν 
4 τφ 'Ρώμης Ιχχλητον έχ&γοιτο, ήτω •ύάχου<- 
4 ατος, τονί 'Ρώμης γράφοντος ή έπιτάττοντος. ι 

Μ^ωσι χα\ Α κανών οΐτος, χαΟώς χα\ δ τέταρτος ΑΚΙδΤ. 4 5ΐ βριβοορηη 6ρΐ86ΐιρΙ ιΙβροβηβπηΙ, •• 
4 •<Ι 6ρί86οραιη Κοηβιηιιιιι Αρρ6ΐΙ•τ6Ηΐ, Ιΐ6Μ|α6 
4 λΐι<1ί6η<)α8 6•!» Γ68€ΗΙ)6ηΐ6 »υΐ]ιιΙ>6ΐιΐ6 βρίκορο 
4 ΙΙοιη«ηο• ι 
Ει.ΙιΙϋ οηοη, ςιΐ6ΠΜ(Ιιιιοϋοιη 6»ιιοιι ^οαπιμ^ της Ιν Χαρδιχξ συνόδον κανών, Ιξουαίαν τφ *Ρώ- ^ Βοιη^ιηο, (|η6ΐιι 6ρίΜοραβ (ΐ6ρθ8Ίΐά8 >ρρ6ΐΙιιΐ ρο- μης κροηρχομίνφ παρά του κα9αιρ£0έντος Ιχι• 
οχΑνου ή χρΜβντέρους Αποατέλλιιν Ιδίους, κα\ 
τηρείν μ«τΑ τώνΙχιβχδχΜν χατ*ΕχχλητοντήνΙξ<퀫» 
)[θ4ΐ9αν παρ* αυτών χατά του έχιβχΑχου του Ιχχα- 
λιβαμένοϋ χαΟαίριαιν * Ι| γράφΐιν τοΤ; γέιτνιΑζουαιν 
έχισχόβοις τφ 1χαρχ(^, χα\ παρ* ΙχιΕνων τά της 
ΈχχληαΚας τηριΖιΟαι• 

Κα\ το!>ηιν ΑναγνωαΟΙντων, *Αλΰπιος Ιπίαχοχος 
^ βιαιγαστέ«»ν Ικχληαίαζ, τοηοτηρητής της Νουμι- 
διχ^ς Ιικαρχία;, βΤιη * 4 ΠιρΙ τούτου ήδη χα\ τοΓς 
4 Αννκέρια γρΑμμααι της συνόδου ημών άντ<γρΑ• 
4 ψαμαν * καΐ τούτο ημάς φυλάξβιν δμολογοΰμιν, τλ 
4 δρισΟΙν ΰ«6 τϊ^ς &ν Νιχα<§ι αυνδδου * δμως Ιτι έμλ ΙβΜΐ6ΐη 511 <1ϋ». «υΐ 81108 ΐηΙΐΐ6Γ6 ρΓ68ΐ>]Τΐ6Γ08, 

61 €1110 βρί86ορΐ8 6ρΐ8θορ! &ρρ6ΐΙ•ηΐΐ8 (ΐ6ρθ8ίΐΙθη6ΠΙ• 
<|6 ςοα Οι 6ρρ6ΐΙαϋο, »Ι> ιρ8ί4 ϋΐιΐιιη 6Χ8αιίΑ8Γ6,. 
8αι μΙ νΐοίηο» ρΓονιηοΙ» 6ρΐ8θορο8 8€ΗΙ>6Γ6, αΐ 

αΐΐ ίΙΠ8 |ΙΙ8 (|Μ8 »(Ι εθ€ΐβ8!»ΙΙΙ •!>6Γΐ1ΐ16ΙΐΙ οΙμογ^• 

τβηΐιΐΓ. 

£ΐ 6ί8 Ι6€ΐΐ8, ΑΙγρίΐΙβ Τ.*Ι((38ΐ6ηΜ8 Ϊ€€?6•Ι» 6ρί- 

8€ορα8• ΝαιηΚΙίΰ» ρΓοτΙηοί» Ι6{8ΐη8, <1ΐχίΐ : 4 Οο 
4 Ιιο€]«πΐ6ΐ Ιη 8υρ6ΓΐθΓΐϋιΐ8 8γηο4ί ησϋτΜ Ιίΐΐβη8Γ6• 
4 8('Γίρ8ίιιιο8, 6ΐ 1(1 ηο8 βοΓΥΑίχΓοβ ρπ>0ΐ6ΐιιυΓ, ςοοιΙ Α 
4 Νί€»η« 8γηο<Ιο ιΙοοι^Ιαηι 681 : πμ Ι8ΐη6η αιΙΙιυο 
4 πιονοί, (|αο<Ι (Ιοιη τ6ΐ6Γα Ηιφιβ 87ΐιθ(!ί,Νΐ69Βη« 6χ- 4 χιν&Ζ, 5τι (ν τφ Ιχιαχήπτιιν ημάς τοΤς ΓραικιχοΤς ρ € βαηρΙλΗλ €0η8υΙΙιηο8, 68 ΠΗϋ, ηβκίο ςαα πιΓιοηο, 4 Ισως ταύτης της έν Νικαίφ συνόδου, ταύτα έΧ47 ούχ 
4 βίδα χοΐφ λόγφ ουδαμώς βΟρομιν * δθβν αΐτοϋμβν 
4 τήν τιμιότητα τ)}ν σ^^ν, άγιώτατβ πάπτνα Αύρήλιβ, 
4 έτκιδή τά αύθβντιχά τΫ)ς Ιν Νιχαί^ συνόδου έν 
4 Κωνσταντινουπόλει λέγ«ται «Τναι, τινάς μβτά 
4 γραμμάτων της ΰμιτέρα; άγιωσύνης «έμψαι χχτ- 
I αξιώσατ8 * κα\ μή μόνον πρδς αυτόν τόν άγιώτα* 
« τον άδ<λφόν ημών τόν τής Κωνσταντινουηόλ(ο»ς 
ι Ιχίσχοχον, άλλα χα\ τόν τής *Αλ8ξανδρ((Ας χα\ 

< Άντιοχβίοις τους προσκυνητοΟς ΙερβΓς, οΓτινες 

< Ή^ν αΟτήν σύνοδον ήμΖν μεθ* ύποση μειώσεως τών 
4 οΙχ8(ων γραμμάτων άκ&στείλωσιν,ώατε πάσα ν μετά 
1 ταύτα άμφισβήτησιν άφιιρεθήναι * επειδή χα\ 
ι ^μείς οΟτως, ώς ό άδελγ^ς ΦαυστΖνο; ^γαγεν, 4 η6(|ΐΐΑ(|α8ηι Ιην6ΐιίιηυ9, υηόο Γ6Τ6Γ6ΐ|1ίηιη ΐαβη! γο* 
4 κ•ιηθ8, 83η€ΐΐ88}πΐ6 ρ»ρ8 ΑοΓοΙί, III, οαπι Νΐ69βη«ι 
4 85η6<ϋ Αΐιΐ1ιβη(ί€8 €οη8ΐ8ηΓιηοροΙί 688β ιϋοιίΗυΓ, 
4 8Πςαο8 εαπι 8.ιη€ΐίΐ9ΐί8ν68ΐηΒ Ιίΐΐ6Γΐ8 ιηΙιΙβΓβ (ϋ« 
4 |η6ΐιιΙη! : 6( ιιοη 8θΙρπι 8(1 ιρβαηι 88ηεΐ!89ίηιυιη ίΓ8• 
4 ΐΓ6ΐη ηοβίπκη €οιΐ8ΐ8ηΐίηοροΙίΐ8ΐιιιπΐ' βρίβοορυπ), 

486(1 611801 ΟλΙ Αΐ6Χ8Β(Ιή« 6Ι ΑΐΙΐίΟΰΙΐίβ Τ6ηβΓ8ΗΊΐ68 

4 8866η1οΐ68, ςιιί ηοΙιΐ8 Ιΐ8ΐΐ6 ο^ηοιίηηι οιιηι 8ΐΐ8* 
4 πιαι Ιίΐΐ6Γ3Γυιιι οΙ)Ηίςη8ΐίοη6ΐιιΙΐΐ8ΐιΐ, ιιίοιηιϋε (Ιο• 
4 Ιιΐηβ <ΙυΙ)ίΐ8ϋο ΐοΠβΐυΓ; ΐ|η8η(1οΐ)αΙ(ΐ6ΐη Ι黀ίι>» ιιΙ: 
4 Γπι(6Γ ηο8ΐ6Γ Ρ8ΐΐ8ϋηα8 οΐιαίίΐ, ηοη ιητ6η!ιηθ8. Νθ8• 

4 Ι8ηΐ6η, υΐ βηΐβ (Ιίχί, ΐ31ΐΐί8ρ6Γ 8βΓν8ΐΐΙΓ08, (Ιοηβ€ ίι•- 
4 ΐ6ξΓ8 6ΐρ6ΓΓβθΐ8.6!16ΙΑρΐ8Π8 ν€η6ΗΐΙΙ• ρΓθΑΐ6ΐηυΓ« 

« Γ6ΐ6ΐκ1υ& 681 «υΐβιη Ιίιΐ6η$ ηοδίρϊϋ 6ΐί8ΐιι ν^ηβΓο- ϊ* ΤΗΕΟΟ. ΒΑ18ΑΜ0Ν 80 

ΙίίΠβ Ε«€ΐββί3β Βοιηαη«ορ1$<;ορ•ι.ς Β«ηίΓ3θίϋ5, ιιΐ Ιρββ Α * οΰίαμως βδ^μιν ταύτα. "Ομχα; ήμΛ; κρϋ^ς ύλ(γ•ν ΐ|υ<Κ|οο (ΙΙ^ηΦίαΓ 9(1 ηΐΓΐηοηΟβ ΕοεΙ^βΊαδ βΐίςυο^ 
ιηΙΐΜ^ΓΒ, ςιιί βαόΰΐη οχβηιρΙαΗ», )ιιχΐίΐ ίΠ» ιμιοΒ α6 
Ιρβο ΜΗρίβ βνΐιΐ, ΒίΤβΓληΐ. Νιιπϋ »υΐβη> ά\αΛ Νί<»- 
η» »7ηοιϋ,4|ΐΐ2 ΙΐϋΙοιηοΒ,βχβιηρΙίΗΑ &(;ϋβ Ι»ΐίβ «οη- 
ίυπ(;«ιηιιι. > € {λβωσιν, 6μο).ογονμ<ν. Χ>φ€θ.ομ«ν (Ι α!τησαι 
€ γράμμασκ ήμβτέρβις χαι\ τ^ν σεβασμιώτατον τ?|ς 
• Έχχλη^τίας Τώμης Ιπίτχοπβν Βονηφάτιον» ίνα 
1 χα\ αύτ6ς 6μοί«ι^; χαταζιώστ^ πρ^ς τ&ς μνημο• νβυ6δ•σ»ς Έχκ)ησίας στβΤλαί τινας, όφιίλοντβς τά αυτά Γσα χατ4 τά «ίχρ' αύτοϋ γρβφίντα 4γβ- 
γ€?ν. Νυν 81 τήί μνι;μονβυ6{{(ΐης έν Νιχαίφ βυν^υ» λπιρ Ιχομεν» Γαα τοΖς ιηπρ«γμένο<ς τούτοι; 
βυ^^ύξομιν, ι Ρβοδίίηοβ. Εθ€ΐββΐ36 Βοιηΐη« Ιβρίι», «ΙιχΙΐ: 
ν68(Γίΐ <•η€ΐ{ϋ8 ηηΙΙιιηι Κοπιηη» Εΰ€ΐ65{φ ΓαοιΙ ρηΒ- 
]υ(|{ααιη, βίνο ιΐβ Ιιοο οαρίΐηΐο, ιιίνο <1β &Γιι• : 
(|ηϋΐ(Ιο<|σί(Ι«ιη οβηβηΐι ΐηΐβτ ηο&ΙβΓ η €θΐηηήηί* Φαυ9τινο^ τοποτηρητής τζ; Τώμης •ΐ«• • € 06- 
4 6&ν ή υμετέρα Αγιω^ύνη κρ^χριμα 'ΐΛΐιΧ τΨ^ *Πχ• 

• χλησί^ Τώμης» &Γτβ πιρ\ τούτου του χεφαλαίου, 

• ιϊτζ Ίηρί βλλοιν • Ιπιιδή ήξί«4«•ν 4 δ$<λφ^ς χαΐ 
βΐ6ΓΑΐ3τρίο§<1οΙ»Ιθ8βΜ€€ΐηοηΜ.3βι1 Ιι»ο$λη€Ιί•• |. ι συλλειτουργάς ημών *Αλύχιος Αμφι^ους ιΤναι 
51010 Η ΐΜΑίΙαΙιηο ριρ» ηοβίΓΟ κΗΙιΟΓβ άΙ^ηβιηΙ- ι το!»ς χανύνας. *Αλλ& ταύτα «ρ^ τ^ν άγιώτατοιν 

€ χα\ μαχαρίώτατον ικά««αν ήμων γράψαι χ«τ- 
I αξιώαατκ, 7να χα\ οΟτω; ύλοχλήρους τοΙ»ς χανύνας 
4 βυζητών μβτά της ύμβτέρας Αγιωαυνης ΐΕίρΙ 
« κάντων τών ύρΕβθέντων τραχτβί(φ^• *Αρχ<1 γάρ 
ι Ινα χαΟώς ύμβτίρα &γιο>ούνη παρ* έαυτ|| τρα- 
€ χταΐζβι, οΟτω χα\ αύτ^ς χαΟ* έαυτ&ν ανζητή«||« 

• μή Ίοας φιλονΐιχ(α μ•ταξ6 τών Έχχληηδν τ«^ ηι» ηΐ βΐ€, €1101 τββίη Μη€ΐΗιΐβ ίηί/ηρπΛ οβηοηβΐ 
£οη(|ΐιΙιιβηβ, {(Ιο οιηηίΐιυβ ιΙβΓίνϋι ΐΓίοΐοΐ. δοίΒοΙΐ 
οοΐαι υΙ, ςαΗη»(Ιοιο<1ιιιιι τββίη ΜπείίΙιβ •ριΐ4ΐ μ 
ΐΓα€υι« Βΐ€ 6ΐ Ιρ•6 ρβΓ •β!ρ9οοι ΰΟΑςαΙηΐ, ηβ Ιο• 
Ι<(τ ε€€ΐΜΐ•• »Ιίην« €οηΙβηΐίο «χοτίίΐΟΓ ; β€<1 ροΐΐιι» 
ίΓ&ίβηα <ϋΐ6€ϋοΡ6 εοοβιιΙοΐΐΒ, €0 ΓΟκΗ^βοΐβ, ςαίά 
ιηβΐίΐΜ αίΜύηηΗ ιΙβίΜΐ. ι &ναφυ]|• άλλα μάλλον Αβιλφιχ} ΑγΑιη^ ^λιύβασ6αΐ| Αντιγράφοντος αΰτου, %1 ύφε(λβι χριιτ* 
τύνως φυλαχθηναι. ι ΑηπΗημ ηιί$€ορη$ 41χί(: 
ι ΡηκίβΓ β»9 ΐ|ΐι» ίο •€ΐίι ρπφοΒαίηιαν η«€ΜΜ 
€»Ι, υΐ Ηιΐ«Γ'η ιιυοςηβ ηοβιπΒ ρ&^ΐΐχΐ• βιηοΐΐΜΐ- 
πιο ΙΗιΐη ΐΜΜίΓΟ «ι 8ΐΐ€Γοηιηι οοοιαιΙοίοίΓΟ Βοηί- ι Έχτ^ &ν ηροτβΦείχαμεν Ιν το(ς ικκραγμ<νοις, 
Ι άνάγχη έβτ\ χαΐ γράμμασι τής ημετέρας |^ρα- 
• χύτητο; τφ Αγιωτάηρ Μελφφ χα\ «υλλέιτουργφ ίεοΐο οαιηί*, φΐ» ΙιτίΰίΑπίΗβ, ρΐ6ΐιΐΗΐηιβ βΙ^Ιβΰβο* ^ ι ημών Βονηφατίφ «άντα» βσα ψηλαφώμβν, είς ΐιΐΓ. Αη€Γ|ο οΑβίη οοιιηΙηιι ρΙ•€€»ΐ €θη§οςιΐ6ηΓιβ, 
6χ 0Γ6 οηιηΐυηι άί•Γ•ηια«. ι ΝονβΙυε €ρί8€οριΐ8, ΜΑπΗίαοΊ» 8ίϋΓβη$ί• Ι6β«• 
Ιιικ,^ίχίΙ: • ΜβηιίηίιηιΐΒ 6ςιιΙιΐ€ΐη Ιιθ€ ΓΟίηπιοοί ιο- 
ί Γϊαηι ά% ρτβ8^3ηβΓί9, βΐ ρπκίΟΓβΒ θβ (ϋ«οοηΐ9 Γ*γ- 

• ιηΑ εοηΓπιοΓβ, ςυ:ιΙίΐ6Γ ιΐοΐιεβηΐ & ρΓορΓίίβ ορίΒοο- 
$ ρί», νεΙ 8ΐ> ϋ8 ηυί •υηΐ βιΓιΐίηιΙ, ΑοιΠή ; ηαοιΙ Ιη 
4 Ν}€«η& 87ηο<Ιο η€ςιΐ34|0>ηι Ιϋ^Ίοιυβ• Ρίορί^ΓΟ» ιά 

< ]ιιΐΜΐΙιί1 το&ΐη Μΐη€ΐίΐα8 Κί^ί. ι 

Λυι^Γιυι ορίλ£θριι& ιΓιχίΐ: ι (Ζοηπι Ιβ^αΐΟΓ 6θΰ ςίΜ- 
ι ΐ]υο ςιιθ(Ι φίβηίοΓ. > 

ΒλμΙ ηοΐατίπΛ 1€^1 : ]) 

€ Ββ αρροΗαίΙοηίΐΜΐΒ «υΐ«ιη ^^€η^Α^οηI| Ιιοο €81, 
ι ηιΙι•0Γί8 ΙοεΊφ €€γι& 08ΐ ν^ούΧ ι^βροπείο : ^ ςιΐ8 
€ <|υΙ(1 ?6ΐίΐί8 η|[€Γ€ ιηΒβΓ^ιιΗκππ €χΊ8ΐίιιΐΜΐιΐ8, ςυοαΙ&ιη 
« βί€ ύΐηηηι 681. » 

512 ^^<<^ βρ{8^ρο8 άίχίΐ : € Οιιοϋ ιηο «ϋΐιηο 
ι ιηονβΐ, ΐΒε€Γ6 ηοη θ€ΐ)€0. $1 ηαίε Γοηβ !Γ»€»η4ΐα8 
ι €ρΐ8€οριΐ8 ((|υο«1 ββδο'ηοη <ΙβΙ>€ΐ) ««ΙνοΓβΐΜ ρηβΙ»7ΐ6- 
1 Λοιη τ€ΐ (1ί8€θουη) βικιπι οίιο τ€ΐ €ΐίοιιι αβρβτκ ηιο- 

ι ΐυε,βΟΐη 8 ρΓΟρπα €«:€ΐ€8ΐ8 8€^Γ<ΐβ8Γ6τθΙ«6Πΐ, ρΓΟ• 

• τίιΐοηιΐυιη €81, ηβ'κίηβ €8η88 οοηιΙοηιηοΐΟΓ• νοΙ ρβΓ• 
4 <|81 €οηηηαηίοπ«ηι : ΙιαϋβαλβΓςο ροΐ€8ΐαΐ€πι οίο- 
ι ϋΙΐΙ8 6ΐΐίΐίπ»08 αθ€6(ΐ€0«1ί• υΐ θυ88 £|ΐΙ8 80<Ιί3ΐΟΓ 

< 61 (Ιϋί{;ί'ηΐ1ιΐ3 ΐΓλοΐβΐυΓ. ΕΊ οηιηι Γ0{:»αΐΊ 8υ<1ίβηϋ8 
« ιιοιι ΰ&ΐ (Ι«ηο(|[8(ΐΑ& : ςηίο οΐ ίΙΙβ ορί$€ορυ8, <|ΐΓι 
« ειίιιΐι δίτο ]ιΐΓ€ $ίν<;ίη;ΗΠ8, €]ΰείΐ, Γοηι (ΙΙ^αΐΐ ρα- 4 ιιλήρες Ιμφανίοαι * έΑν τοίνυν ιτβοιν Αρέσχη ή 
< ^^μη^ρΛ ΙπαχολονΟηνις» μάθωμεν οτόματι 
4 «άντ«ιιν. » 

Ναυβτος έκίσχοχος , τοποτηρητής Μαυριτανίας 
ΧιτιφΙνσης, εΤπβ• 4 Μεμνήμεθα τοίνυν τοΰτοτ* 
χομμονιτώριον ιαρ\ πρεσβυτέρων, Ιτι μήν βια- 
χύνων ώς περιέχειν, «£1>ς όφε(λουσιν Απ& τών 
Ιβίων 1πισχύη»ν ή Ιχ τών ύμοροΰντων άχούε- 
β•αι, βπερ Ιν τ|1 Νκχαέων συνύ^ιρ ού^μώς Ανέγνίιΐ 
μεν * βι6 τουτο αΟτ5 κελεύσει ή ^}μχί^ ΑγίΜυνη 
ΑναγνωαΟήναι. » ' 

Αυρήλιος έπίσχοηος είπεν • ι •Αναγν»βΙ[ήτ» ΙχΙ 
τύπου χα\ τοΟτο τ6 ζητούμΙνον. » 

Αατί|^ γοτάρως άτίγτ^άτ 
4 Περί έχχλήτων βέ χληριχών, τοντ* Ιστι, του 
ήττονος τύπου, της συν^^ ^βαία έστΥν άπό- 
χρισις * «ερ\ ής τΐ,μέλλετε πράττειν ήγησάμεθα 
ύφείλειν Ιναγήναβ, έπειβή ούτως λέλεχται. ι 
"Οσιος &«ίσχοιιο; εΤπε * 4 Τ^ Ετι χινουν με σιωπη- 
σαι ο6χ ύφε£λω• Έάν τις τυχ^ν Ιπ(σχοπος ύργί* 
λος, βπερ ούχ ύφείλει, ταχέως ή χα\ τραχέως 
χινη0ε\ς χατΑ πρεσβυτέρου ή βιαχύνου Ι<{ου, 
άφορίσαι τούτον της Ιβίας Οελήσοι Ιχχλησίας, 
προνοητέον Ισ^Ιν, Γνα μή άναιτίώς χαταχριΟ^, 
ή Απολέσει τήν χοινων{αν * Ιχέτώ ουν (ξουσίαν 
ΙχβληΟε\ς προσελΟεΤν τοΓς ύμύρο^ς, ώστ$ Αχου- 
σβήναι τήν αΙτ<αν αύτου, χα\ Ιπιμελέστερον 
ψηλαφηΟήναι. 06κ ύφείλει ν3ίρ αύτφ παραχα- 
λου•/τ*. υπακοή άρνηση ναι • χλχ2Τν*>ς δέ ύ έπίσχο- XI |ϋ ΰΟΧα εΑΗΤΗΑΟ. 22 

( ιης, 6 €ίτ€ ΒίτΛοΛως ιΓτι Μχως έχβαλιΐιν αύΗν, Α ι ΙίβηΙβΓ ΓϋπΜ» 01 ν^' «οοβηΜιΐΓ νβΐ βοτΗ^ϋΐαί 

ι χ•\ ή χυρω8{ ή €ι•ρ0ω6{ ή 4^?ος «ύτοΰ, ιμ\ τΑ 

▲ΡΙΖΤ• 4 Πριββύτιρος χ«ι (ιΑχονος α^ωρι^μένος 

4 έί<£Μν Ιχκ τοΙς όμέροις Ιγχα)Λΐν• Κα\ μέντοι 

< φέρβιν ^ιξιχ&χως 6 ΑφίαρΙαας ^ χυραιΟηβ^쀕 

• νον Ι^οφίΟιιι. ι 

Ό χα^ν Λης ουγχύ^εώς Ιβτι χα\ νχανδάλων 
καραΐτκος. Τ6 μίν γάρ τ^ν 6φοριο6έντα ΰιώ 
νοΟ Ιβ(ου ΙιηαχόΐΕου χληριχ^ν έΐΓ\ τ&ν μητρο• 
ιηλ(την τής έικαρχίας αύτον προ9φεΰγ«ιν χ«\ 
έγχαλεΤν άχόλονΟ^ Ιοτι χα\ χανονιχόν * «6 8έ, του 
μΤιτρ«κολ<τον άικάντος, «οίς ηληαιοχώροις «ροσέρ- ΛΚΙ5Τ• 4 ΡΚ8ΐ>]ηβΤ «Ι (ηΑ€0ΙΙΟ• •6|Γβ|»ΙΙΙ§, ϋΐιβτ* 

€ ΐΑΐβοι Ιι«Ι>€ΐ »4 νΜοο• «ρρ6ΐ1«ηίΙι Οιιΐιΐθΐίβηι . 

4 ςυί β6(Γ6§«ν1ι, βφία ΜΐΙβιο ίβτη άΛϋί ςβοιΐ 

• €0ηΒπη»ΐ0Β ίαβΗΐ• > 

Ηιβ ε»ηοιι €οηίιι$ίοαί βΐ ιαΐΑϋλΚι 0Γύ»«Ιοη^η» 
ρπ656ΐ• Νιιη οΙοΗσοη • ιοο ορίββιιρο ιΙβρο•ίΐαιιι •ϋ 
ρΓονΙοοΙ» »ΐίο• ηβίτοροϋΐΑηαηι €θηίυ§6Τβ βΐ ιρ• 
ρβΗίΓΟ ]ιι«ΐυιη μι βΐ ΜΐιοοΙοιιιη : πΐ6ΐΓθροΙίι»ηο9ο• 
Ιβιη «ΐΜοΙο» ιΙϋροιΙίαΒίι νΐοΐαοι «ιϋπ» 6ρίκθ|ΜΜ, 
€0•ςα6 €ρ{•εορΙ ΙρβΙΐ^. ηοα βοΙ^μι! βκληίηχίοη» γ%^ι &«ισχ6ποις τ^ν άφοριαθέντ», χα\ χαθ(9τ|ν . €οη•ΐίΙθ€Γ«» ■ Γ•ΐίοιιβ λϋΜΟΐη 681, 6ΐ ΐιιαιιιΐΐιιι €»υ- αύτ•(ις ϊξβτατί^ς τον ΙιτιβχόΐΜυ του μή Οχοχιι• 
μένου ΛϋνΛς, ιιαρΑλογ^ Ιατι. Χ4ΐ\ θορύβου παραί- 
τιον. ΑιΑ τοντο γουν ούΑ χαθολίχ^ έβτι• χα\|ν ταΐς 
&ΧΛϊζ χ^ατδν ΒιοιχήββΦίνφ ^ιλλ* ύς το«ιχλ;» Ιν 
Κ•ρ6Αγ1γ{^ χαΐ έν *Λφριχ1|• 

ΚαΙ τ>ού«»ν Αναγνοΐ9θΙντ:•>νΓΑ6γουχτ{νος Ιπ(• 
οχΜοος «ής Έχχλι^α^ς *1%πώψτς της ΝουμιΒιχης 
χι^ρας •Ι«β * 

1 Κ•\ τούτο ήμδς φυλάξοντ4ΐς έμολογουμ»ν, «ω• 
4 ζομένης τηςέκιμλλοηέραςζητήσιως της Ιν Νι• 
ι χβίφ ϋυνβδο υ, ^ 

. Αύρήΐΐ'ΐς Ικ{6χοκος β!«•ν * 4 Έάν Ιτι μΙ]ν χβΛ 
« τούτο ΑρΙβχβι, τ{ ά.'Μαρίτ^ της «άντοιν ύμΔν 
4 Αγάκης ριβ4Ηώ««τβ• • 

Ζ(}μ«λθ« ή ούνοΙ»; ιΤιη * ι Πάντβ τ& έν τή {* 
4 Νιχαέ4βν βννέβφ όριοθέντα ιεΑνιν ήμΙν άρΙ- 
^>#xου«^ν. » 

ΐουβηυνδος έ«{9Χθ«ο; της Όφφ&τονλης Έχχλη* 
«(■ς»το«ο?ηρητής της Βυζ«χηνης χιάρΛζ ιΤιη * 4 ή 
4 6^ο6έν ύχ6 της Ιν ΝιχαΕ^ «υνόβου «αρατραπην•! 
4 ^9ά ΥΐνοςοΟ^μως δύναται. » 

#«ν9τ?νος 1«(9χοπος τοχοτηρητής της Έχχλη- 
«««ς Τ•ί>μ*;ς «Ιικν • 4 *ΑχμΙ}ν χατ4 τ})ν έηαγγ< • 

• λΙοιν της ύμιτ4ρ4ΐς Αγιοινύνης, τούτο μλν το3 
4 Αγ!ου *Αλυχ<ου, τούτο Ά χα\ του ά^λφου Ι^μων 

• Ιουχούνδου^ τινά ΑχυρουσΟαι* πιντβύ»^ τιν^ 
4 βιβαιοΰοΟαι .* δπιρ ούχ όφ&Πι«ι &μφ(βολον οΤναι 
4 Ιχομένο»ν των αυτών χαν^νων. Τοιγαρουν» ώς 
4 ΑρΙ#χ»ι χα\ ήμΖν χα\ 6μ1ν, πρ^ τίν λγ«ώ •6. ΙΜκο Ιΐ6ΐ|ΐΐ6 ηοη βηίνβΤΜίίι Ιι•1ιβηι1ιι• 6οΙ ΙιΙο 
«•ηοο 61 Ια »1ϋ• ν•ΐ6η8 4ίοιθ6θϋΝΐ• ; Μοά οΐ ριηΐβιι.• 

ΙίΓΙΙ ίο ΟμγΙ||4Ι(||Ι6 61 Αίΐΐ€6• 

Ει \ύ$ ΐ6€ΐί$| ^αρίΟΐίΟΙΙ• 6ρΙ•€0ρΐΙ• Ε£€ΐ6«Ι« ΙΠρ* 

ροαοΜϊβ ρΐΌνίιΐ€ί• ΝυαιΜΙ» ιϋιίΙ 3 

€ ηο6 ςυοςυο κο• μγτοΙιιπμ ρΓθΒΐ6»«?, •αΙ«6 
4 <ϋϋ§6οιίοη Νΐεβηκ ιγαοίΙΙ ΙηςαΊλΙιίαηθ• ι 

Η 
4 ΑοΓοϋα» 6ρ1»οοριι• ϋΙχΊΐ : 8ι ρηίΐ6Τ6»Ιιθ€,φι^ 

4 ςυβ νο5ί• ρίοφβΐ, Μ Γβ8ρθΙΙ6ΙΟΙΙ6'αΐ»Ι|ΙΐΙΐβ νΐ66ΐΓ6«1 

4 (ϋΐ6€ΐΙοηΙβ €οηΟηη•ΐ6• » 

υηΙτβίΜ •7ΐισ<1υ• ΓΟβροοιΗι : 4 ΟηιαΙο <|υ:β Ιη ΝΙ- 
4 Γ9ΒΙΙ6 κγηοιίο βοηϋΐΐυα οοΑΐ νοΙιί$ οαιηίΐΜ» ρΙ»• 

.4 Γ6ΒΙ. 

^»^ιιηιIιι9 βρΐΐΜορίΗ Β^Η^Μ« ΟίΤ»ΜΐιΙ», Ιβκ»ΐ4ΐλ 
ρΓονίαοΊ» Β^ζο^6η», <ϋχΙι : ι ^ικμΙ ο Νίο»οι α^*^^ 
4 €οη$ιίιυΐαιΐι 6•^ ιΐ6ςιΐ6ΐ|ΐΐ6ηι ροΐ6ΐ»ΐ λΐι αΙΙο ουί^* 

4 ΤβΓίί. 

ΡαιίΒΐίηαβ βρίβ^ορυβ Ε6€ΐ6•ί9Β Κοιη^ηχ ΙΰΚϋΐιιο 
«ϋχίΐ : 4 Α4Ι*60 6Χ ν6<ΐΓβ 89•€ΐΗ9ΐίβ ρ:ιΗΐιη <|ΐΓι«Ι('ΐη 
β Μη€ϋ Αΐ5[ρϋ^ ρλΠίιη νοη) ΓγοιγΙε ηοοίΓΐ ΙαϋΐιηΗί, 
4 ρΓθΙβΜΐοιΐ6^4|ΐιηΐ6ηι €Γ6ϋο ίηΟηηοΗ» (ΐηβηΐι^ϊη ν6- 
4 10 €0ΐι6ηιι•Η: ςιιο^.ηοη 4ΐ6ΐ>^ΐ 6••6 4ιιΙ>Ιυιιι, &Ι Ιροί 
4 οηοη68 ΙηΙΐ66ηΐυΓ.ΕΓ{θ,οΐ ηοΙ>ί•€ΐ νοΙ^Ιι ρΐαοβΐ, 
ι 8(1 ΜηεΓιβδίηιιιιη βΐ ΰοίρικϋί^βίιηιιιιι £οϋ1ι;•»ΐ96 Κο• 

4 Οίληαβ 6ρΐ860ραΠ1 ν6§ΐΓ« ΜΙ»€|ίΐ6• Γ6ί6ΓΓύΐϋ§Ιΐ6ΐατ Μ «κον χ«\ Μ9«^τμιώτατον Ιπέβχοχον της Έχ- ^^ « οΐ 61 ίρβ6, ήοοϋ βλΟϋΐίβιιρΒίιβ Αιι^υΜίασβ <ΐΜ6ηιο. 4 χλη«{«ς *Ρώμης άνχγχγκίν ή ύμβτέρι άγιω- 
4 ^^νη χαταξιώΜΐ» ^Μι χ«\ οΛ'ώζη 6ιηρ χα\ ό 
4 Αγτώτατος Αυγουστίνος 6ρί9αι χατηζίωσβ, βχέ- 
4 4«οθ4» &)νηΟ|| έχάτ^ρον * χαΐ γάρ τούτο πορα- 
* ν^ΡΨ^ ^^9 ^ «ιωχητέον, τουτ* Ιστι κερΧ 
ς των Ιγχλήτων του χατωτέρου ^θμου * έάν &χμήν 4 Γβ (Ιί202ΐιι$ 601» ιιΐΓυηιςιΐ6 ροΒβΗ ς6ΐι&'4βΓλΓΡ.Ναιη 
4 61 Ιιθ€ 6θΜ€6«ΐ6οϋυοι 6»(.61 •Π6ΐΐ(1α(η9 (Ι» ορροΗοΐίη• 
4 ηίΐοβ »€ΊΙΐ6«ι ΙιιΓ6ποη8(η(Ιιΐ8 : &ίρ &ΐιΐ6ΐ¥ΐ ιΐ6 Ιιοο 
4 ςιιοςυ666ρΙΐ68«ΙΙιυοιΙυΙιίαηι 6ΐΐ|1>βαΐφ 8β(1ΐ8 ορίβοο. 

4 ρΐΐαΐ Η6ΐΐ6Γ6 8ΐαΙυ6Γ0• «ί 1ΐΟ€ Ι|||ί(ΐ6ΙΙΙ 111 €αΜηϋΜΐο 

4 ίηνοηίη οϋηίιιοΓβ ροΐοοΐ» βοιββςαηιη.ι 4^ι1ς ΑμφίβαλΙαν ΙατΙ^ χα\ ι»ρ\ τούτου του χ<φαλα£ου β{χαι^ν Ιοτιτδν ίχίσχοχον του μαχαρίου 
« Ιράνου ΑφοΙλιιν τοχώσαι, βΙ μέντοι &«ο$έχο9θα& τούτο Ιν τοις χανοΑν βύριΟηναι δύναται, ι ΒΑΑΙι. #«)|0τ(νου του τοποτηρητοϋ της «ιλαιβίς 
,Τώμης (ί)^'ρν!<ος τραχταΙοΟήναί τίνα έ^χληνια- 
6τ:χ4 ζητήματα χατί τ6 Ιντιταλμέ)(θν αύτψ ^αρ^ 
το»κίιΐ9α».Ιιιέτ^•ψ£νό &π(9χοΐΒος ΑΟρήλιος τουτ^ 
}λνΜαι•ΚΜΗ^Γ^®3νοταρ•ου Αανι^Ρ^ άρξαμένου 
τ^ 4θμμονιτ<^ρ(θν. ϊν»γινώσχ(ΐν| εΤκιν 6 ίνίτκοκο; ΒΑίιδ• ειιιη Ρ«ϋ&ϋαυ§ νβίβηβ βοηι»η» Ι608ΐιΐ8 
ΐ|υβηιίν{Μ6ΐρ υ( άδ ςοίόαοϋοιιι 6€(;ΐ68ίΑ8ΐί€ΐ9 ςοβΜΐία- 
ηίΐιιιβ ΐΓοαλΓΟίυΓ, ρΓοαΐ ίΐΐί « ρ^ρο ιηβιοιίΑΐυιη Γιιβ* 
τμ^ ΑιΐΓβΙίυβ «■ρίιοοριιβ Ιη>6 β6ή ροΓΐιι}$ίι. £| οαηι 
Οαιιίο) ιΐοΐαΗΐλ» 6θΦΐηοηϊΐοηυιιι 16£6Γ6 ΟΦρίΐΜΐ,Ζΰ- 
»ίιηα» ΰρίιίςορυι Κυιιιβ Ι^αΙϋ ιΐίιίΐ ; Μοη ΙβίκοΙ, \ ^ ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙ.8ΑΜ01!ί ^4 

Ιΐυ€ 651 ηοη ί,ηοηιΙιΐΓ, ηυ» τοίίβ » ββϋβ ^ροβίαΗοι Α Ζώσ.μος πρ&< τοΟς τοπατηρητλς τίΐς Τώμη^ δτι ιη&ηιΐίΐϋ Βΐιηΐ, βΐ 6χ»ιιιΙη»Η 6» Οβ^βηΐ, ρβπηιΐβ •ο 
»!93Ώ0(Ια• Βοπι« ΠβΓβΐ. Ν&ιη ρ6Γ τββίΓοσι Ιβ^ιιΐο- 
Γΐιιη ρπκ8βηΙΐΑΐη βγηοάηβ \\\κ 1ΐ3ΐ)«Γί τ'κΙβΙιΐΓ. Ει 
(Ιλίίρι ρΓοροβίΐοβ 6&1 ({υίιιΐιΐδ 4»ηοιιΐ 8βΓΗΐ€6η8ΐβ 
ϋ^ηοιη, III <|υί ίάΐΐ» βΜβΐ Ρβΐηιιη Νίονη» οοη^Γβ- 
«ΑίΟΓοιη: «ΐϋοιη θΓυΐ68Μ(Β13(Ιυ5Ιϋιΐίο, αη Ι•Νιο». 
α» ηγηοάί οιηοη ββββΐ, Αΐ5ρΙυ8€ρΙβοορηβά!ιΙΐ, <[α<κ1 
ηβοββΜΓίοιη ςΐιΜβιη βηβΐ «οαι Μη^τϊ^ 8β<1 ςιιο- 
ηίαπι Ιη Ιί5Ηβ Οηκ\$. φύ ηαζ ΝΙοβη» βχηοι» £οι»• 
Ιίηβηΐ, ηοο ΙητβοΙίοΓ, βα^Ιβο, ο Αηι^Η, «<| «ρίΜΟ- 
ρυη ΟοηβίΑίιΐίΒοηοΚίαηιιπι^ΑΙβχλίΜίΗηηιη βίΑηϋο• 

€ΐΐθΙΐνΐΙΙ §€Γϋ)Ι, οι ψΟύ ΐΙΙΙο 81101 ρΗοιβ ητοο(ϋ •Γ• 
€ΐΐβΐ7Ρ* €008θΙθθΙ, ςαο ρΓΟίβΓλΙΟΓ ΙιΙο €•00η, 01 

4οΙ>ίοοι 8θΙ?&ΐαΓ. Οο« ροΓΓο ίο €0 4ΐβ€ΐοηιηΐυΓ, 86ι«. οΰ λανθάνβυοΓΐ, τουτέβτιν ούχ αγνοούνται, τά ένταλ• 
ΘΙντβ ΰμΤν παρά του άποατολιχοΰ θρόνου, χ«\ 
Αφβίλουσι ταΟτα ΐς&τασΟήναι, δ^πκρ ΙΑν ή νδνο^ 
χαχά τί)ν 'Ρώμην Ιγένιτο, έπΛ διά της παρου9(ας 
υμών των τοποτηρητών ίοχοΰσι τά της συν<^« 
ΙχβΓφΕ τελιΤσΟαι. ΚαΙ αΰτ(χο προσετέθη 6 ε' χαν• 
της Ιν Σαρδιχϋ συνόδου, ώς ών τ4^χ« των Ιν Νι• 
χα(^ Πατέρων • χα\ Αμφιβολίας γινομένης ικρ\ τοδ 
€ΐ {στιν ό χανών ο(τος τ?ίς Ιν Νιχαί^ συν^υ, ιΤιαν 
^ έπίσχοπος ^Αλΰκιος, ώς άναγχαΐον μέν Ιβτ« 
τοΟτον ψυλάττισΟαι • έ«8\ 81 ούχ ιύρίσχιται βίτος 
Ιν ταΐς ΈλληνιχαΙς βίβλοις, ταΐ^ ΐϋρκιχούσαις τ& 
ΐΜπραγμένα βίς τ^ χατλ Νίχαιαν σύνοδον, «αρα• 
χαλώ, & Αΰρήλΐ8, γβνέσθβίι γραφ1|ν ηρ^ς τδν ίιβ^ ^βπίπΓ, ίοοβ€ ίοοηΐ 801.1001 <ΙοϋΙ.αι. Ηοο Ιρ,οπι Β ^,^ Κωνσ^ντινουπΛ^ος .^Λ^ν 'Αλ8ξ«νδρ.!ας «ιιΐββ οα«σι τοίυΐι ο Βοαιοηο ρβρο ΟοΗ. Ηίο τογο 

810 (»€ΐί8, ΡλΟΒϋοαβ ΚΟΟΙ» Ι««8108 άΜΐ, ΜΛΙ 1^ 

^οΓΐΙί <ϋχΙβΝ ΑΙ]τρίοιη : ηιιη ρ^ιρβ ςοοςυο τοΙοοΗΐ 
ΕααοβΙοπιοι οοοίοηΐίοηοηι βοΐ^ οΐ ΓοβοοοΗ. ΡΙοοαΙΙ 
«ι«ο 01 ορίβοορο ΑοηΙίο Ιιοο βοΗ, ιΐουι ο& οοΙτοιμ 
§7ηοιΙο. Ροιίςοοη οοΐοη λβο ροΚοοίο βοοΐ, ο Νι- 
ν•ΐο βρίβοορο 01 ΜλΟΓϋλο!» Ιβ^^οΐο ςοΑίΗαηι οβΙ, 
4θοηιο«Ιο 01 ο <|οΙΙνι8 (ΐ€ΐΐ08ηΐ οΙβΗοί |α(ϋοοη• οΙ 
ςαί οχ ]οιΗ€οϋ8 ο ρΓορΗο ορίβοορο ρΓονοοοιιΐ. ΕΙ 
ΓΟβροιιϋίι ςαΜοΐΒ ορίβοορυβ, οαι ηοιηοο οηΙ ΟβΙαο, 
4^ιο<Ι 010 «(ΙΙιοο ιηονοί, ΐβοοΓΟ οοη ϋ6ΐ>6ο, ο( €«ΐο• 
η,<|ο» 8οηΐοοηοιιο Ι453Γ«1Ιοβηοί8 83τηο(Κ, ηο» οΐΐοηι 

ϋΙίΟ Ονρθ8ίΐ0 8001. Ηί8 ίΐ8<Ι0β ΐΓλοΐβι'ιβ, (ΙΙχιΐ Αο^ο- χα\ τλν ^Αντιοχείας, Γνα φηλαψηθώοι τά ΙχιΤσο 
€ντα ηρωτότυιη πραχτιχά της πρώτης συνόδου^ Ιφ* 
φ τοαρκχβληθι^ναι τ^ αύτλν κανόνα , διιυλυ• 
τωδίζναι τ% &μφ{6ολον• Τά μέντοι Ιν τούτφ χαΙ 
δηλούμβνα φυλάτησθαι, μέχρις άν τ& άμφίσβη- 
τοΰμ<νον λυθ); Τ6 αΰτ^δΙ' ήδβλε γβνέσδαι χαΐ 
παρά τον τϋάππα Τώμης. Οδτω δΐ τούτων 
λαληδέντων, 6 τοποτηρητ^^ς «ης Ύώμης Φαυ- 
στΤνος βΐπβ, |&ηδέν «ι άπ•ιχ^ εΙπεΤν τ6ν *Αλύ- 
«ιον * χα\ 6 πάππος γάρ &ν Οιλήσ|| τ^^ν φιλονβιχίαν 
τών ΈχχλησιώνπβρΜκρλθήναι χα\λυδηναι•'ΙΙρεστιΐ 
ο5ν χα\ τφ Ιπισχόπφ Α6ρηλ(φ τούτο γβνέσΟαι, χαθά 
χα\ τ)1 πάσ]) συνόδφ, μετά Α τ6 ταύτα συντελβ- §1)008, (ΙοΙ>οη1ιιιη€ Ολοοοοη βοητοΓΐ, 8ΐ μΙτο Ιηΐο- ^ σδήναι, έ;ητή6η παρά τοδ Ναυάτου Ιπισχόπου χα\ Ηια ιΙΠί|οηΙίθΓί Νίοβοβ ίχποάί Ιηςυίβίϋοηο 8βο οχο- 
Ν)ίη8ΐίοοο, ο]θ8 8][οο<Ιί 0880 οοηβίοΓοι. Β6ΐί<ιοί ςοο- 
ςοβ Ρ81Γ08, <|08Β Ιο Νίοχοι Βγηύάύ οοοδϋΐυΐο 
•ΜΐΙ οπιηϋιυο ρΙοοοΓο «ΙΙχοπιοί , οι !η ιημιογοπι 

80ΓΤ8Γί ΙηνίθΙθΙ>ίΙίθ |Ιθ1>ΟΓΟ. ΟΟΦΓΟ Οΐί8ΙΟ ||0« Ιη 

ηιιίηΐο οιηοοο 58Γ(Ιί€οο8ί8 8700ϋί ο ηοΙ>ί8 βοΗρίο 
βυηΐ. τοποτηρητοΟ Μαυριτανίας, πώς »α\ «αρά τ!νων 
Αφείλουσιν οΐ κληριχο\ διχάζεσδαι, χατά τών «8- 
κριμένων ΰ«6 του Ιδιον Ιπισχόπου Ιχχαλουμενοι• 
Κα\ άηεχρίνατο Ιπίσχοπός τις («ονομαζόμενος 
^Οσκος * Τ6 Ιτι χινοΰν με σιωπησαι ούχ όφοίλω, 
χα\ τά έξης τον ιδ* χανόνος της έν Σαρδιχϋ συνόδου* 
δίτινα χαΐέζητήθησαν ΙχβΤσε. Κα\ τούτων τοίνυν τρβκταΤβδέντων, είπε ν 6 Αυγουστίνος δφεΟειν χαΐ τ^ χανόνα τούτον φυλάττεσθαι, σωζόμενης μέντοί 
^ης επιμελεστέρας ζητήσεως ήτοι Ιξετάσεως της έν Νιχαί(]ΐ ουνόδου, ώστε φυλαχβήναι ε( της συνόδου 
έχείνης εστί. Κα\ ο{ λοιπο\ Πατέρες τά έν τ^ Νιχαέων συνόδφ όρισδέντα . πβσιν άρέσχειν εΤπον, χβ\ 

δ;ε(λεινεΙςτ^έξήςτηρ£ΐσθ(χι άπαρεγχείρητα. Ζήτει χα\ τά έν τφ *» κανόνι τής έν ΣαρδιχΑ συνόδου 
«αρ* ημών γραφέντα• ΑΗΙδΤ. € Ου.ιη(Ιθ(ΐυί(ΐ6πι ηοη Ιητοηΐο εοηΐ οοιο 
ι οοοοίΐϋ Νίΰ9βΐιΙ εοΗρίο, (Ιΐ|[οοΐαΓ ^ίεοοραβ Ηο- 
ε 1118008 ,οϋ εοη8ΐ»ηΓιηοροΗΐ8οοοι οΐ ΑΙοχοοιΙΗ• 
ι ηυη δΟΓίΒοΓΟ, οο(|«ιο ΙηιΙο θ€€ΐρ{»ΐ, ηοϋίβ^οο 
€ ΓβρΓχεοηΐβΐ. ι 

€οη) Ιο^οιϊ Ιη Ιΐ80 εγηοϋο ο ραρε Βοπιεοο ηΐ8- 
8ΐ, ρΓθίθΓθθΐθ8 ο&ηοποαι ο «^οοιίο δοΜίΰβοεΙ οϋί• 
ιοη)«(ΐ6€θςαοι1 (Ιβροείΐηε Βοηΐλουηι ο<]οοΐ ορί8€θ• 
ροο), υΐ ο Νίοχοε βγηοϋο «ΙοοΓΟίυηο, οοοκΓθ|[ΐΙοβ 
<η ΙεΐΙιαο %γηοάο ΡοίΓοε βοπι υΐ Νί€£ο« 8700<1ί ο«- 
ηοηΰηι ΰοηΟηοΑΓΟ ροείυΙίΓοοΐ : ςυοηίεηι Ιιι, εη ο 
€οη€ί1ίοΝΙαΜΐοοχρο8ίΐυ8 Γυίι,ηιοιηοΗο οοη Ιοηοιιΐοε 
8β«Ι ηοο ςο38 ΝιεβΒ» οοΐο ευΐιεοηρίβηαο οΐ οοοΑγ- 
ηιιΐΒ 8001, ρΓοΓοΓβηΜ, ιΙίχοΓυηι εο {(οοη- 
Γο; (ϋςηιιπι ρΓφϋίολΓοηΐ , υι Βοιηεοαδ ορί- 
•εοροε «ιΙ Οοηείοηΐίοοροϋιαηυιη οι ΑΙοχαα- ΑΡΙΣΤ. ε ΈπεΙ μή εΟρηται τά εΙς ΝΙχαιαν πεπρα• 
Ο ε γμένα γεγραμμένα, άξιος ό Τώμης 1φ Κών- 
ε σταντινουπόλεως χα\ τφ "Αλεξανδρείας γράψαι, 
ε χοΐ λαβείν έχείθεν αυτά, χαΐ ήμίν έμφανίσαι. » 

01 παρά του πάκπα *Ρώμης έν τ^ συνόδφ ταΰτη 
οταλέντες τοίΒοτηρηταΙ προβαλλόμενοι τλν κΛράί της 
έν £αρδιχ|| συνόδου τεθέντα χανόνα περί του τ^ 
χαθαιρεδέντα τφ *Ρώμΐ)ς προσέρχεσδαι, ώς παρά 
«εης έν Νιχαί^ συνόδου ορισθέντα, κα\ άπαιτήσαντες 
τους σνναΟροισθέντας έν τ% συνόδφ ταότ|) Πατέρας 
βεβαιώσάι αύτλν ώς της έν τ^ Νιχαίφ βντα συνόδοο 
χανόνα* έπε\ο(τοι μή έπΙ μνήμης Ιχοντες,εΙ παρά της 
έν Νιχαί^ συνόδου ετέθη, άλλα μηδέ τά χατά Νίχαιαν 
πεπραγμένα υπογεγραμμένα τε χα\ βέβαια έ^Φΐ^ερόμε* 
νθ( , Ιφησαν άγνοειν, άξιον έχριναν τδν Τώμης γράψαι κ ΙΝ ΠΟΝα (ΙΑΒΊΉΑβ. 26. 

«ρΗ^νΚιϊινβταντινοοιιΑκως χα\ «κΙν^Αλβξινβριίας, Α ϋπηοιη ηΗ{ΙβΓ6ΐ, €ΐλΙιϋ§ «οηβπηΑΐοβ Νίθ!£9Β οβηο- χβι\ ιηρ* Ιχβ(νων τονς έν Νιχαί^χανόνβςλαββΙν β•• 
^αίονς^χαΐ Ιμψανίν» τούτους αύτοΙς.Τέως 8λ τ^ν τοιού- 
τον χαν^να, μέχρκ &ν ΑληΟέβτβιτά τβ χα\ βέβαια τ& 
{Μ τής Ιν ΝιχαΕ^ συνό^ ίέξ^νται, χρατβΐν ήθίλη- 
ββν * χα\ ΗέΟη χα\ ««ρ* αδτων Ινταυθα πρώτος» 
ΜΜ <έ ταύτα Ικέμφθηβαν κρ^ αύτοΐις παρά τι 
τονΑγίον Κυρίλλου του Αρχιιπιαχ^κου Άλβξαν• 
8ρ«{α;, χα\ του ^Αττ^χου του Κωναταντινουχόλεως 
άρχιβ«ιαχ^«ου^ «α\ ούχ ιδρον έν α5τοΓς χχχανονι- 
ομίνον τ6 βόναβθαι βτέλλβιν τδν Τώμης χληριχους 
ΙβΙους, χα\ βι* αΰτδν Ιξκτάζβιν χατ* Ιχχλητον τ^ 
χα5αιρέσ«ι^ των Ιταοχ^χων, Ιγραφανπρ6ςτ^ τότο 
Φντα «έπιην τΙ^ςΤωμαίων η^ληος τ^ ΚιλλβτΙνον* 
μή οΟτι»ς Ιχτοτι ΦΙλην ιβομΝ» χα\ «αραχωρλίν ηθβ »ΟθΙρβΓ6ΐ« 60Μ|Ι10 Ιρβίβ ηθ108 ίλΟΟΓβΙ. δίΐΐβιη 

ληΐβιη Ι&ίβηι οληοηβιη* ηβςυο άυπι νβηββίιηβ βΐ Αγ• 
ιη» βγηοθί Νί«9βη« οιβηιρίΐί'λ ΓβϋΙρβΓβηΐ, οΙ)ΐΙηο- 
Γ6 τοΙοβΓυαΙ. ΕΙ :^1ι Ηβ βϋ^ιη Ιιίβ ροηβΙ^αΐυΓ ρπηιΐϋ. 
Αι ρο$Ι(|αληι Ιβΐί Οληοηβι &(Ι ίρβοβ ιηίββ'ι ίοΙ•8βηΐ• 

61 8 8§ΙΙ€10 Ο^γΊΗο Αΐ6Ι2η<ΐΓ}» «ΓΰλίβρίβΟΟρΟ» 61 &1> 

Ααίοο »Γ6ΐιΐ6ρΙ•6ορο €οη»Ι»ηΐίηοροΙΐ9, 61 ίη ϋβ ηοη 
ΙηΥ6ηί886ηΙ οιιοηβ βοοΰίΚΐιπι, ηιιοά Κοιη8ηα8 6ρΙ• 

•60ρΐ18 βυΟβ Ρ08β6ΐ ΐηΊΐ(6Γ6 €ΐβΗΰ08, 61 ρ6Γ 60β6ρί« 

οοοροΓυιη ^6ρο8Ηίοη68, Ιπ8(&γ β]υ8 8(1 ςηβπι ρτονοολ- 
ΙυΓ. 6χΐΒΐηΑΓ6; •ά ΟβΙββΙίηιιιιι^ Ιυηο Ιβιηροήβ 
λοηκηοΓαιη €ΐτΙΐ8ΐί8 ριρβηι, ηβ ρο8ΐ68 Ιΐ8 τβΐΐβΐ 
ίιοβτο» 8€Γΐρ8βΓαηΙ ; η66 &ιηρ1ίιΐ8 οΙβΗοοβ 8υο8 «<Ι 
6ρΐ8€θροηιαι 86ΐιιβηϋλ8 6ΐ ιΐ6ρο8ίΐ{»η68 6Χ8ΐηΙη8η• «τΙλλισΟαι χληρ(χοΙ>ς αΰτου «ρ^ τ6 χατβξβτάζιιν Β ^^^ ιιι{ιιογ6| : ηβ ίαηο8ΐΐ8 ηοικϋ ί<λ8(ιΐ8 ίη €Μ8ΐΙ 
τάς λχοφάακις χα\ χαθαιρίΜΐς τ6ν Ιηιοχόιιων • ΕοοΙβοίλΐη ΙηΙί04ΐηε6Γ6ΐθΓ• 

Γνα μΐ} χαπνώβης του χόσμου τυφος τ{ του Χρΐ9το9 
*Εχχλησ<^ ιΙοΑγηται. 

ι Τ& Ιχικαλαι %^ ύμβτέρ^ άγάχη ιηρ* ήμων Ιμ• 
ι φανινθέντα Γβα των ΑρισΟέντων τή Ιν Νιχβίςι βυνό» 
1 8φ νυν χαταβίξανθ• * ΑλλΑ χα\ τ& έχ των ήμβτέ* 
ι ρων χαβηγητων χατΑ τδν τι^ς αυτής ουνό^υ τύ- 
I ΐΒβν οΐΜηριωδώς * Ιτι μ^ν χαΐ τά νΰν «αρ*• ήμων 
ι ταχ6έν«α Αναγνωσθ^ναι χα\ το?ς ιηχραγμένοις 
ι Ιμβληθ^ναι. » 

ΣύμχοίΤα ή αύτοδος βΤΜ • 

4 Ίά. ίσα τξς ικίστιως χα\ τοΟς βρους τϊ^ς Ιν Νι- Α»γ«/Ημ €ρί9ϋ<φη$ άΜί : 
• Οαβ τβοίΠΒ (ϋΐβΰϋοηί οΓιη & ηοΜ» 08ΐ6η88 8ΐιιιΐ 
€ 6Χ6ΐηρΐ8ΗΑ 6θπιιη, ςίΜΒ ΙιςΚΙοβη• 8γιιο<Ιο βοη- 
I 8111018 8ηηΙ: ςαΙη 61 ςο» • ιιθ8ΐη8 ρΓβοβρίοΗΙιυ• 

« 88ΐαΐ8Πΐ6Τ 8β6αη<1αΠΙ 6ΪΙ18<!6ΙΙΙ 87Β(Ν|| ίΟΓΟΙλίη, 61 

€ ςα» ρηΒΐ6Γ68 8 ώοϊ>\% ]8ηι οτ(ΙΙη8ΐ8 8αηΙ, Ιβ^ί βΐ 
Ι ααΐ8 ίο86Π ηαηο 8ϋιηΙΐϋιί8. » 

ϋηίν€ηα ι|[νο(/μι άΐχΐί : 
514 βΕιβιηρΙ•"• β<^«> «* ί66Γβΐ8ΝΙο«Β« •τηο<«ι Μ ΛΛ ισ« της ΤΕίνκ*», χ»ι ■ββνί βριν§ τικ •ν *^ί- ^β•» - •*-•αιΙι••Ι• • λιανού του χροΐ|γητοΰ της ύμβτίρας Αγιωούνης 
4 χροσκναχθέντας * Ιτι μ1}ν χα\&π8ρ τούτοις έχ^μβνα 

• τ6ι μέρη Ινταΰθα κατέστησαν, χα\ νΰν ^έ χοιν]| ου- 

• ζητήαι χαρ' ήμων ώρ^σθηοαν, τούτοις τοίςέχχλη• 
< σιαστιχοίς πιπραγμένοις Ιμβληθέντα μιίνωσι, 
ι (ηλον^ι,χαθώς προλέλ&χται, πρ^ τους Μβαομίους 
« έχιβχό πους των Έχχληοιων, *Αντιοχβίας, 'Αλεξαν• 
ι ^ριίας, χα\ Κωνσταντίνου κΛ&ως• γράψαι χατ- 
4 αξιούσης της υμετέρας μαχαριύτητος, ίνα τά 
€ Αληθέστατα Γαα της Ιν Ν(χα(^ συνύύου μββ* 
1 6χοση(Α8ΐώσ•ως ο2χ8(ων γραμμάτων Αποστιί- 
1 λωσιν * δπως φανβρω9ι{σης τής Αληθείας , τ Α 
ι χβφΑλαια ταΰτα, Απ&ρ &ν τφ χομμονιτωρίφ δ 
ι αδελφές χα\ συνεχίσχοπος ή{λων ΦαυστΖνος χα\ οΙ . 

« συμχρεσβύτεροι ΦΛιππος χα\ Άσελλος μεθ' εαυτών ήγαγον, ή ΙχεΙ ευρισκόμενα. Αφ* ήμων 
ι χυ^Οώσιν • ή έΑν μ^ εύρεθώσι, 'συνηγμένης Ιτι της συνδδου ι»ρ\ τούτων έξης συζητήσωμεν. • 

ΖΟΝΑΡ. Κα\ δ χανών δ εΕρημένος, ώς τής έν Β ΖΟΝΑΚ. €οιηιη6ΐιιθΓ8ΐοβ ςοο(|«θ οβηοη, ςιΐ88ί • ρΓ9β€6880Γ6ΐη, 8ΐΐ8ΐ8 8ϋηΙ: ρΓ3Βΐ6Γβ8βΙ «Ι»» ΙΐΙβ €01)- 

I 86ςιΐ6ηα8 Ιιί€6οηβϋΐϋΐ86οηΐ.6ΐηυηϋ6ΐί8ΐη6οιηιηιι- 

• ηΙ €οη8βη8α α ηοΜ8 8υηΐ (Ι6€Γ618, Ιιΐ86€Γ.Ιββί«δΐΙ- 

• 618 «€ΐί8 ΙηββΠ» Π18η68ηΙ; 8ΐ ▼β8ΐΓ8 86ΐΙΐ€βΙ Ι)β8ΐΙ. 
€ 10<Ι0. αΙ 8016 όίοΙΟΠΙ 641, 8«Ι ν6η6Γ8ΐ>!ΐ68 Εΰ6ΐ68ΐ8- 

ε ?υιη, ΑηΙΙοοΙιβη», ΑΙβΧίΐιάΓΐη» 61 (:οη8ΐ»ηΐίηοροΙί. 

ε 18098 6ρΊ8€θρ08 (1Ι[(η6ΐυΓ 8ϋΓΐΙ>βΓβ,ΙΐΙ Τ6Π88ΐΠΙ8 Νί- 

ιοβηχ 8ριο<!ί 6Χ6ΐηρΐΑη8 ϋοιη ρΓορηβηιιη ΙίΙΐβΓίΓυηι 
« ο|}8ΐ8η8ΐίοη6 ιηίΐΐ8η(: ςαο νβπΐ8ΐβηΐ8ηίΓ68ΐ3ΐ8 Η«6 

• 68ρίΐ8, ςιΐΛίη οοίηιηοηΙΙΟΓίοΓΜίβΓ βΐ οοβρίβοόραβ 
ε ηοδΙβΓ Ρ8ΐΐ8Γιηα8βΐ€οηηρΓββΙ>3Τΐ6Ρί ΡΙιΐϋρριιβ βΙ ΑεβΙ• 
1 1ϋ886€υηι 8ηυ1βΓαηΐ, νβΐ ιΙΗο ίηνβηια α ιιοΙ)Ιβ οοη- 
«βΓΐηβηίαΓ-.νβΙεί ηοη ίηνοηΐι ΓαβΓίηΙ, Γ086ΐα &ι1Κιυ€ 
ί 85ηο(Ιο (Ιβ 118 ρυηηβ ίιιςιΓΐΓ8ΐηυ8. ι ΝιχαΙ^ ο!χουμενιχής συνόδου, προετέΟη• Αιδ χαΧ δ 

έιηβχοηος Αυγουστίνος φυλαχθήναι τδν χχνδνα χατ- 

έθετο, σωζόμενης μίντοι της επιμελεστέρας ζητή* 

«εως ήτοι εξετάσεως της έν Νιχαίς^ συνόδου, ώστε 

^β'ολαχθηναι, εΐ της συνδδου ταύτης εστί* χα\ οΐ 

λονηλ της σννδδου Πατέρες τΑ έν τ)^ Νιχαέων συν- 

έ^έρισΟέντα πΑσιν Αρέσχειν εΤπον. Είτα Ανεγνώ- 

αΙΐ| ή δμολογ£α της πίστεω; της έν ΝιχαΙ^ αυνόδου. 

Δανιήλ νοτΑριος της έν Νιχα(^ συνδδου τήν 

δμολοχίαν της πίστεω; χα\ τοΟς δρους αύτης Ανέγνω 

ίν τ|^ των Άφρων συνόοφ* ΙιιΝί6»η8 6Β€υπΐ6ΐιΐ€8 8^110(10 64ϋΐυ8, ρΓοηιαΙ^αΐυβ 
681. Οηαη ίΙΙαιη Αο($η8ΐίιιιΐ8 βρίεοορυε, 8ΐ ςυίιΐβιη 
ιιοη 0X11888 ίηΐ6Γπη (ΙίΙί({6ηΐίοΓ6 ίιι Νίΰ3βη8ΐη 8>'ηο« 
<1ιιπι ΊηςιιΊείΐΊοηβ 6]υ8 6886 €0Π8Ιλγ6Ι« ββΓΥΑηιΙϋπι 
ρΓοροβυιΐ 80 τβΐίςυί ςυοςιιβ 8]τηθ(1ί ΡβίΓΰε, ςυ«- 
6υο(|ΐΐ6 ίη ΝίοΒπβ 87ηο(1ο (ΐ6Πηίΐ8 ίυ6^8η^ οιηιιΙ* 
Ιιυβ 8θοβρΐ8 6886 8ί|;αίύ€αΓυοΐ. 0(:ίη(ΐ6 6<1ιΐ8 ίο Μ<- 

€3Βη8 87110(10 0«1βί ρΓθΓβ88ίθ Γ6άΐ8ΐ8 68ΐ• 

080161 ηθΐ8ΓΠΜ 8^00(11 Νίθ9Ρ1»Φ €οηίβκ8ίοη6αι 

0<ΐ6ί 61 (Ι6€Γ618 0)08 ίπ δχποιίο ΑίΐΊ08η3 1ο8'ΐ : ^ 27 ΤΗΕΟΟ. ΒΑίδΑΜΟΝ 28 ι €ΓβϋΙηυ§ ίο υηοιη Οβαηι» Ρ^ΐΓΰΐη οιηηΐροΐ^ο^ 
%%λ\ οηιιΐιιιιι νίβίΐιίϋαιιι βΐ ΙηνίδίΙίΗαιη &οΙογ6ιο : ο| 
Ι• οααοι 0οιηΙηιιιιιΐ68υηι 01ιη$1οιη,ηΓιΐιη Μ» η»1ιιηΐ 
4ΐβ Ρ«1τ« ΐΜΐΙ(βηίΐαιη, ί<1 6βΐ, «χ βαΗ•ΐ«ιιΓι« Ρ»(η$, 
Ι)ι^οιη 6χ Οθο» 1ηαΐ6α <1β Ιααιίοθ» 1>6υιιι νβΓυηι <|€ 
ϋ«ο τβΓο; ^βηίΐαηι, ηου ίΑ€ΐαοι» εοιίΒυΐΜίλΐιϋλΙβιιι 
Υλίή. ρβΓ φΐβη οαΐΒΐι ίιοι• βαιιΐ* 6ΐ <|ΐι« Ιη «οβΙο» 
€1 ςιιχ ίη ΐβΓΓ» ; ςηί ρΓορίβΓ ηο• Ιιοιηΐηββ 61 ρΓορίβΓ 
ηονίρβαι Μΐυΐβιη (Ιββε^ικϋΐ, €1 Ιιΐ€Απΐλΐα8 6ΒΙ, ^Ι 
Ιιοηιο ίίΐ€ΐα8, βι ρ»β$α8 β«ΐ, βΙ ΓββυΓΓβχιΐ Ιβπίο <ϋβ, 

€1 Μ€Πΐ4ΐΐ| ίο €0Β1οΙ» 6ΐ •«ϋ€ΐ 9ΐ4 <ΙβΧΐ«Γ•Ι|| Ρ«ΐΗ», «Ι 

▼βηΐυηι• ββΐ ]θ4ΐκ*«ΐιιηιι τίνο$ €Ι ιηοπαοι ; •| Ια 
8ρίήΐιιιιι ηη€ΐυιη. Βο• λυΐβιη ςιιί (ΙΙΦίιηι ; Εηιίςιη•* € Πιστεύομιν κΙς ^να βιΐν* Πατέ^^α καντοχράχορα, 
κάντων ^ρβιτών τβ «α\ Αοράτων ποιητ^^ν * χ«1 βίς 1ν» 
Κΰριον *Ιη9ουν Χ/ηστ^ν τ6ν Υ16ν του Θιοΰ« τ6ν Ύΐ^νη- 
θένταέχ του Πατίρος μονογενή/ τοΟτ* Ιστιν έχ της 
ούβίας του Πατέρος, Θβ6ν έχ ββου» φως (χ φωτ^ 
β«&ν Αληθινών Ιχ θ&οΟ αληθινού * γεννηθέντα , 
ο6 κοιηΟέντα , όμοοΰβιον τω ΙΙατρ( * 8(* «δ 
τλ «&ντα έγένιτό, τά τ• έν ούρανφ χαΐ έν τ{ γ} * 
τ^ δΓ ήμβς τοΙς άνθρώιηυς χα\ Μ τ^ν ήμβτέραν 
αωτηρ(αν, χατβλθ^ντα χα\ βαρχωβέντα» χα\ ένανθρ»« 
«ήβαντα, χα\ παθόντα, χα\ άναστάντατ{(τριτΐ) ήμέρ^ρ 
χα\ άνβλΟ^α $1ς το{»ς ουρανούς, χα\ xαθε^'^μ^νον 
Ιχ βιξιέΐίν «οϋ Οατρϊς, χα\ Ιρχ^μ«νον χρΖναι ζάν- ύ$ ηαα βΓϋΙ, θΐ ρΗοβςυΜίι ΒΑΜβΜΧΓ ηοα βϋΙ» βΙ ^ ^^ ^^^ νιχρούς * χα\ «Ις τλ Πνεύμα τ6 &γ&•ν• ΤοΙις 

ν«Ι«χ ιΙΙα «λέγοντας ΐ}ΐιοϋβχ ϋόιι «χ5ΐιιβιιΐίΙ»ο• Ι«αα• οιΐ 
ΜΐΙ»(«ηϋΑ νοί ββεβηϋβ 6Μ« ιI^^^ιι1β^,τ61 οινίαΜΙοαι 
61 &1ιβη5Πβιιι 6580 Ββί Ρίΐίυηι ; «οο Μΐ•ΐΙιβιΐΗΐΐΙχ«| 
€Αϋιοϋ€« «ι &ροιΐοϋ€ΐ ΕΰοΙβοΙ•. • 

βΙιηΙΙιΐβΓ «ι θβοΓοίι Νίοβη» ε^αοάΙ Ιη 20 €•ρΙΙ•• 
Ιί» Ιμι• ιοιιΐ• Ρη&ι«ι«« ^α» Ι» βγικχΐί• Ιΐηα^ Μη• 

βΑΝΟΝ Ι. 

€ ΟοαΓβ ΐ|ΐΐ9Β Ιη ΝΙοβα» β^ηο^ο €θΐι§ιΙΐοιι »αοΐ^ 

€ αηηίΐΜΐ» ιηο^ΙΙε οΙιεβΓνΑίιαηίαΓ. » 

Ανγ«/ικ< €μ{$€θρια έίχϋ : 

• ΒβΒο Ιΐ« •ρα<1 ηοι ΙιχΙιβηίοΓ βΖ6ΐηρ|«Η• $υιΐ«Ιθτ ρ 

€ ηιηι φΐ9Β ΐοηο Ρ^ικ• ηοείπ 6 Νίοβηα ι^ησιΐο Μ 

« αιηι «ΙβΐηΙβΓβηκ : €υ]η8 ιχραιχ ιβητλπίΐχ β• 9119 

• ΜςυνιιΐυΓ, βι « ηοϋΐλ €θΜΐΙΙοϋ §υηΐ, οοαΑπη•!• 

< ΜΜΓβΙΙΙΟΓ. Ι 

ΒΑΙ^δ. 1•«€ΐο §ΑΒ€ΐο β]τηιΐΜ>Ιο, ςαβιο&<ΙαΜ^(Ιοιιι Ια 
ρήηι* §7ηθ(Ιο εοηιροίΐΐαη €•1, βΙιηίΠΐ^Γ 61 20 6ΐ- 
ηοηΗ>υβ φΐιΐ6αι •5ηο<Ι1 ; 6Ι 1Ι9 ρηϋβΓΟί, <|υ« Ιιι 
Αίηο €οηβαιαΐ• ίαβηηΙ ; «Ι Η1«Μ μπτιΗ φΐβ•}(• 
ιιοϋ«ΙΙΐ6Γ 6€ΐ• 6Ι ρΓοααιϋΙλΜΐ ΜΐηΓ ιΐ606ηΐ6ΐιΐ>6Μ» 
ιΗιϋ Αακίινι; ςη(Ηΐ 6χβηιμΙ«Ηλ ΐβι^Γίιαι 4|«« ΝίοχΑ 
^0Ν»ι1ιΐϋ&8ΐιιιΐ 6 ΡιΐΓΐΐΝΐβ518 ΑΜειίϋΙεΙιυο Μμι, 

νίΐ: Β6 ΙΐλίΜΐ «ι 16€Ι6 ΙΟίΐΐ, 61 λΙ• €0η864ΙΙ6ΙΙΐ6Γ |Ι|Ι 

«{ ιίΓοβηιί (Ι6ΐ)6ΐιΐ« ςηβ Ηι 60ΐι§ηΐ6θΐ6Τ 6<ΙΙ οροΠόΙ 

«ί €θΥΐΑπΐΙ9Η,'αΐ<ΐ6ίθ€6ρ•4|Οθ4(Ι6 β6Γν6Ιΐ|αΓ: γεννη- 

ΟΙ^ναι ο6χ Ι^ν, χα\ 8τι Ιξ ούχ. δνχων έγένετο, ή 1ξ 
Μρ#ς 6χοοτΑσΐ6»ς ή ο6^ας φάαχοντας είναι, ή 
Αλλοιωτ^-ή τρεπτλν τ^ Τ16ν τον βεοΰ, τούτους 
Αναθεματίζει ^ χαθολιχ4) 9ΐα\ ΑΐΕοοτολιχΙ} Έχ- 
χληοΐα. ι 

Λ>μο&ας η «α\ οΙ θροι «ήςΙν Νιχαίφ βνν^υ Ιν εΓχοβι 
χεφαλα(οις Ανεγνώβθηααν * Ιχειτατϊί Ιν ταΐς βυν^θοις 
^ς *Αφριχης νομοθετηθέντα τοΤς «αρουαι «εχρα- 
γμένοις Ιντιθέμενα γινώβχονται; 

ΚΑΝΟΝΑ'. 
€ ΙΠβτχ τΑ Ιν τ|| Νιχαέων συν^ βριοθέντα «αντ\ 
τρόιηρ χαραφυλαχθήσεται• » 
ΑύρήΛίος ίχίσχοαος εΐχβ 

ε Τα(ϊταοΟτως «αρ' ήμΤνι Ιχονται τ& ίσα των 
€ ΰριβθέντων, &ηερτ^ οΐ Πατέρες ημών Ιχτής Ιν 
ε Κιχαί^ αυν^θου μεθ* Ιαυτών χατήγαγον, 1|ς τ^ 
« τύχον φυλΑττοντα τΑ Ιχέμενά'ΐχαΧ όρκνθέντα καρ* 
« ήμων, βεβαιωθέντα φυλαχθώσιν^ > 

ΒΑΑΧ. ϋναγνωαθέντος το(ΐ Αγίου 9υμ64λθυ» 
χαθώς Ιν τ|| ιτρώτ^ βον^ αυνετέθη, ώβαυτως χαΐ 
«ων }ί χαν^νων της αύτης αυν^ου, χρ^^ ΘΙ χαΐ 
ν8ίν Ιν τ) *Α^ιχ)| νομοθετηθέντων» χα\ θιοριζομΙ• 
νών ΑίταρΑτρωτα φυλΑττενθαι τΑ χατΑ Ν'χαιαν 
αυνοθίχώς κραχθέντα κα\ Αικοφανθέντα, είχ«.ν Α 
Αυρήλιος θτ( τ<λ ιιαρΑ τών Πατέρων τ^ς Άφριχί^ς 
μεταχομίΦθέντα Αη6Νιχχ(ας Γ«ατών*96τε όροθετη• 
θέντων, ο!»τως Ιχουβιν ώς Ανεγνώοθήοαν * χαΐ 
όφείλουαι χατΑ τ))ν τούτων Αχολονιθίαν ιτραχθηνΑι* κα\ όριαθήναι τΑ επομένως λαληθηναι όφείλβντα χαΐ ^θαιωθηναι, ίφ' $ φνλΑττεΜαι χα\ εΙς τ6 

£0ΝΑΒ. ΟίΗΜί νοίΟ ;ι•Ι ΑυΓβΠιη, οΙηβιηβιΗ 6•1 : 1> ΖΟΝΜ". ^ Λ λέγει 6 Αυρήλιος, τοιοδ^άν Ιοτιν. 

Ατι & παρ* ήμων είαιν Γσα των νΟν Αναγ^^ωοθέντ^ν, 
Α οΙ Πατέρες ήμων, ήγουν οΐ πρΙ ήμων Ιπίαχοποι, 
-ήγαγον τΑτε, Ατε ή Ιν Νιχαί^ νυνήθροιατο αΰνοΑος* 
1^α«ρι γΑρ Ιν τ|| βυνόθφ Ιχείν^}, ώς Ιοιχε, χα\ Ιξ 
'*Αφριχης Ιπ£σχοποι * έΙ ο&τως Ιχουαιν, ώς Ανε- 
γνώΐιθησαν θηλαθή (Ιτι γΑρ Αμφέβαλλον περ\ •αΑ^ 
•αων,^ιΙ χα\ ήξίουν τους «ατριΑρ;ϊας, ώς είρηται* 
ΌτεΙλαι α&τοίς τ Α ίοα - βεβαιωθέντα ιοκρ* 
αΰτ&ν)* ΙΑν χα\ τΑ παρ* ήμων θριοθέντα τ^ τΑπον 
ΑχεΙνον. φΜλΑτηοαι» χαΐ Ι»ε(νοις Ιπωνεαι, φ«λβ^ Ι^ιιχΐ «ρΐΗΐ ηοα, ΊιιςυΙΐ, οικβηιρΙιΗ» βο?οη ςιι« 
1ΙΙΙΙΙ0 16016 •υοΐ, ςιι« Ριιγμ ηοείΗ, Ηοο 6•!, «ρϊ- 

€60ρί ^Οΐ «ΒΙ6 066 ΙαβΠΙΐΐΙ, 11106 €0(11 ΝίβΜλ 1^- 

^Λ^άη% 6οοκ?6(3ΐ6 6•ι« ααοΐβτιιοΐ. ΕηΜ εΙςοΙΑβ» 
Ιη ΐα« ^οο<Κ», ιϋ ρΓοίΜΐΐιϋο «01, ΑΓπ6Αΐιί ^οοιιοα 
^Ι^οορί. δΗεΙο 06 Ιι&^ΐ, τιΜι^οΙ, οι Ιοείο «ηοΙ 
(ηόΐιοο 611101 06 Ιίε (ΙυΙιίΐαΐΜηΐ ;. •ο.ρι«ρΐ6Τ6« ο 
ρχΐΓΐΐυτβΙιίβ ροβίοίοτβηιοι,' ς«6οΐ64ΐαΜΝΐοΐιί• Αίοΐοη 
6εΐ, οι 84ΐ.60• 6χβιημΙαΓΐ;ι αΐι ίρείΑ οοοββοιοι^.^οιϋτ 

;|6Γ601,).8ί 66 <μΜΝ|0%\ (^Οΐί 6 ϋοΜ^ 6606ΐί||||6 ΟίηΙ• 

ΐ)τραβι.ίΙ1οτυοι »6?τ601, 6ΐ<:Ηΐηί%|0Ρ§ηΜλ,.Ι»{^ 
εοαε6Γν3ΐ)ΐιηΐϋΓ• 
19 1Ν ΟΑΝ. Ι-Π εΟΝε. εΑΒΤΗΔα. 30 

ΑΡΙΣΤ. • Τ& Ϊ99 των δ€&/γμϊνων το?ς έν Νιχαί^, Α ΑΑ1$Τ. < Ετ€ϊηρ\Λτ\η βοπιιΗ ςηχ ΡιιΙγ{Ι»09 Νη I Α ο! ΠαΉρίζ ήαών έχτης σν*^6βου μ(6* ίανιτών 

• χβτήγαγον. φυλ«ττέσ6ω73ν. • 
Τατοίς 2 ν Νι»οι!φ 1<ρο7ς Πατράβι συνελΟουαι τ& 

«ρ6τον βογμ«τιβθΙντα τ< χαΐ χαν•νιβ6έντα, )»\ 
ή νύνοβος αίίτη ΙκιχτιροΙ, χα\ ^«ν&ττ<ι φυλάττ*- 

ΚΑΝΟΝΒΤ. 

ι θέτοντος του β•«νι Γη| όμονιγί^ ή ΙχχληΦίαατιχΙι 
€ «{«τκ^» ή 2ι* ήμ^ ««ρα8•6ομένη Ιν ταύτη τ{ 
ι Ινβ^ςψ συνιλ•ύσ<ι, «ριατοτύπως όμολογητέα 
ι Ιβτίν ' Ιπικα ί^ &χχλη9ΐα9τιχή τάξ«ς μιτ&αυν- 
I αινέαιίικ ίχάβτου χα\ όμον πάντων φυ>α- 
€ χτέα ΐ9τ(ν• Πρ^ς βλβαιωτίας Α τΑ( των Αββλ- 
I φών χαΐ βυν•«(9χ4ιηιΐν ημών τΰν Ιναγχος χιι• β 

• $ ροτονςθέντΜν Βχχ^Λζ ταύτα δβΐ «ροβθιΐνακ & 

• 1Βαρ^^ τών Πατέρων βι^αίφ βιατυπω^ι ιταριλίβο* 
« μη * 6τΜ τ1|ς Τριάδος, τοϋτ* Ιτνι, του Οιτρ^ς, 
€ χαΐ του Υ(ο*3« χα\ τοΰ άγίον Πνιύμχτο; τ)2ν Ιν^'^ 

• ι τητα, τΙ^ν μη?•μ{ανΙχβιν^ιαφοράνγινωσχομ1• 
ι νην, ταΐς ήμβτίραΐς Φιανοίαις ΙγχάθιιρωΟβΙ^αν 
•^ χατίχομαν * χα\ χα(^ ΙμάΟομιν, οΟτω τοΙ»ς 
λαο&ς του βιοΟ βι^άξο./ιν. • ΌμοΙως άιΛ πάν- 
των τΰν («Γοκόπων των Ιναγχος προαχΟέντων 
&λ|)[θη φβνβρως • • Οδτω β«χόμ«8α, οΐ^τω xατ^χο-. 
« μιν, οΟτω βιδάβχομιν» τ^ «{ατιι τ) ι6απ^>)4 
ι άμα τϋ 6μιτέρφ ΜαβχχΧ^ ΙΐΓ5μ8νοι• § 

ΒΑΔΣ. •αοΙν ο{ τη; ομνββου ^( Έν τ|| συνιλέύβοί 

ιχντιι «ρωτον μίν ΑμολογοΟμιν τήν 1χχληβιαβτιχ4|ν ^ 

«ίατιν» ήγουν τ^^ν παρά της τών «ι^των Έχχλή- 

β(α< ^ξαμάνην, ήτις 6ι* ημών, τών Ιπινχάηων 

βηΐΐαΐή, ΐΜραάέβοται * 1«<ιτα φυϊάττιιν χατατιΒέ- 

μιία τήν &«χλη«ια9τι«ήν τάξιν, ιΐς τούτο Ιχάτκου 

ήμων βνναίΜυντος χα\ όμου πάντων. Πρ6ς βλ ^* 

βαΐΜΟΐν της 9«ανο{ας των πρ6 6λ{γου χβιροτονηβέν• 

των άββλφων ήμων χα\ λπιοιιόπων, προοί^ιΐναι Μ, 

ά χαρά των «ρλ ημών ΠατϋΕρων, τουτίβτι των 

Αρχαίων Ιπκαχόπων, ^ΜΙψ βιατνπώα•!, ήγουν ώς 

101^ ρέβοΗον χαΐ άβφαλή, παρβλά^μ«ν. Κα\ α6- 

τ!χα (πάγουαιν ά παρέλαβαν, ήτοι.τά πιρ\ τ91ς 

άγ(αςΤριάάος« 9τι ούά»μ£αν βιαφοράν Ιχ<ι ή άγ<Α 

Τριάς, άντ\ του, χατ* ο6^ άλλή>ων βιαφέρουσιν ά 

Πατήρ , χα\ ά ΥΙ^, χαλ τλ &γ»ον Πνιύμα, άν«υ άη* 

λονέτι των Ιχάοτου Ιδιοτήτων, άλλ' ένατης γινώ- 1^ 

9Χ2ται Ιν αύτοίς, ήγουν 9τι Ιν οΕνι τά τρία ημάΊ• 

ωτα χατά τι ούα(αν χαΐ βίξαν χα\ βύναμιν• Κα\ 

οΰτω τ!;ν πίατιν ταΐς ήμβτέραις διανοίαις χαΟιβρω- 

ΟεΐΜν, ήγουν έντυπω0•1ααν« άφωρισθ^Γααν γινώ- 

Μομιν, φ«9^ οΐ της συν^οΟ» χαΐ οΰτω διδάξομλν 

η&ςΧαοΙις, χα6ώς έδιβάχθημαν, τ{ «ύαγγβλιχή βι- 

^ιχαλ(φ Ιπ4μ<νο(. 

ΑΡ1ΣΤ. < ΟΰβΙν της άγ{ας Τριάδος διάφορον γι• 
ι νώοχιται ή Μάηαται χατά τήν τών Ιν Νιχαί^ 
1 9<6α(ω9ΐν• • 
Οϋτω παρβλάβομιν, οΟτω φρονουμίν, μηδβμίαν 

((«φοράν έπ\ της άγ£ας γινώβχΐιν ή βι^βχβιν 

Τ|Ηάέος * άλλα συμφυή ταύτην •4δέναι,'. χα\ .όμο8ύ-> 

ΥκίΜτ/, χα\ άμάτιμον. € €»ηί5 νΐ88 βυηΐ, ςιι»φΐβ Ραιγ68 ηο&ΐπ οχ Ιι•ο 
€ βροάο ειιιη ίρ»Ι$ (<«ΑιιΙοηΐΓιΐ, οϋββΓνοηίοΓ• » 
Οο» α ηηβΐίο ΡβίΓΐΙιηβ Νΐ€;ι>« εοοϋΐίι ρτΐιηο 

Ιτ^άΙΐΜ Γιιβηηΐ «1 ηηοΐΐ», 1»9Β0 €ΐ)θπι ι^ταοιίυβ 

οοηΑπηιΙ «Ι μιτοΗ ]ιι1)0Ι. 

ΠΑΝΟΝ II. 

• 060 νοί^ηΐβ, ροΗ ΓοηΓο&οίοηβ Μ€ΐβ«Ι•»ΙΐΓ0 β<Ιβ•, 
< ροΓ ηο• ΐΓϋΙίΐα ία Ιΐλ€ \η€\γί2 €οη|[ΐ«|τ»ΐΙοη«, 
ι ρΗιηιιπι (ί•1 οοηϋΙβηΗλ : Ιιιιο οΗο β€θΙβ«ΐ3• 
€ οιΐ€ηβ €απι ηη1α8€θ}ιιααη^ βΐ οιηηίηιη'κΐιηιιΐ οοη« 
€ Μηβη ΑβΓΤοηιΙαο ββΐ. Α(1 ΓοιιΑπηοικΙιιο αιιΐβιη 
ι ΑΆίπιιη 61 €ο«ρί•οοροταιη ηοοίΓοηιιη ηυρβΓ 

• οπίίηαιοπιηι «ηβηΐβιι, Ιι«6 ι<!]Ί€6Γ6 οροΠ^ι, (|ΐι« 
ι βηηχ 6οη»ΐ1ΐυΐ!οη6 • ΡβΐΗΐΗΐβ 0Γ66ρ{ιιιοβ : 
€ ςιιίΓΟ Τπηϋαΐί»• \ά ββΐ, Ρ;ιΐηβ• 61 ^ίΐϋ. 6ΐ ^ί• 
€ ηΐσβ Μη€(Ι ιιηΐιαίβηι « <|η» ηοΙΙοιιι ΙιοΙιβΓβ 
€ (Ι11Γ«»τ«ιιΐ1οιη οιοίηίΙυΓ, 1η ηοΒίΓΪο ιηβιιιΠισβ 
€ €0η866πιΐαηι (ΙβΙΙηβη^οβ : 61 οΊ€ηΐ ιηιΙίΓ.ιιηυ8, 

• Ιΐι ρορηίο• Οβί άΜοΜαιη•. •'5ίΐΗΐ1ϋ•Γ ιΙ>οιιιηΙ• 
1^08 6ρί•€ορΐ5 ηηρβ^ ρΓΟΠοοΓι• οΙοΓβ <]}εΐηηι 
ίοϋ : € $»Ι6 ιυ8Γ(ρ1ιιιβ8, »Ί6 ΐ6η6πιιιο« οΙο Ηοοο- 
€ Ιην* « 0(16111 6νοιΐ{6ΐΐ6αιη οίοιοί αιαι νοοΜ 
ι ιΙθ€ΐΗο• ιοςοβηΐΜ• ι Βλ18• 0ί6ηιιΐ Ρα(γ6•, Ια Κ•6 οοηιπ'Μ^^οη^ » 
ρΗπιηιιι <|θί(ΐ6ΐιι βιΐβιη β66ΐ«ο(•8ΐΐ6οπι οοηΑι^ιηηΓ, 

06ΐΓΐ€βΙ 4|«•» • ΟιΙοΓηΙΠΙ Ε€€ΐ«*&•1 €Γ6«ΙΗυΓ• φ^Λ ρβΓ 

ηοβ οοΠΙεβΙ 6ρ)86ορο8 ΐΓοϋΙΐο ΓιΓιΐ: άϋΐιιιΐβ βοείβ- 
οίοβίίοιιιη οπΗηβηι μγ^ιγο 6ηιι•ιΙΐηΙιηιι«, ιιηο(|•ιο<|ΐΐ6 
ιΐο•(πιιη.«^ί Γ6ΐ 61 οΙιηιΗ οιηοίΐιι» 8Μ6ΐιΙΐ6ηΐΙΙ>η•• 
ΑΗ ίΓοίΓηπι >ηΐ6ΐη οοοίΓοηιιη 6ΐ 6θ6ρίΜοροηιηι 
Βαρ6Γ οπΗαχίοπιιιι ιηοηίοιιι «οηΑπηοικΙιιιιι, 0(1]{6! 
οροιίοι ΐ|ΐι« ο Ροΐ?ί1>υ• ηο•ΐπ•/Ιιθ6 68ΐ, »Η οηΐίςοΗ 
6ρΐ8€θρΙ•, βπιΐλ οτ<)1ηοϋοη6, §6η «ιΐ Οίΐηιιιη η 
«ΟΓΐηιη Γαηοηβπι/ ΐΓ€6ρΙ|ΐια8. Ει οίοΐΐηι βοΙ^^^^ηηΐ 
ςιιβ •6Γορ6ηίιιΐ, 86ΐ1>6βΙ Ηβ ΤΗηΙΐοΐο. ςιιη<1 ΤΗπΙ• 
108 ηηΐίορι ΙιαΙμοι Ηίβ^κτβηΐΙοηι, Μ 681, ηΙΗΠ ΙηίΟΓ 
86 'άίΙΓιΐΠΐηΐ Ραΐ6Γ, 61 ΡΗίυδ, β1 $ρίΓί1•ΐ8 βοηΠαβ, 
6ΧΓορΐΙ• 8<!ϋΊ€6ΐ υιιίΝ86η]ν8ΐ|η6 ρΓΑρΗ6ΐ8ΐΜ»η« : 
8«ι1 ιιιιΙ(•8 ίρ8ΐ8 8ΐιΐαίΙηΓ « ηΐΜίηιηι ηιιοά ΙΓ68 
ροΓ8οη« ηηηιη βίηΐ, 6ΐ 8ΐιΙ)8ΐ.ιιιιΐ8 6( |Ι»η8 βΐ 'ρο* 
ΐι»οΐί.ι. Κι 8ΐ6 0<ΐ6ηι ηθ8ΐΓί8 ιιΐ6ηΐΙ!>ιΐί« Γοΐϊββτρηίοιη, 
Ιιΐ 68ϋιηρ?6883ηι• 61 (Ιοϋηιίοπι εο|^οθ86!ιηοβ , Ιιη 
ςηίηηΐ Ρ^ιΙΓ68• 61 $16 ροροΐοβ <Ιθ€6ΐ»ιιιιη8, ηυ6ΐη»ιΙ• 
ηοάαιη ιΐοοϋ 8υιηιΐ8, 6Τ8η[^6Π€8ΐιι ^οοίΗηαιη οο• 

110611168. ΑΒΙ5Τ. • Νυΐΐι ίη ΤΗηίΐοΐο (ΙΊ(Γ6Γ6ηΐ1ο οο^ιιοοοί- 
• ι ΙΟΓ, αυΐ (Ιθ€6ΐαΓ 86αιη<1ϋηι Ροίπιπι Νίεχηοπιι» 
ι 6θΐΐ8(ίΐαΐίοη6ηι• ι 

8Ι6 0€€6ρΊΐΐ:ΐΙ8, 8ΐ€ 860ΐίΐηΐΙ8, ΙΐυΙΙϋΐη (!ί06Γ6ΐΙ- 

Ιίοηι Ιη 8λη6ΐα. Τήιιίΐοΐ6 8€ίΓ6 ουί Ηο€6Γ6 : 8<;ι^ 

68ΙΙΙ φ8(1βΙΙΙ 6886ηΓΐ», 6]ΐΙ8ϋ€Π1 1)0ΐ60ΐί«» 6ΐ Ρ]"3«^ 

άβηι Ιιοηοπο 98ηο$€€Κ• ί ' 31 51β €ΑΝΟΝ III. ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙ5ΑΜ0Ν 
Α ΚΑΝΩΝ Γ. Ι)« ζοηίίηαιίΐα ΑπτεϋΜ βμΐ$€ορη» άίχΐί : 
Οπηι ίο ρποΓβ βχηο^ο <1β οοηΐίηβηΐί» 6ΐ €<8ΐίΐ«ΐί8 
€ ιικΜίο ςυΦΓ6ΐ)•ΐυΓ, ρΐβοιιίΐ, ιιΐ ΙιΙ ΐΓββ %τ%άηη. 
€ ςη! ν!η€ηΙο ηυοάλΐη οαπιΙίΑΐίβ ρβΓ οοηββΟΓα- 
ι Ιίοιιβπι ΙηιρΙίολίΙ ιυηΙ (βρΙ«€ορί, Ιηςυ&ηι, 
€ ρΓβ8ΐ)7ΐ€Γΐ βΐ (Ιίιοοηί), οΐ•»ηοΐο8 6ρ*8οοροβ 61 

€ Μ«βΠΐθΐ69 Οβ! 61 ]6?ίΐλβ 61 (ΙίγΙηΙβ 83€Γΐη€ΐί9 

€ ιη!ηΐ8ΐπιηΐ6§ <Ι6€6Ι, Ιη οιηηΙΐΝΐβ €0ηΐΙιΐ6ΐιΐ69 
€ βΐηΐ ; ςαο ροβ$Ιηΐ ςυο(Ι « Οθο §ιιηρΙΐ€ίΐ6Γ ρ6ΐαηΐ 
• ίηφβΐΓ2Γ6 : υΙ 6ΐ ηιιοιΐ ρβΓ 9ρο•ΐοΙοβ ΐηΗΙίαηι 
ι 61 •1ι ίρ$λ βηιίη»ίι•ΐ6 ββΓνβΐιιηι 6•(» ηοι ςυοςιιβ 
€ βίιιιΙ]ίΐ6Γ •6Γν6ΐηυ•. » ' 

ΒΑΙ^9. ΗΙ6 6•ηοη τηΐΐοηηβπι βιβΓ6βΓβ τίΓΐιιίβηι, 
<|αι 62η6ΐβ ιη]τβΐ6Η2 6θηΐΓ66ΐληΐ, βρίιοοροβ ΜΐΙΙββΐ» 
•ηο6Γ(1οΐΡ8 61 <ϋ»6οηο8 : 61 6886 €0ηΐΙιΐ6ΐιΐ68, ηοη 
Ρ6Γ βοίαιη ΐ6ΐηρ6Γ8ηΐΙλΐη « β6<1 Ιη οιηηί ίβοΐο 61 
ορβΓ6• 8!6 6ηΙιη, ΙηςαΙΐ, 9 Οβο 6Χ30^ΐ6ηΐυΓ ρΓΟ 

ρορίΐΐο ρΓ6€Αηΐ68, 6ΐ Γ6Τ6η 08ί6η(ΐ6ηΙ 86 6« 86Γ- 

Τ•Γβ ηοχ « 88η€ΐί8 8ρο8ΐοΙΙ& ΐΓλ(Ι{ΐ« •υηΙ, 61 αΙι 
•ηϋ(|υ8, 1ιΐΐ6πβ ηοη ΐηϋίΐΑ. 606ΐ68ΐΐ8ΐΙει εοηβοθ- 
ΙυιΙΙπ6. 

ΖΟΝΑΒ. 06 ίΙΙοΓοηι ςιιΙ 8αο?ί8 ΙηΙ|{«ΐί βαηΐ Ι6ΐιι- 
ρ6Γ8ηιί• €0ηϋη6ηΐ!8<|ν6 ΙιΙο €&ηοη (Ιί•86Γΐΐ <1ΐ€6η•, 

1Γ68 0Γ<ΙΙη68» <|•ΐ| Μ86 806 Ιρβί ρΡθΓ688ίθη6 €68ΐΙΐΐΐΙ 
«(Ι<ΙΐΧ6Γ6, 6ρΐ860ρ08 %1<ΐ6ΐί66ΐ, ρΓ68ΐι7(6Γ08» 6Ι Ιβτΐ- 
148, Ι)0€ 681 Ιΐί8€0η08• θ1>)ΐ(ΙθηίΐΜΙ8 060 <1ί68ΐΐ8» «ΙΥβ Περ} έγχρατβίας ΑύρήΛιος έχίσχοάος ΛΜβτ• 
ι Έν τ^ προλαβούντ; συν^ ώς ιεερ\ (Ρυθμού έγχρ»» 
ι τε'ας χα\ άγνβίας ΙζητιΙτο, Ι^ρβΜν, ώ9Τ2 τοΟς 
% τ.οιίς βαθμούς τούτους,τοΐ^ς συνδέβμφ τιν\ ίγνβίΰΐς 
• διά της χαθιιρώηως συμπ(πλ£γμένου; (φημ\ Μ) 

< (πκφχιδπους, ιτρβφώτίρονις χαΐ ^ιαχ^υς)» ώς 
ι ιιρέικι όσίοις λτη^χ^τΜίς χ«\ Ιεριυσι β£ου χαΥ 

< ΑευΥτοίΐς χα\ ύπουργουνι θ£(ο«ς χαθΜρώμαιτιν, 
ι έγχρατιΤς ιΤναι έν πΐνιν* δπως ^ανηθώνιν λ ιβιρλ 
« του θίοΰ Απλώς αΐτουσιν (πιτυχεΤν * ίναχ8ΐ\τ6 
« διά των&ποατόλων ««ραΜέν, χ«\ έξ αυτής της 
€ Αρχαιότητος χροκιιΟέν, «α\ ήμ•1^ βμοίως 
« φυλάξωμβν. » 

ΒΑΛΣ. Ό χανών Λτης ΐ(άαης Ιργάτας άρβτΙΙς- 
ιΤναι θέλ(ΐ τοΟς τά &για μυατήρια μιταχβιριζομέ* 
νους» ήγουν Ιιβιβχ^πους, Ιερείς χα\ διακόνους. χα\ 
Ιγχρατ8?ς •Τναι μή 1\^ μόνης αωφροαύνης. Αλλά χα\ 
δ(& «αντ^ς Ιργου χα\ ικρΑγματος. 05τω γ&ρ, ψηαΐν, 
«Ιααχουαθήσονται παρΑ του βεου ευχόμενοι δκέρ του 
λάου, χαΐ πληροφορήαουσι ψυλΑττειν τΑ παραδοθέντα 
ύη6 των Αγ(ων Αποστόλων, χα\ ύπλ της Αρχα(ας 
ΑγρΑφου Ιχχλησιαβτιχης Ακολουθίας. 

ΖίΙΝΑΡ•ΙΙερ\ σωφροσύνης χα\ έγχρατεία; των Ιερω» 
μένων 6 χανών οδτος διαλαμβΑνει, λέγων τους τρεΙς 
βαθμούς τοΙς συμπλέξαντας ΙαυτοΙ»ς• χα\ θιΑ της 
όμολογ(ας συνβεθένταςτ{ Αγνείφ, ήγουν Ιπισχόπου; 
κα\ πρεσβυτέρους» χα\ Αευίτας, τουτέστι διακόνους , Ιηοπιβηΐο εβοΗΟοΙο, ςυοα ΝυηιΙηΙ Γ6ΐι«Ιο86 οΙΓβΠιΐΓ» τοίις ύπουργουντας τοΤς θείοις χαθιερώμασιν» ήτοι 
ιηΙηί8(Γ8η(6β €0ηΐ1η6ηΙ)3ηι Ιη οπιηΐϋυε 86γ?ιγ8 £ τή ΑναιμΑχτφ θυσ(φ τή χαθιερουμένη τφ βεφ, δεΝ 
ορθΓΐΰΓ6. Ν6ςα6 ίη υπ6 ςοΜβηι 8ΐίςυ8 Γ6 πιθ(ΐ6Γ8ΐο» _-_ ....•.. 

6886« ηιιΙΙοιη τ6γο ν1ΰΐ88ίπι ίη η^ϋςαΑ τϋ« ηΐΐοηβ 
<ΐ6ΐ6€(ηηι μ1Ιη1)6Γ6, 56(1 ΐ6ΐηρ6Γ&ηΙΐ9Π) Ιη οηιηίΙ>ο« 
866Ι8Π, Ιιθ6 681, ΦΐηΑ6β ιιυιη6Γ08 τΐΗυΐίβ ΙΠ)ρΐ6Γ6, 

οι Ι]ΙΙ» 91 060 8{ΐηρΙί€ΐΐ6Γ, ΙΐΟ€ 68ΐ •1η6 πΙΙΐΙ ΐΓ6ρί- 

ιΐαΐίοηο, «οΙ ΐΜΒ8ϊι»ιίοιΐ6 ρο8ΐυΐ6ηΐ, 60Π86ΐ|υ•ηΐαΓ• 
5οηΐ Ιιί ηιπΜ|06 ίηΐ6Γ 06ναι οι ΙιοηιΙη68 ίηΐ6Γ€63- 

ΙΟΓββ, <1θΙ ΝΐΙΙΙΙ6Π €«16ΓΙ8 1ΐΟΐηίηίΐΝΙ8 0θη6ίΠΜΐ68 

β<ΐ6ΐϋια5 Μΐαΐ6ηι, ιιηΙτ6Γ8οςο6 ΐ6Γηηιιη ογΜ ρ866ΐιι 
ιΐ6ρο8οιιιιΙ. 81 86 Ι^ιίαΓ Ιο οηαηί νίπυΐυιη {6η6Γ6, 
Ιηςιιίΐ, 6ΐ6Γ666ηΙ, Οβιιηιςαβ ρΓοίηιΙο Οϋ6ηΐ6Γ «ΙΙο- 
ςη&ηίοΓ, Ιΐ« ρΓ0Γ8ΐΐ8 «Ιι 60 ςυ» ρο8ΐυΙατ6ήηΙ» 
Ιιΐ)ρ6ΐΓ8ΐ>οηΙ : «1 8ί 1ίΙ)6Γ6 1θ(ΐ06ΐι<Ιί ί8θυ1ι«ΐβ Ιρ•{ηΐ6ΐ 
ϋβοιίΐιιιηίοΓ, ςιΐο ρ<οΐο (ΙβρΓοοβίΟΓίε ιηηηοβ όΙιίΓο ΙγχρΑτειαν Ιν πίοιν ΑσκεΙν, χα\ ο6χ\ Ιν τφ μίν 
εγκρατείς εΤναι» Ιν τφ δΐ αΟθις Αδιαφόρως ζήν. Αλλ* 
Ιν πΑσιν ΙγχρΑτειαν μετιέναι, τουτέστι« κΑσαν 
ΙργΑ{εσθαι Αρετήν, δπως, φησ\« δυνηθώσιν Ιπιτυ- 
χείν, Α Απλώς αΐτουσι παρΑ βεου» ήγουν ΑδιστΑ- 
χτως χα\ μή διαχρινόμενοι. 05τοι γΑρ είσι μεσί^αι 
θεού χα\ Ανθρώπων, Ιξιλεούμενοι τλ θείον τοΤς Αλλοις 
χα\ σωτηρίαν αϊτού μενοι τοΙς «ιστοίς χα\ είρήνηυ 
τφ χόσμφ. ΕΙ οΐίν πΑσαν, φησ\, μετέρχονται Αρε* 
τήν, χα\ οΟτω πα^βησιΑζονται πρλς βε6ν• τυγχΑ* 
νοιενΑνχα\τών αΐτήσιων * ώς, εΓγε μή πα^^η- 
σίαν Ιχοιεν, πώς Αν δπ&ρ Αλλων πρ&σβεύσωνται ; 
ΟδτωγΑρ χα\Απαραδεδώχασιν οΐ Απόστολοι, φυλΑξο- 
μεν, χα\ τΑ διΑ τής Αρχαιότητος χατακρατηθέντα. ρΓΟ οΠίβ ςυ6»ιιΐ ? ΡγοΙπ(Ιο Ιιαο πιιίοηο, 61 ςιι» 8ΐ> 1> ήγουν χα\ τΑ ΙγγρΑφως «νομοθετημένα χα\ τΑ 

8ρο6ΐο1ί8 ΐη<ϋΐΑ, ^ 4|υ9Β «ηΐίςυΙ ΙβπιρΟΓίε οοηβαβ- ΑγρΑφως διΑ τής }^λ;λ^^ χα\ Αρχαίας συνηθείας 

Ιιΐ4ϋη6 Ιιη€α8ςυβ υβυηΐλΐλ ειιηΐ, Ιιοο 68ΐ, Ιηηι χρατήσαντα. 

6» ςο« 56ΓΐρΙΐ9 Ιβ(ίΐΝΐ8 , Ιοπι 61 (|0« βίοο 86ηρϋ8 1οη|ΐ 61 οοΓιςηι οοηεοοίΜΐίηο €00ΐΙη6ηΐιΐΓ, 

86ΓταΜιηα8• 

ΑΚΙ5Τ. ι Ερί8€ορ<ΐ8 61 ρΓ68ΐ>]Γΐ6Γ 6ΐ (1ία€θηιΐ8 €Α8ΐα8 ΑΡ1ΣΤ. 4 Επίσκοπος, χα\ πρεσβύτερος, χα> δ&Α- 

ι δίΐ 61 60ΐιΐίιΐ6ηβ. ι ι χονος, Αγν6ς Ιστω χα\ Ιγχρατής.» 

€ΑΝΟΝ 1Υ. ΚΑΝΟΝ Δ'. 

ε ΡΙα66ΐ, υΐ βρίοβορυε 6ΐ ρΓ68ΐ>7ΐ6Γ 6Ι «ϋβεοηυβ, 61 ε ^Αρέσχει ίνα Ιπ(σχοπος (7) χα\ πρεσβύτερος χα\ 

βυίΙΙ. ΒθτβΓβςϋ ηοΐ». 

(7) Άρ^σχβι ίτα ίπΙσχοΛος. 1π ΒλΙεϋΐιιοη'ι» 61 όφειλουσών ΑπΙχισθαι γυναικών. •άυστ7νος ΙπΓσκο- 

ΖοηβΓ» €0ΐηιη6ηΐ8ΓΠβ ΑηΐβΙΐλΟ ίηιρΓβββίβ, ηβΰηοη ι:ος Πιχένου της Ποτεντηντς χώρας, τοποτηρητές 

Ιη 6θ(Ιίοβ ΟΑποηοπι Εοοίββίκ ΑΓγιολπ*, ρΓΧ!$6ΐΐ8 ιής Εκκλησίας 'Ρώμης, ειπεν • *Αρέσχβι Να 1π(- 

ΙιΙο 097!^^ 1^0 ηοΑο Ιθ|;ίΐυΓ: 1Ιερ\ διαφόρων τΑξιων σχοττος κα\ πρεσβύτερος χα\ διάκονος, χα\ πΑντες 1Ν ΟΑΝ• IV 0ΟΝ(:. ΟΑΚΤΗΑΟ. Μ 

1 βιάχονος, «α\ ιεάντκ^ οΐ τά ΪΛρά ψηλαφώντες Α < οηιηββ ςυί βΐΰπι οοιιΐΓβ€ΐ0η( » ΙβιηρβηιιΙίι^ « τηςοωφρο9ύνΐ|;φύλαχ^ς,γυναιχών άπέχωνται. ι 
ΒΑΛΣ. χα>. ΖΟΝΑΡ. Ό μέν πρ6 τοίΗου χανών 
«<ρΙ έγχρατ£(ας βιβλέχΟη των Ιπιτχ^πων χα\ πρε- 
σβυτέρων χα\ ^χ^νων» οδτος βΐ ΙΙιχώτερον π€ρ\ 
σωφροσύνης χα\ Αντοχής γυναιχών. Έχ τούτων ^Ι 
τών χανόνιαν, μάλιστα δ^ του παρόντος» οΐ Ιν Τώμ^^ 
χα\ δσοι Ιχείνοις 6μογνώμον€ς» ^άζουσκ μη^έ χο\>ς 
«ρσσ^ντέρους 1) Βιαχόνους χρηναι νομίμως γυναιξί 
συνομκλβίν, Αλλ* &{ύγους βίνακ. Σφάλλονται (Ι χάν 
τούτφ .ώσκβρ Τΰολ Ιν Μροις. Ό γάρ «έμπτος χά- 
νων τ6ν Αγ(ων αποστόλων* Έπίσχοπος, φησ\ν, ή 
πρβσβύτσρος Ι) βιάχονος τήν εαυτού γυναίχα μή 
Ιχβαλλέτ» προφάσ*ι βύλαβιίας. Κα\ ίσως ΙρεΙ τις 
δτι χα\ «β ρ* ήμΤν οΐ έπίσχοποκγυναίχας ούχ Ιχου* Β ι €υ8ΐθ(Ιββ» α Γ€ΐη!ηί> αΙ)8(ιιι6&ιιΙ. ι 

ΒΑΙ.δ. βΐ ΖΟΝΑΚ. ΡΓ»ΰ6<1οη8 ςυίϋβιη ΰβηοη (!β 
βρίβοοροΓΟίη, ρΓ68ΐΐ3^ΐ6Γ0Γϋΐη 61 (ΙίλΰοηοΓυπι €οηΐί* 
ιΐ€ηΐί> (ΙίβββΓίιΠ, ΙιΙο ?6γο βρβΗβΙίαβ ά^ ΙοιηρβΓ&ηΐία 
61 λΙ)8ϋο«ηΐί« λ ί6ΐιπηί&• Εχ Ιιίβ βαΐβιη ο»ηοηΊ5υβ» 
6ΐιη9χΙιηβ ρΓβΒββηιί, Κοαι^ηΙ, 61 ςυοΐ«]αοΐ $ηιιΐ 
6]π8(ΐ6ΐη 60ΐη ΠΗβ ββηίβηΐί», ορίηοηΐυΓ, ηβ ρΓοβΙ)^• 
ΐβΓΟδ ςυί(ΐ6ηι νοί άί&οοηοδ ροίββ Ι6(;1ιίιη6 6υιη 
υχθΓΐ1)ΐΐ9 €θη]ϋη{Ί : 86(1 608 €οη]ιΐ|$ϋ βχρβηββ Γβ- 
ιιι«η6Γ6 (ΙβΙ)6Γ6. Ρ&11υηΐυ? βυ(6ΐη 6ΐ!8ΐιι ϊη Ιιοο, 
ςα6ΐη8(Ιηιθ(Ιοιη 61 ίο «Ιϋβ. Ουίηΐυβ 6ηΊπι οηοη 
8«ιΐ€ΐθΓυιη βροβίοΙοΓοιη, Ερί86ορα8, Ιη<|ΐιί(» νβΙ 

ρΓ68ΐ)γΐ6Γ Τ6ΐ ΐ1ΐ860η08 802111 1ΙΧ0Γ6ΙΜ ρί6ΐΐ«ΐΐ8 ρΓ»* 

16X111 ηβ 6]ΐ6ίαΐ• Ει ΓθΓΐ888β (ϋΓ6ΐ ηυίβρί&ιιι* ςηοϋ σιν * άλλΑ τούτο τοΙς της λεγομένης Ιχτης συν^υ βϋαιη ιροιΙ 008 6ρΐ8€θρΙ αχθΓ68 ηοιι Ιι&ϋβηΙ : 86<1 Πατράσι νβνομοθέτηται, λέγουβιν Ιν . τψ ιβ' χανόνι 
ώ; Ούχ έναντι ου μενοι τοΙς «βρά των αποστόλων 
έρισθείσι τοΟτό φαμεν, Αλλά τ9)ς σωτηρίας χα\ της 
ΙιΑ τ& χρεΤττον προχοπης των λαών προμη* 
θούμενοι, χα\του μή βουναι μώμόντινα χατΑ της 
Ιερατιχης χαταστάσεως• Ή βέ αύτ)] σύνοδος Ιν 
ιγ' τόν τα παρόντα ήρμήνευσε, λέγουσα τους πρε- 
σβυτέρους χα\ διακόνους ή ύποδιαχόνους άπέχεσ6αι 
των Ιδίων γυναιχων Απαιτεΐσθαι χατά τους χαιροϋς 
των &γίβ»ν μυστηρίων μεταχειρίσεο>ς * χα\ έπ&- 
γουσα ως, εί τις τολμήσειε πρεσβυτέρους ή διαχό• 
νους ή ύτιοδιαχόνους άποστερε?ν της πρδς νόμιμον 
γυναίχα συναφείας χα\ χοινωνία;, χαθαιρείσΟω. Ιιοο οοιΐ8ΐΙΐιιΐαιη 681 • Ραΐη1>υ8 εβχΐ», υΐ (ϋοίιυΓ» 
βχηοιϋν (1ί66ΐιΐϋ}υ8 Ιη 68ηοο6 12 : Νοη Γ6ριΐ|;η3ηΐ68 
ϋΐ, ςα» »1» Αρο8ΐοΙΐ8 €θηκϋΐυΐ& 8υηΐ» Ιΐ06 «ϋοίαιαβ.: 
86^ 8β1αΐΐ8 6ΐ 9ίά ιηβΓιοη ρΓο^ΓβεβίοηΙε ρορυΐοπηη 

€ΙΙΓ9ΐη |[6Γ6ηΐ6β, βΐ 116 (ΙβΙΙΙΓ 06€Α8Ίθ Γ6ρΓ6ΐΐ6η (1611(1 ί 
8366Γ(Ιθΐ3ΐ6ΐη 6011811 Ιΐ1 1100601. Ε^ά^ίύ λυΐβπι 83Τηθ(Ιυ8 

517 '>> ο«ηοη6 13 ρΓ3Β86ηΐ6ΐη οαηοηβαι ϊηΐβΓρΓβ- 

ΐ8ΐαΓ, (1106118 : λ ρΓ68ΐ)7ΐ6ΓΊ8 61 (Ιΐ^οοπίβ γοΐ βιιΐι• 
(118601)18, υΐ & ρΓ0ρΓϋ8 ϋΧ0ηΙ>Ι18 Αΐ>8ΐίθ63ΙΐΙ, 6X1^1 

ΐ6ΐιιροΓβ ΓοηΐΓ66ΐ8ΐίοηί8 8λη6ΐ0Γυιη ιη58ΐ6ηοΓϋη : 
6ΐ βυ1ι]αηβ6η8 : ^\^^οά 8ί (|θί8 •ιΐ8υ8 ίυβΗι ρΓ68Κ)7- 
ΐβΓοε "¥61 (ϋ»οοηθ8 νβΐ 8ο1κΙί9ΐ6θηθ8 Ιβ^ίΐίπιβΒ υχοπβ 
€θη]υη€ΐΙοιΐ6 61 806161816 ρηνβΓθ, (ΙβροηΒΐυΓ. Κα\όΙβ5ομηχοστδςδ& χανών της παρούσης συνόδου (* Οιηοη ςαοςυ6 70 ρη686ηϋ8 87ηο(1ί οοονΐιιοϊι Ε»- Ιλέγχει το\>ς περ\ τούτου χαχώς φρονοΰντας. Αέγει 
γ&ρ, Ήρεσεν ώστε τους έπισχόπους χα\ πρεσβυ• 
τέρο*ις χα\ διαχόνους χατά τους ίδίους δρους χα\ έχ 
των Ιδίων Ιτε μήν Απέχεσθαι γυνα.χών. 'Ος έντευ• 
δεν διίχνυσΟαι δτι χα\ ο( έπίσχοποι χα\ οΙ πρεσβύ- 
τεροι χαΐ ο! διάχονοι γυναιξί συνεβίουν. ΚαΙ ο6» 
άπηγόραυσεν α&τοις ή σύνοδος τΙ^ν πρδς αύτάς δμι- 
λίαν, «ι μή χατά τοΙ»ς (βίους δρους, τουτέστκ, κατά 
τλς ώρισμένας ημέρας της έχάστου έφημ•ρ(ας• 

*Κτέρα ίρμη[Τ8ία (8). 
Τδ Ατιέχεσδαι γυναιχων μ^ μόνον τοΟς ΙερωμΙ• 

βαίΠ. οΙ τά 1αρ& ψηλαφώντες « της σωφροσύνης φύλαχες 
γυναιχων άπέχωνται. *Απ6 πάντων των έπισχόπων ϋηθ8 (Ιο 1ΐ86 Γβ ΠΑλΙβ 86η1ΐ6ηΐβ8• ΟίοίΙ 6η!ιη 
Ρΐ86ΐιίΐ, υΐ ρΓβεΙιγίοη 61 (ΙίλοοπΙ 61 ΰρίεοορΊ 86οιιη- 
ιΐιιιη ρΓορΗοβ Ι6πιιίη08 6ΐί8ΐη • 8ΐΓΐ8 οχοηϋιιε 

»1ΐ8ΐΙθ6•ηΐ. Οι 6Χ Ι]06 0816Ι1(18Ι0Γ, 61 6ρΐ860ρ08 6| 
ρΓ68ΐΐχ1βΓ0β 61 (Ιί«60Ι108 6008 υΧθΗΙ)ϋ6 νίχ|88β• Ν66 

ρΓοΙιιΙιυΙΐ 6ΐ8 8γιιοϋα8 ουιη ιρείε 60Ν8υ6ΐ0(ϋη6ηι• 
ιιΙεΙ 866υη(1υιη ρΓορπο& Ι6ηηίη08, \ύ 681» Ιη ρι*»- 
$ΐΊΐαΙΙβ υηία8€υΙιΐ8ςυ6 τίοίβ (1ί6ΐ)υ8• 

ΑΙΐέτα ίηίατρπΜΐο» 
Α ί6θΐΙοΐ8 α1ΐ8ΐίη6Γ6, ηοη βοΙυπι 608 ςιιΙ ,$λ6Γί§ 

ηοΐδθ« 

συστΑντων γάμων νομίαων. Έστι δ* είπεΤν, δτι ούχ 
Απλώς τοΰτό φασιν. Αλλά τδν χαιρ&ν μόνον της ίε- έλέχβη * *Αρέσχει, ώστε πάντας σ(ι)φροσύνην τηρεΓν " ρουργίας χαΐ της Αλλης ΙερΑς υπηρεσίας Απ^χ£. 
τους έν τω Ουσιαστηρίφ προσεδρεύοντας, ήτοι οου- σΟαι των γαμετών αύτων δ'^^ύλονται τούτου;, βπερ λεύοντας. ί>€ άί9€ηΗ οηϋηί^ηΛ α^ «α^η^αε α^ίίι- 
ΜΜίΙε. ^ακεΐΜαε ηή$€(φη$ ΕΰεΜ» ΡοΙβηΐιιτ, μτο- 
νϊΜίΛ Ρί€€Λί , ΙβραΐΗ» ΗοΜαηω Ε€£ΐ€$ί(Β , άίχΗ : 
ΡΙα€Βί αΐ φ*€ϋψΗ$^ ρν€%Ι>^ΐ€τ^ €1 άΙα€0ΗΗ$, «Ι οιηιι«ε 
^ιιί ίαηοίΗβΗίΛ οοηΐτύζίαηί , ρΗάίαίία όί»ίοάα α^ 
«χοτΐ^αε εσ α^εΐίΐϋαηΐ• Α^ ηΗη*Γ$1» §ρ$$€ορί$ ιίί- 
είΜϋΐ «Ι, Ρί«€€ί , ιιΐ οΐΝΐιβ8 μπάίάϋαΜ ΰηΛίοάίαηΙ, 

?[ΐιι αά 9ΐΐΛΤ€ α€£€έΙνηί^ ηΐ ΙΙϋ ίιιε^Γνίκηΐ. β€Α Ιλίη 
$18, ςυζ 68ηοιιί, υΐ οχ ιιΐ8• Βο(11βί8ΐιο 8 ηοϋίβ 
6(Ιίιο• ρΓχηιί4ΐυαιιΐΓ, ςιΐϋοι 1ι3Β6, «ιυβΒ ροείροαυηΙιΐΓ, 

6118111 ίΐΐ €0(1ΐΓ6 ΑΐΙΐ6Γΐ);ΐ6ΐΐί8ηθ (ΐ68Ι(1βΓ8ΙΐΙυΓ ; 111 

αυο ρΓ8!ΐ6Γ68 1ΐ0€ σχόλιον Ιιυΐ€ €8ηοιιί 8ΙΙΙΙ«•ΟΙΪΙΟΓ, 
Εντεύθεν παρά 'Ρωμαίοις ίχράιησε , τ6 μηδέ 
πρεσΰΰτερον μηδέ διάχονον νομέμοις γάμοις 6μι• 
λείν-έχδηΛΟτ£ρονδέ χαΐ διά τών έξης γίνεται χα« 
νάνων. Ή γάρ σύνοδος α&τη τδν Ιν(^εσμον γάμον 
των πρεσβυτέρων χα\ διακόνων έχ(όλυσεν, άντι;ρθεγ- 
γο^ένη τοΙς συγχωροΰσι ιους τερωμένου•:, τών ήβη δσιον, χα\τφ δείφ Παύλψ χαθόλου προδιατυπ(»)δέν, 
ΗΐΜ αρίΛά 1(θίΛαΛο$ οΜίηιιΙι, «ι η^^ιισ ρτΰ$Ι^ΐβί€ί 
η€ΐιη€ άία€οηΗ» ίη ίβρίΐίηΐΗ ηκρίι'ιε ν^Γϋηΐην. Ηοε 
ανί^Μ €ί € ίβηηβΗΐΐί^ΗΧ Γέΐ?ιοηι>8ε νηαηψίίιυ» ιναάίί, 
ΗθΒ€ €ηΜΐ »^ηοάΗ$ /^^ί<ίιηιιιη ρτΰΒΰ^ίβτστηΜ €ΐ 
άίαΰοηοτηηι €οη)9Λ0ίηίΗ ρτοΗίΜ, ΰοηίταιΙίαηΜ Ιίε, 
^αΐ ιηύίϋίφηίί $α€ϊαΐη^ Ιύαίϋιηο αάΗηο €οη$ΗΐύΛΐ€ 
οιαίπίΝοηίο.' 8€ά άκύτβ ϊίΰβΐ^ (^ποά [ΡαΐΓβι] ηοη 
α^$οΐΗίβ Ηθ€ (ίί^ΗΜί : $€ά φίοά €0$ $οΙο %α€Τ<Β «β/β• 
^Γαΐίοηίι €ί αίίοπιι» εα^ΓΟΓΝί» ηιίιιίείεΓίόηΐΜ ι«ιη- 
ροΓσ αέ Ηχστί^%$ ενίε αΙίΛίιηΒτ» νοίπηί ; (ξηοά /κείαΜ 
«II, €ί α άίνίηο Ραπίο ρι^πΰταΐΜ Ληίί ^οιιειIIΗ• 

ΙΜΙΙΙ. 

^8) Έτερα έρμι^Βία. Ηχο 8ΐΐ6Γ8 Ιιιι}ιιβ €8ηοηί8 

ίηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐίθ ηυΐΙΟ ρΓΐΐηΐΐυΐ 6Χ 60(1ί66 Βθ(ΐΙβΪ8Ι10 
όπΒΟβ 6<ϋΐυΓ. Ια ΑΗ16Γΐ»^Ι>ί*ηθ 4ΐ68ί(]6Γ8ΐΙΙΓ ; 86(1 
ίΐΙ 8Ιΐρρΐ611Ι6ηΐ0 8(1 Ρ8ΓΪ8ΐ6ΙΙ86ΙΙ1 8818811)01118 6ΐΙί• 
11006111 I^8ι^η8 ί11ίυ8 νθΓ:>ίθ Ιΐ8ΐ)6ΐυΓ. 35 ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙ.8ΑΜ0Ν 8β 

•αιιΐ ΙιιίΐΙ^ΐΙ, ββί βΙί«Μ <>«"«*«« β****•* •»η€ΐ« ρηΓ• Α νου^. Αλλά «άντας τον/ς «ιτϊοϊ»; χάτλ τίν χα:ρ^» Ιίείρϋΐιοιιίβ ΐ6ΐιφοΓ«, βΐίαιη »Ι» ΑροβίοΙο «ΐαΐαΐυιη 
ββΐ• <Ιίο«ίηι• : ΡτοΙα ίΐηΙ$ηΜ $€ίρ$νΜ9 «/ «« <ί« ρβ»• 
•«^βΙ» ^1 ^« €Λΐίί€ ΜΛί. Ει Γΐιη»09 : Α> ά£[ίΛΗά€ηί 
$€ίφΛ0$ €οφ^9^ ηηί (οη^ €Χ «οιιι^ηιιι, ^ιαιι^ο «^ 
%αΜΐΐί €ΌΨΛΜΗηίοιή§ ρτ€€η α€€βά€τ$ νοίηαίηΐ "'. 
Γοιτο, 61 0λ?Ίιΐ6ΐη 61 6Φ» ςνι 6ΐιιη ίϋο 6Γ«ηΐ» αιια 
ΑΙ>Ι«ΐΙι«Γ6ΐη |ΐοιιΐίΑ66ΐιι (Ι6 ρ«ηίΙ>ιι• ρΓορο•ίϋοηί§ 
εοιηβ(ΐ6Γ6 ρ6ΐϋ»Μηΐ, β» « €«Ι»ΊΙί ιηυϋβΗ» ηιαιιϋΙ 
6••6ηΐ, ρΗιΐ8 ΙηΐβΓΓο^βνίΐ ροαΐίΓ6Χ• 61- ςαοϋ ία 
ϋίνΙΐλΟΓυιη ιη^ί»ΐ6Γίοηιιη οοΐβΐιηΐίοηθ άίβΙΐιΐΓ» 5ιη6ΐ• 
Μΐΐ€ΐί<» 6ΐ^ιιι<ΐ6ΐιι Ιι»56ΐ Ιυΐ6Πί{6ηΙι»ιη. Οιιι 6ΐιίιη & 
ιηυΙίβϋΓΐ 6οη€ΐώί1α Τ6ΐ ^ΙίΐβΓ ροΙΙαίί βιιηΐ, ηοα •αηΐ 
Μηείί ; ηβ« Ί(!60 άιΊΐύηΐ οοηιαιυιιΐείΓβ• ΟαβπιοϋΓβαι 
61 Ιιίβ μΐιιαϋ»ιΐ3 εοΙ1ί(ίΐιΐΓ» φίού η6€ Ιρ5ί €θΐι]υ(6§ της αγίας μ«ταλήψιως« κα\ τφ Άβοβτόλψ νβνομοΦέ- 
«ηται» λέγοντι- Αοχίμαζίτω 9έ ίκαστος έαυτότ^ 
χαΐ οϋτως έχ τον άρζον ίσθιέτω , «αϊ έχ του «ο- 
Τίΐρίον Χίτέτω• χα\ πάλιν* Μή άΛοστερή;τωσα^ 
ίαντοϋς οΐ όμόζνγοι 6ΐ μή τοι έκ ίΤνμ^ώτον^ δνατ 
τ\\ Λροσβνχί τϊ^ς αγίας κοιπύτίας ΛροσΒΛβηιτ 
/ιέΧΙωσι. Κα\ τ6ν ΔαβΙβ (Ιέ Χ9ί\ τοΟς αΐιν αύτφ , ζη•• 
ιήφχντας ν^ν *Αβ(ο(6αρ τ&ν ΑρχιβρΙα λα6<1« ϊ% τδν 
Α(>των της προθέσιως. •( χχθαρο\ Η ιΐ9ΐν Αι«6 γυ- 
ναικάς ^ \%γΐ\}ς ^ι^τα. Κα\ 'Λ Ιν τ|| ^ύ^ μυσταγω- 
γ£^ έχφωνούμβνον, ΤΑ &γ(α τοΓς Αγ<οις, τοιαύτης 
εννοίας &στίν. 0( γάρ μιμολυνμένοι άιι6 βυνουβίας 
γυναιχ6ς ή άλλως ούχ (1σ\ν &γιοι' €ι6 ού^ όφΐί• 
λου9ΐ χοινωνβίν. Όιτβ έχ τούτων ιτάνι&ιν νανάγβται ι«ιιίϋ6ΐιι» ιι«ιί οοΓροΓίίΙίΙβΓ ΰοη^π»»! ^I1^^ 60 άίβ ^ δτι ούβέ αΟτο\ οΐ ομόζυγοι βυν»λθόντ«ς βωμ^ιτιχώς 

_ _ _ _ .^Μ Α Α . ^_ •___# ^ . ψ _ ___ Λ . . β __% — 1_ _ _ ^ -β. Μ. Μΐιοΐϋ οοιιιηιυιιίοιιβ ϋΐ^ηί Ιΐ3ϋ6ΐ»υοΐαΓ• 8λΐιεΐ!λ•ίηιιιβ 
αιιΐ«ιιι ΠΙ6 ραΐή&ΓοΙίΑ «ΙαιιιΙιιιιβ Ιια€ΐ• «16 Ιιοο ΐη- 

|6ΓΓ0{(>ΙΙΙ9, «γΐΙ0<1»1ίΐ6Γ ρΓΟΙίαίΙΐίβνϊΙ, 1π1ΐ09 1θΐ6 

(Ιί^Κιαλ Λ 6θΓροΓϋΓι εου^κ&ια αΙ^•ΐίιΐ6Γ6 ϋβΐιοη 6οη• 
{»β«8, (|Μί (αιιΐ ϋίνιαοΓαιη 8«6Γαηΐ6ηΐοηιιη ΙυΐυΗ 
ρ«ηί€ίρ6&• Οηίιι 61 §ροηιο•, φΐί ίρβο ηορίΐΑηιιη 
ι}Ί<$ ^»03ΐ Μΐΐ€ΐ2ϋη ρβηί€ίρλΐίοο6ΐιι ϋοιικΓΰΐΙίαηΐυΓ, 
ροΒίιΙ» 5υΙ)]6€Ίι. Ει Ιβ^β «αίοιυιη, ςυοϋ Ββιιββ 36- 
ρΐβαιίιπ 1»<1ί€ΐ• 1 ίαοΐνηι 6»ΐ• δίιιιί1ίΐ6Γ 61 6€«ηοηί6ί$ 
«(Ι ςυβΒϋΐΐαϋ6§ Γββροιι&ίοαίϋιι• Τίιιιοΐΐιβι Αΐ6ΐ«η4ΐΗη1 
φΐίηίαυι 61 ιΐυοάΰοίαιαιιι : ςυ» Α(ΐ6ΐ68 α οιυΐυο 
6οη{{Γ655α ιΐΜΐίιιβΓβ δ«Ι»Ι»λΐο 61 Ι>οιιιίηΊε& ΐΙβΙ>6Γ6 
ϋΰεοπιιιιιι. ΟαίαείΊαιη Ιη ΙώΓΐβ Μοηκ*ίβ Ιη Ι^χοϋ• 
Ιι;^ο 811 : Εί Λίχιί ΟοΜίΛΛΒ Μο$ί: ύη(€ηά$ €ΐ ιαιί- 
β€ατ£ ΑΜίύ ρορηίο, €ί ιοΜ(ΐί/ίτβ ««ιη Ιίθάί€ ϋ «τμ, 
€ΐ Ιανεηΐ ι>τβΙΙιιιβιιΐα, Βί α€Λΐ ρΛταΙΙ ίη Λ'αηί /«Πϊμιμ. 

^ίηα^οηιΐκίοΐο ρορίαΐο. £ι γογ•»»^: θ€$αΛ(ΐα ««ι«μ 

ΝθΜΛ$ ά€ ΙΝΟΙίΙβ αά ρορΛίΛΜ^ €ί ΜϋΠί/Ιϋέΐνίΐ €0$^ Μ 

^αν«^ιιΝI «^βΐιοΐΜίβ «μ; #1 άίήί ρορχίοΓ Ε$ΐ€ ρα- της Αγίας χοκνωνίας μβτέχουσι χατ* αυτήν τήν ήμέ• 
ραν. Ό 6έ Αγιώταιος έχ4ΐνος πατριάρχης χυρος Αον• 
χάς , ερωτηθείς «ιρ\ τούτου , άπιφήνατο αυνο^ιχω^ 
πρ^ τριών ήμβρων 6φ&ίλϋν άποδιίβταφθαι της βωμα^ 
τιχής ομιλίας τους μέλλοντας μκτα^εΐντών θ€(ων 
αγιασμάτων. *Αλλά χα\ τοΟς νυμφίου;, τοίις χατά 
την αυτήν ήμ^ραν μβτΑ τήν άγίαν μϊτάληψιν νυνερ- 
χομίνους , Ιιιιτιμίοις χ«Ουπέβαλ(• Κα\ ΑνάγνωΟι τ6 
χατά τ^ν Σιιιτέμβριον μήνα της ββυτίρας Ινδιχτιώ- 
νος γχγον^ς βημιίωμα• *Ανάγνωθ( χα\ Ιχ των χανο- 
νιχών έρωτοαποχρίσεων Τιμοθέου ^Αλίςανβριίας τίρι 
•' χα\ τήν \ψ βιδααχού^ς άπέχκβθαι τους ιηοτο(»ς 
της πρίς Αλλήλους ομιλίας τλ Χάββατον χαΐ τήν Κυ- 
ριαχήν. ΦηνΙ βέ χα\ έν τφ Μω9αΙχ|| ρί6λφ έν Έξ^ 
ταΟτα' ΚοΙ βΙλμ Κύριος χρός Μωσ^* Καταβάς 
διαμάρνχ*ρΒ 'τφ Λαφ τούτφ^ «αϊ άγτισοτ αύτοϋς 
σήμβροτ χαΐ αϋρίοτ, «ιαΐ ΛΛντάτωσατ τά ΙμάτΜ^ 
μλΛ έστωσατ Μταμοι Είς τΐ([¥ ήβ^ίρατ τ^|^ ^ρ^^η^ * 
τχΐ γίφ ί^μέρφ τη ^Ρ^^ Μοτα^ήσετοί Κύρ4ος έχ^ 
τό ^ς Σιτά έταττίοτ παντός τον Λα€ν * ηβλ πά- 
λιν * ΚαρέΑ} δέ Μωΰσζς Ιμ του Ι5ρους Λρός τόν Χαάτ^ «αϊ ί\γίασετ αϋτοί;ς^ καΐ ίχΛντατ τά Ιμάτια βώτώτ^ ηάί €Ϊλ$ τφ Λαφ• ΠτΜσ^Β Βτοιμο^ 
€ρ8Ϊς ή/ιά^.ας* καΐ /ιή προσέΛθίΐτ9 γυταιχί. ΑΚ15Τ. € Ει »1ι•ΐίιΐ6ηΐ6β »1ι αχοΡθ &ίιιΙ» «Ι 
^ ι ρ<»ΐυΙϋΐΑ 1ιΐιρ6ΐΓαΓ6 ροι&ίιιΐ• > 

Ηί6 61 νί66ΐίίιηα• ςυίιιία• €3ΐιοο β6ρΐαΐ(6§Ιαιο 
691110111 ρη»6ηΐί$ «χιιοιίί εοΙΙαίι ηοο νί<ΐ6ΐιΐαΓ 6χί• 
|;βΓ6, υΐ 6ρΊ$ΰοροβ» ρΓ6&Ι»5ΐ^Γ^( <Ιί•6οηιι• €(Μΐ]ιι« ΑΡΙΣΤ• ι Κα\ γυναιχδς ήτωσαν Απιχόμενοι, Ινα 

€ των αΐτουμένων επιτυγχάνουν• ι 

Ό μίν χανών ούτος, χαΐ ό είχοατ^ς πέμπτος, συμ• 

6•.6αζόμ§νος πρ^ τ&ν 4Μ>μηχοατ6ν χανύνα τής πχρ- 

ούαης αυνόδου, οΰ φαίνονται Απαιτουνχβς «θν Μ• φηίύ βο1τ6Γ6ΐιΐ, 61 ιΐι υιοηΐια» οηοίηο αίΜΐΙιιο• ρ αχοπον, χα\ πρλοβύτιρ•*/ , χα\ θιάχονον €'.αλύ<ιν τ^ Γ6ΐ•ΐ ; β6ΐΙ ΜοαιίιΙααι ρΓορΓία ΐβιηροΓ• μ λΙ» ίΐι 6οη• 
4ΐιΐ6Γ6, ηεαιρβ ςααηιΐο Υ6ΐ ρι«6ί1>ιι$ ν6ΐ ^^^Μ^^• 
τ;ιΓ.βηΐ, 61 ια€Γα ΐτβιοίβηΐ• Αι ιΐυοιίεβίηιυ» 16ΧΙ» 
•II ΤίυΙΙο ιγηοϋί 6ληοιι βρίβοοριβ αηα ευιιι •αί8 
«ιιοηΐ)α8 ΙιιώίΐιΐΓβ ηοη ρ6Γΐηίιιίι. ρο§ιςιι«ιη «ϋ 6ρί- 
ϋοοριΐιιη οη1ίη«ϋ ίιΐ6η ; •β(Ι •ο1ν6Γ6 οιιιη ϋ• εοιι- 
]αιΐ6ΐ1οιιβιιι• 1Ιο€ ιοΐ6ΐη ιιοη ία 6οη]ιι§ϋ €0ηΐ6αιρ1υηΐ9 
61 βοτυιυ, ςιι« αρο•ΙοΙΐ€6 ΜηοιΙ* ίιΐ6Γυιιΐ, 6ν6Γ•ίοιΐ6ηι 
ΙχιΐΓΐΜΐυοίΐ; •6ϋ οΙ> βιίαΐί• 61 •<Ι ριβϋοη ρορνίι 
ρτακΓβΜίοιι'ϋ εαηαι, 518 ^^ ι^ 066•μο ηρη* 
1ΐ6ΐιϋ6ΐ•(1ί ΐΜ€6Γ(1οΐ»ΐ6ΐ» 6οιιιιιίΙυΐίοο6ΐη ιΙαηίοΓ• 2Μ 
<ΐ6υΙιιΐΜϋ6ηΙυ•6]α»ά6ΐιι<6Χΐ9Β •7υοιϋ εαηοιι ίη€ΐι•αι γάμον, χα\ των γυναιχων αυτών άπέχιοθαι τέλεον * 
Αλλά χατΑ τους ίδίους χαιροΰς Ιγχρατιύιαθαι ίξ αυ- 
τών, ήγουν δτ• τ|) προαευχ]} χά\ τ{ νηατβί^ι αχολά* 
ζουαι, χα\ τήν των Αγίων ποιούνται μεταχείριακν• 
Ό δΙ δωδέχατος χάνων της έν τφ Τρούλλφ επτης 
συνδδου τοις έπιαχόποις ο6 αυγχωρεί τα7; Ιδίοις γα- 
μεταΐς συνοιχείν μετά τήν προελθούσαν χειροτονίαν 
της ΙπισχοπΤίς έπ* αΰτοίς , ΑλλΑ δια).ύ«ιν τήν κρ^ς 
αύτ2ς βυνάφειαν. Τούτο δέ ούχ Ιπ* Αθετήσει τοδ 
γάμου, χα\ Ανατροή{ των Ατοατολιχως νβνομοθηη« 
μένων εΐαάγει, άλλ* έ;ιΙ προμηθείς της οωτηρίχς 
χα\ της 1π\ τ6 χρείττον προχοπής τον λαού, χα\ V ι ^α^. 11, 2β ; νιι, 5. '^ Ειοα. ιιι, 10 »6ΐ|(|. 3Τ 1Ν ΟΑΝ. V ΟσΚα ΟΑΕΤΗΑΟ. 38 τίάαΜΜΛζί *ύ ΙΛ τ[»9χαι8έχ8Τος της αΰτης Ιχτης συν- 
^^•9 χανών χα\ Ιπιμέμφέται τ^ ώς έν ^άξ<ν χαν^νος 
Ιντ1| '«ϋν 'ΡωμαΙων Έχχληβί^ ιταραΕίΙ^μίνον, ήγουν 
Η χαΟομο7ογι?ν «εόυς μέλλοντϊϊΐ; χ€{^4Γτον«Ιαθαι ίίιβ^ 
χ6νονς ή «ρ20βϋτέρους ο6χ Ιτι ταΤς «ΰτών συναφθή* 
βοντβι γαμιταΖς, χαΐ κροστ&τΤ•! τά χατ4 νόμους 
νδν 1<ρατιχ^ &νβρών συνοιχίσια μ4] 6ιασπ5^«, ΕΜίεβία ,ΐΓ9(ΙίιαΓ9 ηβηιρβ (Ιίιΐΰοηο» 61 ρΓΜ!>]η«Γθβ» 
ήιιί οηΙίη3η(}| »ιιοΙ• ρΓοΟιβΗ μ ροβΙ€3 ηοη αηιρϋοΒ 
υ«οηΙ>υ8 &υι$ οοηΐυαβί, βΙ πίΑπάλΙ Ι^κίιΐιιϋ Ηο- 
ιιιίηαιιι βαοηιΐοΓυιιι €οη]ιιβ!ιΐ ηοη άΐβΐηΐιΐ» 86(1 βηη» 
ηΐύΐ)6Γβ, 61 ηοη λ1> Ιηνίοοιη ^ίκβιΙΟΓβ : β64 ι&ηίοιίι 
ρΓορΓϋβ Ι6πηίηΐ8 ιΐι υχόΗΙ»»» βΐιίβ §6 οοιιΐΐηβη. 
οι έΐ Αροβίοίοι Ιηιϋιϋι» 61 Ιίβηιιη οοηνοηΐΓβ. Αλν Ι^^ωβ0αΙ,χα\ μή χ«»ρ^^^«θαι &1Τ αλλήλων, άλλ* ή μ^νον χατ& το&ς Ε(5(ους χαιροΐ^ς έχ των συμβίων 
Αύτων Ιγχρατεΰ(θ4αι » χαθακ Χα\ 6 ^Ατοότκολος χαραδί^Νωσι, χαΐ πάλιν συνέρχεοθαι. ΚΑΝΟΝ Ε*. 
Ι Τν ^^ ά«λη9τΙας Ι«(βυμ(«ν, ήν των. χαχών 
ι Απάντων μητέρχ 8Τν«ι ο&ΚβΙς Αμφιβάλλει Κο^ 
ι Ιΐίέχ&ιν* ?να μή τις τοΙς,Αλλοτρίοις δροις χατα- ^ 
€ χέχρΐ|ται, μι^ ίνα .£ιΑ 'χέρίος τους των Ιίαιτί- 

• ρων δρους τις ύπ•ρβα!ν|} * μηίέ ίνα καντοίως 
ι τιν\ χληριχφ Ιξ^ν (Γη άτεδ οίου^ήτινος πράγμα^ 

• τος τ^χον λαββίν• ΚαΙ υΑ μέν ν<ωατ\ Αν(ν€- 
I χθέντα ΑμαυρΑ 6ντα, χα\ χαθολου λανθάνοντα, 
ι σχο«ουμβνα «2ρ^ ημών τυηωθήαονται * «6ρ\ 51 
ι ων φαν•ρώτατα ή Μλ Γραφή Ιθέαπισεν, ού Μ 
ί ψηφΙζΕοβαι, άλλα μΑλλον £ι»σΟαΐ• *Αχολούθως 
ι γάρ τλ έν λαίχοίς έπιλήψιμον ηολλφ μάλλον £ν 
ι χληριχοί; όφβΟΐΙι 'χατα6ιχάί€9θαι. € Σύμπασα ή 
ούνοδος βΤπ$ν ^ ι Ο0^ϊ\ς χατΑ των προφητών, ο6- 
1 («Υς χάτΑ των Βυαγγ*λ^(*'ν χωρ•.ς χινβύνου 
ι Ιιιο£η98ν• > 

ΒΑΑΣ* Ό μίν μβ' χανών των Αγ{ων ΑκοστΛων €ΑΝΟΝ V. 
« Αγβιίϋφ €0ρίϋιΙ•ΐ6ΐη, ςυ^πι οηιηΐυηι ηιιΙοίΓνιή 
€ ηΐΑΐκηι 6836 ηβπιο ώιϋίΐίιΐ, ^6ρ^ίιη6^β^ορ«β 68ΐ; 
< υ(ηβπ»οιΠ6ηί8 ιβΓοιιηΙι 8ΐ>οΐ8(υΓ, η6€ ςοΐ8ρΐ8ΐη 
ι ρΓορΐ6Γ Ιαοηιιη Γχίπιω ΐ6ηηίηο8 ΐΓ8ΐΐ8ίΙί•ι, 
€ η6φΐ6 υΐ υΐϋ οηιήιιιο €ΐ6τΐ€0 1ί€6λΐ 6ΐ ςιιιν{8 
€ Γ6 υβΟΓΑΐη 2ΐε6ίρ6Γ6 : 61 ςαφ Γ666η8 ςυίάοηι 
• 6(1ί(3, €αηι οΙ>86ΐΐΓ8 8ΐη(, 61 οπιηΐηο ΙοίβηΐΙ», α 
€ ηοΙ)ίβ οοηβ'κίοηΐ» ΓοΓίη^ιη αοοίρίοηΐ• 1)6 ςηΙΙιιιβ 
€ 9ΐαΐ6ΐη (Ιίνιηβι 8€Γίρ(υΓ8 «ροηίδβίηιο 60η&ϋιυίι« 

ι ηοη (]606Γη6ί6• 86(1 ΙΙΙ8 ρθΐίΐΙ8 86ς(ΐΙ ΟρΟΓίϋΙ» 

€ €οη$6ςιΐ6η(6Γ βηίιη, ςυοϋ 681 ΐη 1ϋϊ€!8 ΓορκΙιβ'η• 
ι (|6η<]ιιηι, ιρηίιο ιηα^ίβ άέΙ}Η \η €ΐ6Π€ΐ8 οοη<ΐ6ΐα* 
€ ηαπ. υιιί?6Γ8α βχηοιίιιβ (Ιίχίΐ : € Ν6ΐηο 84ΐνβΓ8η• 
^ρΓορΙΐ6ΐ«8, ηοηιο α<1ν6Γ8ΐΐ8 Εν»Π26Γι» Βΐηβρο- 

ι Γί€1ΐ1ύ ίοο'α• » 

ΒΑί8. 0α&(ΐΓ8{68|πιιΐ8 ιιαιποο €»ηοη βηηοΐοηιιη Χ2ΐ ό ^ τΐ^ς Ιν Ααο&ιχ8{^ άποτρέπουβι τέχονς λαμ* £> 6ρο8ΐο1θΓυιη, 61 ςυ;ΐΓ(ιιβ 87ηθ(Η 1:ΐθ(ϋ66η£, οΙβΗ• €άν<ιν τοΙ»ς χληριχούς * 6 51 ιζ* χανών της α συνόβοι^ 
χαΟαιρ<ο8ΐ χα0υπο6άλλ8ΐ αυτούς. Τούτους οδν το{»ς 
κανόνας δρου; χαλέβαντβς ο( Πατέρβς , χα\ Απλή• 
οτ^αν χαλ α{αχροχρέβ(ΐαν τήντών «ύπωνλήψιν χατ• 
ονομΑοανης, ϊιωρΕβαντο μή ύπιρβαίνβιν τοΟς των 
Πατέρων 5ρους« ήτοι τοΟς χανύνας, χα\ λαμβάνβιν 
τφηος'χληριχ^ Αφ* οίουδήτινος πρΑγμα^ος, ήγουν 
ρήτβ Αη^ βανβίου νομιαμΑτων, μήτ8 Απ6 5αν8{όυ 
«(τον, ή έτερου 8(9ους τινύ;. Προβέθιντο 5έ €τι τΑ 
μλν νΐΜ3τ\ Αν8ν8χθΙντα, ήγουν τυπωθέν^, άναφή 
χα\ ΦχοταινΑ βίαιν, 4; Αγνοουμινα * π8ρ\ Δν 5^ ή 
Οι/α Γραφή έθέσπίοβν ήτοι ένομοΟλτηοΕν, ού ββί 
ψηφίζβαΐίαΐ. Αλλά μάλλον ΑχολουΟ&ίν τοίς νινομοθι* 
τημένοι;. .β«{αν'5έ Γραφήν τους τ( Ι<ρους χανύνας 60• υβηΓΑ• ιοοΙροΓΟ ρΓθΙιί56η(• 1>66ΐιηη8 «ορϋιηιιέ 
αυΐ6αι ρπαι» βχηοιίι* ϋαηοπ 609 άοροοΗίοηΙ 8ΐι1>]ί6ίΙ• 
Ηθ8 βιγο 6•ηοηο8 Ρ^ιγ^ο Ι6ηΐ)!η08 τθ6αη(6β, αυιγΙ• 
ΙΙοηι 66 ΐαΓρ6 ΙυοΓυηι οβυΓβΓοηι 6€06ριΙοη6ηι πο- 
αιΙη8ηΐ68, 8ΐ8ΐη6Γυηΐ ιβηιιίηοβ ΡΜίηιιη 8ΐν6 6811011689 

ηοη 6886 . ΙΠΙΙΐ8§Γ6ΐΠ6η(Ιθ8, η66 6ΐ6ΐΐ6ί8 61 Γ6 ςΐΙΙ• 

|ϋ»6ΐ υ8υηι 8ε6Ίρί6ΐΐ(ΐ38 ; 86ΙΠ66Ι, ηοη 6ΐ ρβηιη)• 
ηιαίοο (Ι•Ι8, η66 6ΐ ΓΓΗΐηβηΐο 6οηιυ}θ48ΐο, η66 6ΐ 
ιιΙΙι •Π• 8ρ€ΰ{6• Λ(Ι]606ΓΐιηΙ 8ΐιΐ6ΐη , ς<ιθ(1 φ» 
Ιβοοηβ ςαΐ(ΐ6ΐη 6(1ίΐ8 80ΐιΐ 8βα (1β6Γβΐ8, 6α 8υιιΐ 
οΙΐ86αη 6ΐ 6ν8ηΙ<ΐ8, ιιΐ ςίΐφ Ι(ηθΓ6ηΐαΓ• 06 ςαΙίΜα 
ααΐ6ΐη άίνίηα βοΓίρΐυη 6οη&ΐΙΐιιΙι, 86α Ι6{6ΐη ΐαΙΙΐ» 
ηοη οροηοΐ (!666Γη6Γ6« 86<Ι 6• ροιΙυ8, ςη» (1βοΓ6ΐα 
8αη^ 86ς»Ί• Οίνίηαιη 8ηΐ6ηι δβήρΐυηιη Ιυη 8•6Γ0• Μμαααν, χα\ τ Ας γραφιχΑς ^ήΜΐς» οίον τδ, Όύκ ^ €9ΐοοη68 ηοιηΙπΑηΙ, Ιυηι ΛΙΟη 86ΓίρΐηΓ», νΐ : ΙΥαι 
έχταχιβέ^ τό άργύριάτ σον %φ άόεΛφφ σου ' χα\, ^«61• {ταΐΗί%ο ρ#ΓχίιΙαιι• ηά οιαΓοαι**; βΐ, Ρ^ίηηι^ Τί) άργύρωτ αϋτον ού» ίδίΰΗΒΤ έ*1 χόηφ^ χαΐ ύαα 
τοιαύτα• Είτα χατααχ8υΑ{;ου9ΐ «ως Ατοπύν Ιβτι χβΑ 
αίοχρλν τ& (ανβίζιιν έπ\ τόχοις ΙιρωμΙνους * χαΙ 
9«9ΐν 5η 5πιρ Ιν λαΧχοΥς λπιλήψιμύν έβτι, τουτέοτι 
ψ(χτ^ χα\ Ιίιαβαλλόμινον » ΑχολούΦως Ιν χληριχοίς 
κΜύή», μάλλον ύφιίλλί χαταδιχάζιοΟαι. Πρ^ς ταύτα 
^ βύνο5ος,«Ιπ8ν • ϋύ58\ς χατΑ των προφητών, ού- 
^'ς χατΑ του Εΰαγ:;[8λ£ου χωρ\ς χινδύνΟυ Ιποίηα<ν .* 
Ιίγοιινθτι, Ιι»1 χά\ τ^ καλαιοτέρ^ Γραφή (ταύτην 
Τλρ 5ιΑ των. προφητών ήν{ξαντο) χαΐ τή νέφ (ήν 
5ιΑ του Εύαγγβλίου Ινέφηναν) Αποητραμμένον έοτΐ 
τ^ τβχίζβιν* ού58ΐς ποιών τά Απηγορβυμίνα α&τα^ Μηαηίηοη Θχροίκίί (€ηοή ^', βΐ (}09Β ααιιΐ Ιιιΐ({(ΐ8πιθ(β• 
Ι>6ΐηιΙβ ρΓοίΜΐιΙ, ςηοηιοιίο ΐοΓρο 641 61 Ιη<ΐ660ΐιιηι 
Ιίβ ηηΐ 8α€Η8 ίηίΐΐ8ΐι 8υαΐ ί6η6ηΓβ » 61 4ϋ6νηΐ «ιηοϋ 
8ΐ Ιη Ι8ΐ6ΐ8 ςαΐϋ 681 Γ6ρΓ6ΐΐ6η4ΐ6η(1ηιη, 1ιθ6 681, τίΐυ• 
ρβηηάαηι 6Ι νιιίο 51β ν6Γΐ6η(1υιη, 60ΐΐ96ςιΐ6ηΐ6Γ ία 
οΐ6η6ί8 (Ι6ΐΐ6ΐ ηηΐΐο ιη•ι;ΐ8 6οηϋ6ΐΜη8η• Αά Ιιιβο 
87ΐιοάθ8 άίχίΐ : Νοάιο 8αν6Γ8α8 ρΓορΙΐ6ΐ88, η6ηι6 
α(1ν6ΓΚ08 Ε?8η{6ΐίοιη βΙη6 ρ6ΓίΰυΙό ίβΰίΐ : \ά 681» 
ςυοηίχιη 6ΐ Τ6ΐ6Γί ΤββΙαιηβηίο (ίϋ 6ηΙηι ρ6Γ ρΓΟ» 
ρΙ)6ΐ•8 8ΐ|ΐΗίΐ6α(ιαηΐ) 6ΐ Νο?ο ((|ΐιθ(1 ροΓ Εναη^ΰΙΙιιηι 
ο•ΐ6η(ΐ6>Μΐαΐ) ρπ>1ιιΙιΙΐα»ι 681 Γοη6Γ8Τ6 ^ η6ΐιιο ήιι» 
Ια 11118 ρΓΟίήΙιΙία βαηΐ ίαοΐ6ηλ ρ6ΗϋηΙυηι 6ΐΓυ(ρ6ΐ• "• 06«1. Χ1Ι1Ι• 19. ** Ρμ1• XIV, 5. 39 Ι^ΗΕΟΟ. ΒΑΙδΑΗΟΝ 40 

ϋβ 802 βηιαι (Ηβηίΐ^Ιβ ίη ρβηουίαιη τοηίβΐ, Ιιοο Α &χφβύς«ται τ6ν χ{νδυνον. Κινβυνιύφΐι γ^ρ ικρί «Η^^ ι•βι, ιΙβροηβΐυΓ. 

ΖΟΝΑΑ. €ιιιιι ά» ΙηΐβΓ<ϋεβη(Ιο €ΐ6Γΐ€ΐ> ίβηβηΐΓΪο 
ςην&ΐυ Ιιΐο €«ηοα Α€ΐυηΐ8 8ίΐ« όβ ιυαγΚΙα ρηπιο 
ιίίΜβΓίΐ» €»ιη(|ΐιβ οιηηίαηι ηαλίοηιηι ριιΐΜΐΙβυι >ρ• 
ρβΙΙβΐ* €θηϋο«ο<Ιιπΐ4(αβ, Ιιθ€ ΜΙ £θθΓθβοιΙ«ιιι λίςυβ 
»ηιρυΐλΐι<1λΐη 6Μ« <ΐ€06ΠΐΙΐ, οβ ΐ€» »Κ€θλ» ίηγ&(ΐ8ΐ» 
€ΐ5<|α6 9ΐ>αΐ8ΐυΓ• Α1)α8υαι νβΓΟ ΙιιοοηεβΜαηι λϋοη- 
|υβ Γβΐ αβυη ηοηιιιΐ8τΙΐ• ϋ&υβ ν€Γ0 Γβί Ιηοοηοβιιαβ 
61*14111 β•ΐ, ιΐίςα'κΐ Ιιοηββίχ οιιμβ ρπΒίβιοιαβιη Γββ 
&Η€ηΑ8 •ιιΓβιτβ. Νιπι, 61 ςοί ίοηβηοΐ, 4^^ ^νί 
ίβηοΓβ 8€€ΐρίιιιιΐ Ιΐίικί ίη βαυηι €θΐιιαιο<Ιυπι €θΐι• 
νβΓϋΐηΐ. ϊϊΛ βι ΙβηΟΓβ ΙαοΓΟ •6Μ (ροιιΗ λβηΐϋαΐ• 
Ηβββο&ιιάβιιιι Ιίλςυβ «Πΐ€? «ΨληΓιβηι λοίοιιι•!» 3γ, 
ηβ ΙϋΰΓί €υρΙ(1ίΐ«ΐβ οοΐΜΐΙιιιΐοβ » Ρ«ΐηΙ)α8 ΐβΓΟίοο• 
ςυιβρίΑηι ΐΓ&ηβίϋλΐ* ρΓονΜοικΙυηι• Τ^ηοΙηο• ροπο 

ΡϋΐΓϋΠΙ 8«€Γ0• €«Ιΐθηβ• ηΟΙοίΐΜΤΊΐ. Ν«ΙΙΙ 61 8«ΙΙ€Ι0• 

Γαηι αρολίοΙοΓυπι ςαιιηο 61 ςυ•(ΐΓ•{6•Ιαιο βλΙΗΝΜ, 
Μ€Η οΓϋίιιίι Ιιοιηίηί1>α8 ί6η6ΠΐΓβ η6 Π66«Ι« 60ΐι•ϋ• 
ΐυιααι. Ει ρΗπι«4Β6ϋθ(ΐ6ηί€£ β^ηοάΐ (ΐ6ΰΙιιιο ββρϋιηο» 
ςαί Τ6€6η56ηΐαΓ Ιη οηοηβ, βί ίβηαι 6Χ6Γ€6«ηΐ« 
<ΐ6ρο6ί(ίοη6 ιηυΙίληΙοΓ 61 60ΐΐ(ΐ6ηιη8ηΐιΐΓ• Ει Ι<»ο<ΙΙ• 
ϋοηχ βγιιοϋΐ ΰΑΐΐοη Ι Μ€ή8 ηιίΐΜΐ08 Γ6ΐη ^Ηςαιαι 

ί6ηθΓβ 1θ€3Γ6 ΟΙΒΙιΙβΟ ΤβΙλΙ. Ηθ8 6η{0 €800068 Ρλ« 

ΐΓυιη ΐ6πηίηο8 ηυηεοριτίΐ. Η686€6ΐυΓ ▼6γο» ΙηςυΙΐ* 

Ιη6Χρΐ65ϋΐ8 Ιΐ8ΐ)6ηί1ί 0υρίΐΙίΐ88• νΐ 06 €ΐ6Γΐ€0 6θί- 

ςα8ηι υ80Γ88, 4|υιοοο(|υ6 <ΐ6αιαπι 6Χ κ» ρ6Γ€ίρ6η 
οΙΙο οκμΙο Ιί€68ΐ• Ν66 60101 ρ6€αα1λ 8θΙοοιαιθ(Ιο» 
86<1 ίΓυαΐ6θΐοαι ςυοςυβ, νΐουπι 61 οΐ6υοι, 8ΐί8ςο6 Β οΙχ8(αν λκιτιμίαν, τουτέστι χαθαιρβΟήβιται• 

ΖύΝΔΡ» Π(^\ του μή τοχίζλΐν χληριιιους ό χανών 
ΙιατάξοϋήΛί μέλλων, πιρί άκληστίας διαλέγβταν 
«ρώτον» «αΐ ταΰτην 8ΐνα{ φησι «ων χαχων Απάντων 
μητέρα, ήν χα\ έπέχβιν όρίζιι, τουτέβτι χωλύειν. 
άνβχόπτβιν , Ινα μή τοίς ΑλλοτρΓοις 4π8μ6α(ν|^ , χα\ 
χαταχέχρηται αΟτβΙς. Κατάχρησκν «' ών<$μα9« τήν 
«*Ρ* 'Λ δέον χρήαιν • χρήσι; δέ π«ρ^^ τ6 ^•ν ΙατΙ 
χα\ τ6 βύαφόρμως τάχα τά άΏΛτρίΛ ΑφαιρκΙνθαι. 01 
γάρ βοιν8((οντ•ς έπ\ τόχοι^, ώς δήθ&ν ωφελουμένων 
των'βανβιζομένων, έχ τοΟ βάνους φα^Ι χα\ αδτοΟ; 
συμμβνέχβιν του χέρβους. ΚαΙ Αλλως βΐ άναχόπτιιν 
Μ , φηβ\ » «φ κλβον8ξ{αν , Να μή διά χέρβος τους 
των Πατέρων δρους τις ^πβρβαίν^, δρους των Πατέ- 
ρων ταΟς ΐ8ρο(»ς χανδνας χαλων. Ό τ• γάρ μδ^ χα- 
νών των Αποστόλων τ6 δαν<ίζ8ΐν τοίις {«ρωμένους 
ίπ\ νόχοις Ακαγοριύιι, χα\ ό της «ρώτης ο!χουμινι• 
ιής αυνδδου ι^ χανών χαΟαιρέα»! χαΟυιιο6Αλλ(ΐ χαΐ 
χαταδιχΑζ«ι τοΙ»ς 4ν τφ χανόνι Ιξβταζομένους έη\ 
τδχοις δανιιζοντας. Κα\ ό της έν Ααοδιχ8{|ΐ σννδ^ 
δ^ χανών Ακοτρέπνι τοΙς ΙιρατιχοΙς τδ Ι«\ τ^χοις δα* 
νβίζιιν• Τοΰτους ο5ν τοΟς χανόνας δρους των Πατέ• 
ρων έχΑλ€β<ν. *Αναχοπτέ9θω δέ, φηα\ν, ή Απληστία, 
χα\ Γνα μή &ξ|| χληριχφ οΐφδήτινι τόχον λαμβάνιιν 
ΑιΛ οΙουδήικοτΕ «ρΑγματος• Ού μόνον γΑρ Αργύρια 
δαν8(ζονται, ΑλλΑ χα\ σίτος χα\ οίνος χα\ Ιλαιον χα\ 
μορ(α Ιτ•ρά είδη. Κα\ 6σ«βρ Ι«\ των νομισμΑτων 
συμφωνλίται δ(δθ3θαι τόχος, οΟτω χα\ 4π\ των ιΚ- Γ6Γθαι (606η Ιοουαΐ6Γ8ΐ)ί1ίΑ ίβοοΗ 1θ68θΐθΓ• Εΐ(2 δων. Αανβίζων γΑρ τις σίτον τυχδν μοδίους Ιχατ^ν. ςο6αΐ8(Ιαιοι1οιο Ιο ρβοοα'ι»» ίιι 6ΐ 6θο<ϋ€ΐο α8υπ8 
10 αΐϋβ Γ6Γααι βοοβΓίϋυβ 6χίβοοΐυΓ• 08118 ο6οιρ6 
ςυΐ8ρί8πΐ| βΐ6αιρΗ 68088, οιυΐαΐ8 €6ΐιΐαπι Γηιαΐ6»ιΙ 

010(ϋί8, ρΓβϋοΙίΟ ΐ6ηΐρ0Γ6 6ΐ8ρ80 6601001 86 1080- 
ρ6? αίΟΐΙΙΟΓΟΟΙ ΟΟαίβΓΟία 86€6ρΐ0Γ00Ι ρ86ί80ΪΙΟΓ, 
Ιΐ1(]06 ίο 8ΐϋ8 60(1601 ΟΙΟίΙΟ. Νβ ςθΐ8 ίβΙΙΟΓ 68861 Ιο 
8άϋΙΐ6ί80ϋ0 680006 ίΓ«0<ΙΙ 10608, ίΐ8 Οΐ 8 ρββΟΟίΟ 

ςοί<ΐ6ΐη ΙοηβΓ8θά8, Οθο ΐιοΐ6θ οΐ) υ8θΗ8 6ΐ 8ΐί8ηιοί 

Γ6Γ0ηΐ Πΐυΐ8ΐΐ006 €01ΗΚ60(||8 886Γ8ΓΙ 1ΐΟΟΐΙη68 8ΐΜ- 
|ίθ6Γ6θ($ ΙΑ€ΐΓ60 Ρ81Γ68, 06 61 ςΟΟΟΟΟ^ΟΟ Μ <1θ• 
ηΐοηΐ α80Γ88 ρ6ί€ΐρ6Τβ ϋ668ΐ, 9ίάάίά»Τ^ Α6 68 (|θΙ• 

41601, Ιοςοίοοΐ, ςο98 ηΐ8ΐ8 ουρ6Γ, 1ΐ06 681, ηοΙιΐ8 

8ί2ηίΗ68ΐ8 8001, οΙΜ€ΟΓ8 ςαίρρ6, \0 681, Ιθ€6η8, σύμφωνοι λαβείν μετΑ χαιρ^ ώρισμένον μοδίους 
Ιπέχεινα τδσους, χα\ Ιηλ των Αλλων ομοίως• *Ινα 
οΐίν μ)) κεριγράφηται δ χανών, νομίσματα μλν μΙ} 
δανειζδντων ίπ\ τδχφ των Ιερωμένων, 1ν ε^σι δέ 
τούτο ποιούντων, προσέδεντο οΐ Πατέρες, οίουδή• 
ΐΕοτε πράγματος• Κα\ τά μίν νεωστί Ανενεχθέντα, 
τουτέστιν ύπομνησδέντα, φασ\ν, ΑμαυρΑ 5ντα, ήγουν 
Ασαφή, σχοτεινΑ, Αγνοούμενα , τυπωΟήσσνται , Αντ\ 
του δρισΟήσονται παρ* ημών σκοπούμενα, & χα\ ή 
θεία Γράφει έθέσπισεν, ήτοι Ινομοδέτησε, διωρίσατο, 
περ\ έχε(νων ο6 δεΙ ψηφ(ζεσ6αι, τουτέστιν Αποφα^ 
νεσδαι, ΑλλΑ χα\ Ιπεσθαι χα\ ΑχολουδεΙν το«ς νενο- 
μοΟετημΙνοις. Θείαν δ& Γραφήν τους τε ΙεροΟς χαν^ Ιηνοΐαίε ΐ606ΐ>Γί8 61 ί|;οοΐ8, 6ΐΓθΓαΐ8ΐ>οοΐθΓ, Ιιοβ 68ΐ, νας ώνδμασε, τάς γραφιχά; ζήσεις, τδ Ούκ έκτοιαβΐς 
8 ηοΚ>ίβ 866(ΐΓ8ΐ6 αΐ64ϋΐ8ΐ8 ϋβΟοΊοοίοΓ: ςα» τ6Γ0(ϋ- " τό άργύριότσοντφ άύεΛφφ σον,χαΧτδ, ^Αργύρίοτ τίο» 8£ΓίρΐαπΒ ΟΓΑΟοϋε ρη886Γίρΐ8, είτο 6008ΐί- 

Ια(8, ϋ66Γ6ΐ8 80111, ΙΐϋΐΙΙ ΟΛ \\% <1θί(Ι<|08ηΐ ϋ666Γ06Γ6, 
ΙΐΟΰ 681 , 0νθ8ΐίΐυ6Γ6 , 86^ 68 , (|09Β ]801 (Ι6θθ1ΐ8 

ευπί, εβςοί οο 86Γν8Γ6 οροποΐ. Οίνΐιι» ροΓΓΟ 5οή• 

ρΙΟΓβΒ 3ρρ6ΐΐ8ΐίθΟβ 886Γ08 €800068 86 δοπρίΟΓβΟ 
168110101118 8ίβΐΐίθ68νΗ, 110816 ίΙΙοϋ ^^\χ ΝύΆ άα^Ί% 
(ταΐή (ΗΟ ρ^ηιηίαηι αά «ιχΓαια; 61 ΙΙΙυϋ, ΡάϋηηΙαΜ 
εχοΜ ηοη ά§άίΐ αά μηγοιο, 61 ηυ«οοοςη6 οΐίο Ιια- 
)θ5ΐοο(Ι1 Γ6ρ6ηυοΐοΓ• ΠίοΓ Γοιίοοοαι ςοοςοο, βοΓ 

88€ηΐΐί8 ΙΐθαΐΙθί1>08 ί6η6Γ8Γ6 1θ4ΐ660ΓΟΟΙ 80 10Γρ6 

811, 6χρΙί6ϋθΙ• Οοο<1 60ΗΟ 1ο ΙαΙοίε, ίοιιυίοοΙ, 8ο• 

8801 Γ6ρΓ6ΐΐ608ΐθθί8 ρΠ6ϋ6ΐ, Ιΐ06 681, τίίορτηΐίοοΐ 
6ΠΟΐίθ8ΐίθθίΐ]06 θΙ>ηθΧΐθΟΙ 681, ΙΟΟίΐΟ ΟΙ8|[ΐ8 ίο 

€ΐ6τί€Ϊ8 Γθ6ΓίΙ εοα(ΐ6ΐοο8ο<1οοι. Αϋ Ιιβο βγοοϋοβ 06- ηϋζοΰ οϋχ ίδωχετ έχΐ τόχφ, χα\ δσα τοιαύτα• ΚΙτα 
χα\ χατασχευΑζουσι πως Ατοπον έστι χαΐ αίσ/ρδν τ^ 
δανείζειν 1π\ τόχοις τους Ιερωμένους, χαί φασιν δτι 
δπερ εν λαίχοίς έπιλήψιμόν Ιστιν, ήγουν ψεχτδν χο\ 
διαδαλλόμενον , άχολούΟως Ιν χληριχοίς πολλω μβλ- 
λον οφείλει χαταδιχάζεσδαι. Πρδς ταύτα ή σύνοδος 
εΤπεν * Ούδε\ς χατά των προφητών, ο6δε\ς χατά του 
Ευαγγελίου χωρ\ς χινδύνου Ιποίησεν. Τούτο δ^ Ιστιν 
δ είπον• (νι, έπεί χαι τή παλαιοτέρα Γραφή, ταύτη ν 
γάρ διά των προφητών ήνίξατο, χα\ τή νέ^, ήν διΑ 
του Ευαγγελίου 1ν:φηνεν, Αποτετραμμένον έστ\ τ6 
τοχίζειν , ούδιίς ποιών τά άπηγορευμένα αύταΐς Ιχ- 
φεύξεται τήν χίνδυνον. Κινδυνεύσει γάρ πβρί τ^ν 
οίχείαν Ιπιτιμίαν, τουτέστι χαθαιρεΟήσεται. 41 1Ν ΟΑΝ. VI €0Ν€. ΟΑΚΤΗΑΟ. 42 

ηιΐηβιη »(ΙτβΓ8ηι ρΓορΙιβΙϋβ , ηβιηίιιι;ιη α(Ιτ6Γ€ι18 Εταη^βΠ^ δίηο ροΓίοϋΙο ίβαβδβ, ρΓοηηηΐιονίΙ. Ουο<1 
ςοΜβη Ηλ το€ΐρΪ€η<Ιιιηι βη. Ουοπί»» ίηςυίυοΐ, βι ΥθΐβΓΐ Τββιβπιεηΐο, ί(Ι η8ΐΐ)(|υ6 ρ6Γ ρΓορΗβίβο Ίη- 
ιϋ€9ΐν6Γ« ; 6( Νονό, ^α(Μΐ ρ€Γ Ετ8η[|[6ΐίυπι ίηΐβΐΐί^ί νοίαηΐ, ΓβηβΓλΓΟ ηε Ιίΰβαΐ ΙηΙβΓάίααιη β$1; ηβιηί• 
η€ΐο, ςυΐ ϋοηΐηι β« ^υίιΙςυλΟί «ϋωΐββτϋ* λ ρβπΰαίο ίιηιηυιιβηι €3&β : νβΓυηι <Ι6 ϋί|[οί1α(β Ιη ρβΓί- 
€υ1αιη νβηίΓΦ» Ιιοΰ €ΐι, «Ιβρο^ίΐίοηβ ποηΠαπ ρΐΑ€θΐ. 
*ΑΡΙΣΤ. 4 Τ6 έν λαίχοίς Ιπιλήψιμον, όποΖόν &στ( το Α ΛΚΙδΤ. ι Ουοά ίη Ι&ίοίβ Γ6ρΓβ!ΐ6ηάί(αΓ, ΰυ}υδπιο<Ιϊ 

ι νοχίζ^ιν, κολλψ μβίλλον (ν χλι^ριχοίς χατα{ι• ι 681 υβΟΓαιη 2<χίρ6Γβ, ία οΙ^Γίοίβ ηιυΐΐο ιη8|ρ& 

€ χάζιται. > ι οοηάβιηηιιΐυΓ. > 

Κα\ 6 τβνοαραχοβτ^ &δτ8ρος ίκοβτολιχ^ χανών, Εΐ ςιΐλ(ΐΓ^β8ίιηυ8 ββοαικίιιβ ΰ»ποη «ροβΙοΠοιιβ, 
χα\ 6 Ιηταχαιδέχατος της Ιν Ν&χα^^ αυνι^^ τ6 βΐ ιΐβοίιηνβ ββρίίιηυδ ρπιηβΒ β^πιχϋ ΝΊοχη», €( <Ι6- ν^&τον, χβ\ ό Μχατος τ!)ς Ιν τφ Τ^λλφ Ιχτης 
βυνό^ου^ τδν απαιτούντα τόνους κρβσβύτερον ή 
ΦιάχΑνον, χα\ μή «αιιόμβνον, τ{ χαθακρέβιι χαθι- 
στΰβ<ν ύχόδιχον. ΕΙ γ&ρ ιταρά λαίχων τούτο γι^μ•- 
νον έχίμιμχτόν έ(ττι, χα>. αΐβχροχβρβι^ας χα\ 
«λιονβξέας μωμον αύτοίς Ιπιτρίββι, χαΐ οΜ €ΐς 
Ιιρωαυνην παραδέχονται, ιί μή τδ &βιχον χέρβο^ £(ς 
ιηυχοιϋς άναΐώαουσι, χα\ ύποαχβθώσι μηχέτι τψ 
τοιούτφτίίς φιλοχρηματίας νοσήματιΙμπ<α<Ιν, χατΛ 
τ^ν ι9 τού μ&γάλου Βαβιλκίοα χανόνα * πολλφ μ9λ- 
^¥ Ιν χληριχοίς ύπ6 χαταδΕχην Ιαται. Β 

ΚΑΝΟΝ (Γ* 
< *Εν ταΐς ηρολαΦοΟσαις ουνΜοις μ«μνήμ<6α ταύτα 
€ ^ριο^έντα» ώστε χρίσμα ή χαταλλάγ4}ν (9) μβ- 
I τανοούντων ή χορών χα\ ναών χαθιέρωσιν ύ«6 

• πρκ€6υτέρων μ1) γΝιβΟαι. Έάν δέ τις Αναφαν)) 
« τούτο «ράττ»ν , τί δβΐ π(ρ\ τούτου όρί^αι ; Αδ« 
< ρήλΜς &κ£σχοπος •Ιιη* Τ6 ύμέτβρον Αξίωμα 
« ήχουαι τ^ Αν^νιχΟλν παρά του άδβλφοΟ χα\ συλ- 
€ λ«ιτουργοΰ ημών Φορτουνάτου. Ίί πρδς ταΟτα 
« >έγ(»; *Αιβ6 πάντων των Ιπιοχόπων Ιλέχθη 
4 χρίσματος ποίησιν χαΐ χορών χαθιέρωοιν 6π^ 

• πρ€β6ι>τέρων μ^' γίνΜΟαι ' μ^β 6έ χαταλλάξαι 
« τινά κΙς δημοαίαν λβιτονργίαν πρ<«6υτέρφ 

• ΙξβΙ^ι* τοΟτο πάαιν άρέαχβι. » ^ 
ΒΑΑ£. Χρίσματος ποίηαίς &στιν ή του αγίου μύ• 

Ουϋΐ. Β6?θΓ6{;]ί ηο(Φ. «ίιηυβ 8θχΐ8β ίη ΤηιΙΙο 8^ο(Ιΐ, ρρβοΐιγίβηιιη νβΙ 
^Ιβοοηιιιη, ςυί ηβοηβ βκί^ίΐ βι ηοη οβ8$9ΐΐ, (Ιβρο• 
8ίΙίοιιΐ Γ6<1ιΙ{1 ο|)ηοχϊιιιη. 5ί βηίηι Ηο€ εϋαιη » 
1«ί€ΐ8 ίβοΐυιιι ουίρ^ίκΐηιη ββΐ ; «ι Ιυοπ ΐοΓρίβ βίικϋί 
βΐ ιτλΓΐΗ« ίηίίΐηί&ιη ίίβ ϊηΓίΓΐ, οι ηβο αιΙ 83€<δΓ<Ιο• 
Ιίυιη λΐίιηίΐΐυηΐυΓ, ηίβί ίηΐιιβίιιπι Ιαοηιιη ρ«υρβηΙ>υ8 
Ιιηρβηϋ^ηΐ, βΐ ρΓοπιίΚιηΐ 8« ηοη 8ΐηρΠο8 ίη ίβΐυιη 
βινοπίίφ γίΐίυπι ίηοίΗβΓβ, 86ουη<1απι όβοίιηυιη ^οβΓ- 
Ιυιη αΐί^πΙ Β88ΊΙϋ οαηοηβπι : ιηηΐΐο ηΐ8|ΐ8 ίη €ΐο- 

Π£|8 €0Β<1β10ΐυαΐ(ΙϋΒ1 681, 

εΑΝΟΝ VI. 
9 Ιη ρΗθΓίΙ»ιΐ8 βγηοάίβ'ΐιηο Γηί8ββ οοη8(ϋν!8 πιβπι!- 
< ηίιηιΐ8, ϋΐ οΗΓίΒοια, νβΙ ρ<Βηίΐ0Α(ίυιη Γθοοη€ί- 
€ ΙΐΑϋο, νβΙ ριΐ6ΐΐ8Γυηι 61 ΐοηρΙοΓοιη οοηδοοηΠο, 

• 8 ρΓβ8ΐ>χΐ€Πδ ηοη ΙΙ8Ι• 5ι ςυίβ ουΙοιη Ιιοο 

« ί808Γ6 ΦΟΠίρβΓΚΟβ ίΐΐβπΐ, ςυί<1 (Ι6 60 8ΐ8ΐυ6Γ0 

€ οροΓίβΐΤ ΑυΓ6Κυ8 6ρί86ορυ8 ιΐίχίΐ : 1>ί(|;η•(•8 
« νββίτη «υιΐίνίι ςοοιΙ • ΐνοΐη 61 ηο8ΐΓθ ίη 
€ 88€Η8 60πιπι)ηί8ΐΓ0 ΡοΗαηλΙο ρΐΌίλΙυπι 681 : 
€ ςυίιΐ λ(Ι 691 <1ί€ί(ΐ8Τ Α6 οιηηϋ)η8 6ρί8€ορί§ 
€ ιίίοΐιιιη 681 ; €Ιιη8ηΐ8ΐίο οοηί66ΐίο, 61 ραοΙΙαΓοηι 
« ϋοηβοοπιΐίο, & ρΓ685}η6Γ{8 η6 ίί•Ι : η6€ αΙίςυειη 

• ρηΙ>ΙίΦο ΓβΙ 8η6Γ9Β πι 7βΐ6ηο κύοηοΊΙίοΓΟ ρΓβο^γ- 

€ 16Γ0 ϋθ68ΐ; ΙΐΟΓ οιηηί^ιΐ8 ρ1•€6ΐ. ι 

ΒΑΙ•$• €1ιη8ΐιΐ8ϋ8 οοηίοϋΐίο 6ϋ 88η€ϋ νηβυοηΐί ^9) Ώστβ χρίσμα ^ ΛοτοΛΛαγήν. δοΗοΙίοιη ίη 
Ιί6β Αυΐ6Γΐ>»€ΐΐί»Β0. τούτο της Τωμαϊχής έατιν 
Γσως αιτία παραφυλαχής • χρατβίται γάρ παρ' αΟ- 
<Μν. •Αλλ' ή χορών χαθιέρ€οσις χα\ παροράται, •ί 
χαΐ μ^ παρά πάντων. Μήποτ< βλ χρίσματος ποίη- 
αιν ού τ&χρίιιν φησί τους άρτι φωτιζόμενους, άλλα 
τλ ΙβρουργβΙν αύτότδάγιον μΰρον. ΤοΟτο πανταχού 
Χ£χρατηχβν, Οπ* ού&ν^ς πρεσβυτέρου τιλεσιουργη• 
θηναι δυνάμβνον χα\ τολμώμβνον. £χόπΑΐ δέ οτι ούχ 
έξ^ν πρεσβυτέρφ μετανοούντι συγγινώσχειν , ούδΐ 
άηολύειν τόν ύπα έπιτίμιον δντο, άνευ γνώμης τοϋ 
χατά τδν τόχον επισχόπου. Βθ€ [ΰΠ^ Βοηιαηιτ 
€4ΐΛζα €»ί ο^ΜηαίίοηΙ$ : αραά €ο» «μΙμ ο^Ηη^^ 8€ά 
£ί ρη^ΙΙατΜΜ €οη$€€ΓΛίίο Μ^ΙβααΙ λιΐ^βηΐΓ, ι;ΐίαικ«ί 
ηοΛ αί οΜηί^Μ. ΟιτηημιαΛ αηίεηι εοηΐεϋήοηέη ηοη 90€Λί 

η^ΜίίεαΜ ίρΜΜ •βΛαί ιιΐΜΐι««<ί ρ«Γα€ΐιοη«Μ• αού 

ρ0η ηαΐ€ηΐ€ €ί αιιιο. Οΰΐ€Γ9€Β αιι.ΐ€ίη^ ηηοά ρτύ^ύι/- 
ίίίο ηοη α€€ί νβκίαιη ραηίΐίηΗ άατ€, ηίηηβ ραηοί 
$ηΙ)9€ΐαίΛ ΛθΙΐΗΤ€ , €ατα ίθ€ί €ΐή»€ορί ιβΝίσχίίαηι. 
0•26 υίΓιιηη βεΙιοΙΙΙ ν6Γ6η ηοη αιοάο ί ρηΒ86ηιί 
Γ3οοη6, %6Γυιη 6ΐί8πι Λ Ι^εοηβ 1, ρβιρ• ϋοηι•, οοη- 
ΙΐΓπίΑΑΐυΓ, άί€6ηΙβ. Ιίσι<<αΙθΓ ΙΜ σΙ λοιηίιιιιιη, Αοπιο 
/€<»« Οάιήιαχ, *βιΐ£ ρηιρο8ίιί8 Ε€€ΐ€$ΗΒ ΐταάΐάα 
ροΐβιίαίσιιι, νΐ <Ι ΜΝ/ΐΜΐιΐί^Μ β^ΐίαινιη ροπιίΙβιΐΜ 
ίατ^ηί, €ΐ €0ΐΛ€ηί ιαία^Η $αα$Ια€ΐίοη€ ραη^αίο» αά 

Ρατηοι.. βΕ. ΟΧΧΧνΠΙ. βοΝίηαηέύΝ^ηι ια^ΓβΜ^ιιΐοηιιιι ρσΓ ίαηΜΛΜ ψ$€6Η€ί^ 
Ιίαύοηη αάξηιϋετΒηΐ• 1.60 Ι, 6ρ• 94. ^6 Ηιο γ6 ΙΙογ• 
€υ8 Αΐ6Χ8η(Ιηηυ8 8ΐΙ ΤΗεο^ΟΓυητι £αΐ8&ιηοη6η) Η8η6 
ηηββίίοηβπι ρΓΟροβοΊΐ. Ααΐχδς ίβρβ&ς μβτά Ιπιτρο-^ 
π^ς έπισχοπιχης χα^ώς Ιξαγορβίας ανθρώπων τι- 
νών άναδ€ςβται, ή οΟ ; $α^£^άο$ $9€ηΙαή» τβ^ϋηφ 
€οη(€^$ίοηύί α/ί^κοΓχηι ΗοΜήαηη ΰηιη ^γμιΙμιι ιρί^ 
$€ορί ΒΜηείρίϋ, αη ηοη Τ ΚββροηιΙίΐ Βοΐ88ηιοη, 0( 
θείοι χανόνες την έξαγορείαν της χαταλλαγής τοΙς 
Εβρευνι ^τί προτροπής έπισχοπιχής αναθεμένοι, 
χατά πολύ προγ&νέαττεροι του αγίου Παχωμίου είσΐν, 
άξιωθεντος ίδείν δι' δπτασίας άγγελιχής τδ σχίσμα 
των μοναχών. Διά γάρ τοΰτο ουδέ μέμνηταΓχου 
μοναχών , άλλα πρεσβυτέρων απλώς * χατά χρίαιν 
νουν έπ:σχοπιχ{}ν τοις λαίχοίς ίερεύσ&ν Ινδ^νάμνις ηοάο ίΛΛΜίΗΛίατηηΐρ ΐ€ά Ο ^^κτραπήσεται τής έξαγορείας τδ δίχαιον, χα\ διχ ταΰτης ή τών άετανοούντων χαταλλαγή• ΙΜίηι 
οαηοη$$^ ι^ηι (οη/ιβεείοιίΜΐ Γ££οη£ΐ2ία/ίοΝΐε Μΰ^τΛο- 
ΐϋίΗΜ ονηι ΒρήαφαΙί ρ€ηηί$ήθΜ ΰΟίηηίΚΗηί^ Μηίέο 
αη$ίηηίθΤ0$ μηΜ ίαηαο ΡαοΗοηιίο^ ^ιιί άί§ηΗ$ Λα- 
^ίΐΜε €$1, Ηΐ ρβτ νηίΟΛ^ηι Ληρέί^αη ιηοιιαΓάφΓηοι 
Ααάι'ίαιη νιάΘπΐ : ηηαηιο^τβη^ ηίοηαΰΗοτΗΜ ηΜ^καηι 
ΜεΜϊιιεηιηι, Ββά ρτΒ$^}^ί€ΓθτηΜ αΐ^ιοίηί^. ΕρίΜοραΐί 
€^αύ •]ΗάΗίϋ Ιαιεη Λαανάοί'ώη» )η$ €οη(€ί$ίοηύ 
€ίβ€ααί€ν €οηε€έ€ίΗΤ9 α ρ€ψ μια ^€^ύη^^ί%αι%ο ρορ- 
Νΐΐεηΐία»!. Β8ΐ8. Γ6Βρ. »(ί Μιγο. ΑΙοχ. ίηιΟΓΓο^. 19. ΤΗΕΟΟ: ΒΑΙ8ΑΜ0Ν Η 

ηχβΐιοα ρβΓ3ΐΰϋο• ΑύοοηοΙΚλίίο ροΜίίΐβιιΐΗΐιη ββΐ Α ρου τώ&τή * χαταιλλαγή μ<τβνοο3νιων τ6 δΙχηι9αι βοηιηι ςαί ρ€€€ληΐ, οοοΓβιβίοιιββ αο<ϋΓ€« βΙ 6<» 9ΐ 
ΙΜΒΠΑ 8θ1νβΓ6. ηαΐϋυ» ροΒηι Γοτίο ίι»]αα€ΐι 681. 

Μ«ΐ1ί€119 βηίΐη «ΐΊΐΙ:»60»(ΜΙ)60€00€ϋΙβΙ, ρβΓ>Β• 

ϋΐίβηΐίλΐιι 61 9ίά \ά ςα(κΙ ιιιβίία• 6•1 €θην6Γ8&οιΐ6αι. 
Ριΐ6ΐΙ«Γυπι Ανίιιαι €θη•66Πΐΐίο, ηοη €«1 <ϋ86οηΐΜΐ- 
Γοιη ρβΓ ηλοοηιη Ίιηρο»ίιίοο6ΐη 0Γ<ΙΐΒΒΐί6, 564 ηο• 
6η ι |>αοΠΜ τίφηίΐ6ΐ6ΐη ρΓθβ(6ηΐ6λ α4 «€€46«ΐ9ΐιη 

&ϋϋα€ί, 61 6»• 6ρί•60ρΙ, υΐ 06θ Ιΐ6(1ΐ66ΐα8« Ρ6Γ ΡΓ6- 
€68 €0η86€Γ3ΐ>9ηΐ, 68ΓΙΙ|Ι14υ6 €Ι18ΐθ<Ιί« 6ΗΠΙΐη {6Γ6- 

^801, υΐ 61 44 οηοηβ ρηΒ86ηΐΐ8 83Γηο(1ί ιΐ6€ΐ8ΠΐΐΐΝΓ. 
Ηηο 6ΓΚ0 8 ρΓ6&Ι>7ΐ6η8 06Η ρΓαΙιΗιοΗ8]το<κΙιΐ8, 
ςυβιηβϋιηοιίυιιι 61 ΐ6ΐηρ1οηιιιι 6οη8β<:Γ8ΐιοιΐ6ΐιι; 61 
6θηιοι Γ8€ΐι1ΐ8ΐβηι άΜΐ 8»ΐίαίΙΙ1»»8• ΙΙΙαϋ 8υΐ6ΐΐι, 

ρΐΐΙ)1ί€6 Γβί 886ΠΒ ΟΐΙη{8ΐ6Γίθ Γ6€0η€{ΙΐΜ•, 68ΐ 6]ΐΐ8- λογισμοί^ Αμβφταν<ντων| χβΧ λδβιν τοίις Γβως 1«(- 
ν^ηΙέντα^ |« του Ιπιτΐ|ΐ(•υ« Καταλλάαββι γ3ιρ τού• 
του^ ό ψυχΜί&ς Ι«τρ6ς μηά το» ββου 4ιά κ^ς μβτα- 
νο{βς Μ«\ "ΐής πρό^ «6 χριΐννον έπιβτροφΐ)^• Κορών 
^ . χαθ(4ρω9ΐς 66χ\ ^«ονΐ99ων χ8ΐρο689(α 1^{ν * 
4λλ* €0ος ξν χόρας προ«Αγ8β6«ι τ{| έχχλ^«(^ ποφ* 
θβνίαν όμοΧογούαας, χαΐ ταύτ«; οΐ έιι^9χ»ποι β4' 
8ύχών χα5ιέρουν, ώ( )&ν•τ8θ8ία«ς τψ ββφ* χα> 
έχιΐνοι Ιφρόντιζον τϊ^ς ^ρυ9^χης αΰνών χαΒώς 4ηλου• 
τ•• ΑιΑ «Μ μΙΓ χΐιν^νο^ «ης ικαρ^ύβης βυν48θΐ»• 
Ταΰτα «ίν γΙν8β6«ι «αρ^ ΐ^β^υνέρ^ν ή σύνοδος 
άιπ)γ<ρ<υβ8ν » ωοΐΜ-ρ Νβ\ «Ι^ν τών ναών^χαθιέρωοιν * 
χα\ δ^^χι τ^ έ|ου•<αν α^δν "(οι^ άρχιβρ€ΰ«4• Τ^ 
δέ χ«ταλ)ΐΑξαι ^ς ^|ΐοβ(αν λιιτοαργίβν ^ιουτάν* πιο<υ• 1ί» ςυίΐΜλ8 ρ€Βΐια ίΒ]υη€ΐ8^€8ΐ» ςιιίςοβ ατοβη• Β Ιοτ(>λ. 01 4ινιτίμηθένΜς, χ«1<ης έχχλΐφο(«ς •1ργ^μ8• ΙΙΙΓ 81) 66εΐ69ΐ8 , 0011 ρ6πιιΙιΐοιιινΓ 60» ΑΜίΐΜ8 
€0η8ί&ΐ6Γ6, Μά ρ6Γ 86 Ι>6αΐΒ Ι8Ι1(Ι8Γ6 ηΟΑ ρΤΟΐΐΙ- 

1>6ηΐιΐΓ• ΟυβικΙο αυΐ^ιη 8 ρ«ιΐ8 8ΐΐ8θΙιιΐί ίΗβηοί, 
ηιη€ €οη9ΐ8ΐ(ΐηΐ ουιη ΓιϋβϋΐΜ»^ 6ΐ ΐΗιΜίοβ 86η ρ8ΐ8ΐιι 
Οβιιηι 6υιη ρορυΐο ΙαυιΙβηΙ. Ιλ%9 61 43 68ηοη6ηι 

ρΓ2Β)6ηΐί8 &γθΟ<Ιί .* 1)66 ίΜ Γ6ρυ|{Ι)8Γβ ΤΙ(Ι681ΙΙΓ 52 
€8Βθη 8ρθβ(θΙΪ€ΙΙ8, «|4ΐί ΐΐκίΐ 6ρΜ€θρθ8 «Ι ρΤΨΛΐγ" 
16108 8Ι166)ρ6Γ6 008 <|ΙΜ €0Η?6ηΐΙΙΐΙΐΙΓ. ^<1 (ϋ6« 
1810» |ΙΓ685]η6Γ08 6ρί860ρθΓ0ΝΙ «(ΙΑΗΐη&ΐίθΙΙ6 ρΟίχΊ- 
Ι6ΙΙ168 8α8£ίρ6Γ6.0ιΙ8Γ6 <ΐαΐ8| Ι|ΙΙβ4ΐ ^Ιΐί» ΟίΟΟ ορΙΚΟ- 

ρ8ΐί ρ6ηιιί88ίοιΐ6 Ηοιιιίηαιύ 6θΐι ί68 8 ΐ οι ΐ 6 8 6ΐ6ίρίυηΐ9 
88εΓ8ΐΙ ηιοοΜίιι ιβ8ΐ6 ΙοοΜΜίΐ } ΑηΙΐο 8ΐϋ6ΐη ιη8- 
%ί$ ρΓοΓοαΙ. 1ί 61111» ιΐ66 €ΐιηι 8ΐΜΜταΒΐβ 6ρί8θορο υο(, ού «6αρ«χΐιΐρο»ντ•ι συν(οτ«ο6αιι ιμτΑ «οών κ>-' 
ατών, χαΟ* Ιαυ*ους δέ 6μν«1ν τ^ν θο^ ο6 χοιλυοντχκ. 
"Οτε 41 του έ«ιτιμ£θο λυθώ» , τ^• βυνΕσχΑντα» τοΙς 
ικφτοϊς» χα\ &ημοο€^ ήγουν ψανβρώς, ύμνοΰτι τ^ν β*^ 
μιτά του δήμου. "ΑνάγνοιΟι χαΐ τ6ν μ/ χανένα ττ^ς 
παροόση; συν^υ * χα\ μή έναντιωΟΙ} σοι δ νβ' &»ο- 
στ^ιχδς χχνών, λέγοιν τους Ιικβχδικους χοι\ τους 
ιτρισδυτέρους δ^χισδα» το()ς Ιηστρέγοντας. *Αλλ* 
«Ιπ^ χαΐ τούτους τους «ρβσ6υτέρους χβΛέ «ροτρο* 
ιιήν τών 4«ισχδ3(ΐαν δέχ«σθαι τους μβτανοοϋντας• 
'ύστβ σημιΐιρσαι δτι οΕ χωρ\ς έχιτρο^ιής 4ικσχο«ι«> 
χής δλχδμονοι λσ^ισμο^ς 4ν6ρώιβΜν Ιιροιμένοι μονα- 
χοί, χαχώς τκοιοΰσι• πολλφ δΙ «λέον οΙ 4νΐ8^• ρο88ΐιιιΙ Ιΐΐο ςιιί<ΐ4ΐΐ8ΐιι 6ΐ6Γ66τϋ. £Ι Μ«• 83ΤΐΜ)4ΐ3ΐί8 ^ Ο&ιοι γάρ ούδΙ μ8τ4 ικροτροιτής 4«ισ»8ΐ(ιχής 4ύναν. 
^ _. «. #_^.^ ^.. .: ϊ^ ^^^ τοιοδτδν τ* ένβργήσαι• Αιδ χαΐ σΐ|μ8(ιομ« Τ'γ&ν^ 

«υνοδίΝ^ 4χ «ροβ<λ€ΰβ8«ι>ς (10) του ριέρου< ^ς σβ• 
<«σμ(ας (μονής τη< Εΰοργέτιδος» ώς, ίιαΧ χΐ τυπι- 
χ6ν της μονής δ^ρίζοτΑΐ 4έχ8β•«ι τδν «ατά καιρο'Ιις 
χαΟηγούμ8νον αυτής \οΟς λογ^σμοί^ τών μοναχών^ 
οΟχ έφιίταιδέ άνιέρφ 4έχ8θ4αι λογισμο^κ• ^4 4ν^«ης 
{τΓβται τφ 8ΐνα« τ6ν χαΟηγούμβνον Ιβρέα. Ήγούμινοι 
δέ, ώ, πολλάκις ιΓπομεν» 4ν£ερο( γένονται. "Οτι χαν 
γνν«{χιςήγουμιν80ουσι μέν, λογισμό(»ς δ^ Ανθρώχων 
ού δίχ^ίαι. Τοόχων οφτω; Ιχδντων, λίγουσί τινκς 
ώς , 4ηχ\ ΐΜρά 4ρχιβρΙ•»« ή τών χορών χαθιέρωσις 
γ<ν<ται« ούχ ΙσταιΙκ* άδβέαςΙιρώμένφχαΦηγουμένιρ 
ή &4ΐλώς ΐ€ρβί μοναχφ 4ποχ8(ρ&ιν οίονδήτινα μοναχδν 
χιορις έβισχοπιχής επιτροπής. Ταυτ^ν γάρ έστιν ή «|ΐΜΚ|ΐΐ6 ιΐ6€ΐ8ί8ΐΙο ί8νΐ8 ^ι» 6Κ οιιρρίίειαιοηο νοαο^ 
ηιΙ»ίϋ8 ιιιθα88ΐ6ΗίΚν6Γ|6ΐί<Ιί8 ; ^οοίΐ, «ΙΙΙΟΙΙΙΜΒ 818- 
ΐυ4αιιι ιηοη88ΐ6Ηί «λοοο^ΐιίΐ ουιη, ςηί -8ΐ•λί8 Ιοαιρο- 

ήΐΗΜ <^υ^ ρΠΟΐοεΙαβ 68^ ΙΙΙθη86ΐΐθηΐ)Β )ΒΟΙΐΐΒ88ίθ068 
80ϋίΓ69 ΡΓΟ&ΙΙΟ 8111601 061) ρ6ηΐΜΐΐίΐΙΙΓ €θΙΐί688ίθ068 
616ΐρ6Γ8; Ο666888Η0 86(|«ΙΐΟΓ ρΠΐίθ6ΐΗ88 6816 88- 
66Γ<1θΐ6ΐη• ΡπΒί66ΐΐ 811160). Οΐ 8«ρ6 4ΐίΐΙα)08» ΙΐΟΠ)!^ 

068 ρΓοΓ8οι Οαοΐ. .Ν80) 61 αιυϋ6Γ68 ςιιθ406 ιηοη8^ 

8ΐ€ηΙβ ρτ»β6ηΐ011ΙΓ , 8βΐ1 ΙΐΟΟίΙΟΟΟ) «ΟθΙ(Β88ίθ068 

008 οοιίίιιηΐ. 1ϋ8 ίΐ8 86 Ιΐ8ΐ)6οΐΗΜλ8, κΠουηι ιΐίςοΐ, 
ςαο<Ι, ςυοοί&η 8ΐ> 8οΐί8ΐίΐ)ΐΝΐ8 Οι ρα6ΐΐ8ηιοι 6011- 

866Γ8ΐίθφ ΟβΟ ΙΙγ^ΜΙ ΒΙ0088ΐβΓ)ί ρΠΒί66ΐθ, Ι|α1 68ΐ 
806ΠΙ108, ν6ΐ 8ίη)ρΗεΐΐ6Γ 8866Γύθΐί Π)0096ΐ)0, ςοοο)- 
Τί8 010ΙΙ8€ΐΐαΠ) ΙΟθϋ6Γ6 8ΐθ6 6ρ}860ρ8ΐΙ ρ6ΓηΓΐ88Ίθ06. υ60) 6)1110 681 ρυβΙΙβΓυΟ) €θθ86€Γ8ΐ•ο 61 ιηοο8οΙ)θ- Ρ τών κΟρον καδιέρωσ&ς χαΐ ή τών μοναχών 4ιιόχαρ• ΓΟΟΙ ΐΟη^ΟΓΟ. Μϋΐ) 8θΐ60Ι ΥΗίΟΙΙΙΓ^ 88€6Γ|]0168 ψΤ^ 
ί66ΐ08 ρ0886 €ΐΐΓ8 ΟΠΟΟ) Ιηΐρ6(ϋαΐ60ΐυθΙ ΙΟΟϋΟΓΟ, 
6ϋ8Ι)ι 8ίηβ 6ρ)8εορ8ΐί ρ6ΓΟ)ί88ίθη6• 81 6010) «Ι66ί01ϋ8 

({ΟΟΠίΜ €8000 86ρϋαιΐ8 8>ηοιη ρπ6ί66ΐο ρεηηΗιΙΐ 

611810 ΐ6€ΐΟΓίβ 6ΐΐ8Γ8€ΐ6Γ6ΐη ίπ ρΓΟρΠΟ ηΐ0088ΐ6Γίθ 
ί8€6Γ6, ΗΐυΙΐΟ Μ»3Κί8 64 10ηϋ6Γ6 ρ6ΓΙθΐ8ίΐ. Εΐ Ι6|(6 
Ι|υ36 Ιο 60 ίρ80 <|Μ8ηθ (Ι6€}ΐ)10 6*11006 86Γ)ρΐ8 8001. 
()||1 8016Π) 801)1 &ίΐΙΐρΙ)θΗ6Γ &8€6Γ<1θΐ68 ΟΙΟΐΙΑΟΐΐΙ, οΙ) 
ρΐ*Η*86Πΐ6η) €81100601 ΐΟΟδΟΓαβ 60111 8€ί6θΓΐα βρί• βις• Έμο\ δΐ δοχβΐ άπαρΕμκοδΓστω; τους ίιριΐς χχ- 
δηγουμένους άκοχι(ρ«ιν χαΐ δ(χα επιτροπής Ιπισχο• 
πιχής% ΕΙ γ4ρ 4 ιδ* χανών τής ζ' συν^υ έχχοιρβί 
τψ χα'δηγουμένφ χα\ σφαγίδα Αναγνώστου ποιεϊν 82ς 
τήν οίχλίαν μονήν , ηολλΐ}ΐ πλέον κξιχώριισιν αύτφ 
ΐΜ(8ΐν τήν 4πόχαρσιν• ΚαΙ άνάγνωδι τ4 έν τφ αΟτφ 
ιδ* χανδνι γραφέντα. 01 41 Απλώς ΐΛρέίς μοναχΛ 
δφκίλουσι τάς άποχάρσιις ποι&Ζν μ8τ^ι βΙδήσιως 
Ιπισχοιαχή; δι4 τ6ν παρόντα χαν4να * «Ι μή πού τις ^ ϋυΗΙ. Ββν6Γ(•§η «οΙ«». 

{\^) Σημείωμα τ^Τ^>^^ <^ν>'οδ^Μό^ έκχροσβΛΒύ^ σίου έχ προσιλούσιοκ* 6ΐ6. ^Μίσ/ίι άεφίατβίίο 

σβως. Οιιιΐι<*8 €0ΐΙί€68 . 18ΐ)ΐ Μΐϋΐιοβαιρίί ςαοιιι ίαι- (ααα μΙ 8ιι6 «αίΜΐΐΜΪηιο ρα(ΗοΓ4;Αο άύίΜηο ΤΙιλο^Φ" 

ρΓΜίϊ, ρτχΐβΓ Βο4ΐ6ί3η«ιιη, Ιβ|[πΐ)ΐ, σΤ|μΕ(ω(λαγέγον€ «ιΌ, ^χ <«ρρ/ι>4ΐι#ο)ΐ«, 6ΐ6• 
αννοδιχ6ν τοΟ &γιντάτο« τιαιρκλρχον χνρον θ^οβο- 45 ΙΝ ΟΑΝ. VI (Χ)ΝΟ. ΟΛΗΤΗΛΟ. 46 

χαΙ τοΰτ• θελήσει γ{ν<96α( χ««& μ^νην του μοναχον Α 5<*ορΊ ΓαΦ€Γ6 <ΐ6ΐ>6ηΐ : ιη»ί ηυιβ ΓοΓίβ Ιιοϋ ςυο(|ΐι« 
1$ρέ(ιΐς βέληβιν &ιι^ της μαχρβς 9υνηθ䣫ς της άντ\ νό|Μυ χα\ χαν^νο; κρατούσης μ^χρ^ τοΰ νυν. 

ΖύΝΑΡ• Χρ(9ΐΜΐτος πο(η7ΐς ή Ιπ\ τφ ά,γΐψ μνρω 
Ιβτ\ τιλβτή. Καταλλαγή βΙ μετανοοΟντων τ^ λυσαι 
τ^ν Ιξομολογησάμίνον του έπιτιμίου , χλ\ έν μετά- 
νο£φ γινόμβνον χα\ ΙικτιμηθΙντα. Ό; γάρ ήβη 1χα« 
νως ίβως δ τοιούτος δουλεΰβας τφ έπιτιμ{φ, ή χα\ τ6ν 
ώριβμένον ιιληρώοας χρ^νον, χαΐ &>άλογον 1κι$ειξά- 
μενος τ^ μ&τάνοιαν, λόιται του ΙιειτιμΙου, χα\ ή 
ουνιοτάναι το7ς «ιστοίς ικαραχωρβίτακ» ή χαΥ των 
άγίΛσ^ΛζίΟΫ μ£τ•λαμβάνβιν. Κβταλλάττει γάρώσπβρ 
λΜπ τφ θ•φ 6 Αρχκρευς ^ της μετανοίας , χα\ βοΙίι ΐΏοηαοΜ 83ΰ6Γ<Ι(>ιί« νοίιιηΐϋΐβ ΑγγΊ τεΠ; , «χ 
Ιαιι{[8 €0ΐΐ5ΐιβ(υϋϊηβ, ςο« ρι*ο Ιο^ΐί υ( ο»ηοιιβ Ηυ€ΐΐϋ• 
ηυβ ο1>ιίηυίΐ. 

ΖΟΝΑΚ. €1ΐΓί8ΐη»(ΐ9 ΰοηΓβΰΐίο (^βΐ εαοΓΐ οΐβί €Χ 
ιη^βΐίΰο €ΧΓ€ΐηοηΐ8Γυιη πΐιι οοη8€ΰΓ8ΐίο.* Ρα'ΐιίιβη- 
Γιυιη νβΓΟ Γΰοοηείΐίίΐΐο Οΐ, ειιιη ηιιίβρίαιη οηιηβη 
€0ηΓ6β8υβ« ροβίηυβιιι ίηΙβΓ ροΒπίΐεηΐεβ βςίΐν ηιιιΐ• 
ΐΑίηςιιβ ρβτ8θΙ?ί(', 2 ροΒη» ιη ίαΐυΓοιη ΐ€ΐηριΐ8 «ϋ- 
•οΙτΗοΓ. Τληςηαιη βηίιη 18 ΓοΠβ ]8ΐη 83(!8 8ΐιρρ1ίοίί 
Ιο6γΙι, νβΐ βΐϊαπι ςυ'κ (ΙβΟηΗιιιη ΙβιηρϋΒ ίηορΙβνβΓΪΐ, 
Μ 81118 ιη8|ηαιη βιηίιηί «ΙοΙοΓβηι ρΓΟ ΓλίΙοηβ €ΠΠΐΐιΓΐ8 
ΙικΙίοΓίΐ, 8 ραηΐ8 ΙίϋβΓΑΐυΓ,οΙςαβνβΙ ουοι Αι1β1ϋ>υ$ 
«οη8ί8ΐ6Γβ, ?βΙ 88€Γί8 βΐί&ιιι πιγ6ΐ6Γϋ8 εοιηιηυιΓιθ2ΐΓ« «&{» «υνίστηαιν αύτ^ τοΙς ιηντοΕς έν τ)) Έχχλησί^, ^ ρβπηΗΐΗυΓ. ϋβο «αιιη ςαθ(ΐΑΐιιιιιθ(!ο εοηοϋΐΑΐ βιιηι «αΥτέίν ΑγιασμΑνων χαταξιοί * ή χαΐ, Ιτι το Ο χρόνου 
της μετανοίας έκιβαψιλβυομένου χαταλλάττεται,Ιστιν 
1τ8, 9τ8 βηλαδή ικ8ρ\ τήν ζωήν χινβυνεύβι, ώς ψησι 
ΊΛρ\ τούτου Α έψεξής χαν«)ν. Κορών ^ χαθιέρωσις 
οΟχ\ διαχονισ9ΐΓ•ν χειροΟενία εστίν* άλλ* 10ος Ι^ν 
ΐΐροσάγεσ6αι χ6ρας ταΐς έχχλησίαις ιεαρθενίαν όμο- 
λογούιας » χα\ &γνευειν ύπιιχνουμένας , χαΐ ταύτας 
οΐ ΙπΙσχοκοι δι* ευχών χαθκέρουν, ώς ανατεθείσας 
τφ βε$, χαΐ ΙχεΙνοι Ιφρ^ντι^ον της φυλαχής χα\ 
Αναγωγής αυτών, μετά τ6 χωρισθήναι αύτάς έχ των 
«ατ^ρων αυτών χαθώς δηλο? ό μδ* χανών της «αρ- 
ουσης αυνόβου. Ταΰτχ ουν γίνεσΟακ παρ^ι ιτρεσβυτέ- 
ρο»ν ΑπηγΑρευσεν ή σύνοβος. Παρά γάρ αρχιερέων 
χα\ τ6 Αγιον χρίσμα τελείται χαΥ ΑγιΑζεται, χα\ » 11118168» ΐηΐβΓεβάβηΐβ ροβηίιβιπίβ, &γ. ίη ^εΙι^βΜ 
€11111 Α(ΐ6ΐίΙ>ϋ8 εοη8ΐίΐοίΐ, 8ΐς(ΐ6 8(1 β&ηοιοηιηι οοιη- 
ηιηηΙοΑίίοηβιη 8ϋιιπΐ(ίΐ• ΟοηείΙίαΐυΓ ρπ£ΐ6Γ08 ςυίβ 
•Πηυαηάο, Ιίοβΐ ροΒίιΙΚιιΙί» ΐβιηροΓβ ηοηιΐηηι 6ΐ8ρ$ο, 
81 (^6 νιΐ8 νίιίεΐΐοβΐ ίη ρβΓίουΙιιηι ▼βηίαΐ, υΐ (1β Ι)80 
Γ6 €8ηοη ίυ εβηυβιιΓιϋιιβ <1ί8$6ηΐ. Υίτ^ιίηββ ροΓΓο 
€οη8€0Γ&Γβ ιιυη ίιΐβιη 68Ι« ιιο <ϋ8€θηΊ88&8 ιη^ιηυϋΐιι 
Ιιηροεΐιίοηο €0η8ϋΙυ6Γ6 ; τβΓοιη ιηϋςιιί ιηοΓίε Γιιίι, 

Ρ06ΐΐ88, ςΐΙ» νίΓ^ίηίΐΗΐβΐη ρΓΟίΙΐβΓβίΚυΓ €1 €85111110- 

ηίαιη νονβΓβηΐ» ία Ιβιηρίο βίβίβΓβ, ςιιαδ ερίβεορΊ 

•ϋΙΐΐΜΐίβ ρΓ€€8ΐίθΙΐίΙ)υ8, νβΐυΐΐ ΟβΟ ()ίθ8ΐ88, €01180- 

€Γ8ΐ)8ηΐ , €8Γυηΐ(|ΐΐ6 €α8ΐο<ΙίΦ 80 Ιιΐ8ΐίΐυιίοηί8 • 
ρο8ΐςυλΐη 8 ρ8Γ«ηιϋ)υ8 Β€€688ΐ88€ηΙ, ευηιη ίρεί 
8ΐΐ8€ΐρΐ€ΐΜΐηΐ« αΐ6Χ ςυ8Γΐα βΐ ςσ8(ΐΓ8|;β8ίιιιο Ιιυ]υ9 8^- χαταλλαγή μετανοο^ντων γίνεται. ΟΓς γάρ δεσμε!ν ^ ηοϋΙ €8ηοη6Γ8€ίΐ6 8ρρ8Γ0ΐ. 521 Ηχ€6Γ{0 8 ρΓ685γ €£βοται, τούτοις χα\ τ6 λύειν Ινιτέτραιτται. Κα\ Αμα 
δεαχρίαεως ΑχριβοΟς χρεία εΙς τλ γνωναι, εΐ Ιχ ψυχής 
μ&τεν^,σε χαλ Αρχούντως 6 άμαρτήσας, πρ6ς Α 
Α «ρεσβύτερος ίσως ούχ (χανδς Ισται• ΚαΙ ή χορών 
χαΦιέρωσις παρά αρχιερέων γίνεσΟαι διατέταχται , 
|ν« «Ιδησιν Ιχων δτι χαθιερώΟησαν, ψροντΙΓη χα\ 
ττ^ς αύτων διαγωγής τε χα\ φυλαχής Ιχαστος των 
έιησχ^ΐΰων. Τ6 δΐ χαταλλάξαι εΙς δημοσίαν λειτουρ- 
γίαν τοιουτάν Ιντιν * 01 ΙιητιμηΟέντε; χα\ της 
&χχλη«ίβις είργόμενοι έν ταΙς συνάξεσι μίν μετά των 
πεστΰν οδ παραχωρούνται βυνίστασθαι * χαθ* εαυ- 
τούς δέ ύμνείν τ6ν Θε^ χαΐ δέεσθαι αύτου οΟ χω* 
λύονται * δτε δλ του έπιτιμίου λυθώσι, τ^τε συνίσταν- 
ται τ€7ς πιστοίς, χα\ δημοσί^, ήγουν μετά του δήμου Ιβηε 06ΓΙ 87ηοάυ8 νβίαΗ. ΡβΓ αηΐίβΐΐιββ βηίιη βΐ 88ΐι- 
€ΐυηΐ€ΐΐΓί8ΐιΐ8 βοΐβιηιιί Ηΐα€οηβ€ΗιΐΓ βΐ εϋΐεΐίΟελίυι-, 
61 ρ<Βΐιί8 ο1)θοχπ €οη€;ίϋ•»ιυΓ. ΟιιίΙιυβ βηίιη Ιί^ιοιϋ* 
ΙίβϋΦηι βΐ 8θ1ν€ηιΗ ροΐ68υΐ8 ρ€Γηιΐ88> €8(. δοΐβπι 

ΡΓ8Β16Γ68 ]θ<1ί€ίθ €81 0ρΐΙ8, «Ι, 80 €Χ 8ηίθΙΟ (ΙοΙβ;*! 

ηιιί ρ6€€8νΙ( 61 88ΐί8 8υρρΙίο{| {««πΙ. ίην68Γΐ{€8 ; 
Λά ςυ» ρΓονΜβηίΙλ ηιΙηυ8 ίϋοη6α8 ίθΓΐ€ 8Α€6Γ(Ιο8 
ίαβΓίΐ. νΐΓ|;Ιη68 ςυοςυο ρ€Γ 8ηΐί8ΐ1ιβ8 €0η8€€ηΐΓΐ 

ΐΐ€€Γ«Ιαΐη 681, υΐ ευΐη 688 ΙηΙΐί8ΐ88 6886 6ρί8€0ρί 

ηοΓίηΙ, 6«Γυηι ΙηειίΐυΐΙοηί 61 βυείοϋϊ» βΙη^Ιί 
ϋ686Γτί8ηΐ• Οαοιΐ ιιιΐβαι ιΙίείιυΓ, 8(1 ρυ1)1ί€αηι Γ6Ι 

8Α€Γ£ ηΐίΒΙ8ΐ6ΗΐΙΐη €0η€ϋί8?6, ϊύ' ν€ΓΟ 681 6]υ8ΐηθ(Ιί : 

0υίΙ»ιΐ8 ΠΙ0Ι&8Β Ιιι<ϋ€ΐ» 8ΐιηΐ, ςυίςυβ 8ΐ> εε€ΐ€«ίΗ 
8Γ€6ηΐιΐί 9 ^8 ίη εοηνβηία ίΐϋβΐίυιη 60ΐΐ8ί8ΐ6Γβ τ^ν πιστών, του πλήθους δηλαδή, λειτουργοϋσιν, "^ |ΐ9ΐιι1ςο3ΐςο8ηιΙΐΓ€ΐ;ρΗν8ΐίηιΐ8Β6π<ΗτΙηΐ8ΐ8υ(ϋΙ)αϋ 
Αντ\ του φανερώς ύμνουσι τ& θείον, χα\ λατρεύουσι «6 ρΓ6€8ΐίοηί ▼8€8Γ6 ηιίηίιη6 ρΓθΙιί1>βηΙαΓ. (}1ιί 
τφ Θεφ• Έξείληπται γάρ τ6 λειτουργείν χαΐ έκΐ λα- τβτο ρ<Βη» οϋηοχϋ 6886 ^€8ί6ΓίηΙ, Ιυηο 8(1 Αϋβΐίαιιι 
τρείχς Χ3\ Ομνου* €οη8Γ688νΒΐ 8(ΐ!ηίιΐυηΐυΓ, 61 ρυϋΐίοο, Ιιοο 681, οιιιη 

ρορηΙο, βΜίαηί νί(ΐ6Η€6ΐ ιηιι11ίΐιι4ίπ6, Γβϊ 81€Γ9 πιίηΐ8ΐ6ήο ν8€8ηΐ, Ιιθ€ βεΐ, Ιυ€6 ρ8ΐ8ηι «ΙίνιηΙβ 
|8α4ΐί6•866ν6η6ηΐΜΐΒϋη86Γτ{υηΐ. Ηθ6 Ιθ€θ ιηηκιυβ τ6η6Γ8ΐίο 61 ίαικίββ ρβΓ Γ6ΐ 886ηΒ ιηίηίείβηυιιι 
8ΐ|^ηΗΐ62ΒΐαΓ• ΑΡ1ΓΓ. • Κα\ χρίσματος «οίησις, ήγουν μύρου χα• 
€ τασχευή, χορών χαθιέρωσις» ^λ\ χαταλλαγή 
ε τίνος εΙς δημοσίαν λειτουργίαν , Απ6 πρεσβυΐέ- 
β ροιν μη γινέσθω. > 

Τήν τον Αγίου μύρου χατασχευήν, χα\ τελειωσιν, 
χαΐ τήν χαθιέρωσιν τών παρθένων , χαΐ τήν τελείαν 
χαταλλβγήν τών έν μετανοί^ , ώστε αυτούς δημοσίς^ 
μετά τών πιστών συνίστασθαι, χα\ τών θβίων μετά• ΛΑΙδΤ. ι Ει 6ΐΐΓί8ηΐ8ΐί8 €οηΓβ€ΐίο, είνβ υη^ιιβηΐί 
€ ρη8ρ8Γ8ΐίο, ρυβΙΙβΓυαι €οη86(;Γ8ΐίο, 61 Γ6€οη- 
€ €ίΙί8ΐίο €υ]υ8ρί8ΐη 8(1 88€Γλ ρυ1>1ΐ€6 €6ΐ6ΐ>ηηϋίΐ, 

€ 1 ρΓ68ΐΐ^ΐ6Π8 ηβ (Ιβΐ.» 

δ«η6ΐί €ΐΐΓΐδΠ1Αΐί8ρΓ88ρ8Γ8ΐΐθη6Π1, €Ι ρ€ΓΓβ€ΐΐοη6ΐη, 

64 €οη8€€ηΐ]οή6ΐη νίΓ|;ίιιυιη, €1 ρ6ΓΓ6€ΐ8ΐη €θηΐιη. 
ςοΙ ρ«8ηίΐβαΐΐ8ΐ» 8|;ιιη(, Γ€6οη€ί1ί8ΐίοη€ηι • ιιΐ ^Πί 
ρυΙ>1ΐ€6 60ΐη ΟιΙ^Ηϋιιιε €οη8Ϊ8ΐ4ΐΗΐ, €1 (ΙίνίηοΓυΐΑ 47 ΤΗΕΟΟ. ΒΑί3ΑΗ0Ν 48 ιιοιι ρϋπηΙΐΙίΐαΓ : ββά €& ι1» βρΐ8€ορο Αβίί 4€5€ΐιΐ. 

(ΙΔΝΟΝ ΤΗ. 

€ 5ί ςνίι Ια ρβΗΰυΙο εοηιΐΙίαΐΐΜ ββίριαιη Μ€γΙ8 
ι Αΐΐ8Γϋ>ιι•, ιΙ)Μηΐ6 «ρΐβοορο, Γθεθη€ΐΠΑΓ6 ρ6ΐΙ- 
€ τ6ηκ,ίιΐΓβύ€ΐ>6ΐρΐ'6§Ι>7ΐβΓβρί§<»ριιιιιοοηΒυΐ6κ• 
€ βΙ •ί6 ρβΗοΙΗλοΐβαι €Χ φ$ ρΓ«€€ρΐο Γθΰοηοί- 
€ Ιί»Γ6• Η«ΐ€ «01601 Γβιιι $<Ιαΐ«Η οοοβΗΙο 
€ €οηβΓαι&Γ6 ιΐ6ΐ)6ηια3• Β|αθ(Ιοι <ϋιΙΐ : ΒυΔοΐΙ» 
€ ΐ|οθ(1 Τ681ΠΙ ηη€ΐίϋΐ8 ηο• οβΜβΜΓΐο ίυηΓβ 
€ «ςοααι €61181111• # 

ΒΑΙιδ. 6οηΓ688Ίοο68 Ιιοιηίηιιιη ιυιΙίΓθ 61 ρ66αιΐ8 

Τβαΐϋΐ6Γ6• 8106 6ρΐ8€0ρ8ΐί ρ6ηΐΐίβ8ίθΙΙ6, 8λ66ΠΐθΙΐΙΐα8 ται ηοιβΤν * άλλα «αρ* επισκόπου ταΰτβ ό^ίλουσι 

ΚΑΤΙΟΝ Ζ'. 
« Έάν τις &« κιν^νφ «αθ<6τδ»ς α1τή«|| Ιαντ^ν 
< χαταλλαγήνο» ^Ις Ι<ροΙς θυσιαντηρίοις, τοΟ 
€ 49((9χάηου άιεέννος* ^{λιι «ίχέτως 4 πρ<α6ν- 

• Ύ8ρος ΙρωτηΦβι τ&ν Ιπ^αχοπον, χαΐ οΟτως τ6ν 4ν 

• χινβύνφ χατ&λλάξαι χατΑ τήν &χ<£νονι ηαραγ- 
€ γκλίαν. Τούτο 41 τλ ηρΛχμα 49<{λομβν οι»• 
€ τηριώ4(ΐ Ρουλ|| χυρωναι• *Η σύνοδος ιίικν* 
1 *Αρχ€Ζ διηρ ή ύμβτέρα άγιωνΰνη άναγχβι(ως 
ι ήμΑς ώφίλήβαι χατηξ^ωην. • 

ΒΑΛΣ. Κα\ &κ6 τον παρόντος χανόνος Ι^ργώς 
άναφαίν&ται μΙ] έξβίναι τοις Ιερβυ^ν έξομολογήο8«ς βοή 1ί66Γ6• 6Χ ρΓ«86ηΐί ςυο<|α6 εβιηοηβ 6νί(ΐ6αΐ6Γ ^^ άνΟρ«;;»ιιων ΑναδέχβσΟαι . χα\ συγχωρβίν Αμαρτ(α^ » 09ΐ6η(ϋΐυΓ. Οίοίΐ 6ΐιίηι . δι (|αί8 ίη ρβΗοιιΙο ιηοΓϋ8 
Γυ6π1 εοηβΐίΐαΐυι, 61 ρβΙίτβΓίΐ Γ6€οη6ΐϋ8Η, \ά 68(« 
8ίΙ>! ρ6ΓΐηΊΐΐΊ» υΐ ροΒΐ €θ»Γ688Ίοη6ηι <Ιίγίηοηιιη 

8&6Γ8ΐη6η(0Γαΐη '8ί1 ρ•ηί66ρ8 (8ΐ)68ΐ 801601 6ρί860- 
ρυβ)» ηοη ρθ(68ΐ 8866Γ<Ι09 6001 Γ660ηεΠί8Γ6 : ΒΟύ 

ίΒΐοπΌί8Γ6 (Ι6ΐΐ6ΐ 6ρί8€ορααι, ςοί οΙ)Ιίη6ΐ Ιοουαι 

8ρ08ΐθ1ΐ, 61 Π^ΐοϋΐ 86 80ΐν6Ο<1Ι ρθ(68ΐ8ΐ60Ι 8 ΒβΟ 
86€6ρί|> 61 6]ΐΙ8 1ΐΟΓΐ8ΐυ Γ866Γ6 Γ660Ι1€ίΓΐ8ϋθΙΙ6αΐ» 81 
ΙΙΙΟ(1θ 6Χρ6<ϋΐυΠ1 8ίΐ Ιηΐ6ΓΓΟ§8ΐίθΙΙ60Ι 06Γΐ• 51 6ηίοι 
Ιθη|6 8Ι>681 6ρΐ86θρυ8 6( ΐη0Γ8 1011111061, 6ΙΙ801 

;ιΙΐ8ΐιυ6 ίιιΐ6ΓΓθ{8ϋοη6 6ρΐ86θρί ά8ΐ)ίΐαΓ Γ6εοοεΊ1(8ΐίο 

8. 88€6Γ(1θ(6« 866υη<ΐΒΠΙ 68000610 45 ρΓ8Ρ860ΐί8 
8^110(11• δί 61^0 060 6ΧΐΓ6σΐ8ΠΙ ςυί(ΐ6Ι0 Γ66006ΐϋ8- χωρ\ς έπιοχοπιχης 4«(τροπής. ΦησΙ γαρ» *Εάν χιν- 
4υνεΰ|; τις ιιιρ\ τήν ζωήν, χαι\ ^^'κή^!) χα (αλλαγή• 
ναι, ήγοον παραχ£αρηθήνα( βΐ; μιτάληψιν των Οε(€ι»ν 
αγιασμάτων μκτα έξομολΑγΐ|οιν (&πβστι οέ ό 4π£σχο- 
πος), σύ δύναται 1κρ«ϋς χαταλλάξαι τοντον, αλλ' δφεί- 
λβι 4ροΑ^ν τδν έπίαχοπον τδν έινέχοντα τδπον αποστό- 
λου, χαΐ λαβόντα έξουσίαν άιιδ θβον δκσμβίν τι χα\ 
λύλιν, χα\ μ^τ^^ προτροκΙ^ς αύτοδ ιιοιεΤντήν χαταλλα- 
γ4]ν, έάν τέως 4^1ν ιύχ&ρές γινίσθαι τΙ|ν έρώτησιν. 
£1 γάρ άπιστι μαχράν δ ΙχΖσχοηος, χα\ δ θάνατος 
έφίσταται , χαΐ χωρίς του (ρωτηθήναι τδν (πίσχοικον 
δοΟήσεται χαταλλαγή καρά τοϋ Ιερέως, χατά τδν μγ* 
χανόνα της ΐΰαροόβης συνόδου. £ί γοΰν οδδΐένιτελεό• ϋοο6σι 08ΐ β86βΓ<Ιθ8 8ΐ>8ςο6 6ρΙβ€θρ8ϋ ρ6Γηιίδ8ίοη6, ^ ,,ον χαταλλαγήν χωρίς έ«ισχοπιχής επιτροπής δ ια ςοί 1{2;8οόΊ 6ΐ 8θ1ν•οόί ροΐ68(8ΐ6οι οοη Ιΐ8ΐ)68ΐ ; 

ΟίαΙίΟ ΠΙ8|;Ί8 066 88θί €0ηΓ685ίθΟ6ΙΟ Γ66ΐρί6ΐ. Ηί8 
801601 118 86 Ιΐ&1>60ΐίΙ>08, 6ΐ €001 €8000 6 000 
8181081, ςοίΐΐ ίο 8866Γ(Ιθΐ6ηλ« ηοί 8ΐθ6 ρ6Πηΐί88ίθ06 

6ρΐ86θρί 6θηΓ6$8Ίοο63 ΒοθΙ^Ιι, 866οο(Ιοοι Ροηαο8ΐΙ 

ίθΐ6ΓΓΟ§8ΐίθ060Ι Α6η <1β568ΐ« 86ά 066 ρηβ56Β8 

68000 40141(10801 (Ιο 60 «ΙοοοΓΟΟΙ ; ϋΙτ6Γοοΐ ςαΐάβοι, 
6ρί$€θρ8ϋ ]ο<1ί€ΐο Γ6ϋοςα1 8ορρΙί6ΐαηι 6]ι», ^οΐ 

68000601 1Γ8Ο82Γ68808 68ΐ• δ80€ΐ1αίαΐα8 801601 ΙΙΙΟ 
ρ8υΓί8Γ6ΐΐ8 ΐΙθαΐ1θ08 Μί€ΐΐ86ΐ , φΐί ίοίΐ 8αρΓ6ηΐ08 

ρΙιΐΙοιορΙιΟΓοαι, ϋΙοοίΜΐΐ 6αοι 8866Γ(1οΐ6οι ιίοροαΐ 

||6Β6Γ6, 86600(1001 6800068 4«& 8ΐ8ΐΟΟθί, <ΐ6ρ0Ο6η- 
(1θ8 6886608, ςοΙ οΙίΓΟ ρΓθνίθ€ίΑ01 8ϋ4θΙ(1 88€6Πΐθΐ8ΐ6 
6Χ6Γ660Ι, 61 €8000001 ΐΓ80β{Γ6880Γ68. Ιερβΰς δ(δωσι, ώς μηδέ έξουσίαν Ιχωντοΰ δ«σμε2ν χαΐ 
λύε IV, πολλψ πλέον έξομολόγησιν οδ δέξεται ύγια(νον• 
τος• Τούτων δέ ούτως εχόντων, χο(\ του ς' χανόνος μή 
ΐΒαραχιλευσαμένου τΐ οφείλει γίνβσθαι εΙς τδν Ιερέ• 
τδν δ£χα επιτροπή; έπισχό«»υ δεξάμενον λογισμοί>ς• 
χατά τήν έρώτησιν του Φοριουνάτου. άλλα μηδέ του 
«αρόντος χανόνος περ\ τούτου τι διορι^ομ^νου * σΤ- 
πόν τίνες παρά τ|| έπισχοηιχ]) διαχρίσει άναχεΙσΟαι 
τήν χόλασιν τοϋ παραβάτου του χανόνος. Ό δέ αγιό- 
τατος έχείνος ιιατριάρχης χυρδς Μιχαήλ, δ γεγονώς 
δπατος των φιλοσόφων, ίλεγεν όφειλε ιν χαΟαιρεΐσ9αε 
τδν τοηυτον Ιερέα, χατά τους χα νόνας τους διοριζό- 
μενους χαδαιρείσθαι τους ααρ* ένορίαν ένεργονντας 
(ερατιχόν τι, χα\ τους παραδάτας των χανονων. 522ΖΟΝΑΒ.Ηί6ςοθ(|θ6]υ(Κ€8αΑίί86θΙΙ8Ι6αιρ6-0 ΖΟΝΑΡ. Κάνταΰθα τήν διάχρισιν δ χάνων τοις 068 6ρί8€0ρ08 €81100 6886 <ΐ666Γθϋ• δΐ (1018 60101, ίο- 
ςοΙΙ» 1Τ6ΐ 6Χ αίΟΓίΚΙ, τοί 6Ζ 8118 68088 Ιΐ6 Τ|Ι8 ρ6ή€ΐί- 
16Ι0Γ, (|αΙ ρ68θΐ8 1θ60(1ΐ8 811 8(1(116108, 81^06 8 880610 
8ΐΐ8Η ρΓ06α1 8Γ66810Γ, Ι8 ν6Γ0 8ΐΐ8Γί1>08 886^8 
€006ί1ί8Γί, 1ΐ06 681, 8ΐΙ (1ίνΙθ8αΐ €00101001681100601 
•ρΊ8€θρθ 8ΐΐ86ΐΐΙ0 Α(1ΐθΙΐϋ ρ08ΐαΐ6ΐ; ρΓ68ΐΐ7ΐ6Γ, 

ίοςοίτ €8000^ 6ρΐ86θραοι οοαβοΐοη, 86 6οαι, ςοί Ιο 

ροΗοοΙΟ ν6η8ΐΟΓ, 6Χ 111108 ρΓ«€6ρΐΟ 600€ίΠ8Γ6 
(16Ι)61• Μ6Γ1(0 801601 8 ρΐΒΟίβ 1ί1ΐ6Γ8η(1ΐ ρθΐ68ΐ88 
6ρί860ρί8 8(Ι]α(1ί68ΐ8 Γοΐΐ , 6001 θ1> 6Χρ1ί€8ΐ8αΐ 

Γ8ΐίοο6πι, Ιοαι (|αΐ8 βοοιαιΊβ 68€6ηΙοΐϋ>θ8, ςοθ8 

ρβ068 1ίβ^0(1ί 8€ 80]ν6α(1ί 806ΐΟΓίΐ88 651, ρΓΟρΗο 

ν6Γΐ)0Γαιη ίη8 ρΓΟΙβίίο €θον6ο1Ι• Οαίοίοιο αΐ008€ΐΐϊ 

<|ΙΙ0(|ΙΙ6, (|θί ΙΐΟΟ ί6θΐρθΓ6 €θηΓ688ίθ068 6Χ6ίρΊοηΐ, έπισχόποις άνατίθησιν. Έάν γάρ , φησ\ , χι*δυνεύ|| 
τις περ\ τήν ζωήν έχ νόσου ή έξ άλλης αΐνίας, επι• 
τετιμημένος &ν , χαΐ τφ άγΐφ Ουσιαστηρίφ προνελ- 
ΟεΖν χωλυόμενος, χα\ αιτήστ^ χαταλλαγήναι αύτδν 
τοΓς ΙεροΙς δυσιαστηρ{οις, άντΙ τοϋ δεχτδν γενβ'σδαι 
εΙς τήν Οείαν μετάληψιν, άπεστι δέ δ έπ^σχοπος, 
οφείλει, φησίν 6 χανών, έρωτησαι τδν έπισχαπον 
δ πρεβδύτερος, χα\ οΟτως τδν έν χινδΰνφ χαταλλάξα*., 
χαΟώς έχείνος δπόθηται. ΕΙχότως δέ τοΙς έπισχόποίς 
ή λύσις άνετίδετο των έπιτιμίω» διά τε τήν ήδη 
^ηΐεϊοαν αΐτίαν, χαΐ δτι τοΓ^ άρχιερευσιν ή έξαγό« 
ρευσις αρμόζει , ώς δεσμεΖν χα\ λύειν δ<δυνημένοις• 
Και 01 νυν γάρ λογισμούς δεχόμενοι μοναχοί , εΐ μή 
ές άρχιερεως έπιτραπώσι δέχεσθαι λογισμονς, οίιςε 48 ΙΝ ΟΑΝ. VIII ΟΟΝΟ. ΟΑΚΤΗΑΟ. 50 

ΐ€9υΛΪ^ οΟτ$ λύβιν Ιχουβιν Ιξουσίαν. ΤοΙς γ&ρ ΙβροΤς Α ηίβί €ρί9€ορο €οηθ6(1βη1β Ιά Γβαιηΐ, ηβφΐβ 1ί|;ιιι4Ι &ποστΑοις τ4]ν έξουσίαν ταύτην ε^χεν δ Χριστός. 
Τόχον βΙ των αποστόλων οΐ αρχιερείς πληροΰνιν. ΑΡΙΣΤ. € Τ^ έν χινδΰνιρ χαθβστΰτα χαταλλάξαι 
ι τοΖς ΐ€ροΙς θυσιαβτηρέοις ΘΛων ΙεριΟς, έρωτάτω 
€ τ&ν &ΐΕί«χοπον, χαΐ χατά τ6 λεχθίν ποιβίτω. » 

*0 κρογραφβ\ς χανών παρ* έπ&7χόπου τ4)ν χαταλ^ 
λβγί^ν προσέταξι γίνβββαι* ό βέ παρών βιατάττιται, 
χβηΑ γνώμην του Ιπισχόπου, χα\ τηρ^ πρβσβυτέ- 
ρ»β ταύτην τιλιΙσΟαι. 

ΚΑΝΟΝ Η*. 
« ΙΙίρΙ των τοίις ΙΤατέρας α^τιωμίνων, Μα\ 6βΤ8 
1 μι^ββνΐ διαβββλη μένων έξβ?ν«ι Ιπιαχόπου χατ• Β 
€ ηγορΕίν. Νοομήβιο; έπ{βχοπο( Μαζουλιτάνος 
€ ιΐπβν * ΕΙσΙ πολλο\ ούχ αγαθής ανάστροφης, 
< οΓτινβς ήγοΰντακ τοί^ς Ήατέρας χα\ έπισχ^ 
€ πους (II), ώς Κτυχεν, όφβίλειν ένάγβσθάι* τους 
« τοιούτους β€? προσδέχεσθαι, ή μή ; Αύρ^ιος 
• Ιπ(<ηοπος εΤπ&ν* *Αρέσχει το{νυν τ!) αγάπη 
β ύμων τους είς τίνα μύση ΙμτΕεπλεγμΙνσυς χατά 
1 Πατέρων φωνήν xα^ηγορ^ας &7:οτ(θεσ6αι ; Έχ 
« πάντων των έπ σχόπων ελέχθη * *£άν βιαβέβλη- 
« ται ό τοιούτος, μή προσθέχεσθαι. 
ΒΑΑ2. *0 ς' χανών τής οΙχουμενιχής δευτέρας 
«υνόθου βιορίζιται μή είναι εύπαραδέχτουςεΐςίπισχό- 
πων χαλ χληριχών χατηγορίας απαντάς * Αλλά μόνους ηβςυβ βοΐνβηίϋ οΙΙαπι ΓλουΚ&ΐβπι Ιΐ8ΐί>«ηΙ. 8«€ηι 
βαίιη «ροΒίοϋδ €0 ροχβ8ΐ«9 1 ΟΙιτίβίο ολιλ. Ιη 
^ροβιοΙοΓΟπι ροΓΓο Ιοΰαιιι •ιιηιιηΙ η€6Γ<Ιο!ο 
8υ1ι«ΐίΙυϋ «ΐιιυβ βαΙΓβαΙ βυηΐ. 
ΑΒΙ8Τ. € $8θθΓ(1θ9, ηυβιηρι&ιη Ιη ρβΗοπΙο €οη8(1• 
€ Ιυΐυπι 82ΐοη$ »Ιΐ•ΗΙ»α8 κοοηοηί&τβ ΰηρΐβηβ, 
« €ρί$€οραιη ύοιιβαΐ•! ; βΙ» ςίΜΚΙ «Ι νίβνηι ΜΙ• 

ι ΪΆ€\ΆΧ, ι 

€ιιηοη λπΙββΟΓ'φΐΐϋ «5 βρίβοορο β€Γΐ ι«€οηοίϋ>- 
(ίοηβηι ιη•ηι1»νίι : &ι ρπίββηβ βΐΐιπι » ρΓβιΚιγΙβΓίβ 
€υπ) βρίΜορί νο1υηΐ«(β β&πι ΑβΗ ]υΙ>βΙ. 

ΟΑΝΟΝ νΠΪ. 
ι Ββ ί'ιβ ςυ{ ιηειίοΓββ ηβία 6ΓΐιηΙη»ηΐαΓ, βΐ ο! ηοΐϋ» 
« ου}υ8 νΐΐλ ίηίιηαΊα Ι«Ικ>Γ»1, ΠοβΑΚ βρίιοοροη 
« λοοοΜΓθ. ΝαιηΙ(ϋυ• βρίβοοροβ ΜιιαΙιίίαυβ <ΙιιΙΙ : 
ι 5υηΐ πιυΚί ηση Ιιοη» οοηνβΓΜλΙοηιβ, ςαί βιΙ- 
I «ϋπίλΐκ ιη3}θΓβ9 ηλίυ €1 βρίββσροι ιΐ6ΐ>€Γβ ρββ- 
• &ίιη βΐ ίβτη^Γβ Γ608 Β|[1 : 608ηβ οροπβΐ ιθιηΐΐ• 
< !€Γβ, λη ηοη ? ΑαΓ6ΐ{υ8 βρίιοορυλ 4ίχΙΙ : Ρ1>ΜΙ 
ι ^τ%ο (Ιίΐβϋΐίοηι Υ65ΐπκ βο8, ςοΙ ιιΐίςυιΐΐιυβ 8€«- 
ι Ι6π1>υ8 ίΠιςυβλΙΙ 8αιιΐ , 8ϋϋυ8«ήοηΐ8 νοοβαι- 
€ •ϋνβΓ8υ8 Ρ81Γ68 «ιΙβΓβΤ Α1> οιηιιιΐ)»!. 6ρΐ80θρίβ 
ι <Ιίοΐιιιη €81 : 51 ς(ΐΐ8 ίηίλΐηΐ• ΙιΙιΟΓβΐ, μ λ^Ιιηίΐ• 
€ ΐιΐυΓ• ι 

ΒΑΙι9. $βιΐιΐ8 €«11011 υιιΐν€Γ88ΐίβ ο^αικΙβΒ $γ{\οά\ 
οίοΐαίΐ, ηοη 6$8ο οπιηββ «ι1 ορίβοοροΓΟπι οΐ εΐ6π• 
οοηιιη 8(!0ΐΐ8λίιοη68 οι)ιηΙηβη<Ιθ8, 8θθ β08 8θ1υπι τους άνεπιλήπτους. *Ανάγνωθι ο^ν τ6ν τοιούτον χα- ^ Πυί 8υηί λ ^«ρ^€^βιι8^οη6 οΙΙβηΙ. Ιιβ^β ητ%ο «ιιαΐ νόνα ηρογενέστερον όντα * χα\ της παρούσης ουνόδου 
χανόνα ρχη', ρχθ', ρλ' χαΐ ρλα'. 

ΖΟΝΑΡ. Κα\ ό ρχη' χανών της παρούσης συνόδου, 
χλ\ ό ρχθ' χα\ 6 ρλ' περ\ ταύτης της υποθέσεως 
βιατάττονται, πλατύτερον διαγορεύοντβς τ^νες ε1σ\ν 
Αδβχτοι ε!ς έπισχόπου χατηγορ{αν• Κα\ ή δευτέρα δ^ 
οίχουμενιχή σύνοδος, προγενεστέρα ούσα τής συνό- 
δου ταύτης, Ιν Ιχτφ χανόνι περ\ τούτου τοΰ χεφα- 
λαίου ώρίσατο, διαταξαμένη τίνβς δεχθήσονται χατη• 
γορουντ<ς Ιττισχόπων χα\χληριχών« *Αναγνωατέον ούν 
τ^ χανόνα έχείνον χα\ τήν έχβίνου Ιξήγησιν. Τδ δ^, 
•βχ αγαθής επιστροφής, &ντ\ του ούχ αγαθής διαγω- 
γής, ο6 χαλου β<ου, εΓρηται. 
ΛΡΙΣΤ. ι Έδοξβ τους ε{ς μύση έμπεπλεγμένους ΰοηοηβπι, ςυί 681 ιηΙί^αίοΓ; «Ι ρπΒ86η4β 87ηο<Η 
ο•ηοηβ8 118, 123, 130 οΐ 131. 

ΖΟΙ^ΑΕ. €6ηΐ68ΐπιο8 ςοοηυβ νΙ<!68ΐιηυ8 οοΐονυο, 
νίσ«8ίιηα8 ηοηυβ, βΐ ΐηο6ΐίηιυ8 Ιιυ]ιΐ8 8700^1 οαπο- 
ηοΒ 68(1βαι Ιΐ80 «Ιβ τβ <1ίβ8βηιηΙ, βΐ ίυ8ίυ8, ςοΊΙ»»•• 
ηαηι ορίποορΙ ηοιηβιι ά^ίοττϊ ΗουιΙ ϋοβλΐ, βζρο• 
ηυηΐ. δβευηιΐο ({υοςυβ 08€ΐιιηοιιί€ΐι 8]ηιθ(1υ8, ςη» 
ΙΐΑΟ βγηοθο ^ιηΙίηιιίοΓ ίαιί, Μβιη Ιιθ€ ατ^υιηβηίαιη 
86χΐο €•ηοηβ ροηΓΒθΐ8η8, ςυίηοιη βριβοοροπιιη &£ 
ΰΙβρίεοΓυαι λΰ008•ιθΓβ8 8<ΙιηΗΐ6ΐΜΐι 8ίη1, ^ΙββηΙνίι. 
Ι8 6Γ|^ οηοη ουηι 8υ3 βγρίίοβίίοηβ Ιβι^οικΙοβ. ΗΙιιιΙ 
τύΓΟ, €θην€Γ88(ίοηΐ8 ηοη 5οη9κ, ρΐΌ νίο ιηοήΚ>ιΐ8ΐ)ΐιο 
ηιίηίνηβ ρΓθΙ)8ϋ8, λεοΐρΐβα^υοι. 
ΑΒΙδΤ. € νίβυηι β8ΐ, αΐ \ϋ\ ηοί βοβΙοΗΙιαβ βαηΐ ε κατηγορίας μή &ποτ£θεσθα(* άλλ*&δέχτους είναι Ο ι Ι1ΐ8ΐ|υ6•1ι, αοουβλίίοηββ ηοη 6<Ι»ηΐ ; ηβε %ά 
ε πρ^ς τ6 χατηγορείν. ι ι οηπιβη 8ΐίουί ιηΓβΓβηιΙυηι 8(Ι|ΐιΐη>η«υΓ. ι 

ΕΓρηται χα\ Ιν τφ Ιχτφ χανόνι των Ιν Κωνσταν- ΒΊεΗοΓ «Ι ίη 86Χΐο 58ηεΐ0Γυιη ΡβΙηιιη Οοη8ΐ«η- 

ΟαίΙΙ. ΒβνβΓβκϋ ηοΐ». (II) Τοϋ^ χαχέρας κα\ έχ/στκόΜσνς• 6γ9Β€ΙΙ8 
Ιιοηιηι οηοηαηι ίηΐβΓρπΜ. ιηα)ον0$ ηα/κ, ίιιΐοΓρΓο• 
ΐ•ΙιΐΓ πατέρας. ΙηΙ>»(ίη• βηΐπι βιΙΗίοηο, βι (|υ8 Ιι«€ 
νβΓ•Ιο 6η‫ Ιι«υ8(9ΐ 6«1, Ιο€ΐΐ8 Ηιο 810 Ιβ^ίΙαΓ : 
Ρητΐ«Γ«α ειιηΙ ψΜητμΙηΗηιΙ ησΛ ^ιμμβ «οΝν^ηβϋ'ο• 
ηΪΜψ φύ «ΚΜΐίπιαιιε ηαήοη^ ηαίιι μ/ €φία€θψο$ ρα8• 
ιΐΜ νοΜΟΐιβ Ιμ 9^6^αΧίοηαη ρηί$αηέίοί ; ςυ6ίιΐ9ΐ<1- 
ηΜΜίυπι ΒΙοιι;8ίιΐ8 £ιί(|;υ»8 Ιη $ιι& ΙιΟΓΰηι €3ηοηυιη 

€θΙΙθ€ΐΜΜΙΟ Ιΰ^ίΙ. Ι)1)ί 6ρί800ρί 4Ί86Γ16 νΟΟΑΠίΟΓ 

ϋΜνοΓΜ Νβπι ; ςιιο εΐίαιη ηοπιίηβ >ρροΠ&ηΙ«ΐΓ 8 
ΙαΙΙο, ριρ« Βοιη^ηο, ίη Γββοήρίο βα θΓίβηΐ8ΐθ8 
ρΓο ΑιΙΐ8ΐΐ88Ίο οίτοΠίβ, θΐοβπΐβ : €τίΜίηαΐίοΜ$ ηια- 
^«^ιιΜ ιιαία ρη άΐίο» η^ βαηΐ, ηηί ρη ίρΜοη ηκί 
αίηίιια ίηϋΛΐίΛΛί. •ί (αηισιι ίρ$ί ι^ιομι α ίη^ρτ^ί^η• ήΗΙβΛ αρρβπιεηηί. «Ι α€ίί$ ρκΑ/ίεΐε άθ€Μ(Ηηί οηηηι 
Λ€ €ατ€Τ€ 9^ρΐ€ί9ηΒ αί^ίΐβ ίηβηίΰίίια, Η ντίφρΐβΗΛη" 
$ίίήΐ€ίΗ βίβηί β(γιΐ€ βοηνβηηήοηετη άηαη. Μ, 
ΓοβΟΓίρΐ. οαρ. 20, ηοτηοη ιι οοροϋίο €8ΓΐΙΐ8ρ;ίηοη8ί 
1 8ηΙ) βηιΐο Η^ϋ^ίιο. «ηηο Οοηιίηί 3Α8• αΗί (ΙίοίΙιΐΓ : 
ϋΓαΐΗΒ $ρη€ορΗ$ αίχίΐ, Μαιιί^βκχηι «ιΙ ίΐ/χιη ηύη 
€αβ Ζ>ίί, ηηϊ ΑχίϋίΙίίαίβΥΐι ^01ι^«ιηη^^• 9€ά ΗίαΜί^ 
^ί ειιρ^Γ^ίΐΒ ϋΐνΰηίοτ €ί ρψ\η€φρ$ €%ί. ϋη4€ $ί βιη'8 
πΐΜΐέ^Μΐ 9ΰΙ εοηίνΜί€ΐίο$Η$ €ΛίΙΐ!€τίί ίιι ηια]οτ4ξη 
ααίιι, 9€ί αΐίαναιιι ^ακβαιη Η^^ΜέΗί^ α ΙΗ^μι νΐβίηίε• 
€ρηΰορΗ9 $ίΜ€ΦηΗ$ «ει, αΓ^χαΙχΓ; ρΓβ«#|^ΚΓ, α ε^ατ; 
εί «ρίΐΰοριιι, α άαοάηΐψΛ ϋοηζαΰηάοΐίΙηίΜ αΗάίαίηΎ • 
€οηήΙ. Γ»ηΙΐ8|(. 1« οιη. II. 51 ΤΗΒΟΟ. ΒΑΙ^ΑΜΟΝ Β8 

ϋΐΜροΙβ €οη{τ«{|[αΐθΓαιη οηοηβ, αοοομιογμ »<< Α τκνουηΟιι βυνβλΜντων &γ<ων Πατέρων {&Ι^ Ανβξιτά. 

6ρΐΜορο• αεοιιβηηιΐοβ &ίη6 οι^ιηΙηΑΐίοηβ ηοη ηά• στως «οίκ κβτηγίρβυ; €ΐς χατηγ^ρίαν ίικιηΛκ^α^ 

ιηίιΐί. δβ«Ι ρπιηο Γ6Γΐ|{ίοη6ΐη βοΓαιη βιαιηΙιαΓβ, ηβ 

Ιι«ΓβΓια §)ηΐ ; ιΐβίηϋβ 61 οριηίοηββ «ΟΓυιη ΐΒνββιΙ* . 

%βΨΒ,Μ ΓθΓΐ6 ϋοη<Ιβιηη8ΐί βίηΐ, 3ΐιΐ €^6€(^, «ιιΐ «χ• 

€οιηιηυηί€λϋ, αυ( •5 «Ιίί• οΗπ)ίηϋ)ΐΐ8 «(«υηΐΙ ; βΐ 

ιΐυΙ ίοπβ 86 6ηιιιίηυιη Ιρβί* ο1>]β€ΐθΓηηι ίηηο66ηΐ6• 

ηοη Ο8ΐοη<1ίΐηΐ. Ηο6 ίΐ2ηο6 61 ρΓχββηΐί ▼{(ΐ6ΐιΐΓ 6α- 

ηοηΙ* ιι( η^ηιο, ηιιΊ 61 ΐρΐ6 ΰΓίηιΙποιη Γβαι Μ, •4ΐ 

6ρΐ8€6ρΐ Α€εηΑ«ΐίαιΐ€ΐη »<1ιηίιΐαΐυΓ. 

523 €ΑΝΟΝ IX. 
• 0<ΐ ϋβ, ΐ|αί ρΓο 8ΐιοΓαιη ρβοοίοΓυπι ιηβΗΐΙβ 6ΐ 

.» 6€6ΐ68ί•5ΐΐ60 6<Κΐα 6]ί€ίθΙΐΐΜΓ• Αο^υβίΙϋΟβ 6ρΙ• 

« 86ορυ8 61 ΝυηιΙ(1ί68Β ρΓονΙηειβΒ ΐΡ|8ΐοβ «Ιίχίΐ : 
« ΙΙθ€ (Ι666ΠΙ6Γ6 ν6Ηιί8« ιιΐ 608, ςυΐ ΡΓΟ ιοοηιιιι Β 

• €Γίηίηαιιι ηΐ6Ηΐί8 ΕοοΙο^ί» ^^6€I^ μμι , •1 
ι ςιιΐ8 6ρΐ86ορΐΜ ¥«1 ρτοιΗγΙβΓ Ιιι 6θΐιιιηοηΙο• 
4 ηβη ?6εΙρΐ8ΐ, {ρ8β ςαοηυβ ρ%ν\ €ΐιιιι 61$ 6η- 

• ιιιΐηΐ ο5ηοχίη8 τΙ«ΐ6»ΙθΓ, ^νΙ ρΓορηί 6ρΐ86θρΙ 
ι 69ηοηί€8ΐιι 8βηΐ6ΐιϋ»ιιι 60^ιΐ|;ιηηΐ. ΑΙ» οιηιιΙ1>ιι§ 
< 6ρΐ86ορΙ$ ϋίοΐυηι 6«1 : ΟβηΙΐΜλ ρΙ>€6ΐ• » 

ΒΑΙ^9. Ι46|6 •θΒ6ΐοηιαι αρο•1οΙοηιηι 6•οοη6ΐ Η, 
12, 52, ΑηΐΙοοΙιοη» §]τηο<Ιί 6•ηοο6ΐιι 6 61 ΒιπΙΙ• 

661)818 %^ηοά\ 68000610 13, (Ιθ66ηΐ68 Ι|Ι|Ι<Ι 46||61| 
Οβη 618, ηαΐ όερΟβΙΐΟ• ^61 86|(Γ6|010• 6ΐ6Τί608 16- 
€*φΗΙ0ΐ : 8ίηΐΙΙΗ6Γ 6| Π8, ςηΙ Ιθ{608 Β6|{Τ6|0Ι4Μ το- 

6ΐρΙοαΐ• ΡΓΦΜπβ 001601 €0000 (ΐ666ΓοΙΐ, οΐ είοπεοο ΜραΜχ896α( • άλλα «ρΰνον Iξ8τ6^^ιν τΐιν θρηοχ8(2ν 
«δτων, Γν« μ){ αίριηχοί Δοιν • ιΐτα χαΐ τάς ύιηλή• 
ψ8Κ αδτων Ανκρβυν^ν , μήιητο «οτιτνΜομένοι •1φ\» 
χο\ άΐΒοβκβλημένοι » χοΐ άχοινώνΐ}το| , ή ύφ* Μρ^ν 
4«* Ιγχλήμοϊκ χατηγορούμβνοι* χα\ μήιη• Αθώους 
ΙοΕοτοϋς των 1«•χ6έντΐΜ οΰτοίς έγχλημΑτοιν άπέ^«- 
ξον. ΤοΟτο γοΟν χ&\ τψ ηαρ^ι ^χιΤ χανδν», τ& μή 
τίΜΐ Ινοχον έγχλήμοΦίν Βνια «Ις χατηγορίαν Ιιηοχ6- 
«00 ΐΜρα2έχ890α(. 

ΚΑΝΩΝ β*. 

€ Π8ρ\ των χατ* άξίαν των οίχείων Ατοικημάτων του 

« Ιχχληοιαστιχου βυλλ^υ Ιχβολλομένων Αύγου• 

< βτΤνος &π(9Χθκος χαι τονοτηρητής της Νοομκβ&» 

€ χης χώρας βΓι» • ΤοΟτο όρί^αι χβταξιώΜτο » 

€ ώοτβ τους &ξ(ως των οΐχβίων έγχλημ&των &ιι6 

« τής Έχχληοίας («ωχΙ^ντας, ΙΑν τις έπΙοχοιης 

9 !| «ρ6θβΰτ<ρος Μξηται ιΐς χοινωνίαν * χαλ «6- 

€ 'ΛςΙη μ1)ν τφ Γσφ Ιγχλήμοτ{ ύικύθυνος φβν) 

4 &μα το(ς του οίχιΐου ίιησχ^κου τήν χονονιίΕΐ^ 

4 ψηφον Αχοφ:νγοο9ΐ• *Α^ «Αντων των ένιβχΑ- 

1 «ων Ιλέχθη * Πβοιν Αρέ9Χ€ΐ. • 

ΒΑΑ5• *ΑνΑγνωΟι των Αγίων ΑποττΑων χαν^νος 

ιβ*, ί^\ λβ% της Ιν *Αντ(οχ((9 συνό^υ χαν. ς\ χα\ 

της έν £οιρ^ιχ{ χαν. ιγ^, ^ιβάοχοντος χί όφβΟιι γ{ - 

νισθαι β(ς τοΟς διχομένους χαΟι^ρημΙνους ή Αφωρι- 

ομένους χληριχούς- ώβούτως χα\ β (ς τοΙ»ς &χομέ• 

νους Αφωριβμένους λαίχοΰς. *0 €1 κορών διοριζβτακ ΕοοΙοβΙο 6}66Ι08 ρηφίοτ ]θ8Ι0• 8ΐ» Ιροΐ8 ρ6Γρ6ΐτο« £ τοίις βιωχθέντας Ακ5Έχχληο(ας χληριχους βιΑΑξίαν Ιοπιπι 6ΓίπιΙηοηι ροΒΟββ, $\ οΙΙοβ 6ρί8€ηρα8 νβΐ ρΓ»• 
8ΐ>7ΐ6Γ οΑ οοοιπιυη!οο6αι 8θβο6ρρΓίΐ • Ι8 ςοοςοο, 
οίιηίΐίίοτ 06 ςιιΙ •086ΐρΙΐ0Γ, ροοΙοΐοΓ. Ιίβ ογ^ο, ςυ» 
οΐ) οΙΙίβ οιηοηΗιυβ 61 ο ρι«86ηΐί 6οη8ΐίΐαιο 8ηηΐ| 

Γ0ΐΐ6Οΐίβ, ΐΙΙΟ (|00(1 81 6ΐ6Η€υΠΙ (|6ρθ$ίΙΐΙ01 0ΐίθ8 

6ρ!8€θρηβ ίη οη66π1ο1οΐ6ΐο οοπιιηυηίοηοπι 80806- 
Ρ6γΙΙ, <1οροη6ΐα?: βΙ ϋοίοπι υηα οαοι βο^Γβ^Ιο 
ΟΓονεηΐ, 86|^Γ69λΙιΙΙαΓ. ΡΓορΐ6Γ6ΐ 6οΙοι ρΓ^6αο 
ηιιοςυο 6θοοη (Ιίειΐ : 5ίπιίΙιΐ6Γ οο Ι8 ςαί Εοτίββΐο 

6]66ΐ0β 681, 6ρΪ860ραΠΙ, ςοΙ 6001 8ΙΙ866ρΙΐ, 6886 ρΟ- 
0160111101. Νθΐ8 001601, (\ηθά 6ΐίθΟΙ ρη8860Ι 60000 
1100 €ίΐΓ8 6Χ8Ηΐ1θ8ΐΙθ060Ι, 86<Ι ρ08ΐ €ΟΟιίθΟΙΟΟΐΙθ• 

0601 ρ666θ!ο 6θον6ηί6Ηΐ6αι, νοίΐ 6Ι6Π600 <ΐ6ροοΙ 

νοΙ 86|[Γ6({9ΐη. έχδίχηοιν τοϋ παρ* αυτών τολμηθέντος Ιγχλήματος , 
ΙΑν £τ8ρος Ιπίβχοπο; ή πρισβντβρος δίξηται «Ις 
χοινωνίαν, χα\ αύτδν ομοίως τφ ^χΟέντι χολΑζβ- 
βΟαι. Συναγαγών ουν τΑ καρΑ των Ιτέρων χονύνων 
χα\ τοΟ 7(«ρ^ντος χανόνος βιοριοθΙντα, ιΐχέ δτι, ΙΑν 
χληριχ^ν χαθ]|ρημένον βέξηται Ιτ8ρος έχίβχοπος λίς 
χοινωνίαν Ειρατιχ^ , χαΟαιριθήοιται * &Αν II μοτΑ 
Αφωριαμένου συνιύξηται, Αφοριβθήοιτακ. ΑιΑ γΑρ 
τοϋτο χα\ ό «αρών χανών βΤιαν Αμοίω; τφ έχβΐη• 
βέντι της Ιχχληοίας τ>>ν Ικξάμινον αΰτ^ν Ιχίθχο«ον 
χολΑζιαθαι. ΣημΕίωβαι δλ 9τι χα\ 6 ι:αρών χανώο 
ο6χ Ασνντηρήτωςι Αλλ^^ μιτλ χαταδίχην Αξίαν τ^ 
Αμαρι^ματι 6έλ8ΐ χΌΙ^ς χληριχοΰς χαΟαιροΤο^ι ή 
Αφορί(«οβαι. ΖΟΝΛΚ. Ηθ6 ίϋοο) 8θθ€ΐοηιηι ορο8ΐοΙοηιιο οο• Φ ΖΟΝΑΡ. Τούτο χα\ οΐ των Αγίων ΑποοτΑοιν Ι τ» ΐΐ66ίθ108 61 ΐΙθΟ<ΐ66ίθΙΙΙ8 61 ΐΓΪ068ΐθΙ08 8ϋ60ΙΙΐ1α8 

6008ΐίΐυ6ΓαπΙ. ^αβρ. ί^ίΜΐΓ Ιο ϋ§ βοηρίο 8ηοΙ, ΙιΙο 
611801 βοΠΙΰΙοοΙ. 0ηίο6ΐΐ8οι 8]Ταο(Κ Αηΐ{θ6ΐΐ6θ» 60- 

1100 β |]6 60<Ι60Ι Ιθι|ΙΐίΐΟΓ, Οΐ 8θπΙί66α8!8 68000 13. 

ΑϋΙΒΤ. 4 ΟοΊ ουπι βχοοοιιοοοίοοίο 6θθΐσιαοί60Ι, 

ι Ιρβΰ 8ίΐ 6Χ601ΙΐαΐΟΙΐίθ8|Π8. * 

0»ι ο ρΐΌμιιο βρίβεορο οχοοαιοιοοίεοΐοοι ?66ΐ- 

ρΊΐ, 61 6001 00 830Γ8 ηΐίθί8ΐΓ9ΐ, 86{[Γ6(^ΐίθη}8 000 
Ι|η8Γ08, 61 ίρ86 βίΐ 6ΧΓΟΟ)ΙΟΟθίθ01υ8. 3ίαιίΠΐθΓ 61 
({σΙ Ιΐ»Γ6ΐί6ΐ8 60ΠΙ0ΐαηί€0ΐ, ϋβςοΟ 600)ρΓ660ΐ0Γ , 

6010 βΑ6ΐίϋΗ8 06 6θπιιηοοΐ€βΙ; 86ιΙ £6616810 οχ- 
ΙηΐιΙοιΟΓ. 

εΑΝΟΝ χ. 

ι ΟΟ ^68ΐ>γΐ6ΙΊ$, ηΐΐί • ρπΐρηί$ 6ρΐΚ0ρί8 €00(16- 10^• χα\ ιβ', χα\ λρ\ (ιιτάξαντο. "Α γοδν Ιν έχιίνοις 
έγράφη,.χΑνταΟθα Αρχέβουαι. Κα\ δ της Ιν *Αντιο- 
χιί^ βέ συνόδου Ιχτος χανών ιηρΧ τούτου ΙιαλαμβΑ- 
νδΐ, χα\ 6 ιγ* της Ιν Σζρδιχ||. 
*ΑΡΙΣΤ. 4 Ό αχοινωνήτφ κοινωνών Αχοινώνητος. » 

Ό τίν ύ7(6 του Ιδίου έπ&3χδΐοου ΑφοριβδΙντα δβ• 
χόμινος, χα\ 9υλλ^ιτουργών^αύτφ, έν βιδήοιι ών του 
Αφοριαμου, Αφωριαμένος χα\ •6τΗ Φκω• Όααΰτως 
χα\ 6 αΙριτιχοΤς χοινωνών, χα\ ουνιυχ^μβνος α^τοίς» 
τοΖς «ιβτοίς ο6 συγχοινιηνήοοι« ΑλλΑ ^ςΈχχληοίβς 
Ιξιαθ^9<ται. 

ΚΑΝΟΝΚ 
• 1Ιιρ\ ι;ρ&9β»τέρων των Αιΐι'^ τών οΙχ<ίων χαταγι^ < ¥»ι•«βμένι»ν Ι«ΐ9χ4ιηι»ν *Αλύιηος έπίσχοπος το- Λ 
« Ίοτηρητής της Νονμιβιχης χώρας βίταν • υύδέ 
1 ΙχβΤνο &Γ 9(β^51βαι, Τνα, β^ν τις τυχ&ν πρβββύ- 

< τβρος» Αιιλ τοΟ Ιθ^ου &κι«χ6που χαταγνω7θ&\ς, 
«- φυ«ι4τητ< τινι χα\ 6πβρηφαν(^ ΙπαρΟε^ς, ήγή• 
€ ο»ται ^<λ<ιν χβχ^ριαμίνως &γΜ τφ ββφ προ9• 
« φίρην, 1} £ιλο άνορΟοΰν θυσιαστήριον οίηθείη 
« χβτ& τής Ιχχληβιαστιχης «ίβτβως χα\ χαταβτά- 

• «ιως * έ τοκουτος Ατιμώρητος μή Ιξέλθ^ο* Βα- 
1 λβντίνος ΙηίνΜηος της πρώτης χα6<9ρας της 
« Ν«νμιβ{χης χώρας βΐιην • *Αναγχαίω; τξ έχχλη- 
ι βιβατιχΐ) ικ{βτ<ιχ«\τάξβι αύμφωνά είσι τα ηαρΑ 

• το» Α&λφου ήμων *Δλαπ£ον προβνιχ6έντ«. Λοι* 
€ «6ν τί &χ£ΐ τι) ύμιτ<ρα Αγάχη βΓπατβ. ΊΙ σύν 
« 0^ €ΐ«ον* Έάν τις κριο^ύτιρος, χατά του 19(ου 
4 1ιιι«χόΐ(ρν φυιη«0Μς βχ(9μα. ιβοιήα]| , ΑνΑβιμα "^ ΙΚ ΟΑΝ. IX €0Η0. ΟΑΚΤΗΑ&. 54 

€ ιηηαιιΐη^ ΑΙ/ρΙυβ βρίΜορη• τβ|ροηί§ ΝυπιίθίΓ» 
< Ι€|[9ΐα8 (ΗχΗ ; Νβο 1Πυ(Ι ρΓ»1(ϊητιΙιΐβη(1ηιιι €$ι, 
€ υΙ 8! ςαίβ Γογ1« ρΓββΙγΙβΓ ■ ρΓορπο 6ρίΐ€ορο 
€ Γ0ΐιιΐ6ηιη3ΐυ8 « ΐυιηοΓβ ((οοίίαιιι βκ ΑΓΓ0}ζ8ΐιΐ!& 
€ βΐ^ΐυβ, βχΙβϋιηανβΓίΙ (Ι6|)«Γ6 86ρ;ΐΓαΐίπι ϋϋο- 
ι 83η€ΐ8 οβ<;ΓΓ6, γΰΐ Αΐίιΐϋ 8ΐΐ8Γ6βΓΐ^€ηι)ιιιη ραΐΑ- 
I νϋΗΐ αϋτβηαβ βεεΙβδΪΜΐίο^ηι 0<)βπι βΐ οοο8ΐί• 
€ ΐιιϋοηβιη : Ί8 ηβ Ιηαρυηίβ • βν9(ΐ3ΐ• Υβίβηϋηιιβ 
ι θρΐ8€θριΐ8 ρπιη» ϋ&ΐΙιβ^Γ» ΝιιιηίιΙίεχ ΓΟ^ίοηίΒ 

• (ΙΊιΊΐ : Ν6€6889ήο βοοΙββίαβΓιο» (ίάαΐ «Ι 0Γ<1ίηΊ 
€ €0ΐΐ8βηΙΙιιηΐ, ςυ» λ ίηΐΓβ ηο8ΐΓθ Αίγρίο ρΓο* 

ι 18Ι& 8ΙΐηΙ• Οαοά 8ΙΙ|)6Γ€βΙ, (ΐοίϋ ν65ΐΓ9Β ΥίΐΙΰΙαΓ 

• ιΙΠβοΐίοηΊ (ΙίαΙβ. 8χηο<ίιΐ8 ά\\\ΐ : δι ςυίβ ρί6- 
€ 81>7Ι(;Γ 8(1ν6Γ8α§ ρΓορηιιιη βρί8€οριιιη {ηΩ«1υ8 
^ β€ΐιί8ΐΜΐ Γθ€€πΐ, βίΟη^ΐΗβιη.'ΐ. ι ΒΑΛ& Ό λα^ Αποστολιχ^ καν&ν το^ κχραβυνά- 
γοντβς, «ληριχοξ»ς μέν^&ντας, χα0αιρέα84 χαθυποβάλ- 
2β«» ΜΜΐς 9Ι«.Αφορ(ζ<•θ«ι ΒίΛρίζ•^^^^ «^λήν μβτά 
%ψ/ηψί χ«1 ΙιντέρΑν χιλ τρίτην ««ράχλησιν. Η) 8λ 
««ρ4ν καιι^ «αΐ φ ς/ τ{(ς ϊ^Γφγγμ^ ^^νχΟ<ματ(ζβι 
τουτοος» Τίνι γονν ά^Οομβν «τρ^«χβΤν ζητητέβν. 
Όί^μΜΐ οΟν 1^• χα\ &μφΜ «ατ& «οΐις χαν^να; γβνήα•- 
«Μ. Πρώτον μίν γΑρ κατΑ τ^ν Ανοντολιχ^ν χαν^να 
€ΐ οχιοματιχο\ ιιαραγγιΐ^ήοονται τον χαχου Απο^έ- 
ο9αι * χα\ μή «οιαίέντβς* χβΑαιρβθήοονται Ι| Αφορι• 
α^σονται * «1 βΙ χβ\ οΟτω τ^ φυοι^τι , τουτέοτι 
τί) χινοδοξίφ χιι\ τ^ ΑνηχοΙφ, ΙμμΙνουαιν, Ανα94- ΒΑΙ«8. ΤΓίοοβΙηυΒ ρΓΐπιυ8 οληοη όρθ8ΐοΠ€θ8 β08« 
ςυΙ II οοη^Γ^οιίοηθ (ϋτβπυηΐ, $1 οίηΐ φίΜοιη €ΐβ• 
Ηο•« (ΙβροβΙΐίοηΙ 8ΐι1)ίίειΙ : Ιοίεοβ λοΐ€ΐη 60(^Γ«^η^ 
(ΙοΦοηιΙι ; 9^ ρθ8ΐ ρΓίπιιηι βΐ ββοιιηιίοιη οι ΐβηίΑηι 
«ιίαιοιιΐϋοηβιη• ΡπΜβηβ ιιιίβηι Μηοη βΐ 8βζΐιΐ5 

08η^€08ΐ8 008 0ΙΙ8ΐ1ΐΟΐη«ΐίΖ8ΐ• ΟΐΙΙ(Ι «Γ|0 801|αΙ 

4ΐ«Ι)οοιη«8 ^α»κη<1ιιπι β8ΐ. εζί$ΐΙιηο «γ|;ο» !Ι|ιιοιΙ 
ιιίΓοιηςυβ Οβί οχ αιηοηΊΙ>ιΐ8• Ρηηιυιη οηΐιη 86€ΐιη- 
ιΐυιη οοηοηοηι &ρο8ΐοϋ€υηη 8€ΐι!8ΐιιηϋοΐ8 Ηβΐιοηΐ{8- 
ΜΐιΐΓ, βΧ4^ * ιη»1θ8ΐ)8ΐΙα6»ηΐ: 6ΐ,ηΐ8ΐ ριηιοΗηΐ» 
ϋβροηβηίαΓ ιηβΐ 6ΐοοιιιιηιιηΐ€8ΐ)υη(ιΐΓ. 81η ουίβιη 
8ΐο ςοοςοο Ιη ΙηίΙοΐίοηβι Ιιοο οβί, τοηβ |[Ιοη» βΐ μαιτι χαθννοβληΐήβοντ*•, ώς β8«ηι»^α μ^λη έχ του ^^ ^^οΙιβιΗοηΐΊο• ροηιίιβίΐηΐ» αηαιίιοηιοϋ 8υΙ)]ιοί6ΐιΐοΓ 

ύγιαίνοντο; «ώμβτος της Έχχληο^ας Ιχχοχέντβς. Τ6 

γΑρ Απ«ντ8ίίΐ8ν ΑναθβματίοΟηναι τοΟς μή θιΑ &>γμα« 

«ιχ^^ν «ρο9Χ8χρουχ^ας ^τ(^ν. Αλλ Α ^ΚιΑ Αλαζονοίαν 

χα\ «0^ χονφ^τητα χατΑ της Αχχλησιατηχης κ«τ»« 

ατΑ9««βςΑτβκτήααντας, βαρύτατα 4ατιν, ώς Ιμο\ 

€θ!«1. *Ανάγν•ι(^ χ«\ τ^ν α' χχνόνα του μιγΑλο» 

ΒαιαιλβΙου• Μάβχνψη βιαφορΑν βίρβτιχών , οχισμα- 

τιχών χα\ ιήρααννβγόντων. *1ϊνταυ9« βέ χαταχρη• 

9νΛ&ς ΙξβλήφΙιι Ά οχίσμα μλΧ ή 9όαρ&συναγωγή 

^ ^ς ιιατΑ Α^ζονβ^αν χατΑ^ον λπιβχ^ηοι» αυτών 

9ΐ»ηωΜν«οις κα\ Αΐ98θχι•Φ4ντ«ς• Ζ0ΝΑΡ• ΈΑν ιςρβο^ύηρος Ιιητιμη•(ν; Αφορινμφ 
Γονς Ιπαρ^Ι φναι^τητι, τουτίατι χβνοδοξί^ χα\ (^γχφ» οΐ ιηβιηΙ)Γ8ΐ ρυΐΗώι β οοηο εο6ΐο8Ϊ£ οοΓροΓΟ αηι- 
ριιΐ^ϋ. Κχ Ιιοο οηΐιη ίρδοβ ββββ αιιιΐΐιβιηαΐΐζαΐοβ, (|ΐι! 
ηοο ρΓορίοΓ 08α8&ιιι <Ιθ|(ΐη8ΐ!€8ΐη οββηι^οηιιιΐ, 80<Ι 
ρΓορίβΓ ΟΓΓΟ^^ηΐΙοιιι 61 πιβηΐίβ Ιβτϋβίβιη χΙτοΓβιιβ 
Ο€£ΐ€•ΐ8θΐίαιιη οοηβιίΐυΐΐοηβια οβ ίηβοΙοΐΚΟΓ^οβΑο- 
Γοηΐ, 681 |[ητί88ΐηοιη• νΐ πιϋι! 4|υί(]6ΐη νΜοΐυν. 
Ιι6(6 6ΐί8ΐη €θΐιοη6η 4 ιη»ι;ηί ΒμΗΠ, ςιιΐ <Ιθ66ΐ 
(ϋβΙκΓβοΐΙλπι Ιι»Γ6ΐΐ6οηιιη, 86ΐιΐ8ΐη8ΐί€0Γυηι 6( 6θπ>ιη 
ςιιΙ « (•ΦΒ|Γ6|[αΐΙοη6 <1ίν6ηιιιιΐ. ΗΙο οιιΐβιη «Ι)ΐΐ8ίν6 

»€66ρΐα.•η €81 8€ΐΐΐ8ΐη8, 61 8 €θη|^Γ6|^»ΐίθηθ ΐΙίνΟΓ•• 

810» ρτο 118 ςυΙ οχ ΟΓΤΟβοηΐΙα 8<Ιν6Γ8ΐ\8 8ηυιιι ορΙ• 

80Αρΐΐηΐ ΙηβΟΐΙ 80ηΙ 61 Οΐΐ ΟΟ &Ι)8Γί88ί. 

ΖΟΝΑΗ• 8ί 4ηΐ8 88θ6Γ<Ιθ8 86|[Γ6ριΐΙοηβ Γοηο ιηοΙ- 
Ι8ΐυ8, ίηΟαΙίοηο, Ιιοο «81, ΟΓΓΟ^ζΑπΠα βιιρβΓίι'πιηαβ χα\ ΙΚλ ηρησψέγτι τψ θβφ » Ιιρουργών χαΟ* Ιαυτ^ν , ]> οβ4!Γ8ΐιΐΓ, &γ. Οοο ρΗτοΐίιη οίΓοΓβΐ , »ϋί8«]α6 ιιοη 1} α(τΛς νΙον θι^ΐΑ^τήριον καινουργήση χατΑ της 
(χχληοιαστιχής π^ττβω; χοι\ χαταστΑσκω; * ου^^χέκι 
γΑρ τήν (χχληνιαοτιχΙ^ν χατΑοταοιν, ώς των ?:ρβ- 
σ^τέριαν 6π8ίχ8ΐν Αφβιλόντ^ντφ έχιτχ^Γψ, έχείνο; 
χαΐ Αντιι;ρΑττο>ν χα\ ΑνΟιοτΑμβνος αύτφ, χα>. χατΑ 
της π(9τ€»ς ποιβΙ * οΐ γΑρ Αηιατοι, βλέποντες δτι 
&τΑχτιας βιΑγοϋσιν ο( Ιιρωμένοι, χωμψδήοου^ι τήν 
ι^τιν* τονς γονν τοιούτους ούχ Ατιμώρητους *δ•?, 
φαα\ν, ιΤναι, Μ χα\ ΑναθΙματι αυτούς ή σύνο^; 
χατο&Ιχαΰο. Κα\ 6 ς^ ^& της ίν Γαγγρ^ συνόδου χά- 
νων Αιελ ΑνΑ8<μα τοΟς καρα^υνάγοντας Ιποιήσατο. 
Ό II τ6ν Αίοοοτόλων λα' χανών χα^χίρβσιν των τοι- 
•ότ«ον xαταψηφ(^βτ«ι• •ΐ(11ιίΜΐί6 8ΙΙ6Γ8 ΙίλεΙβΙ, 8υΙηονυιηίρ96ΑΐΐηΓ«αϋνι>Γ!»ιΐ8 
β6οΐ68ί88ΐί4'8αι 11(16111 86 €οη8ΐίΐυΙιοηΐΜη ϋχϋΐΐανο- 
ΓίΙ ; βΐ'βπίΙ ίΙΙο 8ί<|υιά6ΐη ΕοοΙββίβΒ ('οηβΙίΐυΓιοηβηι, 

<|1ΐί Ουίη 6ρΐΚ6θρθ 8υ(1ί6ΙΙ168 6886 ρΓΰβϋχΐβΓΪ ϋ6- 

1)68η(, οΙιΙυοίοΐιΐΓ ίρ86, 6ΐ οΙ>8ί8ΐίΐ ; ΩιΙοί ν(ΐΓο ςυο* 
ηιιβ 681 Ίη]ιΐΓπΐ8, <]η9β ίηΟϋΑΐίυπ• {ΓΓΐβίοιιο, |>ο&ι- 
ςυλίιι 8Α€ή8 ίηιΐίαΐοβ Ιιοιηίιΐ68 ροΓΥβΓββ νίίχιη 8^'6Γ6 

»Βίΐη8ϋν6η6ηηΙ , Ιΐ1(ΐ6ΐΐΙΓ• £]ΐΙ8Ι1Ι0ΐϋ ί^ίΐιΐΓ Βο- 

ιιιίη68, η6ςιΐ8ηη8ΐη ίιηρ<ιη6 8ΐ»ίΓ6 οροΠοΓΰ κγηοιίαδ 

8886ΓΙΙ» ίΙΙΟβφΙΟ ρΓΟίΐκΙο 8118(1161118118 ρΟΒΙΐη (β• 

ηοη {ιιΙ)6ΐ• Εαιικίοιο ΐ|οοςιΐ6 8ηϋΐΙΐ6ΐιΐ8ΐί8 ραοΑπι» 

86X10 €8ηθηβ ίΐΙ 608» ΙΙΙΐί ρπνίΐΐηΐ 66616818111 Ιιο* 

Ι)6Γ6 γοίοιιΐ , 680^1*611818 βριΟ'Ίπβ $(:ιΐοίι. $8ηοιοηιΐιι 

νΟΓΟΟρΟδΙΟΐοΓΟΠΙ ρΠΙΙ)ΙΙ8 61 (|1Ι3(!Γ3^6ΐίηΐΙΙ8 €811011. 

ϋΰρο^ίΐίοιιίβ ΜΙ 60$ ρ(»ιΐ8ΐη ϋοατιιίΐ• 55 ΤΒΕΟΟ. ΒΑ13ΑΜ0Ν 56 

ΑΚΙ5Τ. ι ΟιιΙβΙ) βρίΜορο €0η(ΐ6ΐηηλΐ0Γ, β! ρο&ΐ63 Α ΑΡ1ΣΤ. ι Ό 6κ^ έπιη^ΐΜν χαταγνω•9β\ς » «¥τα 

€ ^ιαστά^, χα\ θιιβ>ια«τήριον ικ^ξας* ή «ροβκνβγ• » (<ΐ80β88«Γίι, β( λΙίΑΓβ ΙιβΗΐ• ▼«! οΚ>Ιαΐ6ΓίΙ, ρα 
ι ηίθηιΐυ•• » 

0οί « ρΓορΗο %^%γ^%ΛίνΛ «ρΐβοορο, «<Ι β^ΐΜ^^υ"^» 
ουί 6ρΐ8€ορυ$ 5υα& $ϋΙ>]«ύ€ΐ, οοη «εοβάίΐ, υΐ φι» 
ά6 •β{Γ6|^3ϋοη6ΐη φΛ ρβηΐηβηΐ βηιηΐηνβΐ, βΙ 
ςυο<Ι ρπΒίβΓ Γΐαίοηβιη ίαοίοπι ββΐ 60ΐτΐ{βΓ€ΐ ; 66<Ι 
&αρβΓΐ)ί« 6( ΓλΒίυ βίλία», βο ςυίιΐβιη οοηΐβπιρίο ββ 

«ι βΑηαΐΑ 1>60 οΙ>ΙυΙ<ηΐ ; Ι«1ί9, ιιΐ €οηΐη Δύβηι 6( 
€θοβΐίΐυΐίθΜΐη θ€€ΐβ•ί«ηίο•πι Ηκο Γλοίβηβ» ηοη ίιη- 
ρϋηο ί€ΓβΙ, 8β(Ι «ηαίΐιβιιΐλΐβ ρβΓουΐίβΐυτ. 

ΟΑΝΟΝ XI. 
• $1 ςαίβ ρΓ»Ι)]τ(6Τ ίη βυ» τϋ» Α^βικΙ» ηΐΐοιιβ 

• €0ΐΗΐ6ΐιιιι»ΐιΐ8 ίυβΓΐ^ (Ιβ1)6ΐ Ιβ τίοιη!• βρίιοορίβ 
« ΓβηνίϋΒίΓβ. ιιΐ Ίρβί τβπι •υ<Ι»υΐ, 61 ρβΓ Ιρβο• 

• ρτορηο βρίβοορο ΓθοοηβιΙίβΐυί ; »Ι Ιιθ€ &αΐ6ηι 

• ηοη Γ666ΠΙ, μ^ (ςοοιΙ ι^βίΐ !2) ΜρβΓΜ• ΙηΟ•« 

ι ΙΜ, Μ 2 ρΓΟρΓϋ 6ρίβ00ρ{ €0011110111006 ΜρΟΠΙ-' 

« 'νβηΐ» 61 ΟΠΑ οαπι ιΐίςυίΐηι• •6ΐιίΜΒ« ΓβΰΙβηι 
€ 1)€0 ηοοίυηι οΙ>ΐυΐ6Η(, ί• <α»(1ι6πι• τοροΐΑΜ- 
€ ίητ, 61 ρΓορηυσι Ιοουιη ρ6ΐιΐ6ΐ ; Ιιοο ΐοΙΠοβΙ 

• €θΐιι](ΐ6ηΐο, ηυηιΐ|ΐΐΜΐ «άνοηο» 6ρΐ86οροιη ]α• 
€ ΐΐΑοι ΗλΒβϋ 6χροβΐυΙ«ΐιοοβαι• ι 

ΒΑΙ^8. ΗΙο ςυοςοβ ομιοο οιι<ΐ6ΐη οαιη ρηΜβιΙοοίο 
ιΙΙοΗ : •Ι«ΙιιΙΐ οηίπι υΐ οοο βοΙοηι <ΐ6ροη«αΐιΐΓ, 16(1 

6(1101 ΐη«ϋΐ6ΠΙ8ΐη6ηΙΟΓ ρΓ6»67ΐ6Γί, ςΐΐί «5 6ρ!860- Β € χών, τ«μωρητέος. ι 

*0 παρά του Ιδ^ου &ι«αΓχ<&που άφοριαΟβΙς, χα\ μή 
προββλθών τ|) ^ν^5φ, {{τινι ό Ιιι{9χοπος αύχοΟ ύη^• 
χιιται, Ιη; τφ λξβτάναι τά το» &φορΐ9μοΰ« μΛ τλ 
«αραλόγως γινόμβνον ΙιορΟώ«αβ69• • άλλ* ύικρηφ^κ* 
ν{φ χα\ τύφφ 1καρ9«\ς , τούτοιι μίν χαταφρονήηι , 
&χο9χ(σε& δΐ εαυτόν της Έχχλήσίας » χα\ Ουβιαβτή^ 
ριον Ιτ«ρον ΐΕήζβι, χα\ &για τφ θβφ «ροα^ξιΐ * 6 .τ«• 
ΟΜίος, ώς χατά τ!|ς (χχληνιαβτκχης ηΙηΛως ηαΧ 
χατα9τά«€ως ταύτα ιτοιών» οΟχ Ατιμώ(ρ^τος Ιστακ* 
Αλλ* άναϋ€ματΐ9θήα<ται• 

ΚΑΝΟΝ ΙΑ'. 
< *ΕΑν τις πρβοβΰτ«ρος (12) Ιν τ{ Βαηρ^γΐ αΑ«ο9 
ι χαταγνωαΟ)!^ άφβΟιιι 6 τοιοδτος τοΙς γιιτνιωσιν 
ι ϊηΐ9^ηοίς προναγγιΐλαι , ίνα αύτολ του «ράγ- 
ι μάτος4χροάβΜνται« χα\ ^ι* αυτών τφ βίφ 1«ι« 
β σκόκφ χαταλ>4ΐγ|* τούτο βλ ΙΑν.μΙ| ΐΒ6ΐήθ||« 
€ άλν, (^ρ Απι(η, ύπιροψΚφ γυοιούμτρος λχ της 
ι του ΙΙίου έπιοχόχβο χοινΐιι»νΙας Ιαοτ^ Χ•*Ρ'^• 
€ χα\ καρά μίαν μβτά τινο»ν οχΙομα «ηιΑν. Αγία• 
ι ομα τφ ββφ ιιροο•νΙγχ|| * £ τοιούτος ΑνΑΟιμα 
€ λογκοΑήβιται, χα\ τ^ Βιον τ^ιην άιηλιοΑτο», 
ί ^λον^κ οχοπουμένου* μήκοτ» χατά του λιη- 
< βχ^ιηυ μΙμί^ν Ιχη διχαίαν. > 
ΒΑΑΖ. Καν οϊτος ό χανών τά αυτά τφ ηρο αΟτοΰ 
Αιιοφαίνλται * βιορίζιται γάρ μ)) μόνον χαΟαιρβΙοθαι, 
άλλα χα\ άναΟ<ματΙζβοΟαι τοίις χαταγινωσχομένους 
ρΐ8 €θθ<Ιοπιο«ΙΙ ηοΐοοΐ γοιο ρλοιΟοβ οοοιροοΙ ροι € ικαρά ϊκισχάι»^ «ριββυτέρους , χαΐ μ)) θέλοντας οχοαιΙοιιΙοοοΒΐ νίοίηοηιοι ορΙ^οοροΓοιη, μιΙ •οίρβο§ 
ιΐΜ€ΐαό»ο(« Ιιθ6 ο$ΐ» ιοραπηΐ α ρΓορΗο ορίβοορο, 

61 •6ρ0ΓϋίθΙ Μ€ΠΙ €6ΐ65Γ•η1 ΡΓ9ΒΙ6Γ ίΙΗο• £611(60- 

(ίοοι. 14600 6( ϋΐοοηοαι 6 ΑοΐίόοΗβη» βγηοιϋ 6( 

14 8θΓ<ϋ€6θΐΪ8. 0Ρ0Γ(6( 00(601, ίοςοΗ, €0η•ΐ4ΐ6ΠΙΓ6 

6( «χοοιΙο•ι«, οηιοςοίιΐ ρΓορΗοηι ορίιοοροπι ]θ8(ο 
0660Ι0Ι οΙοΗευ» , 6( οοαιηιοοιοηοοι €αηι οο ]ογ« 
(ΙβοΙΙΐΜΐ• 1/696 6( €0000001 39 ί•ϋυβ β/οο(ϋ, οι Αη- 
(ίθ€ΐιοο« €0000601 4• Α(1νοηο8 6ρί«€οροοι 52$ 

00(601 βΐρθ8ΐθ1θΙΙθ06ΠΙ 06 (11X6^8 6880 ΟΧ ρ6€€8(θ« 

τοΙ οΙ> οϋ8 οηοιίοιΠ οο€θ8θ(ίοηο ; 86(1 νοί 6χ οοοχο 

ΐΙθ{ΠΙΟ(ίθΟ, Τ6ΐ ίθ]α8(0 6}θ8 νί(« Ιθ8ϋ(α(1θ06. Ν6- 
ςυ6 6θΊπΐ<ΙβΙ»61 €ΐ6Η«υ8 ο ρΐΌρΗο 6ρΐ8€θρθ 80(0 
000(160108(100601 βΟρίΓΟΠ, ο'»! 6001 τί^Οΐ 018θΊΓ68ΐ6 

ίο{υη8θΐ Γ8€ί6η(οηλ, ν6ΐΓ0€(ο(Ιθ{θΐ8(ί Γορο^ηοοίοοι. 
€υο) 80(601 ίΙΙο οιβ(ΓοροΚΐ8ην8 ΡΗΠΙρροροϋβ Κοίίουβ 

ρΓΟρΗυαΐ ΟΙοήουΟΙ €8ηΐρ80Γ)ΤΟΙ60Ι 86|;Γ6β8856ΐ, 8{ί« 
(8(001 68( 8ρυ(Ι 880€(ί88ΐθΙΟΟΙ ίΝϋΟΙ ρ8(η8Τ€Η80Ι 

ΙΙυχοΙοοοοι, €υοι πΑΐ86ή€0Τ(Ιί8 ιΐί^οααι οοο 68$ο, 
ιΚςυί, Βθ6αη<Ιυοι Ηοηο οοοοαοπι, 8ΐΙ ΑοΚίαιοβ 6ρΙ• 

£€0ρ09 000 8€€6886Γίΐ, 6( ΛΟ 8^00(1001 Ι|α» 6Γ0( ίο 
08 Γ6(^006, 0( ρ6Γ 608 ΓΟ€θη€ϋί8ΓβΙΟΓ αΐ6(Γθρθ1ϋθΟθ; 

80(1 80(11 ρΗοιοοι ρκΗοΓοΗοΜ ηιοΐββίίοαι 6χΙιϋΗΐ6ή(, 8ΐρηνιχώς λυβήναι τ^ κρ4Εγμα βκά χατ8ξβτάβ8«»ς τών 
γιιτνιαζόντων Ινιοχίιηιΐν• άλλα, άκοοχίζοντας. τουο- 
έατι χωρίζοντας, έαυτοΐις ά*λ τοΰ Κίου λιασχδιηυ, 
χα\ Ιβρουργουντας Ι^οιτάτως ιιαρά γνώμην έχ•ί«οιι• 
*Ανάγνο>5ι χα\ τ6ν ^ χανόνα της Ιν *Αντΐοχ8(φ βυν- 
^υ, χα\ τ^ν κδ^ της Ιν εαρ5ιχ||. Χρ^ 6έ, φηβ\, βχο^ 
««(ν χα\ Ιξβτάζκιν, μήποτι βιχαίιος αΙτιάται τλν 
ίδιον έκίοχοκον Α χληριχδς, χαι βυλάγως τήν μ«τ'α&- 
τοδ χοινωνίαν έχχλίνφ. *Ανάγν(ύΟι χα\ τΑν χΟ' χανόνα 
της ουνόβου ταύτης, χα\ της Ιν *Αντιοχ8ίφ χανάνα δΤ. 
Τήν 61 χατά του Ιιηαχόιιου μέμψιν μ)) ιΓχης βίναι 
(ξ αμαρτήματος !).ά«Α Αλλης α(τιάθ8ω; έγχληματι- 
χης , άλλα άπΑ δογματικής ή Αδίχου διαγωγής. ΟΑδλ 
γάρ όφιίλβι Α χληριχ6ς άΐ86 του έκιοχΑπου «ύτου 
χωρίζβοΟαι πρ^ χαταδίχης, 8( μή κροφανως αύτΑν 
ρλβπιι άδιχοΟντα ή Ιναντιοΰμβνον τφ δρΑφ δεμάτι. 
Του δλ μητροιιολίτον Φιλικιιουπόλβως του Ιταλιχοδ 
Ιχβίνου άφορίοαντος τδν ίδιον χλήριχ^ν τλν ΚαψορΑ- 
μην, λόγος έγένλτο ιιαρά τφ άγιιβτάτφ έχ8(νφ Μΐ- 
τριάρχη τφ Μονζάλωνι μΙ) Αφ€ίλ«ιν τούτον ουμιη- 
Μας άξιωΟήναι, ώς μ)) κροοολθδντα χατάτΑν«αρ• 
όντα χανόνα τοίς γ&ιτνιά(ουοιν Ικισχόιτοις χα\ τ|| 
χατά χώοαν συν^ Χ^Ρ^ν ^^ χαταλλαγηναι δι* αΑτων 6αΠΙ. Ββτ6Γ0{[ϋ ηο(«. (12) 'Έά^^ις Λρεβτβύτερος. Ργ«(6γ ΒιΙμοιοοιο 

8( ΖΟΙΙΟΓΦ ίθΙ«ΓρΓβΐ8(ίθ068 10 βΟάίΟΟ ΑθΙ6ΓΐΜ€ΐΐί800, 
ΙΐΟ€ 6(ίθΙΟ σχΑλίον ίο ρΤ9800(6ΠΙ €8000601 Ι)9))6(ΙΙΓ, 

Η80Ι άναψηλαφήοιως ψήφων έιηοχόπων (ήτιι της 
έν *Αντιοχ£ία συν^ου χαν^να ς\ της- Ιν1((χρδιχ7^ χα« νόνας γ% δ*, ιδ*, χαΐέντουδα Ην ιιαρΑντα ια'χανόνα, 
1>€ »€ηί€ηύαηίΜ ^ρίβ^οροπ^ηι ηίψααοίίοηί φ^Λτε 
$^Η^ί Αηίία€ίΐ€ίΐω πικον^ικ 6, 61 5θΓ<ίΚβ6Μΐΐ8 μοο- 

Λ€9 5, Α €1 ΙΑ, #1 ί6Ι ρηΤΙΟΙΙΙ^ΙΙΙ €α9Ι0Η€Μ II. \ ■ φ»^ι •• • 4 57 ΙΚ ΟΑΝ. ΧΠ εΟΝΟ. ΟΑΚΤΗΑβ• 5β 

τφ μητροπΑλΙτη, Αλλ& «ρώτως τ^ν πατριαρχ()^6ν Α 61 ρτορΗααι βρίκοροιη «(Ι ]α<1ίΰίλΗΑΐΐΐ ϋοηίβιιϋο• 

ηβηι (Ιβόυχβπΐ• €υιη βηίΜΟ ^ίχίΜβΐ ΟλίηρΒΟΓγιηβ 0ρ6νον Αχλήβνντα, χα\ &«λ άντίθιχ(«ν άγαγάντα τ6ν 
βιον έπ£α«οιην• Του δλ Καψιρΰμη ιΐηόντος δια κολ- 
λών μητροιηλιτων ζητήβαι α6τ6ν τήν τοΟ οΙχ<{ου 
μητροιηλίτον βυμ«άθ<ιαν, χα\ μή «Ι«θΜθθσΟήναι,Μΐ\ 
Ιίάί τούτο χαταντήσαι «Ις ^ν μιγάλην ούνοβον , βκ• 
γνιλβ^η μι^ν τι Αιβαν^ιηον ιιοι9^ο«ι αύτ^. 

ΖΟΝΑΡ. ΚαΙ ο&ιος Α κανώ*/ τίι Λ^τ^ 9φ «ρ6 
βώτου άΐ6οφα(νηβιι• καΙ φησιν δνι, Ι&ν πρβββύτι* 
ρο( χαταγν«»β^ ιηρ^^ «ον («ισχάκου Ιν τ% Ι((^ 
^Τ^ΤΪ» 'νουτέβτιν ώς μ1) χαλώς βιοϋς, όφ<1λ« τ^ 
«ληβίον ο(>9ΐν Ιχ(9χ4ΐΜΐς προο«γγ€ΐλα(» ήτοι γνοι- 
ρΐ9Λΐ^ όπως χατιγνώβθη «κρά του έκιοχόνου, Ινβ 
Ι&* α6τΰν ΑχροαβαμΙνίιΐν των «ραχφένηιν χατβλ• 
έπιοχ^ιηρ Μ ρβ? ηυΐιο• οιβίΓοροΚίΜΟ* >υΙ ιιΐ£(Γορο1ϋ«οί 
ΒίΐΊ«βΗ€θ?(ϋλΐη ροβΐαΙ«•Μ, 61 ηοη 6ΐ»α<1ί1υιη βηβ» 
61 ρπιρΐ6Τ6ΐι »ιΙ ΟΗΜΟί •7η<Μΐυαι ΥβιιΙ•86 ; ]«()!• 
6λ(ηηι €βΙ «αιη ιιίΐιϋ ί6€ΐ8Μ €θηΐη €ΐηοη6•• 

ΖΟΝΑΕ. ΗΙΰ ΐ|αος«β οηοη βλίίβηι ϋοιιι $«ρβ• 
τ\οη €οη<Ιϋαϋ« «€ «Ι ςηΐι ργμΙ»3Τ^γ> ΙηςαΚ, Ιο 
«««τΊυοικΙΙ ηΐίοηβ» Ιιοο βιΐ, ΎβΙπϋ Πΰβηιίαβ •οΙ« 
τ!ΐ9Β »1ι 6ρΙ•€ορο βοιιιΐβιιιηλίο• Γαβηΐ; €υιη νίΰΐηΐβ 
«ρίΜορΙβ Γβ«ιιιιϋ»Γβ» Ηοϋ 6<Ι, άβ βυ• <Ι•ιηη9ΐ1οηβ 

£βϋΙθΓ6• ίλ06Γ« ΟροΗβΙ» Οΐ ΙΙΙΟΠΙΙΙΙ ΟρβΓ^ ΙΐΜ Ιθ(3 

(!0 Γ6 βόοοΗ ΓοθΓΐηΙ» ιυο βρίΜορο «οηοΙϋβΙαΓ. 
Οα«Ι %\ %ά Γ«€βΓ6 η€|(1«χ6Ηΐ, βΙ «ιηΙιΗΙοηο (||00<Ι 'κ^Ρ Ρή γένοιτο» χινοδοξί^ ΙΐΜίρ^μινος ΑποσχιβΦ]) ^ αΙμΙιΙ) Ιηϋ^ΐυλ» ιβ λ1> βρΙβοορΙ οοηιηοηίοηβ βθροη- 

_ _ _ _ _ . _ • _ — Λ μ&ν του 1«ιβχό«ου, ικαρΑ μίαν δέ« Αντ\ του 18ι«{• 
τατα, μ<τΑ τίνων Ιιρουρχήοφ, Ι τοιούτος ο6 μ^ν, 
φηβτΐ^ τ^ βιον βαθμών Αιηλένικ, ΑλλΑ χβΛ Ανάθιμβ 
Ιβ^αι• ΖρΙ) δΙ, ^βΙ«οχοπ•?ν χα\ ΙξιτΑζβιν, μήποτι 
8ύΒΒ?Μς αΙτιΑτ»! τ&ν (βιον έκΚαχοχον* σονοιδώς 
β6τ$ μέμφιν» χαΐ «ύλ^γ^ς τήν μβτ' αύτοδ χοιν»• 
νΙ«ν ΙχχλΙν||• *Αναγνωστέον χαΐ τίν χ9' χανάνα της 
•υν Ο ο ο ταύτης, χ«1 τΙ^ς Ιν *Αντ«οχ«έφ χαν^να τΙ- 
τβρτον« χαΐ τής Ιν τφ να$ των *Αγ{ΐι»ν Ά«ο«τΑΜν 
ονβτΑνης συνόδου χβνόνοις ιγ', Λ χα\ ι<'• 

ΑΡΙΖΤ. € Προοβύτβρος χβταγινο>αχ4μ<νος ΐϊαρ* 
« Ιιηοχ4ΐ6ου τους κληοίον ϊκιβχόιαις Ιχχολιΐν 
• Ιαθήηται * (Ι βΙ μή Ιγχαλέβοι, άλλα οχίζων £ 
1 3η\ φυ9ΐούμ<νος, Αγίαομα τφ βεφ «ροοαγΑγ^ο, 
€ Ιβτ» ΑνάΟβμα. » 
Ίι^ς αΜις Ιβτιν Ιννοίβς τφ «ρ^ αύτου χανόνι χα\ ΚΑΝΟΝ »• 
« 4ήλιξ &«(9χο«ος •Τιην• *Αναφ•ρέο6ω χατά τ& 

ι όρισβέντα Ιχ των «αλαιων 9υν6βων, !νβ« Ιάν 

« τις Μσχοηος (δπ•ρ &ιη£η) Ιν τινι Ιγχλήμ«τι 

9 ιηριΐ(έ«]|, χα\ γινήσιται «ολλή &νάγχη του 

• μή δύναοΟβκ συν•λθ<7ν ΐΜλλο(>ς» Μ τ6 μΙ) 

« Α«ομι7ναι αύτ^ Ιν τφ Ιγχλήματι, ύπδ δώδιχα 

€ Ι»ισχ4ηοιν Αχουσθ)| (15),* χα\ ό ιιρβσβύτερος 

1 ύιΐ[6 Ιξ (14) Ικιοχ^πων χα\ του Ιβίου, χαΐ 6 

€ δι&χονος ύπλ τριών. • 

ΒΑΑΣ. Τον δΤ χανόνος της Ιν *λνζ$οχιΙφ «υνδδου ^ 
έμφαίνοντος τ&ς μίν χαθαιρέσβις των πρκσβυτέρων γ«β§61 ρίββΙι^ιβΓΟβ βΧ (ΙΐΑύοηοβ %Η αηο 6ρ(»€ορο 
)»\ διακόνων «αρά Ινλς Ικισχόχου γίνισθαι, τάς δΙ όβροηί» βρίδοοροτϋΐη λοίβιη (ΙβροΗίοηββ • βγηοιίο νοΗΐ, Μ ιίΒΟ, Ιιθ€ οΜ, ρΗνλΰοι 6ΐιιη ρ»α€η Μβη 
ΙοοβΗι; ϋΐνη ηοη ιβμΙο (Ιβ βηο {ΓχΙο 6Χ€ΐ(ΐ6Γ€, 
τοΓνα «ηιϋιβαΐλ ςοοςηβ οηα θ€€βΓηΙΐ• ΑηΙπίλ^β- 
νβΠοηάυιη ροιτο «Ι, ίηςυΚ• λίςυβ Ιην«§ΐΙ|•η<|α•η« 
ηαηιςαΙιΙ ]οβΐλπι 6<ΙνθΓ«ο• €ρΐΜορυπι βχροβίοΐΑηάί 
«λϋΜΟί ΗλΙιβϋ, ατΙαιβηςίΜ ΠΠα• &Ηςιιο(Ι ηονβηΙ, 
^ ψίο ]0Γ6 10 1^ ΙΙΗαι €θΐηιηοοΊοηο •οΜιιε9ΐΙ• 
ΟοηΜίΙο Ιιυΐο• ςυοιιοο 9γη9ά\ αη(ΙβΐΗ€β8ΐιηυιη 
€»ηοηβηι, €Ι ΑηϋοοΙιοη» ςηοϋνηι» 61 βγηοιΓι Ιη 
$>ηοΐθΓυιη Αροιχοΐοευοι ΐοηιρίό €0η§Γ6|;6ΐ2β €λΐιο- 
ηββ 15» 14 61 15. 

ΑΒΙδΤ. € ΡΓ6βΙ>7ΐ6Γ &5 «ρίοοορο οοηιΐβιηηιιΐοβ» •ά 
4 νΐοίηοβ 6ρί8€οροβ ορρβ11λΤ6 ρ6ΓΒΐιΐΗ6ΐ«τ : βΐ 
€ τβΓΟ ηοη ρΓονοοινοΗΐ» 86(1 βεΐιΐοαιο ί66ίβη>• 61 
• ί••ΐιι 6ΐ•ΐι»» Οβο 98η<Γΐαηι οΙ>ΐηΐ6ΗΙ• •ί( ιη6- 
4 ίΐιοπι•• • 
Ε)ιι•4οιη »6ηΐ6η(1» 60ΠΙ ρΐ«€6ΐΐ6η(6 65( 61 Ιιΐο 

€θηοα• 

εΑΝΟΝ XII. 

€ ΡβΗχ 6ρΙ•€<ίροβ ιΙίχΗ : ΚβίοηΙιΐΓ Μ€νηβαηι οο 
ι ςυα &!> ληΐι^οΐι «^ηοθΐι <Ι60Γ6Ι0 οαηΐ , αΐ ιϊ 
4 ςαί& 6ρ•<€ορυ( (<|οο<1 οΐιβίΐ !) Ιη •1ιςοο<1 οΗπιοη 
4 Ιηε'κΙλΙ, οΐ Αβη ηοη ροΜΐΙ οιηηΐηο» ηΐ πιοΗΙ 
4€θην6ηί8ηΙ• η6 Ιρ•β Ιη οηαιίηβ Ιι«Γ6•ΐ» • 
4 όηο<ΐ6ο!ήιι 6ρι•εορΊ8 οικΙΙοίηΓ» 61 ρτ^\η\^τ η 

ι Β61 βρί8€0ρίΐ ΟΠΑ ΟΗΠΙ ρΓΟρΠΟ, 6ΐ θίλΟΟΠΙΙΙ > 
4 ΙγΙΙ>«Ι5• » 

ΒΑΙ^δ. ευπι οοηοη 4 Απϋοοίιβηβ «γηοάι <ΐ6€ΐ3τ ΟαίΙΙ. ΒονβΓββπ ηοΐφ. (15) *1Γχ4 9ώδεχα ίηντχόΛύϊτ άπουσθί. εοη- 
ίΐοηΐίηιιο ΗλπηβηορυΙα» ρΓΜβηίοηι ϋ6ηοη6ηι Ηι» 
νοτίΜλ €0η1η6ΐυιη άβιΙίΙ. Έιη9χ4κου χατηγορον- 
μΙνσν, 8 1 δυοχορίς €ίη τήν ιτάσαν σύνοδον ουνκλ- 
θοΙν, δΐϋδεχα γουν τήν ύιώ9•9ΐν Ιξβτασάτωβαν Ικί- 
βχοχοι* κρβσβυτέρου δΙ Ιξ * διαχδνου δΙ τριΤς. ϋηΐΛ 

9€Μ»ΤΛ §§Μϋ4ΜΜ^ ά91θά€ααΐ ΒΛίί€9Λ φ»€θρί «βΧΜΜΙ 

β€ΐΜ>Η•ιΐ6• Ιΐ9Β^ οΙ>β6ΓνιΙ» ΈντβΟθιν ό ιιατριΑρχης 
Αουχίς Αχυρον ήγήβατο τήν του Ικιβχόιοου *Αμα<- 
θοΰννος Ίβιαιτνοι• χαθα(ρβ«ιν, ήν 4 άρχι«ιΗσχοηος 
ΙΐΝΐήφατο Κύπρου οτι ια' μ^οις ουνο>ν (ΐαοχόι^οις, μ9| Ιχέχλίναι •1(ν αύτδς της των λο(χων δωδβχάδος. 
Ή%Λ€ Χα^αι ραίτίΜΤϋΗΛ μοΙ«« ίηιίωη αΜπΗ Αηια• 
ίΑαιιΐί €ΐή»€ϋρί /οοχιιΐι άφροΒίίίοηαη α^ αΓ^άΐ^ρί- 
$€4φο ϋυρΗ [μϊλμ ; ^ηοά ταιη εί άπηίαχαί 11 ερί- 
$€ορί ααβλίβιιΙ, άΗοάφηβτΜηι ίρ$€ ηπηαηιηί ηοη <χ- 
ρ€ταηΐ. Η^πηβηορ. &0€Ι. Ι,ΙίΙ. 5. 

(14) *(0 πρβσβντβρος ύπύ ίξ. Οϋί^ Ιι•6 6θη•ΐί- 
ΙυιΙυΓ, υ( ο^υΜ •οιΙίϋβ1 ορίβΰορί 6 «Ιαοάβοίιη• 
ρΓ6$Ιΐ3^ΐβη ο •€χ, 61 ΗίβεοηΙ α ΐΓίΒυβ ορίβεορίχ 
οα(Ιί8ΐυρ, α «οηείΙΙο εοηΗι^ΙηοηκΙ, κυΙ) ^^>Iο •ηηο 
1>οηιίηί 548 ΗιΙιίΐο» ρΗη• 6οη•ΐίΐιιΙιιπι ίοΐΐ : οη/η» 
▼6γΙηι «υρβΓίο*, Ιο ιυιηοΐ«ιίοηΙΙ>ιΐΒ •<1 0€ΐ•νηηι . 
Ιιυ]υ§ εοπςίΙΠ οκηοηοιη Γ^οίΐΑτΐηιυι. 19 ΤΗΕΟΟ. ΒΑίδΑΜΟΝ Λ ηβη< » άΜ4ϊά6^ΐίη^Λ}Α ιηίηαβ βρίΜορί* βρΊκορυιη ίη 
€»αΜΐ οήιοίηιΙΙ ίη(ϋοη, ρΓΜίιγιβηιιιι ιι μχ, β1 
^{ϋΰοιιαηι & ΐΓίΙ>αβ• Νοη ρο((ηΑΐιΙ >ηΐ€ΐη ιηΙβΓ μ 
οηοηββ : μ<Ι ΑηΐΙο^Ιίβι» φίΜβιη νγησάϊ ε^ηοη 
ί^x^ ]αιϋβι> 8ΐίΐβΓ€<>η§Γιΐο€ΐΐ(Ιι <ΐ6€Γβτίΐ : ρηΒΜπ»- 
•οΐβπι €:ιηοιι, ηαΙ Ιοο||;ο ρο•ΐ ΙβπιροΓβ Γ«€ΐυ• 6^1, 

]ΐν€ ]ΐΙίϋ€ί« €901103 ΙΙβΗ Ιΐΐΐΐοίΐ. βΐΠΐίοΓ «ΟΐβΙΙΙ 

ΐ6^ϊ&Ι«ιίο ηοη ίηιΙαοΗ Γβριΐ([η:ιηΐί«ιη. Ου<Ηΐ ααΐΜΐ 
ιη.ι]οπ5 ΜΟίΐΓίΐϋΙίβ {τηΐΐλ Ιινο Γ0ΐιΐλ βίοι, βζ βο 
ιΙβΰΙ&ΓΑΐυΓ, ςϋοίΙ <Ιί€8ηΐ ΡβίΓββ/ Ιιχο Ιοηο «Ιβιηπιη 
ϋ6Γΐ« ςιΐ9η(Ιο οι «ΙίίΙΙοίΙβ υι ρΙιΐΓββ βρίβ€ορί οοηΥβ" 
η'αηΐ. Τυηΰ βηίιη ηβεββββ €8Ι 52β Ρ'υΓββ ςυοςαβ 
6ρί5€ορο3 ΰ«Η8Μ ϋΗΐϋΙη^Ιββ «αϋΐΓβ; ΙΙΙαιΙ «οΙμι, ηβ έναντιουσθακ αύτφ 6 ΐΛμ&Ν χαν&ν, βιοριζ^μννος 

βχοικον χάριν ΙγχληρατιΧ9)ς 6«οΟΙ«••κ« ^ν «ρ*- 
σβύτιρον ύη^ 1ζ, χα\ τ^^ ΒιάίΜνβν 6ικ^ τριών. 0&« 
ένϋΕντίουνται ^ οΙ χαν^ες * Αλλ* Α |λΙν, τ!|ς &ν *Αν» 
τιοχείςι δη>βιΝ), Αλλως τάς τ•(«ΰτ«ς χρίββι; Αριβι 
βανλικοΟαΟαι * ύ βλ «αράν χβν&ν» χ«τ^^ πολύ μι- 
ταγενέ^τχρος &ν, Ασφαλβστέρως τ&< τοιαύτας χρ(' 
Μις καρχχλλιύαατο γίνββϋαι. Κ«\ ο6χ Ιατιν Ιναν- 
τίωαις ή ΑσφαλΕοτΙρα νομοθβαΐα. Ότι Λ Μ τ^ 
&αφαλέατιρον ταύτα ν•νομο9<τηται , βηλοΟται χα\ 
άίΊΑ τοΟ λέγβι^ τοΙς Πατέρας τ^ ταύτα γ(νβ9θαι, 
δτι μή Ιατιν «ύχκρλς χα\ γτλιίονας συνιλβεΓν έ':»- 6ρΐΜορυ9 Ιη €Γΐπιίιΐ6 ΙιΧΓθλΐ» Μο €•(» ΙηΙβΓρΓβυιηώιηι || βχ6ιβους• Τηνιχαυτα γ&ρ ΑναγχαΜν Ιτη χαΐ «λ<€•- ηβ <Ιοιη (Ιο1)ίυ8 β$Ι βρΙλοορυ$ , β ιιιο ρορηίο 
ϋΟηίβηηϋοΓ, κΐ ΐ|ϋί «ΰ€ο••ΐιι$ ββΐ. ΕιΙη ΙιΙ• 4|ΐιΙ- 
<ΐ6ΐη ΰοηβίβϋΐ €βηοιι•1ήΐβΓΓθ|^»τ€Ηΐ»οΐβιη ςυΐιριχηι, 
€ΐιιη €4000 €βο•8ηιηι βοΐαηιι €ΗιηΙη»Ηυιη ιηβιηιπβ- 
τίΙ« ΑΠ αηΙ ιηβίΓοροΠίιηο νβΐ βρίβοορο ρβηηίΐΐβΐυΓ 
βζ«ιηίιΐΑΓ€ορ{•€οριιιη, τβΐ8»€€Γ(Ιοΐ6ΐη, νβΙ (ΙΙίΓοηιιηι 
Ιη €«α» €ΐ?ίΠ βζ €θηΐη€ΐιι, ςαα} ίοΓιιηίΑΐη Ιιτο§λ(, 
ΒΰίΙίοβΙ ίιίβροβίιί, ν€ΐ €οηηιηΜΐλΐ{ : βίιηΠϋβΓ βΐ Ιη 
€110^1 ςπ9Β βζ (Ιοίίοΐο ογιΙιιγ, 8€ίΙί€βΙ ιο]ιιγΙ•, Γηπο» 
τ1» βΙ «ΙηιΠίΙιι»• 5ο/«Ιίο. 0αΙο<|ΐΐΑ|[β8]ηιη8 ΐ|ΐΐιο(αβ 
€&ηοη ορ(ΐ8ΐο1ί€θ8» βί θ€ΐο|β«Ιηιιι• ΐ|υΑηο9 )ιιΐΜίΐιΙ, 
III ϋ ιΙβροιίληΐβΓ, ςιι{ Γβ^ββ, βρίββορο• βΐ ιη8|[ί8ΐΓ•• 
108 ίο}ιιΗβ ΑββΙιιηΙ• Εΐ ηοαηοΙΙΙ ςαΙ<1βιη 2ά β)ιΐ8• 
ιηο<Ιί ίη]ΝΗΐ8 β^βααβ 8θ!>8 (ΙβροΒίΙιοοβπι Γβϋίι^υοΙ• «ας ΙνιαχάίΜυς &χροΑα9αι των Ιγχληματιχων 6«ο- 
θΙ«8ων. Τλ 81 μ)| δίΕομβΙναι τ^ν ΙκΙαχοπον Ιν τφ 
Ιγχλήματι ^τώς ΙρμηνιντΙον, Ι^α μή• Αμφίβολος 
&« Α Ι«(9χ^ηος, χαταφρονοΐτο ύ«Α του ύπ* αΰτδν 
λαον, ώς ύικλ* χατηγορίαν -ΰν. Κα\ τΑ μίν του κα• 
ν6νος Ιν τούτοις• Έρωτήοιν 51 τις. 8ΐ« τόυ χάν^νος 
μύνών Ιγχληματιχών ΰπόθέαβων μιμνήμένου, ΙφΐΤ- . 
ται μητροχολ(τη 4ν\ ή Ιτητχύπφ ΙνΙ βιχΑ^ην 
Ιπ{αχοΐΓον ή Ι•ρ<ά ή διίχονον χάριν ύιτοΗοιω; 
ονναλλαγματιχ1)ς Ατιμοκοιού, ήγουν πβρί «αραΙή- 
χης, ή ικρί χιχρήτιως * ώοαύτως χα\ τα {λ ΰηοθΐ- 
σιως έξ Αμαρτήματος Αναφυόμενης, ήρ^ν υβριως» 
«λοπης, β^ας, χα\ των ^μο(οιν. Αύσι^. Ό νιΓ Αιεοκ 
στο>ι«^ χαν&ν χα\ ^ ηβΤ χαΦαδριΤσ^α: διορίζονται ΜΐΙιΐ οηΐβπι νΐίΙβΙΟΓβχ οοιοΙ ββΐΐοοβςυ» ΙηΓιηιίιπι Ο ^^( 66ρ(ζοντας βανιλβίς, Ιπΐ9χ6κους χα\ Αρχονιας. ΐΓΓΟ^λΐ, ρβ€υηί8Ηο βαΐίββΐ βΙ βποιιηαΠ, \\β <|αΙ 
ι«υηΙ 83ΓΓ9ΙΙΙ ΙηΓιιπίιπ) ίηυπ, 8β€θΐΐ(ίηηι υηΙνβκ&Ιβπι 
βΐ ίηι]ί8ΐίη€ΐ2ΐπι 1β||[υπι €οη8ΐ!ιιιΙ{οηβιη. Τίά\ βηίαι 
βϋηοι ιηαίιοβ 88€πιΐο8 ρΓορίβΓ ίΜΠυηι 87οο<Ι•1Ιΐβτ 
(1βρο8Ίΐοβ. 5ί 8υΐβιη ίηΐβΓΓοικβνβΓίΙ ςιπκρίαηι» ςυΐϋ 
ι)β1)€ΐ ΟβΓΪ ΙβοΙΟΓίΙιιιβ; ΒοιΙ^βΐ, ςαοά τΐεββίηιυβ 
€&ποη ρΓΧ8βηΐί8 &γηοθ1 ΓβΠςυο8 βίβτίοο•, ρινίβΓ 
ρΓβ8ΐ2]ΤΐβΓυιη 6€Ηί€βΙ βΐ (]ί8€οουιη, «1> αηο βρΐ8€ορο 

]ΐΙ(Ιίθ9ΙΙ(Ιθ8 0886 8ΐ9ΐηί1• ΡΓ9ΒΐβΓ6« ΐΝΚβΓΓ0]|[8νβΓίΐ 

ςαίβρίΑπ), €υπί οΑοοη €οηΐίηβ9ΐ, Ιαιιβ ββΗ & άαο* 
(Ιβοΐιη βρί8€ορί8 βΐ 8θΚ8 βρϊΒΓοροηιπι (ΙβροδΚΐοηβ8, 
ςυ&ηάο ββή οιηηίπο ηοο ροΐββΐ υΐ ιηαΐι! €οηνβηΐ»οΐ; 
βί (Ι<^ρθ8ίΐυ8 ΓυβΓίΙ βρί8€ορα8 λ (!ιιθ(Ιβ€ίιη βρί8θορΐ8, 
Μςηβ €ΐιιη βΐΐ ΓϋείΙβ υΐ ηιυΐΐί εοηνβηίαιιΙ ; ^ί$8θΙνβ• ΚαΙ τινβς εΙς τΑς τοιαύτας Μρ€\ς χα\ μύνας στ•• 
νοχωρουαι χαΟα(ρ89ΐν. ΈμοΙ βλ βοχβΐ Απ^ ικάαης 
ΑτιμοΐΜίου Αγωγής, χρηματιχής βηλαβή χα\ Ιγχλη- 
ματιχής, ΙκάγβσΟαι Ατιμίαν χα\ τοΤς Ιβ^κομένοις, 
χατΑ τήν χαθ^λου των νύμ^ιν χα\ ΑδιΑστιχτον νομο- 
θβσίαν. £Γβον γάρ χα\ ιοολλοΟς Ιερωμένου; Απλ 
χλοπης χαβαιρβθίντας συνοβιχώς* ΕΙ Α Ιρωτήηι 
τις, τ! οφείλει γ(νεοΟαι είςτοϋς Αναγνώατας, Ακού- 
σει βτι 6 χ* χανών της ιιαρούσης συνύδου παρΑ Ιν^ 
λπισιέύπου τοιις λοιιιους χληριχους, τους καρΑ τ^ν 
«ρεσβύτερον βηλοΒή χα\ τ^ν βιΑχονον, βιχάζεσθαι 
διορίζεται. Έτι Ιρωτήσει τις, ώς του χανύνος δια- 
λαμβάνοντος τδτβ γίνεσαι «αρΑ δώδεχα έικσχύπων 
χα\ μύνων τΑς των λπισχδιβων χαβαιρίσεις, βτα ΙιΐΓ (Ιβρο&Ηιο ΑπηοηΤ 8οίαίίο, Οίουηΐ ςιιί(ΐβιη άνάγχη ιτβλλή Ι(ΐτι μή βύναβθαι «ολλοΐις συνελ^είν. ηοπηυΐϋ Ιιοο ιηοιίο ηοη ίηΟηη&Γί 8βηΐ€ηΐί9πι. €υαι 
Αΐιΐβπι Ιοβηηββ ίΙΙβ Αιη8ΐΙ)ηοΐΪ8 βρίεβορυβ & Οχρη 
•Γοΐιίβρίβοορο ιΐοηιΐηο ^08^ηβ ίυί8$βΐ ϋβρο8ί4υ8, βΙ 
άβροείΐίοιιίβ βϋίοίαιη ίη ΐή^υηιΙΊ ίιηρβηίοηο Ιβ- 
€ΐΗΐη 688βΐ, ςυοηίληι ίηνβηΓι βιιηΐ αηίΐβάιη βρίβΰορί 
βΐ 8Γ€ΐ»)βρ{8€ορο8 (ΙβροείίίοΒββι ίβοίεββ 9 βϋΐυίΙ 
88η€ΐί88ίιηη8 ϋΐβ ρ3ΐη8Τ€(ι& (Ιοηιίιιυβ Ι4η€λ8 €ΐιιιι 
ρηΜβηΐβ 111» Βγηύάα, ςυ'ια βΐ ιβΒΊείβηε εβη^ΐαβ, 
6886 ΚιΠΓϋΐαηι €4 ηιιΙΙίοΒ ιηοηιβηίΑ 4ΐ6|ΐ08ίΙί<Μΐ6η ; 61 
•ο <|αθ4ΐ ηοη αεοβΓβΙΙλ^αβηΙ υηίνβπη 8]γοοι}ιι8 Ογ» 
ρΓίοιυηι ΕοβΙβείχ, «αΐ εαΐΐβπι ιη6|θΓ ρβΓΒ β]α8, 
€0111 ηιιΐ(κιΐ4 β886ΐ 6]α8 ΰο^βηιΙ» ίαευΙΐΜ; 6ΐ ηοοϋ 
3Τ€!ιίβρ«8€ορ»$ ηοη οΙιγ» Αοο^Ίιη βρίεβοροδ, εοϋ 
υΐΜ ηιιη ίΠίβ β&5<}ΐ ευηηιιπιβηιΐυβ. Ργ»1«γ68 «υΐβπι £Αν χαθαιρε^ Ικίσχοιτος ιιαρΑ δώδεχα έιιισχδΐ8ων, 
βύχερείας οΟσης χα\ ταΰτα πολλοΟς συ^^λ^εΤν, Αρα 
λυδήνεται ή χαΦαίρεσις ή οΟ; Αύας, Τινλς μίν λέ- 
γουοιν (χ τούτου του τρόπου μή Αχυρουσβαι τήν 
Απύφαβκν * του βλ Ιπισχύπου "^Αμαθοΰντος έχείνου 
^Ιωάννου χαθαιρεθέντος ΟΜ του Α^χανισχύχον» 
Κύχρου «ορίου *Ι«ι£ίνον, χαΐ του χαδαχρ&τιχοΰ ση» 
μειώματος Αναγνωβδέντος έιή βήματος βαβιλιχου, 
ϊν$\ εΟρηντοΑ Ινδεχα ένίσχοχοι χ«\ 6 Αρχιεπίσχο* 
•8; τήν χ«(Ι«{ρ8αιν «8«Μςχότ8ς, διέγνω δ Αγιωτ^ 
τος έχεΤνος ««τριΑρχης χύριος ΑουχΑς μετΑ της 
παρουσιασάσης συνύδου» Αλλά μήν χαΐ ή «αρεστώσα 
σύγχλητος, Αχυρον εΤναι τήν χαδαίρεσιν, διΑ τε τ6 
μή μετΛχλη^ήναι τήν ηασβν σννοδον της των Κν- 61 ΙΝ ΟΑΝ. XIII 6ΟΝ0. ΟΑΚΤΗΛΟ. «1 

«αντα οϋσης κρ^ τούτο* χαΐ διά τλ μ)) τ^ν άρχιβ- ςα^ιηγΜίΙίιίΜβηΙ ηοιιηοΐϋ 1ΐ0€ <1β ΒοΠβ ρΓ6»1>7ΐβ'(β 

«{οχοικον έ«ιέια{ν»§Τνα€'«Ι|ς€ωβ(χ^^τώνΙ«•9χό- βΐ (Ιίϋοοηί• <ϋ€ΐϋΐιι ββΜ, ΐΑΟίθΐι ηοιι βυηΐ 6ζ•ιι- 

«ων, 4λλ^^ τ«ι>η| τοΟτον «υνυκάγββθαι. Έχρήβαντο ϋίΐί• 

α «ρ^τοίτκοχα\τφ ι^χανΦη ^ηςπαρούβης βυνι^υ, χα\ τφ 1$". Κ&ντι^ς δέ &Ι«ον τάζΛ %1ς μόνους 

'«ρ•α6υτέρους «αλ <ιαχόνου( τούτο Ιχφοννηθηνοιι» άλλ* ούχ ιίβηχοΰ^βησαν. 

ΖΟΝΑΡ. 01 4«{σχοχοι χατηγορούμβνοι καρά των ΖΟΝΛΗ. Ερίιοοριιο^ φΐί ΜϋαΜϋΙΟΓ, • βιμι ςτιβηι- 

οίχιίοιν βυνό&ιΐν ώρΕοΟηβαν χρ£νββ^•.. Έάν €έ Ικι^ ^αο •3?Βοϋο )ιΐ4ΐί63ΐΓ{ 46βΓθΙ•η β•1. ΟαοιΙ §1 «ΙβΙβΙο 

«υίυ^ρΊοιιι βρϊΜορ! ηοηιίηο• «ιιΙ οηιηβ* •<! 83^ιιθ(Ιαιιι 
«υι ρΙιίΓοι €6η6 οοηνβηΐη •4ιιιΐΜΐαιη ιϋΙϋοΠβ βίι, 
ιΙαο<ΐ66ίιιι, Ιηηυίΐ, 6ρ1«€ορ1 οοβοηΐ, β( €θθοπι ςα» 
Ιη ^ιΗI^€1υιη ΑβίβηοΓ βιοπιιηβιιΙ, βο Ιη οΗιηίιιο 
0€θΜΐΜ«ρΙ»€0ρα8 ΙηβγοοΙ, \ά Μ, ηβ^ηηι «πιΜβαλ 
φ• ΙιΐΗΟΟοηιίλ 681, Ιλοςα^η ιηοΐλΓιοηί οΐιηοχΐυβ 

Ο'ρΟρυΙΟ 6υΙ ρΓβΡΟϋ 468ρί6ΐ•ΙΟΓ. Ρτ6•1>5ΐ6ίΟ νβΓΟ 

μίνου 1ξ ΙπΙνχοηοι 6ιχά««ι Αρχίοουοι. Δ&αχόνων 6^ Β Ιο |α(1{€!αιη τοεοΐο λοι βρίιοορί ]οιΙί6ΐοηι ΐΑίΙβίι- •χΰΐΜυ Ι«\ &γχλήματι χατηγορουμένον βνβχ•ρ^ς ιΓη 
«άνυ δλην τήν «ύνοβον συνολΟιΙν, ή τοΟς «λιίονας, 
δώ^βχ^• φΐ}9\, «υν£ρχ4μινοιέπ(οτχο«οιΙξ•τα(έτω<ην 
τ)^ ύικ49(σ(ν» ίνα μή 4 χατηγορηΟι\ς έκ^βχοχος 
ά«ομ8(νη Ιν τφ Ιγχλήματκ» τοοτίβτιν !ν» μή• &μ• 
φ(((ολος-£ιν, χατβφρονοίτο ύκδ τον ύπ* αδτ6ν λάου* 
ώς ύιΑ χατηγορίαν ών• ΠρβοβυτΙρου δΙ χατηγορη• €ΐς ϊξΗύύϊψ 6μο(οιν τριών έιηνχ^χων Ιχανή Ιοται 
Ιι4γν«»«ς• ΊΕοιχβ δΙ δ χανΐι>ν ο€τος ΙναντιοΟσ^αι 
τφ ΙΓ χανδνι της Ιν *Αντιοχβ(φ ούνόδον * Ιζ τοΟς μίν 
Ι«ι«χδΐ!θος ΰιΛ αυνδδων χαθαιριΤβ^Ι φΐ|9ΐ, το(ις δλ 
«ριββυτίρους χα\ δίΑχ^νους Οιιλ τΰν Ιδίοιν Ιιηοχδ• 
«Μν• ΕίΐΒοι δέ τις ουμβιβάζο^ τοΙ>ς τοιούτοικ χβνδ« 
ι«ς δτι δ μίν τής Ιν ^ΑντκοχιΕ^ χβνών τάς ^ητή9•ι^ 
των κατηγοριών των χατΑ κρ6β^τΙρων χβ\ διβχδ« 
Μ0ΐν Ιξ Αρχής τφ Ικινχόκφ Ανέ9•το* χΑχ<€ν<ρ δΙ• 
δωχ< φηφ(ζ<βδαι ιηρ\ :δτδν * δ δΙ παρ^ καν^• 
βΐ 6 χαταδιχαβ6ί\ς 6ιΑ τοΰ ΙδΙοο Ιιηβχόιιου οΡιτβι 
Αδιχ(Ϊ96αι, Ι«\ «ρ€θ6υτ<ρου μίν Ιξ Ικιοχδιιους δ(« 
^ΜΦ. δκαγνώμονας, Μ δΙ διζχώ;ου;τριΙς. €ΐ6ΐιΙ• ΤΓίηιη ροιτο βρΙ•€οροηιη €θ|[οΙιΙο ιΙΙοοοηο 
€111•»» ^ίύοηιΙ •ο(Β€ΐΗ• ΤίθοίοΓ •ηΐ6ΐιι Ιιί6 οΝοη 
φΐοΗΟ ΑηΓιο€ΐΐ6η» %γηαά\ €9ΛΜβΙ ηριικη«Γβ. ΙΚβ 
•ΙςιιίιΙοη βρίβοοραη ■ »7ΐιοθο « ρηοΙ>γΐ6Γθ• νβΓΟ 

βΙ 4ίΜ•Μ§ ■ ΜΟ ς06ΙΙΐςα• βρΙΟΟΟρΟ «ΙορΟΙίί <ΐ6ΐΜΓβ 

λβταιϋ• ϋΐηιιιιςιιβ Ιαομιι Ιμ€ ρΜΐο ςοΙιρΙοΜ 
βΟΜίΙίλΒίΐ; «ΐΑηΐΙΦφίΜηιιηβΒίίΜΜΒ ΐ|ỀúιηΙη« 
ρΓ68ΐΐ|ΐ6Η• ΜΙ <Ηΐ€ΦηΙ• ο14ΐ€ί«ιιΐαΓ, οοηιηι γπιιιΙ- 
ηιιηι ςι髧ΐΙθΒ6β ρτΙΐΜ μΙ βρίΜοριιαι ρβΠΐηβΓβ, 
ά^9% ϋ• ιΐιΙοβοιΚ ρβηοβ ΠΙβιη ί«€ηΙΐλΐ6ΐη 68Μ νο• 
Ινΐ886 : Ιιιι]ιΐ8 νοΓΟ €«ΐΝΜΐΙ• €οη§ΐ|ΐνϋοη6« βί η«ΐ8 
Ιη]ιΐ8ΐ6 86 λΐ) 6ρΐ8€ορο 800 «Ιοηοϋοϋΐ ςοβπιΐΟΓ, 

ρΓ68ΐΐ7ΐ6ΓΟ Ιΐνί^οηΐ 8^, ΐΙ1»€01ΙΟ 1Τ6ίΟ ΙΓ68 6ρίβ60ρ08 ^ 01ΙΙ89Β €ΟβηίΐΟΓ6• ρηΐ*Αηίΐ08 6686 Μ^ίίάΜΐφ 

ΑΡΙΤΓ. ν Τκίβχοιτον Ιγ^κληθέντα, ΙΑν μΙ) τβλβΕα ^ 527 ΑΒΙΒΤ. ι ΕρΙββοριηη Ιιι )08 τοΰΐΐηιη, 8ΐ ηοη 
ι σύνοδος, τίως δώδιχα Ιιτιτηρουνιν Ιπίβχοποι * 
€ «α\ κρίφβύηρ^ Ιξ, χα\ ό ίδιος * χα\ διΑχονον 
€ τμΛς, > 

Τίν χατΐ|Τ8ροΟμ8νον 1χ{βχοπον δέον Οκ5 «άβης 
»ρ(ν<β6«ι τής συνδδοι»• κΙ δΙ πάντας ο6 βυνβλΟιΙν 
δννβτ^ν, ι»ρ^ δώδβχα τ6 έϋχιστον έπιτχδχων 
χρΝββδαι * τ^ δΙ κριοβύτερον ηαρΑ Ιξ, χα\ τδν 
&Αχα«ον «αρΑ τριών * δφίΟΐοντος Ιικέχ€ΐν« χολ το3 
Ιδΐ6υ των χατηγορουμ^νων Ιπιοχδιτον ουμίΜρεΙναι* 
3ΜΙ βϋνβξβτάζβιν τΑς χατ* αυτών αΙτιΑαβις. 

ΚΑΝΟΝ ΙΓ. 
'• Π€ρ\ το3 μή ΙξβΤναι Ιπίβχοπον κΐ μή ύιτλ πολλών 
χβιροτονβΤβΟαι ' βΙ δΙ ΑνΑγχη γίνηται, χα\ ύηδ 
τριών δ ΙπΙσχοΐΕος χ8ΐροτονηθ€(η. Αυρήλιος ^ 
ΙκΕοχοπος 8!«8 * Τ( κρ^ς ταύτα λίγ^ι ή 6μβ• 
τ<ρα Αγιωοΰνη ; *Απλ πάντων των έτηβχ^πων 
^έχθη * ^Οφιΰίβι παρ* ημών τά δρκοδέντα ύπλ 
τώννρ'^ ημών φυλαχδηναι* Δντινων ώς Ετυχβν 
Αβουλήτως οΐ προτηύοντβς της οίανδήτινος 
Ιΐβαρχ(ας ο6 χατατολμωσι Αμ8λ(?ν• ΟολλοΙ οΟν 
ϊπίοχοποι αυναχδίντβς Ιπ{9χοπον χβιροτονή* 
«οοαιν - 8ΐ δΙ ΑνΑγχη γένηται,τρβίς Ιπ(σχοποι, 
Αν οΙΐ|ΐδήποτ8 Αν τόπφ ώαι, τφ τοο προιτβυοντος 
παραγγΑματι χιιροτονήνουνιν τ6ν έπίβχοπον• 
ΚαϋΑντις €ν τινι έναντιωδϋ '^ ^^Ψ όμολογί^ 
• Ι| τ{ Ιΐΐ38γραφ||ν αύτ^ έαντδν Αποοτβρή^ιι της 
4 τιμής. » 
ΒΑΑ£. 1ΐ8μοοτονίαν Ινταυδα μή τήν χιιροΐιο^αν ι 811 ρ6Γί66ΐ3 8;ηθ(Ιι», ιΙυο()«6ΐιη ιηΐηίαιυιιι βρί- 

I 8€θρί θΙ)8βΓΤ8ηΙ; 61 ρΓ68ΐ>3Γΐ6η!ΐη, 86Χ 6Ι ρΓΟ- 

€ ρΗυ8; 61 «ΙΙιοοηοιη, ιγ68. > 

ΕρίΜοροια ςιιΙ »6€0881ογ 8 ΐοΐ8 Ιαάίοή βγίΝκΙο 
οροΓίβΙ : 8ΐ 0011168 »αΐ6ΐιι 6•ιιν6ηΐΓβ ηοη 681 ρ088ΐ- 
1»ίΐ6« ο ιΚκκΙββΙαι αΐιιΐιιιααι (φί8εορί8 ]υ<Ι•6•Η ; 

ΡΓ68Κ»]ΤΙ6ΠΙΙΙ1 ΙΐΚΟΟΙ • 8βΙ« 6Ι (1ί860ΙΙ»ΐη Ο ΐΓΪΝβ : 
61 ρΓΟρΗίΜ 1θ8Ιΐρ6Γ ■66ΙΙ8&ΙΟΠΙ0Ι 6ρΪ8€0ρΐΙ8 ίΙ>Νΐ6ΙΙΙ 
Μΐ6886 (ΙΟΜ, 61 8€6«8»ΐί0Β68 60ηΐΓ• 608 |8188 81- 

ιιιοί 6X11Iι^ιι8^Β. 

ΟΑΝΟΝ XIII. 
€ Ονοιΐ ηοη Ιί€6ΐ ορίβοοραπι ηΐ8ΐ 8 πιο1ΐί8 611^1 : 

€ 8ίη ■υΐ6ηΐ Β666886 811, 6ΐΐΜη νβΐ 8 ΐΓΐΙηι» ο1ί• 

< |[8ΐηΓ 6ρΪ86ορα8. ΑιΐΓ6ΐία8 6ρΐ8θορυ8 ιΙίιΗ: 
ι ϋμΐά 8(1 Ιι»6 (Ιί«1ΐ ν68ΐπι 88ηΰΓιΐ88 ? ΑΙ> οιηηΙ* 

I Ηΐΐ8 6ρί860ρΐ8 <1ΐ6(0ΐη 681 ! ΥβΙβΓΟΠΙ 81λΙΟΐ8 

« <ΐ6ΐ>6ηΐ 8 ηοΙ>Ϊ8 86Γν8ΓΪ : ΐ|α» ςιιίιΐβιη ΐ6ΐη€Γ6 

< 61 Ιηεοη$υΙΐ69 ςιιΐ ιη ςο«νΐ8 ρΓονίιια» ρΓίιη8• 
« ΐαιη οΐχίηβηΐ, ηοη οιιθοηΐ ηβ^ϋ^ΟΓβ. {ΜοΙΐ! 

ι 6ΓΚ0 Γ0η(|[Γ6|^8(Ι 6ρΐ8€θρί 6ρ{8€θρ4Ιΐη 6ΐΐ|βΙΐΙ. 
« δίη 3ΙΙΐ6ΠΙ^η6€688ίΐ88 Ιη€ηΒΐΙ»8ΐ, 1ί68 6ρί80θρΙ, 

• ίιι ΐ|ηο€σΐΜ|θβ 1α€0 Γα6πηΐ, ρΓίηΐ8ΐί8 ]α88ΐι 
ι 6Π$[βηΐ 6ρί8θοραπι. Ει 8ΐ Ι|αί8 Ιη 8ΐίςηο οοπιγβ 

< ρτορηβηι €θΐιΓβ88ίοη6ηι ν6ΐ 8ΐιΙ>80Γίρΐίοο6•η ίβ- 
ι €6ηΐ, ίρ8β 86ίρ8υαι ΙιοποΓθ ρπνηΙιΊι. 

ΒΑΙ.5. Χ€(ροτονιαν αο€ ιο Ιοοο, ηοη ρτο χ<(ρο• '^Αιΐ β3 ΤΗΕΟΟ. ΒΛΙ^ΑΜΟΝ 64 %9ύ εοηβΜπίΙοηβ ίηΙβΙΙβιβΗβ* •6ΐΙ ρΓΟ βίβοΐΐοηβ. 
Νλπι βΐ Ιιοβ €χ Οοβ αιηοηίβ οΜβικΙίΐσΓ» ςαο €2Τθ- 
ΙαΓ, ια (ΐ6ροιι•ΐαΓ 6ρί•€ορυι, ςυΙ οοηΐτίΐ ρΓορΗιη 
ηιΙϋοΗρίΙοιιβιη «ι οοηΓ6••ίοη6ΐη ΓβϋβΗΐ, ςιι» κηΐπ 
ΜΗρώο ηοη 6( •(! οπΙιθ3ΐΐίοη«ιιι βίτβ οοηΜοηϋο• 
|ΐ€ΐιιι, 8£4 ιιΙ βΐΜϋοη«πι : βΐ ςοΙ^ ^οηι ρΗιηη• 
6ΑΙΙ0ΙΙ Αρο•(οΚ€α« βΐ&ΐο•! βρίΐϋοροπι • <ΙοοΙ>ο9 βηβ 
βρίΜορΙβ ΟΓΐΙίΑΐΐΜίηιιι, 81 χικροτονίαν ρπ) οπΙίΐΜΐ- 
(Ιοηβ ]|0€ Ιη Ιοβο ΜοβρβΗηυι, <η€ΐο €2ηοοΙ ϋοη* 
(ηΗι 4ΙοβΓβ •ι!ιΐιΗ(Βΐη崙 €οιιι ιαίβηι €•ηοιι 4 
ρΗηιβΒ Νίβη» κριοΗ! ]υΐΜ&ι βΐΜΐίοαβ• •Ι> οηι- 
πΗμιι ρτοτίη€ΐ8ΐη)ο• €Φη•ϋΐοΙ, •1α •οΐΜΐ Ιιοβ 
<|1 ^ββΙΙβ |Γ«8 ιΙηιβΙ €οη(τβρΗ, ηΙΙςαΙ• ςαοφίβ τ€ύτο παρίσταται &«δ τον τέλονς του χαν^νος €ιορι• 
ζομένου χα6αιρκ7σ6αι τ^ τ) Ιβί^' ύ«ογραφ]| χα\ 
6μ6λογ£^ Ιναντιοόμβνον έ«£αχΜην» ήτις ΰιηγραφ^ 
ού γ{ν8ται ιΐς χιιροτον(αν ήτοι χα6ιέρ»σιν, άλλ^^ 
€ΐς ψηφον * χαΐ βτι τσΰ άιβοστολικου «ρώτον χαν4- 
νο; διοριζομένου χιιροτονκΙοΟαι έπίαχοινον ύπ6 
Ιιηο»5ιηιν (ύο, εΓιηρ 1χλαβώμ•0α τ))ν -χειροτονίαν 
9ΐς χκιρο0<9{αν, θόξοι^αν λέγβιν 4ναντ{α τψ ^ηΟΙντι * 
χαν^ι. Του Κ 8" χανβνος της Ιν Νιχο^ςι κρώτης 
συνόδου «αραχ(λ•υομένου ύχ6 «άντων των έιιαρ• 
χίΜτων χαΒίσταβθαι τάς ψήφους * βΙ 51 ^βχιρίς 
τοντό Ιβτι, τρβίς 1π\ τ6 αύτλ συνάγββθαι» ουμψή- 
φοιν γινομένων 4ι3^ γραμμάτιων χαΐ τΰν λοιια^ν, ώς ρ6Γ ΙΗΐ€Γ»• 8ΐιΙΓπΐ|ίυηι ίβΓβηϋΙιιι•, ιιΐ6ΐΓθροΗΐ«ηΙ ^ Ιμ«• ^νίς μητροπολίται (τούτους γΑρ 6 ιηρών 
ςιιΜιιιι, αΐ β•ι τβΗβΙΐΗϋβ (β•• βηΐηι ρπΒίβη• «αηοα «ανβΐΜΡ πρίιντβύοντας ΪΚΛρχΙας χα>«1) ο6χ Ιφύλαττον 

ρΓ|ηΐ•1β• ρΓΟτίηοί» ?•€•!), ηοα θΐΜ6ΓΤ•ΐΝΙΑΐ€80θη€8• 

ϋιιάο 61 1 ΡιΜΙιιι• ιΙβαηΙΐΒη μι, «ι • πυιΐϋι 
«ρΙηορ'Μ ΑβΓβΒΐ 6ΐ€€(Ιοιΐ6β : %\η •υ(«ηι Ηοο ηοη ιίΐ 
ί«ο(α ίνοίΐβ, ηβ€088αηο » ϋτίΐΜΐβ• ςυί άΛ^ηΐ «οηι 
<€ΐβηϋ8 οι ρβηηίΜίοηβ ρΓϊιηί ββα ιηβίΓοροΙιΙοηί ίη 
ςιιοοιηςυο Ιοοο οοονοηίΓΟ. 5ί ην» ιυίοπι «ΟΓοιη 
<|οί Ια 6ΐ«€ΐίοηβ μΙπ^ϊα άβάβτ^ηί οοηΐη ρΓορΓίοηι 
8αΐΜΰΗρϋοη€πι ίβΰβπΐ, (ΙβροηβίαΓ. Α€ Ιη ΙιΙο ςηί- 
θβιη €οοι&βϋ( αιηοη. €οηι ουΐ6ΐιι (|οΙιΙ•ιιι ηοίΓΟ-. 
ροΠι•ηο8 Γιι»Μ( ιΙΙ^ιιβηιΙο οβοαιοίοι, ςαο<1 ηοη 
€αιη βιιίι ρΓθ?ίη€ΐ8Πΐ»ο• ορίιοοραιη «Ιβ^ΙιββΙ» 9ϋά 
ΟΜίη πιβίτοροΐϋοηίβ , ςυΙ ίη Γβ^Ιηλ οΗιίαπι νβηη- 
^οηίοΓ ; ςηί<Ι«πι ρΓ^βοηίοπι €ΐηοηβηι ρΓο οο ιΗιΙα• τά τον χαν4ΐΡθς/06«ν χα\ ώρίαΟη παρά των Πατέρων, 
ύ«& ιβολλων Ιχιαχέχων γίνββΟαι τάς ψήφους * βΙ 4έ 
ούχ Ιατι τούτο «ΰχιρές. έξ άνάγχης ύχ6 τριων« 
όφειλ^ντων μ<τά •1βήηως χα\ επιτροπής του πρώ- 
του , ήγουν ΧΦί μητροπολίτου , ουνέρχβσΒαι έυ 
οΐφδήτινι τέπιρ. *Βάν 4έ τις των ψηφισαμένων 
ΙναντιωΟΙ) τ] Κί^ ύ»ογραφ!| , χαθαιριΟήαβται. ΚαΙ 
ό μέν χανών Ιν τούτοις• Τιν^ 4λ μητροπολίτου 
αΙτιαΟέντος ποτΙ, ώς μή μβτά Ιπαρχιωτών αύτοΰ 
ψηφισαμένου Ιπίσχοπον, &λλά μβτά μητροπολιτών 
διαγόντων ιΐς τήν τ&ν πόλεων βαβιλιύουσαν, έχρή- 
βαντύ τίνες, ύπίρ αύτοΰ λέγοντες τφ παρέντι χα<» 
νένι * χα\ εΐηον ώς, ε Ι χαΐ άιΑ του 4* χανένος της οο68πΙ : ο( ιΙίοβ1)8η1 ςοοίΙ, οΜμμΙ €Χ Μηοηβ Ο ^^ Νιχαί^ πρώτης συνέβσυ άνάγχη Ιοτ\ν ΰπ6 έπαρ- 4 ρΗη» (700(11 11ί€«η» ηβοοιιβ βεΐ » ρΓοτίο* 
€ί8ΐϋ)υ• •4 πιίηίπΐΗΠ) ^ί|μι• βίοοίΐοηβηι ΑογΊ, ι 
ρΓΜοηΐί ΐΑπι^η ωηοηβ, ςυΙ οεΐ ηκυίΐο ραιΙβτίοΓ, 
ηιβίΓοροΙΙΐΜΐο οοηοβββιιιη ββΐ Ιτβι βρίιοορο•, ςυοο 

νθΙα€ήΐ λ0£βΓ96Γ0, €( ρβΓ 60& βΐΜΐΙοπβηΐ Γ«€6Τ6 

ΜΙ ςοοϋαηςυο Ιο€θ νοίαοηί, Η τοΙβ^Απί ηιοέΓορο- 
ΙίΙληηπι ηηΐϋ ΓβρηΗβηβΊοηί οΙ>ηοχΐάηι «Ι) Ιιοΰ 
οΑποηο €οηΜητ«Η. Αα<ϋ«ηιηΐ «ηΐβπι ςυο<Ι« ςυο- 
ηΐ^ηι ρηκΜηβ ο^ηοη ηίΙιΠ ηονΙ (ΙβοοΓοίΐ, εοά ςυ» 
II ΡαΐΓϋ>η• ΑπίβΑ (ΙββπΙία μιβ( , όοίηεβρε ςυο(|θ6 
β6Γν>η(1λ είλίοΙΙ, ιΐβΐι^ηΐ οηιιιίηο, ΐ|σ«<Ιο€θητο«Αΐίβ 
ορίοοορι» ()ί€ηηΐυΓ, 86€αη(1απι ϋΐυπι οαηοηβηι ίηΐβΙ- 
Η%\^ 61 οΐβαίοηοε η6668•&ηο • ρΐΌνΙηοίεϋΒιιβ ΙΙογϊ. 
\\\αά ΜΙΙ6ΠΙ ιη ςηονίβ Ιο€θ ρΓοε64ΐ6Γ6, ηοη βΟβη χιωτών τ^ ελάχιστον τριών τάς ψήφους γ(νεο6αι, 
άλλα άπ^ του παρύντος χανένος μεταγενεστέρου 
δντος Ιηβέθη τφ μητροπολίτη μεταχαλείοθαι τρεΓς 
Ιπισχέπους τους αύτφ βουλητέους, χα\ ποιείν τήν 
ψηφον δι* οίότών Ιν οϊψ άν τέικρ 6ελήσ|) * χα\ ήβε- 
λον άχ6 τούτου του χανύνος άχαταιτίατον τ6ν μη- 
τροιοολίτην βυντηρηθήναι. "Ηχούσαν δί ώς, 1πε\ δ 
παρών χανών ου νέον τι θεσμοθετεί, άλλα τά προ• 
διορισθέντα πιρά τών ΙΙατίρων χα\ εφεξής διορί- 
ζεται φνλάττεσθαι, όφείλουσι πάντο>ς τά περί τών 
συγχαλουμένων Ιπιαχύχων νοείσθαι χατ^ έχείνον 
τλν χανένα, χα\ έξ άνάγχης μετά επαρχιωτών τάς 
ψήφους γίνεσθαι. Τ6 δέ έν οΐψδήποτε τέπφ προβή- 
ναι, ού προχριματίζει την ψηφον, μένον γινέσθω ρΓ«Ια(ϋ€πιπι 6ΐ66ϋοηί, βοΐαηι Παΐ €απι ΐΗ^υβ 2(1 ^ μ<^ά Ιπιαχόπων τ6 ελάχιστον τριών χατά τ^ παρ- πήηίπιαπι 6ρί96ορίι , ]ιιχΐ& ΗιΙηο 63ηοη6πι 61, 
ςυ» 61 6οηβ6ςο6πΐ6Γ ο5ΐίηβ1, οοηευοίικΓιηβιη. €ηιη 
«ιιΐ6ηι ο^ηοη ιΙβοβΓπιιΐ 6ΐ6€ΐίοη6$ ΩβΓΐ ζ Ιη^υβ 6ρί• 
βοορΊβ, »ί είΐ πιυΐΐοβ οοηνΰπίΓβ (ϋβοίΐβ, ιηΐβπ'θ{(&- 
νεΗΐ ςιπερίιιη : 5ί ιηυΐΐί ροε$ία1 ίεοΠβ 6θητ6ηΐΓ6, 
οΐβοΐίο ΙηΗΓπιβΙιίΐοΓ, Λη ηοη! 5ο/ιι{|ο. Οι» ιΙι; βρίεοο- 
ρί 8 <Ιυο<ΐ6θίπ) ί8€(8 ιΐ6ρο•ίϋοη6 8αρΓ8 528 8θπρ1ι 
βιιηΐ, φιβηιΐο ρΙυΓ68 ροίβηηΐ Γ8οίΐ6 €οην6ηίΓ6, 8(1 
ρπκββηΰε <|α»$ιίοηίβ 8θ1ιιΐίοη6ΐη ευΙΠΰίυηΐ. ΙΙΙικΙ 
ηυΐ6πι, ίη ςνονίβ Ιοοο, βοπρίηαι 681, ρΐΌρΙβΓ 609 
ςυ• ιΐίευηΐ ά^Ι^η ββη 6€θΐ68ί8Γυηι 6ΐΰ€ΐίοη68 9 
ιη6ΐΓοροΙίΐ8ηο ίη 8ο) ηιβίΓοροΙί , ςυοιΙ ςη1<ΐ6αι 
ηοη Γ866ρΐοηι βεΐ. Ιιο^ηε 6ηίιη ηοη οοηιΓιΐνίι ορί- 
8α>ρυιη, κό βιιίΤΓΑ^ΐυιη 61 8ηΙί$ιΊΐαηι 6ΐ66ΐίο. ]^οΐα ύντα χανένα, χα\ τήν άχολβύθιας τούτου χρατοΰσαν 
συνήΟειαν. Του δέ χαν^νος διοριζομένου ύπδ τριών 
Ιπισχόπΐιΐν τάς ψήφους γίνεσθαι, ειχερ 1στ\ δυσχε- 
ρές πολλούς συνελθιΓν, (ρωτήσει τις, Ιάν ευχέρεια 
έστι πολλοϋς συνελθείν, .άχυρωθήσ£τβι ή ψήφος, ή 
οΟ; Αύσις. Τά άνωθεν γραφέντα περ\ χαθαιρέσέως 
έπισχ^που γενομένης παρά δ(ι»δ«χ3 επισκόπων, 
δταν ύπηρχεν εύχερίς χα\ πλείο^^ς συνελΟειν, άρ• 
χοϋσιν είς άτ^ολογίαν του παρόντος ζητήματος, τδ 
δέ, Ιν οΐφδήποτε τδπω, γέγραπται διά τους λέγον• 
τας, δφιίλειν τάς ψήφους τών έχχλησιών γίνεσθαι 
παρά του μητροπολίτου εΙς την χατ* αύτδν μητρ^ 
πολιν, δπερ ούχ εδέχθη. Ο^δΙ γάρ δ τόπος χαθιστ^ 
τ^^ν « Ιπίσχοπον, ά>Λά ή ψήφος χα\ ή Ιπιλογή τών 65 ΙΝ ΟΑΝ. XIII ΟΟΝα αΑΚΤΗΑΟ. 66 ά|ΐχΐ£ρ^ων• Σημεεωναι β^ χα\ άι:% του κα^ντο; Α ^^ ΰΙίΑΐη βχ Ηθ€ €9ηοηβ, ημοά ρτΙπΐ2» 8ΐ?6 ηιβ• κανόνος ότι 6 ιτρωτ€ΰων, ήγουν δ μητροπολίτης, 
ι>6χ όφΕ<1«ι ιιαρουσιάζ€ΐν εΙ; τα; ψήφους, άλλα 
μ4νοι οΐ Ικ(σχοποι« ΎΙ 6έ, έάν τις των ψηφίσαμέ- 
νΐιΐν έναντιωθϋ τ^ ο{χ«(^ ύκογραφ||, άπεντεΟθβν 
»α0α(ρβθι1;σ£'»αι, )( μετά βοχιμασίαν χα\ &ποτυχ(αν 
2)ν προστ{0ΐ|9ΐν ; Αύσις, ΕΙ μλν έ^ηφθώσκ τ& βή- 
ματα ταυ χανδνός εΙς τ6 Ιπιγινώσχβιν μίν τλν ψη- 
^Μάμενον τ))ν οίχείαν ύπογραφ^^ν, λέγειν δΐ μετά 
ταΟτα μαθείν %1 χωλύον τ6ν ψηφισθέντα ε (ς επν- 
σχοπιχ^ν προελθεΖν αξίωμα, άλλως οΰ χαθαιρεθή- 
σεται, εΙ μ4) ιηρ\ τάς άιιοδείξεις άτονήαεί• ΕΙ δέ 
Ιχληφθ^ ή έναντ(ω9ΐς της υπογραφής εΙς άρνησιν, 
ταύτης ελεγχομένου του πράγματο; διά συγχ ρύσεως 
τών γραμμάτων, ή άλλως πως, άπεντεΟθεν χαθαι- ΐΓοροΙηαηιι» ηοη (1βΙ)6ΐ ίηΐ«?Γ6$$β €ΐ6£Γιοηί, Μά βοΙΙ 
«ρίεοορί• Οαίϋ νβΓΟ, »ί ςυιβ βοηιηι ςιιί βΐ6({6ηιηΙ 
&υ» &υΙ>ε£ηριίοηΙ οοηΐηϋίχβτίι, βοηβ ίρ»ο ϋβροηο- 
ΙυΓ» «η ρο9ΐ 6χ«ιηίη8ΐίοηβιη , ευηι €« ςυ« ρΓορο- 
ηίΐ ρΓθ1>λΓβιιοη ρο8δϊΙ? δοΐυϋο. δί €&ηοιιί& ςυίϋοηι 
¥6γΚ)ι 3€€€ρ(8 ΓυβπηΙ »ά Ι)θ€, 01 ΐ8 ςυί «Ιβ^Η ρπο- 
ρπ&ηι 8υΙ)9€πρΐίοηβιη Ββηοβοίΐ,όίοΒΐ βιιΐβιη ρα8ΐ69 
86 88€6ρί8$β 8ΐΙςηί(Ι, ιιυθ(1 γβίβΐ ςαοιηίηΐ(8 Ιβ, ςοί 
€ΐ6€ΐυ8 681, &ά <1ί|;ηίΐ8ΐ6ΐιι βρί8θορ8ΐβιο ρΓονβΗβίαΓ 
ηοη 8ΐί>8 (ΙβροηβΐυΓ, ηηλίη 8ΐ ίη ρτοΒ&ΐιοοίΗυβ ά^ 
ίβΰβΓίΐ. δβά 81 8υΙ)8ΰΓίρΰοιιί8 ΰοηΐτχϋοΐίο ρΓο θ]υ8 
οβ^Βϋοηο 8€ε6ρΙ& ίαβήΐ, Γβ ρ6Γ 1ΙΙΐ«Γ»Γυαι ρπ>Ι)α« 
ϋοιιβιη, Τ6ΐ αΐίςαο βΗο ιηο^Ιο €θ&τιοΐ8, €ο ίρ80 
ϋ^ροηβΙυΓ. Νοΐ8 6Γ£ο ρΓβ8€ηι«ηι οβηοηβοι, ςυί ά^ ρβθήσεται. Σημείωσαν οΟν τ6ν παρόντα χανόνα ^ 8ΐι1^8€ΓΐρΙίοηί8 ίηβΰ'ΐΒϋοαβ ΙοςυΚυΓ, υΐ ιηίΐιϊ ςηί^^πι 

▼ΜβΙυΓ. 1.0(|;6 61 €8ριι1 75, ρπιιιί Ιίΐυΐί, ΗΒ. χχιι 
Β•8ίΙί€•9 61 οαρ. Ι. ϋΐ. 3. 6]υΜΐ6ΐη Ιίΐιη, 6( ΐοΐυιη 
ϋκ. 4 ςίυ8()6πι ΗΒΗ, 6ΐαιρ• 60 Ιϋυΐΐ Ι. ΙίΒπ χχηι, 
61 (11668 ςΜοηαοιΙο, Βΐίηαληάο (|υΙ<ΐ6αι ρ6Γ 1ϋΐ6Γ«Γυιη 
€θΙΙ:ιΙίοη6ΐη9 Αΐίςοβαϋο 8ΐϋ6ΐη ρβΓ ΙββίοΒ ίιιηη!63, 
6θηνΙηείΐυΓ 18 ςυί ηβ|^81 ρΓορη«πι 8αΒ86Γίρ(ίθι•6πι : 
61 ςιιοιΙ ρο9ΐ ρΓθΒ8ϋοη6ΐη, ςυί 6οη?ί6(αι £81, 60|[ί(αΓ, 
ηοη βοίαιη 88ΐί8Αΐ€6Γ6 8(1νβΓεΑΓίο (Ι6 ςυ3η(Ι(8|6 <|ΐι» 
ίη 8θπρϋ8 6θηΐίη6(υΓ, 86<1 6ΐ αΗβΓυιη ΐαηΐιιπκΐβπι 
8θΙν6Γ6. 86ρ(ιΐ8|;68ίαίΐ8 86€υη(ΐ8 &υΐ6πι !ιηρ6Γ&ΐοη8 
(ΙοιηίηΙ Ιι6θηί8 ΡΗίΙο&ορΒί ηονοΠι βΐχίαίΐ, υι (ΐυοά- 
€υηςυ6 8^ηρ^αιI^, ίη «|υο νβηβτβηιΐ» 61 νίνί1ΐ68Β 
6ηΐ€{8 β§υΓ8 ρ6Γ ηΐΒπαηι 6]υ8 ςυί ίρ8υΐΑ οοιηροευΚ ιτερί αρνήσεως υπογραφής διαλεγόμενον, ώς έμοί 
&3χε?. *Ανάγνωθι χα\ χεφάλαιον οε* του α' τίτλου 
τοίδ χ^ βιβλίου τών Βασιλιχών, χα\ χεφ. α' του γ* 
τίτλου του αύτου βιβλίου, χαΐ τόν δλον δ* τίτλον του 
αύτοΰ βιβλίου * χα\ τ& ζ χεφ. του α' τίτλου του χγ^ 
βιβλίου, χα\ μάθης δπως ποτΐ μέν διά άντισυγγρά- 
φων, ποτ& δ& διά μαρτύρων ομνυόντων ελέγχεται ό 
αρνούμενος τήν οίχείαν ύπογραφήν, χα\ β τι μετά 
Ιλεγχον δ χαταχριΟεΙς άναγχάζεται ποιήσαι τφ άν- 
τιδίχφ μή μόνον τ6 Ιχανδν του περιεχομένου (ν τφ 
άγγράφψ ποσοΰ, άλλα χα\ Ιτερον τοσούτον. Ή δέ 
οβ^ Νεαρά του βασιλέως χυροΰ λέοντος του Φιλοσό- 
φου διορ(ζ€ται ιιβν Ιγγραφον, 1ν φ έπιγέγραπται 6 του τ4μίου χα\ ζοΜποιοο.'σταυροΟ τύπος διά χειρός ^ 86ΐ1ρΐ8 681, Πηουπι 61 ΙιηηιυΐΑΒϋβ ιη8η6ΒΙ, 6ΐίαπΐ8ί συνθεμένου αύτ^, Ιχειν τδ Ισχυρδν χα\ άμε- 
«άκτωτον, χάν οΟχ Ιστι χατησφαλισμόνβν διά 
προστίμου. Κα\ άνάγνωθι τήν τοιαύτην Νεαράν• 
Κα\ συναγαγών εΙπέ δτι τδ χαθαιρείσθαι τους άρ• 
Ι[ΐερε{ς αρνούμενους τάς Ιν ταΐς ψήφοις υπόγραφα; 
α6τών Ιδιχόν έστι χα\ οφείλει χρατεΐν είς τούτο 
λλ\ μόνον τ^ φάχτον. *Εάν γάρ Ιτερον Ιγγραφον 
βύτού άρνήσητβ» έπίσχοπος ή χληριχδς, ώς έμοΙ ηοη 8Η 8(Ι]66ΐίοιΐθ ροΒη» ηυαιίυη. Ι^β^β ςαοςαο 
68πΐ(ΐ6ηι ηονβΙΙ&ιη• £( ΐιηιίβηι οοηοίικίβ, ψίού €ΐ6ρο• 
ηι ΒηΙί8ΐΙΐ68 ςυΙ η6|;8ηΐ βομ ί« 6ΐ6€ΐίοηίΒα8 &ιιΒ« 

86Γίρϋθη68, 8ρ66ίΒΐβ 681, 61 (ΙβΒ6ΐ ίη Βθ€ 8θ1θ ίΑ6ΐΟ 

νιΐ6Γ6• 5ί 6ηίπι ΒΚυά Βαυηι 86ηρ(υιη η6{Βν6Γί( 
6ρί8εορυ8 υβΙ €ΐ6η6ϋ8, υ< ηιιΒί νίό6(αΓ, ηοη (ΐ6ρο• 
ηβιιΐΓ, υΐϋίουηΐΒΐίςαί» 8641 οχ ΐ6|{ίΒυ8 βυρΓΒ ρο&Ιιΐ8 
ρυηίβΙυΓ• ΙοΜΐ, ©6 χαθαιρεΟήσεται , χαΟά τίνες λέγουσιν, άλλα χατά τοΟς άνωθεν χαταστρωθέντας νόμους 

^ηλασδήσβται• ^ 

ΖΟΝΑΡ. Ό τέταρτος χανών της Ιν.Νιχαί^ πρώ- ΖΟΝΑΚ. Ερίβοορυπι ςυΒΠυβ ΝΙονη» ρηιη« 

της σονόδου ύπδ πάντων τών έν τ^ έπορχίφ Ιπι- β^ηοιϋ ΟΒηοη οωηίυαι ρΓονίποί» 6ρί56θρθΓυιη βϋί- 

σχύπων χαβίστασΟαι ορίζει έπίσχοπον. ΕΙ δέ τις εΓη Γ^^ίο 6οη8ΐΙαΐ6ηιΙιιπι ΟΒΒβ ϋ6€6Γηί{. ΑΙ βι ςυοηίηιΟΒ 

δυσχέρεια, τρεΤς Ιπιτοαυτδ συνάγεσβαι. συμψήφων \4 Λ^ή ροΒΒίΙ, 6808» βΚ^μβ βΓΒνίοΓ οΒβΙΙιοΗι , Ιυιη 
διά γραμμάτων χα\ τών λοιπών γινομένων, χαΐ ν6Γ0 ΐΓβΒ ΒΐηιυΙ οοηνοηϊΓβ, Βο 6»(6η8 ρ6Γ 1Ιη6Γ«8 

βδτως τήν χειροτονίαν γίνεσθαι. 'Α τοίνυν ό ίΙ^^Ίΐ- *8εβηϋ6ηΙίΒϋ8 θρίΒΟορυηι ΐΙΙοηιαι Β«ΐ6ΐοηΐΒΐ6 βΓ6ΒΓί μένος χάνων διατάττεται, ταΰτα, φασ\ν οΙ τής συνό- 
δου ταύτης, δείν φυλαχδήναι, ώς ορισθέντα παρά 
τών πρδ Ιχείνων. Χειροτονίαν δ* ενταύθα μή τήν 
χΒίροθεσίαν χα\ χαθιέρωσιν νοητεον, άλλα τήν ψή- 
φον, Ινα μή δοχ]| έναντιοΰσθαι τ φ πρώτψ χανόνι 
τών αγίων αποστόλων ^ χα\ ΰχ6 δύο Ιπισχόπων 
άρίζοντι χβιροτονεισθαι έπίσχοπον. "Οπως δΙ οΰχ 
άναντιουται, είρηται Ιν τ]| (ξηγήσει του δ^ χανόνος 
τής Ιν Νιχαίφ πρώτης συνόδου, ά χα\ άναγνωστέον. 
Πρωτεύοντας δ* Ινταυθα τών επαρχιών το&ς μη- 
τροπολίτας φΐ)θ\τ, ών παραγγέλματι, ήγοον εντολή), 
χειροτονειν, τουτέστι ψηφίζεσθαι» τους έπισχίπους 
Ιπίσχοπον διατάττεται. Έάν δέ τις, φησ\, τών ψη * ρΐΒ66ΐ. Ουεβ \$\ΙΜΤ ϋΐο βοηοηο ρΓβΒΟΓϊΒαηΐυΓ, 04 
ηίιηίΓοιη β ηι»ίοηΒυ8 ΒλΒίυΐΒ 86γ«βγΙ οροΠοΓΟ 1ίυ]αΒ 
Βγηοάϊ ΡβΙΓ68 ΒίΠΓπίΒηΐ. €Γ6Βΐίοηί8 ροΓΓΟ ηοηιίηο^ 
ηοη ιη3ΐηυυιη ίιηροΒϋίο 6( 6οη866Γ»ϋο, $6(1 6ΐ6€(ίο 
Βο6 Ιοοο ίηΐ6ϋί{Ί ιΙοΒβΙ; ηο ρΗιηο Ββηβιοπιπι Βρο• 
ΒίοΙοπιηι ΟΒηοηί, ςυί β ιΙοοΒιιβ ορίβεορϊΒ 6ΓβΒη(1αηι 

6886 6ρί860ρυηΐ |ΐ6€6Γηίΐ| ΒίΟ ΟΒηοη 6001ΤΒηυ8 6886 

6χί8ϋηΐ6ΐ0Γ• Νβηι ΠΙί ςυΐϋοηι ηαΙΙο πκκίο ΒΐΙνοηαη, 
ίη 6χρΓΐ6Β(ΐοη6 ΟΒηοηίσ 4 Νί€«ηβ ρΗπιεκ β^ηοάί 
«ΙοπιοηΒίΓΒνίΒίΟΒ ; Ιυ οβπι νί^ο. ΡηηΒΙοΒ νοΓΟ Βίο 
ρΓονίηοίΒπιπι , ηιοίΓοροϋΐΒΒ ηοαιίοΒΐ, οοΓοιιιςηο 

ηίΒηΐΐΒΚΟ, ΒΟΟ 681, ]υ88υ, βΒ 6ρί360ρ{8 ΟΓΟΒΟόβη, 

Βθ€ 681, 6ΐί{6η(1υηι 6886 6ρίκοροηι ά6€6ΓηΙΐ. Οοο^ϊ 67 ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙΒΑΜΟΝ βυ»βΜΐ $ϋ1>ε€ηρΐίθΗί 9<Ιν6Γ$•Ια8 ίυβΗ(« Ιιικ! β»!» 

<|υ6ΐη ρΓΐυβ 6ρΙ»€θρ&Ιί κγ3(Ιιι <Ιί|$ουιιι βυΙΓη^ίο• τοί 

€ΐί&ιη 8ΐιΙ)βθΓίρΐιοιιβ| ίΐυιη Ηβ 60 ά€ε€ηΐιβΓ6ΐυΓ, (Ιβ- 

€ΐ&Γ&νϋ^ ιηοχ (ϋβηυηα ηβ^Αΐ, βιςυβ « 86 ίρ8β <1ί8- 

•6ΐηίΐ;.ίρ86 86 βαιηηΓι £α6«Γ<1οιϋ ΙιοιιΟΓβ ρήνΑΜι» 

1(1 681, ϋ6ρο8ί 110116, 11181 ίΐΐίυβ» ςαβηι 8€ευ98ΐ, ρΓΟ- 

Ι)»ΐο €πιιιίη6, οοΐΜ]6ΐηη2ΐ>ίΐαΓ• 

629 ΑΚΙ5Τ* ιΡΓίιη8ΐ6 ]υ()6ηΐβ, 6ΐΙ&πι ΙΓ68 βρίβοορΊ 

< €οη8ΐί1ιιοιιΐ βρίβοορυοι. Ει ςιιί 8ΐΐ8β εοπΓββδίοηΙ 

ι ν6ΐ βυΙ[>86ΓίρϋοηΙ •<1ν6Γ8ΑΐυΓ, 8υορ(6 ]α(1ί6ΐο 

€ Ιιοηοη ρΗτΑΐ^ίιαΓ» > 

ΟΠ)η68, 81 06ή Ρ0Ι68Ι, ρΓΟΤίη€ΐ88 6ρ{8ϋθρί &(ΐ8ίηΙ 

11666856 681, ΐ|υ8ο<1ο ιη ν808ηΐί1>α8 6ρί8εορ8ΐίΙ>υ8 6μολογ£^ ή τ{ ύηογραφ||, ήγ•ι^ν Ιάν ώμολόγΐ|68ν 
Αξιον βϊναι γ{ν896«ι Ιπ{«τχοπον, ή ύτεέγρβφεν λ ν τφ 
περ\ 1x8 (νου ψηφίσματι, τούτον μ€τ& ταΰτα λ4γη 
μή 8!ναι Αξιον, χα\ Ιναντι(Σ»τ«ι αΰτ5$ Ιαυτψ, έβντ^ν 
Αποστερήσει τΫ|ς ΑρχιεραιίιχΙ^ς «(μήΐ# τοο«^«τι χα- 
Θαΐ(>(0ή9&τα»« μή άΐ6θ5&ιχν1^ς τ6 χατΑ τοδ 9ι«€αλλο• 
μένου α!τ(αμα• 
ΑΡΙΣΤ. € Του πρωτιύοντος έτητΑττοντος, χα\ 

€ τρεΙς λπίσχοποι χαθιοτώσιν Ιπίσχοπόν • χα\ ό 

• τϊ οΐχβίφ όμολογΙ^ ή ύπογραφ)} Ιναντιοΰμινος 

€ οΓχοΟβν Ιξβι τΗ Ατιμον. > 

Πάντας μέν χρή «αρκΓναι, 8ΐ ^νατ&ν, της Ι^βαρ- 
χ(ας του; Ινισχόπους, βτι μέλλ8( γινέσΦαι ψηφος 6ρΐ8εορί 8001 6ϋ^6Β<1ί ; ςο6ΐηα(Ιυιο<Ιιιιη 6ΐ ηολΠο ^ έπισχόπου &ν ταΤς χηρευοΟσαις έτΕΐσχοηαΙς * χαΜις βγΟΟϋΙ Ν 1696088 68000Ϊ ?Ϊ8υθΙ 68ΐ, 6ΐ 0006νΐ668ΊθΜ> 

Αο(ΐθ€ΐΐ6η»• 81 1ΐ06 ιοΐ6θΐ (ΙίΑΙαΙβ ίαεηΐ, 8υι 
ρΓορίβΓ νί» Ιοοβίίαιίίοβηι, &υΙ 8ΐί8αι ςυ8ΐαΐ€οηςα6 

η66688!ΐ•(6Π), ΙΓ68 8014601 ]υ88α 6Ι 860ΐ6ΙΙΙΙΑ Πΐβ- 
1#θρθϋΐ8θί 8υί 6ΐ66ΓΐΟΙ)6ΙΙΙ ί86ί6ηΙ, 8ΐ)86θΐϋ>α8 611801 
ρ6Γ ]ίΐΙ<Γ8ΐ8 6008608010 80001 ρΓ»Ι)60(ϋ>υ8• 5ί ςοίβ 
801601 6ρΊ660ρ08 60ηΓ688Η8 ίθ6Τΐΐ, 6ΐ &ίΒΓ018ν6Γίΐ 
ς06Ο)ρΊ8ΟΙ 6ρί86θρ&108 ;Γ8ίΙθ ^ί^ΟϋΟΙ 6886 ; (Ι6ίηϋβ 
•0ΐ601 ρ6Γ ρ88£ίθΙΙ6ΙΟ λΓκίΟίΟΙ 80Φ 60θΓ688!θηί Τ6ΐ 
8θΙ)8€ηρΐίθΙΐΙ ««|Υ6Γ88105 ίθ6Πΐ, 6ΐ 60Π1 ςΐΐΐ 9ΐΙ) ίρδΟ 
6ΐ6€ΐ08 ίοίΐ, !θ<Ιί{001ΙΙ ν06ίΐα¥6Π(, 61110 ΙΙΟΟ ίΚΗΟ- 
ΓΟΤίΐ €11801 8016, 4|08ΐί8 ίοίΐ, 800 Ιΐ0η0Γ6 ρΗν8• 
ΜΐΟΓ. Ει Ι61 60*110 608, ςοΐ ΐη60<ΐ86ϋ6Γ 61 8ί1><106( 
€θηΐΓ8ΓΊθ 168181Ι 6001, ρ6Γ Ιη8§ί8(ί8ί08, ςοΐ ]θ- χα\ τώ τετΑρτφ χανόνι της (ν Νιχα(φ «υν<^υ 8ο• 
Χ8Τ, χα\ τψ ΙννβαχαιββχΑτω της έν ^Αντιοχβίφ* 8( 
β& δυσχερές τοΰτο, Ι) διΑ μήχος 6(^ΰ, 1) δι* έτΙρβν 
τινΑ ΑνΑγχην, τρεΙς χ&ν τ^ έλΑχιστον Ικιταγϋ χαΐ 
γνώμ^ του μητροπολίτου αυτών τϊ^ν ψήφον «οιήβοο• 
σι, συμψήφων γινομένων χα\ των Ακόντων €ιΑ 
γραμμΑτων. ΕΙ^ τις δέ των έπισχ6πων ομολογήσει 
χα\ διαβεβαιώσ$ταί τίνα Αξιον |1ναι του βαιθμου 
της έπισχοτϊής • είτα διΑ τι πΑΟος Ιναντίως τ} 
δμολογ£Λ αυτοΰ ή τξ υπογραφή χωρήσει, κα\ ΑνΑ- 
ξιον τούτον τδν παρ* αύτοΰ επιλεγέντα χαλο(η• μή 
Αγνοούμενον παρ" αΟτου χα\ πρώην όποΙος ήν, τΐ^ς 
οιχείας τιμής Αποστερηθήστται. ΚαΙ γΑρ χα\ Α 
νδμος τοΟς ψευδώς ή 1ναντ(ως έαυτοΤς }μί^\»ρ}{* ΓΊ8(Ιΐ€ΐίοο6αι ΙΐλίΜΩΐ, ρο8οί8 8υ1)]ΐ6ίΐ, 01 ιΐ66Ίηιοαι £ βαντας διΑ τών προσφδρων Αρχόντων τιμωρεί, ηοοΓίοοι ρΗηιί Ιΐΐοϋ ?ίοβ8ΐαιΙ οΗοιΙ ΙίΙιΗ 68ροΐ ]ο- 

ΟΑΝΟΝ XIV. 

ε ' 1110008 6χ ΤηροΠ 6ρί8ρορα8 Ιο ΐ6|[8ΐίοο6σι τβ* 
• οίοι : 61 οι ρΓ68ΐ)7ΐ6? ϋϋο • ςο{οςο6 «ο<Ιί8ΐα? 

« 6ρΐ860ρί8. ΒΙοΐϋίΐΟΓ ρΙϋΟΟίΐ • ΤΓίροϋ, ρΓ0ρΐ6Γ 
€ Γ6{1θθί8 ίθθρΐ801, 00001 6ρΐ860ρ0Ι0 Ιο Ι6|[8- 

€ ιΙοΜοηι τοοΙγο, 61 υΐ ρ768ΐ)7ΐ6Γ Πϋο 8 ςοίοςοο 

ι 6ρΐ860ρί8 81ΙΐΙί8ΐυΓ, 61 ΐ1ί8600ΙΙ8 8 ΐΗ1ηΐ8, Οΐ 
ι 8ΐΐρ6Γίθ8 ϋίΟΐοαΐ 681, ρΓΟρΓΙΟ 86ίϋθ6ΐ 6ρί&6θρθ 
ι ρΓ»8ΐ(ΐ60Ι6. » ^αδώς τδ τεσσαραχαιδέ3ΐατον χεφΑλαιον τοΟ πρώ• 

του τίτλου του είχοστοΰ πρώτου βιβλίου διαλαμ- 

βΑνει. 

ΚΑΝΟΝ ΙΑ'. 

ι *ύστ8 Απδ Τριπδλβως Ινα ΙπΙβχοπον ας τοποτη- 
ι ρησΓαν έλθείν; χα\ ώσ^ τδν πρεσβύτερο 
ι νχχείσε .6πδ πέντε ΑχούεσΒαι έπισχόπων. 

< Όμοίως ήρεσεν Απ6 Τριπόλεως διΑ τήν της 
« χώρας Ινδειαν Ινα Ιπίσχοπον εΙς τοποτηρησίαν 

< Ιλθειν, χα\ ?να δ πρεσβύτερος έχείσε ύπ4 
ι πέντε Αχούηται Ιπισχόπων, χα\ διΑχονος Οπδ 
ι τριών, ώς Ανωτέρω εΓρηται, του ίδιου αδτοδ 
€ έπισχόπου' δηλονότι προχαδημένου. » ΒΑΙ-$. Εεΐ 611801 Ιη ΑίΓί€θΤΗροΙΐ8;6ΐ ςοοοίοσι βααΣ. Έστι χα\ έν τί Άφριχ^ Τρίπολις• χα\ 
ίιι 63 βΓ8ΐιΙ ρ806ί 6ρ)86θρΙ, 8ΐ8ΐυΙΐ β^οοΛοβ, οΐ 0008 Ο 4^8> ή^αν έν αύτϊ ολίγοι επίσκοποι, ώρισεν ή συ- ςαίιΐ6ΐη ίΙ1ίιΐ€ ηιίΐΐβίοΓ 16£8108 αιΐ &οοίτ6Γ98Η88 εγ- 
οο(1θ8 : 8 ςοίοςα6 8θΐ6οι 6ρί&εορ!8, ρΓ0ρΐ6Γ 80ΐί- 

8111001 ρ806ίΐ8ΐ60Ι, 6Χ80ΐίθ6ηΐΟΓ 6αΐΙ$9Β 88€6Γ(]θΙΟΙΟ 

€ηι»ίιΐΑΐβ8, 61 8 Ιηΐιυε ()ί&Γθΐιοπιηι υΐΐη ίΠθ8 
βρ'ΐϋοορίε, 801} ςυίΐιιιε βοηΐ 1ίιί|;8ΐθΓ68, ρπΕδΐϋβοΓι* 
Ικΐ8. (ίιΐ8Γ6 1)018 6Χ Ιιοο ηοοηο6 €80006, ςοοϋ 

6ρί»0θρί, ^{ΟΪίΜΙδ &0ΐ)]66ΐί &0η1 ΙίΐίΚ8ΐ0Γ6β, (Ι6Ι>6ΙΗ 
νι»86 Οΐΐηΐ ϋυΟίΙΟϋίΐΙΙ, 86Ι 6ΐ ΙΓ68 €0θ]θ(1ί668. Εΐ 
({ΟΟΐΙ 81 ϋΟα 8ϋ 6ρί86θρθΓΟ0Ι !θθρί8, ρΙθΓ68 ΙΐΓ5 
•«ρίεϋΟρί ||6(>6ΙΙΙ 08088$ 60ηΐΙΚ, ςοί βΟΟΐ 886Γ8ΐί, 
60[(Ι)0860Γ6. ΖΟΝΑΚ. ΤΗροΠο) 111810 ιιοφ Ιο ΑΙγιοα ίπίεΙΙί^ίΐ. νοδος. Ινα μέν πέμπεσΟαι έχείθεν τοποτηρητών ε Ις 
τΑς ετησίους συνόδους • ύπδ πέντε δέ έπισχόπων, 
διΑ τήν όλιγότητα τών Αρχιερέοιν, τηρείσθαι τΑς 
έγχληματιχΑ; τών Ιερέων υποθέσεις, χαΙΟπδ Τ(>ιών 
τΑς τών διαχόνων, όφειλόντων έπέχεινα τούτων 
προχαθήσθαι χαΐ τών έπισχόπων, ύφ^ οΐλς οΐ διχα- 
ζόμενοι τΑττονται. *Οστε σημείωσαι χα\ Απδ τούτου 
δτι οΐ έπισχοτιοι, οΐ Ιχοντες ύφ' έαυτοι^ς τους διπα- 
(ομένους, έπέχεινα όφείλουσιν είναι της βωβεχΑδος, 
της έξΑδο; χα\ της τριάδος τών βυνδιχαστών. |1α\ 
δτι, ένδείας μή ο&ση; έπισχόπων, πλείονες τούτων 
έπίσχοποι όφείλουσι τηρ&Τν τΑς υποθέσεις τών 1ε«- 
ρομένων. 

Ζ11ΝΑΡ. Τ/>:πολιν τιιν έν Άφριχϋ λέγει. *Ην γάρ Μ 1Ν εΑΝ. XV εΟΝα εΑΗΤΗΑΟ. 70 

ιΝίΐΜ! Τρ'Ιηώι^» Ινθ« Λίγοι Ι^σαν έπ(9χοποκ. Δι& Α Ετ^ί βίςοίάβιιι !η «3 ηοο^υβ ι^^ίοπ^ ΤΓίροΙί$, ίη χαΐ Ιί« ^««οτηρητήν ώριβ<ν ή σύνοδος ΙχβΙΟβν 
«4μιηΗ«* διά δέ τήν αύτ)}ν αΐχία^ χα\ ιτέντι 
ΙιΠΑέΐΕΟυ; &ρχι7ν βίλτυκώσατο βίς τ^ διχάσαι 
«ρ<ο6ύηρον, «ροχα9η{ΐένον του Ιικσ3{^ιτοο, ΰφ* δν 
τέτβχταί δ διχαζδμλνος ΐ(ρ€θ6υ«•(Μς» &9Κ Ι ξ «άλιν 
•Τμι το^ς δκγνώμονβις• 

ΑΡΙΖΤ• ν Δι& «))ν ιΐς ΤρίΐΕΟλιν <ιων Ιιησχδπιον 

€ Ινδιιαν χα\ •Τς Ι«<βχοιης <1ς Μ«οτ«|ρηο(«ν 

< έ«Αρχιος• » 

0{ μλν δίλλοι των Ιιβαρχγων ιτρΜροι δύο ή χα\ 
κ3ΐλ<0Μΐς Ι«ΐ9χ^ιβ•»ς τοιτοτηρητάς Ιπιλίγιοδαι 
<ώρ{9δΐ)08ν, χα^ λποοτίλλϋν αύτοΟς Ιν τ^ χαχ* 
ΙνΜοτδν σνν^ Ιν Κ«ρχΐ)δδνι * &«δ Α Τριπδλβοις 

χιΙ Ιν« 4«(«χοιη« έιβαρχβΤν •1ς τοκοτηρηβίαν διά Β ροΐΒ »ϋ Ιβ^Ιίοηβηι βυίϋΰβΓβ ρΓορΙβΓ ,βρίβοοροηιπι 
«4^ τύν έι^ιαχδβϊων Ινδιιαν* ΙηορΙλπα. 

ΚΑΝΟΝ ΙΕΤ. 
< ΙΚιρΙ Φιαφδρων τάξι«αν της Έχχλησίας δουλιο- (ΐυ« «ρΐ8θορθΓοιηηιιοΐ6ηΐ8 53ΐΐ06ΐίςυιι$ίιιίΐ. ΡγοΙικΙο 
€4 υηΜα η €ο Ιοοο Ιο^ιχίνιη βγηοιίο ϋβ&ιίιιαη ρΐα• 
αιίΐ, 61 βοΐΒΐΥβιο οΙ> ^οββιη, ιιοη ΜηρΙίυβ (ΐιι;ϋη 
ςιιίιιςυβ «ρίβεοροβ» βσ, οηί 8ΐιΙ)]6€ΐα» βιΐ Γβυβ, ςιι». 
«Ιΐοηί ρΓ»ίοοΐο, ΰοηι ςιιο 8βτ νίϋβϋεβΐ ΰοι^ηίΐοΓβϊ 
«οηβΐΐΐιηηΐιγ» ίη Μ€βηΙοΐί8 οααβα }ΐΐ(1ί€68 η6€68βΒ- 

ΓΙΟ λ(1Ιΐί1)€η(Ιθ8 6886 ΐΐ6€βΓηίΐ. 

ΑΑΙδΤ. € ΡΓορΐ6Γ ίηορίβιη ΤΗροΙί 6ρΐ8€οροηιαΐ9 
€ υιιαι 6ϋ9ΐιιι 6ρί8€ορο8 ϋά Ί6(;ιΐίοιΐ6ηι βαβΙ- 

€ €ίΐ• » 

Αϋί ςιιΙ46ΐη ρΓονΙηοΙβηιιη ρη^Ιύβη ιΐοοβ τβΙ βΐίβηι 

ρΙΟΜ• 6ρί80θρθ8 Ι6ρΐ68 6ΐί£6Γ6 ίΐΙ ΙΏλΙΙιΐΜΪβ 8€€θρ6- 

Γΐιηΐ, 6084116 6(1 8γηο<Ιοιιι €8ΓΐΙΐ8ίίη6 ςΜοΐ8ηαΐ8 
ΙίλΙιίΐΑΐη πιΙΙΐ6Γ6• Α ΤηροΙί •υΐ6ΐη οΐ υηιιιη βρΐ8€ο« τΰν (15)* ώοτ», Ιάν τις βίς 4γχληματιχ6ν 
«ρΙγμ« ηβριικέση, χα\ παραιτήσηται τ^ έχ- 
χληοιαστιχδν διχαστήριον, δφ^Λκιν τδν τοιού- 
τον ηνδυνεύβιν, χα\ ΰοτι τλ τ^χνα των Ιερέων 
χοορΜΧοΙ; δέωρ<οις μη κροοιέναι. Όμο(ως 
ήρβ««ν, Γνα δοτις δήποτι των 1χΐ9χ6πων ή 
«ρ«ββι>τέρων ή διαχύνων ή χληριχων, «ράγμα- 
τος αύτφ ΙγχληματιχοΟ ή κολιτιχου έν τή 
Ιχχλη#(^ χινοι:μένου, ^άν «αραιτοΰμβνος τ^ 
Ιχχληαιαοτιχλν διχαστήριον δημοοίοις Ι^λήο]) 
χβδαρθηναι διχαβτηρίοις, χ&ν ΟπΙρ αΰτοΟ ή^ 
<^φος έχφωνηδζ^ δμως τ6ν Ιδιον τδιεον &π^ 
>Ιβ<ο. Καν τοΰτο μίν ΙιΑ τοΟ Ιγχ\ημαιτιχοδ * 
έχΙ βλ :!θ!λιτιχοο• άΐΒολέοφ τδ ιίς δ Ιτνίχηβιν, 
Ι&ν «τ^ν βιον τδχον Ηλήσ^^ χατέχβιν. Και\ τουτδ 
7• μν '^Ρ^^^• ^βτβ» έ^ άηΛ οίωνδήποτβ 
διχοητων Ιχχληβιαοτιχων ΙιέΙ δΰιλους διχαττάς 
δχχληοιχοτιχοΟς, Ιχοντας με^^ονα τήν^υΟβν- 
τ(αν, Ιχχλητος γένητοα» μηδέν βλάκτδΐν τούτους 
λν 4 ψήφος λύ£ται, έάν Ιλιγχθηναι μή διινη- 
6ω«(ν ή χατά Κχδραν ή χατλ προοπίδοιαν 
-διδικαχέναι, ^ τινι χάριτι ύποφθαρηναι * Ιάν 
δι xαιτ4«ον^Β{ν<ο^ν των μ<ρών έπιλβγέντβς !ηι 
διχαοταΐ, *2 ^^^ δλχγώτεροι Ισονται των 
όριΟΟίντων, μ4) ΙξβΤναι έχχαϋΐείσδαι• Κα\ ώβτ8 
τά'τέχνα τωνίιρέων Ιβώρια χοομιχά μ9) έχτε• ^ 
λιΐν μηδέ •8ωρ8ΐν. Τούτο δέ χα\ ιιοίσι το?ς 
ΧρίοτιανοΓς άβΐ χΕχήρυχται, &στ8 τούτων 
&κΙχ£θ0αι, ωτ» δπου βλασφημίαι <1σ\ μ^ προα- 
ιένχι• ι 

ΒΑΑΪ. ΚάΙ άιΛ των νδμων χαι άπδ των χανύνων ΒΑΙ,δ. Εΐ χ Ι6«ί5ιΐ8 61 » €8ηοηίΙι•.8 ΐΓ8<1ίΐ(ΐι„ ββι, 

δίδοτ«ι,μή Ιχ.ιν ϊη *δ€ί«ς Ιχαοτον παρ' οΐφ ηοη Ιί6βΓ6 υηΐςαιςοβ «ραϋ ςαοϋ€.„.ςιιβ νοΙίΐ Γογοιπ 

Ηλ<«» διχβοτηρίφ άχοχριμχτίοτως ένάγϋν. 'Αλλ4 ^^,^ ρΓ,]«ϋία„„ ,^β^. §6(1 Ιοί6ί8 (]υίϋ6..ι Ιπίιρί• 

τΛς μίν λ«ϊ«1; άπενιμήΟησβν τ& πολιτιχΑ διχα- ,^„, |.^^^ ^|,|,{. . ^^, .„,^,„^ . ^^„^ ^^^,^^ ^^ 

8τήρι.,τοίς » ^φω^νοκ χα\ τοΤς μονχχοΤς τ4 «ο«ι•οΙ,ΐ8 6€θΐ68ί.8ΐίοη. 5ί ςοί. βΓ^ο, ίηι,ϋίΐ «ηηη. 
ιχχΑηοίχβτιχά. Η τις οδν Ιβρωμένος. φηοΐν ό χα- Με„ι«• , Η8€ €θΐΐ8ΐίΐιιΐίο•ΐ6 οοηίοηιρία, ίη «νΙΙΙ 

ΟωΙΙ. ΒβτβΓΟβϋ ηοΐφ. ΟΑΝΟΝ XV. 
ι 1>β ()ίν6η!8 οτ^1ηϋ>θ8 ΕοοΙββϊφ 86Γν{6ηΐ?Ι)υ9, ιιί •ί 
« φιΐ8 Ιη 530 οίιηΐηλίβ ηβ|[θΐ{ηιιι ίηοιιΐοηΐ, 6ΐ 

• λΐΝ)06π1 ^υ(Γ1^^αηι 6ε€ΐο8ί38ΐί€ΐιιη» (!6ΐ>βιΐ Ιη 

• ροΓΪ^υΙυιη τβηίΓο, βΐ υΐ 0111 8806ΓΐΙοΙηιη ηιΐ 
€ πιοα(<Μΐ8 8ρ6€ΐη€ηΙιι ηοη 8ϋ€6^8ΐιΐ. δίιηΙΚίβΓ 
« ρΐ8ΰΐιΗ, αΐ ΐ]υί€ΐιηςι»6 6ρ!3€6ρα8 νβΙ ρΓ68^]τ^βΓ 
ι τοί <Ι«8θοηυ8 τοί 6<6Γί€υ8, «ηαιΙηαΠ νβΐ είνίΙΙ 

< 60ηΐΓ0Τ6Γ8ί& Ιη Ε€€ΐβ8ΐ8 8(|[ν6Γ8υ8 βυηι Ιη6ΐ8« 

• 8ΐ Γ6ε!ΐ89η8 ίοτυπι 6ε6ΐ69{88ΐΐ€υιη νβΙΗ ρυΙ)Ιί€ί8 

€ ]η(ϋ€ίί8 ρΟΓ^ΑΓί, 6ΐΙ.ΐη}8ΐ ρΐΌ ΝΙ 86ΙΙΙ6Ι11Ϊ8 ΙαΙ» 

ι 611, Ι8ηΐ€η ρΓορπαπ» Ιοΰοπι ΑΐηΗίαΐ• Ει \ά ςαί- 
ι ιΐβπι Ιη €Γπηίη8ΐί ; Ιη ανίΐι 8αΐ6πι« ρβηίΑΐ ιά 

• ρΓο ςηο Μ^ΐΙοηβηι Ιηίβηϋίΐ, βΙ ρΓορτΙοηι Ιοοπη 
ι ο1>ΐΙη6Γ6 νι^υοηΐ. Αΐςα6 Ιιοο ςηΐϋβηι ρΐΔ6ηΙΐ ; 
€ υΐ 8ΐ η 4θ>^*οβειιπςιΐ6 6€€ΐ68ΐ88ΐΐεΐ8 {π<)ΚΗλ)ΐΐ8 

€ «(Ι Χϋ08 }ΐΙ.(η€68 6€ΰΐ68ί88ΐί€08, ΠΙ«]θΤ(;ηΐ ρβ* 

€ Ι68ΐ•ΐ6ΐη Ιΐ8Κ»€ηΐ689 βοίορρβΙΙηΐίο, ίϋ ηΠιΗ60» 
ι \9ά^Χ <1οοηιπι 86ηΙβηΐΙχ βοΙνίιοΓ, βι «οηνίικί 
« ηοη ρο98ίηΐ νοΙ οιΐίο νβΐ 8Γιςιηι Αηίιηί •1Γ«« 

< εΙΙοη6 ](Νΐί6088β, τ«Ι ι^ηιΐία «Πςυλ οοπυρίοβ 

ι 6886 ; 8ίη 801601 6Χ 60η86η8υ ρβΓίίυηΐ 6ΐ6€ΐΙ 

1 8ίηΐ ]ο(ΙΙΓ68, 6ϋ8ηΐ8ΐ 8ίθ( ρου6ίθΓ68, ςυ8πι 8ΐΐ 
« (ΙοΟπίΐυιη, ηοη ΓιεβΓΟ 8ρρ€ΐΐ8Γ6• Ει ιιί 88ογγ• 

ι ίΙΟΙυΠΙ βΠί, 8βΒ6υΐ8Τί8 8ρ6€ΐ8€αΐ8 η6€ ρϋΓ8](»ΙΐΙ 

• η6€ 8ρ6€ΐ6ηΐ• Ηθ€ λυίοπι 61 οπ)η'ώυ8 ΓΙ)Γί8ΐία- 
ι ηΊ8 86Π)ρ6Γ 681 Ιπίοπϋοίοπι, υ1 8ΐ) 118 αΐ^ιίηβοηΐ» 
« ιιί ιιϋί 8υη1 ΙιΐΜρ^οαιίβΒ οΙ ιιΐ8ΐ6(1ί€ΐ3 ηοη &ο^ 

ι €6(ΐ8η1• 9 71 ΤΗΕΟϋ. ΒΑΙ.8ΑΜ0Ν 74 

^ϋΐΙίοΊο λάνβηυ» &&£Γ2^ΐυιη νβΐ ιηοηλΰΐιαιη οπιηίΟΑ- Α νών, χαταφροτι^ήνας της τοιαύτης Ο^μοΟβα^ίΐ:, {οη λοίίοηβιη ίηΐβη<ΐ€Γΐ( ; Υ6ΐ <ί ςυΐΒ μ1 €0ΐηρ6(€08 

ρυΐιΐίΰαιιι ββυ οίνίΐο βΙβ^βΓΐ! (ί<| €ηιηι ββΐ νβΙΙο 
ρυΓΚ>Γί• Ββα « ΟΓίηϋηβ νβΙΙβ «Κ)$οΙνί ίηηοοβηιιιυβ 
8βϋ1αΓλΓΪ ρβΓ ρυΙ>1ίουιη ]υ(1ίαιιιη), βϋλίοβί ίη Ηΐο 
ρυΜί€ο ]α<Ιίαο τίΰβΗΙ, 8ΐν€ μΙογ, βίνβ τβυ» : ΙΑ- 
ιη«η ρΓΟρπυηι 1θ€υπι, 8ίτ6 |Γ»<Ιυαι €1 ΙιοηοΓβιη 
82€6Γ<λοΐ&Ιβιη «η'ιίτβΐ; ρΓΟρίβΓ Ιιοο Ιρβιιιη «οΐυιη 
ιΐ6ρο8ίΐα&, ΐ|ϋθ(Ι ιοΠ'ιςβΐ ίοηιπι 6€€ΐ€8ίΜΐί€αιη Γθοο- 
8&ν€Γίΐ, 61 οίνίΐΰ βΙβ^Ηΐ. £ΐ ηοΜ(Ιο ΓυβΗΐ ςαίιίβηι 
€ΗιιιΙο•1β ]ιΐ(|ιείιιπι, 8ΐο βπΐ : ςυλίκΙο 8ΐιΐ€ΐιι «βΐ 
€ΐνίΐ6 ςιιθ(Ι ιηονβΙυΓ, &€ΐι ρβΰυοίλΓίααι, βΙίΑίιΐΒί 88- Ιναγάγ]) νεαρά ιαλιτιχφ βιχαστηρίφ χατ3^ Ιβρω- 
μ^νοΰ ή [λοναχοΰ ιΐ8ρ\ έγχληματιχης ύκοΟέηως, 
ί} &Γ τις αύτΰν. παρά τφ προσφ^ρφ λκχληαιαατιχφ 
διχαστηρίφ έλχυσΟιΙς* «αραΐτήαιται τοΰτο, χαΐ 
έΐΕΐλέξλται βιχαστήριον βημοτιχ6ν ήτοι πολιτιχ5ν 
(τούτο γάρ ίνα τ6 έθέλβιν χαθαρΟήναι Ι^τοι 
άΟωωΟήναι του αΐτιάματος διά δημοσίου διχα«τη- 
ρ1ου)« χ&ν νιχήσ|) (ν τφ διχαατηρ φ Ιχβίνφ τφ 
ιιολιτιχψ» <Γτ8 ώς ενάγων, «Γ τ* ώς έναγόμβνος» 
5μως τ^ν Κδιον τδκον, ήτοι βαθμών χα\ τήν Κιροιτιχήν 
τιμήν άηολέοΕί * διΑ τούτο α{^ χα\ μόνον χάθαι • 
ρο^μβνος, βιά τλ ιιαραιτήσαβθαι τλ Ιχχληαιαατιχ^ν 
διχαατήριον, χα\ Ιπιλέξασθαι τλ πολιτιχόν. ΚαΙ* δτβ ΰΓ8ΐ08 86ΐϋ6ηϋ8ΐιι οΙιΙίηιιβΓίΐ, βΙο ςυοςυθ & ρΓΟρηο 

£Γ8<]υ βχο'κΐβΐ. ηίδί Γβηι €0η(βιηρ86ηΙ, ρΓΟ ςυα μ^ν Ιγχληματιχδν •Γη τδ διχαβτήριον, γενήβιται 

86θΐ«ηΚί8ΐιι οΜίΐΜΐίΐ, 61 08 οο8&€η( Α()τ6Γ58πο 8110 τοΟτο • δτ< δ^ ΐΕολιτιχδν έστι τδ χινούμβνον ήτοι 8 86 81ΐρβΓ8ΐ0• Ργ»16Γ68 (ΐ6€Γ6ν6ηΐΙΙΙ ΡβίΓβΒν ΙΐΙ 81 
ςυίβ 8ϋ?βΤ8υ8 6ρί5€θρθΓυΐη νΟί βΙίΟΓυαΐ €€6ΐ6βί88ΐΙ• 

οοηιπι ]υ(1ϊ6αιη 8€η1βηϋ3ΐη 8ρρβϋ8ΐν6Γΐι, 6ΐ 8ρρ6ΐ- 
Ιιϋο Λά ηι^οΓβηι ίυ(1ί€θπι» β<Μ:ΐ69ί88(ίουπι ^Ίάέϊίϋ^ί^ 
Γβ<ϋ6Γί!9 ίυχίϋ υηίν€Γ88ΐ6ΐη ίυήΒ Γ6||υΐ8αι, <|αβ 

8ΐ8ΐυίΐ, ]ΙκΙί6ΰ8, 8(1 ςη08 αρροΙίΜΜΓ» ΟροΠβΤβ 688€ 

ηΐ8]οΓ€8 Μ8 ςιι) ρηηυιη ]ιι<ϋ€8?6πηΐ : 6ΐ €οηΐί{;6Γί1 
α ]ιι<Ιί€ίΙ)υ8 8ρρ6ΐΐ8(ίοηί8 ρηηΐΒΐη 86ηΐβη(ίιιαι βν«ηϊ ; 
ηυ1ΐ8 ίη Γβ ΙχΗαηίοΓ ϋ, ςαί ρπάιβαι βοοίβηΐίβη ΐα- 
ΙβΓίιηΙ, 8ίν6 811 ββυη €ηιηίη8ϋ8, 8ίν6 ροουαΙοΗΒ ; 
ηΙβΙ π οοηνί6ΐΙ (αβηηΐ 86η(βηΐί8ΐη Ιυΐίβββ ρΓοριβΓ 
οόίυιη β]υ8 ςιιΐ <ΐ8ΐηη»(υ8 68(, ν6ΐ ρΓορίβΓ ΒββοΓιο• 
η6ΐη Ιη βαιη ςοΙ 68< 8ΐ»οΙαΐο8, ν6ΐ υ( ιηιιη6η6υ8 χρηματιχδν» χ&ν διχαιωΟ{| 6 Ιερωμένος» χαΐ οΟτως 
&χ«β9€Τται τοΰ οΐχβίου βαδμοΟ, εΙ μή χαταφρονήαιι 
του πράγματος έφ* φ Ιδιχαιώθη, χα\ τΜραχωρήσει 
είναι αύτδ παρά τφ άντιδίχφ αύτου τφ ήττηΟέντι. 
Πρδς τούτοις ώρισαν οΐ Πατέρες, ίνα, Ιάν έχχαλέ• 
σητα( τις χατά άποφάβεως Ιπιβχδπων ή έτερων 
διχαατων &χχληβιαατιχων, χα\ ή Ιχχλητος Ιηανα- 
δράμη εΙς μείζονα διχαστήν, πάντως έχχλησιαβτιχδν, 
χατά τήν χαΟΛου νομιχήν διδανχαλ{αν, τήν διορι- 
ζομένην τους έχχλήτους διχαατάς δφείλειν είναι 
με<ζονας των πρώτως διχααάντων, χαΐ 9υμβ{| 
άνατραπηναι τήν πρώτην άπόφαβιν παρά τών 
Ιχχληταρίων διχαστών, χατά μηδέν βλάπτεαΟαι οοΓΠίρΐΊ ; ί<1 6ηΙπίΐ βεΐ {ΓαΓια εοΓΓορίυπι 6«86 ; οοΐ ^ το^ς πρωτως άποφηναμένους , χ&ν έγχληματιχή ηιιιηβη1»υ9 ΦΟΓΓαιηρίΐιΐΓ ςυίερίαπι , νοί ρ66υιιί88 
βεοΊρίβηόο, νβΐ 60 ςυί ίρβυπι εοιτυρίΐ, αΐίςαα {Γ8ϋ8 
τβΐ Ι)«ιΐ6θείο <Ιβιη6Γβη(6. ΝοΙα 6Γ|;ο ρι«86ηΐ6ΐη 08• 
οοηβηΐι Ιιοιηίη68 Εβοηίοβ νιΐιΐβ ραηίοηΐβίΑ , ςυί 
ςιιοαιο(1θ€υη(|α6 Ίη ροΓιΙίείε ]υ(1ί6ϋ8 Ιίιί|{8ηΙ• Ν6€ 
Ιϋ>ί εοηίΓαήυηι τΊ(ΐ68ΐιΐΓ εαρ. 90» Ιΐκ. 1, ΠΙκ χι 

Β88Πί€ » βΐ €8ρ• 9, Ιΐΐ. 5» ΓΐΙ>• ίη, (|υθ<1 (Ιίείΐ, 88€Γ8- 

108 Γ6Αυη(ί8Γ6 ρο88β 88ε6Γ(}οΙίί ρΓΦ8εΓΐρΓιοηί• Ουλή• 
Ιηιη 6ηιιη 8(1 &<Ιν6Γ98παιη Β^ΙΙηβΙ» ναΐβι Ιιοο ρε* 
6ΐυιη. Εβί 8υΐ6ΐη αΐία η(ΐο ςυοθ εοευπϋαιη ρη&- 
86ηΓ6ηι ε8ηοηβπι ΜΗιΐρ ςηΙ «υιη εοηΐβιηρββΗΐ 
880Γί8 Ιηίΐί8ΐιΐ8• 1ι6|ρ6 6ΐ 66ηΐ68Ίπι<ιπι ςυαπυιη 
οηοηβπι βγηοιΗ ρΓ^δεηΐίε» 6ΐ €1ΐ8ΐ66ϋ• εχηοιίί 
ε8ηοηβιη 9. Οιιηι «υΐβιη εαηοη 8ορ6Γίυβ εια^υοΗκ, υ( έστι,χάν χρηματική ΰπύθεαις* εΐ μήπω έλιγχθώαιν 
οίτοι άηοφηνάμβνοι χατά ΙχΟραν τοΰ χαταδιχασθέν• 
τος» ή χατά προσπάΟειαν του διχαιωθέντος» ή ώς 
δωροδοχηδέντες * τοΰτο γάρ Ιατι τδ χάριτι ΰ«θφ$α- 
ρήναΐ' ήτοι δωροδοχείταί τις ή χρήματα λαμβάνων, 
ή άλλην τινά χάριν αύτω «ληρουντος του οίΦτάν 
ΰποφ6ε(ραντος• £ημε(ωβαι οϋν τ%ν παρόντα χανόνα% 
μεγάλως χολάζοντα τους ΙερατιχοΟς διχαζομένους 
δπωβδήποτε εΙς διχαστή ρια ινολιτιχά. Καν μή 
έναντιωθ} σοι τδ χεφ. V τ^υ α' τίτλου του ια^ βιβλίου 
τών Βασιλιχών» χα\ τδ Ο' • χεφ. του γ' τ£τ. βιβλίου 
τοΰ γ' λέγοντος δύνασθαι τους Ιερωμένους άποτάτ- 
τεσθαι τ!| της Ιερωσύνης παραγραφή)* δσον γάρ 
πρδς τ&ν άντίδιχον Ε^^ωται τδ σύμφωνον τοΰτο. 6ρί8εορί581 ^ <1υο<1οείιη6ρίβ€θρί8]ιι(Ιί66η(υΓ, 8,$^ ^ *Ετερον δ^ λόγου έστ\, ότι βλάπτεται χατά τδν παρ- 
όντα χανόνα δ χαταφρονήσας τούτου δ Ιερωμένος * 
χα\ άνάγνωθι τδν ρδ' χανόνα της παρούσης συνόδου 
χα\ της έν Χαλχηδόνι χανόνα θ'• Του δέ χανόνος 
άνωθεν διορισαμένου ύπδ δώδεχα έπιβχόπων χίΐνε- 
σθαι τοΟς έπισχόίΓΟυς, ύπδ έξ τους (ερεΐ;, χαι τους 
διαχόνους ΰηδ τριών» έπήγαγον οΐ Οατέρες ώς τ3( 
περ\ τών έχχλήτων χοι\ τά λοιπά χώραν Ιχουσιν» 
δτε τά έχχλησιαστιχά δικαστήρια παρά τοσούτοις 
προφφόροις δικασταΐς γένωνται * ού μην, δνε χατά 
θέλησιν τοΰ χατηγόρου χα\ τοΰ κατηγορούμενοι! 
παρά τισιν έπιλαγείσιν, ώς αίρετοίς διχασταΐς 
πολλάκις χαΐ δλιγωιέροις οΰσι τών όρίιι^ίδέντων παρά 
τών χανόνων» διχασθώσί τίνες. Τή^νίχχΰτα γίΐρ 
ι^ΰδλ έχχλήτφ ΰποπεσεΐναι ή του«ων 'άπόφασις, ώς ιυΐβαι 88€6π1οΐ68» 61 ι1ί•€οηί 8 ΐΓίΙ>υ8 : 8υΙ>]υηχβ• 
ηιηΐ Ρ8ΐΓΐ*8• ηποά ςυ3Β όβ 8ρρ6ΐΐ8ΐίοηίΙιιΐ8 ό\^^Λ 
εηηΐ 6^ κΐίηυα Ιοεοηι ΙιαΗ6ηΙ, ςυ&ηιΐο ]υ(ϋεί8 εο- 
6ΐβ8ΐ38ΐίε8 8ρ«ι<1 Ιοί εοιηρ6ΐ6ΐιΐ68 ]α(1{ε68 ίυ6Γΐηΐ : 
ηοη 801601» ςιΐ8ηιΙο 6ΐ 8εεα88ΐθΓί8 61 6]υ8 ςιιι 80• 
6α88ΐοΓ τοΙηηΐ»(β, βρικΙ αΗ(|νθ8 6ΐ6«ΐ08 εευ αχ 6ΐβ- 
εΐίοηβ 8ΐΐ8€6ρΐο9 |<ιϋί€68, <|ηΙ 89κρο 8υαΐ ρ8αε}0Γ68 
ΐ|υ8ΐη 68ηοηίϋιΐ8 εοηείΐιαίυιη είι» αΙίςαΙ ]ιι<Κοίο 
φοηΐ6η(Ιβηηΐ• Τιιη6 βηίιη ίη βοηιιη 8οηΐβηΐί8πι ηβ 
8ρρ6ΐΐ8ΐΙο ςιιιϋβσι εαόΐΐ » ΟΙ ϋίεΗ Ιβχ ίη ΙΙΙ>. τιι, 
Ιί1• 3» €•ρ• 27» ϋιοπι. 5» ΐ|υοά Ιιία 86 Ιΐ8ΐ>6ΐ ; δί?β 

]υ8ΐ8 8ίΤ6 ίη^υ8ι8 681 6ΐ66ϋ Ιύά\ΟΛ 86ηΐ6ηΗ8» 61 

8ΐ8ΐ6 οροηεί. Ει εαραΐ ιεπίηπι 6]υ8<ΐ6αι 1ϋ>η αο 
ΙΗοΙί : Νοη Ίη(1ί£6ηΐ ρΓονοεΑίίοηο ]υϋΙεί8 6ΐ6ειΙ 560- Ϊ5 ΙΝ ΟΑΝ. XV ωΝ€. εΑΚΤΗΑΟ. 74 

φη«ν * νίμβ« Ιν βιβλίφ Γ, τίτλφ Ρ', χκφ. χΡ^ Α ΐβηΐΙί.ΡββΙ ΙΐΜ ο&ηοΑ άβ ΟΙΗι ΜΟβηΙοΐΐΜη, (Ιίοίι. 

Νβ 5ρ€ΰΐα€αΙ« ρβη^^ηΐ, ηβφ «Ιϋβ ρβΓβ^βηΐίϋυβ ίη* Μμβτκ γ', ο<»τ»ς Ιχονη • ΕΓτβ θιχαία βΓτβ &Ζινί6ς 
Ιστιν ή «ου αίρβτου ψήφος, ΙμμΙν€ΐν Μ* χα\ τ6 γ* 
ι«9• τοίί αδ«οΰ βιβλίου χ«1 τίτλου* ΜΙ) χρκίαν 
έχέτιο Ιχχλήτου ή «ου αίριτου (ιχαστου άπ^αοβς, 
ΈιιΑ «οΟτοις 6 χανών ιηρ\ των τέχνων τών Ιβρέων 
^βίν» ίνα μήτ( θιώρια Ιχτβλώη, μήτι Αλλων 
τοιούτων ΐ6Βρ9Εγ(νωνται χα\ θιωρωοιν • βτι χα\ ιιβοι 
Χριοτιανοίς χ&χήρυχται μή «ροοιίναι βτρου βλ•• 
βψημίβτ οΙοΙ. βκ^ρια 61 λέγονται ού μδνον τ& Ιπ- 
«οβρΑμια* άλλα χα\ κβο» θέα, θηριομαχία θηλαβή, 
«αίγνια μίμων, θρχηοις, χα\ &λλα τοιαύτα θχιμο- 
νιώ^ ίρτ[Λ• Ταΰτ« του χαν^νος διοριζομένου, β<η^ 
8«ι τ6, «Ιν ή ψϊίφος ύιεΙρ αύτου έχφωνηθ||, ΐΕρο9• 
•τέθη θι^^ το&ς λέγοντας ^φιίλιιν χαθαιρβίοθαι μ^ ΐ€Γ5ίηΐ «ι βρβΰίβηΐ : ηνία €( 0!ηηϋ)08 εΐιπ8ΐί»ηί8 
ίη(βΓ(Ιί€ΐυιιι βιΐ, ηο αοοβιίΑηΐ υΙ)Ι βυηΙ 5ΐ9ΒρΙΐ6ΐηί» 
βΐ ηι^ΜΙοΐβ. $ρο€(8ουΙ& ίΐιΐβιη «ΙίουηΐιΐΓ, ηοη βοίαιη 

6(|ΙΙ0Π1ΐη €ΙΙΓ5υ9, &6(1 61 Οηΐη» |[6η€Π8 8|>6€ΐαΐίθ, 

ΜΙυλΓυαι βοΠίοεί €6Γΐ>ιηίη9 , Ιιίβιποηυιη Ιυιΐίοπι, 
68ΐΐ&ΐΙοηβ!«, 61 |]υ]α8ΐηθ(ΙΙ λΐίβ ορ6Γ• 4ϋ«1)θΠε9. 
Ηχο Αΐιΐβιιι <ΐ6€6ηΐ6π(β οβηοηο, άϊο ςαο<Ι Ι11α<1, 
6Γι>ιη&Ι ρΐΌ €0 86ηΐβηΐΐ2ΐ \λϊλ 8ίΐ, 8ΐΙ]6εΐαιη 681 ρΓΟ- 
ρΐ€Γ008, ςαΜίοαηΐ, οαιιι 8θΙαιη ϋβΐΜΓβ ιίβροηί 8α- 
εηΐναι, ςαί 816 ]ο(ϋϋΝ> €0ΐιΐ6ηιϋΐ Ιη €8α8λ €ηηιΙ• 
ηοΙΙ, 6ΐ νΐ6ΐα8 681 : ηοη 8ηΐ6ΐή οοια ςιιΙ νίοϋ, υΐ 
ςαΙ ]08(2πι 68ΐΐ88ΐη 1ι«Ι)68ΐ. ΑιηΙ)ο βαΐη (ΙοροηβηΙυΓ, 
ιιΙ ςυΐ ΚοοΙβοΙοηι ΐιι]ιιη8 «ΙΒοί^ηΐ, 61 €2ποη6ΐη τλνοΟτω θιχαοάμινον Ιιρωμένον χΑριν Ιγχλη- ^ €οο(6Πΐη8ηΐ• 88€ΐιιΐυ8 ςιιι'<ΐ6ΐη ςαί ΐΓβχΗ 66θ1β8ί«• 

8116001 Ιη 8»6υ!«Γ6 ]0<|ί6ίΐΐηΐ ρΐΌ 68υ8λ ρ66υηί8Γί>, 

61 νΐΰΐι, (ΙβροηίΐϋΓ)• 81 βοηΐβιιΐΐν, ςυββ ριο 86 Ιαίβι 
ββΐ, 8ΐβΐ6ηΐ, 61 νοΙυ6ΓίΙ Γ6ΐη ΙιιιΙιβΓΟ ςιιιηι νίοίΐ : 
ΐ|ΐιβπΐ8ΐ1ιηο(Ιυηι 61 Γ6υ8, 8ί Ιιιόίοιιιηι 6€Γΐ68ί8Μί€ΐιιη 

Γ66<189?ίΐ, 6( 6|γίΐ6 ρ6ΐίνΙΐ, 61 νΐϋίΐ• 5ί 6ηίΐη €6<1ί( 

•«, ρΓΟ ςυλ Ιίιί^ανίΐ, 8υυιη ΙιοιίΟΓίβ β^χ^υπι. Γ6Γιη6ΐ• 
Ιχ&ιν τδ ιτρ^Ιγμα θ Ινίχηοιν, ώνιεβρ χα\ δ έναχθβ\ς. •1^ δίΕοθέβιως χζΐ ήττηθέντα, ο6 μήν χα\ τ6ν 
νιχήαβντα, ώ< θιχαίαν έχοντα ύιΗθεοιν. Καΐ &μφΐο 
γλρ ιηθζιρεθήοονται, ώς ύβριοταΐ τής Έκχληοίας» 
«α\ τον χανόνο; &θιτηταί• Ό μέντοι τ6ν Ιχχλησκα- 
βτιχ&ν ΙλχΟφος Ι•ρωμένο^ εΙς χοομιχδν θιχαοτήριον 
χ&ριν χρηματιχης αΐτιάοβω; χα\ νιχήσας χαθαιριΤ• 
ται, Ιάν 9τοιχ9| τ^ ύπίρ αύτοΰ άηοφάσβι, χαΐ θέλ]) (4ν ι:αρ])τή92το τδ Ιχχληοιαστιχδν διχαστή ριον, χα\ Ιζήτηβι τ6 ιτολιτιχδν, χαΐ Ινίχηοεν. Εί γάρ 
Αφίσταται του πράγματος, περ\ ο^ έδιχάσατο, μένι: Ιχων τήν οίχβίαν (πιτιμίαν. 
. ΚαΙ ταύτα μλν δ χανών διορίζβται• Σήμβρον δ& £ΐ Ιιν; ςιηιίοπι €9 ηοη οϋΐιοΐίίαΙΙ. Ηοάίο ααΐ6ΐη 
ιβαροροίνται ταϋτα βς* ήν αΐτίαν ού γινώσχω. Πολ* !)»€ ιιο||;Ιί|;ηιιΐιΐΓ, ρπιρΐ6Γ ςιΐλπι 6αιι$«ηι ηββοίο. 
λο\ γάρ, ού μδνον λαΙχο\, Αλλά χα\ Ιερωμένοι, 1λ• ΜιιΙΐί βηίιη, ιιοιι βι^ίαιη Ιαιοι , 8«(Ι βιί<ιιη 8αοΓ3ΐ% 
χουοιν 8ΐς «ολ&τιχά <ιχαβτήρια Ιπισχδ^του;, χληρ&- 6ρί$6ορο>, ιΐϋπεηβ 6ΐ ηιοπαοΙιακ οι) είνίΐΐη ]ιι<ϋα^ 
«οΟςτβ χαΐ μοναχά, μηδέ κρδσταξιν βασιλιχήν^ Ιηΐιυηΐ, η66 ίιΐιμβηίοπβ] ηηίιίβηι ηι&ιιιΙ.ιΐιιιη ιΐβ 
«8ρ\ τούτου ποριοάμβνοι, χα\ οΟτο ή του άκροα• 6» Γβ 6χΙκίΙΐ6ηι ; 61 ηβηιιβ ΐηεοιιιρ6ΐ6ηΐί8 ]οιϋ€Ί 
φδρου διχαβτου «αραγραφΙ| λυοιτβλιΐ τοΓς έναγομέ- 
νοις * χαταναγχάζουβι γάρ τούτους χα\ άχοντας δι- 
«άζοβθαι* οΟτο οΐ Ιλχύοαντκ «ύτοΙ»ς Ιιρωμένοι 
ΙΟϋηβαν όΐΐωοδήι»τ•» άλλ* ούΑ οΙ. Ιναγδμονοι μο- 
ναχοί ή χλη^ΗΧολ «Ις διχαβτήριον Ιχχληοιαβτιχδν, 
χα\ «αραιτηβάμβνοι τούτο, «ολιτιχ4)ν δΙ ζητήοαντ<ς 
χατβξέταοιν, χατά τι Ιτιμωρήθηοαν * ΰοιηρ οΟδΙ 
οΐ έλχυοθέντ(ς 3€ληριχο\ ή μοναχο\ <ίς χοαμιχδν 
<ιχα3τήριον, χα\ χαταδβξάμινοι βίς τούτο διχάσα- 
βθαι. Του δέ χρηματίααντος χαθηγουμένου της μο- 
^ς τον Ι1αντ8ΐιόικτου μοναχού έχ8(νου Μκλβτίου» 
άλχν«θ|ντος ιΐς τ^ ουνοδιχδν διχαοτήριον, χαΐ ιια• 
ραηηοαμένον αύτδ ώς καταθύμιον, χα\ μβταγαγδν* €18 

ρη68ΓπριΙο &6ΙΙ οχΓορΙΙο ρΓ0(1β8ΐ ίίβ, ΐ|ΐιί Γ6ί α|;υη• 
ΐιΐΓ : 608 «ηίπι ΓΟ^υηΙ ν6ΐ Ι«τΙΐ08 ]υ(Ιί€ίο 6•Μΐ6η- 
Α6Γ0• Ν66 οιοηϋ, ςυΙ 608 ΐηχοηιιιΐ, οΐίιιιιΐιΐ ροη)• 
1118 ιΙηηιηΙ •6η86Γ6 ; 86<Ι η66 ιηοηθ6ΐιί νι*! οΙβΗοΙ» 

9Ι<)νβΓ8η8 ςΗ08 ίη ίΟΓ• 6€6ΐβ8Ϊ88ΐ{60 Ο^ίΐϋΓ, 81 κΙ 

<|ηυ6Βΐ Γ6εη8•ν6ηηΐ, 6ΐνΐΐ6ηι ονίβπι 6χοηΜΐιαΐίοη6Πΐ 
ροΐΐνοΗηΙ, «ΙΙο ίη Γ6 ριιηίΐί 8υηΐ : ςηβιηοιίπιοιίοιιι 
ηβΓ €ΐοπ€ΐ ν6ΐ ιηοηβοΙιΙ, ηηΙ Ιη 88Β€αΙοΓβ ]α(1ί6ίιιηι 
(Γ06ΐΙ 8ΐιηΐ, 61 Ιη οο Ιίιί|[ΐΐΓ6 ηοη Γ6€υ8:•Γυηΐ. €υπ« 
ουΐ6ΐη ηιοπη6ΐιιΐ8 ίΠο Μοίοΐίυ», ηαί ρΓ:ι•ρο8ΐΐυ8 Γυϋ 
ηιοηθ8ΐ€ΓΗ ΡΗΐιίβρορίί, αιί Β^ηοϋοΐο ]π<1ί€ίαιη ΐη• 
€ΐυ>, ίρβυαι υΐ •ίΙ>} ηοη {Γ&ΐυπι Γ6€υ88886ΐ, 61 οιιι- 
8001 9<1 8866ηΐ3Κ ΐΓΐΙιυηοΙ Ιη<1αιί886ΐ ρ6Γ ηΐΑΐκΙο• τΐιν ύχδθιοιν οΙ« χοαμιχλν διχαοτήριον διά «ρδο- ϋ Ιπηι ίηιροηλίο ; •80€ΐίβ8ΐη)υ8 ρ8ΐΓί8Γ€ΐιο «ίοιιιιιιιιβ «αξιν βαβιλιχήν, ό άγιώτατος Μτριάρχης ΙχβΙνος 
χύριος Αρνχάς ύβριοηαθήσας 1«1 τω γβγονδτι, πολ• 
λ)|ν Ιθβτο οΐΒουδΙ^ν διορθώοασθαι τδ γινδμλνον• 
Ήχονβο δλ ά«δ των ιιολιτιχων διχαβτών ώς ή βα• 
βιλακίΐ. Ιξονοία κάντα δύναται ποκείν * χα\ ώοπ<ρ 
δ8ύν«η> «ρωητύιηος δούναι ι:ολιτιχδν διχαοτ^ιν χά^ 
ριν τον διχάααι έκίοχοκον ή Ιτβρον {«ρωμένον 
δναγύμινον* ο5τω χολ χατά μβτάθιβιν τδ Ιχχληοια- 
οτοΕδν διχαβτήριον μοταγάγ^ χατά νόμιμον παραί- 
τηαιν «Ις ιηλιτι»^• Πλ^ δ Ιντδς δηλούμ<νος χαθ η- 
γούμενος• χ&ν 8&βηχούαθητδ ουνοδιχδν παραίτησα- 
μ«νος διχαστήριον, χα\ δΗτηρήθη άποχριμάτιστο;- 
άλλα άιΛ του ρδ^ χανύνος τής^παρούσης συνόδου, δν 
χαΐάνάγνωθι, ΰφβιλι χαθαιρδΟηναι. Τδ γάρ «Γ 
ΡΑΤΕΟΙ..6Α ΠΧΧΧνΠί. Ι^ηολο \ά βΒδίτο ί6Υ6η8, ρΙοΓίαιιιαι βίοϋίυια 8(ΙΙιί1>ιιΙ( 
01 €ΟγΗ|0Τ61ογ ςόοΑ ίοοιαπι Γο6γοΙ• Αη«ϋνιΐ 8ΐι- 
1601 0€ΐνϋιΐΗΐ8]»<ϋ6ί5υ8, ςιιο<1ίιηρβΓ8ΐοΗ8 ροΐ68ΐι• 
οπιη!ο ίοοοΓβ ροΐ68ΐ : 61 ΐ]ΐΐ6Π)0(Ιηιθ(Ιυ»ι ρΓίπιο Ιθ€θ 
ροΐυΐΐ ΐΒΐρ6Γ8ΐ0Γ οίτΐίβηι ]υ(Ι*€6ηι ρΓο ]ΐιιΙίε•π<Ιο 

6ρΙΐ€0ρθ ν6ΐ Οϋο 8α€Γ8ΐΟ, 8ΐΙν6Γ8υ8 (|α6Π1 «κίΐυΓ 

6οη8ΐΙΐα6η : Ιΐ»6ΐ ρβΓ Ιηη8ρο8ίΐ{οη6η], ίνιϋβίυπι 

006ΐ68ί•8ϋ6υηΐ 6Χ Ιβκ'ΐΐίΠΙΑ 6Χ66ρΓΐθηβ ίη Οίνΐΐβ ΐΓ»ο 

^αχ6Πΐ• 86(1 6ΐΐ8ηΐ8ΐ ςυι Ιιίο ϋίοίίυΓ π)οη88ΐβΓϋ 
ρπΒΓ6€ΐυ8 6Χ8υ(ϋΐυ8 681. 8]τηθ(ΐ8ΐ6 ]ιΐ(ΙΊ€ΐυηι γ6€ιι» 

88η8, 6Ι 5ΐη6 ρΓ9ί]υ<ϋΓΪ0 60η$βΓν8ΐϋ& 681 : ΐΑΙίιβΙΙ 6Κ 

€οηοη6 104 ρΓΦβοηΐ» βχηοιΗ (ΙοροηΙ «Ιβϋυίΐ, φΐ6ηι 
Ι6|;6 : ιΐ66ΐηιΐΜη β^ρίππιπη οηίιΐι 08ριι( ρππιί ΙίΐιιΙί 
16γΓΓι ΗΙ>γΊ,Γι€61 Η606ΓΙΙ01 6ΐιπ) ίπιρ6Γ9ΐοΗ8 ιιιοη<Ιη1ο 

3 75 1ΗΕ00. ΒλΙ.9Α]ΐσΐΙ η 

μηά ^βαύίΜ^ πΛΜύββΛύς 9ίέγ9ίΛη ιωΧ 9αψ1^α- 
«•μ νοίις 1««α»&ΚΜς «κρΑ «ιλκιΐηΙΙς Α^χοναιν, 
^^λλΑ τούτο ο6 «ροοίοΜται, ^ &|ΐοΙ <•ηΕ» τΙ| Μα- 
νονιχϋ Μ>ατ<«]1/φ. 'Ο^κΟομΜ γ^^ «ΙηΙν «^ν 4ιι(- 
«ΜΟίιον νψηΜΛΰτα ΕλίϋοΦβλ «βρΙ «ράγ|Μΐτο( Κιιέώς 
«Ηφ ^ιαφέρονης, ο6 μΙ||ν «ορί Ιχχλΐ|βΜΜτΐΜϋ ζη» 
τή|ΐατος * τοιούτοο τ^Ρ «ροκϋμίνου τηός άμέτοχκ 
βΐνβ» όφβΟουοιν ο( «ΛιτιιβοΙ <ιι»•«ι1••Τ<»ς Α χαΐ 
μτ)Τά1η ΙντΙ βιοφβ^ το» «έ ί αι ρ έτ ϋς «αρβατουμένον 
τ6 1χ3ύίησιαβτιχ6ν βϋΕΟιβτήριον* χαΐ ζι^τοονιος τ6 
ιιολλτιχ^^ν ^ιχαστήριον Μ «ροοτάξ(»( βασιλικής, 
χα\ «00 ΙΙχίΜΜντος άχονσίΜς ΐΜη& χέλκοσιν β^οι* 
λι»Ι|ν εΙς ικΛίμοΛψ θιχαοτήριον• *Αν&γΐρ»•ι χαΐ 
Μφ. α' τοο 6^ «(τλοο «οό «ο^^νβος «υννΑγμα'ΒΟς, 
^ΟβίΝίο 6ϋ €»■•! ροαιίΗοΗι, 4110 €§Ι. ο^ΟΟΜΙϋΓ ' καΧχάΙ^ «|6τφ ηρ* ημών γογμβμμένβ. Τ^ μΙννο» 
ά\€€ηάΜ, (ΐ|τηοαι βννλχαο«ί|ν «ολιτιχΑν Μ «ροστάξίΜς ^ ' 

σιλιχής, ώς Ιμο\ ^χιΖ, ο&χ Ιβτι χιχώλομένον, ικΐ μΑΟον 8ιαν χμηματαιή έβτιν 6ιιό•β•κ» <^ μέλλοοΟιι 
λαληθήναι συνοδιχώς 

:9ρ«κήο«4 <έ τκ» ΙΟς 'κον νόμοο λέγοηος Ιχ«(. 
ΑΤΜν.«1}ς οίχιίος Ιναγββγηςτνν «Ις 4«ρ6φφορον 6ί• 
«Μβτήριον Ιλχΰβαντα τ^νΚιον άντί^λχον, ο6χ ^μβλλβ 
χα\ κρ6 τοΟ χανάνος τούτου ό τ^ Ιορ^μένον Ιλχύ- 
βας £{ς «ολλτκχ&ν ^ιχαβτήριον έχκβοκίν του &ιχ«{ου 
€Εθτοΰ ; Αύσις. Ή του άικροβφήρου ιιαραγραφ^ι χ«τλ 
^^^ΡΧ^*^ ^^ ^3Μ«τηρ(ου «ροτιίθ<ται χα\ μ4νον, 
οΰ μ^ «α\ μβτ& ταύτα, θομάτιοον -οίν Φτι ο6 
«ροιτέθηαΟτΐ) Μρά του λναγομένου, ή «ροτοθΗο» 
ο£(Χ Κ^χθη «αρ& του $ιχα«τοΰ.ΚαΙ Ιίά τούτο ώρι- €ίτί1ίΐΜ• ]οιΓΐ€Ηιιι• : Βθ€ 1>ηΐ68, ■! »ίϋ νί4βΐα?» 
4θθ4ηΙ €9ηοοί€« όοΑήβζ. 
ι1ΐ€0Γβ, Ιιιοφ Ιηΐιί φιεοροβ ρηο ιτ«, φ» ρπτ»ϋΜ 
Λά ίρΜίη ροηίοβΐ : ηοη Μΐ€η ρτο φΟΒΟύοΜοε- 

€ΐ€θϋΐ«ϋ4»Ι. λβ βΟΙΟΙ β]αΜΙΜΝϋ μΤΟρΟΟίΐ»» ΟΟΒ-^•• 

Ι»€ΒΙ €ίνίΐΜ }α<1ί€€• οΙΙιαιφ• ^Ιΐ€Τ6 €0|;ΜΐίαΜαι. 
Ιιη τοιο Αλριο ςηοςοβ €»Ι ο]•• <Ιϋ)6Τ6ΐι«ία, ΐ|οΙ 
βα« οροϋΐο βεοΙβοοΜίβααι |ο4ίόοαι γοπιμι β^ •»- 
€ΐιΙ<Γθοχ Ιιηικηιίοπο οαικίιΐο ψ§Λήι, €ΐ ^ιιο ςυΙ 
]α§οο ίπιρ^ηίοηβ ίονίΐα* νηαύΛ βϋ μΙ μμοΙ^α 
]α(ϋ(ίοιιι• Ι4«{6 «ϋοαι €ορ• ί ύί.9 ρΓΚΜΒίίβ 
ορβΓίο, 61 ΐ|ΐι« ίοίριο» ο«ΐΗθ.ο€Γΐρΐ9ΐ •υαί• ΡΗβΤ6 
οοίοιίι €0ΐι]ΜΐΙί€6ΐΐι είνΙΙβηι ρβηοβο^ΐοοι ίι^ροΗοΙβ 
ηοη β$ΐ» αΐ ιαίΐιί τίβΙβΙαΓ• ρΓοΙιίΙιιΐΗηι βΐ «ϋιίνο 1αΙ«ιτοβ«νοήΐ «ιίοιη ςυίβρίλοι» Οοη 16& ^ΐοοΙ, 
αυη α1> οοιΊοηβ 6ΐι> «χπιΙογβ* 4*' *<>νιη οιΙνοτΜ- 
Γίαπι Λά {υθκίαη Ιιΐ€οαιροΐβιι« ΙπίΜΐίΐ « <|υΙ μ• 
€ΤΑΐοοι 1(1 ύ^ϊ^ ]ιι^οοιη ΐτλχβήι » «οοοη β& Ι컀 
ειηοιιο §οο Ιιιγο οχοΐιΐβΐ ? 5οΙ«ιίο. 1ιΐ€οαιροΐ£ΐιϋο 
]θ(Ιίά§ ρΓβΒβοηρίΙο ίη ρπηοΐρίό ]«ιιΙί€ϋ οοΐαη ρηπ 
ροαίίοΓ, ηοα οοίοιη €ΐίοιη ροοίον Ρίη^ο Οίΐο» ^οοιΙ 
62 1 ρΓίοοίρίο ηοη «•( ρτοροοιία χτ€ο ι νοΙ ρηπ 
ροιίιι Ά ]υΜ6β ο<1αΙομ ιιοο ο•!• Εκ ρτορίβηο. ά^ 
βοίβηιιιΐ ΡβίΓοο , ςιιοιΐ» οιΙαιβοΙ οοΐοί τίοοτί^, οο ιΐαοιΙ ίιΐ€θΐΜρβΙβιιΙίβ Ίηό\ύ% οκοορϋο φΗΜΜΚίοοαιι-^ βαν οΐ Πατέρτς Ας, χλν ν(χήοΐ) 6 έναγαγών» Μ τ6 

4Μ«Α {η«Μ4•«« ΙίηΑ9•# • ΛΪΛ Λ9ΛΛΛΜΛ ^ΑΙΜΛΜ ■&««λΑ*Α« ^ ^ • Μ »« _■ • . .. ^ φΐ€ {ο€η£Μ ίοοΓίΐ : ιίο ςυοςοο Ιιαιβο ρίορίοτ 
ΙιοηοΓβιη ΕοοΙοοί» οοηιηι ▼ΐ€ΐθΓΐο ηϋιϋ οι ρπκίθηΐ; 
βο<1.4οροιιοκυΓ,.•ί οοιη Γ0(ίρο«Ι. Ρι«ΐβΓ«9ΐ ΙοΙογγο• 
^νοΗΐ ςαίιρίλπι, ςιιοαι ρο»Β•ιιι •α§ΐίαοΐΝΐηΐ ο^ 
^[£ύζ%ϊ\^ϊ ]η4ΐίοβο« «Ι οοηνίεΐΐ ΓυοΗιιΐ» βχ ο4ίο, νοί 
ιβοοίΚοηο, ?β1 ρΓορίοτ ^ηιίοηι ΜοΙοιιιίοιιι ιιιΙμιο» 
ΟΙΟΙ οοΒΟΐι (1β 00 ηίΙιΙΙ ]οΙιθ2ί Ι 5αΙιιΐίο• Οοηιι• 
ροΒίιν, οΠίοχ €ΐιηοοοηοη'•ρριΐΓβΜ• ο^ Ιβ^ίΙιιι» Ια• 
ιηοο «ΙοεΙαηΙοΓ. ^9η1 οηΐιιι (Ιο ]ιι<1ί£ο ιηοηοΓϋιο• 
οοΓΓορίο (Ιίείΐ <»ρ. 3, ίίί. 25, ΗΚ». ιχ , Μο^ΙιίτοΐΐΜ• 
ςυί ρ«€υοίο• οοοίρϋ οθ.]οβ <Ιΐ€θο<Ιΐιιΐι, ν«1 ίΐβοβτ- 
ιιβη4ηιη, Τ€ΐ 2(1 ρΙο» ?ο1 ιηίηΜ οιιο οίβοίο ίλοίοο- 
(Ιυοι» 01 ο•|[ί»ιηιΐχιυιη ςμοςυβ ο••ο&80γοι, .Ιο^ο 
ιβηοηΜίΓ. £ι ϋιοοίΑ δ, οίΐρ. 8:Ριβιμι Ι^^ίβοβίοχ- &«ραχτηοαι άΐΜοβήιιοτο τ4)ν του ^ιτροοφ^ίρου Ιιχα- 
οτοΟ «αραγραφήν, ΑλλΑ ««ι\ ο&ιμ Μ τϊ|ν τιμ||ν 
της ΈχχληοΙας €ΐς οΜΙν ύ<ηψ ή νίνη λυοιτολήοοι* 
άλλα χαΟαιρ£•ή9€ται, (Τ«•ρ &ντέχοται ταύτΐ|ς. %τι 
έριοτήοοι τις, χοίαν βλΑβηνΰ^ιοοτ^^οονται οΐ Ιχχλη- 
ο«αατιχο\ βιχαοταΐ, «Γχορ λλογχθώαι χατά Ιχθραν 
ή χανά «ροοΐΒ6θ<ιαν ή ΜχΑριν Αχοφηνάμινοι, τοο 
χαν^νος μ^βΐν πορί τούτου Μραίαλοοομένου ; Αύσίς^ 
Τ6 (Ι^ της βλάβης, χ&ν &«6 «>υ χανόνος ο6χ 
Αναφα(νητακ, Αλλά ά«6 τΰν ν^μοιν βηλοΰται. ΑΜχλ 
γάρ Κ€ρΙ του ΦωροβοχηΦέντος €ιχ»3του φηοι τ6 γ' 
χοφ. του μγ^ τίτλου τουξ^ β&βλΚου - Ό 6ρχ«ν λαμ- 
βάνων χρήματα 1«\ τφ ^ιχάβαι, ή φηφ(οασ6αι, ΙπΙ 
τφ ιιοιήβα( τι «λέον ή 4ί^ον του 15(ου ^φφιχίου. ΐηοτάΙϋΆίΙ•. οι αΐ ρΙυΓίιηυιη οχβίΐίο οοη46ΐααοΐ. © χαΐ οΐ βύνκβροι τών άρχόηοΐν ύιιάχοΐνται τφ ν^μιρ! ηοηηοηηοιιη οΐί^ιρ ι;Γονί|ΐβ. £( Ιίιοπιοίί, €«ρ. 9: 
0(|1 Ιιοο ΐ6|;β €θΐι«Ιοηιηο(υΓ, ηοο ροΐοοΐ ριιΙΓιοο 
κκίΟλοηΊοοι (ΙΙίΕΟΓΟ• υϋΚΰ ]ΐϋΐ€ΐχ .ο••β, ηοο ^αοΜΟ 
•βΟΓΟ. ί^£β 61 ϋιοηίΑ 2, €ΐρ. 6 , ιίί. 4.ΙΦ. ι«χ., 
ςυο<Ι ςιιίϋοιιι 6•( ρ2Γ§ 124 4υιΐίηί2ηί ηονοΠ•, ςα» 
οίο άΐ6ίΐ : 81 ςυΐ• Μΐβοι οογοοι, ςυί Ιίιίβ2ΐιΐ> (1ίΛ6- 

Γίΐ 06 %\ϊφχϊ4 <ΐ6(1ίΜ6, ΤΟί 6006 ροΙΓίΰίΙΐΙΙΑ, 61 ρβΓ- 

«οηοιη ^οιη^^^?6^^^, οι Ιιοο ρΓθΙ)Αν6Γΐ(, Ιρβο ςυκίοιη 
Ιιι \\ύ$ 6X1(11 ν6η!> .(Ιίβ>ΜΜ ΙιοΙ)6•(ιΐΓ. όοί «ιΐοηι 
(Ιοηυηι τοί ρΓοηίΜαηι ΛάΐΛΪΛίΜβ 6οονί€(υ« ίυβή^ 
•ί •ί( πιιΙ<ΐ6ΐη αιυοο ρβ6αιιίΑΓίο, ςυοά (Ιοίοηι 6$Ι, 
ΐΗρΙυιη, ςυοιΐ τβΓΟ ρΓοηιίβλϋΠΐ, (Ιιιρίυηι ο οοιηίΐο 
ρ^^νοιβηι1η ηολίΓΟΓυηι ΓοουΙ(2(υπι βχί^&ΐαΓ, 6( <ϋ- 
^ί(οΐ6ΐη 1611 πΐ8§ίβ(τ2(υοι, ςιΐ6ΐη 1ι•]ιοΐ, ίη αίΓοςυο Κα\ τ6 Υ θέμα του η* χβφ. ( Ή ηοινή του νόμου έχ- 
οτραορβιναρ(α 4οτ\, χα\ &π{καν ιΐς έξορ^αν χαταβι- 
χάζοι, Μ' βτο Μ χα\ σφοδρότιρον. Κα\ τ& β' θέμα 
τον 0';χ(φ.) Ό τφ νόμφ τούτφ χαταβιχαζόμ«νος 
ο(^τβ μαρτυροΐν βημοβί^ βύναται, ο^ βιχάζοιν» 
οζχΕ ουνηγορβΤν. Άνάγνωθι χα\ τλ β' θέμα του ς» 
κ•φ. τοδ β' τίτλου του ? βιβλίου, 6ικρ έστ\ μέρος 
της ρχβ' Ίουστινιανιίου νιαράς*, λέγων οΟτιος • ΕΙ 
θέ τις έχ τών διχαζομένων οΡτεοι Μωχέναι τι ή 
ύχοσχίοθαι, χα\ τ6 ήρβοωνον έςλ{κ|), χα\ το^ϊτο 
άχοβείξιι, αύτ^ς μίν Μτ{ της ιΚχης λχβάοιι συγ- 
γνώμης άξιούσθω-όβλ θόσιν ή Οινόσχιβιν χατα^ 
ξασΟαι β£ΐχνύμβνος, βΙ μέν χρηματιχΙ^ιΧη ή ύπόΟοσις» 
τό μέν θβδομένον τριγκλουν, τ6 βέ ύΐ60βχ4θέν θινλουυ 77 ΙΝ ΟΑΝ. XV ΟΟΝΟ. €ΑΚΤΗΑ&. 78 

«βρΑ «ου χ^μητος της Ιδιχης ημών περιουσίας «Ισ- λ €8$Ν ρ^τά^Ι, 8ίη ϋΐΐ6ΐΐΐ &ι( οπιηΐιιαίίί •€θίυ&Μίο. έχατέρου θέματος ίκολλύτω. Εΐ β& έγχληματιχή 
<ίη ή χατίΓΡρία» δήμευοιν τΐ[ς οίχιίας ΰπομβνέτω 
^ιριουβίας, χα\ «Ις έξορίαν πβμπέσθω, δστις $ιά 
ίήφιν άλλ'^τριον Ιγχλημα βίς εαυτόν Ισπούβαχδ με- 
τ(\'εγχιΙν. ΕΙ |( τί^ν Μαινή τήν ΰπόσχε^ιν ό διά• 
<ιχος μΙ| δυνηθ] δε^ξαι, όμνύτω τ6 πρ<$βωπ9ν τ6 τήν 
€6«ιν ή τ^ιν ύπό«χβ«ιν λιγ^μ<νον χχταδέξασΟαι, οτι 
ούβέ δΓ Ιαυτου ουδέ δι* βλλου «ροβώ«ου ή Ιλαβέ τι 
ή ύπέσχεβιν Ιβχβ. ΚαΙ του τοιούτου δρχου ΐΜρβχο- 
ρένου, αΰτδς μέν &λεύΟ•ρος Ιιτω * δ δλ διάδιχος δ 
μη δυνηθείς δεΖξαι Ιπ\ μ&ν ταΤς χρηματιχαΐς αΐτίαις 
^ άποτίμη^ν της δ(χΐ)ς ύκδ του χδμητος της 1δ(• 
χης ημών περιου^ϋκς εΙ«πρΐττέσ6ω, της δ!χης δη• ρΓορΗβΓαπι ΓΜ»ι1(2ΐυπι οοοΑβοΑίιοηβπι ριιΐίλΙυΓ, βΐ 
ίη «χβϋίυιη ιηίΐΐΑΐυΓ» ιι1 ςυί λοοίρίφίκίο «ΙΙβηοιη 
οπιηβη Ιη ββΐρβαιη ίηηβίβΓΓβ βΐυϋοεπΙ. $ί βυΐβιη 
(ΙοηβΙίοηβιη νβΙ ρΐΌΐηίβΐίοηβιη Ιίΐί^9ΐοΓ ο$ΐ6η(!6Πβ 
ιιοη ροΐυβΓίΐ, )υΓ6ΐ ρ^Γβοηβ, ηαββ ϋοηϋΐιοιιβπι νοΙ 
ρΓοαιί88ΐοη6ΐη 8α8(:£ρί880 <ΙίοίΐηΓ, ςιιθ(Ι ηοο ρβτ ββ, 
ηβϋ ρβΓ 8Π«?ιι ρ6Γ$οι»8ΐη, Τ6ΐ ΒΐίηυΊ«1 «ΰοβριΐ» νθΐ 
ρΐΌΐηίβλίιηι .1ι»1>αΗ• Ε( Ιιοο ϋλίο ^υ^0^(1^^^<^ο, Ιρεβ 
ςοΙ(ΙβΕθ 1ί&)βΓΑΐ>ίΐυΓ : 1ίιί(|[•ΐ0Γ τ«γΟ| ςυί ρΓοϋαΓΟ 
ηοη ροΐυΐΐ, ίη εΑοβίβ ςιιΐϋβιη ρθουηίαΓπ», Ιίΐίβ «βΐΐ- 
ηΐΑίΙοηβηι & €0ΐη1ΐ6 ρπνβίλπιιη ηοβίΓβΓυιη Γ&ουΙ* 
ΐηυιη 6χί{ΑΐυΓ, ]υ(ΙίοΙο 8€Ηΐ€βι βουηι ονβηίαπι βΧτ 
βρύοίαιιΐβτ ίη οΗηιίη^Ιίύυβ «αΐβιη 1)οηοΓυηι βυοΓυηι 
ρυΙ>Ηα«ιίοηβηι βιιβίίηβιιΐ, 6( « οοπτ6ηί6ηϋ5ιιβ }ηάΊ• λονότχ τήν Ιδ<αν Ιχβασιν άναμβνούοης • έπ\ δέ ταΐς ^ ΰ1Κ>υ• βχ 1β|[ΐιπι οηΐίηβ ηο^^οΓιαπι ΐ6ΓαιίηβίπΓ• $Ιη &γχ]ϋΐ|ματΐ3€αΙς δήμευοιν της Ιδίας περιουσίας ύπο- 
μινέτ», «α\ τδ κρ&γμα «αρά τοΙς άρμοδίοις διχα• 
οταΐς χατά τήν τών νή&ων τάξιν περαιούσθω. £1 δέ 
«δ παρά του διχα^ομένου φανερωθέν πρδο«Μΐον τδν 
μνημονευθέντα παραιτήαεται δμχον, τοΰτο μίν 4ιτ\ 
ταις Ιγχλη ματ ιχαΤς,' τούτο δέ έπ\τοιΤςχρήματιχα!ς 
αΚ(αις, ταΐς μνημονευθείσαις ΰποχείαθω ποιναΐς• 
Ε( δέ τις τών διχαζομένων δμδαει μΐ] δεδωχέναι ή 
ΙποΕγγείλασθαι, έντδς δέ τεσβ&ρων μηνών , μετά τδ 
χροενεχθήναι τ^νψηφον άριθμουμένων, δειχθ^ δοθέν 
«ι ή ύποτχεθέν, αϊ είρημέναι ποινα\ χατά τε τών 
διδόντων χατά τε τών λαμβανόντων χώραν &ξουσι• 
ΚαΙ ταύτα μέν ίάν χατά χρήσιν, ήγουν διά λήψιν λαΐβπι ρβηοΐϋ ι Μύ^^Χοτο ϋβοΐβιπιία ρη^Ιοίαπν 
^υ8^αηιη<1υαι Γ6ουΜΤ6Η(, Ιβπι ίη εΗιηίη&ΙίΙιαβ « 
ςυ)Βΐ |η ρβΰΐιηΐ&ήΐβ ο^ιΐΒΐβ, ρΓκφοίίβ ροΒπΙβ 8α5- 
]ί€ί3ΐυΓ• 8ί ςυίβ &ιι(βηι βΟΓαπι, ^υί ϋ(ί|^ηΐ» ]υΓΑ- 
▼βηΐ 8€ ηίίιίΐ ^0(ϋ88β, τβΙ ροΙΙίοίΓυπι β88β• Ιηΐη 
ςολίοοΓ αυίβο) πιβηβββ, ρο8ΐςυ8ηι 533 ββηΐβπΐίιι Ι•1% 
681 ηυηΐ€η»ίΙθ99 ιΐλΐυιη λΐΐφιίιΐ τ«Ι ρΓΟΠιίεεαιη 
οβίϋοεαη) Γυβηΐ^ ρΓ9Β<Ιίΰΐ3β ροΒηβ» (3ηι λ(1«6Γ8ϋ8 
(ΙβηΐβΒ ΐ|υ&ηι 8«1ν6Γ8υ8 ««οίρίΰοΐββ Ιοουιη Ιΐ8ί>οΙ)αηΐ. 
Ει Ιιαο ςυιύβηι» βί ρΓορίβΓ 80Γ(Ι€8 ββυ ρ6€υϋί2ΐηιιη 
αοεβρίίοηβηι νβΐ λπιοΓβπι ηΙ οάίοηι ββηίβηιία ΙϋΙβ 
811 : «!|Η8<ΐ6ΐη αηίιη νίηαΐίβ βαηΐ \ϊζ^ ΐτία. δί «ιι- 
Ι€πι ηοη ρΓορίβΓ «^υβπιοιίί υϋβπι οοΜη» , 80<Ι ρβΓ νομισμάτων ή προσπάθειαν ή £χθραν, ή ψήφος ίξ- £ ίπιροτίΐίΑΠί «ϋνβΓβυβ «Ηςαβπι ίβΠ εβηίβηΐίβπι ορΊ- ινβχθί) • της γάρ αυτής δυνάμεως είσι τάτρία* Ιάν 
δλ μή διά τοΜίύτην αιτίαν^ άλλα χατά άπειρ(αν άπο- 
φήνηται έπίσχοπος χατά τίνος, τΐ γενήαεται ; Αύ• 
σις. 01 άρχοντες, ήτοι οί προχαθήμενοκ τών διχα• 
οτών, ο6χ»'άναγχάζονται άχριβώς βΐδέναι τοΟς νδ• 
μους, έφ* έτέραις μεγάλαις δουλείαις ενασχολούμενοι* 
χα\ διά τοΰτο έξ απειρίας αποφαινόμενοι, συγγι* 
νώβχονται. ΟΙ δλ σύνεδροι τούτων, παρανόμως ψηφί- 
(όμενοε, χολάζονται. 1ΐ)σ\ γάρ δ νόμος &νβι6λίφ ζ*, 
τίτλφ γ*, χβφαλαίψ χδ^* Τδνδόλον έπιζητοΰμεν του 
άρχοννος. ^Εάν γάρ απειρία τοΰ συνέδρου άλλως 
ψηφισθώ, δ άρχων οΰχ άδιχείται, άλλ* δ συμπονών« 
Κ*1 δ λογιαμδς εΰλογος• 01 μίν γάρ άρχοντες, δι* 
4ν εΤρηται αΐτίαν, ούχ αΐτιώνται - οΐ δλ χριταΐ, τδ 8€ορο8| ςαίιΐ 6βΙ? 8ϋΐΜο. Μιΐ£[ΐ8ΐη(υ8, 86α ςυΙ 
ρηκβυηΐ Ϊυ(1ί6ί5υ8, ηοη €0|{υηΐυΓ Ιβ(;68 6χ•οΐ6 8€ϊγ6, 
ιιΐ <|αί ίη ηιυΐιίε «Πίε πΐ8|;ηί8 ο6€ΐιριιΊοηίΙ»υΒ ΥβΓ- 
86ηΙϋΓ; 6ΐρΓθρΐ6Γ63 8ί ρ6Γ ίηιρ6Γίιίαπι 86ηΐβηΗ6ΐη 

ίβΓΑηΙ, 6ί8 Υ6ηί& <Ι&ΙΙ1Γ• ΕοΠίηΐ 8υΐ6ηΐ 2Ι886880Γ68, 

81 €οηιη 16^68 ί6Γ&ηΚ 86ηΐ6ηΐί8ηι, ροηίυηΙιΐΓ. ϋίοίΐ 
6ηίηι ΐ6χ ίη ίίΙ)• τή, ϋ(. 3, οβρ. 24 : Οοΐυηι αια^ί- 
8ΐΓ8ΐυ8 Γβςηίηηυιε. 5ί οηίιη ρ6Γ ιιηρβπΙίΑπι 88868- 
80γΙ8 8ΐΙΐ6Τ ]υ<)ί€6ΐαπι ίιιβΓίΐ, ηοη ίαοίι ίη]υη6πι ρηε- 
868 860 ιηιβίεη'Βΐυβ , ίϋ4 ςοί βί Γ6γι ιυχίΐίυπι• Ει 
6^1 ρίοΐιαϋίΐίβ ςυί<ΐ6ΐη Γίΐίο. Με^^ίείπιίαΒ βηίη, 
ρΓορ(6Γ 6801 ί|αβΒ ϋίοΐ8 68ΐ 6»υ68ηι, ηοη ίυείαίοΐΒΐι- 
ΐηΓ : ]υ(1ίθ68 λυΐεηι, ςυοΓοπι 6»! ρΓορΓίυηι ηιιιηυ8 
]υ(ίΐ68Γ6, 8ΐ 6θη(τ8 1ε|$68 ί666Γίηί, ΐ6η6ηΐηΓ 80 ε1 διχάζειν χαΐ μόνον Εργον Ιχοντες, έάν παράνομη- ^^ ^^^ ί6€ί88βηΙ, 86€ΐιηϋυηι ]6β[6ηι ςυβί (ϋ€ίΐ : Ιπιροη- 
βκσιν, Ινέχονται ώς δόλον ηοιήσαντες, χατά τδν *•* η6βΙίββη«« ιΐΗΐαίρ8Γ8ΐυΓ; 61 Γαηαβ : ϋοΐυιη 
νόμον τδν λ4γοντα• •Η απειρία Ιοιχε τ^ άμελεί(|ΐ • ^"^» ''««»^ <1"» ρ6Γίβ€ΐ6 η68€ίΙ ψίΟά 80 8θίί« ρΓοΓιίβ- 
χαΐ πάλιν Δόλον τις ποιεΓμή είδώς άχριβώς δ ^^- 
Ιπαγγέλλιται είθέναι• 

ΚαΙ τούτο μέν Ιξβφωνήθη περ\ τών πολιτιχών 
διχαστών. ΕΙς δδ τους δχχλησιαστιχοΐ^ς διχαστάς 
άλλη τις χρατήσει άχολουθία, ώς Ιμοι δοχεΖ * χα\ 
αύτη μέντοι χατά τήν παρουσαν θεσμοθεσίαν. Εί 
μ^ γάρ έναντίαν το7ς χανόσιν έπίσχοπος ένέγχη 
ψήφον, τιμωρηθήσεται, ήγουν χαθαιρεθήσετάι, μή 
δυνάμενος άμαθίαν ή άπειρίαν προ6αλ<σθαι. Ού γάρ 
ουγγνωατέος Εσται λέγων μή εΐδέναι τους χανόνας, 
«ϋς αναγκάζεται διά γλώττης Εχειν σχεδδν άεΐ. £ί 
^ άποφήνηταί τι νόμοις άνένδεχτον, ή δικαστικής Ε( ί)0€ ςαί(!6ΐη ιΐίοΐιιηι 681. θβ ανίϋΐιυε {αάΙοΊΙιο^. 
Ιη ]υ(1ί668 8αΐ6ηι 6€6ΐ68ί88ΐΐ€08 8ΙΙ8 ςυαιΙεπι νεΙβΒΗ 
€0η864|α6ηΐί8, αΐ πιϋΐιί τί(ΐ6ΐθΓ : 6( 68 ςυίιΐβπι 8β- 
ουηάαυι ρπΒ8βηΐ6Πΐ 6οη8ΐί(υΐίοη6ΐη. δί 6ηίαι €οη- 
ΐι*8Γί8πι ο8ηοηίΙ>υ8 β6Αΐ6η(ί8αι βρίεοοροβ ρΓΟίιιΙοηΐ, 
ρυηίβίαΓ 8ίν6 (ίβροηβηΐΓ , ρΐ (|υί ηοη ρο88ϋ \%ηο^ 
Γ8ηΐί8ηι νβΐ ίιηροΗΐί8πι 8ΐΐ6(|^9Γ6. Ν6(|α6 βηΐη 6πι 

6*1 ΐ|[ηθ8€6η(ΙθΠΙ, εί (ϋ68ΐ 86 η686!Γβ 68ηθη68, ςΐΙ08 

€0{ίΐυΓ ίη 1ίη9υ8 86Πΐρ6Γ Ιϊα^βΓο, δΙη 8υΐ6πι 8ΐίςυί<1 
ρΓοηυηΙί8Υ6Γίΐ, ςιιοϋ 8 Ιβ];ίΙ»α3 ηοη 8(!ιη!αίίιΐΓ, ν6ΐ 79 ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙ^ΑΜΟΝ 43 

β»ΐ «χ(Γ& ]υάΐ£ί*τίλΐιι €0ηΜ(ΐα6ΐίΙίλΐιι>^«ιιίΑ <1&Ι)ΐΐυΓ Α Αχολουθίας Ιξωθβν, συγγνωβ6ήα•ται 2(& γήν &γ<ι« Β ρίαν, ώς μηδΐ ^φε(λων •(βέναι νόμονς άχριβως. 
Ταύτα βέ χρατήσοασιν, δταν έγχληματιχήν ύπ^8<αιν 
βιχΛαη ΙπίσχοΆος, &ΑΑην Ιχχλησια«τιχήν ζήτηβιν 
έΐϋάγουααν χαθαίρβνιν• ΕΕ γάρ χρηματιχήν παρα- 
νόμως 1ξβνέγχΐ| &ΐ60φα«ιν Ιξ &ΐΓ£ΐρ£ας, ού. «ροχρι* 
ματιαθήσβται• Έτι έρωτήσβι τις, ώς του χανόνος 
Ινβι^^ντος τοΙς Ιιίρωμένοις 1«ιλ^γββ6αι βιχαστίς 
«Ιρ(το2»ς, Ιξέαται αύτοίς Ιηιλέγιαθαι ιηλιτιχούς ; 
ΑύοΊς. Έι»\ 6 χανδιν^ιορίζβται χρατιΐν τήν ψηφον 
των αίρβτιχων 8ιχαβτών, χα\ μή ύιηχείαθαι 4χ- 
χλήτφ, χ&ν ήττονες ωαιν οΐίτοι των δώδεχα, των Ιζ 
χά\ των τριών, φαίνιται έναργώς άνένδβχτον λίναι 
τοΤς χαν(5νι τήν Ικιλογήν των πολιτιχων διχαβτων. 
*ΟΘ•ν, ώς (μο\ βοχβΐ, χολαοΟήβονται χατ& τ6ν 
παρόντα χανόνα οΐ παρΑ πολιτιχοΓς διχατιαίς οι!- 
ρετισ&μενοι ^ίχααβηναι Ιερωμένοι* Κοιχβ β& &λΛ 
των βημάτων του χαν4νος, των λεγόντων χαθαιρεί- 
βθαι τοΟς Ιερωμένους λχασαμένονς ηαρόί πολιτιχφ 
διχαοτηρ(φ χΑριν χρηματιχης αΙτιάσεως, χα\ νιχή- 
σαντας, (άν μή Αποάτώνι της υπέρ α&τών άποφά- 
οεως, ώς ή μέν γενομένη χρίσις παρΑ Απρόσφορου 
διχαστου χατ& θέλησιν του Ιερωμένου στερχτέα 
Ισται χα\ Αχατάαειστο; * 6 6έ τ6 Ιχχλησιαοτιχ&ν 
παραιτησάμενος βιχαατήριον χαι μή χρησάμενος τ{ 
του φόρου παραγραφ{| Ιερωμένος χολαβθήαεται. 
χαθώς &νωθ£ν εΓρηται. ΑΙρετους βέ βιχαστά; εν- 
ταύθα μ)2 εΓκης ο(ους ό β' τ(τλ• του ζ', βιβλίου φησ\« 
μετά 1π«ρωτή93(ι)ς δηλονότι ποινής διχάζοντας* 
ρπΒββηΐί ΟΑηοοβ ^ άλλα έχχλησιαατκχοΟς ένορδίνους. ΈχεΖνοι γάρ Ιγ-' 
η(• 06 $ρβοΐΐ€α1ί8 χληματιχήν ύπόΟεσιν ο6 δύνανται διχάζειν* οδτοε' 

δΙ, ώς άπ^ του παρόντος χανόνος παρίσταται, πάσαν 
δπόθεσιν χρίνουσι• Περ\ μέντοι των θεωρίων χαΐ' 
των Ιπποδρομίων χα\ των χυνηγεσίων χα\ των έπΙ 
αχηναΤς όρχήσεων Ιχανως Ιγράψαμεν έν τφ χδ^χα•^ 
νόνι τ^< έν τφ Τροόλλφ συνόδου, χα\ τφ να', όπου 
χα\ του παρόντος χανόνος έμνήσθημεν * χα\ άνά- 
γνωσον τούτους. Ζήτει χα\ των αγίων αποστόλων* 
χανόνα οδ^, της Ι ν *Αντιοχεί^ συνόδου χανόνα ιδ^ χαΐ 
ιε', τ||ς έν Χαλχηδόνι χαν. ι% ιζ", της έν Χαρ^ιχ^ 
χανόνα γ*, ε*, ιδ*, χα\ ταύτης χανόνα χη', χα\ ρχ*, 

χα\ ρχα'. Περί δέ του δύνασΒαι τοι^ς Ιερωμένους άποτάττεσθαι τ|| του φόρου παραγραφ]| {ήτει 

χεφ. ό' του γ* τίτλου του γ* βιβλίου των Βα^ιλιχών. 

534^^^^^*^" ^'^^'^'^^'β^^^'^'*** "'^^>^^>β<ιηΐ» ΖΟΝΔΡ. ΤοΓς Ιερωμένοις άπασιν, άλλα μέντοι 
ςιήο €1 Ιη ηαοηαοΐιοηιιιΐ €θηΐΓονβΓ8ϋ$, 6]»8 ουί Ο χα\ μοναχο!ς προσφορά είσι διχαστήρια τά των ρΓορίβΓ ίκιρβΗΐίιηι , υΐ Ι|υ1 ηβο ρβτΓβΰΐβ Ιΐ:^^» 
ε€ίΓ6 (!β1)69ΐ. Η«ο αυΐβιη οΙ)86Γν>Ι>ΰηΐυΓ, ςιιβηιΐο 
«Γίπιίιιβίβιιι οιιελίη ]η<1ίΰ8Τ6ΐΊΐ «ρίβοορυβ, νβΙ λΙΊιπι 
6€€ΐβ$!ΜΐΐοαΐΒ ςαββίΐοηβοι , ςυ» ίικίαοϋ άβροεί- 
ιίοηβιη• VI «ηίηι ρβΰηηΙλΗιιη ϋοηΐΓλ Ιβ^βΕ εβηΐβη* 
ιίοιιι ρΓοίηΙβπΐ ρ€Γ ίιηρθΗΐίαιη, \ά βΙ ρΓχίαόιοΙαιη 
ηοη «06Γ61• ΡΓ«(6Γ€λ ίηΐ6ΓτοβιΙ»ίΙ ςυίερίΒΠ), €νιη 
οβηοα ρβΓίηϋΙ&Ι μογΙ» ίηίΐί^ΐοε ]α4λίΰ68 6ΐ«€ϋΐΙθ9 
6ΐί2^6Γ6• 6ίβιιβ ΙίοβΜΐ οίνίΐ68 «ϋ^βτβΤ 5ο/ιιμΌ• Οαΐλ 
εΐ&ΐυίΐ €»ηοη, υΐ 6ΐ6θΐοηιπι ]α<1ί«υιη ^ν^ΙβΑΐ^ηΙ^α- 
118, ηβο 8ρρ6ΐΐ8ΐίοηΙ «ίΐ ολ>ηοιί8, «Ιΐ8ΐιΐ8ί Π «ίηΙ 
ρβαεΙοΓοε ςααπϋ (Ιιιοάθοίηι, ι|ΐι•ιη 86Χ, «ι <ιυ8ΐη 
ΙΓ68, βτίϋβηΐ6Γ8ρρ8ΓβΐφΊνϋΙαιη ]υ(ϋ€υιη βΐ€6ΐΙ•η60ΐ 
ηοη 8(ΙιηίαΊ α ε8ΐιοηΙΙ>υ8• ϋηάβ, αΐ αιιΐίΐ ^ί<Ιοΐιιτ, 
8ΰ€υΜ4ΐυιπ ρηΒ8€ηΐ6ΐη οβηοηβηι ροηίθοίατ 8&€Γ8ΙΙ, 
ηιιί 8 οίνίΐίϋαε ]υ(ϋ6ΊΙ)α8 ]οάίβ8Γΐ 6ΐ6{βπηΐ• ΥΙϋβΐυΓ 
-3111601 6Χ ν6Γΐ>ί8 €8ηοη!8, ςιΐ8Β Φΰοπΐ (Ιβροηί 88• 
0Γ81Ο8, ςιιί Γιΐί{8νβΓίηΙ ίη ίοΓΟ ανίΐί ρΓΟ €8α88 
ρ€ΰαη}8η8 , €ΐ νΐ€6Γίηΐ, η»! 8 6υ8 8βηΐ6ηΓΐ8 <16- 
6181.1 ηΐ, (|«ο<1]υιϋ€ίυπι ^ιι!<ΐ6ΐη Γββίυη) 8ΐ> ίηοοιη- 
ρ^ΐϋηΐί ]υ«ΙΊο6, 6Χ νο1υηΐ8ΐ6 €]υ8 ςυί 68ΐ $8€Γ8ΐυ$, 
ιοηβηάαηι 6&Ι 61 ηοη Ι8ΐ)6ί8€ΐ8η(1υπι. Ουί 8υΐ6ΐη 

66€ΐ68ί88ΐΐ€υΠΙ Γ6€1Ι88?ίΐ ]υ(1ί€ίυΠ1 6ΐ ΓΟΠ ρΓ»80Γί- 

ρΐίοηβ ηοη 681 ηβυε, 88€Γ8ΐιΐ8 ραηΐ6ΐυΓ, υΐ 8υρ6Γΐυ8 
()ί6ΐυιιι 681. Εΐ6οιίϋο8 βυίβηι ΙυύΙοβεΙιίο η^άΐχ^ή» 
€ΐι]α8ηΐ0(ϋ Ιίι. 2 Ιί1)π νιι ϋϊ€{|, ςυί εεΠίϋβΐ 6ΐιιη 

|;0Βη98 8ΐ|ρυΐ81Ι0η6 ]η(Ιίθ8ηΙ , 86(1 6€€ΐ68ί88Γΐ008 

('Γ(ϋη8Ηο8• ΙΗι «ηΐιηηοη ρο88υηΙ 68υ88πι 6Γίηιίη8- 

χ^Ηΐ ]ηϋί€8Γ6 : ΙιΙ ν6το, υΐ 6χ 

ο^οηιϋΐυΓ, 0010601 08υ8ΐηι 3ϋ(ϋ€8η( 

αΗΐ6ΐη, 61 6<ίαοπιηι €ηγΗ€ο118, 61 τ6ΐΐ8ΐΙοηΙΙ)υ8, βΐ 

866ηΐ€{8 88ΐΐ8ΐιοηί5α8• 81118 ϋίχίοΗΜ Ιη €8ηοηβ 2ά 

β^ποάί Ια ΤΓαΙΙο,•6ΐ Ιο Μ οΐιί 6ϋ8αι ρηκβηΐία 

4:800018 0Ι60ΐίηΙΐηΐΙ8« Οΐ^Ιβ^β 608• 0α»Γ6 6ϋ80Ι 

88θ6ΐοηιηι «ροείοΐοηιηι 68ηοη6ηι 74, ργοοϋΙ Αο• 

Γΐ06ΐ»6η« 6800068 14 61 15, 8]Τηθ(Ιί €ΐΐ8ΐ66<1θ0608{8 
0300068 10, 47, 8γ00«1ί δ8Γϋί66η8ΐ8 6800068 3, 5, 

14, 61 Ιιυ]ιΐ8 6800068 38, 120 61 121. Ουοιΐ 8υΐ6ΐο 
ρθ88ΐη( 886Τ8ΐί Γ6ηοηΓΐ8Γ6 ρηΒ8€Γίρΐίοηί Γατί, (ΐυΧΓΟ 
€8ρ. 9 ιίι. 5 Ιίϋ• III ΒββϋίοοΓυυι. »υΙ)]β€ΐί ευηΐ 6ρί80θμί ρΓΟρΗβ 68089Β 60|ηΊΐίθ 68Ι• 

δίν6 ί|;ΗθΓ •1ί<|αί8 Ιιοπιαι <ΐ6ί6παοΓ, είνβ ϋ«ί6Γ8ΐ 
6οη€ΐ6Γί6ΐιη), €0Γ8ΐη Ιρείυε βρίεοορο, 8ΐν6 ι*6ί οορί- 
Ι8ΐΐ8, 860 οίνίϋε, ααΐ ρβοηοίβΗ» ςο8Β8ΐίο 8ίΐ, γόοι 
ΐΓΟίιείβί οροΠϋΐ• Οαο<1 εΙ 6χ ϋε ςυίβρίβοι, 80 85 
6€θΐ68ί88ΐί€8 ]υΗ8ϋίαίοο6 8ϋΙ>ΐΓλΙΐ608, ροΙιΗΰο^οιϋ- 
€10, 8ροϋ αΐ80ί8ΐηΐα8 ο'υη'ίΓοοι ρορυΐ8Γθ8, Ιιοο 681 

€ΐνίΐ68, ρυΓ§8Γί, \ά 68(, 86 8 6υΙρ8 ίαίΟΙΟΟϋΟΙ ΡΓΟ- 

Ιΐ3Γ6 €0ηΐ6η<ΐ8ΐ; ςυβαινίε «ίο 60 ]θ(ϋοίο ευροποΓ 
6ν886Γ'ϋ, 6υοιςιΐ6 8Β οΙ>]66ΐί ίβοίοοΓίβ 6υΙρ8 οοιοίοο 
ρΓΟΟοΙ 35Γυί8!»6 ]υ(ϋ€68 ρΓθουοΐί8ηηΐ; 106010 Ιειιιοο 

ρΓΟρΠΙΙΟΙ, ΚΓ8(ΙαΐΟ Ύίϋ6Γΐ66ΐ, 80 8αο6Γ(1ο(ϋ ιϋ£θί- 

181601 80111161, 8ΐςυ6 Υβί οΙ> \ά ιρεοοι, ςαο<1 8ΐ> 

0ΐ68ί:ΐ8ΐί08 ]ΐΙΓί8ΐΙί6ϋθη6 80 8υΐΗΐαχ6ΓίΙ, (Ι6ρ08ί- έπισχόπων, οΓς υπόκεινται. Είτε οδν Ινάγεταί τις 
τούτων, εΓτε ενάγει χατά συγχληριχοΰ, ι^ρ^ τφ 
έπισχόπφ αύτοΰ χα\ Ινάγεσθαι χα\ ένάγειν οφείλει, 
χ&ν έγχληματιχ^ν εΓη τδ διχαστήριον, χα\ πολιτιχ^^ν 
ήτοι χρηματιχόν. Έάν δέ παραιτήσηταί τις των 
τοιούτων τδ έχχλησιαστιχ^ν διχαστήριον, χα\ δημο- 
σίοις διχαστηρίοις, ήγουν δημοτιχών αρχόντων, 
τουτέστι πολιτικών, θελήσ|) χαθαρθήναι, άντΙ του 
χαΟαρδς φανήναι του αΐτιάμχτος, χάν 'νιχήσΐ} έν 
τφ διχαστ'ηρίφ έχείνφ, χα\ ΰπ^ρ αύτοΟ γένηται ή 
άπόφασις, άθώον αΰτδν αποφαινομένη του έγχλή• 
ματος, έφ* φ χατηγορείτο, όμως τ6ν ίδιον τόπον» τδν 
βαθμδν δηλαδή, χα\ τήν Ιερατιχήν τιμήν απολέσει, 
διά τούτο αύτδ χαΟαιρούμ8νος, διότι «αρ|]τήσατο τ6 β! 1\ €ΑΝ. XV €ΟΝ0. ΟΑΚΤΗΛΟ. Μ 

Ιιαλησιαο^^χ^ ^ιχαντήριον. "(Ηβ οδν, φη«\ν, Ιγ- Α Ιίοηβ ρυηιβίιΐΓ. Αΐΐ|υβ ΙΐίΡύ ςιικϋΒηι, ςιιοοαηςοι* 

χλημα (Γη τ& Χ'.νηΟΙν χατά τον Ε<ρωμ<νου, τ& βίρη- 

μ<να γκνήβοντβΐ' δτε 61 πολιτικών Ιση τ6 χινούμβ* 

νον, ήτοκ χρν^ματιχ^ν, χ&ν όιχαιωΟ|| ά Ιβρωμένος, 

«αΙ οδτως Ιχικβ«7τ2( του οΐχβίου βαθμού , •( μ^ 

«βταφρβνήσικ του «ράγμβτοί, Ιφ• $ έβιχαιώΟη, χα\ 

«ης 6ιχαιούβης α6τ^ &«οφάΜως• Έ&ν θΐ Ιχχλητος 

γίνητβι, ή έκισχόΐΐων διχασάν^ν ί| (ιχαΦτών έτί- 

ρ••», Ι«\ άλλους έχχλησιατνιχοΟς βιχαττ^ί;, ήγουν 

4Λ μΐ|τροπ6λ(τας ή πβτριάρχβς, χαΐ Ιξίταζομένη έν 

<ϊ Ιχχλήτφ ή ά'κΛφαης λυθ^Ι, *ντ\ τοΰ Ανατρβιή), 

μηΑν, φηαΐ, βλαιττέσθωοαν ο{ «ρώην άηοςι^νάμβ- 

ν«* <1 μή που ΙλιγχθΜΟΐν !| χατά ΙχΟραν (ιχάσαι, 

Λς έχθρωβως Ιχοντις χατά του χατα€ιχαα6έντος, {| 

«ατά «ροσπάβιιαν, ώς φίλίως βιαχι(μ<νοι κρ^ς τ&ν 

^ηοΜίβΙντα, ή βο»ρο€οκΐ|θέντκ * 'κουτο γάρ ϊστι Ά 

χάριτι ύκοφβαρηναι• Δωροδοχιίται βέ τις, ή χρή• 

μ««α λαμβάνοιν, 1[ άλληντινά χάριν α6τφ πλη- 

ροΰντοςτου α^^ν ΰιβοφθιίροντο;• ΕΙ γάρ δ(*Ιχθραν 

ή «ροβκά•(ΐαν ή ^ρο€οχ(αν φανβΐιν μή χαλως 

φηφιβάμβνοι, βλαίήβονται ιηρ\ τήν οΕχ<{αν έπιτι- 

μίαν.Έά*/ βέ «Εριτίσιονται οΙ τί)ν ύπΜια&ν Ιχοντις, 

« τι χατήγορος χα\ « χατηγορούμ«νο(« 9ιχαβτά(« «Ι 

χα\ όλιγώτ§ροι« φη9\ν, •Τ•ν τών ΑρκοΟέντων. των 

ιρτ |κ\ ΙιηαχίΐΒΜν, χα\ τών Ιξ Ιιιλ «ρια^τίρων» 

χα\ τΰν τριΰν &«1 8ίαχάν»ν» 6 χαταβιχαβΟιΙς ύις' 

ΙχβΙνίιΐν ο6 ^νήβκαι ζητιΐν Ιχχλητον• Τούτο (Ι χα\ 

ν^μο( «οληιχοί ^ιατάττονται, χαΐ ^ήτ•» βιΑίον τών 

Βαβαιχδν γ', τ(τλ. α^, χνφάλαιον μΤ, χα\ βιβλ. β'. Β (Ιθηιυιιι οηηιΐηβ <»€Γ&(υ8 »οοιι&€(υΓ» ίΐα ββΓνιΐΓΐ 
ρΐΑΟβΐ : >1 βΐ €ίνίΓΐ8 Βίνβ ρβουηιΐΓΐβΒ Γβί βΐΐ οοηίρο* 
▼βηί•, ςααιην}» »β€αη(]ιιιη «υη, ςυΙ ηεπβ ίηίι!9ΐιΐ8 
Μΐ, Η• (Ι«ΐβ ΓηβΗΐ; ηΐβΐ («ηβη Ιρββ Γβιη Ι^ΐλΐη βΐ 
69ΐη , ςυ» ΜουηιΙυιη ίρλοπι ρΓοηυηίΙλΐ« Γυιΐ, ββη- 
Ιβηΐίίΐη €οιιΐβιηη&ΐ» ^τΆάη βαο ηΙΙιίΙοπιίηηβ βιοίιΐθΐ. 
Ουθ(Ι 81 λϋ βρίβΰορίβ, 8ΐΠ8ν6 €θ|(ΐΗΐοηΙ)υ9, 8(1 8ϋοβ 
66€ΐβ$ί88ϋοο8 ]υάίε68, ιη6ΐΓθροΓιΐ&ηο» νί^ΙοΠοβΐ, ιαΐ 
ρ8ΐΗ9Γθ1ΐ8Β, ςαίβρίΑΐη ρΓονο€6ΐ» ϋϋςαβ 081181^ €χ&*• 
ιηΙη8ΐ8, }η(ϋ€8ΐαιη 8θ1ν!, Ιιοο €&Ι, ΓββοΙηιΙί ρΐ806Γ6 
ι)β€Γβτ6ηηΙ ; ηίΐιΐΐ ίη 608, ΐηςαίΐ, ςυί ρΗυ» ίικίΐ- 

€ΠΙΠΙ βΧθΓΟυβΓΟ, 9Γ8Τ6 ΰοη8ΐίΐυ8ΐθΓ : ηΐ8ΐ ίΟΓίβ 

ϋΙθ8| 8αΐ ο<ϋο ίιηρηίκοβ, ςυοιΙ τίϋβΠοβΐ «Ι» ςυβι» 
ΓοηϋβηιηαΓυηΐγ ΙηΓβηβΙ ΓοΓβηΐ ; αιιΐ 8ΐυ(ΙίθΓ ςιιο<1 
(γαβιηρΗιιη 1>€ηβτο1βηΐί8 6Γ|(8 ίΙΙοαι κΐιΐοοίί μΙμοΙ- 
νϋπηΐ ; &υΐ ηιβΓΟβίΙβ βηρίαβ» Μ ηλίηςοβ 681, 8Γ8ΐΐ8 

ΰΟΓΓυρΙΟ» , ]α()ίθΑ98β ρΓθΙ»8ΐσΠΙ ΓοβΗΐ• ΜβΓΓΙΗΐβ 

ηΑΟίηιιβ βιηρίηβ ί8 ϋίοΙίιΐΓ, «ιοΓ ρ«€οηΙιηι βΰοΐρίΐ^ 
ιιιιΐ •1ίο<Ι ςαοϋβοηςαβ Ι>6ηβθ€ΐυιη, 8ΐ» 60 • ςαο 
ΓθΓΓορΐυ8 6880 (ΙίΰίΐιΐΓ• Νιπι ς^ίφοοφιο 8>1 0(Ηθ 
«υΐ οηοΓο λάιίσοίΐ^ «υΐ Ι•Γ);Ιϋοηο οοΓπιρίΙ* ]θ(ϋ- 
€ΐαπι πιίοο8 βίΙοΙΙΙβΓ 6Χ6ταιΙ•86 ϋορκίιβηβί ΑιβΗοΐ, , 
ρΓορΗο ΙΙΙοβ (ϋιηΐΐιΐο πιοΙιαγΙ ^βοΜίιιη 08ΐ. Ουοϋ 
8ΐ ]ο<ϋ€€• ΠΙι Ιρ8ΐ, ςιιΐ Ιοιατ 80 ΙηάΜο οοοβίοΐοηίαπ^ 
•6αΐ8•ΙοΓ ηΐιηίηιιη οι ηυ8,.οΐ€§6?{ηΐ; ιιυλπιτίβ»^ 
ΙιιςιιΙι, ρ8αοιοΓ€8• ςα»ιη ρΓβΒαηΙΐυηι 681, 468Ι|Β6ιι- 
ΙΟΓ, ηοιηρβ Ιη βρ!86οροπιιη ε8ν88 όαθ(ΐ6ΐιΐ8, ρΓ68ΐΐ3Τ^ 
ΐβΐΌΓυιη 86Χ, άίιεοηοΓυιη Ιη1)υ8 : ϋηιβικ «5 ΙιΙ&. *Χ«\ τούτοις 6 χανών 3Μρ\ τίχνον τών ίιρέων φη- (• 1υ(Ηΰϋ)ΐΐ8 (ΐ8ΐηη8ΐο ρΓονοΰβικΙι Γ8€υ1ΐιΐ8 ηοη «ΗΙ•- οίΐν» Γνα μήτβ θβώρια Ιχτιλώοιν αΰτοΙ, μήτι άλλων 
«οιούντων ιβαραγΕνω^ηβι χα\ θ«ωρώοι« Τ6 δέ θιώρια 
λχτβλείν τοιούτον Ιντιν* Έν ταΐς μιγίσταις ιεΑ^σι 
6^ατρα ξν, χαΐ Χιαηι Ιτρέφοντο άμιλλητήριοι» χα\ 
θηρία ηΐς θηριομαχ{αν, χα\ άνβτίθβτο ή Ε«ποτροφία, 
χα\ ή «ων θηρών Ικιμέλιια, χα\ ή Φροντ\ς το3 τάς 
θΜΐρ(ας Ιν τοΙς θβάτροις έικτιλιΐβθαι, 1ν(οις τών 
«ολιτιχών, χάχοίνοις Ιμβλβ «8ρ< «ο της τών Γκκων 
άμίλλης χαΐ της θηριομαχίας «αν τών άλλων, βσα 
έν τοΙς θβάτροις €&ιθβ γίνββθαΕ. Ταύτα οϋν γίνισθαι 
«αρά «α{<ων τών ΙβρΙων Ιχώλνην δ χανών. Α•1 γάρ^ 
το&ς ΙιρβΙ; τά ο(χ8ΐα τ<χνα Ιν παιθβίφ χα\ νουθβσί^. 
Κυρίου άνάγβιν, χατά τ^ μίγαν Παυλον, δς χα\ 
«ρ6ς ΤΙτον γράφων οίους Μ χαθιοτ^ν κρ8β^τέ« Οϋθ(] Γ!νίΙβ8 ςυοηηο Ι6|Κ68 οοϋβσι ιηο<Ιο 88ηχ€Γ0^ 
«ι( Ιβπίο 1ί5Γ0, ιϋυΐα^ ρΗηιο, οαρίΐο ςιΐ8(Ιηκ68ίηιο. 
ςα8Γΐο, 61 ΙίϋΓΟ ηοιιο Β•8ίϋ€0Γυιη νι<)6Γ0 68ΐ• Ηίβ 
8ΐ)8θΙυϋ8, (Ι6 ΟΙΠβ ρΓ6857ΐ6Τ0Γυιη, ηο 801 8ρο€ΐ8- 
6υΙΐι ίρ«ί8 €χΙιΐ1>6Γ0 8υΐ ςιΐ8& αΙ) 8ΐϋ8 βχΙιΙΙ)€ηιαΐΓ 

8ρ66ΐ8Γ6 1(668^ 68000 (ΙβΟβΓΟΊΐ• ΕϋΙ ΤβΓΟ ΙΐΟΟ (|110<1 

«ΙίΰίΐυΓ <1β 8ρ6€ΐ86θΗ8 βχΙιΙΙΐ6η<1ί8 6]ιΐ8ΐηο<ϋ : ίιιβΓ6 
βίςοίιίβηι ίη πΐ8|;οΙβ αΓΐ>ϋ>υ8 Ιΐΐ68ΐπι, Ιοηι 6ηυί 
ςοοςυο λΛ οοΠλίηίηΑ 1)68ΐΙ»ςηο 8<1 ρα%ι»8ΐη ιΙοϋβΜΐ^ 
ΙαΓ, 68ςα6, Ιυιη 6ςυθΓυιη 86 1)68ΐΙ&τυιη, Ιοιη τβΐί* 
ςαοτυπι βροείοουίοπιιη, ςο« Ιη ιΙιοβΙγΙο οχ1ιίΙ)6η<ΐ8.. 
ΓοΓοηΐ, 6ΐΐΓ8ΐίο ηοηηιιΙΙΐ8 οχ οίνΕοηι ηυαΐ6Γ0 οοιη* 

ΐηΙΐΙοΙηΙνΓ, ςίΓώΟβ, 61 6<|ν68ΐΓ6 66η8ΠΙ60«01 1)68ΐίθ • 

ΤΟΠΙ ρυ|[η8, 61 ςυιβοοοςιιο λ1]ο4ηΙΙΐ68ΐπ8ρι«1)6Γΐ ρο«κ« ^ρ^ «οίς άλλοις χα\ τοΰτο Ιγραψιν* Εϊ τΙς ^ 8θ1!ΐ8, 6υηΒ ία6Γ6• Κοηιηι Ι||[ΙΐηΓ ΙινΙυβιηοιΙΙ γοτο- 

έατί τέκνα ίχωτ Λίστά^ μ^ έτ »αη|τορ/(ΐ ασωτίας^ 

4 άτναάτακτα• Και ΤιαοΟέφ έπιατέλλων, οΤον 6εΙ 

τ6ν &«ΐ9Χοπ!|ς όρ«γόμ£νον είναι, τοΖς λοιηοίς χαΐ 

τοντο «ρο«έθιτο* τά τέχνα Ιχοντα Ιν Ο«οταγ|} μβτά 

«άσης ημνδτητος. Τά θιωρίαις 21 μίμων προσ•^ 

<χοντα χαΐ (πποδρομίαις σχολάζοντα , χα\ τοιούτοις 

άλλοις• ^^'κ* άοωτίας ύηδληφιν Ιχφιύξβνται, ο^τ• 

βεμνδτης αύτοίς «ροσμαρτυρηθήσβται• Κα\ ο6 θαυ• 

μαστδν βΐ τά τών Ιερέων τέχνα τοιαΰτην θιαγωγήν 

άιαιτουνται * ΙπεΙ χα\ «άσι Χριντιανοίς χεχήρυχται 

μ^ προσιέναι, διιου βλαοφημία» βίοί• Βλασφημίας 

II τλ άοέμνως γινόμενα έχάλεοεν, ώς βλαβφημιΤ- ΙΟΓΟΟ 6886 8866ΓύθΙΟΠΙ βΠθ8 Ιΐΐο 68ηθη ΤΟΙΟΙ. 
δ866Γ(Ιοΐθ8 οηίπι 01ίθ8 8υο8 Ιη <Ιθ6ΐτΙη8 •6 Ιβ^ο 
ΒοαιΙπΙ Ιη8ϋιιΐ6Γ0 ^οΐ^ηΐ, ιιΐ βεΐ •ρο(Ι ιΚταοι Ρβυ- 
Ιοοι,^ ςυι 6ϋ8Π) ΕριείοΙε 0(1 ΤΙΙαπι» (Ιιιηι 6οηιηι> 
ςυΙ β8€ΐ'Γ<1οΐβ8 εΓ6οηι]| 8υηΙ, 6θΠ(1ι(!οη6β βχββηαίιοΓ,^. 
λ ^ ο1!8 Ιιοο ςιιο<|υ6 2ύά\ύίί : $ι ηπη βϋο^ Ηα^βί 
βάέΐα^ ηοη ίη ο^ςαιαίιοηο Ιαχ^ήα^ αιιι ίιηιιιθΓ<• 
§€το$ *\ £ΐ £ρί8ΐο1& οά ΤίηιοΐΙιευιη, ϋυηι 6θπι, ςιι! 
6ρΐ8θορ8ΐυηι «Ιοειάεπικ, ηα8ΐ6πι οροΠβοί οββο <1ιί- 
βεΓίϋΙΐ^ ρΓ«ΐ6Γ εχίοη \ά 6ϋ8ΐη ερροβηΐΐ , βΙΙοβ 
ΙιαίΜηΙβπι βαΐκϋιοβ οοπι οηιηΙ 688ΐΙΐ8ΐ6. <}ϋΙ νβΓΟ 
ηΙηιΟΓοηι 6(|ΐιθΓοηιςαο εροοίΜοΓϋ* »1ϋ8({αβ Ιιιΐ:* " Τίι. 1. Β. 83 ΤΗΚΟΟ. Βλ18ΑΜ0Ν Μ 

]ο•ιηο4ι \ηά\οτ\$, ούου^ΜϋΙΟΓ, ηβςοβ ΙηίβηρβήΐΒΐΜΒ Α ^Λλι «οιοΰντα τΛς ιηστοΟς ικρ& τ&ν Α«(βτΜν, «Κι 

«Ηιηβη 6ίΓυ|ίβοΙ« ηβςαβ Ιηΐ6^ί«Ηι «Ι €ΐΒΐίΒ0Βΐ» μή Ιν βοφροβύνΐ| (νντβις ή σιμν^τι 

Ι«•(ίηιοηίο ϋθΐηιη6ο^1>νηΙαΓ• Νβ€ ?βη> ηίπιιιι •! Ιμμ γίι« ιΙβ^βιιιΙ» ηΐίο ιι βΙϋ• Μύβπίοΐοαι βχ{|ΐ- 

λιΐΓ ; ηιιη βΐ €ΐιήβϋ«ηΙ• οπιιμΙκι•, μ •4 μ 1θ€λ «Μ ])ΐΜρΙΐ6ΐηι« μοΙ «€««ΐ6τβ Ιί€β»ι« Ιηΐβπϋοϋηι 

ΓυΗ. ΒίΑίρΙιβηί» γβΓΟ ηοπιΐηβ 6β^ ςο» ΙΐϋβηΙβτ »€ ΙητβτΦοαηιΙβ βνηΐ, »ίρι!‫τίΐ. 01» ΙΠα ςοΙρρβ β• 

Μμ, ςιίλβΙ ΐ6ΐηρβηιηΓι» 1ηΐί|;ιη•1ί&ΐ|αβ €οη(6ΐαρΐθΓ«•, •1» ίηΑΜίΐΗΐβ Ι)Ι«§ρΙιβιη»ιιΐιΐΓ 

535 ΑΚΙ8Τ. ι Ερί9€οριι• ?6ΐ βίβτίΰαι, €«0Μ €Ηιηί- ΑΡΙΣΤ. ι Έκίσχοικος ή χληριχδς Ιγχλημβτιχου χι* € ρυ1>ΙίθΑ Γ6«υιτ•(, βΐί«ιη ΐη]αΗ« 3ΐίΓββΙο$» ρτορπαηι 
ι λΐηΙΗβΙ |(Γ8(Ιοιη• 8ί τ6γο 61 τΐοβηΐ ία ηβ^ΙίΙι 
€ ροϋϋύίβ, βΐ 1ιθ€ βθηοΑίιΐΓ, ρΓορΗοΐΒ {ΓλίΙυιη 
€ λιηIιIβ^• Εί^Λ\η\ΖΈ^\^ο$ ζϋίαη ]α(ϋ6Μ, ηίβΐ §η• 
€ (Ια «υ( οιΐίο Αηΐβ» ]«(Ι•<»8Β6θοιΐΥί瀫ιιΐυΓ,Αρρβ1- 
€ ΙλΙίο ίϋδΐίΐαΐΑ ηοη ρΓορβΙΓιΐ. 8ί ριΠββ τβΓΟ |ιι- 
I (Ιί€69 βΙβ^βΓϊηΙ, αΙ) ϋι η6 (Ι'ιβΦίΜίλοΙ• » Νοη οροπβΐ βρίΜοραη ααΐ €ΐ«η€οηι ]«(ΗοΙνιη 

€ΐθ•!Μΐί€Οΐη Γβ€Ο»Αε0• Ου3ρΓόρΐ6Γ»Ι ςΟΜ €Χ ίΙβΦΕΐ- 

ιιιΙΐϋΚΐ«Γ&€€αΜΐυ8, 6ϋ€ΐ6$ί«««ίοοιη ηΜΜΤ6Η»|υ(Ιί'- 
οίαΐΑ, Η 9ίά οΊτΊΙμ ]υ(ϋ ικχβΜβΓίι, β( οογαιπ ϋ§» 
^α» «ά «€£υΜΐίοη€ΐη ^υβιαι βρ««ΐΑηΐ, 40ηα<Ι«τ6Πΐ; 
<|ΐι«ιη?ί8 ιηηοΰβη• •ρρ«Γβ«ι, 61 ρΓΟ «ο Ιιΐβ «Η •βη- 
«βπΐΊλ, ρΓορΓίαιη {[ΤΑ<Ιοιη ιιηίΙΙβΙ. 5ί ααΐβιη ηοη 
€ΗπιΙη«Ιί§ (ίι οοιίΐη ομ 96€θΜΐίο, 9«<1 ρ66θηΙ•Γί•, 
61 αβϋΜ»! (Ι6 Ι8ΐ« 6ν«(ΐ6Γ6 608, ]οιΙίαοιιι ίρ8ί8 οοη¥6- 

ηΐ6ΐΙ8 Γ66η83ΐηΐ6β• 61 3(1 8«01ΐΙ«Γ68 ]ϋ(ΙΙΰ68 Μ66ΐΐ6Βΐ6$, 

61 9ΐ> 1*18 ]υ(ϋ64ΐ08 ; 8ί ςοΜβηι 86ηΐ6ΐιΓι« αΙ) ϋ8 Ι^Ιβί 
#οΐ|αί68€6Γ6 τβλίβηΐ, 61 ϊά ρΐΌ ςυο οοηίοικΙοΐΜηΙ, 6Χη 
β6Γ6, ρΓορΓίαιη ^Γ&ιΙοιη «ηίιΐοηΐ. $1 «ηΐβπι ^ « νουμένοο αράγματος• ιΙ τ^ έχχλησ(αν Αφίΐ^• 
« τοΙς ^μοσίοις «ροββράμοι, χα\ Αβιχούμβνος, 
ι τ6ν ΟΙιον άπολ<ήι βαθμόν. ΕΙ ύηρέξλΐ βέ χ&Ι 

• έ«λ «ολιτιχαΖς χίφαλαΙς, Ιΐ τούτφ στοιχιίη, τ^ 
€ Ιβιον Αχολίββι ^0μ^. Διχβστάς γε μήν έχχλη- 

• βιαοτιχους. ιΙ μή Ιλέγχοιντο χατά κροαχΑθβιαν 
< ή άντινάΟιιαν «ροβιΦι^^χηχότβςφ Ιχχλητος γιι- 
ι νομέιτη ο6χ άμύνβται• Έ&ν βέ υ& μέρη ίκιλέ* 
€ ξωντακ βιχαβτάς, τοι^ν ρ)| &φΐ9τΑ90ωσαν. » 
Ού Μ ΐΜραιτ€7σθαι Ικίσχοιην ή χληριχ^ν «6 1χ• 

χληαιαοτιχδν βιχαβτήριον. *0θ8ν ϋν τις τοι^Μν 
χατηγορούμ^νος έγχλημα^ιχώς, τήν έχχληβιαντιχί^ν 
«αρβΗτήσηται χρίσιν* χα\ πολιτιχοΙς^ιχαΦταΤςίςρο»• 
Ιλθη, χαΐ ηαρ* έχ^ίνοις γυμνάβ|) τά της αΙτιΑηως* 
χ&ν άνιύβυνος φοκν^• χα\ ύχέρ αΰτοδ ή Ακ^^ανις 
Ιξβνβχθ^, τ^ ίδιον &κολέβιι |1αβμ6ν• ΕΚ Μ ούχ Ιγ• 
χληματκχή έβτιν ή χατ^ αύτων «Ιτίασις, ^& χρη- 
ματιχή, χα\ αυμ^φ χα\ 1π\ ταύτην νιχήσαι βδτο5ς, 
τ^ «ρόβφορον αδτοίς παραιτησαμλνους διχαστή ρκον, 
χαΐ χοσμιχοίς βιχασταΐς κροβιλθάντας, χα\ ηαρ* 
ΙχείνΜν χριΟέντας * «Ε μίν αίρουνται τ{ δπίρ αύτων 
ψήφφ οτοιχ8?ν« χα\ τδ^ρβγμα βίς Α (ν{χησαν ά^αι- »ρ6€Ιιιί ΗΑΐΐυβτίιιΙ αιυ8« 8»» ρΓοΙλϋοηβηο, Η1α(1ΐ|α6 Ο ^^,^ι^ ,^ κ,ον βοιθμλν άπβλέββυσιν. ΕΙ 6έ χατ(*- ρτο ςΗΟ 6οηΐ6η(ΐ6ΐ>ΑηΙ «ιηίηβΓΟ ηι«Π6ηΐ, Ιοευιη 
8θυιη Γ6ΐιιΐ6ΐ>υηΙ• δι ςαίβ Αυΐβιη 8ΐ>6ρί84:ορί£ ιιοοιίδΑ- 

Ιη8 61 60η(ΐ6Ι1ΐηλΙυ8, 6(1 ΐηΐ^ΟΓΟβ 66€ΐ68ΐα8ΐί€08 ]θ(ϋ- 

06& >ρρ6ΐΙ&?6Ηΐ» 6θτοηιςα6 $6ηΐ6ηΓΐ6ηι βνβΠΟΓΟ 

|Μ>106ΗΙ, ηαΙίΑϋΙ ΙΐΟ€ ϋΓΐ8 ]α<1ί€ΐ))υ8 6€€ΐβ8Ί88ΐί6ί8 

ςιιοηιον &6ηΐ6ΐιΐΐ8 6ν6ηι((ίΓ9 ηοηιη «ΙΓθΓηΐ; ηίβΐ 
ίοηϋ•η ρΓορΐ6Γ θ(Μιιιιι, «αΐ ρΑββίοηβιη, τοΙ ^ΓλΙίβιη 
ϋϋςαιηι ουοι &ίΓ66ΐα 86ΐιΐ6ΐι1ί8ΐη ΐοΙΐ886 οοοτίηηα- 
ΐιΐΓ. 0αΐ6υη(|ΐΐ6 •αΐ6ΐιι 6% ΑΰβυΜίί» 6ρΐ86θρΐ8 αοΐ 

6ΐ6η6ί8« 66€ΐ68ΐΑβϋ608 Ίϋύ\θέ% 6ΐ6|(6ΓΐηΓ, 6ΐ &5 ϋ• ]α- 
(1ί€6Η νοΙαοΗηΙ, ςΟλΟΐνίβ 60η|Χ3 6ρί8€0ρ08 86€Ι183Ι08 
<ΙθΟ(ΐ6€ίΐη βρΐΒ€0ρί8 8ίηΙ ρ&υ6ίθΓ68, 6οηΙηι ρΓ68Κ>7- 

Ι6Τ08 6016ΙΙΙ βΐ (ΙΪ800Ι109 86ρΐ6ΐη νοΙ «ΓΐΑίο ςοιίυοΓ* ΦρονοΟαι της €ιχαιώσ8ως, χα\ Ακολέσαι αίρουνται 
τ& «Ις δ Ινίχησαν, τ%ν οΐίηίον τ^κον χαδέξουσιν. 
ΕΙ δέ τις ικαρα Ιχισχ6ποιν χριδ8\ς, χα\ χαταδιι^βι^ 
βδβΐς, πρ6ς μιίζονας έχχλησιαοτιχονς διχαβτάς Ιχ- 
χαλέφηταΐγ χαΐ άνατρέψβι Ισχύηι τήν ψηφον αύ• 
των * ούδιμίαν βλίβην τοΟτο 1%άζα τοΙς 1χχλη«ια- 
βτιχοίς διχαβταΐς Ιχιίνοις* &ν ή Αηίφανις άνατρέ• 
Χ€ται * 8ΐ μή ιηο χβΐ'βά Ιχθρβν» ή χατά ιςροσκάδιιαν, 
ή χ9Ετά τίνα χάριν &π(λ8γχδωαιν Ιμπαβώς τήν χρ{« 
σιν ΐΜΐήσασ6αι. Όβοι δέ χωψ αΐτιωμένων Ιπιαχ^ποιν• 
ή χληρίχών, Ιχιλέξονται ΙχχλησιαστιχοΟς διχαστάς, 
χαΐ παρ* α&τοίς χριθήναι Οβλήβουσι» χ&ν ήττονις 
έκΐ μέν Ιιησχ&χων κατηγορουμένων, τίμν δώδβχα ςυ6πια(ϋηο^ιιπι 61 ίη (Ιηο(ΐ6€ίίηο ρπΜβηΐίβ β^οοίΐί ^^ |«ι«4^ν ώσιν, έ«\ δέ «ρβββυτίρων, χα\ διαχ^νων. ειηοηβ 8εΓίρ8ίιηιΐ8, οοηιίοιηηιΐΐ ηοη (Ιβ^βηΐ οοπΙγα 
]υ(1ίϋιιηι €θηιιη ΒρρβΗλΓΟ : 3ρρ6ΐΐ8ΐ!ο οηΐιη ]ο(Ιίοΐ8 
ίΐΜοΗίΑΐη νοί ίιι{υ8ΐί&ί3ΐη €θΓη|[ίΐ•0υοιηο(1ο ίΐιςιιβ* 

(|Ιΐί ]«Ι«Ιθ68 66ε1β8ΐ88ΐΐ(»9 6ΐ6{ί«, ςιιο8 6ΐ 86ηιΐοη6 61 
νίΐ6 Ιη£Ιΐ1ρ•108 6886 |1Ι(1ΐ08?Ιΐ, (110608 86 ίη8ίρ)6ηΙβΓ 

61 1η)•υ{|6 •1> 118 ]ιιϋί€ΐΗ, βι Γ6ρΓ6ΐΐ6η8ΐοη6πι ςυιηι- 
(Ιαπι Ι)θΐηΙηιΙ»υ« 83€6Γϋοΐ•ϋΙ>υ8 αΙ) ίρβο ]θ(Ιί63ΐί8 
ιββΓΓΟ •(1ιηΙιΐΑΐαΓ? ΟΑΝΟΝ 1ΥΙ. 

8ΐΒΐΙΙΙΐ6Γ ρΐ86θΙΐ, ϋΙ 6ρΐ8€(>ρΙ, ρΓβ8ΐ>7ΐ6Η 6Ι ΐΙίΑΟΟηί 

« 6οη(Ιο6ΐθΓ68 ?6ΐ ρΓ0€ΐιηιθΓ68 ηοη Ααηΐ; η6€ 

ι 6Χ ΙΙ1Γρΐ8ΐΐςΐ10 ν6ΐ τΗΐ Ι1β|[0ΐίό ?ί€ΐυΐΙΙ ΜΪΛ ψΜ' 

ι ηπΐ ; (Ι6ΐ)«πΐ βηίσι «ϋ ϊά ς«ιθ(Ι κηρίνηι 681 γ6- των επτά, ή χα\ τεσσάρων, χαΟώς Ιν. τφ δωδ8χάτ(ρ 
χιν^νι της «αρούσης συνόδου Ιγράψαμεν, ούχ δφ€(- 
λουσι χαταδιχασΟέντες ΙχχοΑεΙσδαι χατ& τ^ς χρ(« 
σεως αύνων. Ή γ&ρ Ιχχλητος ΑπιιρΙαν ή άδιχίαν 
ΙπανορθοΟται τοιί διχασνου• Πώς γοΰν δ Ιπιλεξάμι- 
νος &χχλησιαστιχο(»ς διχατστάς* ους χα\ χατά λόγον, 
χα\ χατά βίίαν ΑνεπιΤηπτους Ιχρινιν εΤναι, ιιαραδε- 
χΟήοεται, λέγων, αιιε^ρως Ι) άδίχως ΰπ* αύτων χρι- 
θηναι, χα\ οίονβί τίνα μέμψίν τοΕς «αρ* αύτου οίον- 
ε\ χριθείσιν ΚερατιχοΤς επάγει:^ &νδρΑσιν• 

ΚΑΝΟΝΚΓ• 

• '0μο(ωςήρεσεν/?νά ΙπίσχοποΙ χαΐ «ρεσβύτεροι 

ι χα\ διάχονοι.Ιχλήπτορες μή γίνΜνται ή ι^ροχου- 

« ράτορις, μηδλ εχ τίνος αίσχραΰ {} έίι(μου «ρά- 

« γματος τροφήν πηρίζωνται * δφείλουσι γάράπο• 86 ΙΝ ΟΑΙί. XVI ΟΟΝΟ. ΟΑΚΤΗΑβ. 8β 

€ 8ρΐ€6Γβ• Νέηιο Ούο ηΐίΗ^αη$ $€ΐρίΜηί ίίηφοαί 
ι Μκν/αΗ^ιιι Μ(βύΐίη **, β(» υΐ ΙβΰΙΟΓββ »4 
% |Νΐ1»ηΜΙ$ Ιβιηριιβ ?βιι{6η(6§εο|[8ΐηΐυΓ, νβΐ υιο* 
€ ?θ> (Ιθ€βη, Υβΐ €οηΐ1ιΐβιιΐί&ιιι ρροβίβπ. ΒίηιίΙΙ* 
• Ι6ϊ* ρΙ«€ΐίΙΐ, αΙ §1 εΙβΗΰΐι» ιηυΐυΜ ρ6οαηΙ»β ύθ- 
€ ύΜ%9 ρΜιηΙ*• ΜύΙρϋΐ: βΙη'λυΙ^ηι ΒρββΙβηι, 
< ςολίιηιηι «ΙβάβΗΐ ιούΙρίΑΐ. Ε( οι «ηΐβ ιιιιίήςαο 
1 61 τΙ^^ΙηΙί ληοοΚΊϋλΰοηΙ ηοη ΟΓΐϋΙήβηίοΓ» 8«(Ι 
€ βΐ ΙθύΐοΓβΙ 'ραΐ^αΙ^ΜΒ ηοη ΜΐηΙέικ. ι 

ΒΑΙ^δ. 1>β €ΐΐ»Ηβΐ8 ςιι!^6ΐιΐ• ςυΐ 86 ηβ((ό(ϋί μβ- 
0ΑΐλΗΧ>α8 Ιη[ζ6τυηΐ» βετίρίΐηοβ ίη (ΐ6<ίίηιο ίβπίο ο•* 
ρ{(60€ΐλΥΐ ΐΚοΗ ρΓ9β96ηΐί9 ορβΗβ ; Ιη ββχίο βΐ οοΐο- 
ΙΙ^ββΙιηο ΙβΠίο 6ληοη6 «ροβίοΠΰο, οΙ Ιη ιβΚίο €ΐΑοη6 € βλίφαιείς τΐ^ γ6γραμμ|^κιν• ΟΜβΙς οτροτΕνό' 

€ /Μ^ϋ^ τφ θεφ έμηΧέκΒ^ύί εαυτόν πράγμασι 

• ηοσμ$χοϊς' χα\ &τη τους Αναγκαίας ιΐς τ6ν 

ι.χαιρ^ τ^ς ήβΐ|; Ιρχο|λέιιου< άναγχΑζ^σθοίΐή 

« βυμ6(ους άγ•γέ66^(• 1) ΙγχρΑτηαν όμολογΗν. 

< 'ΟμΛίως ήρίΐβκν^ ίνα χληριχ&ς, Μεν χρήμΑτά 6φ 

ι Ιν %ιΑ^^^• τ4 χρήματα λΑ6)|• ΙΑν βΐ^ς, δβον 

€ ββιΜΕ» λΑβη Κα\ Γνα. κρλ τδν •Ιχο9ΐ«Ιντ« 

« ένκαντδ» μ^β ^ιΑχόνοι χβιροτονδνται. •Αλλ* 

« Χ9ΐοΙ 4ν«γνώ9%α( τδν δημον μΙ]«ροσχυνώ^ιν.> 

Α1ΑΒ ΙΙ$ρ!^ μ^ τ&ν χληριχών των «αρκμβαύΐλόν•^ 

IV 1«ικ«0< Λίς xο9μιxά^ &ν€ργ€(ας 4γράψικμ<ν (Ι( 
τ6 ιγ χ«φ. τοδ η' τίτλου του ιηφάγης συντάγματοςι 

έΙ«τ^ ς' χαν ιτ/ Αιβοστολιχ^ν χβΕν^νβι χα\ ιΐς τ^ν ^^. „.„^ ^ ^ ^^, ^ - 

Υ χαν^^ς V ανΜηη * χαΐ άνάγνωθι τοΟτ«ικ• Κα-* ςπ»η« 87ηο<ϋ« βΐ 16^6 608. Ια ρη886ηΐί &«ΐ(6ΐιι Ιη- 
ταοτροιβήΜτνκ 61 €ΐς χ^ ιηροΰβαν ίρμί^ν%ί»9 χα\ ή ' ιβΓρΓ6ΐ8ΐΙοη6 ροηβΐηΓ 61 ςα» 0€ΐ8ΐτα ιηβη8ΐ8 1>6ϋ6ΐη- 

-—Α -!-.«•„-. Α *^ι^ Αϊ ^^^ ι..•.^^.Λ.:„ ^^^ ^^^ ΙϊΜΐΙβίΙοοβ ίΐ611ΐ 681 ΒγίΚΧίλϋΐ ^ΟΟίβηΙΙΟ, 

ι6ιιιρρ^β 88ηοΐΐΑΐπιΙ φ8ΐΓΐ•Γ6ΐί98 όοίηΙΙιι ΐΑυοίΒ, ςη» 
6ΐΙοιιι 46€ΐ8ΐοηΐ8ΐθ6αιΐ8 οΙι1ιη6ΐ. 8ίπιΗΗβΓ «Τ ρΓοαίαΙ- 
Ι^ΙορβίΗοΓΟίι» ηΗα8 (ΙοιηΙιιΙ ^08η1ι18« φΐ« Αιοίβι 681, 

58β^^ 680888 8|[6Γ6η1 «{αΙ 88βΗ8 Ιπί^ΑΐΙ 8ΙΐηΙ. £( 
]|Ι8 6(11βΐ| 88η6ΐΐ88ΐηΐΙ ρ8ΐΓΐ8Γ6ΐΐ» ΐΙΟΐΚΙΟΙ' Μΐ6ΐΐ86Η8' 

ρ1ιϋ68θρ1ιοηιπι βαηιηιΐν ςοο4 ρΓοιΙΙϋ, ιι(«(|06, 86 

418601108 61 8866Γθθ8» Ι66Ι0Γ ςαθ<{06 ρΓΟΗϋΜΓΟίΟΓ 
8ΐ> 6Χ6Γ66ΙΙ^ 8«»18ΗΙΜΙ8 000118. ΟθΟΙΠ8ΐη ΙΐυΙΟΠΙ 

ρΓ»86ΐΐ8 680011 8ΐ8ΐαίΐ, η6 ςοί 8ΐιιι! 8&6ηϋ νίΰίαιη 
ηοβΜΌΟΙ 6Χ Γ6ΐ)ΐΐ8 ΐαηιι5θ8 61 τΙϋΙιη3• 89Βρ^ ςιι«8!- 
Ιση 68<« <|0»ΐ8η> 8ίηΐ 6». Ει ηοηηαΙΙΙ ηα)(1βιιι ιϋχ6« 

ΓηηΙ 688 6886^1 160606111 6986 86 ηΐ6Τ6ΐΗθ68 «ΙβΓΟ» χβτλ «^ ν τοό Δ8Χ8μ6ρΐ6υ μην^ ^ν^ V Ιν6ιΐίτι6νος 
γ<νομΙνι).συνο8ιχΙ^9ημ8ίω6ΐ<Γ 8Κς τήν. Ιψημορίαν τοΟ 
ΑγιίοτιέΜο ΙχιΙνοο ιι««ριΑρχον> χυρ(οο Δοοχ^, ή χα\ 
«6|ΐ«ο χάξϋφ έ«Ιχοοβ«« /0«κύτω< χα\ ή όημοΐωοι^ 
το8 ΑγίητΑτου Ιχ8(νοο ΐΜτριΑρχοο χυροίυ;" Ιωάννου, 
4 7^μ^^ χ&ρ(ν του μ^ οονηγοριΐν τοΙι< Ι8ρ«^- 
¥0Μ« Κβι\ ή Μνβμι^ τοΟ σημβιώμιτος τον Αγ^ωτάνου 
ιαΐνριΑρχου χυροδ Μιχα1)λ τοΟ ύχάτοο των φιλοο^ 
γϋν, 1^ «ρο^οαι Χ^ιν ^^ ΙιΗοης τφ βιαχόνφ χα\ ^ 
ΙβροΙ χωλδ«οΟ«ι χαΐ τ^ Αναγνώοτην έχ τ!|< ϊηρ* 
γοΐας των χοομιχων Αφφιχίων. ΈΐΒΐΙ βλ 6 «Αρών 
ιβκνών &θρ(ζ«τ«ι^ μΙ) κορίζβοθαι το6ς Ιβρώμένοος τά 
«ρ&ς τροφΙ^ν άπ6 «ραγ^ιάτων αίοχρών χα\ άτίμων. Ιζι^τή^η «ολλΑχις «οΓα ταΰτάβίσϊ. Καί τινβς μ^Ο ««ιιροηοΙοΗΐΚ Ι8ΐ)6ηι« ρ^«6$86, 61 8ΐιηίΠ8. 581Ι61{8- )ρνο6θ9Χ8ΐ 

ΙργαοτηρΙοο «ροΪ9ταβ(^ΐ; χαΙτΑ δμοια * 6 δέ &γιώ• 
τατος ««τριάρχη(: χυρ^ Αοοχβς χαΐ τά μυρβψιχΑ 
Ιργαοτήρια χα\ τ& ^λανιία αίοχροχβρδή οΤνοιι 
Ιλιγονι ώςχβίψούδοος «αραίτια• *Αλλ* ούδΙ &ρχια• 
«ροΙ»ς «βρ€χώρ8ΐ γΙν•ο6β(ι το&ς διαχ^ος Ί| τους 
ΙιριΙς, λέγωιν άνΜοχτον οίναι "ύο&ς μοτλ φαινολίων 
χα\ •τιχαρ£ων τ& &για μ8τ«χ8ΐριζομένου< χοομιχΑς 
οτ«)^ Ινβ€δύοχ8ο6αι, χα\ μιτά λαίχών ανδρών» των* 
Ιατρω^ ^ι;λαδ}], «ροιβομιηύοιν. ΈκΑ τοΟτοις νβνομο• 
Οέ^ηται χαρά των Αγίων Πατέρων τοΟς Αν«γνώβτα< 
έν τφ χαιρφ της 1|βης μβτΑ τ6ν ιδ^ λνιαυτ^ Ανογχά• 
(€σδαι ή γΑμφ ^μιληο» 4| άγαμ(αν ΰινοοχέσθαι» 
Τοοτο δλ 8ΐ καρΑ το?ς Ιν τ^ ^Αφριχζ ΙχρΑτι^σον, ούχ οΙηι^ϋΒ 8111610 ρ8ΐτΐ8Γ6ΐ)8 ιΙοαιίΑυ8 Χο688 ηηι^υοηη• 
γΓ88 ςαοιιαο οΙΒ6ΐη88 61 1>8ΐη68 ηΐΓρΐ8 6886 ςυ«8(ιΐ5 

Ιϋ66ΐ>8ΐ, 01 (|υ» η)6θά8θϋ 406^06 680886 6886Πΐ. 86<Ι 
066 1Τ6ΐΐΐ8ΐΓ68 06Η 8106581 <1Ι8€0008 ν6ΐ 8866Πΐθΐ68, 
<1ΐ6008 ΟΟΟ 6886 ίΟΤΟΟάυΟΙ, Οΐ ςοΐ 6001 Ιοία1ΐ8 61 
6880118 800618 |Γ8€Ι80Ι, 88θ6θΐ8Η1ΐ08 ν68ΓΐΐΝΙ8 ΙΟ- 
(Ιη8θΙΟΓ« 61 6001 Ι8ΐ6ΐ8• ν!Η8 8€ίΓΐ66ΐ 106^1618 Ιθ66« 
<Ι80Ι. Ρ08160 801610 6801010 681 8 β8ΐΐ6Γΐ9 Ρ8ΐΓΐ1)υ9, 
01 I60I0^68 Ιο ΐΟΟίρΟΓΟ ροΚ»6η8€ί9^ρθ8( 800001 ςυ8τ- 

Ιοηι ιΐοοίοιοιο 6σ08θΐαΓν6ΐιη8ΐΓΐοισα{ο 6θο]οοβ[τ νβΐ 

66ΒΐΙ1>8ΐθηΐ ρΓΟβίβΗί ΑΟ Ιΐ06 801601 8ρθ(Ι ΑΓΓί68008 
ΟΙΜΟΓΫΟΙΟΟΙ βΐΐ» 068616 : 86<Ι 8ρσ(Ι 81189 Ε€θΐ68Ι88 

000 86ηΓ8ΐ0Γ. Εκίδΐίοιο 801601• ηαοά 066 ιη οΗο υη^ 
ςοοοι ΓΟ^οηο Ιΐ06 86ητβΙοηι 8ΐΐ ; ια ςηοά οροβίοΐίοο οίδα, «αρΑ^ ταΐς Αλλαις Ιχχληνίαιςοό χρα'ίβΙ; Ο 8οχΐο 68θθθΙ 8(Ιν6ΐΈ6ΐοτ, ςηί θ666Γθ1Ι, ιη Ιβ6(0Γ65 Ιι|ομ£ζω δ& δτι ούδλ Ιν τινι χώρςι τούτο Ιχράτηοέ 
«0Τ8, ώς Ιναντιονμβνον τφ Αποοτολιχφ ^ χανόνκ, 
τφ δρίζόντι άναγνώβτας χα\ ψΑλτας, χα\ μ8τΑ τ^ 
οίς χλήρον χροελΜν, γαμοΐν, χαΐ μήχα^ρόν αύτο7ς 
γΑμοο όρ((οντ«, μήτ8 έγχρΑτ8ΐαν Ιχαγγέλλβοθαι 
Α«αιιτοϋντι• Τλ δΙ δονείζβιν τοΙ>; χληριχοΙ»ς 1κ\τ^ 
χοις κολλοί ^νΑνις Αικαγορούονσι• Κα\ δ ιςαρών δέ 
χάνων ο6 μ^νοντοΟς του βήμοκτος, Αλλά χα\ «ηΑντας 
τοΧιςχλιίριχοϊνς τοχίζοιν έμήδίζβι• *Οτι δέ των τδ^ 
ΧΜίν ΙηΙ δανοβφ νομιομΑΜί^ν διδομένων οΐχ^ Ιίν 
οΐχ^ήνας του^ο μέν «Ιναι χοχωλυμένον, τδ δλ δν- 
δΜ» οίτοιΐ ή Ιτβρβν βΰος, μι\ 2ομ6Αν8ΐν χλίΐον του 6| 680ΙΟ?β84 6Γΐ8ητ ρο8ΐφΐ8αι Ίο οΙβΓοσι ρΓονβοΐΙ 

Γθ6ηθΙ^ ΟΧ0Γ68 ΑΟΟΟΟΙ» 61 066 ΟΧΟΓ601<Ια66θάί ΐ6Πΐν 
ρθ8 4ΐ6&θΙΐ, 066^01 600ΐίη60ΐ{801 ρΓ6Γΐΐ680ΙΟΤ, 6Χΐ«- 
|;Ι|• ]>8Γ0 801601 ρ660θί80Ι 01010801 8(1 090Γΐηΐ ίουΐΐί 
6800068 6ΐ6Η6ΐ8 ρΓΟίΐΐΚΜΟΐ. Ρηθ8608 ςΐΙ0ςα6 68000» 
ηΟΟ ΟΟΐΟΟΙ 608 ηαΙ 8αθΙ 6 ΐΓίΙ)008ϋ, 86(1 61 00)068 
6ΐ6ή608 ί606Γ8Γί ρ?θΙΐΙί>θΙ; Οθΐ8 80160), 600) 090Γ9ΙΪ 
(Ι81)80Ι0Γ 0ΐ) Ρ6600Ϊ88 ΟΙΟΐΟΟ (Ι8ΐ8ί8, ν6Η8ΐθΙΐ1θ 6Γ8( 

Αίοθτο 8ΐίς[θ08 1ιο6 ςο'κίοοι 6886 ρΓοΙιΊΜίααι ; (Ιογο 

80ΐ60) ίηίαΐΟΟίΟαΐ ν6ΐ Οΐίς080Ι 8Π8ΠΙ 8ρ66Ί60)^ 61 
ρΙθ8 866ΐρ6Γ6 ΙξΟΟΟΙ <ΐ8ΐθαΐ 8ΐΐ, 000 6886 ρΓΟίΐΊΙΐί' 
ΙΟΟΐ:: Ρ8ΐΤ68 ΙΐΟΟ ςοΟφΜ 6ΧρΓ688β ρΓοΙιΙ1ιυ6ΓΐιοΚ •^ ΤίΐΒ. II. Α. 87 ΤϋΕΟΟ. ΒΑΙ.8ΑΜ0Ν 88 

8β(Ι βΐ ίΐΐϋιΐ, 3η(6 ΓοιηρΙβίοβ ί|ΐπη(ΐιΐβ 61 νίβΐοΠ Α «οΟέντος, μή άπαγοριυθηνβΕ, έχώλυναν οΙ ΏατΙρ^ς 
βηηοβ ηοιι οηΙΙη>ή (Ιί»€θηιιιη, ίη «Ιινβηΐβ οληοηΐ- ^ητώς χλ\ τοΰτο. 'Αλλά χα\ ι^ «ρ6 βυμΐ(ληρώβ«ως 
1)υ9 ϋ€€Γ6ΐιιιη «βι. ΡΓοΙιώΙίοιη ββΐ ιιιΐβιη ΐ6€ΐοηΙ>ο8« 
ηβ 6\ρΙοΐο πιίιιί5ΐ6Γίο 8ϋ ροροΐυηι αηηνβΓ•! «ηπι 
βοΐιιΐβιιΐ : υΐ ςαί βοΐοβ Ιοηβ ιΐβΐ^βηΐ »36€Γ(Ιοΐβ• βΙ 
«ηΐίβΐϋββ »(1θΓΒΓβ• β( ηοη Ι2ΐΐ€08 ςυί ιη βοΰΐββί» 
€οηβ[Γ6(^ηΐθΓ. Ιρβί βηΐιη •οηΐ Μ€γ»ιΙ : ρορυΐαβ ν^το 

ΡΓΟΟΟΙ βλί Α $•€6Γ<Ιθΐίθ 6ΐ €θη860Γ»ΐίθη6. ΑΟ Ιρββ 

ροΓια• Ιβ€ΐθΓ6« «άοπΓβ (ΐ£Κ>βΓ6( ρΓθρ(6Γ ιηΊυι»(βηυιη 
βοΓηιη. Ι«β06 •λη€ΐοηιιη «ροβίοΙοΓΟίη €<ηοηβ8 17» 
18, 19, 95, 26, •]τηο^ί ΑιΐΰγΓ. οηοηβιη 10, 61 ΟΙιιΙ- 
εΗοηβηιΙβ €ϋΐοηβ8 14, Ι5« «βιϋβ ΰΐηοηβιη 5, 4, 
6, 12, 13, 48, 58» €1 8λη€ΐί Β9$Πϋ ΰλοοηβ» δ» 6, 
49. 70, Ει ύάΐΰίαιη ςιιΜβηο Μηεΐΐ9<ι1ιηί ρ^ΙγΙ^γγΙ)» ιίοιηΐηί 
(.π€« 810 86 Ιΐ8ΐ»6ΐ : Μβη$6 ΟϋοβπιΙιΗ άίο 8, ίη- 
(ΙίΓΐ. 6. 8ίιι 8016111 εΐί8ΐη 1116 0ζ8η, (|υΙ άίνΙΐ)8ΐη 8γ- 
€8ΐιη• ςυ» βτβΠβύβΐυΓ, 8ΐΐί{ΐίΐ, ηοη ρλΓνο βορρΠοίο 

10'6€1»8 68ΐ(8ΐ<|ΙΐΙ β]ΐ18 6Γ8Ι ΙπβϋΐΙΙΙυηΐ ίΙΙϊΠΙ 6Η|6Γ6» 
ΒΟη <Ιίπΐ6Γ6), <|υΐ8 681 8(ΐ60 8υ(ΐ8Χ, 61 Λά 6ΧΐΓβΐη8ΐη 

υ$ςιΐ6 Ιη)ριι46ηΐΐ8ηι &ΓΓ0|(8ηΐί&ηΐ(|α6 618(08» πΐ8ΐο 
οιηηΐηο 8ρΐΓΐΐυ <1υ6ΐυ8, ςυί ηοη 8οΙοπι (Ιίνίηι 61 
8ρίρΗυ8ϋ8 ηΐ8πά8(8 ίη πιΐ6|[Γυπι ηοη τιιΐΐ, 86<Ι οιΙαπι 
Ιη ΰοηίΓαηυηι ιΐ6ΐθΓςυ6η8, 68 181>6Γ8€18Γ6 86 ά^ 
8ιηΐ6Γβ ίηιρυ(ΐ6ηΐ6Γ ηιοΙίιιΐΓ, 68ηυ6 ϋί88θΙτ6Γ6 ςιιβ 
Δηηβ 86 8(«1)ί1ίΐ6Γ Ιθ68ΐ8 8υηΐ, 61 68 6θηΐΐηθΤ6Γβ 
«|αφ €0η(|ΐΐ8888η ηοη ρο8$οηΐ, υΐ ςιι» 8!ηΐ !6ϋί(1- χε' ένιαυτών μή χιιροτον8ΐφ8αι βιάχονον ΙνΙιαφ^ρΜς 
χανόβιν ώρισται. *Α«ηγ4ρ8υτα« 81 τοΙς Ανβγνώβταις, 
έν τφ πληρούν τήν 8ιαχον{αν αύτδν στρέφβσΟαι πρίς 
τ^ν βήμον χα\ ίτροσχυνεΤν, ώς όφβΟουοι τ&η «ρο«- 
χυνβΤν μβνους τους ί«ρβΤς χλ\ τους άρχΐ8ρ67;» "χ•\ 
β6χ\ τους λαϊχους τους έν τ^ Έχχληβί^ ουναΟροιζο- 
μένους - ο! μίν γ^ρ Ιέρωνται, ο! (λ του βήμου ΐζό^^ 
της Ιβροιοΰνης β1σ(• Κα\ ο&τοι μβλλον τοΙ>ς άναγνώ- 
στας χρο9χυν8?ν όφβίλουσι, 8(& τήν ύκουργί^ιν «6- 
των. *Ανάγνω6( των αγίων άχοοτ4λων χάν4να ι^, 
ιη', ιθ', χε', χς^, 9υνό8ου *Αγχόρας χβν^να ι\ της Ι« 
Χαλχηδ^ι χαν^να ιί*, «• • της ς^ χαν^να γ', ί', ς*^ 

ϋ ιβ', ι/, μη% νη% χα\ τοΟ άγιου Βασιλβίου χαν^να γ*, 

* ς', ξβ' χα\ ο'. 

Τ6 μέντοι οηρκίωμα του &γιωτάτου ττοΕτριάρχον 
χυρίου Αουχ3 !χ&( οΟτως* Μην\ ΑΕΧβμβρίφ η\ ήμέρ^ 
α' Ενβιχτιώνος ς". ΕΙ 81 χα\ Ό^&ν ΙχβΤνος της θιίας 
χι6ωτοί3 ι:αρατραπ8(9ης Αψάμινος ού μιχρ^νΐχατ- 
8χρί8η τλ Ακιτίμιον (χά(τοι σχοιο^ Ιν αΰτφ κρ6ς 
άν^ρΟωσιν ταύτης, οδ «ρδς χαΙαίρισιν ), τ(ς ο&τ» 
τολμηρά χα\ βίς έσχάτην &ν«{δ8ΐβιν «αΙ ΰΐ(8ρη^ν(βη» 
ΙξβνβχθκΙς, «νιύματι ΐ(άντ»ς άγόμβνος «ονηρφ, 8ς 
μή μ^ον ούχ ΙιιανορΟουν «ΙριΤται τ& θβία χ«| 
ικν8υματιχ&8ιβτάγμβτα, άλΐλ χα\τήν &ν«ντ(αν τρ8- 
ΐΕ^μινος• ιιαραφαλβΰιιν ταΟτα χα\ χχ8αιρ€ΐν άναι- 
8•ύβται» χα\ ιιαραλΰιιν τ& «αγ(ως ή8ραομ<να, χα\ 
«αραχινιΐν τ& &9άλ8υτα, φχο8ομημένα, χαθώς φη- €813, υΐ Ηΐιιηΐ, 8υρΓ8 Γυη(ΐ8ηΐ6η1υπι 8ρο8(ο1θΓυιη 61 Ο οιν, 1«\ τφ8βμ<λίφ των Αποστόλων χα\ ιτροφητών; ρΐΓθρ1ΐ6ΐΑΓαηι?ΡΓορΐ6Γ68 ηο8ΐΓ8 ςυηςηο πιο<ΐ6Γ8ΐίο 
ηοη ί^κηόαπι 688ο ηΐ8 0181888 6οη8θ€ΐη(Ηη6ηι 
Α(ΙΙιιΐ6 86Γν8ΓΊ, ΐ|0» 4ίτΙη8 6ΐ ]ΐΒπΐ8η8 βοηίοηιΐίΐ. 
6ΐ £66168196, ςυ» 681 85 οηιηΐ Γ6ρΓβ1ΐ6α8Ίοηβ 8ϋ6η8 
1>6ί 8ροη88, 6οη$ι1ΐαΐΙοη1 ηοη νη]§8Γ68 πΐ86υΐ88 ίηυ• 
Γίΐ, ςιι»ςυ6 8ηρβΓΐ)ί8 61 Τ8η8 η6|[θΙΐ8ΐ!οη6, 61 Ιη Πβ, 
ΐ|α8Β 8υηΐ &1]6€ΐ3 »Ι) 68ςυ6 8ΐ)1ΐ0ΓΓ6ηΐΐ8, 8ΐη(Ιίο 6ΐ 

ΐ8ΐΜ)Γ6» 61 Ιΐ1Γρί1>υ8ρΓ36ΐ6Γβ8 Ιυ6Π8, 6]υ8 Ιΐθη68ΐ8ΐ6ΠΙ 

8ρΐ6η(ΙθΓ6ηιςη6ρο11αΗ; νί^υπι 681 68η) 6586 Γ8ϋί6!ΐη8 
«!Τ6ΐΐ6η(ΐ8η), ηΐ ηοη 8ΐηρ]ίυ8 6η8&€3ΐυΓ τλοϊχ 8ΐη8Γΐ• 
ΐη(Ιίηΐ8, 666υη(1απι (Γινΐηυηι 8ρο8ΐοΙυη), ροΓ ρπ8• 
86ηΐ6ΐη ηο8ΐΓ8ηι 8ρίηΐ08ΐ6πι 6ΐ 537 Ρ>&βΓη8ΐη (1ο• 
€ΐΗη8ΐη, ςη» β€οραπι (|ΐι1(ΐ6ηι 8ρ6ηβ <ΐ6€ΐ8Γ8ΐ 68α8Α 
ρΓθρο8ίΐ4β ϋβ ϋ&, ςαΐ β86Γ8ΐιι 8υ€ΐ0Γΐΐ8ΐ6πι οοηΐΐΐ 

βηηΐ, 61 5»6αΐ8ΓΐΐΗΙ886ίρ$08 Π)8|;ΐ8ΐΠΙΙί1ΐυ8 61 ι1ί§ηΙ• 

11111)08 6υΓ{8ςιΐ6 86 η6|[οΐΙί8 ΙηιρΙί68ηΐ• Αϋ ?6Γΐ>υιιι 
:ιαΐβιη 8ΐ6 86 1ΐ8ΐ)6ΐ : ΙΙ8, ηοΙ 8866π1οΐ8ΐβηι, Ιηςοινη! 
ΡαΐΓ69• (1ί({ηΙ(8ΐβηι 8οη1ΐί 8οηΐ, ΐ68ΐίηιοηΐ8 61 ρηρ* 
6ΐ8πι ί3εΐ8 8οηΐ 68ηοηΐ€8Γυπι οοπδΐίΐαϋοηοπι ϊο- 
ίοηη8ΐΙοη68, ςη88 6ΐί8πι Ιο1)6ηΐ6Γ οώιιΙΙ(6ηΐ68, 8(1 
Οοπιίιιυηι Οβυηι €0Π) 08νί(ίβ 06! ρΓΧ6οη6 αιηίιηιΐΒ : 
Ι η νια ίαίΐηιοηίοηαΛ Ιχογχικ ά^ΙύοΙαίΗ* «χοι, Ιαι»- 
^καιιι ίη οϊηηΐδη$ ι/ίνίΐίίι **. Εΐ ηΐΓ805 : Μαηάααί 
ΙΗίίΗϊαη ; ιηΐνηοίύα Ιηα ίη (Βί€ΤΗΜη άοΰέ ιη«, €ΐ οι'- 
ιαΐΜ '*. Οιιο(1 81 νοχ ρΓθρΙΐ61ΐ68 ηο8 ]υ1)61 ίη 9Β16γ• 
ιιΟΊΐ Ι)€ί ΐ6£ΐιηιοηΐ8 6ΐΐ6ΐθ(1ίκ, βΐ Ιη ίριίδ νίν6Γ6, 
ΐΜ8ηί(68(υηι 68ΐ 68 ίη6οη€υ888 61 ηο1ΐ8 ταϋοηο Ιϋ- Αιά τοΰ^ο χα\ ή μετρι^της ήμων ούχ άνανχβτ^ν 
ήγηβαμένη πονηράν συνήΟεκαν χα\ Ετι χρατκΐν, μι- 
γνΰουοαν 08?ά τβ χα\ Ανθρώπινα, χα\ τ{ της Έχ- 
χληνίας χαταοτΑοβΐ, της Αμωμήτου νύμφης Χρι- 
στού, σπίλους ού τους τυχ4ντας ιεροΜπιτρίβουααν, 
χα\ τύφφ χα\ Ασχολί^ ματαίφ, χα\ τ) ικ8ρ\ τά βίχαΐαι 
χα\ ταύτη &π^8οντα 8ιαΐ6ονή98ΐ τβ χα\ σχου82, Ιη 
γβ μήν χα\ άχβρ^έοι τ6 ονμν^ν ταύτης χατα^^οπα(- 
νουοαν, ηύ8ύχη98 {ίιζύθιν ταύτην ΑποτιμβΤν, ?να ρ1) 
ρίζΛ πιχρίας χαΐ Ιτι φυ{, χατΑ τ^ ΟβΓον όπύοτο- 
λον« 8ι& τής «αρούβης ημετέρας ιενιυματιχης χα\ 
«άτριχης 8ιαλαλιΑς, της 8ηλούαης μίν τ^ν σχοχ^ν 
φβνβρως της ιιροτβθιίσης ύιιοθέσιως ιηρ\ των Ιεράν 
Αξ(αν λαχΑντων» χα\ χοομιχαΐς έαυτοΟς έμπλεχύν-' 
των ΑρχαΤ; χα\ Αξίαις χα\ φροντίοι χα\ «ράγμανι , 
•δτω 81 χατά ^ήμα έχούσης, ΤοΤς τ1)ν Ιβρατιχήν, 
φαοΐν οΕ ΠατΙρες, λαχουσιν Αξίαν, μαρτύρια τε χαΐ 
κατορθώματα αΐ των χανονιχών διατάξεων ύποτυ- 
«ώσεις εΐαΐν, &ς χα\ άομίνοις βεχύμενοι, πρ^; τ^ν 
Δεσκύτην βε&ν μετά Αα8\δ τοΟ θεοφΑντορος ^μεν 
*£γ τρ όδφ τύτ μαρτνριωτ σον Μρρθτ^τ^ ώς 
ίχϊ Λα^xι χΛούτφ * χα\ αΟθις * ^ΒτετβίΜω Ι^ιχοίο- 
σύπτ^ι^ τά μαρτύρια σου Βίς τότ οίωτα σντέτι-' 
σότ /!«, χαΙ ζι/^σομοΛ. Κα\ εΓπερ εΙς τ6ν αΙώνα φυ- 
λάττειν ήμ7ν εντέλλεται ή προφητιχή φωνή τά μαρ- 
τύρια του Θεού, χαΐ ζ]|ν έν αύτοίς, 8ηλον ώς άχρΑ- 
^ντφ χα\ ασάλευτα 8ιαμένονβ(ν• *(Νι οΟτω φη^Χ ηρ83ΐ. £χνιιι. 14. >« ίΐιίιΐ. (38 89 1Ν ΟΑΝ. XVI ΟΟΝα εΑΗΤΗΑΟ. 95 Ιιΐηκ. «ΒβΙ ά^ «ύτδτ σϋκ ίσην ά^εΜιτ. Τούτων 
τοΙνυνοΟτνς βντΜν χα\ <ι«μα^υρουμένων ήμΤν, 
άγαλλιώμενοι Ι«• αύτοί^, ώς, •Γ χις «Ορη αχυλα 
«ολλά, τοί)^ 6βΙους ^ννααίως χαν^νας <ν<τηρν!ζό- 
μιΟα, χ«\ την αυτών <ιαταγ)ιν όλ^χληρον χαΐ άσά- 
λιυτον μέν€ΐν 6λοφύχω; αΙρούμ€9α. Κα\ (πειβΙ) των 
Ιν χλήρφ τ&ταγμένων τινάς Ιγνωμεν πράγμααι χο- 
αμιχοίς έμκλέχοντας Αχαγον(9τοκ έαυτοΟ;, οΟ; μίν 
χουρατωριίοι; χα\ ιτροινοή««κς οΓχων άρχοντΐκ£»ν ή 
χτημάννν Αναλαμβάνοντας, οΟς 61 χ«ιΙ Ιημοαίων 
«ιλΔν <Ια«ρΑξκις 1| «ΐφολαίΜν Ιτέρ«»ν, ή λξιΙίΑοιις 
ιΑΜίμαρν, ή Μ| 3ΐα\ Αναγροφάς ή λογοιβοιίας, ή χα\ 
Μρβν ύμοίαν ΙνΙργιιαν, ο6χ 1π\ «ρΑγμααιν Ιχχλη- 
ΜβτίΜΐ;, ΑλλΑ ιιοαμιχοΤς, Ινίους *Α χα\ Αξία; τβ βί€ ΙιιςαΙΐ: Νύη ΓιαίΛ νΐύβτ• ηπ 4ατΜΐι§τί *^ Οαηι 
Ιι«6 ίΐ•4|Μ Ιΐα βΙαΙ, €Ι οοΐιΐ• Ιββίΐιηοηΐιιιη Γβηιιΐ, Ιη 
βίβ 6ΐ»ιιΙΙ«ιιΐ6ΐ• Ι«η<|0Αΐη •Ι ςαί» ηιιιΐΐβ βροΐΐ» ίητο- 
ηβΗΐ» ΑιτΙοοβ ΙιιΐΜηΐβΓ οιηοοΜ «ιηρίΜΐΙιιιαΓ, «ι 
βΟΓαπι €θΐι»1Ι1οΐ)οηβιιι ίηΐβ^Γαιη οΐ ίηεοηΰΐΐΜλίη η»•* 
ηβΓβ Ιοίο •η!αιο βΠι^ίιηιιβ. Οηοηί»ιη &υΐ6ΐη ηοαηιιΙ • 
Ιοβ βΟΓαιη ςυΙ βοηΐ Ιη €ΐ6Γ0 «οηβΐίΐιιΐί ιιονίηιηβ βο 
»»€αΙ«ΓίΐΜΐβ ηβ^οΐϋ* οοηίη €»ηοη6• Ιιηρίίΰλκ : Ιιοβ 
ΐ|υΙ(ΐ6ΐη <Ιοιηοηιιη ιηιι^ΐΜηΙαοιη ν€ΐ ροΒββΜίοηιιιιι 
ΜπϋΦΐΜ• α<ΙηιίηΙ•ΐπιϋοιΐ6Μ|ΐιβ ΐιι•€!ρίοιιΐ«ι ; ϋΙι»8 
τβΓΟ €ϋ<ιιι ρα1ι1ΐ€0πιηι τβ€ϋ§•Πιιιιι βχΜίΙοηββ, τοΙ 
«ΙΙοηιηι (ΐρΐίαιρ, νβΐ 6•πιιη ^α& ηιτϋΗΐΒ ροιϋηΐιΐΓ 
ρβΜίοιιοιη ρβΐΙΐΙοΜΐ, τ^Ι οοΗΙ|βαά•πιιη ρβ€ΐιιι{9πιαι 
ηΐΗΜηΐΡΐΐ|ΐιοτβ<Μβιΐ(Ι«Γϋηι οιαηβτα, τβΙ αΠςιιοιΙ ιίυ$- »^ ^η^ ^ ^ ιιο^ιτιίας Αιηνινβμημένα^ τοΙς ' Μκκίι οβίΓΐηπι ; ηοη Ιη βΰΓΐ6•Ι•ιΙΐ€ΐ§ • ββιΙ 8«€ΐιΐ9- 
τοιούτοι; «αρβγγυώμβθα τκαύφασθαι του λοιπού ιών 
ιΙρΐ)μένο»ν Α«Αντο9Τ ταΙςΙχχληβιαβτι»αΙ< Λχρ^Ιαις 
«ροΜοχαχροΙν, «Ι μή βούλοιντο τφ β£<οτμ<νΐ| τοί; 
%ι(Μς χαΐ ΙβροΙς χανβοι χαΟαιρέσΐ'. τοΟ προσόντος 
«δ^ έχχληαιαοτιχοό του ^Ομοΰ ύΐΕαγαγιΙν εαυ- 
τοί^• ΕΙ γΑρ χαΐ μαχρ^ «υνηΟ«{φ έ9ρΑ^β96α( τινις 
οΓονταιτοΟ τοιαύτα μιτιέναι »α\«ρ6 αυτών ούχ ολί- 
γους, «ρ6ς Α χα\ βαοιλκχΑς φααΙ το «ροβήναι οΙχο• 
νομίας ΑνβΕτιθοίαας Ιιροιμένοις Αξίας τ• χα\ χονμι- 
χϋς χα\ όφφίχια ή Ινοργοίας Αμοίας ιΓτο ΑρχΑς* 
Αλλ* οΑχ έλχνβθήοιται «ρ6ς Οπόδοιγμα. ΈπβιΑή γΑρ 
οΜ* ύκ* Αμψιβολίαν οΐ ΐΕ•ρ\ τούτων ΙοροΙ χαΐ 6<16« 
χανΑνος Ιχαοον, οΟτο Αοχιμασία τις χα\ Μγνωβκς ΓίΐΝίο ιιβ|;οΐϋι ; ΐΝΐιιηιιΙΗοηαο οοπιαι οΙνΙΙοι οΐΙ^ηι 
ηοΐΐοίηΐνο ιΗ(Β!ΐαΐοΜ|αο οοιβ αΐΐΗΐΜίοο : οίβ 
ρηΒοΙρΙοιιιο •Ι Μιΐ€ορ• β ρι«4ΐ€ΐΙο οαιηίΐιαο ^κ&- 
•βηΐ, Ιβ β€θΙβοΙιβΐΐ€ΐ• ιοίβαι Μ|θΐϋ• «ΙΙοΙΙμιιιο τ<γ- 
ομιιιγ; αΙοΙ τοΗαΙ οΙ, φη 8•€Ηι ΑΙτΗιίο^α• οοοο* 
ιιίΐιιι» ρΙοοαΙΙ, %ηάηΒ ^υβη Ιιοΐιοιιΐ β€€ΐο§Ιι§ιΐ€ΐ 
ιΙοροοΙίΙοηΙ οα^ΙίοΙ. ΕϋΙ βηίαι Ιμι§ο €θΜΐιοΐιι4Ιαο 
€θηβΓη«Η •ΐιΜϋΗΐ|αβ ςηΐϋοηι οχίοϋαιοηΐ* ςαοιΙ 
ΐιοη ρααοΙ οηΐο οο» ΙΙΙι οαβοβροΗιιΐ; ρηοΐΟΓΟο •υ- 
Ι^η ΑΙονηΐ ΐΜρβήοΙβο οιΙπιΙιιΙοίΓοίίοΐΜ•, (|ΐιβ ηκιι- 
Ιοκβ ΑΙ^οΙίαΐΜ 01 οίΒοίο, •αΙ οΙηιΙΙΙ* πιυιήη οοα 
■镧ɕΐηΐιιβ• βοοηϋβ ΙιοιηίιιϋΜΐο οοπιηιΐιΐοηι ρΓο- 
€θθθί••ο : •6ΐΙ αη^ο ηοιι ΐηΙιβίυΓ 0(Ι βχοιηρίαηι. ίΤ(ρΛψος «ροβκβήχβι ιςαρΑ τι του χατΑ χαιρΑν τΑ |« 0•1ι οηΐιη «ιΙ οΐΐη €0ΐιΐΐΌ?6ηΙ»ηι, ηβο οοογο• οο τςς βαοιλβίας σχη«τρα δκέικοντος, Ιτι ΑΙ χαΐ Αγιω- 
τΑτων 9»χρίΛρ%&}β χα\ ουνόβων τούτου; αύτοϋς «β^ 
ρβΑραύουαα» ο6 το(»ς γιγραμμένους χανΑναςαΙ τοι- 
αύται οΙχουομίαι» ιβα\ ή μή ϊοχιμαοΑοΙβ» αυνήθβια 
Αλως «αραναλούουαιν • αΐται ΑΙ μΑλλον ΑικΙ τούτων 
τουναντίον τΐλοον βυντριβήβονται, ώς χύτρα χατΑ 
τ&ν Σολομίβντα «ροοχρούοαοα λΙΑητι. ΠύΛαι γΑρ, 
ψ[9ί}ί^ φ^ου της *ΕΜχΛησΙαςϋύ χαησχύσονσίτ ^ 
«ίχοΑομΐ|6ο(σης «αρΑ Κυρίου έπ\ τίρ θιοχήρυχι Πέ• 
^Ρψ9 ^ «^ν τοίς λοιτοοίς Αγίοις Αποστύλοις νομοθο• 
τήβαντι οΦτοιςΙν ς^ χανύνι αυτών* ^ΕχίσκοΛος ^ 
ΜρβσΘύζ^ρος ή (ίίά$ίϋτος χοσμίΜάς φροττί^οςμ^ 
έτοΛαμ&Μτέτω ' βΐ ^Α/ι^, ΜοθαφΒίσΘω. 'Οοαύτως 
»α\ Ιν ναί οΓηομον Ατι μή χρή Ιηίνχοηον ή ηροοΑύ- ιΠνΙΐΜ• Αο Ηι οοηοΐΝ» ϊηίΟΓοΜΙιβο; βμ οΙΙο «ο^ηΙ• 
ϋο ΜΙ οιαηΐΜΐΙο ϋΐΐοΗο ηοΐΜίοΐ• ο^ ο• ^αί ΗΙο 
ΐοιηροΓο ΙοιροΗιΚο βοβρίη ιβαοΐΜΐ» ιιβ€ • οοηοϋι- 
οίπιίβ ροΐΗ•Γ6ΐι(• 01 •]Γΐιοαΐο 000 Ιροοο οτοηοΜ, 
ρηκΜοΚ : οαίρίοβ οοηοοοο ο]ο8ΐηοΑ{ ΑΙιροηβιΐΊο- 
ηοβ ΑΙ ηοη ρΓοϋοΐο οοηοαοΐαΑο οιηοίηο ηοη {«{ιοίο- 
€(οΙ)ηπΐ; $ϋά Ιρι» ροΐΙιιοΑίιβίο ροηΐΐυβ ΰοηίΟΓοηίοΓ, 
οίουΐ οΙΙ•, ΙηςυΙΐ δοΐοηοπ, ςο« ΙοΙιοΐΙ οΙΗβο οοι. 
ΡοτίΛ €λΗλ, \Μ\η\ί9 %ηβΗ αάυη$η% Ε^^ι€»^αηιηοΗ 
ρ^&9^ίΜηη^ **, φι» ο Οοπιιηο οηρη ϋοί ρηοοοηοαι 
ΡοΙταΐΒ «ιΙΙβοΚο βοΐ, ςιιΙ οοηι ηΙίςοΙο οοηοΐί• •ρο- 
■ΐοΚο Ιη 00X10 βοηιηι οιηοηο βίο ΑοογοτΙι] : ΕρΙοΰΟ' 
ριιο, ?ο1 ρΓΟΟ^γίΟΓ, τοί ΑΙοοοηοβ β&ουΙοΓίο ηο|[θ1ί• 
ηοη ΓοοΙρΙοΙ : %\η ιηΐηοο, ΑοροηοΐΟΓ. 81ηιίΙΙΙβΓ οι ίιι ττρον χαΑιΑναι έαυτΑν οίς ΑημοσιαχΑς Αιοιχήοοις, Ο οοΐο§βο1ηιο ρΗιηο ΑΙχΙοιιιβ, ϋΐιοΑ ιιοα οροποί ορί- ΑλλΑ «ροοουχαιροΓν ταΤς Ιχχλησιαστιχαίς χροίαις • 
4 «ιΑέοΦω οΙΙν τούτο μή ινοιοιν, ή χαΑαιροίοΑω. 
ΟΑ^οΙς γΑρ δύπηοί δνσϊ χνρίας ^ον4αιίοιτ, χατΑ 
τΙ}ν Κυριαιήν ιναραχέλευοιν. Έτι χαΐ Α «γ* φηοίν * 
*Βχίαχο«ος ή «ροσβύτβρος ή ΑιΑχονος βτρατοί^ οχο• 
λΑζων, 3βα\ ^ουλύμονος Αμφ^ιρα χατέχβιν, 'ΡωμαΙ- 
*^ Αρχ)|ν «α\ Ι•ρατιχ4}ν Αιοίχηοιν, χαθαιροίοθω. 7ά 
ηύμ Εαίσαροζ^ ΙΜσαμι^ ηαΧ τά χον ββον, νφ ββφ. 
*Αλ21Α |Ν)ν «α\ Α της Ιν ΚαρΑαγέν^ ις^' ούτως Ιν 
μέρ<ι Αιαγορούοι* Όμοίως ήροοβν, Ινα Ιπίοχοποι 
χαΙ κροοβύτιροι »α\ ΑιΑχονοι Ιχλήκτορος μ)} γίνοιν- 
τοι ή «ροχουρΑτορο;• Κα\ μβτ* Αλίγον * ΜΑβ\ς γ^^ρ οοοροηι τβΐ ρηοΐιγίοηιηι οΑ ριιΜΙοιο 0(ΙαιίηΙ•ΐηΓι«Η 
ηβο ΑββοοίΜίοτβ, οοΑ ίη οοοίοοίοοίΐοΐ• ηο^οίΗο οΦ- 
€ϋ«Ι«ο ?οτο•Η : νοί οιγο Ιμο βοο Ιμογο ροΓου^Αβο- 
ΙβΓ, ¥θΙ ΑβροαοΐβΓ• ΝφΜύ €ξηΜ ροί€$ί 4^ηοί^η^ άαχήηίΜ 
μπρΙγο **, αΐ οβΙ ρηΒΟορΙαηι ΟοηΙηΙ. ΡπΒίβΓβο οΐ 
οοΐΜΗΐ βδ ίηςηίΐ : ΕρΙβοορηο τβΙ ρτοο^^ΐΟΓ τβΐ Αίο- 
οοηιιι ηιϋΙΐΐ90 νοοοηο, οι νοίοιιο ιιίτυηιςηο ο5ΐίηοιν, 
Εοπιιηηηι ηιθ(ίο(ηΐοηι οΙ βοοοηίοΐιιΐοηι ιΑηιΙηί- 
οίΓΟίίοηοαι, ΑβροοοηΐΓ. Οκ« §λΙμ $ηηί 0««οη«, Οατ- 
<αη\ βΙ ^ΐΜο Ι1Ι1ΙΙ Μ^ ^^ *^• ^«η νότο οΐ ΟοΠίιΟΑί- 
ηοη»!• ιΙοοΙπίΜΟ οοχίυο οΙο ρηΒοίιβ ΑΙαΐ : 8ίηιιΊϋΙθΓ 
ρΐιοαίι, αΐ ορΙοοορΙ οΐ ρκο1)5ΐθΓΊ οΐ ΑΐαοοηΙ ηοη βΙηΙ ι* ΡφυΙ. χτ.%. <>||«ΐϋι. \ ι, 18, ** ΜηΐΠκ νι, 24. *^1ιιιτ, χχ, 95, Μ ΤΗΚΟΟ. ΒΑΙ^ΑΜΟΝ 92 Νηΐίο• ^Ιπι Οβο ιηίΙίΙιη§ ΙαΐρΓι^ακ ββ Β»ΜίΙ»ΗΐΝΐβ 
η6§οΐϋ•• Οοιη Ιιΐβ ςιιοςοβ 6•η(Ηΐ 77 €Ιι«ΐ€β(ΙοιιβοιΙβ 
5β1Ι >7ηΜϋ : Εμ, ςιιΙ ΜΐιιβΙ Ιη «Ιθτο •€θΐιηίΐηΐί 
«αηΙ• ιτ€ΐ ΐΒοηιοΙιοι• ιϋιΐοίιηο» ηο^ιιβ ιά ΐηΙΠιΙλίη 
ηβςοβ ηά ΜΒ€αΙιι«ιη (ϋ^οΐΐιιΐβιιι «€0•ιΐ6Μ : τβΐ βί 
Ιιοΰ «υ<1β«ιιΐ« βΐηβη ροηίιβοΓι• (Ιαοϋ β<1 Ιύ γοτογ-* 
ΐΒηίοΓ» ςαοιΙ ρτορΜ Οβοηι• βΐ€|[βΓυηΐ« ιολΙΙΐΜΐ•- 
ιΙ(ΐΗ. £| €οο8ΐ•ιιΐίιιοροΙ•ΐΑηΙ ρΗπιΙ βΐ ββουηάΙ «ο- 
ϋ«αηιο•, Ιμβ6 Ιΐι Λά ΥβΗκιη ρβηβςιιϋΗΓ : ΡηιΙιτίβ- 
Γθ$ τ€ΐ <ϋ•€οΐΗΜ §»€ο1•ηβ αίΑ^Ιιίτϋα^'ΤβΙ αιηβ 
«νκίρίβηιβ», ?6ΐ ςη3Β Ια ιη•(ί•ΐηκοοιιι «ΑΙΙιιί• (Η- 
€οηΐα? «οηΐίοηβ•-* <Κ?ΙοΙ €Ι ΜοΗ €ΜΙ006• ιΙβρΜί^ 
ϋοιιΙ ΜΐΙήίύΙαιιΐ• Ηοο βΓβο ιμμ ςοοςοβ €0ΐι1ηιιΐ(ΐι« 
ί^ βΐίληι ιΙ« ΓβΙίςοί•^ <|οΙ Ια €ΐβπίιιι >θΙ•ΐΙ ϊμβΙ» »ο«μ»χοΙς. Σ1>ν τούτοις χα\ ό οζ* τη^ έν Χύύ^χηΜνι 
βυν^υ, τοΟς &παξ Ιν χλήρφ τιταγμίνους ή ' χαΧ 
μοναΦτΑ; ώρ(α«μ•ν μήτβ 4«\ βτρανιίαν μήτι &ιι\ί 
&ξ<αν χοβμιχήν Ιρχ«βθαι * ή τοντο τολμ&νταις, «α\ 
μή μ<τάμ«λομένους» ώ(ττ• (πιστρέψακ Μ %6^9 β 
^ιά βι^ν βΤλοντο, &να0•ματ{{;€σ6αι• Κα\ ό της 1ιΙ 
Καιννταντινουιι^ι α' χα\ β' «υν^5ου ια' τά0β χατά 
^ήμ« Ιιέξβισι - Τους «ριββοτέρους ή 6ιαχ4νου< χο- 
«μιχάς &ρχ&ς ή φροντίδας &νχ^χομ<νονς, ή τ^ &ν 
%6ΐζ οίχοις των άρχόντιυν λβγομένας χονρατιαριίας, 
οΙ 6<Ιο£ χαν 1<ρο\ «ανόν« χαθάιρέσ•ι χαθυποβάλ- 
λου«ι• Το$το ο&ν Χα\ ήμ<1ς (ηιχυρονντβςι χαι ««ρ\ 
τάιν Χοιηίον τΰν Ιν 1^λήρφ χβηιλιγμένών βιοριζό- 
μ<θα/ώς« «ί τις αυτών χοσμιχ&ς άρχ&<^^ μβ^αχϋρΓ ΑΐιΐιιΙιηαι/ βΙ , •ί ςαΐα βοπιίΒ ημΒΙβΗβ β6(ιΜΙβ β(|- ^(οιτο, ή τ&ς Ιν τοΙς τΰν Αρχ4ντ«ιιν οΤχοις ή <ρο• ΐηπΙίΒΐιΐΓ, τβΙ,ςιιβ Ιη ΐΒ•|Ι•ΐηΐααΒΐ «ΚΙμμ ταΐ ιβΙ>- 
υιΐηηΐ» €ΐιπιΐΙθΒβ• άΙβΟΒίΒΓ , ΜΜίρΐ!!, Ιι αϊ 6ΐ«φ 
θΐρβΙΙλίΟΓ• Ν$ηΜ' ϋηΐη ψο$$8ΐ^ ι^βαηϋιηΒ• (ΆιΙΙϋ 
ψβΗ Οβ} ΑοβίΗ ιϋ€ΐαι» ΒΙ τβΗμΙμββΙ τΒΒβαΐφ ίίίαο• 

^ΒΙ Ι^ΟΜέΒΐ••«η^Γ<•Εΐ ΟΒΙΒΙβΒ- ΒΙΒΒίίΜΐΙ ΜΒΙΒΙ 

«ρΒτϋ ΙιΙ ιΙΙνΙηΙβΒΒοηΒ• χ 61 ΙιΙββ βοβ «ββΙ Ιηη•- 
ίοπηιη^Ι τβΙ «ΙίΙ^ •€€ΐρΐ6Β<ΙΙ• 81 «βΙββι ■ ΒΐΙιηι 

«λΟΜΒ ρΠΜΒΓΒίΟΓΒηΐ ^Β• «ά ΒΟΟΙμΜΙΒ^ €Β]β1 68ΐ 

€1βΗ€Β•ι ηοΒ ρβηίΒΒΐ* ΙβΗ άοΗβο ρτοΙιΙΜίΒαι ββΐ, 

ΒΒ* ΪΒ<|1ΐίΐ» 4Κ?Ιβ« ΒΙΙΒΙΜβΗβ ΙπίρβίϋΒΒίΒΓ, ςΒΒΒίΟ 
ΒΙλ^Ιβ ρηΑίΙιίΐΒΒΙ•6«Ι ΒΙ•]0ΗΙηΙΒ ΜΒΟβΙβΗΙΜΙ Β6|(0 " 
ϋη ΙΒίρϋΟλΓ^ «|ΒΑ 1αΐρβ<ΗΒΒΐν ΑΟ ρΟΜΙΙ 6€€ΐΒ€ΐΐΜΗ 
€18 Β6(0ΐϋ• ν«€ΒΤβ» ΟβΙΒΙΙμΜ ΒΓ^Ο ΓβΗ^ΙοβίΜίοΐΐΒ αβτιίοις λιγομένας χουρατωριίας άνα^χοιτο, του«ον 
τ»} οίχιίον χλήρου άιτοδιώχια^ΐ. ΟόδΜΪς γάρ δύ^" 
γοταΐρ χατ3κ τ^ ι^ου Χ^ατου του άληΦινον Θβοο 
ήμων αΜλιχτον χα\ &ψ<υ&βτάτΐ|ν φ(0νΙ|ν« δνσϊ 
ΜύρΙοίς ΰουΧβύβίΤφ Κλ\ βαφβΐς κΑντοις οΙΙιΙοι χα» 
νόνος ο&τοι χαΐ «ρΜηλοι * χα\ ^κά τοΰτο μιτΒΜΜί- 
«•αι τούτους οΟ χρή. Β( βΙ χα\ ΙντολΙα δ(χης χίν§- 
σθαι τ6ν χιχληρι^μένον χ«χώλντνι μ^ άνηχούβης «|| 
ΙχχληοΙ^ ίίς έβτι «ληριχός, ίνα» φηα^» μΙ] αΐ θβίαε 
ύηηρβαΐαι ιταρ•μιιο((ζοιντο; «ύα^πλ^ονχβχώλΒΒα* 
μ•(ζοαι χοβμιχαΐς φροντίαιν Ιμπλέχββθατ, «αριμιη»- 
διζοόααις α^τφ ταΐς έχχληαιαστιχα7ς χρβίακς «ροα• 
8υχα»ριΙν• ΏΒ^ι ' το(νυν*•ύλα6€Βτάτοις χλήριχοίς Ιν 8ΒΒΒΐΐΜΐιη{8(|ηβ ϋΐΒΓίϋίΒ ίη •Μ€ΐΒ βρΙΗΐΒ ρπΒαρί* ξ•ίΓ(Ιφ »αρ€γγ«ώμ«<^ Πνκύμάη τΰν «Ιρημένΐιΐν Απ• ΐηυ•, υΙ β ||{€Η5 Β5•ϋΒΒΒΒΐ : ?βΐΒ€ίΒΒΐ , Μ ςβίϋΒΐΒ 
•«^Β^ΒίΐΟΒίβ Ρ€ΜΙ•' βΒΐήβΒίΟβ ίΟΓβ; 4|ΒίΒ βΐ 4Β04 

Βΐ»)θΓ6αι ςΒοςαα β( ΒίΒΟΒίοηι βοβιΪιιιβιβιβ βοβ 

βίΤΗΙ^ΐΒΒΐ, 6]Β•ηΐΟ<Κ ΜΒΟβΙβγΙΒβ• Β6(0ΐϋ•^ Ββίρβοι 

Ιαφϋο•ΒΐΒ•.Αι] ΗοΦ αηΙαιρΓΜΒΒ• ςΒοςβο Βοβίτ» 

Βΐβ<ϋθΰηυΐΐΙ§ ^ΒΒΚΐΒΒΙ • ΜΒΠΐϋΜίαΐίβ ΒηΙΐ8ΐίϋΙ>Β• 
ΜΠρίΙΐ νηάϊ )ΒββΜΒΙ Β•Ι| Βΐ «ΐί^ΒΙ ΰΙβΓίεί•, ςβί μβΙ 

Βΐ)ί€υΒςΒΒ« βΙΙ αι•ηΊί€»ΐαηι* 
Ε4ΐ€ΐΒΒΐ ριΐΓ»κΙι» ιΙοηΗΒΐ 3οβββ{• •Ιο μ ΙιβΙμΙ : 

ΙΐΒΒΒβ ΡβΙΐΓΒΑΓίΟ (ΙΙβ (ΐΒβΙαίΟ •6ΧΙ0 • ΙθΓ'ΐΒ' ΐΒΠίΐ» 
ΙΒ^ίοΓίΟΒβ 0€ΐΒν8• . ΟβΠΙ ΒΙβΙΙΜ Β€€ΐΜΐΜΐΙεθ• 6( 
ΐΒθη8€ΐΐΟ• ΤΐΐΙΟΓβΒΙΒβ ΒΚβΙΜ• €ΒΒΙΒβ ΒαΐΜΒηΐ6»* €| 
ΡΙΌ ϋ§ (ΐ6€6ηΒΒΐβ8, ςβΙ Ιβ ΒίνΠίΙΐυβ β1 «€€}ΐΜΐβ8ϋ€ίβ 
]ΐΙ<Ιίεϋ• 11ΐί|ρΒΒ^ Βΐ> ΒΒ€ΐΒ8ΊΒ»ΐί€Β ΰΟΒβΒβίΗ^ίΒβ «Ι έχιαβαι* ή |&{)ν ιϊδέναι ώς Ιοονται μίν 1«•τιμ(φ Αφο• 
ριαμοΟ 6«οβ•6λΐ)μένοι« 'χαΐτΐιν-μλίζιά Α^ίαη«ν€3Η|ν 
αύβνηρίαν ο6 βιαφβνξονται• «ράγμααι κονμιχοίς 
«οιούτοις ΙμΐιλέχοντΒς Ιαυτού<• ΈπΙτούτφ γάρ χά\ 
ό παρών Ιγγραφος ^ριομ^ τή< ήμ&ν μ8τρ«4τητος 
χα\ τοΙς 1<ρ•ι»τάτοις ΑρχιιρΒΒαΐν έιοΜηναι τιτ^ 
ιηιται, ίνα «αν τοίς &χανταχο(ί χληριχοίς χαΒάβηλος 
γένηται 

Τ6βημ•{Μμα τον ΐΜτρ«άρχθΒ«Εύρ(ο\> ΊωΑννου 
Ιχ<ι οΙ^τΒΐς * Μην\ Φεβρουαρ(φ ις'* ήμέρ4ΐ γ^» Ιν€ι« 
χτιωνος η'» ιβολλους των ΙχΧληαιααηκΰν χαΐ μονα- 
χών. χαθορώντ•ς.ΰχο6έαβις4λλΒτρΙας ύΐΝ9υΒρ4νΒΒς« 
χαΐ όπιραγωνιζΑμένους των διχαζομένοιν 4ν τηλιτί' 
χοίς χα\ Ιχχληβιαατιχοίς €ιχαβτηρ{οις« Αλλ^ριον ΐ6|;Βηι ιηνΙΐΒΐΒ, ςυο^ ΟβΙμι^ Ιη<ϋ|(Βοπι }υ(ϋο«Βΐ€3^ ο της Ιχχληαιαστιχής σννηΟιίας χαΐ της «ων νύμων βίΒΐυΪΒΐυβ, Β( ΒΒΒΙΟ ΐΙβΐη^ΒρΒφ ΒβΟ ΒΙΟΒΒΟΙΙΙΙΒ, ΒΒΟ 
ΒΙΙβ• Β€€ΐ68Μ•ΐίΒα8^ βΠοβΒΒ «8Β8Β& 8Β8€ΐρΐ€ΐΐ8 Ιβ 
|Β(Ιί€ΐθ ΐΙβίΒΒίΙαΙ* ΙιΙ ΒΒΙιΒ 681 αρΒΓίΒ^ Π16Γ06Β8Η8 
ΟρΒΝΙλ Ει η6ΐΒΒ ΐΒΐβ 1|Β|<Ι Β96Β8 Β08ΐηΒ, Β)ΙΝΐ6Γϋΐ6• 
ηΐ8 8ΒρρΚ€ΐΒΒΙ 6011^61 : ρΠΒίβΓςΒλΙΒ, 81 ΓοΠΒ €ΒΙΒ 
Βίΐ €Αα86 666ΐ68ίΒ8Η€•» Β Βθϋΐ8 }αΙ)6λΐαΓ Βΐΐ6Ι1ΐΐΗϋ8 
1ί|}|»Βΐί•αΐ ΡΒΠΙΒ ϋ6ΐΐΒΒ8ΐθΒ6αΐ ' 8Β8€!ρ6Μ• ΤοΒΟ 
ΒΒΙβΙ ρΐ«ΐ6Π|ΒΒηΐ 4|Β0<Ι Β ΚρΥΒίΐΒΒΒίΒαβ βΗΐ β1Ι6• 
ηΒ8• ΙΒ Ρ<ΒΒΒΒΙ «ΐαοςΒΒ βοβ 6Β<Ι61. ΡμΝΒΑΒ ΒΒ(6ΠΙ 
6ΐΙ>€ΐυΒΙ ΟΠΙΒΪΙΙΒΒ ςβΟςΟβ €ΐν•ϋΐΝΙ8 ]Β<Ιί6ϋ»Β« 16|Γ 
ΙβΙΒΒΒΙ 681, αί, ΟΒΒΙ ΒΟΒίτΙ (ΑΟΒΤΒΐί ΒβίΒΒίΪΒΒΙ ΙΐΒ• 

ΙιββΗβι» 608 οαΐΒίοο ΒΟΒί ΙιΙηιΙΐΐΒΒΐ •<1 ΒΐΙοΝιαι 6ββ• 

888 ΒΚΒΒΙΙμ. νΐ8 ΒΒίΒΒΙ 6(1ί€ΐΐ ^ΙΟΙΒίΒί ΜΙΐΙΐΒΟί Ιΐ9Β€ 
681 : Ρ^6Β86^ΒΒυ8ΠΟ (Ιί6ϋ6€ΐπΐ0 ^Πίο; ΓοΗβ (ΙΒΙΓΙΟ» Αχριβιίας τ6 πραττύμβνον χρίναντβς» ^ριζύμ«θα 
μηκέη του λοιίΒοϊί μήτβ μοναχών μήτα τών^ινα 
έαχληαιαντιχών άλλοτρΙας Αγίιιγλς 6π•ιβ8ρχύμ<νον 
έν<ιχαβτηρ{φ αννηγορβίν. Εργολαβία γάρ&ντιχρυς 
τοΟτό. ΚαΙ.οΰχ Αντις τοιοΟτύν τι βιαχραττύμινΒ^ 
τήν4ιν6τής ημών μβτριύτητος έπιτ{μηαιν ^ιαψαύξι^ 
ται* «λήν-βΙ μήπω ΙχχληβιοΜτιχης ύιοοθέβείβς οΟσΤις- 
Χ8λ8υο68<η ' ιιαρ* ημών ύιΐ8ραχ»ν1(8β6α« 6α<τΙρ•Β 
μέρους τών 5ιχαζομ|νων• Τηνιχαντα γϋίρ Ιξιι' «Οβ 
τφ^ Αμέμπτφ χα\ τ6 λνβν^τίμητβν• Τ^'Μ ΐηρ^ν αη-- : 
μβίομα Οκαναγνωαθηναι ώρ(66η »α\ Μίαι τοΙς. ιιβ - 
λιτιχοίς Ιιχαβταΐςγ ίν\ έντλάθβν• ιΐβ^αιν λαβύντας 
τοΰ ήμβτέρου βιοριαμου, μΙ} κροββέχωνται τοΙ»ς τοι- 
ούτους έΐς τ^ τιαίν ΰίως ουντηριίΒ• Έ 41 Φύνβιμις » ΙΝ ΟΑΝ. XVI εΟΝα €ΑΕΤΗΑΟ. 91 

^ βημβιώματος του χΰρου Μ•)(αή^ έστιν αΟτη • Α 1η(Ιίΰΐίοηϊ8 «ιη^γι», β( (Ιβίηοβρβ, οοηβΐίΐαΊΐ ηβίοϋΐο- Ηην\ ΙανουαρΙφ κγ', ήμέ^,δ^. Ιν^ιχτιώνος β*, χ«\ 
έφ•ξης« βιατάττβται χα\ τους Αναχνώττας Ιι^Ισης 
%ίΧς θιαχδνοις χαΐ τοΙς 1ιρ«9«< μΙ^ &ναβέχ8σθαι χο•. 
σμιχά όφφ(χια ή πραχτωριχ&ς (νε^εΐας ή χθυραι;ω• 
φ^ΐΛζ^ΙΛ τ^ν ιο^ χαν^να της |ν ΚωνοτοΕντινουπόλβι. 
«^ χαϋ Ρ'νυν^υ. ΠβρΙ 6έ ΙβρωμΙνων οτυνηγορούντων 
Ιχβνώς 1γ(^(&ψαμβν βίς τ& ιγ' χβφ. του η' τίτλου τον 
«Βρόντος συντάγματος * χα\ άνάγνωθι ταΰτα. Κ^\ 
^ά μίν των χαν^νων χαΐ των συνοδςχων οημβιωμά- 
των Ιντοΰτοκ• ΑΙγουσκ Μ τινβς χώραν ταύτα Ιχβιν, 
9ταν (Ιχα «ροοτάξβως βααιλιχης (νοργ^^τις Ειρωμέ- 
νος ^λοίαν Φημοοιαχήν ιΙ γάρ χατ* οίχονομίαν 
βααιλιχ^ν τοιαότηγ τινίί (ουλβίαν &να^ξβτα( τις» 
^ των ^ηΟέντων χαν^νοιν ού χοΑυΟίήαβταί, ούβΐ Μ Γ6• βηιιο οΰ (ΙΙαοουΊ 6ΐ Μΰ6Γ(Ιο1β9 5»ΰυΙ«π« οίΒβΙα 
•α>€ίρί&η^ τοί οΜοΐΟΓοαι ιοαηβΓβ, τοί €αηΐ|οηββ, 
|Μτορΐ6Γ ιιοίΐβαιιιαιη • οληοηβπι ρΓίπα» βι ββ€υ.η(Ι» 
εοη$ΐ4ΐηϋηορο1• $50€μ}1• Ι>6 μογαιΙβ βυκβιη Ιιοηηίηί- 
1x18 €«υΐ8• 8|6|ΐΐϋ)08 Μΐίβ βοπρΒίοιαο Ια ελρ« 15», 
Ιϋ. 8 ρη^ββηϋ• οροΓίο : ο( Ιβ^β 6». Αο ονιοηβι 
ςοΜβπι 01 β^ιιοιΙοΐΜ 6(|^^^» Ιη. ΙιΙ& οοηβΐβίαοκ. 01- 
€υα( ηι(βιη ςυΜιηι» Ιιχο Ιοουιη. ΙιοΐΜίΓβ» <|υ&ΐΜΐο. 
βίηβ |υ§8ΐι ΙιηρβΓλΚοΗΜΑΟΤβΐυι ς[ΐιΐ8ρί&ηι 8»βυΙ&Γβ 
ΐΑΪηΙλίοΗυπι οιβκυοΓϊΐ : 81 οηίιη βχ (ΙΙβροηιοΐΙοηβ . 
ίιηρθΓ8|οπ8 <|υίβ Ιιοο ΐϋίηΊβίβΓίαπι οιικΦρβΓίΐ, ζ ά\τ 
οΐίβ οηραϋ>α8 ηοη ρΓθΙιίΙ>6ΐ>ΊΐαΓ, η6€ ΜοιυΓ• ΕΙ 
8(Ι]ΐ£ίαηΐ« ςοο4ΐ ΙηφβΓΑΐοΓ ηοο θ8ηοηΙΙ)υ8 μο Ι^ί- 
Ινι8 8αΚ>]ίοίΐαΓ : οΐ ΐ(Ιβο 68( ίη ο]υ8 ραΐββίαίο 6ρΐ4€0- ρλαβήβιται. ΚαΙ κροοτιΦέασιν ώς ό ^αοιλ^,^ς οΟτο ρ^ΐΟΒ ίη πιβίΓοροΙοβ ΟΓΐ^βή, 61 1 «υί» πιβίΓοροΙΙΚίΟΟ ν^μοκ οΟτβ χαν^ιν ύκ^χΕίται * ^ι6 χαΐ Ιιν' Α^]ας 
Ι]ρι Ι«ΐ9χοιΗ)ν (Ις μητρόιςολιν λγκιν» χα\ άηφξ<- 
νοδν Ιχ των οΐχβίυν μητροχόλιων, ώοαύτως χα\ 
Ινορίας άρχκρέων (τακριΓν,^ΜΐΙχ νέου ΐκι^χόπους 
χβΐ μι^τροκολίτας χαθιβτ^ν» χα\ δΐ9ρίζ•«6αι Ιπι- 
βχ^ικοις ΙορουργιΓν Αικοχριματίότως ύς Αλλοτρίας. 
ΙνορΙας ιβαρΑ γνώμην των εγχωρίων επισκόπων» 
Μολ έΟύΐ« τινά έν•ργ(Τν Αρχιβρατιχά 5{χ.αια• Χρών- 
τα« Α• χα\ τφ ψ χα\ ιζ^ χάν^νι. της Ι ν Χαλχηβ^νι 
βννόβου, χα\ τφ λη' χανόνι της έν τφ Τρούλλφ συν- 
Λη^ τ& αυτά παραχιλιυομένοις. Έμο\ βλ δοχβΐ ώς 
ά«5 του 6Γ χανόνος ής Ιν Χαλχηβόνκ συν^υ χαΐ 
μάλιστα Ινββόθη τφ ^ασιλιΐ άνατιθέναι χοσμιχων οΐίβηατβ, βίπαϋίΙβΓ «ιίαιη 8η1ί8ΰΐιιιιι ΐοπηίηοο άΙτί- 
^^ 589 β^ ^β η<^^ο φββοροο 01 ιιιοΐπιροΙΙΐ8ηο8 
οοη8ϋ(υ6Γβ; 6(|αΙ)6Γβ 6ρΊ9€θρ)8 Ιη 8Π6ηί8 άίοο^ββί- 
Ιμι» 8ΐ»5ςμβ.υΙΙο ρι«]θ(Ιί€ΐο η€Γΐβ€8Γ6 ρπ(ΐ«Γ 8βη- 
Ιβηΐΐ8ΐη βρίβοοροηιαι ίΙΗυο Γ•βΙοηί8»οΐ,8Π8 οίιιοηιοάΙ 
€ρΐ8€ορ8ΐΐ8 ]ατ8. οζοΓΟβΓβ• υΐιιοΐυΓ «υΐβιιι βΗοηι 
<Ιιιθ(Ιοάιηο βΐ άοβιηο 8βχΙο οιηοηβ €Ιΐ8ΐ€0(Ι• 8^η.»οΐ 
Ιτ|€^πιο ιορϋιηο ς8«ορο βροιΙΙ Ια ΤΓυΙΙο»,(ΐ|αΙ 08- 
(Ιοιιι ρηΒ€ΐρΙοηΐ• ΜιΗί 8αΐβαι τΙιΙαίυΓ» ΐ|αο<Ι βχςιιΐΓΐο 
€8ηοη6. £1ΐ8ΐοο<1οη€η8(8 Ε^ηοίΙΙ Ιιηρ^ηίΟΓΐ τοΙ 
ηιοχίηιο €θΐιο688υπι οα ««οαΙιΗνιη ιηυη€τυπι..ίοη- 
ο(ίοιιο•.8ΐ6ηΐί8 6( ιηοΐ|8€Ηί9» 6Χ ΐΐϋοηο <1ί8ρ6η88« 
Ιΐοηΐβ 4|ο» ίΙΗ τΙάοΐΟΓ (τίΙιηβΓβ. 81 βηΐηι Ιιοο ροΐ68ΐ Κλοιών ένιργβίας Ιβρωμένοις χα\ μοναχοίς, κατά #« ι«{Ιοηί8 «ρΐ8θοριΐ8, ιηαΐΐο ίΛ^% ΙιηροΓβίΟΓ» ςυί ιιοη 

ΛΧ..-^. ^4 »_ _ • • _ί_• β•. !_- • ^ Ψ. * > ' -ι __■ -. ! - λάγον οίχονομίας βοχούσης αύτφ. ΕΙγάρόχατΑ 
χώραν Ιπίσχοπος βύναται τοΟτο ποι%Ιν» πολλφ ηλέον 
^Ρασνλαύς» ό μ)] άναγχαζόμ<νος ΑχολουΟβΙν τοΙς 
χαν4σι• τοΙς βιορκζθ|&<νοις τάς ψήφους των Ιπισχ^ 
«ων δ«λ λπαρχιωτΰν .Ιπισχόχοιν γΙνοσΟαι» ιβαΐ μί) 
ΐΛρΛί αρχόντων * χΑντβυθβν χαΐ ψήφου μή γινομένης €0|ίΐιΐΓ οο^αΙ 0800068» ιΐ6€6Γη6ηί68» 6ρί8€οροιιιιη 
6ΐβ6ΐ(οη68 8 ρΓονΙη6ΐ8ΪίΐΗΐ8 6ρΐ8θορΐ8 Οοή» ηοη 8υ7 
ΐ€ΐη 8 πΐ8|μβΐΓ8ϋ5θ8 : 6ΐφΐΙ 6χίθ(Ιβ» ηυΙΐ8 ίίιείχ βΐ6- 

«Ιίοηο, ρ8ΐΓ!8Γ6ΐΐ88 61 6ρΐ86θροβ ρΓ6ν6ΐιιΙ• Ε^ 16Κ6 

ςο« Ιη 60^610 ςα8ηο οηηοηβ €Ι1»8ΐ66(ΙθΒ6η8ΐ8 βγηοάί 
86Γΐρΐ8 8υηΤ πατριάρχας χα\ Ιπισχάπους προβαλλάμονος. Κα\ ^ι^άγνοισον τά έν αύτφ 9 χανάνι τ?(ς Ιν Χαλχηβένι 
σονόδου γραφέντα. ΖΙ1ΝΑΡ. Π£ρ\ ιοΰ μή γίνοσθαΙ τινας τφν Ιβρωμέ- 
νοιν άλλοτρ(ων χτημάτων έχλήπτορας» ήγουν μ(- 
σΟωτάς» μηβΙ προχουρΑτωρας, τουτέστι βιοιχητάς» 
φροντιστάς» πλατΰτβρογ ηριέχΐι τρίτος χανών της 
^ συν6&>υ. Κα\ Α «α^ β| χανών των άγί^αν άποστό« 
λων τ^ Ιμβάλλοντα εαυτόν «Ις ^μοσίας διοιχήσβις ΖΟΝΑΚ. ΝοΟ ϋ€6Γβ €ΙΐΗΐ08ΙΙΙ 6Χ 886Γ0 ΟΓόίηβ 
8ϋ6η« ρθ<8688ίθηΐ8 €0η<Ιΐί€ΐ0Γ6αΐ» ηΐβΓ6βη8Γΐΐ1Π) νΙ- 

(ΙβΙίοοΓ» η6<|υ6 ρΓθοηΓ8ΐθΓ6Βΐ 8ΐτ6 ριι1)1Ιθ8ηιιηι τοί 
8(1πιΙηΐ8ΐΓ8ΐοτβπι ΑβΗ, Ιβιΐίο ςίΜΓΐ» 8^110(11 ο^ηοηβ 

ίυ8ΐα8 6χρ1ίθ8ΐαπι 68ί. Ούΐ ΤΟΙΌ 86 ρυΙ)1ί€9Β 8(ΙΠΐί- 

ηΐ8(Γ8(ίοη{ ΙηιπιίοβυοΓίΐ, 6μπι ρηπιυβ 61 οβίο^ββίιηαο χα0αιρ8Ζσ•αι προστάττοι* μηβΙ ίχ τίνος αίσχρου χα\ Ι^ 88ηοΐθΓαηι 8ρο8ΐο1οηιηι οαηοη (ΙβροηΙ ]υΙ>6ΐ : 608- άτιμου πράγματος τροφήν πορίζισθαι «αραχβλού•- 
ται δ χανών• ΑΙσχρόν μΐη^ οφν &ν 8ίη πράγμα τ6 
πορνοβοσχ8?ν..ήγ^ν τ( πέρνας τρίφΐιν» ώστβ. χβρ- 
ΙαΙνιιν Ιχ του μιβΙώμ^κτος λχβίνων» χα\ τά δμοια * 
άτιμον Γ Ισ^. τ^ προΐβτασθαι χαπηλιίου» χα\ τά 
«αραπλήσια, Έχ τοιοιΚων οΙΙν τροφήν πορ^ζβσθαι 
ά χαν&ν άκαγορκδβι τοΚς Ιχρωμένοις • χά\ ούχ εΧια 
χέρβος» άλλΑ τροφή[ν• Κάν γάρ 8ΐς τρυτο πβριιστώσι 
πανίας, ΰβτο μηβέ τροφής βύπόρβίν, ο5Γ οΟτω χρή 
α6το6ς Ιχ πράγματος αΙσχροΰ ή άτίμου «ορίζβσθαι 
τρόφήν• ΌφβΑουσι γάρ» φηο\, τό άποστολιχόν Ιν- 
νοησα;ι πβράγγβλμα» τ6 λέγον * ΟύΙίέίς στράτευα• 
μΜΤΟς §μΛΜΛ€ται τάίς τον βίον χραγματείακ^ 
Ιη« τψ ϋτρατάΛογήσαττί όρέαχι. Εί βέ το?ς χοσμι- <ΐ6ΐη 6Χ βϋςαο ηίΓρί 86 80Γ<ϋ(Ιρ η6|;οΐίο νίοΐυπι 8ί1>1 
Ρ8Γ8Γ6 Ιιίο €8ηοη νβ(8ΐ• Αο ΙαηΜ ςυΙϋ6πι ίυβηΐ» 

6Χ6Πΐρϋ 68088, 81 ςοίβ 1βηθηί8Π) 6Χ6Γ€68Τ» ΗοΟ 681» 
8ΐ81 ηΐ6Γ6ΐΠ€β8» α( 6Χ 68Γυηΐ αΐ6Γ66«ΐ6 Ιρ86 Ιυ€Γ6• 

ΙΟΓ, 81406 1ιο]α8 ^6η6ή8 8ΐί8• 8θΓΐϋ(5απι τ6Γ0 

68θρθη8Γΐ» 61 8ΐπ)ίΓΐ8• ΫίΟΐΟΟΙ (|[ί(υΓ 8ΐ()ί 6]θ8ΠΙΟ(1ί 

8Γϋ5ο8 ςα98Γ6Γ6 Ιιοο θ8ηοη6 88€η8 ίηίΐίαιΙ Ιιοαιίηβ8 
ρΓθΙιΙ56θΐ0Γ : η6<|α6 ν6Γ0 Ιοογοοι (ΙΙχϊΐ» 8μΙ τΐοΐαηι• 
0α8πιτΐ8 οηίηι 60 Ιηορί« Γ6(1ίβ8ηΚυΓ» ο( 8ΐίηΐ6οΐ8 
ςυθ4α6 (ΙβΑα8η(; 06 Ιαηο ςυ{(1βπι• 608 ηιιρί ουί 

80Γ<ϋ<1θ ΒΓΗΟοΗ ^6η6Γ6 τίΐ» 8θΙ)8ί<]ί& 00Πΐρ8Γ8Γ6 

οροηβΤ. Εθ8 60101» ίοςοϋ» ϋ1ίο8 8ρο8ΐοΠ€ΐ ρπβεβριί 
πιβοιθΓ68 6886 (!6ΰ6ΐ» ςοο4 οϋ : ^ΙΓμιο ηιί/ίΐα«< 95 ΤΗΕΟΒ. ΒΑΙ^ΑΜΟϊί » 

ικί/ϊ/Μ έΐ^ *'« Οαθ4ΐ βί ϋβ ρΓοίιηι ιηΙΙΙΙίΑ νοΓαιη Α χήν στρατευομένοις Φτρατβίαν τοιίτο κΓρηται, ιτολϋφ 661 , ε6Γΐβ Ιη 608, ςηι όιτΊη» ιηίΙΙιίβΒ ίη βαογο ογ- 
άίηο αΐΒΐΐΰίριιΙί •οιιΙ, Ιοη^β λοΰοιηηιοίΐλΐΐιιβ ηΐ!»- 
ιΙγ»Ι>ΙΙ• Ι>6 ΙθοίοΗϋυ• ?6γο ςαοιΙ ΜςηίΐοΓ, αΐ ρυ• 
ΙιβΓίΑΐίβ ΙβηιροΓβ, ηιίΑΠο ά^άνηο βοίΠΰβΐ >ηηο 
6χρΐ6ΐο« ν6ΐ ηι•ΐήηιοιΓιο ]ηη($1, νβΐ οοβίίΐι&ΐυαι ρΓοβ* 
16ΓΙ 60((9ΐηΐιΐΓ : «η 6• Ιη ΑίηοβηΑ Εοοίββί• €0Αβιΐ6- 
Ιικίο ίηοΐ6?6ηΐ Ιιαικ] ώοΠβ «ΙίιβΓίιη• Ια «ΙΠβ οβπβ 
Ε£€ΐβκϋ8 |)αυ(1 τίι^βΐ; ιιηο 066 ο!Ιο αη<|ΐι•ιη ΙβιηροΓβ 
^Ι§ιΓι$§β 6|[ο ςιιί(ΐ6ΐη βχίβΐΐηιο ; λ<1τ6ΓΜΐαΓ ^αίρρβ 
βαηοΐοηιιη •ρο8ΐοΙθΓοηι νίβοβίιηο ββχίο 69ΐιοιιϊ« 
ςιιί ΐ6€ΐοπ1)α8 61 €8ηΐοπ5α8, ρο$(ςο•οι ίη 6ΐβΓυιη 
••6Ηρΐι ίυ6ηιιΐ , υχοΓββ <Ιο66η<ΐΜ 6880 βίοΐαίΐ , 
η6ςο6 οοΓίυιη «Πηαοϋ Ιοηιρυβ ηορίΐοηιιη ρΓ»8€η1>ίΐ, 
&υΐ &11<]ΐι& 008 εοηΐίηοηΐΊ» ρΓοίβββίοηο οΙ)1ί{8η(Ιθ8 μοίλλον άίρμΑηι τοΖς τφ Θ<φ στροικυομένοις βιά τή^ 
{ερωσύνης. Τ6 δλ τοΙ»ς Αναγνώντας Ιν ^φ χαιρψ 
της ήβης, ήγουν μετά τ6ν ι^ Ινιαυτλν ΑναγχΑζβσθαι 
ή γάμφ όμιλήσαι, ή Αγαμίαν δποσχέοθαι» ούχ οΙ^ 
ιΐ τταρΑ τοΤς έν *Αφριχ^ (χοάτησε• ΠαρΑ βΙ ταίς 
Αλλαις Έχχλησ^αις οΰ χρντεΓ * οΤμαι δΙ 8τι ουδέ 
κώ^τοτβ έχράτη7•ν, (ναντιούμενον τψ χς^ άποοτο* 
λιχφ χαν^νι, ΰρίζοντι Αναγνώστας χα\ ψάλτβς, μετά 
τ^ εΙς χλήρον «ροελθβΖν» γαμείν» χα\ μή χαιρδν 
αύτοίς του γΑμου ^ρ(ζοντκ« μήτο ΙγχρΑτειαν Ικ* 
αγγέλλιβ^ακ ΑΐΒΜτοΰντι, Τ^ 61 6«ν•((ειν τους χλη- 
ριχους έη\ τόχοις «ολλοίς Ακηγ^ευτχι χανό^ι* 
χα\ ί&χος ^ϊ Ά αύτ6 χ<λ<ύ•ι* χα( φηΦίν, ΙΑν χρή- 
ματα ήτοι νομ(οματα δφ χληριχ^ς Ιν χρή9•ι« ήγουν 6880 «ΙοοοΓίιΙΙ. Οο ΓβιιθΓ6 ροΓΓΟ 9 οΙοΓίοίβ 000 0Χ6Γ• ^ 6ανιίβ|) τΑ χρήμβτο, τουτέστί τοβαυτα λήψβται χα\ €θη<]ο ηιοΐιΐ €9ΐηοιΐ68 βχβίβηΐ : ί(ΐ6ηΐ4|ΐιο Ιΐ06 ςαοςαο 
€9110116 06 Πΰ69ΐ οοοβίΐΐυιοοι; 06 8ΐ ςαί(ΐ6πι» ΙηςιιΙΐ, 
ρ6€οηΐ9ΐη οηΐ ουπιπιοβ υΐ6ηι1οο €υΙρΙ•οι βΙοΗοοΐ 

60Ι166886Γίΐ, Ιΐ06 6&1, ΙΟΟίΟΟ• (ΙΟίΙοπΊ, ΙΟίΜβΙΟ 8ϋ>1 

νίοΊββίιη» 1160 ρΙιΐΓ68 οΗο ιηθ(Ιο, οογοΙ γοΜοο^Ιοο : 

6ΐ νΟΓΟ Γ6ΐ 8ρ6€!6ΐ»« ίΓΟΟΙΟΟίΟΐη ^ΟίρρΟ 9θΙ ΤΐοΟΟΙ» 

001 6]α8ηιοιϋ ςυίιΐρίοπι Μοτίΐ, Ιοοίοηκίοοι* 4|ηοο- 
ΐυιη 46<ϋΐ» ηοο ρίοβ οΙΙ(|αί<Ι νΙοίΜΐιο ο€€ΐρΐ9ΐ. ΙΗοιΙ 
ςοοΐ|υο, οο οιΙοοΓΟβ ^οίοηαο οΐ νί^ΙηΐΙ οποΐ8 

Ιΐί960ηί οΙί^ΟΟίΗΓ, ΟΟΟίρΙΟΓΟβ 11601 €900068 (Ι6€Γ6- 

νΟΓΟ. Βοίοϋο ΐ6€ΐ0Γί1)η8• 06 οχρΙβίο ηΓΐηί8ΐ6Γίθ 80 
0(1 ροροΙοΟΙ 89ΐαΐ90(ϋ §Τ9ϋ9 οοονοΠΒΟί, ΙοΙΟΓ- ο6 ιιλβίονα * ΙΑν €1 εΤ66ς βφ, σ!τον τυχ^ν ή οίνον, ή 
Ιτβρόν τι τοιούτον, ββον Εβωχβ, λήψεται, χα\ ού 
«λ^ον. Κα\ τδ «ρ^ συμπληρώσεως χε' Ινιαυτών μή 
χειροτονεΤσθαι βκΑχονΟν. διαφ^ροις χανόσιν ώρκςται. 
ΤΑιτηγ^ρευται δλ τοΤς Αναγνώσταις έν τψ 9:ληρουν 
^ διαχον(αν αυτών στρέφεσθαι ηρίς τ&ν βήμον, 
χα\ «ροσχυν<Τν• Μ^νοις γΑρ τοις Αρχιερευσι τ^ε 
χα\ τοΙς ΙερεΟστν ^εΕλουσι χροσχυνεΤν, χα\ ούχΙ τω 
ιύΐήθιι των &ν τή Έχχλησί^ συναθροιζομένων. 01 
μίν γΑρ ϋρωνται, οΐ 81 του ΙΙήμου π^^^ω τής (ερω- 
σύνης ε1α\, χα\ μΑλλον τιμΑσθαι 6έον, χαΐ ταύτα έν 
χαιρψ της ύΐ6θυργ(ας αυτών. «Ιίοίοιη• δο!θ8 09ηιςιΐ6 βο ΙοηιροΓβ οηΐίβΐΐΐββ |61 Β9€βΗοΐ68, οοο οοο^^γο^βΙοπι ίο 6€€ΐθ8!9 ηιυΐΐιία^ίοοπι. 
8ΐι Ιίβ 89ΐυΐ9Γΐ ίαβ 6β(. Ιρ8{ 60110 80€Γ9ΐΙ »οοΙ» πιοΠΙΜο νοΓΟ Ο 80€ηβ θΓ(ΠοίΙ>υ8 1οο|θ ΙοίβΓνοΙΙο 
όίβ]οο€ΐ9 : ιιΐ ρΓοίοιΙβ ϋ8 ροι1υ$ α ροραίο ΙκοοΟΓΟίη οχΙι&ΐΜΓί, ρηοοοιίΐαι «Ιοηι Ιο βυί . ηιΙοίβίοΗΙ ΓαοειΙο* 
ιη1>ιι8 νοηοοίοΓ, οροη69ΐ 
ΑΙΙΙ8Τ• € Ερΐ9€ορο9, ρΓΟΟίγίοΓ, 61 ιΙίοοοοα8 ηοο Ο ΑΡΙΣΤ. ι Έκίσχοηος, ηρεσβύτιρος, χα\ βιΑχονος, β ΩυΟΐ €0Ο(Ια€ΐ0Γ68, ηοςηο ρΓ0€«Γ»10ί€8• 1•0€ΐΟΓ 

ι ροΙ)θ8 ία€ΐυ8 νοί οιοίΓίαιοηίυαι €ΟοΙγοΙι&1 νοί 
€ οοοΐΙοοοΐί9ηι ρΐΌΠίοοΙοΓ* ι 

ΕρίβΟΟρΟβ. 61 ΡΓ681)7(6Γ08, 6ΐ Οί8€0008 ί6Ιΐ6Γ9- 
10Γ68» 540 ΑΟ^ ρ0886&8Ι00«ηΐ 9Π<|α9Γ0αΐ €00(Ια€ΐΟ• 
Γ68 , >'€ΐ βΙΙΒΟΙ ρΓΟΤί80Γ68 βοΗ, 6( ρΠΒ8608 €9000 
ρΓθΙΓΐΙ)6ΐ 6Κ 4ϋν6Γ8ί ΟΙΗ. Ιι6€ΐΟΓ 90ΐ6ΙΟ, ςοί ίπ^ρο- 
ΙβΓβΙΙΙ 8Β19160Ι Ιη08ϋί6Ηΐ, 61 νί^ΙΟΐί ίΟΓΟ 30008 

9ΐιί(;βπΐ, 61 1ΐ7ρο<1ί9€θοα8 ΠοΗ €οριΐ (θ9θΐ νί^ίοΐι 
91)019 ]οηίοΓ Η7ρο(ϋ9€θοα8 000 οΓ(ϋοαΐθΓ, αΐ άβ- 
€ίοιυ8ςΐΊαΐυ8 86χΐ9ίοΤΓυΙΙθ8γηο<]ί €9ηοο 8(9ΐοΙΐ), 

¥61 υΧΟΓβηΐ 9ηΐ6 ΟΓ(ϋθ9ΐΊθη6ΙΟ <1θ09ΐ« ν6ΐ €9ΒΐίΙ>βΟΙ 
Α^βΓβ ρΓθΟΐβ9ΐΌΓ• Ν901 ρ08ΐ ΟΓ(1ίθ8Πθ0601 060 
ΡΓ681)7Ι6Γ0, 060 άΐ96Ο00, 000 ΙίγρΟΐΙίΟΟΟΟΟ ΟΙΟΙΠ* ε έχΧήπτορες ού γίνονται, οΰθΙ ηροχουρΑτορβς. 

€ Η» Ανηβος Αναγνώστης ή γάμον αΕρε(σ6ω, ή 

ε έγχρΑτειαν ομόλογε ίτω. > 

Τ6 παχτωναρ{ους, ή μισΟωτΑς χτημΑτων τινών• 
ή χα\ ιτρονοητΑς γίνλσθαι έπισχ^πους, χα\ πρεσβυ- 
τέρους, χα\ βιαχένους» χα\ 6 παρών χωλύει χαν6ν, 
χα\ Ιτεροι βιάφοροι• Αναγνώστης 6έ τήν Ανηβον 
ύπβραναβΑς ήλιχίαν, χα\ εγγύς ηου τών •Γχοσι 
χρόνων γενόμενος, χαΐ βουληΟλΙς γενέσθαι ύιηβιΑ- 
χονος (ούβέ γΑρ ήττων τών είχοσι χρόνων χειροτο• 
νε?ται ύποθιΑχονος, χαΟώς ό πεντεχαιβίχατος χανών 
της έν τφ Τρούλλφ Ιχτης συνόβου βιαλαμβΑνει) ή 
γυναΤχα πρ6 τής χειροτονίας λαμβανέτω, ή «αρθβ- 
νεύειν Ομόλογε ίτω. ΜετΑ γΑρ τήν χειροτονίαν οΰτ€ ΐΝΟοίοΙο ]υκοπι ίο 80 βυβοίροΓΟ Ποοΐ : 86(1 Ιοοίο• "^ πρεσβύτερος, οΟτε βιΑχονΟς, οδτε ύπο^Αχονος, γα- ΓίΙ)υ8 8θΠ8 οι €9οΙοΗΙ)θ8 ϋΙυ(Ι ρΟΓΟιίΐϋΐοΓ, ςη6ηι- 

0(|ΠΙ0«!001 86X108 863ΙΙ8Β ίο ΤπΐΗο Βγηύάϊ €9000 
5ΐ:)ΙθΙΚ. 

ΟΑΝΟΝ XVII. 
€ Ρΐ9€υίΐ, υΐ Μ9αΓΊΐ9αί9 δίϋρΐιοοείβ, οΐ ροΐίνϋ, 

** II Τιαι. II, 4. μιχ6ν έαυτφ συνιστών συνοιχέσιον έπ* ΑβεΙας {χει ' 
ΑλλΑ μόνοις τοΤς Αναγνώσταις χαΐ ψΑλταις τούτο 
ΙφεΙται , χαθώς δ Ιχτος χανών τής έν τφ Τρούλλφ 
Ιχτης συνόδου παρίστησι 

ΚΑΝΟΝ 17. 
€ 'Ηρεσεν,Ινα ή Μαυριτανία Σιτιφένσης (16) , ώς ΟυίΙΙ. ΒονβΓΟ^ϋ ηοΙ». 
(16) Ίνα ή ΜανριτανΙα Σιτψένσης. ΙΙίο €9ποιι €901 ρΓορηο 8$€ (ϋοΐΑοι, βίνο ΐΓ9€ΐηοι Ιβΐηιο 9 

Ιΐέ Γ6€ΐ6 ίθΐ6ΐΙί{9ΐθΓ, ρΠΙΟΟ Ιΐ,ΊΙβ.ηΐΙΐΙΠΙ 081, ΑΓπ- ίΓΟίΟ 09(}ίΐ900 9ΐΙ €)ΤΓ609ΙΓ9ηΐ ΓΟ^ίουοίΙΙ ρΟΓΓΛ. 97 ΙΝ ΟΑΝ• XVII αΟΝΟ. εΑΚΤΗΑΟ. 92( ι ξη^η^ τ&ν χρωτβΰοντοί της Νουμιδιχής χώρας, Α 
ι Ι^σιινος έχ της αυνόδο» χιχώρισται. Ιδιον Εχί| 
1 κρωτιύοντα• Συναινέσει κ^ηττων των πρωτεύον- 
ι των τών Άφριχανών Ικαρχιών χα\ ιι:άντων 
ι ϊιηστΒ&ηιωτΦ διά τ6 μαχροδαιι&ς εχβιν Ιπιτράπη• 
ΒΛΑ2. Τοκιχδς έβτιν 6 χανών. 
ΖΟΝΑΡ. Κα\ ο!ίτ•ς ύ χανών τοιηχές ϊνη, ιαρΧ 
έχχίνης μ^ς τΐ^ς χώρας βιαταττόμ<νος, κβρ\ ^ς 
έξεφωνήβη, άλλαχοΰ δλ μή έξαχουόμινος• 
ΑΡΙΣΤ• < Κλΐ|ριχ6ς χρήαας τ6 χρηνθέν λήψβται, ή 
ι τοσούτον• Πρ6 τών ιΓχοσι χα\ ικέντί χρόνων 
ι (ίάχονος ο5 βιίχονος. Κα\ οΐ Αναγνώσται τ6ν 
ι δημβν μή ΐΓροσχυν<(τωσαν• 11 Μαυριτανία Σι- 
ι τιγέναης ίδιον «ροτηύοντα βιά τ6 μαχροδαπές 
ι Ιχ«ιν ΐΜτρά-αη. » 

ΟλιΙον ΛίΛρ δέδωχΙ τινι 6 χληρκχλς ιΐς δάνβιον Β 
^) ι\ς χρηαιν λα6<7ν ούχ δφΐ(λ<ι * Αλλ* έχιΤνο μόνον 
τ% δο9(ν» ή έχκίνου μ)) πιριαωζομένοο» Ιτβρον της 
αΰτης δν χαλλονης χα\ «οιότητος χα\ ηοσ^ητος• 
*Αλλ* οΰδλ ηρ^ τών «Γχοαι ΐϊέντβ χρόνων χβιροτον§Ι• 
χαι διάκονος. ΟΟτκ οΐ άναγνώσται τφ δήμψ συγχω- 
ρούνται συντάνησθαι χα\ ύπδ τήν έχεΝον γενέσθαι < ρηηλίβιη ΝοιηΙ^ίο» τβ^Ιοπίβ, δ (|ΐΐ9ΐ βι »]η)θ({ο 
ι 8^ρ3Γ&ΐ3 6$Ι| 1ι&1)69ΐ ρΓορΓϊυιη ρΓΐιηαΐΡΐη. €οιι• 

< 86ηΒυ οηαηίιιιη ρηηαΜυηι ΑΓΗοβηαΓυπι ρΓονίη- 

< οαηιπ) βΐ οιηηίυιη βρίβοοροηιηΐν οΙ> ηιι^ηοιη 
« ίηΐ6ΓναΙ1υηι« Ιι«1>6Γβ ρβπηίβββ ββΐ. 

ΒΑΙιΒ. Ι^οοβίίβ 6§1 €8ηοη• 

ΖΟΝΑΚ. Ιϋ€ ςοοςυο οοοη 681 Ιοο&ΐίβ» •ο 6>ιη 
ΐ8η(αιηιηο(Ιο Γβςίοηβιη, ά^ ςοΑ ρΓοιηοΙ^ϋο• ΜΙ» 
6οαιρΙϋ€ΐίΐοΓ• ΑΠ5ί ηοη βικϋΐοΓ. 
ΑΒΙδΤ« ι ΟβΗουβ, ςοί ιηυΐυο ά^άϋ, ςοοά ά^άΗ 

€ α€€ίρΊ8(« τθΐ Ιαηίαακίβηι• Οοΐ αηΐο αηηοβ τί- 

< βίηΐί ςυ!ηςυο Οι (ϋβοοηοβ, ηοη «βΐ ιΐίλφοηαβ, 
€ £ΐ ΙβοΐΟΓββ ροριιΐυηι οο βιΐοίβηΐ. Μιαη'ίβηΙι 
« 8ϋίρΙΐ6η8Ϊ8 ρΓορηιιη ρ?1ιη8ΐβπι ρΓοριβΓ ηι•- 

< |τη8ηι (ΙίβίΑηΐίαηι 1ΐ8ΐ)βη ρβΓοιιΊκΐιυΓ. » 

Ρ1υ8 ςοβηι οΙβΗευβ €οίΗ1ΐ6ΐ 1η ηιοΐοοηι (Μϋ »ηΐ 
ιΐ8»Γληι, ηοη <ΐ€ΐ>βΙ «οοΙρβΓο; β6<1 ϋΙο(Ι ΐΑηιοπι 
ΐ|αο<Ι <]8ΐοη ίιιίι, 8οΐ βΐ ίΙΙυιΙ ηοη 8ηρ€Γ8Η, 8ΐία(Ι 
αΠςοΙϋ ο]υΜΐ€ΐη 1)οηί|8ϋ8, ςηιιΐίΐβΐΐβ βΐ ςοβηιΐΐιιΐβ. 
86(1 η6€ 8ηΐ6 νΊ|{Ιηΐί ςυίηςηο ιηηοβ 0Γ(ϋη8ΐιΐΓ 
4ί8€θηα8. Νβο ΙβΰΙΟΓβ• οοπι ρορυΙο ροΓπιιΐΐαηΐηΓ 

6θ11ύ€8Η, 61 €]υ8 8θϋ«886 ρθΐ68ΐ»Γΐ, ΠΙ&ηΐΐ8•2Ι 61- βαΠΙ. ΒβΤ6Γ6{;ϋ ηοίβρ. 

€ΐυηι, Ιη ΐΓββ οΐιπι ρΓΟνΙηοΙβο (ϋ8ΐΓΊΙ)υΐυιη Γιιίβββ* 
Ίο Νοιηίιϋαπι, ΙΙαυηίΑηίαηι, βΐ ΑΓποαιιι βρβοΐ8ΐΙΐ6Γ 
ίίϋ άια^νη^ υϋί (ΖαηΙιβ^^ο 8ίΐ8 6$1; ηυ% εΐΐΑΐη Ργο- 
ϋοηϋΐιΐ8η8 ίάοίΓΰΟ ϋΐοΐα 6$ Ι, ηιιί8 ίμ88 ρΓΟϋοηβυΙί 
$ο1ι|β€ΐ8 ΓηβΓίΙν 6υηι ΓβΙΐςιι»; ()υ£ ρΓ»ί6€ΐο ρΓ»Ιο• 

Γιο• Τ6ΐ νί62Γ10 ίίθ8 6ΙΐΙ>6Γ8η(• Η« ίΓ68 ρ8Γΐ68 9ΐΙ) 

ίρ80 Οοηοΐβιιΐίηο Μ• ίη βρίβίοΐα α(1 ΟκοίΙί&ιιυιιι ρ Ηο• 5ί6 οΐίιπι οϋηοηο Ιϋβ'ρηββ'βηΐίβ εοηοίΐΐί, ιιΟί Γ9β88Γίβη8{8 • οαί 6ΐ{8ΐη βυΟ'Γα^ΑίιΐΓ ίηβοΗρίιο ρο&ίΐΑ 
1-. ΑΓ6(ϋο ΥΑίβηο Ρποοαίο, 8ί€ 86 Ιι.')1>βη8 : ΡΓοεοηχαϋ 
ρτοΌίηαω Α{ή€ων'ί€Β$αϋΤΛ)Ηάί€αηύ^ €ΐά€9Ηφί€}ηάΊ€ΐο 
$α€Γορ&ΓρΓονΊη€ία$ ρτοεοηΛηΙαηηα ΝηηίίάΙαίη,Βν- 
ΛΟύΐηη αο Τηροϋη^ ΗβηιηΗΒ Μανηίαηίαη 5ί/ι/νΛ»^ΐΛ 
€ί €α$ατίΜ$ΰίΗ ρ€τ[Ηηαο οβΰίο ρτα^€αητα! ρτί^ίο- βρί8€ορυΐύ €ηΓΐΙΐ8||^Ί 06086111 ίη(Ιί|;ίΐ3ΐιΐυΓ9 (ΙίοβηΙβ 
Έχ£(δήκ£ρ ήρεσε χατά πάσας . επαρχίας, τάς τβ 
*Α?ριχάς, χαΐ τίς Νουμιδίας, χα\ τάς Μαυριτανίας. 
Εο»4!6. Ηίβΐ. Ε€θΐ€$. ι. Ι, 0. 6. Η&ηο βΐίαηι (Ιίνί• 

ΜΟηβΐη ϋ'ΐνΐ ϋΥρΠΙΠί €ΐί6ΐ>118 θΙ)ΐίΐΙΙΐί886 6χ Αοιί• 

ουηοίΐϋ 8αΗοο ηαΙ>Ίΐί(ΐ6 1ι9ΒΓ6ΓκΙ8 ΙΐΑρϋζ8η4ί8 (Ιίβοί- 
ΒΙΙ5, ςυίρρβ ςαβ οίο ίηβίρίηιιΐ, €ιιιν «μ «νκμ €αΓ- 
<λ^β«ι £οηΜΐιΐ8ΜΗΐ ΚαΙέηά. &ρΐ#ιη^π< 9ρί$€ορί 
ρΙητΜίί €9 ρτοΗΗάα Α[Ηζα^ ΝηηΜα^ ΜαηηίαΗΐα^ 
ρΓ«ι^2^ι^η. «ι Λίοίοηί^ ρτω$€ηί€ ίίϊαιη ρΐ€ίίΐ$ ηιαχίηα 
ρατα^ 6ΐ€. Εχ ΑΓγϊϊι 'ή\» ρΓθοοιΐ8υΐ8Γί ι1ιι;β ρο6ΐ6λ 
ρΓονιιίοΜΒ ιΐί γυΐΜ6 •ιιηΐ« Β^κ866ΐΐ8« 61 ΤήροϋΙΑΟΑ ; 
ΐ]υ;ΐΓυυι ίϋ» Β^τχαοιυηι» Ιΐ£6 Τήρυΐίπι ιιιοίΓΟροΙίηι 
Ιιιΐιυίι. Οιιόβ φΐίιιαπυβ ΑίηοΑίΐϋΓυιιι ρτον'ιιΐΰίαΓΟίη 
ηυπιΟΓυε 6ΐιΐ6Γ8ίΙ, α άΙτο Αυβυ8ΐΗΐο ιη6ΐηθΓαΐυ8: 
$ακ£ΐίιιι*Μΐ• (ταΐτ'ώνΛ αίηνΛ €θΙΐ€§ΐ$ ρ€Τ νηΐΌϋηαΐΛ 
ΑίηοΛΜ , ίΐ0€ ηΙ, ρέτ ρτονί>ιΗαυ% «ΟΜχη/σΓβιιι, Λχ- 

■ίιΐΜΜ, ΑίαΜΓίίοχίιιιη, %8β£βιιαιη, «Ι ΤτίροΙίηΰΟΗ» 

1(1(81». Αο^• ίιι Ρ88ΐ, χχχ\ι. Μ^ιυΓίΐοηία 6ΐί8ΐιι ίιι ρΙΙυΓ; ΡΙαΰΜί, χι Λαηηίαηχα 8αι(έή$ΐ$^Ηί ραΐέΐΐ- 
ύχα$ ρ8η€9ϊ ϋΐνί88 6»1, υΐ 6χ Ο. Οχρπλίιο οοΙΙι^ί• Β /ανίΐ, ρήιηαίβιη ρτονίηάω Λχηιί(<ιντ, €Χ *ΰΗ]Η$ οιϋΗ οηιη68 ρΓοτιηοι» Γ666η66πΐιΐΓ, ΜαυπίΒοί» $ΐϋΓ6η«ί8 
8θΙίυ8 61 ΟηββΗβηβΙβ ίοοΐ» β8ΐ η>6ηΐίο. δΐιϊΓβπΜβ 
ιαΐ6πι Μ8ΐΐΓίΐ8η{8 6 ΝιιιηΜίχ (Ιίοίηοΐχ 681; 6ΐι]υ8 

Γ6ί Γ8ΐΙθη6αΐ 6 ΡΐΙΗϊΟρίΟ ΟΟΐΙί^βΓΟ 681, <Ιί€6ηΙ<} : 

ΜαΗΤΗΗΙ, ροκ^χβιχ € /ΥχιχΜία ιαρσΓβΙί, ϊβ(η9^€ηΙ€$ 
ΖεΰΜ νβ9ίοη€ΐη ρϋίβηίηί^ ^χατ ηρτα Νΐοηΐ«ιιι Λκγο- 
^ιxΜ €$1, αά ΜαηΗίαηίαΜ ρ^ΐιχβχε, ΒίϋβΜ μ^. 
ΐτσροϋΜ Αα^χι, Αοιηβηοπιικ ίηφίήο Μ^αίαηαηι : 
Μαηήίαηία 9€τοαΙί€ΓίΗ9 €«ιαΐΜ εαρηί βιΐ• Ρροοορ. 
Ώ€ ΒΰΙΙ, ΥαηάαΙ, 1ί5. ιι. Ηίιιο ίη ρπη86ηΐί οαηουβ 
εοηο6ριί8 ν6Γΐ)ί8 8$86ΓίΐυΓ, ΜηυηίαηίΗΠΐ δίΐϊΓΰηβϋΐη 
6 ρππΐ8ΐί8 Νιιπιίώ» ρΓονίηεί» οοΒίυ, ίϋ 68ΐ βτιιοϋο 
8υΙ> 60 1ΐ3ΐ)ίΐ8, $6ραΓ8ΐ8ηι ίυί88β• Οαοπϋο 88ηβ 
18141 86ρ8Γ8ΐίο ρππιο Γαοο 68ΐ, ηοικίιιιη ( υηβίαι ; 
86(1 ςυχιιϋοουιιςυβ 68 ίυεηκ, Ιιοο οαιιοιιο 8 8τιΐο<1ο 

8ΐίςυ8 8ϋΐ6Γί0ΓΪ ρΓίυ8 €0081111118 νί(ΐ6ΐΗΓ, 61 .1 

£Γ3Β86ηΐί (Ιβηιυηι οοηΟπηλίο βδΐ. (Ι^ηοη 8«ΐ6ηι ίη 
811118 Οίοιιν^ξΐ Ειίναί ΰοϋοοΓιοιιβ Ιιί8 νεΓίΜβ οοιιοί• ηΐιΐί ιϋ€Ρηΐ« : 8€ά ηΗοηίαη Ιαΐία» /αεα 0$ί ηυατα 
ρτοήηάα (ρΓθ€οιΐ8(ΐΐ8Π8}, Αα6«ι ^χιηι ΝκΐΜάίαιη^ 91 
ΗητίΐβηΐΛ$ άϋΛΛ βί8ί ΰοΗατβηΐΜ, ^γρΓίβη. 6ρ. 4ί> 
8(1 6«λ€η6ΐίιιηι• Βα (1υ« Μ^υπίΑοίβ (ΙίεϋΒ βιιηΐ ; 
ίΙΐ3 ςηί<1βηι Τιη^ΐΐαοχ, Ι黀 0Η:88Γί6ΐΐ8ί8 : ςυβ (Ιΐνί- 
510 1 ΟΐιηιΙϊο Ι8€ΐα 681» υΐ ϋιο 1η8 νβΓΐ)ί8 ΐ6!»ΐ8ΐαΓ : 
αηάηΛ Μβατα άίνίΒϋ ίη ίο$ ςνί αά Τιη^ΐη^ εί 
981 αέ 0«8αΓ«απι, ηηάΰ €ί ηοΜίηα ηαύ€ηι, ύί <<νο« 
^81 αιηίίϊ^ια ρτΰερο$ΐ{ί9 βο» ρηηιύϋ. Οιο. Ι. ι<χ. 
Υΐίηιιιι Μαυήΐχηίχ ίΐΐχ Τίιιςίΐ8ΐΐ8 ({υϊικιυο 8ΐίΐ8 Ιϋ• 
ιρνιί^Γυιιι» ρΓονίηεϋ8 8ηιιοΧ8 οβί» υΐ οΙιδΰΓνχνΐι 
ΚυΓοο; ςηο ί^αηηι 68(, ηΙ ίΐΐ8 ίη €ίνί1ίϋιΐ8 «(|υ6 

1€ 8ε6ΐ68ί88ϋα8 ΑίΠ€« ΟρβΟί^ΐΙίΐβΓ 8ίθ <Ι 16(96 |Ι6• 

$€Γΐρΐϊοηίϋυ8 οιηίΐΐαΐαΓ; 6ΐ Μ8ηΗΐα»ί8 8ίΐΐΓ«;η8ΐ8 
«]ΐΐ6 Ιθ€ο 8υΙΐ)8ΐίΐυΐ8 8Η• Ιΐηϋο ρ6Γ οηιιΐ6ΐη ΑΓΓΪοαηι 

ίΐΐϋΐυ ΚυΓυβ €6Χ ί8€ΐ88 6886 ρΓ0ν1ΐΙ6ί88 8ΙΙΙΙΟΐ8νΐΙ, 
1183: €148111 85 60 810 Γ6061Ι86ηΙηΓ» ίρ88, υΙ»ί €8Γ- 

ϋ)ϋ((ο 681, ΡΓοοοηεοΙχηβ, ίϊαηιίιΐία, Βγχβείηιη, Ίη• 
Μ)», €ΐ ιΐυβ Μ8ηήΐηη1«» Ιιοο 68ΐ» 8ίΐ)Γ6η8ί8 6ΐ €Η)Η$ 

ε^ραηΚΜΓ, χι «χημ Ηαόβαί ρήηιαίίΜ ; ί/η^ιη, €οη* 
ί€9ΐΐί€ΐιύ(τΗ$ οηιηίΰΗ$ ρηΊηαΙίάχι ρτοηηάατΗη Α(ή• 
«αηβΓΧίη, ίκΐ οηιηίΐίΐα €ρί$€ορη^ ρτορίετ /οιι^ίησκΗ 
ίααηι Ηαίίηε ρίΤΜή$Λ βα. Ρποιβ μαη ο^ιιοιιιβ 
0πβ06 816 νβΠίίϋΐ• : Ήρεσβν, ίνα Μαυριτανία Πτί- 
φένσης, ώς {τησβ, τδν πρωτεύοντα τί;ς Νουμιδικής 
χωράς, ήιτινο^' έχ της συνόδου χεχώρισται , ίδιον 
ΕχΠ πρωτεύοντα. Εΐ ςυίϋβηι ίη οιιΐιιϋιυβ Ιαιίηί» 
60(Ιί€ϋ)υ8 ρθ8ΐ ροΛίαΙανίί^ ίιι Οίφοίβ ρο8ΐ {|τησε, 
εοίΗΐΗΧ 8ί6 ίΗΐ6Γ86πΐιΐΓ, €100(1 ηιαίΐϋΐο οχρυπ^ί. 
Ναοί ρήΜαί€ίη ρτονίηάω Ν^ιΜίοβ 8ιΙ 8ΐίιιιη ηυΙ- 
Ιυιη Γ6ΐ6Γη ροΐ68ΐ .τΐιυηι ρΓκίβΓ ροίΐηίΛνϋ: υΐ 

860808 6ίΐηθ(ιί8 8|1, ρΓ0νίΐΙ€ί3ϋ1 1181111 Ι8ΐΐί»ΙΗ 8ίΐ1-. 

Γ6η86ηι ΜιιηιίιΙυΒ ρηιοαιοπ) ρο8ΐυΐ38$6, οΐ 8υηιη 
Ιΐ8(ΐ6Γ6ΐ ρηπΐ8ΐ6ΐο <;1 Νϋιιιίϋΐφ (ϋιιΐί(ΐ8 ηοη 8υΚ)6886ΐ ; 
<|υοϋ, 8 ρπηΐ8ΐβ Νοηιίιΐΐα! ρηυ8 εοηοι^ββυιη ιη ρΓ•«• 
86ηΐί οαποηε 8|) οιηοϋ>08 ΑίποΑΟΑΓυιη ρΓοτίηοία- 

ΓΗΟΙ ρΓίηΐ8ΐί1>«Ι8 ΟΟηΙίΓΟΜίΐΙΙ . 99 ΤΗΕΟΟ. ΒΑίδΑΜΟΝ 100 Νοη 6ηΐ 6α5 Νυηιί<ϋε» Γβ|;ϊοηΐ8 ρΗιοβίβ 61 'ΜλυΗ• 
Ι&ηΐλ διΐΙρ{ΐ6ΊίΙέΐ8» ςυΐ2 ρΓΟουΙ «6 6> ρ€€ΐ• δβιΙ 6( 
Ιΐιιιβ ρτονίηοίΦ •υιϊηιι ρηπίλί^ηι Ιι2ιΙ>6Γ6 §ΑΐΙβ(ί(6πι 
€οηΰβι1ίΐαΓ• 

ΟΧΝΟίΜ ΧΠΙΙ. 
ι 5Ι'ςοΐ9 οΐβί^ΐεοι 5Γ()ιη6!υΓ, (Ι6))6( ιϋιηοηβτΙ, ιιΐ 
€ Β6ΓΥ6( (ΙβΟΓβίΑ; 61 ιι( ιποΓίηόηιιη όοΓροπΒυβ 
€ 6ΐιοΙϊΐιιΐ8ΐί» ηοη ββΐιΐΓ, ηβο 1)3ρϋ8ΐηιΐ8• Ει υι 
• 8ΐή|;οΠ8 ιηηίΒ ίΐι οιηηίΐιυβ ρΓονΙηείίβ 8(1 8γιιο• 
€ άνιηΊιιβΐΓοροΗΐ8ηί «οητβηιαηΐ. • 

ΒΑI^δ. 6( ΖΟΜΑΒ. Ουβιΐάο 0Γ<ίίη8(ΐΐΓ βρίλοοραβ 
8υΐ €ΐ«Γί6<ΐ8 (ρβΓ ΰΊβπύιιπι Μΐβιιι ΙιΙο ρι%ίΙΐ7^ ^' μ«τ* αύτου τ&μδνΐτ(ς &να9?ροφήν. Οδχ ίατη ύπλ 
τ6ν ιτ/^τευοντα της Νουμιδιχης χώρας χα\ ί^ Μαυ• 
ριτανία Σιτίφένσης , 5ιά τ6 πό^^ω ταύτην χ«Τβ9αι * 
4Μλ* 4ρχΐ8ρία Ιδιον ηρωτβύοντα χα\ ή ΪΊζχρχΙα α&τη 
Ιχκιν Ιπετράπη 

ΚΑΝΟΝ ΠΓ 
€ Έάν τις χληριχ^ (17) * χβιροτονηται « όψβίΛη 
€ προμιμνήφχ69θαι τους βρους φυλάττβίν ' χα\ Γν« 
ι τοΙς φώμαοι των άιιο6αη^ντιύν β&χαρκστία μΙ| 
€ δ(δώται, μηδέ βάπτισμα. ΚαΙ (να χαθ* Ιχαστον 
ι Ινιαυτ^ν 8!ς ηάσας τάς επαρχίας πρδς συνοδον 
ι οΐ μητροπολϊται συνέρχωνται. > 
ΒΑΑΣ• χα\ ΖΟΝΑΡ. 'Οτβ χειροτονείται Ι1((αχοπος 
ή χληριχλς (χληριχλν δλ ένναυθα πρεαβΰτερον χα\ 
<Ιί8«οϊ)υ8 β8(1ηΜΐ]26η<!η8 : ϋ «ηίπι ρΓΟρΓίβ ογοΙ- Β διάχονον νοητέον* οίτοιγάρ χυρ (ως χειροτονούνται. η^^ϋΐιΐΓ, βΐϋ 8όΤι €υ6ΐΐ8ΐτίΐ(Ι» εόιηιηύηϊοΒηΐ)» οροΓ- 
ΐθ^9 ΙΐΜ|ΐιΐ€9 6θ8^(ΙηιοηοΓΐ» ^ι<Iβ^^€ι^ ββητβηΐ. Ββ• 
6Γ6ΐ• -811(61119 ν6ΐ ϋάϋλ βιι&(ίηΐ8ΐ'6 ο|)οη6ΐ, 'ςυ» 
86ί1ίΰ6( 8 88ΐΙ6ϋ8 «ρθ8ΐοϋ8 "^61 Ρ8ΐη5υ8 8ΐ8ΐα(α 
8αη^ ν6ΐ 6ίίηόη68, νβΐ ροΐιϊΐ8'ιιΐΓοιηςυ6• Ει ηβ 

ΐηοΠίί'» '60ΓρθηΙ)1Ι8 (ΙβΙύΓ 606ΐΐ8ΐ^8ΐί8 8ΐν6 ι>8ηοΐ3 

<1οιΐ8 : Ιιοο 6ηίπι 06ί>8ΐ. ΟιιοιΙ 6ΐί8ΐη €8ηοη 85 β^- 
ηο<1ί ΐ]08Β (ΙίοίΐυΓ 86Χ(8 ίη ΤηιΠο ρΓ6ΐηΙ)υίΙ• 56(1 

η6ςΗ6'Ι)8ρΐίΖ6ΙΙΙ(λΓ ΐηίοηΐΐί. Ν8ηΐ ΙΐΐΟβ 6ΐί8ΠΙ ί86ΐιηιι 

681 , ηοιίηιιΐϋε ΐ|Ηΐ(ΐ6ΐιι 8ΐιο9 ιηοΓίιιόδ 1>&ρΐίζ8η(ϊ1>ιΐ8 , 
(|ΐιΙΙιυ8<}9ηι ν6Γ0 6ΐί8ΐη αΓιοβ ρΓο πιοΗυι». 1ί8» ςυί 
Η«6 β^βΐΜηΙ, ν6νΙ>8 ΐη8|^ί ΡλΐιΓι Ερΐ8ΐο1» »(Ι €ο* 
ηηΐΗίοβ 8ίΓβΓ6ΐιΐίΙ>υ8, φι» (1ί6ΐιηΐ : Ναη ί^αιά (α» 
€%€ηί (ΐύί^αψϋζαηΐντρνοηιοηΜηί 8ί οηηιηο ναοΓ^ιιί χα\ οΐίτοι μόνοι μεταδιδόααι της εΰχαρίατίας)» δέον, 
φησ\ν, ύπομιμνήσχβσΟαι αύτδν τους δρους φυΐάτ• 
τειν. *Ορους δέ !) τους της πίστεως ΰποληπτίον, 
τους παρ3ΐ των άγ{ων Αποστόλων χα\ των Πατέρ»ν 
όρισΟέντας, ή το^ς χανόνας, μαΟΐλόν δλ χα\ άμφό• 
τερα. ΚαΙ ίνα μή νεχροίς σώμασι διδωται Ευχαρι- 
στία , ήγουν &για δώρα * Ιπράττετο γάρ τούτο * δ 
Χα\ ό πγ' χαν. της λεγομένης ς-' σΟνόδου της 1ν 
τφ Τρούλλφ έχώλυσεν. *Αλλά μηδέ βαπτίζωνται τε- 
λευΊήσαντες• Κα\ τούτο γ&ρ Ιγίνετο * τινών μίν 
αυτούς νεχροϋ; βαπτιζόντων, τινών δέ χα\ Αλλους 
υπέρ τών νεχρών • τών τούτο ποιοϋντων τά (5ήματ9 
προβαλλομένων της πρ^ς Κορινθίους Επιστολής του 
μεγάλου Παύλου, τά λέγοντα * ^Ελβϊ τι Λοιι/^σουσιτ ηοητ€ηυτ9ηηί^^Ι^\φίνΑ€ύάηίί»9ϊρύχαηΐητρτθίΛον^^ οΐ βοΛΤίζόμετοι ύχέρ τώίτ γεχρωτ; βΐ δΛωςτβ^ ΐιιίε** } Ουί 8αΐ6ΐη Ιιεκο 8ίΓ6Γ6ΐηιηΙ,6ΐ ηιοηοο8 ΐΜρΐΐζβ- 
1>αιιΐ, 8ρό8ΐοΙίοοηιη ν6Γΐ>οηιιη εβηίβηΐίαιη ηοηΓβόΙβ 
οιρ'ΐΰΙίΒηΐ. Νβςιιβ 6οίηι Αρο5ΐοΙυ8 (ΙίοΚ ΐΜ|ΐιί98Γΐ 
ιηοΓ(υΐ89, ^61 «ΙΙοε ρΓΟ ΠΠε ; 86(1 ςΰίβ, ςηί Ιιαρϋ- 
ζ8ΐιΙυΓ, νίιη ηο8ΐΗ ιη^ειβηί (ϋ866ηΚ689 βυπι αΐιίβ 
πιΟΓίυοηιιη ςυοςυβ Γ68ΐΐΓΓ6€(ίοη6θΐ 8ρ6ΓαΓ6 (Ιο- 
€6ΐι1υΓ, 6ΐ (1βπΐ6Γ8ίοηβπι ίϋ Ιβνλοηιαι ιηοΓ(6ΐιι 8Ι- 

βηΙΓΐ68Γ6, ί68υΓΓ66ΐίθη6ΐη ΓαΓ8υ8 ρ6Γ 6ΐη6Γ8ίοη6ΐη 

08(6ηιϋ ; άιαϊ Αρο8ΐοΙιΐ8 Ιί8 ςαΙ ϋ« Γ68ϋΐτο€ϋοη6 
*•Ι€θΓ. XV. «9. ΜροΙ ούχ έγείροηαι^ τΐ καϊ βαχτίζοττέίί ϋΛέρ 
τώκ τέχρωτ; ΟΕ δέ ταΟτα προβαλλόμενοι, ΧαΙ βα* 
πτίζοντες τους νεχρους, ού χαλώς Ιξελαμβάνοντο 
τών Αποστολικών ]&ημάτων τήν Ιννοιαν• Ού γΑρ 
βαπτίζεσθαι τους Ατιοβανόντας δ ^Απόστολος λέγει, 
ή Αλλονς Αντ' έχείνων * Αλλ* έπε\ οΐ βαπτιζόμενοι, 
μανθ Αγοντες του χαθ* ήμΑς μυστηρίου τήν δύναμιν, 
μετΑ τών Αλλων χαΥ ΑνΑστασιν νεχρών έλπίζειν βι- 
δΑσχονται, χα\ τήν έν τ{ χολυμβήθρ^ χατΑδυσιν τίν 6ύίΙΙ. Β6Τ6Γ6β;ϋ ησίφ. 
(Μ) Έάν τΐζ χΛηριχός, ΡηΜβηε Ιιί6 θ8ηοη ηΙ- 1> ι ρ6Γηί€ί6ΐιι ρΤβΙιίυιη βεκρβ ν6(6Γ896ΐιηΙ, 8ίιΐ|[θΗα 

:ι «ι:..^ — . •:...ι..- .-:. ..: ^ ςΐΐίΙ>|Ι8(||Ιβ βΟπίβ ΟΟΠΟΐΙΙυΐη. 6θην006ΐυΓ, 8(1 ^110(1 

ι οπίΥιββ ρΓΟτΙηοΙ», ςυ» ρηιιΐ88 86(168 ΙιβΙιβιιΐ, (Ιο 
« οοηάΐϋβ 8υί8 Ιιίηο8, «αΐ ςυζηίοε (ΐ6Γ6{6ηηΐ, 

€ 6ρί8€0ρ08 16^108 ϋΐίΠβηΙ, υΐ 6θη{{Γ69«10 60ΙΙ- 

4 ν6ΐι1υ, ρΐ6ηλρο8βί(6ε8β &υ€ΐοπΐΑ8. 9 

Ηηη6 6γ386| 8θΙιο1ί85ΐ68 Ιη ΙΓ68 (ΙΙείΓίΙ^υυηΙ 68- 
ηοηββ ; έΐ ΙιΙίιιιη ςιιοςυβ 6χ ίρβο ΙίΐυΙο ρΓ9Βΐηίβ8ο 
6«η8ΐίΐαυηΐ, ςυβιη 8θ1ϋηι (ΙυοιΙβιτίοοβίίηικη 8μ^^1• 
Ι8ηΐ, 8υΙ) ςϋο ηοιηΐηβ 8 Β8ΐ8αιηοη6 τΰβροηβΐε βΑ 
Μ»Γ€ηηι ΑΙοζΑηάπηυιη 61181(ΙΓ : υ(>ΐ 6Χ βο οοΙ1ί|;ίι, 
ρ(Βη88 8ΐ) 118 6χίβ6η<ΐΑ8 6886, ςοΐ Π 0Γΐυ08 υ»- 

{;υ6ηΐο ΑβΙίηίυηΐ. Ρθ3ΐ νβΓίι» 6ηίιη 1ιυ]υ8 €Αηοηία 
8ΐΐ(ΐ8ΐ8, Λάάίί. .01 γουν δι^^ μι/ρου χρίονιες τους 
τελευτώντας Ιερείς χα\ Αρχιερείς, ή έτερους τινΑς, 
χα\ ούτως ένταφιΑ(οντες, μεγΑληςεΙσΙ χολάσειβς 
Αξιοι, ή ώς χαταγινώσχοντες τών βαπτιζόντων δρθο• 
δόξων αΰτοΰςι ή (ίις μή πληροφορίαν Ιχοντες έντελη. 
τοΙς όρθοδόξοις είναι τούτους χοινωνους, χα\ πρ6 
χαταχρίσεοις χαταχρίνοντες. Β&18. Γ68ρ• 8Α ϋαΓά 
ίηΐ6ΓΓ0{. 32. ΙιΊΙ βΓιοΑ 6ΒΙ, ηυαπι Γιΐυΐυε ιπιπη ββςυβηΐίικη 
€8ηοηυπι. ΕιιίιητΰΓΟ (1ιιθ(ΐ6νΊ668ίιηυ8 Ιιυ]υ8 6θη- 
ειΓιί 68ηοη ίη €θΙΐ6€ΐίοη6 ΟΙοηγ8Ϊ8η8 Ιιίε νβΓίιίβ 
βοηβίρίΐϋΓ: 

5ί η*α έΐβτίϋηί ότάίηαΐΗν^ ιηοη^Η Μεΐ ϋοηϋίίηία 

ΒΡτνατΒ ; ϋ «Ι €οτροΓ'ών$ ά€{ηη€ΐοτΗηί «α^Αα- 

ηεϋα ηοη άβΐΗτ^ η€ϋ 6αρΙίε}ηα; €ί »Ι ρβτ είη- 

ρκίοε αηιιοι ρ0τ οιηιι^ε ρτονίΜία$ αά. ΰοηοΗΐΜηι 

ηΐ€ίηφ»ίίΐαηί Γοην^ηίαΙιΐΓ• 

€ Ιΐ6ΐη ρΐ8€υίΐ υΐ οΓΑίηαΙίε βρΊεΰορίε ν6ΐ 6ΐ6Γλ6ί8 

€ ρπιιε «έ οπ1ίη&ΐοπ1)υ8 βυίβ ρΐ86ίΐ8 οοηοΊΙίοΓυβη 

« 8υΓΊΚ)α8 6οηιιηΊηου1θ6ηΐυΓ ; 06 86 8ΐίςιιί^ οοηίπι 

ι €οη8ΐίΐυΐ8 €οηο11ϋ Γ66ί886 ρωηΐΐββηΐ. 1ΐ6ΐη ρΐ86ΐιί( 

« III 6θΓροΓίΙ>υ& (ΐ6Γαη6ΐ0Γυπι βυ€^8η8ΐΐ8 ηοη (16- 

• ίϋΓ. δεπρΗιηι 6βΐ 6ΐιίιη : Α6(^ρίΐ6 61 6(ϋΐθ ((»(1&- 

'< >6Γ8 8υΐ6ΐη η^ λ06ΐρ6Γ6 ρ088ΙΐηΙ, 066 6(ΐ6Γ6)« 

• £106 ]8ΠΙ ΙΟΟΓίΐΙΟε 110101068 ΐΗΐρΐ1ζ8η ίβοίλΐ 
ι ρΓ68ΐ)7ΐ6ΓΟΓυΐΟ ί{η8ν*Ι8. ΡγΟ ςΐΙ8 Γ6 οοοβΓπιαη• 

€ αοη «81 ίη ΙιβοβγηοΑο, ιιΐ 866υηΑυιη Νί6β08 

« 8Ι8ΐυΐ8, ρΓ0ρΐ6Γ €811888 «0616818811088, ςΟΧ 8Α ϊβΐ 1Ν ΟΑΝ. XIX ΟΟΝα ΟΑΒΤΗΑΟ. |02 

««Μην «#ρι^λ«Ην, τήν δ* &ν«(ηαβιν άύΟΐ( 8«4 Α (1(ι»»ίΛΐ>»ιι»: «ί Ηοηβ$ί ταιαταιήοί φηά {αφηί οκί ιτρδ( το{»ς άμφιβαλόντας ικρ\ τής άναβττάίίβως οτι, 

ί/ /ιή Ατάστασίς έστι , τ/ Μαΐί^σουαν οΐ βαχτι•^ 

Ομετοι έ»*\Χχϋίι ψοΰ^άταίηήταί ζΌϋς νεαρούς ; 

Κβϊ τΐ βαπτίζονται^ &ς χροσδοκώττύς νεκρών 

άναζύωσίν ; Δο<π6ν ματβκοπονουβιν οΐ βακτιζ^μβ- 

^ι, ιί|[• ΐΛρ\ τικ άναστάηΐικ άμφιβάλλονσι, £ιά 

μέν του (ΙαπτίζβτΟαι χα\ χαταίύβσΟαι «Ι; τ6 της 

ΜλυμβήΟρας 6^ρ 3μ\ ;&ναΕβύβ«6α( 'τ^ν θάνατον 

χαΐ φ Ανά<ιτα9κν «ατβτγγέλλοντ^ς, ^ι' ^&ν β& λ^γου- 

«ν άιη<ίτοΰντβς «0*8. Τφ μέν οϋν ΆιιοίίτΛψ οδτως 

ιΓρητκι ταύτα. 01 βΙ μή συνιέντις τήν δύναμιν των 

^{ΐάτ«»ν ή τους νιχρο6ς &βά«τι(«ν, ή £^λους ύπίρ 

τδν νβχρων • β μή γ(ν<(ΐ€αι δ χανών διορίζεται. 

ΙΙαΙ συνοδον τους Ικιακδκοος χατ' ένιαυτδν «λεΰες 

«κ(?ν• το^το χαΐ Αλων βυν^δ(ι»ν διαταζαμένων χαΐ ΕπμιΙά ^Β^ίίΜΐιΐϋΓ αι $Χίρ€€ίαηίέ9 Τ€ηίηΓ€ίίοήέηι 
ίηαΠύοτηιηΤ Ο^Ιηΰβρβ ^^^ιβ|^8 ΐ3ΐ)οηηκ ςυί 1)Αρΐί. 
ΐληίΟΓ, «ί (Ι6 ΓθβΟΓΓβεΐίοηβ <1υ])ίΐ3ηΐ ; ουίη 60 ςιιοά 
Ι>&ρΐ!ζ3ΐιΐθΓ βΐ Ιη Α(|η&ιη ]Αν&€Η Ιΐιΐιη6Γ|[ΐΐιι«υΓ 61 
βιΐΐ6Γ^ηΐ» ιηοπβπι 6( Γβ&οπ^βϋοηβιη βηάυηΐίβαΐββ» 
ρ6Γ<Ββςιι» ^ίοοηΐ βί ϋοη €ΐτ6<ΐ8ΐιτ. Ηχο €Γ|^ο »{ι 
Αρο<!ο1ο ά\€ΪΛ βαηΙ. Οηί ϋΐιΐβιη νβΓίιΟΓαιη νίιη ιιοη 
ΙηΐβΙΠι^βΐΜηι, 'νβΙ ΐΑοΐ-<υθ8 1)ΐφΗχΐιΙ)3ηι, νβΙ Ιιΐΐοβ 
ρΓΟ ιηοηΐιΐβ : <}υοι1 ποη Οβτι βΙΜίΗΐ ΰαιιοη. ΕΙ 
6ρΐΜορσ8 Βΐη^ηΐίβ «ηηΐβ β^Γί^οιΙοπι ί:ί€βΓ« ]οΙΐ6ΐ : 
εαΐη 2ΐί» &ηΐθ Ιι&ηο Β/ηοιΙιηη β( ροβΐ 6^ιη Ιίοβ 
εΐιιΐυβηηΐ. Ιλ^^ 8βχΐ»Ί^^ιιο6Ι €«ηοηβ8'8, 85« 
ΒληοΐΟΓϋπι &ρο8ΐοΙθΓϋΐη 37» ΜοΦίι» ΐροϋί 5, 
ΑηΐιοεΙΐ6η3β 20, 6ΐι&ΐ€β4ΐΜβη$ί8 19, €1 Νίο«η» 

560011(1» 6. «ρ6 ταντης^της σννόδοο χα\ μ•τ^ ταΰτην. ^ΑνάγνωΟι της ς' σϋν($δου κανόνα η', Λη', τδν^άγίων *ΐεοστόλών 
λΤ, της έν ΝλχιΙ^ αονέδονε', της &ν *Αντιθχβ{^ χ, τή; έν Χαλχηδόη ι6', χαΐ •<ής έν Νχιτ^α ρ, ς*. ΚΑΝΟΝ 16". 

'ΟμοΙω; ήρισεν (18), ΰατβ γειρ<«ονουμένου Ιπι- 

€ βχόκου 1} χληριχου,-ιιρότιρον άπλ των χειρο- 

I τονούντων α&το«ς«ο« δίδογμένα ταΖς συνό^οις εΙς 

• τάζ άχοΑς «ύτι^ν έντ(Οεαθαι * Γνα μή ποιοΟντες 

€ χατ& τ^ν δρον της 9ονδ^υ μβταμεληθώσιν. ι 

ΑΑΑΣ•'Κα\ Λτ^ς 6 χανών -καρομοίως διορέζιται 

γονς χειροτονουμίνους διδάαχε<τ0αι τά ηαρλ των 

&Τ^ II«τ^ρ6»ν όροΗτηΟέντα, 'Χοί\ ΐΓρο«τ(θη(ην δτι 

μιταμεληΟήοο-νται οΐ ο&τω μή ^Μυντες• Ποίον δέ 

(ηι τ^ είδος νου μβταμέλου χαΐή έντευδεν εόθΰνη, 

(χ μλν του χανδνος ο^ Άναφαίνε^ι. Νομίζω δ& 

ότι, ϊίη μή Αχρίβή χατάληψιν δχωοιν οΐτοι των 

Ιογρατιχων δρων χα\ των χανονιχών ιηραγγελι&ν, 

χαΐ ή διδάαχοννας ή άηοφαινδμενοι, (χτραηώην έχ Β ΟΑΝΟΝ XIX. 

€ 5ιιηΗΙ(6Γ ρΙ^οαίί, ύΓ, €οιη οη1ηι&{ύΓ 6ρ28<*ορ(ΐ9 
€ Τ6ΐ €ΐθΓί€ΐΐ8, ρΗυ8*8Β οπΙίη&ΐοΗΗυβ βιιίε βγηο• 
ι «ΙοΓΗΟι ρΙ«6ίΙ« οοΓαιη ιοΗΙΐϋε ΙηιΙϋΐίυΓ : αι ε! 

€ θΧ Β^ηοάί (Ι60Γ610 000 8(ΙΙ0Ι, 608 ρ€Βη1ΐ68ΐ^ 

ΒΑΙ^δ. Ηίο ςοοίΐ|θ6 6λθοη 8ΐαι{Ηΐ6Γ θβ6βπι!ι, ογ- 

<ϋθ8(08 ΐΙθ66Γί 4υ»^'«8η6ΐί8 Ρ8ΐΗ1^ϋ9^ί6^Γ6Ι» βΟΥΐΙ, 

6( «^Ιαΐ, φιοϋ 608 ρ4ΐίηίΐ6ΐ)ίΐ ςαίηοο 816 «^ήι. 
Ουο<] 8ί( βυ(6ΐη βοπιπι ροΒπίίβηϋ» ι^βηοε, βΐ ιριχ- 

ΟΜΟ 60ίΓ6€ϋθ, 6Χ 6310006 φΐίΐΙ^ΐΟ η^Ο ΐρρΊΐΓβΙ. 

ΕχιείΙηο •οΐ6ηι, ςυοιΐ ηίεΙ ϋ «Ιοιρηίΐλΐίβοπίηι 46«γ6• 
Ιοηιπι 61 6&ηοοΐ€θΗιη) ρΓβΒοβρίοηιιη ιιοβαή^η 

6ΟΐηρΓ6ΐΐ608ΐ006αΐ ' 1ΐϋ>06Ηΐ[)Ι, 61 ^ άθ66ηΐ68, ^1 

86ηΐ6οϋ8πι ευνο ρΓοοοηϋ8οΐ68, • ηαζ 61 η%\Λ της ε6θε(ας χα\ βασιλιχης δδύϋ «ρδς διδαοχαΧας ^ νίο ΒΐΙ ίοιρίλε 61 οοη ο•ηοαΐ6<8 86ΐΐΙβθϋ88 <1βα6χ6• ΑοιδιΙς μ\ ΑχοΝθν£ατοος Αηοφάαεις , κανονικώς 
Μδηρεδ^βοιτται, χάΐ8{ς οδδΐν Ανύαιμον Ιοται αΟτοΙς 
δ μετάμείης• 'ΑνάγνίΜον χαΐ ^βάπαρ* ήμων γροφέντα 
κΙς «δν ιι* χαιι^οα «ερ\ Α»ανον(στων Αποφάσεων• 

'ΕΗρα έρμφτεία 
Ίϊς Ιειχιν» ι&9ΐδ του ηβρδντος χανόνος δτυπώδη 
Η έξ άνΑγχιις ^^ ^μέλλοντας χειροτονείοδαι αρχι- 
ερείς ^ράψζο^αι η^ της χειροτονίας εΙς τδν χώ• 
διχα του χειροτονοΰντος αδτδν τδ της ι:(βτεως &γιον 
οΰμβολον, χα\ τά λ•η*κά θεία δόγματα. Είδον γάρ 
ίρχιιρέα μέγα χινδυνεΰοαντα, διά τδ |&ή έγγράψα- 
εδαι συντετηρημένως Να\ χατά τήν βυνήδειαν. Τδ Ηηΐ, 68000166 ιΙοροηβιιΙοΓ, 61 οίΐιϋ οΙε ροοιιΗβΐι* 
ΙΙι ρΓοάβπΙ• Ι«6{6 6ΐ ςο0Β α όοΐιιε '8^Ηρΐ8 ευηΐ Ια 

45 600006 <)6 ΙΟΟίΟηΚίίβ 000 6Α00Ι1{6|8• 

Α ρηΜοοϋ, ιιί ^βπ8ΐηιϋ6 681, αιοοοο Α>ηοα Ιο• 
ΐΓοϋοεία 681, οΐ ιηΐΙβΜ, 40ί θηΙΙο8θ(Ηΐ8 681, ηο- 

66888Γΐθ 80(6 ΟΠϋΟίϋΟΟΟΟΙ 10 60(ϋ66 6]α8, ςΐΐΙ 

οη11θ8ΐ 6υηΐ| βοοοίοαι β(ΐ6ΐ δ^οιΜοιο, 61 χοΠήυ^ 
ϋΐνίοο (Ιο|(Π)8ΐ» Ιη86τί58ΐ. ΥίιΙΙ 6θίπι 8οΐΐ$ΐίΐ6ΐο ιη 
πΐ8|ΐιΐιηι (ϋ8οηπΐ6ο 8<1<Ιυ€ΐοοι, 60 ςυο(Ι οοο άϋί- 

^βΟΐβΓ 61 6Χ €00806&α<11θ6 86Τΐρβ6Ηΐ• 0Ι6Η608 8.^ 

^ τους χληριχους δίδάοχεαθαι μΚ τά ΙερΑ δόγματα Ι6ΐη 8α€Γ8 (1θ({Πΐ8ΐ8 άοοοΗ ΟοοοίΰΐΑη 61 ]α8ΐο(ο 681. 
χβ»βνιχόν έση χα\ δίχαιον* δγγρήφεοβαι δε αύτβΟς ^. Ιηβ€ΓίΙ>6Γ6 ευΐοαι 1ι«ΐ6α8(ΐυ6 οοα νΜΙιοιιβ. 
μ^χρι τοΰ νϋν ούχ είδβμεν. 

2αΝΑΡ« ΤοΟς ^ιροτονοΰντας έπίβχοιιον ή κληρ*- ΖΟΝΑΚ. Ουί 8ΐ> ^ίςυο, ίοςυίΐ ΟΑποη, ορίβοορί 

ΟαΙΙΙ.ΒοτθΓβκϋ ποΙ(β. 

(18) "Ομοίως ίφεσεν. εοαίυηι 68Κ Ιιοε ενιοοο, ηοκ ά^Μιπ, %% νβτο εχα €ρί$ϋορϋ οτάΙηΛπίντ, βί α( €1101 ορίεοοραε οΠςυίδ ^61 €ΐ6η6υ8 οηΙιοοίυΓ, 
βροίίοπιαι ρίβεΐα 5ίτ6 «ιοοηβε 66€ΐ68ΐ88ΐί6ί αοΓί- 
οοιβοΓαΐΝ ιο6ηΐ660ΐυΓ• Οαοά ςοίϋοαιεβιιοΐί Αα|^υ- 
8ΐίηί, ςυΐ €θθ€ί1ίο Ηηίο ίηΐ6Γ6Πΐΐ, 80380 <]60Γ6ΐυιη 
«86, ΡοεεϊιΙοοίαε ίο Τκο 6]υ8 Τ6ΐαΙΓΐ; ιιΚιί (1β ΟΓάί- 
ηειΊοηο 6}θ8 οοοιπι οοηοαβε 8 εγοοάΐε 6<1ί<08 οοΐβ- 
^18 Ιοςο6θ8 : ^Ηοά Ια μ ίρ$σ, ίηςαίΐ, ροΜίεα βίτί ά'ιχίΐ^ α ε^η'ρείΐ, ψτορϋί σοηεϋΗ πηΐν^παΐη Νί• 
ν^ηι Ι «είΐΐχίη, φιοά }αη% οπ^ΐηαΐκε άίάΊάΐ. Νέ^ 
ηηοά εί^ί [αΟΗΜ «ιεε <ίο/ιιιΐ, α2ιϊ< βεη ψοΜι, Όηάύ 
«ιίαιχ $αί€§ίί, «τ €οηαΐΜ €0ηαίΐΜ€Τ€ίΗτ ερί«ΓΜο- 
ΓΚΜ, βδ οτάιηαίόή^η* ά€^€ή οτάϊηαηάΐΛ μΙ ογι^μφ- 
ί^$ οιοχίΜΐι• εΐαίιιία ιαΰετάοίπηί Ι» ηοΗιίαιη εεεε άε^ 
(^πηΛα. Ρθ88ί<Ι. ιο Τίΐ8 Αυ{υ$( 08ρ. 8. 103 ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙ^ΑΗΟΝ 104 

>υΙ <Ι«ΗεΙ οπΗβιηίοΓ, •1> βουβή Ια Ηι φοα ιχηο- Α χον &!, ψηνίν ό χανών, λίγιιν νοί; χ•ιροτονουμ<- » • . > 

όΟΓϋΙΒ (1«€Γ€10 06 Αϋο, 6^ ▼ί^^Β Ιη8ΐΙΐΙ16η^ ΓλίίΟΟβ, 

«Ιβςαβ €€εΐ6$ί3»ΐΊ€& ϋϋιηΙηΊ^ΐΓβΐίοιιβ »9η€ΐΐ9 ιαηι, 
βπιϋΐΓΐ (ΙιΦθηΐ, υΐ ρΓοίο<Ιβ \\\\ (οηιΓιΙαΙίοηβι Ρ)• 

ροιιιίΐβιιϋ» ΓλοΓι ρθ8ΐιηο(1αιιι ΦΟΠΜηυηΙυΓ. Οομο- 
(|ΐΐ6ΐιΐΓ βα ηΑπιςυβ» βιιιη ίάιηίδβΐ επιηίηί8« τβΐ ίη 
1ΐ3€ (ΐϋοςιιβ νίΐ8, τβΐ Ια ίοΐυΓ8 €6Γΐβ ρ<»Μ» ]α(Ν€ίο 
ίηβχοΓϋϋίΙί βχρβηϋβηΐ 

ΑΙΙΙδΤ. ι βγκίΗίοηιιη ρ1«ε{|« &υΗΙ>08 φ%, ψύ 
ι 0Γ(ϋιαιη<Ιυ• ΜΙ, ΙηευΙολΙινηΙοΓ. > 

ΟοΙ €ρΐ$€0ρΐΙ8 Τβΐ ΟΐβΠΟΙΙβ ΟΓϋϊΙΙΙΙΙΙΓ» <|η9 λ 

8γηο(Γΐ8 ιΐ6€Κΐ8 8ηιιΐ Ιη 80Γ6β ο] 08, αΐι βο (|υί Ιρ-* 
8υιη 0Γ«1πΐ8ΐ« ΐπκΙίΐΑ άβΐιβΐ Γ6€ΐρ6Γ6, (1, 8ΐΙιηοιΐ€η 

«• θΙ>86Γ?8Γ6• 

ϋΑΝΟΝ XX. " 

ι ΒίιΐιΙΙιΐβΓ ρΐαοιιίΐ, ιιΐ αιοπβηΐίυηι εθΓροΓΐΗυ8 
ι €σεΗαΗ8ΐΐ8 ηοη ιΙβΙιΐΓ. δεΗρίυιη 681 Ιβιιίιη, 
• Αοάρϋβ^ ηιαηάΗΰαίβ *' : ΙΙοΓίαοΓυηι 8υΐ6πι 
€ οοΓροΓλ ηβε «εείρεΓβ ρο68αηΐ, ηβο εοιηβάβΓε. 
€ Ει η• 608* ςαΙ ]8ΐη 8υηΐ ιηοπυί, ΙίΒρίίζΒΓΐ Γβεθ- 

« ΓίΐρΓ68ΐ)]Τΐ6Γ0ΓυΠΙ Ί($ΙΙΟΓ8ηΐί8• « 

ΒΑΙ.8• ΒυΓ8ΐΐ8 Ιιί€ εαηοη ]υ56ΐ ηοη 1>8ρΐίζ«ιπ 
ηιθΓΐαο8, 060 88εΓ8ΐη6ηΐ0Γαιη οοηιιηυηίοιιβ (1ί(;ηο8 
Ιι&Ι)βπ. ΜθΓΐεηΐ68 «υίειιι βρρεΙΙαΐ 608, ςυΐ ]8ΐα 
ηιοΓίαί 8αηΙ, ηοη ςηί πιοηϋιιηίΙΊ• ΗΙ οηίπι ηΐ8|ίΐ8 
4ΐ6ΐ>6ηΐ 8>ηεΐοπιιη α)78ΐ6Ηοπιηι νΐ8ΐίενπι 8αιη6Γ6, 
61 88εηιπι 1>•ρΐί8ηΐΗΐη ιεειρετβ, 8ί ηοη ύηί Ιορι!- 

ΖΟΝΑη. λοηαηι ϋο 6ΐΐ6ΐΐ8Η8ΐΐ3 ηιοηιι!8 ηοη Ο 
1η)ρ6Γΐί6η<]8 Ιΐ9Β€ 87ηο<1θ8 8|ΙΙ. ΟοαπινΙβ εηίπι ϋ1ι 
(Ιίεϋο, ΜοΓίεηΙίοιη, ηοη 608 ηαΐ ?11& ίηηείί 8αηΙ• 
8ΐ ρτορπαιη 6]ν8 8ΐ§ηίηεαι1οη6πι 8ρ6€ΐ68« 86ϋ ςοΙ 
]8ηι ηιοηοηΐυΓ, 8ίςιιίηε6ΐ ; Ιαπιβη ιια» βοφίηηΐιΐΓ, 
ύ» πιθΓΐυ!8 86πηοη6πι 6886 88118 «ροηβ 1η<ΙΙεΑοΐ, 
ςυί8 ίηςυΐΐ ηιοηιιΟΓυπι οοΓρΟΓΐ ηεε 8€εΙρ6Γ6 ρο8βαηΐ 
ηοο €0ηΐ6ά6Γ6. ΟαΙ νοΓο ιϋΐιυο ιιιΙ6γ τίνοδ δΐ^υηΐ, 
ςυ8πιιρί8 εοηοΐ8πΐ8ΐ8 88ΐαΐ6 6ΐί{ου8 <ΐ6θεί£ηΐί1)υ8 
8ρίΓίΐιΐ8 ΓεΙΐηςοΑίυΓ, 88ηεΐι•Γυηι ηιγ8ΐ6ΓίθΓαπι εοηι- 
ιηυηίοηο ηοη εαιιΐ ρητ8η(ϋ. ΟυΙη 1)8ριΐ8ΐηυπι ηοο« 
1106 πίΐοηιιΐ8 61 88€6Γ^ΐηπι ίοιροι-Ηΐβ ΙιΙο ειηοη 

6Ιΐηΐ6ΙΤΐ Τ6Ι8Ι• 1]Μ 611801 τεΓί^ΟΝΙ, ΜθΗ6ηΐ68« 60(ΐ6ηΐ 

ηιοϋο, ςοο ιΙιχ!ηιιΐ8, ίοΐοϋί^Ι οροηει. Οιιπι βηίιη 
8ρΐΓ8ΐ ςιιΐ8, ϋίνίηαβ 1)Αρΐί8ΐηπ8 εί εοοΓοιτί (ΙεΙιεί. νοις τά β^ξαντα ταΤς «υνδδοις ταρί τι «(«τιως χαΐ 
π€ρ\ του πως χρή βιουν, τκαΧ τ& 1χχληβιαβτιχ& οΐ- 
χοδομβΤν, ίνα ιί^τες τάς διατάξεις των Πατέρ«αν 
χατ^ αύτάς ιηιωαι, χα\ μ4| μβταμεληθ&νι ΐΕαρ'έχιί- 
νας ιηίύυγης. Μιταμιληθήσονται 81 βύθυνόμβνοι ή 
χα\ Ιν τ|| «αρούβ|| ζω(, 1| τέως Απαραιτήτως χατά 
τ^ρτ μέλλουσαν• 

ΑΡΙΣΤ. ι Τ& ταΤς ουνό^ις Μξαντα ό χειροτονηΟη- 
ι σόμκνος Ινωτισθήβεται. » 
Ό χιιροτονούμβνος Ιπίαχοπος ή χληριχ^ όφλΟίει 
τ3( δββογμένα ταΐς βυνόβοις ιΐς άχοάς άύτοΟ παρα- 
δέχενβαι παρ& του χβιροτονουντος αύτ^ν, χα\ ύιιομ«- 
μνήβχεσθαι ταύτα φυλάττιιν. 

ΚΑΝΟΝ Κ' 
ι *Ομο(ως Υ|ρ80•ν« ίνα τοίς βώμανι των τβλΕυτών- 
< των 86χαριστ(α μή δοθ|{. Γέγραπται γάρ^ 
€ ΑάβετΛ^ φάγβτβ * χά βέ των νβχρών σώμβτα 
ι ούβέ λαββίν δύναται, ουδέ φαγείν. Κα\ ίνα μή 
€ τους !^^δη τελβυτώντας βαπτίφΟηναι π^κήσ]| ή 
€ των πρβσβυτέρων &γνοια. > 
ΒΑΛΣ• Κα\ αΟθις δ χανών παραχβλβύβται τους 
ν€χροϋς μήτβ βαπτίζεαθχι, μήτβ της των Αγιασμα• 
των μεταλήψεως άξιουσΟαι. Τιλευτώντας δέ χαλεί 
τους ήδη τβλευτήσαντας, ο6χ\ τους τά Ισχατα ττνέ- 
οντίς• Ο&Μΐ γ&ρ μ3λλον (φοδιΑζβσθαι δφείλουτι δι& 
της των Αγίων μυατηρίων μεταλήψεως, χα\ διά του 
θείου βαιηίαματος, Ιάν ιίίσιν ΑβΑπτιατοι 

ΖΟΝΑΡ. Κα\ ιεΑλιν περ\ του μή τοιις νεχρους 
της των θείων μυστηρίων μεταλήψεως Αξ'.οΰν ή 
«ύνοδος διαλέγεται. ΕΙ γΑρ χα\ ή λέξις των τελεν• 
τώντ»ν τοΙς μήιη• θανδντας Ιμφαίν<ι χαιΑ τ^ 
ΑχριβΙς, τοΙ>ς δλ Ιτι θνήαχοντας, ΑλλΑ τΑ Ιξής βα• 
φως δηλοΟαιν δτι ιβερΧ θανδντων ήδη ό λδγος 1στ\, 
τδ εΚπείν δηλονίτι δτι τΑ των νεχρών βώματα οΟτβ 
λαβείν δύναται οΟτε φαγεΤν. ΤοΟς Ο Ιτι ζώντας, 
χΑν Απέγνωβται αΰτοΟς ή ζωή, χΑν μετΑ βράχοι 
μέλλωσιν έχπνείν, των Αγίων μυστηρίων Αξιοΰβθαι 
χρεών. 'ΑλλΑ μηδέ βαπτίζςσθαι τοι>ς νεχρους χαΐ 
€£τος δ χανών διατΑττεται έξ Αγνοίας των πρεσβυ- 
τέρων. ΚΑνταυθα δέ τήν >έξκν των τελευτώντων 
οΟτω^ νοητέον, ώς ήδη εΓρηται. Έως γΑρ Αν Ιμ- 
πνέη τις, του θείου βαπτίσματος Αζιωθήσεται. ΛΙΙΙ5Τ. 4 ΟοΓροΗ τΐΐη ϋεΓοηείΙ 6ΐΐ€ΐΐ8Η8Γΐ8 ηοη ^ ΑΡΙΣΤ. ι Τ^ του τετελευτηχδτος σώματι ευχαριστία 

€ ού|δίδοται * ού γΑρ (σθίει, ή πίνει * χα\ Αγνοιβι 
ι πρεσβυτέρου ού βαπτίσει τ6ν τελευτήσαντα. ι 
Του Κυρίου εΐ πόντος, Αάβενε^ ^άγβτβ^ πώς Αν < ύΛΐητ ι ηοη οηίηι 6(ϋι νεΙ ΜΙιΗ. Ιβηοηηϋι 
4 βιΊοπι ρΓ68ΐ)χΐ6Η ηοο ϋ8ρΐίΕ»1»Ίΐ ηιοΠνηπι. ι 
Οοηιίηο (Ιίε6πΐ6, Λ€€ίμΙΐ€9 €40$^ ςυοηιοϋο ςυΐβ 
ιηοΓίαο (Ι6 εοΓροΓΟ ϋίνίηο Ιπι<ΐ8ΐ ? ηιΟΓίυιιε ειιίπι 
ηεε &εείρ6Γ6 ροΐ68ΐ, ηεε ειΙοΓε. 8ε<1 ηεε 1>αρΐίζεΙ 
ςϋίβρίΑΐη νιΐ8 ίαηείαιη. ΡΓ68ΐ»7ΐ6Γ0Γ0ΐη εηίυι ί^ηο* 
Γ8ηΐί3 ηΐ0Γΐιιί8 ηοο βΓΐΐ 3<Ιίηηιεηΐο, οΙ 1>8ρΐίζ8ΐΙ 
ΓεραΐΑΓεηΐηΓ. 

ΟΑΚΟΝ XXI. 

ι Ει ί(Ιυο 111 Ιΐ8ε 8Ηηεΐ8 8ρο<Ιο εοηΑΓηΐ8ηΰαπι εβί» 

« υΐ 86εαη(1απι ΜΊε«ηί εοηείΐπ <ΙεεΓεΐ3• ρρορίεΓ 
ι ε8υβ88 εεεΙε8Ί88ΐίεα9, ςιΐ9 ββ^ρε &(Ι ρορυΐί ρεΓ- 
ι ηίοίεπ) 8ηιΐςυ:ΜΐΐιΐΓ, βίη^ιιΐίε «ηηίε 03ΐ εγιιοϋιΐΕ• 

" ΜαίιΙι. XXVI, 36. τις τφ τελευτήσαντι του θείου σώματος μεταδώσει ; 
οΟτε γΑρ λαβείν οΟτε φαγείν δ νεχρδς δύναται. 
•Αλλ' ουδέ βαπτίσει τις τ^ν τελευτήσαντα, Έ γΑρ 
των πρεσβυτέρων Αγνοια ούχ ωφελήσει το&ς τελευ- 
τήσαντας, ώστε βε βαπτισμένους λογί^^^β^^• 

ΚΑΝΟΝ ΚΑ\ 

ε Δι6 βεβαιωτέον έστ\ν έν ταύτη τ^ Αγίφ βυνδδφ, 

ε ώστε χατΑ τους έν (Ιιχαί^ ορούς διΑ τΑ; &χ« 

I χλησιαστιχΑς αΙτίας, αίτινες πολλΑχις «ρ^ς 

< δλεθοον του λάου παλαιοΰνται» χαθ* ΙχασχΓν 109 1Ν ΰΑΝ. XXI ΟύΝΟ. ΟΛΕΊΒΑΟ. 106 < ένιαντ&ν Φνν^ν γ(ν«β6αι, «ρ6ς ήν πάντ&ς οΐ Α 
νών 1καρχι£>ν τ&<; «ρώτα^ χαΟέ^ρας επέχοντες 

^ Ιχ %ζα^ οΙχε(ων συνόβων, €ύο, ή 6άου; έκιλέ- 
I ξιιινται, έια9χό«ους τοποτηρητ&'; ά ιτοστι 0.ω9 ιν* 

< Τν» (ν τξ βυναχθλ{(Γρ συνελβύηι ηλήρη; (Ιναι 

ΒΑΑ2ι• ΙΙβρ\ των έτηοίιον βυν^^ν Ιν τφ ι* χανόνι 
τής Ιν Νιχαί^ «ρώτης αννό^υ^ χοΛ (ν Ιτέρρκς πλα- 
τΰτβρον 8»λήφθη• Ό 6έ παρών χανώ^ ψτ^σι τϊς 
βυν66ο\>ς γίνχσθιι Ιτησίως, Γνα μ^ φβεννύωνται τφ 
χρΛ^ χ^ παρά των Αγίων Πατέρων ορισθέντα. *Αλλ& 
χατ& τήν τούτων πιρΓληψίν λΰωνται τ& άναχόκτοντα 
&χχλΐ|σιαβτιχ4 ζητήματα. Γογγύζ^ντων 6ί τίνων, 
ώς Εοιχβ.διλ τ^ιν το«ηιτ^ρ6πον Ιτι;σ(αν «υνέλιοαιν, 
ο2σαν ^υσχκρή 8ιά τ& ν^Ά*^. ^^ ^^> Φρ^^^ ι «(Ι ςηαιη οηιηοβ, ψ»ί ρΓονίηοΙαΓυιη ρπηίΑΐ 03• 

* 

€ ΙΙΐ6<ΐΓ3β οΚ)ΙίηβηΙ, οχ ρΓΟμιίΐΒ &>:ηοιΙι• (1ιίο$, ν«1 
ι ηιιοΐ€υο9ΐΐ6 βίβββιίιιΐ, «ρίβοιφοβ Ιθ|$ο(ό8 ιη'κ- 
ι Ι8ηΐ, υΐίη ϋοη£[Γββ»(ο €0ην6ΐι1ιι ρΙβη« ροΜίΐ 69&ο 

ΒΑΙ»δ. 06 Απηιιίβ β^^^ΟΜ» ίη ηιιίηΐο οοιιοιιβ ριΊ• 
ιιιηβ β^ηοιίί ΝίοΦΑΦ «Ι ίιι «Ιϋβ ΓιΐΜΐιβ ΐΓαεί&Ιιιιη ΰ$|. 
Ρ^χ»6ύ^ 3111611) ε^ηοη άι^Ίί ^γηοιίοβ ΐ|ΐ}θ^«Ηηί$ «1^- 
ϋΟΓβ ΙΙ«π, η6 ΙύΐηροΓβ 6χ&ιίη|^ιΐααΐαΓ 4|ΐΐ8» β β^ηοΐί* 
ΡλίΓΐϋυβ 6οη«ΐί|ΐιΐ0 βΰηΐ, ββιΙ ρβΓ βοπιπϋ οοηιρΓύ- 
ΙιβίιβΙση^ιιι βοΙνϋοίϋΓ βθ€ΐ€ίί;ι$ι]€«Β ςη9β»ϋοιΐ6β ({ΐυ» 
οηΐ6ΐΓ2οη1« Οιΐιη ιιοιβηι ^ιιΜίΐηι, οΐ β&Ι ¥«7ί$ίιιιίΙβ. 
ΗΐαηηαηΓβηΐ ο1> βηηΐιαηι βΙιι^ιηκΝίί (οηνουίαυι. 
ΙΙΙ φΐΙ 68861 ιϋίΒαΙκ ρΓορΙιίΓ VI» Ιοη{[ΙΐυιΙιοβιη, βίβ- 
ο( Πατέρβς παρά των πρωτβιιόντων Ιν τάϊ'ς ϊηαρ- Β ΐιι^ηιηΐ Ρ«ι1γ69, ϋΐ & ρΓθνίΐΗ:Ι&ηιαι ρηιυαΙίΙ>α3 βύ» χίΛΐς^ Ι^γουν των μι^τροπολιτών,. άποττέλλεσ^Μ το« 
β^ρητάς, ^β. βεήΜΐ» ήγουν δτ• μιτ&χληοις γέ** 
νηται» ΐς ΑνΑγχης (^ (π:ΐ9χ6που(, ή χαΐ πλείοϋ< 
εοοο< έ«ιλέξωντα(, ίνα βι* αύτων χα^ οίτοι δόζωβι 
παρου^ιάζιιν, χα\ &β; %έΧΜ τά όριοθησ^μενα, ώς 
χαϊ βοχουντα παρά πάντων γίνεαθαι. Τοποτηρητά^ 
€1 Λτο^ λέγονται» βιά τλ τ^ν τόπον τήρείν, ήγουν 
έπέχειν χα\ άναπλι^ροΰν των &ποάτε(λάντων αυτούς. 
Ταυχα το» χανύνος διοριζομένου* έπεί είχός Ιττιν 
βϊπείν ^ινας ώς, Ιάν οΐ μητροπολΤτάι^ οίτςν&ς λέγον- 
τα4 χα\ πρώτοι των έπαρχ«ων« ά)τάγχάζοντ9ΐ ιιαρίί 
τοΙς πΑτριάρχαις Ιτησίως αυνέρχβσθαι» χα\ οΙ Ιπί- 
σχόπ^ι πάλ^ν παρά τοΙς μι^τροπολίταΐς, ουμ6α(ν<ι ιηϋίΓοροΙϋιη» ιηίΐϊ8ηΐ0Γ Ιβ|;»ΐί, ςηαοιίο οροπβΐ)!!» 
«€ίΙί£6ΐ ςοιικίο ϋ ΜΐΈΓβιΐί ίιΐ6ΐΙηϊ, (Ιυο ηβςββΜΓΐο 
ΓρίΜΟρ!^ Τ6ΐ €11910 ρΙυΓ6$ (]υοΐ(|οοΐ 6ΐβββΓίιιΐ : υ( 
|»6Γ 60$ ΐρ»| φΙΟ(|ΙΙ6 ίηΙθΓ€8Μ τΙ(ΐ62ΐηιυΓ, 61 ρβΓΓ66ΐα 

&ΊηΙ κΐλΐυΐα, ν^ φΐφ ίΙ> οιηηΙΙ>ιΐ6 ΟβΓΐ νΙιΙβΦηΐιιτΙ 
Ηί ΑΐιΙοπι Ιβ{»ΐί (ΙίοπηΙυΓ τοποτηρΐ)ΤαΙ (\ά Μ Ιο6Ί 

€0ηβ6Γν•ΙθΓ65 ), 60 ςιιοίΐ Ιο€ΐιιη ΟΟΙΙ$6ΓΥ61ΙΙ« 86η 

οΙ)ΐίη6«ιιΐ •€ ίιπρΐ€Μΐ( 60Ρ^Iη ςιιί Ιρ8ο» ι»ί$οηιοΙ1^ 
Οιιιη Ιι«6 οιιοη (ΐ6οβηΐοΐ, ςιιΐϋ νβΗβιιηίΙβ $48 ^^ 
(ϋχ»Μ &ΙίςΐΜ8, ςικΜΐ βί ηύίΓΟ^ίβηί, ^υΙ <ϋ<^ 
ΟϋοΙίλΤ 6856 ρηιηί ρΓονίηοίλπιηι, 60($ιιη(ιΐΓ α ρ»- 
ΐΗαΓβΙιιβ ςυοΐ«ηη1» οοηνβηΐΓβ, 61 βρίβΰορί ΐϋΓ- 
8α8 8 ιηοίΓοροΓιίβηίβ^ 6ν6πίΐ υΐ υηιιιη οχ Κ», ηοο €ν έξ αύτων μή γ^ν8οααι» Ιιάτ6 αδύνατον εΤναι ,τ6ν ΠβιΙ, ςυοιΐ ββή ηοο ρθ88ΐΐ| ιιΐ 0χιτ^οΙιϋ ΓοΠο ι&6« μ^Γροπολ(την, Δυ^^αχίου τυχ^ν^ παρά τφ πατριάρ- 
χη αυναλΟεΙν, χα\ χα τ* αύτλν ποιήοαι τδν αύτ6ν χα\ 
^ΐς τΙ^οΙχεΙαν έπα^£αν^ύνο&ν, 8(1(19x1 ευχερές 
έ^τι χα\ άμψω γενέβόαι• 01 μέν γάρ έπαρχιωται 
παρά τφ πρίϋτψ αύτων σνναχΟήοοντάι * αύτ^ ^ 
παρά τφ π«τριάρχ{). συνέλθ;^ ^ά εντολέων ήτο: το• 
ποτηρητών, χαΟώς. χαΐ ύ πάρων χανών €(ορ(ζεταΐ• 
θεραπεδων τήν 5υΦχέρ€α|ν τή< εΙς τάς βύο συν^υς 
παρουσίας των μητροπολιτών. Τ% βλ τοποτηρητάς 
άποοτέλλλβθαι <ιά Ιπιοχ^πων οΕ)»μα( μή είνικι άναγ- 
;€αΙον. Κα*ι Ιβρ^Ζς γάρ, άλλα μήν χα\ βιάχονοι στα• 
λήαονται. ώς τοπότηρηταΙ• Έν ταΓς πλ|τΙο9ΐ.γάρ 
τών οΙχουμενιχών βυνόβων χα\ Ιπ^^χοποι τοποτη- 
ρηταΐ παρέατηααν^ χα\ Ιιρείς» χαΐ βιάχονοι, Ιχ τε 
τΑν άλλων επαρχιών. Α^λά μήν χα\ Ιξ «ύτής της ^^ 
•Ρώμη?. 

ΖΟΝλΡ, Κάνταΰθα πάλιν περί Ινιαυαιαίας αυνό• 
^ου-φααΐν οΙ Πατέρες, ωστ• γίνενΟαι άπχραιτήτω;• 
ΔεΓ ούν, λέγου7^| §ε<^ιώ9αι« Ινα χατά τά Ιν Νι• 
χ%1φ ι&ριοθέντα γ£νητα« χατ* Ινιαυτ6ν ούνοβος βιά 
τάς Ιχχληαιαατιχά^. αιτίας* Μετά γάρ το^ς άγιους 
άποατ^λίβυς ή Ιν ΡίιχαΙ^ σύνοδος ώριαεν Ιν «* χφ» 
ν^νι χατ* Ινιαυτ^ν γίνεσΟαι συν^βόυς* Έχχ^Ιηόια•. 
ατιχιλ & αΐχίαι εΐο^ν αΐ άναχ^πτουοαι ύποθέάεις 
πρ^ οίχονομίαν Ιχχληοιααηχίιν, αΐ^ινες α1τ£αι μή 
άναιιρπτύμεναι παλαιούνται , άντ\ τοΰ τφ χρύνφ 
ρββαιούνται πρδς ύλεθρον του λαού Πρ6ς ήν ούνοβον 
ξΛ τοΟς πρώτους Ορύνους τών Ιπάρχιών Ιη^χοντες 
βτελοϋίην, οΟς άν Ιπιλέζοινται, Ιπιαχύπου; δύο ή 

Ρατιιοι.. Οε. ΟΧΧΧνίΙΙ. ΐΓοροΙΐΐ8ΐιυ8 8(1 ρλίΓίακΙίΑΐη 60ΐιν6ηί8ΐ, 01 60ΐΙοαι 
ΐ6ΐηροΓ6 ίαοΐβΐιόΐ 6ΐ ΐρε^δ βγιιοϋιΐιη ίη ευ» ρτονίΐΗ 
6Ϊ8 : <1Ι6» (χυοιΙ ΓοοίΙβ 6Μ ιιίΓυιηφίο Αβπ. ΡΓονιο:- 
ίΊ»Ιβ8 6η|π) οροιΙ ϊρβοηιηι ρΓίαιαί^πι οοιΐ|[ΐι^8- 
ΙιαηΐΗΐ:; ίρεο νβΓΟ «ρο<Ι ρΗΗ^ι'ϋΙιαηι «οανοιιίβΐ 

ΡΟΓ |ΙΓ06ΙΙΓ»10Γ68 8611 ΐ6|&Ι08ν 8ΐ6ΐΙ( βΐ ρτ» 6ηθ 

ειιιόα ^βοιτηιΐ, 4ί0ΐ€υ!ΐέ&1 . Γ6ΐη6ΐϋιΐιο οββΓοηβ 

ηΐβΐΓθρθ1{ΐ81Ι0ΓυΐΙΙ |ΗΤ86ΐ6ΐ)ϋ46 Ιο «Ιιι>Ινι8 8|1ΐ<κϋ8• 
1.6{8(0Ι •α(6ΐη «{αϊ 6ρΐ8€0ρ08 θ^<«ι^IIιΟ ΙΚΜΙ 6$8• 
Ι1β€68β8τίθΐη^ ΝμΟ 61 8α€6Γ<Ιθΐ689 <|ΙΙϋΙ ΗΪΜίΒ ϋΐΐ- 

6001, ΗΐΙΙΐ6ηΐοΓ ιΐΙ ΙβρΙΙ. ίιι ρΙόπ^υο 6ΐιίαι αο!• 
ν6Γ88ΐΙϋα8 δ7ηο4ΐΐ8 οιΐ^ηι 6ρΓ$€θρ1ΐ€Κ&ϋ «ϋΓιΐ6ηιη<, 

61 89£6Γ(Ιθΐ68, 6| <Ιΐ80θηΊ, ΐιιιή Ο οΙΠδ ρΓοτίιΐ6ίΙ$» 

Ιοηι <Ηΐ9ΐιη βχ ίρ88 ΙΙοηι&• ΖΟΝΑΠ. ()6 αιιηιιι «^ηο Ιο 8θΙ>ΐ2ϋ οιηηί ρ6ηίΐι» 

16Γ9^V6Γ88^^0I•6, 66ΐ6ΐ>Γαη(]3 ΤϋΓευΐίΐ ΙϊΙΟ Ι|ΙΙ0<|Η0 

ΡΗτβί <ΐ6€6πι«ηΐ• 0(ΐο<1 ί^Ιιαπ Ιη ΝιεβΟΑ «^ηοιίό 

600βΐΗ(ΐΐυπΐ68ΐ, 01 φΐΟΐ8ηΐή8 0ΐΐ6€6ΐβ8!Α8ΐΐ6»8 630&98 

8νηο(ϋ Ιΐ8ΐ)69ήΙυτ, ΐ(1 νβΓΟ, ιηςαίαηΐ, ιι οοΙ)ΐ8 6οηβΓ* 
ιοϋή οροΓίοΐ• ίΐιηι ρ08ΐ ΟοοβίΗυιίοηβαι • 8μι€(μ 
αρο8ΐοΜ8 6(Ιίι«π), ιΐ66η*ΐοη) ϋο 8γοο()θ ςΜοΐαηοίι 

Ι^ΟΙηΒΙΜΙο, Γ9ί63ΐΝ)98 ρΠΙΟΙ 8γηθ(1θ8 Ι|θίθΙΟ €8ΙΙ0•Ι6 

ρΓθηιοΙ|;^κνΗ• Εθ6ΐ6$ηΐ8ΐΐ6:Β \'6Γο 6αο996 εαοί ηο» 
Ιη !6€6ΐ6§Ιαχϋ6λ «ϋηιίηιείπιΐίοηο Ιη <1ί68 6ηΐ6Γ^ηΙ, 
ςιΐ38 φΐΐίίοσ», ιιΐ8ΐ 6Χΐη6βηΐαΓ, ίην6ΐ6πιηΐ, Ηοο οβί, 
οιΙ ροροΓι ρ6ηιΐ6ΐ6ΐη ΐοιηροΓίβ ιΠηΗίΓοίιαίο ΙιινοΙβ• 
800ΙΙΚ» ΑιΙ βαιη.ροΤΓΟ 5]ΓηοίΙηι?ι, <]«| ρΗαΐΑΗ) ϊα ρνο* 

4 Κη ΊΕΕΟυ. ΒΑίβλΗΟΝ Ιϋβ βΙ«$6Γίιιΐ, 6ρί$ΰορθ9 1ββ>ΐ08 ηΓιΐίαπΙ, υΐ ρ6ΓΓΰ€ΐ& 
ιιιιοΐοηΐηδ 8611 ροΐ68ΐα> ίηοοηγβηία ηοιι ϋβδίϋβΓβΐυΓ, 
Ηα€ 081 « Ηΐ Β(1 63 ς«ι« ίη $]τηο4ΐο «ΙβοΓύΐλ ίυβπηΐ, 
ι|ΐΓφρ6 8ΐαΗΓιΐϋηι, ςιιοπιιη ίη &ίη{ΐιΓΐ8 ρΓονίηΰ'ιίλ 
ρπροίραα <)ί{;ηίι&8 681, ρ6Γ Ιβ^ηίοβ αεοβϋβηΐβ €θη • 

((6η8υ, ρ6Γί€€ΐα .ηα€ΐΟΐΊΐ88 8(Ιίΐ1ΙΙ$8ΐΙΙΓ. 1.08ΑΙΙ ΡΟΓΓΟ 

τοποτηρητα\ (ίϋ εβί, Ιοεί οοιίδβιΤΛίοΓβδ) (1ί€υηΐυΓ, 
ηιιοιΙ βΟΓυιη & <ιιιιΙ)υ8 ιηΊ88ί &αηΙ 1θ€υιιι &6ΓΤθηΙ, ΙιΙ 
881, οθ€υρ€ΐιΐ, ΊηιρΚ'αιιΙ. 
ΑΒΙδΤ. € ^»xι8 ΡϋίΓαιιι Νί€»ηθΓαιη ϋοβΓβΙ», 8700- 

4 <1υ8 ηυοι&ηιιί8 οοιιτοοβΙιΐΓ : €ΐ ϋιιο, νβΙ ςυοί^υοΐ 

ι €ΐ6^«Γίηΐ, Ιβ|{λΐί8ΐ ρΓίιη&ΐίΙ>υ8 ίη ΐ]α3<|ΐΐΑςιιβ 

ι ρΓΟτΙηοίλ ιΐιΐιίληΐυτ. # 

ΗΙ Ρ&ΐΓβ8• Νίεχφ 1)αϋίΐ8ΐη 86ΐ|αβιιΐ68 β^οοάβιη. ήρυν ή έξουβία έν τ]| συνελίννΕΐ, τουτέστιν, (να 
οριζόμενα χαΐ τυπούμενα Ιν τ^ συνόβφ μετί αυθεν- 
τίας τελε(ας όρ{{ωνται» ώς χα\ τών «ρανιευ^ντων έν 
ταΐς έπαρχίαις αρχιερέων συμψήφων γινομένων διά 
τών παρ* αυτών στελλομένων τοικοτη ρητών. Τόπο* 
τηρηταΐ 61 λέγονται, βιά τ^ τ^ν τόπον τηρε1ν,^γ«νν 
έπέχειν, Αναπληροΰν, τών ατειλάντων αυτούς. ΑΡΙΣΤ. ι.Κατά το2»ς ορονς των «ν Νκοαί^ι. σύνοδος 
ι χατ* ένιαυτ^ναυγχαλείσθω* χα\ πεμπέσθωααν 
ε ύπ6 τών πρωτεΐ/ύντων έν τ) Ιλαρχίςι δύο, ^ 
ι χα\ δσοι έπιλίχΟεΙεν τοποτηρηταί. » 
01 Πατέρες οδτοι, τ|1 έν Νιχαί^ χαταχολουθοιίν• ΐ]υοΐΑηηί8€3η1ι&βιη6 0βΐ6ΐ)ΓλΓΐ 8]τιιο<1αιιι ιηλοιίβιιΐ, £ τες αυνόδφ, χατ* ένιαυτ^ έν Καρχηδύνι προατάτ* οΐθ8ίη£αΙί8 ρΓονίηοϋβλ ρΓονΐηοαπιαι ιιιβΐΓθρο1Ηΐ8 
ι»ΐΐΓι (Ιιΐ08, νβΐ βιίαιη ςαοΐουηςυβ οΐρ^βπιιΐ ΙρΒΪ, ΐ€- 
£αΐ03. 

ΟΑΝΟΝ 1^X11. 
ι 5! ςιΓ(8 ΰρΊ8€θρυ8 ΑεΰυββίυΓ, &ϋ €]υ8 Γύ[{ίοοί8 
ι ρπιηλΐ68 α(χυ83ΐθΓ ΓΟΐη ϋθΓβΓΑΐ : ιιβο ΰοσιιηυ- 

ι ΙΐίΟΙΙβ ΑΓΟβλΙΟΓ 18 €»ί ΟΠΟΙβΟ Ιηΐ6η<1λΙυΓ• 018*1 8(1 

€ 80 ίη ]ιΐ(ΙΊ€ίο ιΙβΓβικΙβικΙυιιι «οηιπ), ηυΙ 8(1 ]α• 
• ά\€ΖίϊάονΛ βίβοΐί 8υηΐ, ΙίΐίβΗε βτοοαίυε (Ιιβ ρι*»- 
I 8ΐί(υΐο η6(ΐ(ΐ8(|α8ηι 8ϋΐβπΐ, 1(1 6&!, ΙιιΙγ8 8ρ8ΐίαηι 
( ιηβη8ΐ8• 6Χ ςυοβικη αρρΑΠίβπΐ ΙίΗ€η8 8€εβ- 
€ ρί586• 5ί αυΐβιη ν6Γ88 αΚςυϊβ 61 ιΐ€€β888ΓΊ88 
« €80888 β8ΐοοϋ6τΗ, 4|υ« Ιιηρβ(Ιίιη6ηΐο ΓυβπηΙ, 
ι ςαοπιίηοι 86 8ΐ$ΐ6Γίΐ •ά Γ68ροο(ΐ6η(Ιυιη ϋ8 ςα» 
ι λ<1τ6Γ8υπι βυπι ρΓοροείΐΑ ία6Γβ, ίη(Γ8 Ηΐΐ€Γυιη £• 
ι ιη6η86ΐη ίοΐοβ^^ιη Ιΐ8ΐ>68ΐ ί86υ1ΐ8ΐ6ΐιι : 86(1 ρο$1 
€ εοουηιίαιη πΐ6ΐΐ86ΐιιιιοη €θΐηιηυιιίε&Ι>Ίΐ, (1οη66 

ι ρΐ1Γυ8 081611808 ία6Ηΐ. δι 8016ΙΙΙ ίη Ι1ΐΠν6Γ88ϋ 

ι 8γηο4ΐο 8ηηΙτ6Γ88Γί8 86 8Ί£16Γ6 ηο1(ΐ6ΐϋ, οίνοΙ 

« ί1Η6 (^1098 6)08 16Γηΐΐη6ΐ0Γ• ίρ80 α(1ν6Γ8α8 86 

« €θηϋ6ΐηπ8ΐίοηί8 86ηΐ6ηΐί8ηι ρΓ0ΐυΙί»86 ]ο(Π€81μ- 
I ΙΟΓ. Οοο Τ6Γ0 ΐ6ΐηροΓ6 ηοο €0ΐηπιυηΊ68ΐ, 544 

€ 1166 Ιη 808 6€€ΐ68ί8, 066 ίΠ ρ8Γ0€ΐΓΐ3 ΓΟΟίηίΟηΙ- 

I €8ΐιίΐ. Ε]η8 βυίοπι λΰεο88ΐθΓ, 81 ηοηςο8ηι 8ΐ)- 
« Γο6ήΐ, 1*18 (ϋ6ΐ)08, ςυϋ>08 η6βοΐίοπι 8κϋ8ΐαΓ 
ι 6οηιιηοιΓιοη6 η6(|08(ΐ08ΐη 8Γ6β8ΐοΓ : εΐ ν6Γ0 8ΐί« 

ι ςθ90(1θ 8ΐ)Γϋ6ΓίΙ 86Ίρ80ηΐ 8θΙ)(1θ€6η8, Γ08ΐίΙθ(0 

« (!θΐ&ηιοηΊ€8ΐίοηι ορίβοορο, Ιρ^6 8€6088ΐ0Γ οχ 
ι οοηιπιοηίοη6 6ίί6Ί8ΐοΓ , 118 Ι8ΐη6η αΐ η66 6ί 
€ 8οευ88Γιοηΐ8 ΓλεοΙίβε 8υΓ6Γ8(0Γ, 8ΐ ρ•Ιο6Γΐΐ 08^ Ο 
€ ΐ6η(1οΓ6 (116 ρπ68ΐίΐοΐο οοη ηοΙοί8$6, 86(1 ηοη 

ι ρθ1θΊ886 8ί8ΐ6Γ6; ϋΐο (101(1610 ηΐ8ηΊΓ68(6 6X8*1- 

ι 8ΐ6ηΐ6, ςοο(1 81, (Ιοη τοε πιονείοΓ Ιη ορίϋοορο- 

1 ΓΟη) ]θΐΙΐθΙθ• 1ηΓ8ΐη6ΐ0Γ 8€θυ83ΐθΗ8 ρθΓ8θη8, 

€ 8(1 80€θ88ΐίοη6ΐη ηοη 8(1ηιίιΐ8(οΓ, ηίβΐ (Ι6 

1 ρΓΟρΓΪΟ ΙΚ^ΟΐίΟ, ηοη Ι8ΐη6η 606ΐ68ί88ΐΐ60, ν6ΐΚ ΙΐΑί^5. 0πί8 0|-48Γθρί8 681 ΓΟΟίρΟΐΟΟβ ΠΙΟίΓΟροΙΙ• 

(8α1]α(1ί€ίαηι, (ΙίοίΙ €8»ο:ι ηυοϋ, 8ί 6ρΊ8€θρο8 8ΐ> 

8ΐί(100 8Ο0Ο56Ι0Γ, (1ϋ1)6ΐ 8 900 ρπηΐ8ΐ6 860 ηΐΟίΓΟρΟ* τουοι αύνοδον γίνεαδαι, χα\ «Ιμπεσθαι άφ*έχάτπ;ς 
επαρχίας 6π6 τών μητροπολιτών τών επαρχιών 
δύο, ή χαΐ δβους επιλέγονται ο&τοε, τοποτηρητά^ 

ΚΑΙΗΟΝΚΒ'. 
< *£4ν τις τών επισκόπων χατηγορηται, «αρά τοΙς 
4 της αύτου χώρας πρωτεύο*ασιν 6 χατήγορος έινα- 
« γάγ)} τ6 πράγμα * χα\ μηδΙ &π& της κοινωνίας 
ι χωλυΟ] 6 κατηγορούμενος, εΐ μηδ* &ν «ρ(ς 
4 άπολογίαν έν τφ διχαστηρ{(ρ τών επιλεγέντων 

< διχάζειν γρΔμμα3ΐν προσχλτ^θείς, τ1} ώρισμένρ 
ι ήμέρ^ ουδαμώς Απαντί^σφ, τοΟτ* Ιστιν έντ^ 
ι προθεσμίας μηνός Αφ* ή; ημέρας φανείη τά 
€ γράμματα δεξάμενος. *£άν δέ Αληθείς τινας Χ4λ 
ι άναγχα3τιχ3^ς αΙτίας αποδείξω), τάς €ΐύτ>4ν χω- 
€ λυούσας άπαντησαι προς Απολογίαν τών χατ^ 
ι αυτού προτεθέντων, εντός έτερον μηνλς Αχ#* 
€ ραίαν έχέτω εύχέρειαν * μετΑ δέ τ^ δεύτερον 
€ μήνα μή χοινωνήσ||, Ιως Λ χαθαρδς Αποδει• 
ι χθείη. ΕΙ δέ προς «ύμπασαν τήν έτησίαν σύνο- 
€ δον Απαντησαι μή βονληθείη, Γνα χλν έχεΙ τ^ 
« πρΑγμα αύτου περαιωθ||, αυτός χαθ* έαυτον 

< της χβταδίχης τήν ψηφον έχπεφωνηχέναι χρι^' 

< θήιεται. Έν δέ τψ χαιρφ φ ο& κοινωνεί μηδέ 
1 έν τ{ ίδί^ι έχχλησί^, μηδέ έν παροιχί^ χοινο>• 
ι νήσ^ *0 δέ τούτου χατήγορος, έΑν μηδαμον 
« Απολειψθείη, έν αΤς ήμέραις γυμνάζεται τΑ τον 
€ πράγματος, μηδαμώς χωλυθή Απέ τη; χοινο»- 

< νίας * έΑν δέ ποτέ έ>λείψι^ εαυτόν ύποσύρας, 

< Αποχαθ ισταμένου τ{| χο.νωνί^ του έπισχ^ 
€ που , αυτές Από τής χο'.νωνίας έχβληθή Α 

< κατήγορο; * ούτως μέντοι, ώς μηδέ τ1^ εύχέ • 

< ρειαν αύτφ ΑφαιρεΤσθαι τής κατηγορίας τον 
€ πράγματος, έΑν δυνηθ{ ΑποδεΙξαι χατΑ τήν προ- 
β θεσμίαν ούχ\ μή τεθεληχέναι, Αλλά μή δεδυνή- 
€ σθαι Απαντήβαι * έχείνου δήλου δνχος, ώ; έν τφ 
« χινεΐσθλΐ τΑ πράγματα έν τφ τών επισκόπων 
« διχαστηρίφ, έΑν διαβέβληται τό πρόσωπον τον 
ι κατηγόρου, μή δεχθ|) εί; χατηγορίαν, ε1 μηδ* &ν 

< υπέρ Ιδίου πράγματος, μή μέντοι ιαρΧ Ιχχλη- 
ι σιαστιχου, θελήστ} έπιβαλέσθαι. ι 

ΒΑΑ£• ΈπεΙ πρόσφορων έσα διχαστήρην τοΙς 
έπισχύποις τότου μητροπολίτου, φηβ\ν Α κανών 
δτι, ΙΑν χατηγορηται επίσκοπος παρά τίνος, 6φεί• 109 1ιΝ ΟΑΝ. XXI ΟΟΝΟ. ΟΛΚτΗΛΟ 110 

Α$ι ^χάζεα%Λ\ «βρλ «φ κρώτφ αύτοΰ, ήγουν τφ Α ΙίΙβΜΟ ]«ΐ(ϋ€3Η : &"•« οοπϋβαιηαΐίοηβηι »ιιΐ6ΐιι Ιια- μΐ|τροηολΙτ||* πρ^ β> χατοΕ^ίχης ϊχίτω ό χατηγορού- 
[ΐ«ν•ς ^ν ο!χ•{αν τιμήν Ακαραβ^υτον» χαΐ Ιιρουρ- 
γιίτ«ι»9 κΐ μήιηα |Μτ«χλη6£ΐς ούχ ΑκαντήΜΐ «Ες τ6 
Ιιχ««τήριον Ιντ^ μ^Ι^^ς, ψηφίζβφΟα'. Αφ^Ιλοντο; έξό • 
του τ& χαλούμινα αΰτλν βις τδ βιχαστήριον Ιθέξατο 
γράμματα * τότζ γάρ κΐς ΐ60(ν))ν της άπβιθε!ας άχοι- 
νώνητος γ{ν<ται, τουτέστιν Αφορίζεται. Έ&ν δ^ ίχ 
γινων συμβ^βηχυιΰν αίτιων &λη6ών φαν1| έξ άνάγχης 
τινίς μΙ) Ακαντήσαι ιΐς τ^ 8ιχαβτήρ(0« χα\ Ατιολο- 
γι^,ααα^αι» Ιτερος αυΟις αύτφ ΙΙΒοχ%\ μήν βίς προ» 
θεσμίαν, χάριν του προβελΟεΤν τφ ('.χαΦτηρί*^ * χαΐ 
«[ μηΒΙ οΟτω; ^ίπαντήαει. Αφορίζεται μέχρις &ν τΑ 
«ξς χατηγορίας βιβυλυσωΟωσιν. *ΕΑν δΐ οΟτε ιιρ6ς 
τ^ «ρντεύοντα της ^καρχίας καραγένηται, ο&τε 1)6*1 &0€υ9η1οΓ ρΓΟρΓΪυιη Ιιομογοιιι Ίιιεοαειίϋβυιη, οι 

ιιοη •ΐΙιβΗΐ ΙηΧΤΆ σι^οεβιη, ΐ{υί ηοηιοΓβίΓί <ΐ6ΐ>6ΐ «χ 
ΐ|ΐιο ΙίΙΐ6ΓΑ9» ςυίΙ>ϋ• Ιιι ίυϋιείυιητοοαίυΓ, &εε6ρ«Γίΐ ; 
ΐυηο βιιίιη Ίιι ρφηαιη Ιηοϋβάίβηΐίχ €χεοηιιηυιιίι•9ΐΐιΐΓ, 
ίιΙ 6$(, β6{[Γβί9ΐυΓ• Βίη «νίβηι οχ η1!/|ΐιίϋιΐ8 ]υ»ιί8, 
ςπ96 6νβη6Γαηι, οαυ^ίβ βρραΓ63ΐ βαιη ίη ]αϋ1οίο ηβ- 
οβδβαΓϊο ηοη &ΙίΐΙ$$β, ηβε Γβδροηϋίί'ββ, •ΙΓα5 βί γογ* 
&115 ιηβηδίΒ <ΐ3ΐυΓ άΗλίίοιΓιβ, ιιΐ ϋϋ }υ(1Ίοίιιηι βοεβϋαΐ : 
€1 51 1160 βίο ςιιί<1ειη βιίΐΟΓίΐ, βο^Γο^αΐοΓ, ϋοηοο ϋβ 
&οοιι&21ίοο6 (Ιβοίβιιιη ίαοΓίΐ. Ι^Ί υογο ηοςυο 9^ ρΓΟ- 
^ίπεί» ρήηιβίοιη Α0068$6Γί<, ηοηοβ αϋ β^ιιοϋαιη ψίχ 
βι (|αοΐ9ΐιιιί8, βίΐ, ίηπυίΐ, οι^ικίβιηηαΐαβ. ίιι ΐοιιιροΓΟ 
ΙιΟΓΓΟ 6ΐοοιηηιυηΐ€3ΐιοηί8 ιιοη ΙίοοΙ οι ιααΐυηι «ρ^^ Ή]ν Ιτηο{»ς γινομένην 9ύ'.^οδον, Ιττω^ φαβί ςαοηιοίΐοοιιηςυο οοΙοΙίΓαΓΟ. Λοοιιβ^ιΟΓ 9υΙοιη, &ί β ι χαταδεβιχααμένος. Έν βΐ τφ χαιρφ της Αχοινωνη- 
α£ας ούχ Εξεστιν αύτφ δίΜυδήποτβ Ιερουργί^ναι. *0 
δΐ χατήγορος, ε Ι μ^ν «αρουσι&ζει, Ισιαι χοινωνιχ^ς* 
€ΐ δΙ άτΓΟλειφθ!} χλ^ϊ βχήψιν, αύτδς μίν Αφοριαθή• 
αεται» ό δ^ ΙικΕσχοπος ΑπολυΟήνεται του αφορισμού. 
Πλην χα\ μετά τ6ν άφοριτμδν ύ Χ2ΐτήγοροςο& χωλυ- 
^^σεται λέγειν τήν ύπόΟενιν, χα\ δτι οΟ χατ^ περ^ερ- 
γίαν ΑίΒλε^φΟη• Έπ\ τουτ^Λ; θέλει δ χανών Αχολού- 
Οως τω ς' χανδνι της δευτέρας συνόδου ΑδιΑβλητον 
είναι τδν χζτήγορον. ΕΙ γάρ διαβεβλημένη εΓη ή 
Αμφίβολος ή ύπέληψις αύτοΟ, Απρ^σδεχτος Ισται, 
εΐ μή •1χε{αν κροτέθηαιν ΰπόθεσιν χατΑ του Ιπι* 
σχ07:ου« χρηματιχήν δηλαδή), οΟ μέντοι έχχληαιασΐι• ςιιίϋοηι ρΓΦβοιιβ, οοηιιηυιιίολΓΟ ροΐοη'ΐ : &ίιι νοΓΟ 
βυΐι ρινίοχία αΙ)Γυοπΐ, ΐρβο ςαίϋοιη βββΓΓ^αΙίΐυΓ ; 
βρΐβοορυβ ουίοιιι & βο^^ΓΟ^αΐίοηο 1ί1)0Γ9ΐίΐϋΓ• Αοοι 
βΑΐοΓ Ι^παοιι ρο$ι 80βΓ0{$αΐίοιΐΡΐιι ηοη ρΓΟΙιΙΙιοΙιίΐυΓ 
οαυςαιη άίοοΓΟ, οΐ (|υθ(1 ηοη ηί$ί οΙ> οηυδαηι ηβοοβ- 
6«ηαηι αΙιΓιίοπΙ. Ρθ8ΐ Ιιχο τυΐΐ εαηοη, οοη^ίοιμιοη- 
Ι6Γ Οληοιιΐ 6 56θοηι(φ βγηοϋΙ αΙ) οηιηΊ 659β ΓορΓβ- 
1ΐθη$ίοηβ οΐ ΊηΓΛηιίη ΙίΙ)6ΐ'υιη αεοηβαΙαΓΟηι. 81 οηΐιιι 
ιη^Ια ίαοΓίι νοί ϋιιΐ)!* €]ϋ8 οχΊ^Γιιηαΐίο, ηοη ογΊι 
Α(1ηιίΐΐ6ΐι<1υ3, ηί^Ί ^υαιη α(]ν€Γ$υ8 βρίβοορηιη ο.ιιΐ83ΐιι 
ρΓοροηλΐ, δοίΐίοβΐ ρβοαηί^ΓίΑΐπ, ηοα ι»ηι<*ιι οοεί^βίλ- 
8Γΐ€Αη)« ςυφ ϋοροΗΐΐίοηί 8ΐιΙ)]Ί€ΐΐ. Αο ίη ϋ3 ςηίίίοιη 
€οη8ί$ΐιΐ Οληοη. Τα αυίοιη 8οί•8, ςιιοιΙ Ιιοιίίο, ςα^ χΐ^ν χαβαιρέΜΐ χα^υποβΑλλουβαν. ΚαΙ ό μλν χανών ξ% Ιιίο ρΓΦ8ΐίΙυΙΐυΓ Ιοηηίηυι, Ιοευιη ηοη ΙιαϋοΙ : 61 Ιν τούτοις. £ΰ δΐ γίνωαχε, δτι αήμιρον αΐ ηεριεχ^• 
μβναι «ροΟίγμίαι Ιν τούτφ οχολΑζουιι• χα\ δ•.Α 
τρ.ων ΙπιφοινημΑτων τριαχονΟημέρ»ν μεταχαλουν 
ται «Αντ^ς ΙνΑγοντές τι χα\ εναγόμενοι, χϊν οΐχς 
&η χαταατ^οεως» χαΐ χΐν Ιστ\ν ύηοθέαεως τδ αΙ• 
τίαμα, χατΑτήν «ροαχυνητήν νεαρΑν 'Μ χραταιου 
Χ3\ Αγίου ήμων βααιλέω;« τ^^ν ΑπολνΟεΙσ^ιν χατΑ 
μ^να 1ούλ.ον» Μιχτιωνος ιΑ* του ^χοδ^ {του;• ΙΙλήν 
τούτο ΧρατιΤ, δτι διΑ λιβέλλου χαΊ λοιπής διχαοτιχής 
αχολουδίας χρηματιχή 1} έγχληματιχή χατΑ έπιοχό^ 
ΟΕουχχταχδ} ύπόδεσ^ς * ε1 γϋρ διΑ τη; τάξεω; προ^ 
«χγγελΟ^ τεχατΑ έπισχνκου ή χληριχοΟ Ιχχλησια* 
στιχ^^ν ζήτημα, δτε ούδΙ χρεία έ9τ\ λιβέλλου ή 
έϋ^ήςτιν^ς διχα9τιχ9|ς ΑχολουΟίας, χαΐ δ διεγχαλού - ροΓ Ιπα Ιη^ιηΐο «ΠοΓαιη βιΐίοΐα οιηηοβ 3εΙθΓ68 6ΐ γ61 
&0€6Γ8ηηΐηΓ, ουίυβοηιιηιιο 8ΐιιΐ 8ΐ3ΐο8, οΐ €α]η8ΐηο<Ιί• 
ουιιςυ6 €1088 «ίΐ, βοοηηιΐυιη ηονιΊΙιηι ροΐοηΐίβ οι 
β^ηοϋ ΙιιιροΓβίΟΓίο ιη6ΐΐ86 ^υ1{ο βϋίΐιιη, Ιιι^ίοΓιοηο 
(ΙοοΙίΜ (ΐαΑΓίι ιοηο 6674. $ο<1 Ιιοο ηυίϋοιη 86πηΐυΓ, 
ςυαοιίο ροΓ ΙϊΜΙοιη 61 τβϋηυαηι ]υϋί€ίιΐ6ΐιι €0ΐ>96- 
ςιιβηϋϋΐη ρ6€υηΙιη& τβΙ ΟΓίιυίηαΗβ οαυβλ κΙνοΓβύο 
ορΙ&εορυιη ίΐΐαΐα ΓυοΗΐ. δί «ηίοπι ροΓ οΓϋίηοιη 04ΐ^ 
ν6Γ8υ8 ορινεορηηι νοΙ εΙοΓΪεοιη οΠςιΐλ οοοίββίΐϋΐίειι 
ΐ|υ«•»ΐίο ιΙ^ηιιηΐίαΐΑ ΓηβπΙ, ςηαηϋο ηοε ΙίΜΙο ορηβ 
081, νβΙ αΠςηα αϋλ ίιι<ϋ(ί3Η εοηβ6<|υ6ηΙΐ9, 61 ςιι' 
•εευβ&ΐυΓ, 8<^τη ({«Γ^παΓ» ηιιη Ηΐΐοβΐ, ρυπΊβίαΓ 86- 
οοπιΐιιηι ε&ηοηβηι 74 3ρο$ΐϋΙΊουηι , 8ίευΐ οοηϋοηιηα- 
ΐαΓ 86η ραηίιηΓ εΐίβιιι η 1ο{$ΊΙιυ8 εοικιιηιοζ οε ΙηοΙ>6• μένος, μηνυδμενος ού παρουσιάζει, χατΑ τ6ν οδι Αιιο- Ο (1ί6ΐΐ8. ΡΓ3;ΐ6Γ6α ηοΐ3, ςηοϋ 86ςΓ693ΐη8 ηοη Ιιιιρο- βτολιχ&ν χανόνα χολασΟήσεται, ώιπερ χολάζεται, 
ήγουν χαταδιχΑζεται, χα\ ύχ^ των νόμων δ Ανα{« 
αχυντο; απειδής. Έτι σημείωσαι δτι δ Αφοριοθ€\ς 
οΟχ εμποδίζεται διΑ τ6ν άίψορι^μτ^ γυμνά^ειν ήν 
«ροέθετο χατη/ορίαν * χα\ δτι, εΙ διαβληθέντες χα\ ϋίΐΗΓ ρΓορΐ4:Γ 8θβΓ6β3ΐίοηοηι, ηηοιηίοΰβ ηυοιη ρΐΌ- 
ρο8υίι »εεα83ΐίου6ΐη ροΓδΟΐμίΑΐηΓ : 61 φιοιΙ, ςυί 
ΕυηΙ ηΐ3ΐ»: 86ΐι (Ιυϋία* εχίδΓιηιβίΙοηίβ, εΐ ιηιιΐΐο ιη3{;ί8 
!ηίίΐηΐ68, εΓίιη4«>Ιεπι ςηίϋοιη 3εειΐ53ΐίοθ6ΐη ηοη ί:.- 

8ΐΓυυηΙ, 86(1 ρ6(1ΐηί3η38 ρΓ0ρΓί38 630838 3|(ίΐ3ηΙ• Αμφίβολοι πε^ τ^ οίχείαν έπιημίαν, πολλφ δλ πλέον οΐ Ατιμοι, έγχλι^τιχήν χατηγορίαν ού ουνιστώσι, 
χρηματιχΑς δλ 1δ(βις υποθέσει; γυμνΑζουσιν. ΖΟΝΑΡ• Κατηγουμένου Ιπισχόχου, ύ χατήγορος 
παρΑ τοί; πρωτεύουσι τών χωρών οφείλει τήν χα• 
τηγορίαν ένιστ^ν. Ούχ Αμα δέ τ|| χατηγορίφ παύεται 
τών οίχείιον διχαίων Α xατηγοροΰμ^;ο; έπ(σχοπος, 
Αλλ* Αν τ] οίχείφ τιμ1| χα\ χαταστάσει έστι, μέχρις 
ΑΐΒοφΑαεως * εΚ μή που χληδείς εΙς διχλατήριον ούχ 
Α::αντ^ι έντ^ς μηνδς, ψηφίζισθκι δφείλοντος έξό- 545 ΖΟΝΑΒ. δι <'ρί8εορυ8 οεευ&οΐοΓ, εοΓαιη 
Γ6($ίοηί8 ρΐ'ίηιαίο 3εευϋ3ΐοΓ «εΐϊοηεηι ίη8ΐίΙιιεΓη 
ι1•:1)6ΐ. Νο<|α6 νοΓο ϋεΐαίο ηοωπιο, ερίκοριιβ, ςηί 
ΗοειιβηΐυΓ, ]υΓ3 8υ3 »ε (ϋ£[ΐιίΐ:ιΐ6ΐη ίΐίίεο οηιίΐιίΐ; 
86ϋ (ϋ{(ΐΓιΐ3ΐ6ΐη «ε Ιοειιιη, (|ΐΐ03(1ιΐ8(|υ6 «16 ίΠο μπΟ• 
ηιιηΐίαίιιιη ίϋΟΓϊΙ, (Ιϋΐίπεϋίι , ηΙ$ί ίοΓίο »<< ]η^ίήηιο 
εί(Δΐιΐ3 υηίιΐ8 ιηεπδίβ ίΐΜοπτ^ΙΙο οοη «ιίίαοήΐ, ΐ|06ΐιι ηΐ ΤΗΙΟΟ. ΒΑΐδΑΜΟΜ 1Ά 

ψΜΘΜ Λ 60 Ι€ΙΡ^Γ6 όβ»ρίΜ «ροηβΜΐ, ψΜ Ιίΐ- Α Μ τΛχολ&νντχ «ότ^ «£ς χΐ δμησ^ήριον ΪΚΙξβτο ι«τ«§ <|ο«Ικι• «ά {οιΚύΐοαι βτοο^ϋΓ 9»£βρ€Ηΐ« Νϊα 
ΙΟΜ ςοΜίββι ρβηΙιι«€ί« αιΙ^αι €θΐιιιιιιιιιίΜύ§ ^π^ 
«911006, |Μ6 βκΐ, «^Γβ^ιίοηβ Ιιιοΐ«. ΟΐΜΚΐ §1 οϋιιο- 

ηίΟΙ Ο0$3Πΐηΐ Ιΐΐΐ6ΤΤ6ΐΐΙ•« 4|0Α« ν€ν», ΒΟΒ €ΟΙΒ- 

ηΐ€ηΐίΐίΑ$ οΐΜ «οοβίοΐ, β6€€$»Ηο Ιιοηίοββι Ι«ρ^ 
(βίοΐΒ ίοίΐΜ •ρ|ηΓ62ΐ9 φΐοηίοο• {α]α«ϋ6ίο «ΐίΐοΗΐ 
€1 τηροηάίήΐψ ΪΛ •1ΐ6ηιηι Βίβηκιο ηιηυαι ίρβί 
ρΓχΑηίΐΑΜ β^τοηϋί }αιθ€ΰ ιΙίοΐΒ ρτοΓο^λπ ρΐΑοβί. 
Α:ΐ «Ι,* ΗΙο ηο94ΐιι«ιη «ρρβίίοιιΐβ» Ιιτίιιι* ιΐΐ^τ ^οοφΜ 

αΐ€ΒίΙ% «ΜογΗ, «ϋ 60 16ΒΙΡ0Γ6« 4«0«4ΐθ(φΙΟ 16• 1β 

<ροΐ€ααΛ%ατ^ €αΙρ• τμαγο 0>ΐ6ΐι46Ηι, εοαιβοοίοοο 
ρΗϊαΐνηι 6Μ6 €«ιΐοιι «ΙοεοπΜΐ• ΟιιοιΙ οι αοςυβ οιΙ 

|»ΓΐΐΙΙΟΐ6ΐη |»ΤΟΤίΐ16ί9Β« 06<|ΙΙ6 90 6ρί86θροηΐΒΙ ηΤΟΟ« νώνητος γίνεται, το υτί αι ι ». 4φορ έ{ • τ «&« Έαν II Εχ 
χνίβωψ βΰ^6ΐ|χ»ι«ιν αΐ'βώνν :χ«λ ο6 η«λΒΐΦ|λένων, 

Ετερο; αύθις α&τψ Ιίίοτζι μΙχν «Ι; ικροθεσμίαν του 
«ροβιλθ^Ιν τφ €ϋςασΐηρΙφ« Έ^^ Ιέ χχΐ ό Ιιντβρος 
μΙ|ν κχρ^λΐφ Ι«\ »νο2;, Ιχ({νου μήϊ 4«αντή9αντο^« 
Ιχνοη Αχοενώνιτην βίναι αΰτ^ν 4 χαιρο* ΐΜτάττβταπ 
Ε«ις ΙιαχνΜβθΙΙ Ινι χαίαρίς έ«η της 9»«* α&τον γ«•* 
νομέν^ς χατΤ|χορ(βς. Έ^ 6έ οΟτ§ «ρ^ τΦν «ρωτεό- 
νηα της Ιιιαρχίας παρβγένητοι* ο5τ< πρ^ Ηχν των Ιικ9χ4ΐΜ« οδνοΐσν τίρί έτηβ£ΐι»ς γι^μένην^ Γνχ ΙχεΙ 
ϋοιο ΐ|οοΐ4ΐιιιίι 1ΐΑΐ96Γί βοΐίΐιακ» ΒΙ ίο 60 ιΐ6 €ήΒ.Ιιι|. ΐξρ^ίΐβΟϊ τΑχβτ• «ύτοΰ λεγόμιν» χοΐ «έρος «ξητ^ι, 
1ια« ίρ&ί οΙ)]6€ΐΐ8 ςοΦΓΟίιΐΓ, ΐ|Η«$ΐίθ(|α6 Ιοί» οΙμοΙ- " ^^ ^^^ Ια»τοι; Ιψηφίοιτο, ήγουν αύτ6ς έβνΛν 
ν»ΙϋΓ, 16£6:»>6ΠΙ, }άλ ίρΐ6 οοιΛτ» $6 οοίΓ^βΙοοι Ιϋ- ,^βτΛίΛοεν. Έν II τψ χΛίρψ τοδ έΛΤίμίο» τη^ ΙίίβΟ, Ιΐ06 6&1, ίρ&6 66 €0Βά6018θ6$6 ϋΧΪΜίοΐΟΒίΙ»• 

6$Ι• ΡοΓτο ϋΐν £6ςΓ6^οϋθΒί8 Ιβοιροτο^ Β^^αβ ίο 
ίρ»*Ιβ8 6€6ΐ€Μ0« Β6ΐμΐβ «ΙιΜ» Υβίοι ίο «οΙιίβ^ΐΑ Ίρή 
ρ8ΓΦ6Ϊ0• ΟΟω 60 €ΟΙΙΐηΗΐηί4;20<Π ί^1ι«$ ϋτΊΐ• 
Α(άΐ53ΐΟΓ ΤϋΤΟ, 6ΐ 4|Βί4ΐ6ΒΙ ΙΒ ]α<ϋ€ίθ ρΓ4.'6ΐυ Γ•6Γίΐ, 
» €!ΟΙΙΐηί1ΙΙΒΐθΙΐ6 ΒΟςοΟφΙλΒΙ 0Γ06ΐΗΐΒΓ : ΑΙ 61 16 60 
ιΐ6$6ηο ΙΒίκΙυΐΰΤίΐ» 1ΐ06 611 ΐρθΒΐ6 16, Ι1β<]α6 ιιϋι 

ι>64;6ΐΐ»ηι ουβχ €01610$, ρΓΟΓίροίί, 3» ΙιΑΜη-ιι, Β6 
ίοΥβιΑηΐΒί^ «)αχ$ίνΊ(; βρΙιοοροΒΐ ςαΜβιιι» εοί ιϋ6ΐι 
ιΙΙβι ίθ6ηΐ, 1 βιβΚι (οοιίΒΟΐιίοιιί ΓΐΜϋΐυιοΐΡ ι1>ιο1νί, 

1660ΜΙ0Γ6ΙΙΙ ΥβΓΟ ίρίΟΙΒ ΤίβίΐβίΐΒ ίίΐΐρΟ&ίΐΙ ρ66ΙΙ1 

ροΒίηία1ΐ6ΐ Αοΐοή ιιαΐ6Β ΐ€€Βΐιΐ1οο6ΐο ρ6Π6<ιαί &χο€Μ»νηβ{ας ο6τι Ιν τ) £χ«}.ησ(^ «Οτου Ιξιοτιν α&• 
τψ χύπωψΤι^αι^ οΟτε &}^Ιαχου, οίον τίΛραίχΙφ ύποχη« 
μέν^ι Β6τφ. Ό » Χχτήγορο;» ϋν κροααριΟί} τφ 
Ι(ΧΧ9τηρ(ιρ, ο& χωλυθηΜται χοινων^Ιν * ϋνϋ Απο* 
λ&ιφθ|| Ιαυτ^ ύχοβυρας, ήγουν έχ^9:ια;, οδχ Ιξ 
άνάγχης τινΑς, έαντ^ν ύχοχλέψβς, χλ\ Αιηχρύψα;» 
ώττι μή βύρίπκτθαι,ό μέν έχίσχοχος 6 χατηγορού• 
μεγος λυθήσιναιτοΰ 1«&ημ(ου» άχοχαΒιβτ&μινος εις 
την χοιν»ν£2ν- 4 Λ χ»τήγορος έκιτιμηΐήσεταν. ΟΟ 
μέντοι ΧΜλυΙήητχι γυμνΑζειν τήν ΧΛτηγορ(»ν, χχΐ 
Ι(χΑ;ε9ΐαι ϋτν φαν^ μή έξ οΙχι(ου Ιελήί*βτος χα- 
ταφρονηβχι. &ο« μ1ΐ εμπροθέσμως άπαντηβαι. 16 1^\α]Λ 6ΐρ6ήη ιύΐιαο 1ΐ6βΙ)ίΙ , μ βιοιΙο βοο ιρβιοι ^^^ . Ι^νηθήνχι έξ «τίβς εδλόγον χο\ Αποροι- νθΙϋΒΐΐΐ6ΓϋΒ160Πΐ6χηρΐίΜ6, 16ΐΙ] 01136 16 0666111• 

Η« 6ΐοι« Ιοΐ6Γν6ηΐο/ ςηοπιίΒΒΐ κ1 ρΓχΟοΐΐιπι 1<Ι• 

61161, ίΐ610ΙΒίθΙΐ164θ1ΐ60<ΐ6ΓΗ.Ιΐ1α(Ι »Βΐ6ΐη, ίΒςαΙίι 

οηΐΒ6ΐ Βοποΐφ 10116 ορίιοορί (ΙοΙαίΟΓΪ 1ο6Βΐο (βγθ ίο 
|ΐι<1ί6ΐο, 11 ΒοΙΙι ΐρΐ6 €ηπιΐΒίι ίοΓίφΊι ΒΟΐΐΙΟί 111. 
€ο]ιιι 01011106 ϋ6ΐ»ΐοηι ΒΟΟΙΟΒ 1(Ι ]υ(1ί€69, ΙΟί 4ΐ6 

φιοβίίιαΐ <1α1>ίή ΰΐΐιϋΐΒαϋο ίοΟΓϋ, οίιί ϋο ιοί γ6 
ρηνιίι, ρ660ΐιίιπι ΒίΒΐίηιαι, •€ΓιΟΒ6ΒΙ 6ρϊ$6ορο 

ίοΐοηΐΐΐΐ, 6€€ΐ6ΐΙΐΐϋ69β νβΓΟ ΟΟΒίΤΟνΰΠίβ, Ιΐ06 6>Ι« 

6]οι 61.^01 6ρίΐ6ορο ροΗοοΙοαι ΙΟΙίΙΙΟΒίΙά (Κ^αίΐοΐίι 
6Γ(!6Ι0Γ, ρίΓίβηι ΒΙΐΙΙίΟΙ 11ΐίΒ|ϋ» ιο4ίΗ οοιοίοο 

Τ6111. Ι>6 6ΐϋ6ΐΒ 16 &6Χ101 1|00(|06 1660Β49 €ΜαθΙ'ν τήτονι. ΤΕστω », φηο\» Ιηλον δη τίτε Ιεχθήαεται 
6 κατήγορος το» 1«ΐ9χ6χθ'<ι« έΑν μή Ιιαβίβληται. ΕΙ 
γάρ διαιβεβλημίνος εΓη, ή άμφί6ολ<$ς έβτιν ή 0«5λη* 
ψις €^ον« ΑχρΙοίΜνος Ι ιτοι> ι( μ4 ο<χε(άν κρσκί- 
θηοιν ύχΛέοιν χατΑ τοϋ έι?ιοχό«βο, χρηματιχήν 
ΙηλαΙή , ο6 μίντβι Ιχχληβιαοηχήν, τουτέστιν «Ις 
Ιχχΐωσιν της Ιπιοχοχής χαταΙνχΑζβυβαν τέ«ν χατη- 
γορούμενον. Περ^ τούτου Ιέ χα\ θ ς^ χανών της 
ΙευτΙρας οίχουμενιχής βυνόΐβίΐ ΙιατΑττεται, χαίζη- 
τητέον τΑ ΙχεΙ γεγρ^μ^να/α» οίΤ τών ΑχοοτΛοιν 
χανών τ^ν &π{σχοικ>ν χατηρρΐ|θέντ» τριββΑχις χα- 
λείβθαι χελεύίΐ, χά\ εΐ μή Αχαντήσει» ^« ««»ϊ^ 
Ιΐϊΐσχόχους ψηφίξεοθαι χατ' αΟτου. ηίΟ» &}ΊΙΟΐϋ 61Β0ΙΙ ΐΐ606ΓΙΐίΐ. Οαβ ι» 6001 ΜΓίρία 

ΐαηΙ τιιΐβ. Οο:^ηοι νυρο βΐ ιβρίΒΐίβάοιιιι ιιηοΐΟΓΟΒΐ 

•ροιί. «η. οϋΓαιιίαοι 6ρίιοορο«ι 16Γ οΗοή; ίο, ηίιί (Ιοοΐ^ οβ ίη ]ο• 6ΐΐ, ιΙιογοο. ΓριιεοροΓοίΜ «.Λι^ 

ΒΙΟ 6οη<ΐ6αιιιιΗ ]μ1)6Ι« , ^ , ... 

ΑΚΙ8Τ, • Ερίκοροι •6Γ03ΐΙϋ• 61 Ιη Η^^ίβ® ^β- » « ^^^^' Κατηγο/)θΟμ£νος ΙπΙσχοπος χ4\ Αγόμενος ι αυΐ, Αηοηιιιι οΐ6Β»ίοαι ιριΙΙοαι Ιιι1>6ΐΐ ; ιί ςυ^ 
• (Ιοηι 61 ιΙΐ6Μ ριη6 ΐιηΐίαι Τ6ΒίιΙ ιυχΗίυοι : 

4 ρ0116Χ 10ΐ6ΐη 6Χ€Ο0ΐΠΙ0ηί6θΙ»ίΐ0Γ, 11 000 0660Ν 
ι Γβήΐ. 51 3016Β), ΙρηΜΟΒίΟ 16601110, 16001110Γ 
ι ΐυί(ΐ£ίΐΙ, 6001010010116 ρΗΐΓΐΙ>ίΐΟΓ• Α6601ΐΙθ^ 
• 101601 ΐοΓίΟΙ»! 1α1)0Γ3Β1, ΒΟΟ 614 1660ΐ110Ρ• Ι 

£ρίΐ6ορυι 1 ποορίιιη ι6ι:οιιμ», ι ιγοοβο εαί 
ιβΙ))166Ι, Ρ6Γ Γιΐΐ6ηΐ ^ 10 (ΙοΓοαϋβΒίΙοιη τοοίιο 

6ν066ΐ0Γ. δί Β0Ι6Β1, ρΟΙΙ^ΟΙΟΙ ΙΐΐΚΟΠΙ 166βρ6Πΐ, 16 
ίβΐϋ6ΐθ ΒΟΒ 11{16111, αβ<100 1<Ι ΒΒΒΛΙ 60Βΐρΐ6ΐϋΒΙ 
111601601, 1 Β660ΒΙΐήίΐ ΟΟΐΙηΐΚΐΐαΐ ίΒίροΑίΙΟί 610118» 

^ 8ίΙι(ίοο6ηι ΙιιΙ)63ΐ 61 ιΙΐ6Γίοι οοΐαι πΐ60ΐιΐ 6θα« € Ιχίτ(ι>*Ιύο μηνών ένΙοσιν^ εΓηερ έτέρωθέν έοτι 

« της ί ραΐυιήτο; βο^Οδία• Ιξή> Ιέ τέί Αχοινώνη- 

ι τον Εξει» μή Οχαντήσας. ΈΑν Ιέ «ορουβιΑζον- 

€ τος του χατηγορουμένου, 6 χβτήγορος Αχο|ρεύ• 

< γτ), Ιξίΐ τί^ Αχοίνώνητον • ΙιαΙχλλΙμενος Ιέ χα- 

€ τήγορος ού κατήγορο;. » 

Έηίσχοχο; ΰχό τίνος χοτηγοροΟμενος, «αρΑ τξ 

ουνΛφ, { ύπίχειται, |ιΑ γραμμάτων προοχαλε(οθώ 

ι:ρ^; άΛολογίαν έλθείν • εΙ Ιέ, μ<θ6 τ& γρΑμματα 

Ιέξεται, ούχ Αίβαντήσει εΙς τ^ Ιιχοετήρίον μέχρις 

Ιλβυ μηνέ; έν6ς, χωλυΟεις Χιωή ύχ4 τίνων Αναγχα* 

ατιχών αΐιιών, έχέτω εΙς ύχίρθίϊίν χ«\ Ιτέί^υμη- *1* ΙΝ €ΑΝ. ΪΧΙΙΙ αΟΝΟ. ΙΝ ΟΑΚΤΠΛΟ. Ι« «ι, άφωριομίνόι; Ιίτ<^^ μ^ΧΡ«( 4ν Ανβύθυνος ψΐν^. 
ΈΑνΛ γοδναντίον δ μίν χατηγ<ίρούμβνοςέ«Γσχο»ϊς 
«άρεντι, 3£α\ Ήρ» ΙπΕξέλΐυ^ιν «ης χατ* βύτοδ χατ^• 

ψαξνιιχΛί , άλλ4 λϊΒβ^'^τη• βύτδς Ιξέι «^ ίχοινώνι^• 
τνν 4 χατ^γορος. 4ιϋ τοΓτο γο•3ν όφε&ονσιν οί ^ατη- 
γορουν^ς Ι^ά^βοΒαι, χ«\ τήν 0ρη(τχ4Γαν, χα\ τήν 
δίΓΑι^φιν * χα\ Ι&ν βιαβεβλι^μίνον βίσ^.ν, εΐ^ χαΐ^γο- 
ρίβν Ιχχλησιαστιχου ηράγμανας ο5 ι^ρα^χοντχι. 

ΚΑΝΩΝ ΚΓ, 

• ι:ροσ(β«γνυμίν9Μ τοί ν^μίρ» ^κΟμοϋ τ<νν &χ 

• τη^ ιΛη«βίού{ηϊς τοκοθβσίας αίρετιχδν έπι* ^ 
€ βχ4ιηιΐν » όΟς ο| χ*5ηγορο6|ανοι αΐτήφονται, 

• τοίίτ*ΐ9τινΙπ* Μμ^τι τρί πρει^βυτέρου Ιξ, χ«\ 
« τ>δ βιβχ^νου «ριων • αΟν τούτοις! αύ'Λ; 6 Λίος 
«των χβτ^ρονμέν«ι>ν έπίσχρηος τ4ς «Ιτ^ας «Ο- 
< τΰν 1{£τ4βε(, τοΰ «ύτοΟ των ήμβρων χαΐ 6ικρ- 
« ΘΙβιων χα\ εξετάζων χαΐ ιτροαώιΐΜν ιάτοιςνι 
€ τ^ x^Β^V1|γορ•νντων χθ^ χατηγορουμίνων τρ^- 
« που φολαττομένόυ* Τών Μ λοικΰν χλήρίι^ν 

• τΙς α2ν(ας ίηκ} μι^νος ^ έντ^ιος Ιιι{Μο»ος ^ι«- 
« γνφ«αΙ «ερβτώνει. ι 

ΚΑΑ2ί.ΚαΙ οΰτος δ χ^νών^καρομΟΜι^; τφ «ρ^ αύ«. 
*σδ, ίη»» ΧΛτά τΑί αί^τ&ς .^{«ογ^ξεκ• (Ιιορίζιται 
1(xΑ^<ο9αι χα\ τοΟς «ρΐ9ΐ^υτέρο\>ς χ«1 τον»ς θιαχ^ 
νοο<• Τον 5λ 10^ χαν^νο^ βιορι^ομ^νό«^^ καρ^^ ιτ^ι; ^ηηι ίοικΜίβηβ ορραπι^^Ηΐ^ 81 Αΐιΐβιη 6 οουιΙπιγΙο 

βρί5€θρ«β8<:Γ«89ηηΐΙ «ΐ1Γ|ΙβΓί«» «ί 10^(18«1|ΟΙΗ$ οοηΐΓ4 

ΙΟ Ιζΐέί βιϋοπι ΐ|α»8ΐνοη(« »€οιι•9ΐοΓ οιιίοιη ηβςυα• 

4«8ηΐ 8|φ8Γ6Αΐ, $β(Ι &1ΐΓΐΙ|^*&1, 1ρς€ Ού€1188ΙΟΓ 6Χ€0|ΐν» 

ηιιηιΙ<:α({ο»ί £η1)|Τ(ΐ€ΐ0Γ• ΙϋείΓΰο !(αα»β (ΐΓ(ίΐ]«9ΐοΓθ$ 
«χαηηή^Η ιΙοΙ)βιι1 6( |ΐ(αοα(Ι ρΐβίαΐβαο βί ςηοϋ ορί- 
ηίοηβω; «ι βί 6]βοΐί ειηΐ/άι! βοοΙΰοΙο&ΐίοΊ ηο^^οιΗ 

546 ΟΑΝΟΝ χχια. 

« 51 ρΓβ8ΐ);ΐοΗ Αϋΐβιη νοΙ ϋί&£οαΙ ββειιβ&1ι ίιΐ6πιιΙ« 
« •ιΙ{ιιηοΐο >ρ<Ιιηο ήαηΐ6Γ6 βΙβοΐίιίοΓυπι ^ριιοο- 
« ΡίΟΓοιη €χ ρΓορΙο'(υ78 τ«^οηιΙ>«$, ςαοβ ϋ, <|ΐιΐ 
ι 3(0118811(0^ ρβιίν^ΗηΙ^ ίΐΙ ύΐΐγ ίη ιΗΙλίίοΒβ ηο- 
< ιΐΗηΐ8 ρΓ68ΐ)]^ΙβΓί 861, βΐ (ΚοοοπΙ Ιπ1>ιι$ : €αη• 
ι Ιιΐ8 ρΓορΓίι» λοοιΐ8:ι(θηιιη βρίβοοριιβ εοπιιιι 

• 08η888 6Χΐιιιιίη8(>ίι, €8^111 ^βπιιιι 64 (ϋΙ:ι(ίοιιιιηι 

* βΐ 6ΧΪΐΙΙΐίΐΙ8ΐΙθηΜίΙ βΙ ρ6Τ»θηθηΐ^, 8€€0•»ΙΟΓ08 
€ (ΐΗβΓ βΙ «08 ςΐΐΐ 8Γ6ΐΙ88ηΙΐΙΤ, ΐ9ηΗ8 86ΓΤ»1•. 

• ΑβΠ^ΐϋόηιιι ΐνίβη €ΐθΓ!ύοηιιη €8ΐΐ888 νβΐ 8οΙιΐ8 
ι ρρΐ8€θριιΐι ΙοοΙ ιρηρϊ^ϊΑΐ β( βηίβι. » ΒΛI^$• Ηΐΰ ηαο(|ΐιβ φαιιοιι, 8ΐιιίιΙι<6Γ αο ρΓ9£ΰθ• 
(Ιβιιε^ νί(Ιθ11<ίβΙ 86€υηι1ιιιιι β88(Ιοαι ιΙΐ8ΐιηοΐ!οηο8» 
8Ϊ3(αΗ«ΐ ίαάΐύβπΐιΐΓ β( ρΓβεΙι^ΐΟΓΊ €ΐ ιϋιοοηΐ, €ιιηι 
3101601 οη«Ι«οίηιθ8 €8ηοη «ΙβΟηΙο», • ςοοι βριβοορΐβ 1«(θχ4ικοΐ€ ^είλοαοι βιχάζεοΟβκ οΙ 1«{οχοιτοι, οΙ € ιΐ6ΐ)«>8οΐ . ίοιΓιοοΗ 6ρΐ8εορ?ν ρτ68ί>}'1οη βΐ άΐ8€0ΐιΐ* 

ηΐΙΙΙ€ |η)[)€η( ΡαΙΓΜ, θ1.θΙΐΥ8 «ΙΐΐΟΐΙβΟίηΐ 86Χ 61 ΙΓ68« 

8ΐΐΐ|ποΐ|η6ΐο€!6ρ28ΰορο8]αι(βχ 6θοιρ6ΐ6η5; ηοί 8ηΐ6ΐη 

801)1 ρΓ9βΐ6Γ60Κ» Γ6αθΓ68 86ΊΙΙθβΙ 6( Γβ]{(|θί,• ΐΐΐ 000 
8θΙθ €ϊ>Ι0ρβΐ6ΑΐΙ 6ρί860ρ6 ]<ΚΚ66ΙΙ10Γ. ΕΐοεΙΙΐϋ 911(610 

^ίεοοίοΓ 6ρΐ8€θρΙ, ηοο ςοΙ ίίι 8βοαηϋό ΐΗ.ΙΠι. τιι 
Β»8ίΠεοΓθη:ι 6θοΐΙθ6ηΐνΓ» φΐΐ 8€Ηΐ€6ΐ έοηι ροοη» ^- 
Ιιοοβ ]α(Ιΐ68οΐ ; 86^ ςαο8 «Η^^ΐ 18 ςιΓι 86πΐ8ηΙθΓ, βχ 
ΑηΙΐΙηίΑηΐιη Τ6);ΐοηοα) 6ρί8€<>ρί8• ικρεσ^δτίροί χάΐ ο( βιάχονο^, Αρτι παράχέλεύονται 
ο( Πατέρος» ΜχΙινβ της(ω^χ4^ της ίξίΧοςίΐΛ\ 
τι^ τριΑ8ος όΐνα» τ&ν κρ^οφορον έγχώΐρ(ον Ιπίοχο* 
^»ν• τοΟςδέ καρΑ τούτους, ήγουν τοΟ^ άναγνώ^ις 
3εα\ το^ιςλοιιιοΐις, «9ρά Ιν^ς χ«ν μόνου του ι&ρο9- 
Φ^ροοίιηοχ^κοο ^ιχάζ^τ^αι. ΑΙρετιχο\ (Ι λέγονται 
Ιπίσχοχοι ού)(1 οΙ «</Η8χ6μενοι |ν τφ ^ τίτλφ του 
ζ^. ^ι6λΙου τών Β>9ΐλ4χών• ο! μετά Μ^εω; ι:ρο9τ(-- ρου ^κχάζοντες^, Αλλά οΟς ο4ρ8τ(οετα(, ήγουν 1ι;ιλέξ8ται, 6 κατηγορούμενο; έχ τΰν κληοιοχώρΐΐΓν 
Ιπισνύιοιιν^ 

ΖύΝΛΡ* *0 μίν Ανωτέρω χβνών περϊ έπίφχό^των ΖΟΝΑΚ. βηρβηοΓΐ ι|οι<]6αι ^β 6ρΐ86θρίίϊ, ςιιί αα- 
^κετΑξιτο χ«τηγορουμένων • Λτος βέ περ\ πρβοβυ- 6088ηΐ0Γ; Iιο^Τ6^ο 0800Π6 (ίβ ρί'ΰβΙιγίβιΚ €1 (Ιί8* 
«έρων χαΐ βιαχύνων δρίζει , ιιλΙ φηοιν, Έάν πρε- 6οοΐ8 ϋοΟοΗοοι : Εΐ, οΙ ςοί8» ΐηςοίι, ρΓΟβϋμοτ «οι 
ο6ύτ€ρος ή Βιάχο^^ύς χατηγορωντακ, ό Ιπ(9)^οτΕθς αΰ- 1^ (Ηαοοοιίδ Ιιι ]ΐ)^ί€]απι τθ66ΐυΓ αΐι ΙρβΟΓΟίιι (Ρρίβϋη- 
τών, τυνερχομένων αύτφ χα\ έτερων Ι πιατχ^πων 4χ ρο, &Ιϋ8 6Χ Ρ8%ΐ6ΐο ρΓον!π€ί8 βρΗ€ορΐ8ίη €οη5ΐ• της θύτης Ιιη^χ^ος, έξ μέν ΙπΙ πρεσβυτέρων, τριών 
βΙ έ«\ ^ιαχύνων, έξ$τάοει τήν κατηγορία ν• Ο! δΐ 
1κ£φχοπο€ εΤενΑν, οΰς αίρετίοονται οΕ χατηγορού- 
μβνοι * τους γάρ τοιούτους φησίν ό κανών αίρετι- 
χους, τουτέττκ το&ς αίρετοΰς. Τά β* Αλλα, τάς πρν 
Οεομίας φημν χα\ τάς έηιτιμήσ^'.ς χα\ βσα έν τ1} 
χόκτά του έιαυχόιηυ ζητήοει είργ;ται, φυλαχΟήσον• 
τβ», χα^ έχε! βιατέτακτα«• ΤΙ $έ των λοικων 
χληριχων αΐτιάματα χαΐ μύνός Α έπίσχοκος αυτών 
λκπων^ χληρίχών α(τ(άματα κα\ μύνος 6 ΙαΙαχαικος 
«'^των έςε^Ακι χαΐ ι^;ατώ^ει. 
ΑΡΙ^Τ. € Πρεσβυτέρου κατηγορουμένου, ίξ των4γ- 
« γυτέρων ίτ^ιαπύκια}» χψ ^ΙΧ^Ρ^ψ ονν^ιαγνώοον- ΓΐυΟΙ 84ΐνθ<*3ΐ{8, 861 Ίο 8β66η1θΐί8^ ΙΠ1ΗΙ8 III «ΙΙι^ 
60ηΙ ]σ(ϋ610, 8ε6Ι188ΐίθ 6Χ80ΐίΐΐ3ΜΐαΓ. Ερί8€θρί 8»?> 

(601 6]η8 (|οι 866α88(ηΓ 8Γΐ>ΗΓίο 6ϋϊ6ηΐηΓ * 608 ο:ιιΑ• 
ςαο ρΓθρΐ6Γ6α αΙρβτιχοΟς, ΐιΙ 68^, «Ιοιίΐιίοδ ΰ8ηαο 
ηρροΙίΑΐ. ΒβΗςυι ν6ίο, ιΐο ρΓ«ηοΐ6Β<}Α βοΐΐκοί ι)ί6, 
ϋο ροΒοίβ 8θ1ν«*θ(Ιί8, <6ΐ ςοβκοοιήι^ο θο 6ρί8α>ρθΓοιη 

(|ίΐΧ8ΐΚ>06 (16€Γ6(3 8001, 86Μ60(αΐ\ 01 !1>Ι €0η8ΐίΐυ• 
ΙΟηΐ 68(« ΑϋοΠΙΟΙ Τ6Γ0 «ΙΰΠΟΟΓΟίΟ €9Ι»988 νβΙ 8θ1ίθ8 

Γρ($<ορ1 ρΓορηΙ €θ|ΐιίΐΙθθ6 ^04I^€^ο(Iοο ϋοίΐιιιη ρΐα* 

66*. 

ΑΚ13Τ. ι ΓΓ68ΐ)]η6ΓΟ 866088(0, βΟΓβ Τΐοίοΐδ βρ!96θ- 
ι ρΐ8,Ο08 σίΟΠρβίυ» Γ6βί(}0ί$ 6ρί50θρθ, Γ«01 Ιΐ\^ 115 ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙδλΗΟΝ ΙΙβ < ^. < ςοο» τ^ΓΟ ιρβεΐ^ηΐ οίβηο», ν«1 ιιηυ• ορί»€ορυ§ 

< €ΐ3ΐηίη&1>ίΙ. » 

Πο€ κι ίη ϋ(ΐθιΐ€€ίηηο εαηοηβ «ΙΙαίΟΓ, ιιΐ ρΓβ$1ΐ7- 
16Γ0 3ε€ΐΐ8Α(ο. 8ΰχ βρΗοορί βαοι ]οιϋοΙ)υιιΐν 61 ιηΐβΓ 
6»β βιίαηι ρΓορΓΪυβ ίρβΐαβ €ρΐΜορα3 ϋοηββηβηιιι 
ιαυιη ρηώΜΐ. Οίαεοηο «ιιίβηι ]ΐ€€υ8&Ιο, Ιγμ βΐ 
ιυυχ. Αι Γβΐίηαί οιιιηββ εΙβηοΚ ςοΙ (ΐιηΐ ΙοΓγ» ι1ί«- 
€θηο», €1 Α 6θ1ο βυοΙρβοΓυιη «ρίβοορο {«(ΙίΰίΐΙιαιιΐιΐΓ» 
ΐ|ΐιϋ)υ$οιιη(ΐ(ΐβ €πιη!ηί1ΐ!ΐλ βΟΰβΜΑίιΐΓ• 

ΟΑΝΟΝ XXIV. 
ι ΒίιηίΙίΐβΓ ρΐΑουΙΐ, υΐ ΟΙϋ εΙβΗεοηιιη £βη(ΗΊΙ)0« τι 1 
ι ΙΐΦΓβΐίοίβ πΐΑΐΗιηοηίο ηοη €0ΐι]υιιΚ9πιΐ0Γ. ι 
ΒΑ1.8« 6βιιΓιΐ68 Ιιίο οροηβΐ ΙηΟάεΙθ• ίηΐ€ΐΠ|[6Γ6 : € χληριχών χα\ μόνος ίξβχάΜΐ 6 Ιηίνχοπος• • 

ΎοΖτο εΓρητ2ΐ χα\ έν τφ Ιώ^χΟηψ «βκνόνι, ώς 
«ρβτβυτέρου μέν κατηγορουμένου, Ιξ έπ(9χοποι <ι• 
χ^9θυ9ΐν αΰτ^ν, χα\ Ιπέχβινα τούτον ιμι\ 6 Γβιοςαδ• 
του βυνδιαγνώμων {βται Ιπ{σχο«ος * βιχχιβνον £1, 
τρεΙς χα\ ό (6ιος• 01 81 λοιηαίΐ ιιΑντις χληριχο\ οΙ 
χΑτω6$ν (ντβς των Φιβχόνων χα\ ιηρΑ μόνου του 
Ιδίου αυτών &πΐ9χό«ου χριΟήβοντβ», 49* ο% &ν αΐ^ 
τιωνται Ιγχλήμααι. 

ΚΑΝϋΝ ΚΙ'. 
€ ΌμοΕω; ήρενιν, 6«τβ τέχνα ^ών χληριχών ΙΟνι- 
1 χοΤς ή αΙρχτιχοΓ^ γαμιχώ^ μ9) συνάπτββθαι. • 
ΒΑΑ2. ΈθνιχοΙ^ έντανθα τοό; &«£«τους νο<?)ΐ »Ι ςαΙ• βηΐιη «βηΐΙΙΙβ 6$Ι ΟιΙβΙίβ, ηοη ρη»ΙιΊΚ»6ΐ>ίΙυΓ Β Μ. ΕΙ γάρ %ις ΙΟνιχΛζ Ιβτι «ιοτ^, ο6 ΧΜλυθή«•ται ι:αιη €ΐβΐΊ€ί Α1ί2 ϋθΐι](ΐη|{ί. 1^6(0 ϋιοιΙΙοβηβΒ ι/ηο^Ιί 
οιηοηβιη 51, €Ιΐ8ΐ€β4ΐοιΐ6ΐιβί• οοηοηεηι 44 6ΐ85ηαιΙί 
ίη ΤΓυΙΙο εαηοιιβηα 79 βΐ ςυφ Ια €ΐβ ιΟΓίρΟί 8νηΐ• 

ΖΟΝΑΠ. ΕΐΙιιιίεΙ Ιιοο Ιοαο ιηΟιΙβΙββ ΙηΙβΙΙΙίΐιηΐιΐΓ. 
ΕΐΙιιιίουβ πλίηςυβ Αϋι^Πδ εΙβΗεί ΟΙΙλπι »11>ι ηΐλΐΗ- 
πιοηιο ]υιι§[θΓβ ΙιαηιΙ νβίΑίιΙιυη \Ί<Ιβ Ι^οιΙίεβιιβΒ 
κχηοαΐ €«ηοιΐ€ηι 31, βΐΐλίοβϋοηβιιβίβ ιΐοοίιηυηι ςυηΓ- 
ιυιη, εΐιγηοϋί Ιη ΤηιΙΙο &6ρΐυ.ΐ{;ο8!ηιιιηι βεοαηιίοιη 
οΐ ηυ.*!: Ίη βχρίίοΐίοιιβ βοηιπκΐϋΐη 8εΓΐρ$ΐιΐΜΐ8. 
547 ΑΙ%18Τ. ι ΙΙΰΒΓβιίείβ βΐ 6ΐΙιιιιεί9 εΙβπεοΓηηι 
€ ΙίϋεΗ ιΐΜίπηιοηίο ηοη εοπ]ιιΐ)|;υηΐυΓ.> 
$6ί1 ηεε ΙαΙεοΓοηι Η1>βΓί ΙΐΦΓβΓιείβ ίη ηιηίπαιοηϋ 
ε.ηιιηυηίοηεηι €0ΐι]υηκιιηΐιΐΓ. 

ΟΑΝΟΝ XXV. β 

ι Οι βρίδεορι βΐ εΙοΓία ίιι ηοη οηΐιο^οχο» €ΙιΗ• 

< ΒΐίΑηοβ ηίΐιίΐ εοηΓοηηΐ : βΐ »Ι β'ιηΐ βιΐΐιυο εο• 

€ ιηιΐί» ηϋιΊΙ ρ€Γ βυ^Γοιη ΓΟΓΟίη <Ιοηλΐιοη€Πΐ, υΙ ιΙί• 

€ εΐηηι 6&Ι,€ρί8€ορ( νεί οΙοΗοΊ ίη οοβεοηΓοηιηΙ. > 

ΒΑ1^3. ΙΙχΓϋΓκί ςΗίϋβπι όΙοηηίαΓ, (|ΐιί <1β ΓοΙαβ 
€ΙΐΓΐ$ΐΙ&ηοτοηι ηοη ΓβοΙο ββηΐιιιηΐ : ΐιιΓιϋοΙβ» 8αΐ<ί;πι^ 
ΐ|ΐιΙ Ίιιθ9Γη&ΐ&η) νϋΓΐί Οβί οοοοηοηιΊ2Π) οπιηίηο ηοη 
ΟΓβίΙιιηΙ. Οίείΐ εΓ([0 εαηοη, ηυΐΐαηι 6ρί$εοριιηι νοί 
οίεηουηι, ταΓιοηο Ιο£;αΓι ▼«Ί ΙιχΓ<ίϋΙΐ9ΐί$, ίίβ ςπί 
βηιιΐ ρ|Μ5ΠΓιθ(ϋ (]6ΐ)6Γ& ςιιίιίςοαηι Γθ1ιη(|α6Γ6• εΐίηηι* 
»Ι 8!ιιΙ «]υ8 εο^ηΑΐί : 56(1 ηι^ςυβ Ιη τίΐλ τεηι ρΓ0• 
ρΗοηι ΠΠβ (1»Γ6. ΐΌςβ εβηόηειη 85 ρηΒββηΐΙβ β^ηο- βυναφθήναί χ>.ηρικου θυγατρί* *Αν1γνιιΐ9ι της Ιν 
Ααοδιχβί^ ουνόδΦυ χανόνα λα' τής Ιν ΧβλχηΜνι χα- 
νόν• ιβ*, χα\ τής Ιν τφ Τροΰλλφ χανόνα ο^Γ, χα\ χΑ 
Ιν τούτοις γραφΙντ«• 

ΖΟΝΑΡ. *Ε9νιχοΙ>ς ΙνταυΦοί τοΟς ΑκΙντους νοιΤν 
Μ. ΕΙ γ4ρ Μνιχός τις κιοτής {, ο6 ΧΜλυΦήβιται 
«υναφθήναι χληριχοΰ Αυγατρ(. ^ΑνΑγνοιΦι χαΐ της 
Ιν Ααοβιχιί^ χΐνόνα λβΤ, χ«ι>. τής Ιν ΧαλχηΜνί ιΤ, 
χι\ τής Ιν τφ Τροΰλλφ ο^» χ«\ 8ο» Ιν αύτοίς ΙγρΑ- 

φη39Εν• 

ΑΡΙΧΤ. € Αίρ»τιχοΖ^ χ«1 ΜνιχοΙς τΙχν« χληρίχΑν 
ι ού ουνΑπτονται• • 

*Αλλ* ο6βΙ λαΤχών «βΟΕΙις «ΙριτιχοΙς •1ς Τ^μ«9 
χοινων^αν συνάττνονται. 

ΚΑΝΟΝ ΚΈί. 

« 'ύοτ• τοΙς Ι«ι«χόηους χα;\ τοΟς χληριχοιις μη8ίνβ 

€ ουν€ΐαάγ«ιν τοΙς μΙ| όρΜόξοις ΧριοτιανοΙς* «1 

€ χα\ συγγινιΐς Ιτι μ V Δσιν, μηβΙν 8ιΑ (ΜρβΑς 

ι των οΙχλΙων πραγμ&των« ώς ιΓρηται, τοίις 1<ι• 

« οχόπους ή χληριχοΟς τούτοις ουνοιοάγιιν. • 

ΒΑΛΣ. Α{ρ«τιχο\ μίν λέγονται οΙ μΙ| 8οξά{;οντι« 

όρ9Δς τά των Χριοτιανων * &χιοτοι 81 οΐ μη8Ι 8λο»ς 

νηστΕύοντες τήν Ινοαρχον οίχονομίαν τοΰ βοου Α^ 

γου. Φηο\ γουν 6 χανών μη8ένα ΙκΕοχονον ή χληρι- 

χ^ν χατά νύμου λεγάτου ή χ>ηρονομ(ας χαταλιμπά* 

ν<ιν τοΙς τοιουτοις τ6 ότι&υν, χ&ν συγγινιΐς αύτο3 

ί&οιν' άλλΑ μηϋ 8ωρλΜαι αύτοίς Ιν ζω)| οΙ)(εΙον 

πράγμα. ΆνάγνωΛν τ^ν ίτγ• χανύνα τής ΐίβρούβη^ ϋί, €1 ΓιΙ>• ΒαδίΙίε• χχχν,^ιίΐ• 8, είιρ. 58, ςασί <1οοβΐ, .. συνόδου, χα\ βι6λ(ον των Β•(χιλ«ών λι' τ^Λου η* 
^^.. ^^ι««•.Λ ηη^β κ^ΡΑΐίΑΛα η»ΓΑηΐΐΐιη« ■ιίΓΛΑίΙιίΓΑ. «#•μ %«' χ*ΧΛ«ννηΜ ια4ι ληκΩικιν χληοονοολΤοβαι το6^ ηοη (Ι61)6Γ0 ΓιΓιο$ Ιι^ΓΟίΐεοβ ρίΓοηΐΙΙιπβ ιοεεβιΙοΓε, 
τεΙ εοηΐΓ9. Ει ΙίΙ). ρΓΐηΓι Ιίΐ. ρηηιο, (Ιϊυογ&α Γ.ιρίΐ3 
ϋίεεηΐΙ», ηοη 8θΙιιιη εΐοηεοβ, 86ιΙ οΐ ΙαΙοοι ίηιρβ<ϋΓΐ, 
{|ηοπΓιηιι$ 9ΐϋ ΙιτΓεΓιοο» τοί ίηΠ<1ε1«5 ςιι» &<1 β& 
ριιηίιιρηΐ ςιΐϋΡΐο4οεηηςα6 ΐΓ2η8ηιίιΐ8ηΙ; αηιΙοοίπ)υιη 
;ιυΐ6πι ε»ρ. ΙΙΙ. δ• III). τ Ββ8ίΙί€• ϋίείΙ : Νεηιιο οχ 
ΙοεηΐΙοηβ, ηβςυο ^λ οπιρίιιίβυιΐ, ηεςυβ οχ οηνρΓιοηο, 
νεί υ1ΐ8 «ϋο ΓπΙΙοηρ, ϋεΙ)βΓβ Ιι:«ηίΓιοο8 υΙΐ8 Ιαΐηιο- 
Ι)ϋί8 οχ ςυ•τί8 εεεΙοβΙα νβΙ βχ οΐίο τοηοΓηΙιίΚ Ιοεο 
οεείροΓΟ. Ει €]ιΐ8;Ιοιη ΗΙ). βΐ ΐίΐ. εΐ ε8ρ• ΐ1ιοπι.ι 5 : 
81 οη1ιο<1οχυ^ Ικιΐιεηβ ρο$8088ΐοηαηι ίη ηυα «81 
«ΐ8ηεΐΑ οεείο&ί•, ^η αϋ ίηΟϋεΙβηι νεΙ 8ΐηφ1ίείΐεΓ 
Ιι»Τ€ΐίευηι• ςο8τΐ8 Γΐΐίοηο ΐΓ9η8πιί&βΓίΐ, οεείοβί• 
«ίαιϋειη νίεί €301(16») οεείβοίιπι τίπάίεεί. εηΐϊ) χβφ. λη' διδάίτχον μή όφβΛίιν χληρονομ<Τ(ΗΙαι χ^^ς 
γονβις παρά αίριτικών «α(8ων, !| τουναντίον • χβ\ 
Ριβλίου α' τίτλου α' χβφάλαια διάφορα λέγοντα μΙ| 
μόνον χληριχοΰς, *λλά χα\ λαΐχοΟς Ιμΐβοδίζεοβαι 
«ρ^ς βίρετιχοϋς ή άκίβτου; δπωϊδήτίοτβ ιταρχ«έμ• 
ι^ειν χά τούτοις διαφέροντα. Τ6 δΙ ια' χεφάλαιον 
του γ* τίτλου του %' βιβλίου των Βάοαιχών λΙγΟι 
μήτβ χατ& μίοθωιιν μήτε χατά Ιμφύτευΐιν μήτα 
χατ' Ιξώνηοιν ή Αλλον χρότη^ τ:νλ λαμβέινειν 
τους αίριτιχοΰ; άχίνητα οΙαδήτινα 1{ Ιχχλη^ίλς 
τι^/δς ή Αλλου οεβαομίο•^ οΓχου* χα\ του αύτρυ βιβλίου 
χα\ τίτλου χα\ χεφ. θέμα γ'^ ΈΑν ορθόδοξος, Ιχων 
χτήβιν έν ί Ιστιν Αγί^ Έχχληαί|ΐ, ΐϊαραπέμψει ταύ- 
τΓ.ν χαθ' οίονδί,τινβ τρόπον Απίατφ ή 4κλώ; «Ιρι* 117 ΙΝ ΟΑΝ. XXV εΐ/ΝΟ. ΟΑΚΤΗΑΟ. 118 

τΐ3κφ, ή Ιχχλη^ίκ τής ΛΜ[ς χώμης τΐιν αύτου 1«< Α Αΐιΐβπι λυϋίβ ΰαΐΜ>ηβιη «ϋοβιιίβηι, ηοη ΗΰβΓβ βρίβοο- χλη«(«ν ΙχλχιΗω. Ά)»ύων δλ του χαν^νος Χγον- 
τ^ μή Ιχ<η^ Ι«* άΜας τοίις Ικιβχόιτους ή τους 
χληριχοΰς γράφβιν χληρον^μου; αίρβτιχους ή άπ{« 
βτ«υ;, Χέγ• γ«νίσ9αι «βρίί τών 1πισχόιηί)ν τίτ έν 
τφ μ' &πο9τολιχφ χαν^νι π<ριβχ^μ£ν«, χα\ τ& δη* 
λούμβνα Ιν τφ χ^ χαν^ι της *Αντ(θχβ'^ συν^ου. 
€ΚΗω γίρ Ιπ* Ιξουσίας Ιβται α&τοΤς ιτ2ραϊκ<μπειν 
«ρ&; 6ρθο$6ξοος τ^ οίχ&Ιι,χχτ& λ^γον χληρονομίας» 
Ι^γάτοο χοι\ δωρείς* <1 δΐ μή, ουδέ πρ^>ς όρθοΜξους 
Ιυνανταί παρακΙμΚκν ταύτα. 

ΖΟΝΔΡ. ΜηβΙ χατ^^ χΐηρονομίαν ή λβγάτον 1] 
βίλιος ιτως χαταλιμπάνβιν τι το7ς αίριτιχοίς ή &«{- 
ατοις ορθοδόξους ΧριατιανοΙις, χα\ τοΤς ιηλιτκχοί^ ρίβ νβΐ ΟίΑΓΪΰίβ 8€Πΐ)6Γ6 1ΐΦΓ6(Ιθβ Ιΐ»ΓβΓΐε08 ΥΟΙ 
]ηΑ(ΐ6ΐ€β, ά\0 ϋβΙ)6Γβ β6Γί &Ι) 6ρί8θορί8 ηιΐ8Β Ίιι 
ςΐΙ8ϋΓ8||[β9}ΐΙΙ0 ΟΗΟΟβ 8ρθ$ΙθΙί€0 ΰΟΠίίΐΙβΙΙΙΟΓ» 6( 

ςικκ ίη νϊΓββΙιηο ηοαπο οαηοηβ ΑηΓιοοΙιβηβΒ β]τη<Μΐί 
<ΐ6€ΐ3Πΐη(υΓ. 8ΐύ €ηΙηι ίη βΟΓυπι €ΠΙ ροΐββίβΐβ β«Ι 
οηΙΐίΜίοχοβ βιΐ9 ΐηηβιηίΙΐβΓΟ, ΙιΧΓβιΙΐΐΑΐβ. ΐ6(ΐ;«ΐο οι 
(Ιοη8ΐίοη6 : Βΐη πιΐηιη* ηβο 6» ςιιΙιΙβιιι,ροΐβΓυυΙ λά 

θηΙΐΟ(ΙθΧ08 ΐΓ9ΙΙ9ΐηΗΐ6Γβ» ΖΟΝΑΙΙ. Νβ ςιϋϋηηαιη ϋΧ Γβύυδ ευΐβ, Ιιχγ6<]ι- 
18118 8111 4ρ^»1{ ηοηιΐηβ, 8ΐιΐ βΐίβ ςα.'^ε^ηηιιβ τη- 
ΓιοιίΑ» Ιΐ96Γ6ΐΙο!» ιηίΐϋβΐίΐιυβ Οΐιηβΐίβηϊ οηΐιοιίοΐίί 4ιη)γ6ρ<υταιν6μοις. ΤουτοουνχοΛό ιηρώνχελιυη II Γ6ΐίηςιΐ8ηΐ, Ι«|^ίΙ>ιΐ8 ςηοςυβ €ΐτΗϋ)υ8 ΰ8ΐιιαηι βκΐ. χάνων, λέγων τους έπ.'οχδπους ή χληριχοΟς μηδένα 
αΙρ€τ(χ6ν ή Απιστον συνιισάγβιν «Ις χληρονομ(αν ή 
λεγάτον Χριατιανφ, χάν Λν Γσως συγγ^νβΤς ή τοΰ 
διαθεμένου ή του χληρον^μου, οί α{ρ>τΐχο\ χα\ οί 
Απιβτοι, άλλα μήν μηΐλ δώρβίσθαίι αΰτοίς τίνα Ιχ 
«ών οΐχβίων πραγμάτων. Τοΰτο δέ χαΐ δ πα' χανών 
της νυν^υ ταύτης πλατύτιρον διατάττβται. Έν δ& 
τφ λ•5 βιβλίφ των Βααιλιχών, τίτλφ η', χνψαλ. λη% 
ιδρήφεις βτι ούδΐ κα?δβς αίρβτιχοί δύνανται χληρο• 
νομ8?ν τοΟς οΙχβΓου; γονβΐς, ούδΙ γονβις αϋίΟις αίρβ- 
τΐ3η\ δύνανται άλλους χαταλιμπάνβιν χληρονύμους» 
•ι μ)} τους οίχείους πα!δας Χριστιανούς 5ντας « χάν 
άλλους δΙ καΐδας Ιχοικν αΕρ8ηχούς , άιτδχληροι 
Ιαονται ΙχεΤνοι, χ&ν Γσως «αρά των γονέων χληρο•• Μ6ΠΙ {{ίΐυΓ Ιιοο ςοοηυβ οαηοηβ ΰοηβΙίΐιιίΐυΓ ; Ερί- 
8ίθρυ8 βηίιη, ΙηηυΙΐι 8ΐιΙ οΙβΓίαιβ» η« ηιιβαιςηηιη 
Ιι»Γ6ΐίΰηηι 8ηΐ 2 Οιΐβ λΠβηυπι ίη ρΑΓίβπι ΙΐίΒΓβιΙίΐα- 
||8 »υΙ Ιβρίί οιιπι €Ιιπ8ΐί8ηο ΙιοηιΙιιβ ι»)1ΐΦΓ6(!βιη 
βΟΓΐϋιιΐ, ({(ΜΐιηνΙβ α«1 β! ηο! Ιββίαιηβηΐιιπι 8€πρ8ΐ(» 
8ΐη €ΐ ςαΙ Η»γ€8 !η8Γαοΐο8 β8ΐ» ΙιΧΓΟίιοί ΊΙΗ €( 
ιιιίΙιΐ€ΐβ8 €οη88η|;υίηι(Α(β ]υη|(8ηΙυΓ ; Ιιηο ιιβο 8Γι- 
ηιιίιΙ 6Χ 8ϋΐ8 Γ6])υ8 6)α8ΐηο(Κ Ιιοιηΐιι'ώιιβ Ιβη^ΐαΐαΓ. 
1Ιο€ ιϋβιη 1ιη]υ8 ςιιοςοο 8γηο<1Ι €8ηοηβ ρηιηοοΐ 
θ€ΐο|{68ίιηο ίυ8ίυ8 6χρ1ί€8ΐιΐΓ• Οαιηΐο νβΓΟ βΐ 1η€0- 
8*1010 Β98Πί€• ΗΗγο, ΐΙΐ. 0€1>Υ0, 08ρ• ιΗοββΙιηο 

0018ΤΟ, ηθςυβ ί1Γΐ08 1ΐ«Γ6ΐΙ008 Ιΐ88Γ6(Ιίΐ8ΐβΐη ρΑΓΟΙ^' 

Ιοπι οβΓπβΓβ ροβ8β, ηβηαβ ΙιΧΓβΠΰίβ ρ8Γ€ηϋΙ>08» 
ρΓ»ΐ€Γ βΠθ8 ςαΙ 8ΐηΐ €ΙΐΓΐ$Ιΐ8η}, 8Ηθ8 Ιιχγ6<Ι«8 ν<5μοι εγράφησαν, βί μή Ιχουσι παΐδας ορθοδόξους, ^ «ηβΙΐίϋβΓβ ΙίοβΓβ ; βίςιιβ λΙΠ βΙΠ κΐηΐ Ιι«ΓβΙΙοΙ. ςοδίη. «{ς συγγενιΤς αυτών δρθοδιίξους ιηριβλ8ύα2ται ή 
«£ριο«;7{α αυτών. ΕΙ δ& μήτβ καΐδις δρθέδοξοι εΐ&γ 
αύτοΙ; μήτβ συγγενείς τοιοντΟι, χληριχών δΙ ^ημα 
εΤχον ο( τελευτήσαντες, ίνα Ιντ^ς ένιαυτου, μ8τά 
τ^.ν θάνατον αυτών ψηφίζομένου,. έχνίχώσιν αυτά οΐ 
τη; Ιχχλησίας της ΐϊ^λεως, έν { χατφχουν έχείνοι. 
Κα\ Ιν τφ α' βιβλίφ των Βαβιλιχών γέγρζπται μ^ 
χληρονομείν Σαμβρείτας Ι) δλως αίρετιχοιις, μηδ^ 
εωρκάν λαμβάνειν, χα\ δσα Ιξής τδ γ' χεφάλαιον 
του ^ηθέντος β•.6).(ου διέξεισι περί τβ τών άλλων χα\ 
Σαμαρειτών γεωργών. Τδ δΙ του Υ τίτλου τοϋ ε* βι- 
βλίου ια' χ&^άλαιον λέγει μήτε χατά μίσθωσιν, μήτε 
χατ* έμφύτευσίν, μηδέ χατ' έςώνησιν, ή άλλον τινά τί8 Ι08ΐ8η)«ηΐ0 ρ8Γ6ϋΐαηι Ιι«Γ6(Ιβ8 βοΗρΓι 8ίη1, 6χΐπι 

Ιΐ«Τβ4ίΐ3ΐί8 80η6ηΐ 6886 4ΐβΙ)βΓ6 ; 8ΐ Τ6Γ0 ΠΟΙΠ ΟΓ- 

Ιΐιοιίοχί 8ίηΙ Ιί56Η• οϋ ρΓορΙη(|αθ8 ογΙΙιο(Ιοχο8 Ιβ^β 

ρ6ηΤ<^ηΊΓ6 Ιΐ«Γ6ΐΙίΐ8ΐ6ΙΙΙ, Γ6ρ6Π68.6υΐη Τ6Γ0 ηβφΐβ 

Οϋι ΟΓΐΙΐθΐΙοχΙ ηβο 1ιιι|α8ηιθ(ϋ ρΓορΙηςυί ίιιοππΐ 
ΠΓΐ8, €ΐ6Γίβοηιιη νβΓΟ 1ΐ3ΐ)ί(α ίηο6ΐΐ6ΐ)αηΐ ςιιΐ ϋοοβ - 
86Γ6, ηΐΗ08 8ΐιηΊ !ηΐ6ητ&1Ιο, ι5 ϋΙοΓΟίη οΙ)Ιΐιι <ΐ6β- 
ηΐ6ΐ»(1ο, <*€ΰΐ€8}α 6]θ8 0Γΐ>ί8» ίη ςηα ίΠί (Ιίν6Γ83- 
ΙΐϋηΐυΓ, εΐοηοΐ ροΜβεβΙοηβπ) 8<ΐ68η(• Ργιιπο φΐοηιιβ 
Βα8ΐΙίΰοηιπι ΙίΙ). 548 "^ 88ηΐ9Πΐί8ν ιιιΐ ΙιΧΓ6ΐίςΜ5 
ηυίΙ)ΐΐ86οη<ια6« τοί ΙιχΓοάϋ&ίβηι ο1)ίΓ6 ν6ΐ ϋοηϋίο- 
η6Πΐ »6€ίρ6Γ6 ϋ€68ΐ» «(ΙίΰίΐπΓ ; 61 ςυχΰΐιπηιιβ 
(Ι6ίιΐ€6ρ8 6}α8ά6πι 1ίΙ>η 68ρίΐβ 53 Ιαιη (Ι6 8ΐίΐ8 Ιιιηι τρ<5πον, άχίνητο λαμβάνειν αίρετιχδν οίονδήτινα εξ |) Λβ 8αηΐ8Πΐ»Γϋΐη •8γΙ€»Ιι8 βιρΙίοβηίαΓ ( Ιΐϋο δρο- 

ιταίου οΓχου. ΚαΙ του οίδηΐ). ΤβΠίΙ.νβΓΟ Ιίΐ. ΙίΙ>. ▼, οβρ. 11» ηο(|αβ !θϋ8- Ιχχλησίας τινδς ή άλλου σεβατμίου 
αύτοΟ βιβλίου χαΐ τίτλου χα\ Χδφαλαί^υ θέμα γ' 
φησίν* *Εάν δρθδδοξος Ιχων χτήσιν, Ιν ^ έστιν 
αγία Έχχ).ησία, καραπέμψη ταύτην χαθ* οίονδή- 
τινα τρ^ιτον ά::ίστφ ή απλώς αίρετιχφ , ή έχ- 
χλησία της αύτης χώμης τήν αύτοΰ δεσποτείαν 
Ιχδιχείτω• Ιίοηβ, η6<)ΐΐ6 «πιρΗγίοοεί ηβςαβ βιηρίίοηο, •ιυΐ αΐίο 
ςιιοΰΐιηηαβ πιθ(!ο, ςυοι1ΓιΙ)6ΐ ίιιιηιοΙ)ίΐ6 6€€ΐ6$)Χ 
«11011)118 αυΐ αΙΐ6πυ8 88€γχ (Ιοιηυβ αϊ) ΙιΧΓβΙίοο 

ΑΓ€ίρΊ ΙΪ€ϋΓ6 <ΐ66Γηά(ΙΙΓ. Εΐ ΤβΓΟ 6]ΐΙ8<1ϋΐη 1ίΧ)Γΐ» 

ΓιΐιιΙΙ, 61 €.ιρίιί8 Ιΐιβηΐλ ιβηίιιηι (Ιίοίΐ : 5ί φΐί8 ογ- 
ιΐιοιίοχηβ ρΓχϋίιιηΐ• Ίπ ς^ο 83ηο<3 ΟϋοΙοβία οοιχϋίΐΑ Ηΐ. ίηΟιΙβΙί, 8«1 611810 ΙιΧΓΟίΙοο, ηη8€απ(|ή6 ταιίοηβ ΐΜϋβηΓίδβιίΐ• ν^^ί ί•]ιΐ8 6€€ΐβ8ί8 ρΓ«(1ϋ ρθ5- 
»€<Μοιΐ6ηι τΙη(Ιί6«ΐΙ• λΡΙΣΤ• « Έπίσχοηοι χα\ χληρ'.χο\ αίρετιχοίς, ούδ * 
ε άν 2>σι συγγενείς, δ6»ρήσονταί τι τών οίχείων, 
« ή συνεισάξουσιν. 

ΚΑΝΟΝ Κ^Γ'. 

ε Όμοίως επίσκοποι πέραν θχλ ίασης μΙ) αποδημεί• 
β τωσαν • εΐ μ^ χατά ψηφίσματος τής πρώτης ΑΙ118Τ. € ερί8ί;ορ1 ΰΐ εΙοΗοί ηίίιΙΙ 6 Ιιοηίβ 8υί8 

< ϋΐΐΙ)1ΐηΙ ΙιΧΓ6ΐί€ΐ8. ν6ΐ ίο €08 €0ηΓ6Γ6ηΙ, 066 

< 81 Γ0({η8ΐί Γαΰπηκ > 

ΟΑΝΟΝ Χ&νΐ. 

ι 1ΐ6ΐη« €ρί86ορί ΐΓαηβ ιη&Γ6 ηοη ρΓοΟοΙ^οαπίκκ : 
€ ηίβΐ οιιηι (ΐ6€Γ6ΐο ρΓΐΐϋχ ϋ3ΐΙ:6ιΐΓΧ ρΓορηί υη!ιΐ8- 115 ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙ3ΑΗ0Ν 116 

€ 4«οβ1)ϋ«1 : ϋΙ:ιοοηο ΐιιΐίΐη, ΐΓβ3. Οο» «41 ΓβΙί- Α • ται• «ιαχίνου «Ι, τρβΤς. Τά Μ γ• «ων λοιικΰν € ςοοβ τ<^Γθ «ρβεΐ^ηΐ οΙβΗοοβ, νβΙ υηυι βρί«εορυ< 

« 6ΐαιηιη&1ιϋ. > 

Ποο «ι ίη άαοιίβοΐιηο ΰαηοηβ «ΙΙύΗαΓ, νΐ ρΓβ&Ιιγ- 
ΙβΐΌ α€€•.ΐ80ΐο. 8ΰχ βρίβοορ! €001 ίθ(Ιίο«1)υοΐ« βΐ (αΐβΓ 
6{ΐβ βιίαηι ρΓορΓίυβ ίρ&ίυ> ορίββοροβ ύοηββηλαιιι 
Βυιιιη ρΓ£ΐ)6ΐ)Ιΐ• Οί&ΰοηο «ιιίειη ιιοοαβ&ΐο, Ιγμ βΐ 
κοαβ. Αι Γ6ΐί(]αΙ οιιιηββ εΐβποί, ςιιΐ βυηΐ ΙηΓη <1ί«- 
£θηοι, 61 » 6θ1ο 5υ•ίρ8•)η]ΐη βρίβοορα 'αιΙ'κ^ϋαιιΐιΐΓ* 

ΟΑΝΟΝ ΧΧΙΥ. 

ι 8ίινίΗΐ6Γ ρΐαουΐΐ, υ( ΟΙΠ εΙβΗΰοηιιη ββηΐϋίΙ)08 τγΙ 
ι Ιι.'ΒΓβιίοΊβ ηΐ9ΐΓΐιηοη1ο ηοη €0ΐ)]υηβ9ΐηΐ0Γ• » 
ΒΛΙ.Β• ββιιΓιΐ68 ΙιΙο οροπβΐ ίηΟ(ΐ6ΐβ$ Ιηΐβ1Π|[επ5 € χληριχών χα\ μόνος έξ(τΔα•ι ό Ικίβχοιης• » 

Τοΰτο ζίρητΛΐ χα\ Ιν τφ 5ωδ(χατΐ|ΐ «αη^νι» ώς 
ιςρβτβυτίρου ρέν χΑτηγορουμένου, &ξ έπ(3χοπθ( ^:• 
χάΦουσιν αύτ^, χα\ έπέχκνα τούτων «αϊ ό ϊ^ΐΛς βιδ- 
του συν8(0ΐγνώμων Ιβται ΙπΓνχοηος * βιχχόνου η« 
χρύς χα\ 6 Εβιος• Ο! δΙ λοιηολ πάντες χλγ^ριχολ οΙ 
χάτωθϊν Εντβς ιών βιαχ^νων χα\ ΐΜρΑ μόνου τοΟ 
Ιδίου αυτών Ιπ(9χό«ο\ι χρι6ήβοντα(« 4φ* «Τις &ν αΙ•• 
τιώνται Ιγχλήμαη• 

ΚΑΝιΙΝ ΚΔ'. 
€ Όμοίω; ήρενεν, ώττβ τ^χνα ^ών χληριχών 10νι« 
€ χοΓς ή α!ρ&τ(χο?ς γβιμιχώ< μ9) συνάιτΜφβαί. » 
ΒΑΛΣ. ΈθνιχοΟς έντανββ τ^; ΑνΙ^τοος νοβίν 1»Ι αιιΙ• βιιΐιη κβηΐϋΐβ 681 (ΙιΙβΙίβ, ηοη ρΓθΙιΊλ>6ΐ>ίΙοΓ Β Μ. ΕΙ γΑρ %ις έΟν(χό< Ι(ΐτι «ιαττ^, οΰ χωλυΐήφιται οηιιι 6ΐ6Π€ί ΑΙίϊ εοιι]ιιη{ί. Ι^β^β I^•0(^^^6η96 Βχηο^Ιί 
οηοηβιη 51, εΐΐ9ΐ€6<Ιοιΐ6ΐΐ8ί8 οαηοηβηι 44 6ΐ83τηη(ϋ 
ίη ΤγιιΙΙο 6αιιοιΐ6ΐιι 72 6ΐ ςυ» Ιη 6ΐ8 ΐ€Γΐρΐι βιιηΐ• 

ΖΟΝΑΒ. ΕΐΗΐΗεΙ Ιιοο Ιοεο ίηαα6ΐ68 !ηΐ6ΐ1ίίΐιιιΐιΐΓ• 
ΕΐΙιιιιουβ ηλίηςιιβ ΑιΙι^Γΐδ 6ΐβποί ύΐίλΐη 8ΊΙ»ί ηΐλΐιΐ- 
ιηοηΐο ]υιΐ||[6Γβ ΙιαικΙ ν6ΐ•1>ΗυΓ. νί<1β 1»8θιΙί66ΐι» 
8^ηο^^ θ8ηοιΐ6ΐη 31, εΐΐ8ΐ66ϋοη6ΐΐ8ί8 ιΐοβίηιυιιι ςαηΓ- 
ιυιη, €ΐ8γιιοϋί ιη ΤΓυΙΙο 8ορΐυ.ις(>8ΐιηιιηι 8€6ηηόιιια 

ΟΙ (ΐυΦ ίη 6ΧρΙί09ΐίθΙΐ6 60Γ<ΐηΐ(1βΐη 86ΓΊρ5ΪΐΙΙΙ18. 
547 Αηΐ8Τ. € 1ΐ3βΓ6ΐΪ€ί8 61 6ΐΙΐΐΓΚΜ8 οΙβΗΟΟΓυοι 

€ ΙΊ1)6γΙ ιΐΜίηηιοιΓιο ηοη εοιι]ιιιιβηιιΐυΓ.» 

$6(1 ηοε Ιιιΐ€θΓοηι Ιί1>6η Ιΐ9βΓ6ΐΐϋί8 ίη ηιαίπηιοιιϋ 

ε.ηιηιυπίοηβιη €0ΐι]υη||ΐιηΐιΐΓ. 

ΟΑΝΟΝ XXV. Ο 

• 13ΐ 6ρί9ϋθρ! 6ΐ €ΐ6Γί€ΐ ίιι ποη οηΐιοϋοχο» €1ιη- 
ι 8Γι>ηο8 η'ιΐιίΐ εοηΓεηηΙ : βΐ 8! βίηΐ αιΐΐιυο εο• 
€ ΐηιΐΙ, ηίΙΓιΙ ρ6Γ βηβΓαιη ΓΟΓυιη όοηιιΐοηβπι» ιιΙ (Ιΐ- 
€ €ΐιιηι 6^1,6ρί8€ορΙ τοί €ΐ6Π6Ί ίη οοβοοηΓβΓηηΙ. ι 

ΒΑΙ^3. ΙΙΦΓοΓιά ςηί<ΐ6ηι {ϋοηηίΟΓ, ςυί (Ιβ Γοϋυβ 
€ΙΐΓΊ.«Ιί&ηθΓθηι ηοη Γ60ΐ6 8«η(ίιιηΐ : ιιιΓιϋοΙε» 8αΐ<:πι^ 
ΐ|ΐ}1 Ίιιθ8Γη8ΐ8ηι ΥϋΓΐιΐ Οβί ΟβοοηοηιίΑπι οηιηίιιο ηοη 
6Γ6(ΙιιηΙ. Οίείΐ 6Γςο εαιιοη, ηυΐΐυηι 6ρι$εορυηι νοΙ 
€ΐ6πευηι, ταΐίοηο Ιοςηίι ▼(*! ΙιχΓ(;(Ιίΐ8ΐ!$, ϋ8 ςπί 
8ηηΙ ρ]ιι$πϊθ«ϋ 4ΐ€ΐ)6Γθ ςηίιίςυαηι ΓοϋπςυβΓβ» βΐΐιπι* 
81 8ΐιιΙ 6]ϋ8 οο^ηΑΐΐ : 86(1 ηεςιιβ ίιι τίο Γ6ηι ρΓ0• 
ρΗ^ηι Π1ί8 ().ΐΓβ. Κ^οςβ οβηοηβιη 85 ρΓ9Β86ηΙί8 β^ηο- •υναφθήναι χληρικοδ 0υγατρ(• *Ανάγν«ιιΟι τ^ς Ιν 
ΑοΜδιΧ8(|ΐ συνόδου χανόνα λα* της Ιν ΧβλχηΜνι χα- 
νόν• ιβ*, χα\ Ή\ς Ιν τφ ΤροΟλλφ χανόνα οβ^, χ•\ τΑ 
έν τοΰτοις γρ«φΙνΜ• 

ΖΟΝΑΡ. *ΐ9νιχοϋς ΙντΑυθαΐ <οζι^ Α«ί^Μυς νοείν 
Μ. ΕΙ γάρ έθνιχός ης πΐΦτ^ ί|, ο6 χωΐυΐήβνται 
8τυναφδήν«ι χλη^ιχου ΟυγατρΙ. *ΑνΑγνω•ι χ«\ ^ς 
Ιν Ααο5ΐΧ8(^ χΐνόν« λβ^, χβ\ τής Ιν ΧαλχηΜνί «δ*. 
χ&\ τξς Ιν τφ Τροϋλλφ ο^', χ•\ δο» Ιν αύτοίς Ιγρά- 
φη^αν. 

ΑΡ1£Τ. € ΑΕριτιχοΙς χαΙ ΜνιχοΙβ ^χν• χληριχ^ 
€ ο5 «υνάητοντβι• ι 

*Αλλ* ο6δΙ λαίχών αοΛς αίρβτιχοίς βίς γέ|Μ0 
χοινωνίαν βυνάτηονται. 

ΚΑΝαΝ ΚΕ". 
< *0ατ8 τοίις Ι«ιοχόηους χαλ τοίις χληριχοιις μηδίν• 
€ ουνιιο&γβιν τοΙς μΙ) όρΜόξοις ΧρισταινοΙς• «Ι 
• ΐΜ.\ βυγγ(ν€!ς Ιτι μήν ώσιν, μη^ν διΑ Ιωρββς 
€ τών ο(χ8ΐών πραγμάτων* ώς 8ίρηται, τους Ι«ι• 
€ οχόπους ή χληριχοϋς τούτοις συνβιοάγβιν. ι 
ΒΑΑ2. Α!ριτ&χο\ μίν λέγονται οΐ μ)| δοξάζοντις 
ύρΟώς τά τών Χριστιανών - 41χιοτοι δΙ οΐ μηδέ δλως 
9«ΐ9τ8ύοντβς τήν Ινσαρχον οΕχονομίαν του ^οΰ Αό- 
γου. Φησ\ γούν ό χανών μηδένα ΙκΕαχονον ή χληρι- 
χών ΧΑτά νόμου λεγάτου ή χ>ηρονομ(ας χαταλιμπά- 
ν<ιν τοΙς τοιούτοις τ^ ότι^ΰν, χάν συγγβνβΐς αύτοίί 
ώσιν * άλλα μηϋ δωριΤβθαι αύτοίς Ιν ζω{ οίχείον 
τερΑγμα. *Ανάγνω3όν τ6ν «γ• χανόνα τής παρούσης ϋί, 61 ΙίΙ). ΒαδΐΠο• χχχν,^ιίι. 8, είρ. 58, ςυοό όοοοΐ, « συνόδου, χα\ ^ιβλίον τών Βασιλίι^ών λβ' τ(:λβυ η' 
.^.. ^«.Κλ•α ακλ*! Ιι'μγαιϊαα• η»ΓΑηΐΠιη« λλορ'λΛλτλ . •«•«! ι«' χ•λΑ^νΜ\ι »4ι λη&ίλκιν ιύιηΒονοιιίΤσΟαι το^ΰ ηοη <!6ΐ>6Γ6 Πϋοδ ΙιΧΓΟίίοοβ ρίΓβηίΠιπβ εοοοοιϊΟΓβ, 
Τ6ΐ €οηΐη. Ει ΓιΙ). ρηηιΙ «ίΐ. ρηηιο, (Ιίν6Γ83 (.ιρϋα 
ιϋοβηΐί», ηοη 8θΙιιιη εΐοηοοβ, 86ι( εΐ Ι.ιί€08 ίηφβ(1ΊΓΐ, 
(]ηοπιίηιΐ3 λϋ 1ιηΡΓ6ΐΐΓ08 τοί ίηΩιίεΙβδ ςιι» &(1 8βΓ 
ριιηπίίηΐ ςιΐϋριοιίοεηηςυε ΐΓΒηβηιίιΐ&ηΙ; ηηιΐοείηιυιη 
;ΐΗ(6Πΐ ε»ρ. ΓιΙ. δ. III). ν Βα8ί1ί€• ,ϋίείΐ : Νείΐυε βχ 
ΙοοΓιηηε, ηεςιιο εχ επιρΚ^ίβυβί, ηοηαε εχ εηιρΓίοηε, 
τεΙ υΙΙι «ϋλ Γϋΐίοη<*, (ΙεϋοΓΟ 1ι:εΓ6Γιεο8 υΙΙι ιαίπιο• 
ΗίΙίβ 6Χ (|ΐΐ8Τΐ8 εεείοβί^ νεί εχ ^Ιίο τεηεηΙιίΠ Ιοοο 
«οείρεΓΟ. Ει 6]ιΐ8{1ειη Ηϋ. εΐ Γιΐ• οΐ ε^ρ. ΐΙιεηίΑ 5 : 
8ι οΓΐΙιοάοχιι^, ΙιαΙ>εη8 ροε8688ΐοηοηι Ιη ηυα 681 
5^811618 εεεΙεβίΒ, εχηι Λύ ΙηΟιΙεΙειη νεΙ 8ίηιρΙίοίΐ6Γ 
ΙίΦΓεΙίεηιη, ςυ8νί8 Γ8ΐίοηε ΐΓ8η8πιί&6Γίι, οεείεβίο 
ο]η8(Ιειη νί€ί εαιηιίεηι εεείαίιπι τίπάΐεεί. Οηκι χβφ. λη' διδάσχον μή όφβίλϊΐν χληρονομίίσβαι το?»ς 
γονείς «αρά αΙρετικών «α(δων, !| τουναντίον • χαΐ 
Ριβλίου α' τίτλου α' χβφάλαια διάφορα λέγοντα μ<| 
μόνον χληριχοΰς, άλλα χα\ λαΤχο?)ς ΙμίεοδίζεσΟαι 
«ρδς αίρετιχους ή άκίστου; δπωσδή^σίε ιταρχχέμ- 
«ειν τά τούτοις διαφέροντα. Τδ δΙ ια' χεφάλαιον 
του γ* τίτλου του ε' βιβλίου τών Βασιλικών λέγει 
μήτε χατά μίσΟω^ιν μήτε χατά Ιμφύτευΐιν μήτβ 
χατ' Ιξώνησιν ή άλλον τρόπον τινά λαμβάνειν 
τους αίριτιχου; άχίνητα οΙαδήτινα Ι{ Ιχχλησίας 
τι^/δς ή άλλου σεβασμίου οΓχου* χα\ του αύτρυ βιβλίου 
χα\ τίτλου χα\ χεφ. θέμα γ*. Έάν ορθόδοξος, Ιχων 
κτησιν εν { Ιστιν ά^ί^ Έχχλησί^, παραπέμψει ταυ- 
τΓ.ν καθ' οίονδήτινα τρόπον άπίστφ ή άπλώ; αΙρε< 117 ΙΝ ΟΑΝ. XXV €ϋ«α ΟΑΒΤΗΑΟ. 118 

τιχφ, ή Ιχχλη^Γβ της αυτής ικώμη^ ^4^ «ύτοδ έκ• Α λΐιΐβπι «υϋίβ οαηοηβαι (ΙίοοιιΙβπι, ηοη Πο6Γ6 βρίβοο- χλη9{αν ΙχβιχιΗω. Ά^νων δΙ του χαν^νος λέγον- 
τος μή Ιχιιν Ι«* άΜας τους (Κΐβχόπους ή τους 
χληριχοΙ>ς γράφικν κληρονόμους α(ρβτιχοΙ>ς ή &π(• 
βτοιις, 1<γ( γκνέσΟαι παρ^ των 1«ισχόιτ6)ν τ&' έν 
τφ μ' &χοβτολιχφ χαν^ι τκριιχ^μενα, χα\ τ& Βη« 
Ιούμβνα Ιν τφ χδΓ χαν^ι της *Αντιοχβ'ςί αυν^υ. 
ύ^^χω γ&ρ (π* λξουσίας Εβται αύτοίς ιτ^ραιιέμπειν 
«ρ&ς ορθοδόξους τλ οΙχεΖ^ι,χχτ& λόγον χληρονομίας, 
Ιιγάτου χβ\ δωρβδς* <Ι Α μή, οΟδΙ πρ>^ς ^ρΟοΜξους 
δύνανται ιηρακέμι^ιν ταΰτα. 

ΖΟΝΑΡ. ΜηδΙ χατί χΐηρονομίαν ή λβγάτον ή 
βίλιος πως χαταλκμπάνιιν τι τοΓς αίριτιχοίς ή &π(- 
9τοις ορθοδόξους Χρβατιανοΐίς, χαΐ τοΤς ηολιτιχο!ς ρΐβ Υ€ΐ €ΐΑΠ€ί9 80ΓΐΙ)βΓβ 1ΐΦΓ6(Ιθ8 Ιΐ26Γ6ΐίθ08 Υο! 

ΙιιΑίΙβΙββ, άΐο ϋ«Ι)0Γβ ΟβΓΪ λΐ) βρίβοορίβ ςυ» ίιι 
ςΐϋιΐΓ8(^Ηιιο οηοηβ αροδίοΐίοο οοηΐίιιβηίοΓ» 61 
(|ΐΐ9Β ΐη ▼ΐΓ65Ϊιηο ηα^ηο εαηοηβ ΑηΐίοεΙίβηβΒ ηγηοά\ 
ιΙβΰΙαπιηΐιΐΓ. 8ϊύ οηΐηι ίη βΟΓυιη «πΐ ροΐββί&Ιβ »ιΙ 

ΟηΙΐίΚίοΧΟβ 8118 ΐΓ8η3ΠΐίΗ€Γ6, Ιΐ8ΒΓ6ίΠΐ8ΐ6, ΙβξβΙΟ 01 

ύοπΑΐΊοηβ : 8ίη πιΐηιη» ηβο 6« (|ΐιίιΐ6πι,ροΐ6ηιιιΙ 8(1 

θηΙΐΟ(ΙθΧ08 ΐΓ8ΙΙ8ΐηΙΐΙβΓθ» ΖΟΝΑΙΙ. Νβ ςυ!«)ΐ|η8ΐη ϋΧ Γβύϋδ 6υί8, ΙιχΓβ^ι- 
18118 8ΐη ^έ"^»!! ηοιηΐηβ, βαΐ 8ΐ)8 ςο^ουηιιιιβ τη- 
ΓιοηΑ• Ιΐ9βΓ6ΐΙο» ΙηΑϋβΙίΙιαβ ^|1^^8ι^^ιι^ οηΐιοίίοχΐ άιεηγδρευταινόμοις. Τούτο ο•3νχα\ δ παρών χελβύη 11 Γ6Πηςιΐ8ηΐ» Ι«|[ΐΙ>ιΐ8 φίοςυβ ανΙΗϋαβ οαυιυηι ββΐ χάνων, >έγων το^ς Ιπίοχδπους 1} χληριχοΟς μηδένα 
αίρβτιχδν ή λπιστον αυνβκσάγβιν «Ις χληρονομ(αν ή 
λ$γάτον Χριστιανφ, χ&ν «Τεν Γβως συγγ8νκΤς ή του 
διαθεμένου !) του χληρονδμου, ο( α!ρετιχο\ χαί οί 
Απιστοι, Αλλ& μΙ^ν μηΐλ βώρείσθαι αύτοίς τίνα Ιχ 
«.^ν οΙχε(ων πραγμάτων. Τοΰτο δ& χαί δ πα' χανών 
της συνόδου ταύτης πλατύτερον διατάττεται. *£ν δ^ 
τφ λ<5 ^ιβλ{φ των Βασιλικών, τίτλφ η', χεφαλ. λη% 
εύρήσεις δτι ούδΐ παίδες αιρετικοί δύνανται χληρο• 
νομβιν το&ς οΙχεΓου; γονεΓς, ουδέ γονείς α59ις αίρε• 
τιιιο\ δύνανται Αλλους χαταλιμπίνειν κληρονόμους, 
εΐ μΙ) τους οίχείους παΐδας Χριστιανο{>ς δντας * κ&ν 
&λλους δλ παΖδας Ιχοιεν αΕρετικους , άιτόχληροι 
£σονται ΙχεΤνοι, χ&ν ίσως παρά των γονέων χληρο-* ΙίΙβπι Ι^ίΙυΓ Ιιοο ςοοηυβ οβηοηβ €οη8ΐί(υί(υΓ ; Ερί- 
βίορυ8 βηίιη, ΙηςυΙΐ, ιιιΐ οΙβΗαιβ, η« (|ΐΐ6ΐη(|(ΐλΐη 

Ι)ΦΓ6ΐΐ€Πηΐ 8111 8 Οίΐ6 8ΠβηαΠΙ ίη ρΑΓίβΐη 1ΐ96Γ6<1ίΐ3- 

||8 αυΐ Ι6£[8ΐί ειιιη €Ιιπ8ίί8ηο ΙιοιηΙιιβ €θ1ΐΦΓ6(ΐ6ΐη 
βΰΓίΙ>8ΐ, (]ΰ8ηίΐνΐ8 801 £ΐ ηαΙ 1β8ΐ3ΐη<^η1ιιιη 8€πρ8Η, 
8αΐ 6ΐ ςαΙ Η»γ68 Ιη8ΐ!ΐοΐο8 ββΙ, ΙιΧΓείΙοί Η(ί €( 
ίιιίΙιΐ€ΐβ8 €θη88η|ριίοι(8ΐο ]υη|[3ηΐυΓ ; ίιηο Β<ίθ 8Γι- 
Πΐιί(Ι βχ 8ΐι!8 Γ6ΐ>α8 €]α8πιοιϋ ΙιοιηίηίΙ>ιΐ8 ΐ8Γ|;ίαΐυΓ. 
Ηυο ί(1βιη 1ιη]υ8 ςιιοςοθ 87ηο<1Ι €8ηοηβ ρπηοοοΐ 

0€10868ΙΠ10 ία8ίϋ8 6ΧρΠ€8ΐΐΙΓ• ΟαίΠίΟ ΥβΙΌ 6Ι 1η€0- 

81010 Βα8ί1ί€• Ιϋ)Γ0, Ιϋ• θ€ΐ8το, 08ρ. ΐποββίιηυ 
θ€ΐ8το, ηβςυβ ΟΓιοε ]ι«Γ6ΐΪ€08 |]«Γ€(!ΙΊΐ8ΐ6ηι ρ&Γοη^• 

ΙΟίη ΟβΓΠβΓβ Ρ088β» ηβςΐΐβ 1ΐ8ΒΓ6ΐίΰΐ8 ρ8Γ6ΙΐΐίΙ>08» 

ΡΓ3810Γ 0Πθ8 ςαί 8ΐοΐ βΙιΗδίΙαη}, 8ΐίο8 1ιΧΓ6<Ιβ8 νόμοι εγράφησαν, ει μή έχουίΐ παΐδας ορθοδόξους, ^ ίπ8ΐί<ιιβτ« 1ί<*βΓβ : δίς"β 3ΐ» ΠΙη δίηΐ Ιι«ΓβΙίϋΓ, ηοαϋΐ- β!ς συγγενείς αυτών ορθοδόξους περιελεύσεται ή 
πδρίΦίσία αυτών. Ε{ δΐ μήτε παίδες ορθόδοξοι εΤε^» 
αύτοίς μήτε συγγενείς τοιούτοι, κληρικών δΙ ^ήμα 
εΤχον οΐ τελευτήσαντες, ίνα Ιντδς &νιαυτου, μετά 
τ-'ν θάνατον αυτών ψηφίζομένου, έκνίχώσιν α6τά οΐ 
της εκκλησίας της πόλεως, Ιν ^ χατφχουν ΙχεΙνοι. 
Κα\ Ιν τω α' βιβλίφ τών Βασιλικών γέγρζπται μΙ^ 
χληρονομείν Σαμβρείτας ή δλως α(ρετικοι;ς, μηδΙ 
οωρ8άν λαμβάνειν, χα\ δσα έξης τδ γ' χεφάλαιον 
του ^ηθίντος ^'.βλεου διέξευι πβρ{ τε τών άλλων Χα\ 
Σαμαρειτών γεωργών. Τδ δΙ του Υ τίτλου του ε* βι- 
βλίου ια' κ&'^άλαιον λέγει μήτε κατά μίσθωσιν, μήτε 
χατ* έμφύτευσιν, μηδέ χατ' έξώνησιν, ή άλλον τινά τίβ Ι68ΐ8ηι«ηΐ0 ραΓοηίαιη Ιι»γο<!€8 βεΗρϋ 8ΐη!, βχίπι 

Ιΐ«Τβ(1ίΐ8ΐί8 βΟηΟΙΗ 0886 ^βϋΟΓβ ; 8ΐ Τ6Γ0 ηΐΐΙΙί ΟΓ- 

Ιΐιοιίοχί βΐηΐ Π66Η• 8ίΙ ρΓορ!η<|αθ8 θΓΐΙιούοχο8 Ιβ^β 
ρβπτ^^η'ΐΓβ ΙΐΧΓΟιΙΗιΙΟΒΐ, Γ6ρ6Π08Χυιη τογο ηβηηο 
βΐϋ ΟΓΐΙιοϋοχΙ ηβο 1ιιι|α8ΐηο(Ιί ρΓοριη(ΐυΙ (ιιογΊιιι 
{ΙΠδ, ΰΙοΗοοΓΟίη νοΓΟ Ιΐ8ΐ)ί(α ίηοοιίβ^αηΐ ςαΐ «Ιογο • 
80Γ0, ιιιΓιοδ 8ηηΊ 1ηΐ0ΓΤ8ΊΙο, οϋ ϋΐοηιιη οΙ)Ιΐιι ϋοΗ- 
ηίβηϋο, (■€€ΐ€8}β β]α8 οΗ)ΐ8» ΐη ςη» Πϋ (ϋτθΓ8:ι• 
1)8ηΐυΓ, ΰΐοηοΐ ρθ88θβ8ΐοηβπι 8(1θ8ηΐ• ΡΗιηο ςιιοηιιο 
ΒαβίΠοοηιπι ΠΙ). 548 ι*^ δοηιβηΐίβ, οιιΐ ΙΐΦΓ6ΐΙοί$ 
<]ΐιίΙ)ΐΐ8€αη<|υ6« τοΙ ΙιΧΓ6<ϋΐ8ΐοηι οΙιίΓΟ νοί ϋοη8ΐίο- 
ηοπι 80€ΐρ6Γβ Ποοοΐ» ο<λί€ίιιΐΓ ; οι ςυχοιιηφίο 
ιΙοίη€θρ8 ο]υ8άοιη 1ίΙ>η οαρίΐο 53 Ιιιιη (Ιο 8ΙΠ8 Ιυηι τρόπον, ακίνητο λαμβάνειν αίρετικδν βίονδήτινα εξ ^ άβ δΛΐηβΓίΐοηιηι 8|{Γΐοι>1ί8 όχρΠοαηιοΓ ( Ιιαο δρο- 

δατμίου οΓκου• ΚαΙ του εΐαηΐ). ΤοΓίίί.ΥΟΓΟ Ιΐΐ. Γι1>. ▼, 08ρ. 11, ηοηοο 1οο8- Ιχχλησίας τινδς Ι) άλλου σεβατμίου 
αυτού βιβλίου χαΐ τίτλου τίοΧ Κδφαλαί^υ θέμα γ* 
φησίν* Έάν ορθόδοξος Ιχων χτήσιν, Ιν { ίστιν 
άγ(α Έχχ).ησία, παραπέμψΐ) ταύτην καθ* ο{ονδή- 
τίνα τρότιον άτΐίσιφ ή απλώς αίρετιχφ , ή εκ- 
κλησία της αύτης χώμης τί}ν αυτού δεστεοτείαν 
έχδικείτω. 

ι>Ίΐ, ίηΐυοΓι, 8111 ο({8ηι ΙιχγοΙΙγο, ηα80ΐιηηήβ Γηιίοηο ΐΓαηβηιίδβιίΐ, νίΰί 
ιβ^λίοηοιη τΙιι<ϋθ<?1• 
ΑΡΙΣΤ• • Επίσκοποι χα\ κληρ*.χο\ αίρετικοίς, ούδ* 

ι άν ώσι συγγενείς, δωρήσονταί τι τών ο{κ$ίων, 

1 Ι| συνεισάξουσιν. 

ΚΑΝΩΝ Κ(7. 
€ Όμοίως επίσκοποι πέραν θαλάσσης μ)) άποδημεί• 

I τωσχν " εΐ μί} κατά ψηφίσμαϊβς τής πρώτης ϋοηβ, ιιοφίο οιηρίιγίοαεί ηοςυο οπιρΓιοπο, 8υΐ οΓιο 
ςηοοηηηαο ιηοιίο, ςυο<ΙΙίΙ)θΙ ίιιιηιοΐιίΐο οεοίοδίφ 
Αϋΰΐιίιΐδ ουί «Ιίοπυβ 88€Γ3β (Ιοιηυβ α5 ΙιφγοΙιοο 
ΑΓοίρΊ ΙίοϋΓΟ ϋοΟΓΠΐίΐιΐΓ. Ει νοΓΟ €]α8€ΐοιη Ιί1)Γΐ, 
ΓιΐιιΗ, οι 08ρΙιί9 Ιΐιβηΐ8 ιοππιοι «ΠοΙΐ : 51 φΐίβ ογ- 
ιΙιο«Ιοχιΐ8 ρΓίοιΙΙιιιη, Ίη ςικ» 88ηο(9 0ΓΰΙ^8)8 οοη()ίΐ.ι 

(']ΐΙ8 0€€ΐ65ί8 ρΓ«(]ίΊ ρθ$• 

ΑΙΙΙί&Τ• ι Ερί8ΓορΙ €ΐ οίοτίοΐ ηίΐιϋ ο Ιιοηίχ 8ΐι{8 
ι ϋϋ1>ιιηΐ ί)ΦΓ6ΐ(€ΐ8, νβΐ Ιο €08 οοπΓοΓοηΙ, ηοο 
ι 81 Γ0§|α8Γι ίαοΓίηΐ. » 

ΟΑΝΟΝ Χΐνΐ. 

ε Ιίοιη, €ρί8θορί Ιιαη» ιηβΓΟ ηοη ρΓοΟοΙδοηηίπΕ : 
€ ηίδΐ (ΐιπι ΐι€€Γ€ΐο ρΓίιΐ!9? 03ΐΙ;0{ΐΓ» ρΓορπί υηΙιι$- ΙΜ ΤΗΕΟΟ. 

« <*ιι]ιι$ήυβ Γ6){ίοπί3 βρηεορί; Ιιοο β&ΐ, ιιίβί «ιΙ> 
ι 'φ$ο ρηηΐ4ΐΐθ ρΓΦΰίρυβ &ϋΰ€ρ6τ]('63ΐΐ), ςιηβΐΙίίϋυΓ 
« 4ϋιιΓι$$0Γί8, ίοΓΠίπίαπι νβΐ €θηιιη€ΐιϋαΐΙοη6ΐη• 

ΒΙ1.9• Οιιοιηο<]ο βρι<«ορί <Ι«1)«9ΐηΐ ρ6ΓβςΓβ ρΓοϋ- 
£{»ΰΙ 9ΐ> βί$, ςνχ ίΠρβ 8θη!ΐ» βιιιιΐ• €ΰεΙϋ»ίί6« ά\- 
ιπαΐη €Ι8( ίιι €8ηοηβ ι^ρο$ιοΗ^ο, 14» 15 β 33; ίη 
Αιιΐιθ(Ιιβΐ). βγιιοιΙ. 7,9» 61 14 ; Ιηη^η, 1.ιιο<Ι. 41 «1 42 ; 
ίη ϋΙιαΙΜοη. 15; πι 8βΓ(Ιί€. 5, 16 (>1 17 ; γΙ §υαιπϋηΐ 
ςικβ ^η^^^&$^^>ρ!^ 8υιιΐ.&ιιη 810Ι6ΙΙ1 &ιΐ4ΐΐ5 οηοιιβηι 
«Ιίΰβιιίοπι, οα'^1 ι!6<;Γβΐθ 8€α €<^£ΐιίιΙοη6 ρπηιί, κεΙ- 
Ιιεβΐ ηιβίΓοροΙΙΙαηΙ, «ΙϋΙκϊΓβ βρίβοορίιηι ρ^Γ6(;Γδ ρτο^ 
Α:-ί8£ί ^ η6 (ΙίχβΓίβ ήη$ βυΙΪΗβ οο|[ηίΐ!οη6πι βυίΠΰβΓβ» 

&β«Ι βΐ ΟίΜνβΓ^ β]αβ βρΟ^ί 6886 «<Ι1ΐΙΙ€ 116666831• 

Γίαιη 86ηΐ6ήΐί2ΐιι ; ιιΐ νυΐΐ €&ηοιι Η Αηΐίθ€ΐιβιΐ8Β 
8500(11• ΡΓορ(6Γ6Α 6ηΙιη ΟΒίιοηί 8<Ι]ΙοίΐοΓ ΗΙο;1: 
ηβ6^88«ΐΓί2ΐιι ςυΐ(ΐ6ΐο 6886 Γ<^ΐ(|αοΓοιη ςηοςυ6 βρι- 
κοοροι υβ 86η(6ηιΙαιιι[ , βοϋ ρΓβτοίριιύ ρτηικίί». 
ΡοΓίηϋΐΐ Αυΐβοι ϋίοΐα 6&1 (ϋ<»ι$8θΗα .6ρί8ΐοΐ8, οΐ- 

|Η)16 φΐΰβ ν6ΐ η6€65$«Γΐ80> 6ΐρπηΐ3ΐ 6ρΐ80ϊΐ»ρΊ Ρ6Γ6• 

(;τΙη3ΐΐοηί9 68α88ΐη« νβΙ οΙ)$ί|;η8ΐίοη6ηι 6ΐ βαίιβάί- 
ρΐίαηβη) ρΓΐιη:ιΓΐ8 «νηοΟι ϋ8ΐ)6Γ6 (Ι6ΐ)62ΐ1. Ε3(ΐ6πι 
4ΐιΐ6ηι €0ΐιιιΐΐ6ΐΐ(Ι^Για άΐα^ 681, ηΐ ήΐΐϊ» η8, «ιΙ 
({υ«>$ τ:ΐ(Πι, ρ6Γ6£Ηιΐ;ΐηΐ6η) 6ρΐ8θορύιη ΓοιΐιίΐΜ6ΐι<ΐ€ΐ» 

8ίν6 αϊ βυηΐ ρ«ΤΓΐίη6ΙιΙί8 (ΐ6€ΐαΓ6ΐ 61 ρΓθ1)6ΐ• ΖΟΝΑΕ. Β|ή8€ορθ8 6ΐ|οιΐ)η68(!6ΐιιιιιη ς(ΐΊ Γ9(ιοη6 
ηίβηΙ} %Ψ0^\ ρΓαδΓϋ€ΐΙ 8αηΐ, ρ6Γρ6(ΐΐ8ηι ίη βυΐι 66τ 
6]6$ίί8 2»ΐ&ϋθΗ6υι Ιι&1)6Γ6, ροροΐίβςαβ» ηάί ίρ8θηιηι 
οιιηβ (001011881 βιιηΐ, ρ88€6ηϋί8 Ιΐΐ8ΐΜΐΙ6η<Ιΐ8φΙ6 
«ρ6Γ3|ηι (Ι>Γ6, ευηι Ιρ88 8ε(|ΐιίΐα8, ίηιιι (|υ« χ<|υι&»ϋ 
1113X11116 ϊηηΙιίΙυΓ 69ηοηιιιιι 2υεΐοηΐ88 ]ηΙΐ6ΐ.ΡΓθία<ΐ6 

Κβ ΙΓΑΙΙ8 Π)8Γ6 ι1>Ιγ6, 1ι06 6&1• η6 Ιοπςΐΐηΐ Ιΐ6Γ 811^ 
αρΟΓΟ 6ρί86θρθ 1ίς68ΐ» ΙΐίΟ «ΑΟΙΜΙ 6(1ίείΐ ςιΙΟΐΙ, 8ΐ 
6ί»8 Γ6ί 0666881108 αΙίςΐΙΑΟϋο ίη6ΐ(ΐ6Γΐΐ ικ>η αΗΙ6Γ, 
«10310 €1101 (Ι66Γ6(0 ρήΐΚβΚ 681|)6(1γ3Ρ ρΓονια6ΐ£ II» 
Ι!υ8 6ρ1$60ρ1, ρΓθΟςί866ρ<ΙΙ Γ4€υ1ΐ2ΐ6ηΐ ΙρβΙ 6896 
(ΐ6€6Πΐϋ. Ι)6<'Γ6ΐί 8111601 ρΐθρΐ6Γ69ί Ιη6ηΐ1π11, 01 ΟΙ;)! 

^6^^οη^8 ί1ΐ;υ8, ρ«Ιη8Γ6ΐΐ3 «ηΐ ιη6ΓΓοροΙί(αοη8 ρΓ0« 
Γ«ι:(Ιο»ί$ 6ρΐ86θρΙ 63<ΐ8αιη βχαήιΙηΔΤ^Γΐι, αο 06668- 
ΐ&Γίλοι 6886 ]αϋΐ6Αν6Γΐ1, 6ρ!2»1οΪ8 101106, ςοηο (1ίΐηί8- 
8ϋη8ΐ (ΗαΐοΓ, 6ί ϋβιΐΰπΐ, Ι)6φΐ8^υ8ηι ίρ8ί 6χ οαηο- 

ηυηΐ ρΓ^^βΟΓίρΙΟ ρΓθΓΐθΐ5€ΐ ΚούΓβ <ΐ6ηΐ008(Γ6(•066Γ6ΐ! 

ροΓΓο ηοηιιη6 6θ2^Ίϋοη6ίϊι 8ίν6 ϋρρΓθΙ)αϋοη<&ιη 
Ίιι(6)ΙΙ§ΐΙ. Α ρήηιαΐ6 Τ6Γ0 ρΓΦ6ΐρο6 6ρί$(οΙ<ιηι 
οίΓΰΓΗ ]οΙ)6ΐ» ςαοοί:ιηι &Ιΐ6Ηυ$ 6»ηοο{8^:οο8ΐΙΐιιΐίοΐιο, 
9ΐ) 6ρί86ορί8 ςιιθ(|θ6 ί1Ιιθ8 ρι*ον]ηοί», 18 «ιυι ρ6ΓβςΓ6 

ρΓθΓΐθί86ΐΐΐ|Γ 1«116Γ»8 |θ1>610Τ 8/ΓϋΓΓ6 : ί<!ΐΊΓ60 Α (ΐΓΗ 
10316 ρΓΟΤΙΙΚΙβ ρΟΐίβ^ΐΙΙΟυΟΙ 0ΐ»1Ι060|ΐ98 6586 (Ι6€6Γ- 

ιΰΙ, ΐ|ο«8ί (1166^6 Τ6]ί1» οοιοηιοι ^υίϋοηι 6ρΐ5€θρ<Η 

ΙΌΟΙ Τ6βίθθΐ8 ΙΙϊρί8ΐθ1α8 1ΐαΙ>6Γ6 1»α<ΐ3ΐ)ΐΐ6 6856 ; 86(1 

β ρπιηΐιΐβ ρη£αρυ6 860 ρΓορπ6 (Ιιηιί88θΓία:ο. ίοηοα- 
1901» 81 ν6 6θΐΜ»ΐ6οιΐ8Γιθη6ηι οΟβΓ6η<Ιιιιη ; <|ΐια: νίϋ6- 

Ίί€6ΐ 0666888ΓΊ•ΐη 6886 ρΓθΓ66ΐΐΟΙΐ]8 ^08*01 6Χρη- 
ηΐΑΐ; ν6ΐ ΓοΓΟμΙΑΟΙ, Ι|06 65Τ» βίβηΟ 8υΙΐ86ΓίρΐίθΟ6Ι|06 

ιηηοΗληι. ΙΙΙοιΙ ιτογο, 81^6 €0Πΐπΐ6ηά8Κϊου6ΐη« Ιιο6 
^Ι» <]υ& ίΙΙυοι ϋ8 &^ <|005 ρΓθΓΐΰί86ίΐαΓ 60ΐηιη60ίΐ6ΐ« 
(60 ηο!οιο ί^οηΐ» ρΓο 60(1βαι ρΓΜΐΚ>π$ ίπΐ8ΐ|)6ΐΐ6(, 

ίΙΙΐΐίη 6ί« 5ί&ΐΑΐ 61 6ΧΐλΐΙ)€8ΐ. ΒΑΙ.9ΑΜ0Ν ίίί 

Α 4 χαθ^δρχς το3 Ι^υ Ιχάντης χώρ«; Ιπι^χχ^που ν 

« τοΟτ^ Ιφτιν εΐ μή άπ* α0ιο5 τοΰ «ροιτενρντος 

€ χατ* ΙξΑ^ρετον λάβ|) τήν» ^τις λέγεται άτεολυ- 

« τιχΐ), τκτυπωρένην, ήτοι ιηρΑΟισιν, ι 

ΒΑΑΧ. ΠερΧ τοΰ «ΰς όφεΟΐουΦίν άπο$ημ<?ν ο1 

Ιπ^σχοποι Ιχ των λαχον>9ών αύτοΰς .Ιχχ>ήΦΜϊ>ν εΓ- 

. ρι^ται Ιν τφ ι^, ιβ' χαΐ λγ* ^ποττολιχφ χαν&η, Ιν 

ζ*» η' χαΐ %λ' της έν ^Αντιοχεί^, Ιν μά' χα\ μΡ' τη; 

&ν Λαοδκχβί^, Χ9[\ £ν ιγ' της έν Χούΐχηδδνί* £ν β', ις' 

χαΐ ι7 ^; &ν Σαρβιχ^> χαΐ άρχοα^ι τί £ν (χείνοι^' 

γραφέντα. ΤΑχούων ^ϊ το!> χαν^νος λέγοντος μετά 

ψηφ(αματος ήτοι διαγνώσίως του ι;ρώτοο» ^>6νότι 

τον μητρονολίτου, όφεΠιειν ^τ^βημεΝ τ^ 4π(«χο• 

ΐΜν, μ1| εΓχης άρχεΤν τήν 4ι4γνω9«ν τούτον χ«\ μ4« 

^ νου» Αλλ^&νχγχΑίκν μίν είναι τήν γνώμην εΙς τούτο 

χα\ ηάβης τη^ χατ* α6τ^ 9υνέ$ου» χατ^^ τΙ^ μ^ 

χλν6να τής έν *Αντιοχε{^ συνόδου. Αιά γ^ιρ τ^το 

4(^ιχε»ται τφ χαη^όνι τ6 Αναγχαίαν μίν είναι χαΐ 

τήν των λονκών Ιπιαχόπων ψηψον * χατ* έξαίρετον 

81 του πρωτεΰοντος• Τετυχωμένη^ λ«λήθη 4^ άιΚΗ 

λυτιχή Ιπΐ9τολ1ι Ι) ώς ΰ1νοτυ1^ον^9α τ1|ν Αναγχαίαν 

α2τ(αν τη; Αποβημία^ς του |9ηαχ^υ»ή ΰ>ς όφείλουαα 

Ιχ£ΐν σημαο{αν χα\ υπογραφή ν του πρωτεΟοντος 

της αυν^υ. Ή αυτή 61 ώνομΑοθη χα\ παρΑ^αις, 

ώ; παρατιΟεΙνα τ6ν Αηοδημήααντα Ι«{οχοΐ|Ρ8ν τοί^ 

Λρ6ς οΟς Αηειοκν» ήγουν γνωρίζουαα τά χατΑ τούτον 

χα\ παρκοτώοα. 

ΖΟΝΑΡ. Το&ς ίνί^χάικοΜς χαΐ τοΟς ιτροεατωτας 
λογιχοΰ ποιμνίου πΑντας Αχλώ;»χα\ αύτΛ τ& β^χαιον 
Ο χτΧ ο( χανόνες τφ βιχαίφ επόμενοι Απαιτοΰβι προγ- 
μένειν ταΐς έχχλησίαις αύτων, χα\ ποιμα(νειν χαΐ 
χαταρτ(ζειν τους (μπιοτευομένου^ αύτόΙ; λνιΟς• 
Αιλ χαλ 4 χανών ουτος πέραν Οΐχλάοση;» ήγουν μα- 
χρΑν 44^ν» μή άποδημεΤν Ιπίαχοπον Ιχχελεύβτακ * 
ει 4έ πο^ε ΑνΑγχη επείγει τοΰτο γενέοΟαι» μή Αλλως 
Απιίναι αύτ^^ν εΐ μή χατΑ ψηφίσματος του της πρό• 
της χαθέδρας τής Ιπαρχίας έχε/νης Ινιαχόπου. 
ψηφίοματος Γ Ιμνήοθη, Γνα 4ε{ξη ότε» εΙ μήΑ της 
χώρας ϊχείνης πατριΑρχης ή μητροπολίτης &ξετΑ- 
οει τήν άΐτίαν» 4«* ήν Αποδημήσαι μέλλει.4 4πίαχο- 
πος, χαΐ όιαγνφ Αναγχαίαν είνα:» χα\ Μ<Π) α^^ 
τήν λεγομένη ν Απολυτιχήν Ιπιατολήν» ού βυναταε 
χανονιχώς Απόδημήσαι. Υήφισμα 4^ ή 4ιΑγνωοις 
|. Χ9^\ ή Απόφασις λέγεται• Κατ* έξαίρετον 4^ . τοί» 
πρωτεύοντος» φηα\ν, έπε\ Αν έτέρφ χαν4νι εΓρητα4 
4τι χαΐ των έπυχόπων της επαρχίας έχείνης 4ιΙ 
χομίζεσΟαι τ^ν Αποβημουντα ΙπιοτολΑς. ΔιΑ τούτο 
οΐν τ^ν λβγον εΐπεν έπ\του πρωτϊύοντο; τής έπαρ* 
χίας τ6 χατ* ίξαίρετον» τουτ49τι» χαλον μίν χαΐ 
πάντων των έπισχ4πων τής χ<««ρχς Ιχ^ιν ΙπιοτολΑ;^ 
χατ* έξαίρετον 41» Αντί το-^ χυρίω; 4έ» του πρωτεύ• 
οντοςίχειν Απολυτιχήν» τετυπωμένην, ήτοι χαρΑ* 
Οεοιν^ τυποΰοραν 4ηλον6τι άναγχαίαν είναι την Απα- 
4ημίαν αύτου» ή τετυπωμένην» Αντ\ του ένσεση^ια- 
«μένην^ υπογεγ|.αμμίνην. Τ6'4Ι, ήτ•'^ π^ρίΟβσιν, 
Αντ\ τονί παρατιΟιΙναν αύτ^^ν ν<τΙ; «^4; ους Απειο'.ν, 
ήγουν γνωρίΐουααϋ'» αξιοοσαν περί; αΟτοΟ, πχριο^ο•. 
33^ν α4χιΗ^. κι ΙΝ εΑΝ. ΧΧ7ΙΠ εΟΝΰ. ΟΑΚΤηλΟ. ΐΰ € λάαβης, <1 μ1) τοΰ «ρωτβνοντος τ9|ς χώρας &ιέθ' 

ι ϋντικήν ϋ^]Β «αρΑθισιν• 

Ο&ΤΕ 49ΐ(9χοιτος; ο&τ§ χλη^ιχ^^ μαχρ^ άποοημε?ν 

Ι^Οιι Ινευ γνώμη^ χα\ γραμμάτων του πρώτε ύο^^ 

ιος Ιν α&τ§ * χαθώς χα\ τ} Ι ν ΣαρδιχΙ} βυν^ χα\ 

τ] 1ν Ααοβιχβί^ δοχεΙ. 

ΚΑΝΟΝ ΚΖ*. 

• ΌμοΓως !)ρ<σ<ν. ίνα Ιχτ^ τα>ν χανονιχών Γραφών 
ι μηδέν Ιν τΙ) Ιχχλησί^ &νΑγινώ9:4ητα'. Ι π* 6ν^• 
ι ματίΟ^ΓιανΓρα^ι&ν. {:19\ δέα(χανονιχα\Γραφα>.« 
< Γένβαι^ι 'Εζο^, Α•υΤτιχ&ν, ^Αριθμοί, Δίυτι- 
« ρονόμιαν^ Ίητ»ΰς 6 '^ου Νβυν^^ ΚριταΧ, 'Ρουθ» 
ι τδΜ ΒααΟι^ιΰν τέσα«|ρις, των Παραλβικομένων 
4 ΡΕ6λρ€ δύο, 1ώ<?, Ταλτήριον, Σο^μώντο; βίβλοι 
« «<ν?€, τών προφητών ρ(βλοι δώδβχν» 'ΑβαΙχςν 
ι Ί|ρ•μΙας« ^Ιβζαχιήλ, Ααν()}λ, Τ»6{α^, ΊουδλΟ, 
• Έαθήρ, Έσδρα ^βλοί δύο. Της νέας. Διαθήκης 
« Εύαγη^έλια τ^σααρα. Πράξεων τών αποστόλων 
ι ρ{6λο^ μΙα, Ιιει^τολαΙ Παύλου δεχατ47αάρ<ς, 
ι Πέτρου* Ανοοτ^ου δύο, Ιωάννου άνοβτΛου 
1 %ρ€?ς« *Ιαχώ6οοάηο9τ5λουμία« Ιούδα αποστόλου 
€ μ{α, *Αποχαλύψέως *Ιωάννου ^βλος μ(α• Τούτο 
Ι δΐ άδαλφφ Χ'^ ουλλε•τουργ$ ημών Βον^φατ{φ 
« χα\ τοΧς άλλοις τών ά&ΐών μερών έιτιαχ^ηοις 
ι «ρ6^ βεβαΓωίιν τοα ιτροχεκμένου χ?νάνος γνω- 
ΓριβΟ) \1ι«ηδ1) ΐΜίρΑ τών Πατέρων ταύτα έν τ% 
€ Ιχχλ^αέα Ανοτρωατέα καρελάβομεν. 
ΒΑΑΧ, Περ\ του τίνα δει άναγκνώαχεαθαι βιβλία ι Π'ΐΙιίΐιΐΓ, πΐδ! & ΓΓ{^(οιιίβ ρηπι&Ιβ 4ΐηιί8&οή3ΐπι 

ι λΡεβρβπι ^xρο$^ι^οπ^ιη. » 

Νοο βρί^οριιβ Ρβε οΙι^Γίουβ ρβΓβ^Γβ ρΓοβοίβ^Ι <!«:- 
ΐ€ΐ, 6!ιιο «βηίβηϋα >( ΠιΐβπΗ ρΓονίοοΙ^ ρήπι&ΐΊ* : 
(|ΐΐ(•ιη«ι1ιηο(!αιιι €( 5λΓ4)ΐ€€ΐ>ιΙ β]ΓηθιΙσ €1 1ί30(ϋ€6ΐι« 

€ΑΝΟΜΧΧνΐΙ. 
• Ιΐβιη ρΐαοαϋ » ιι( ρΓηιβΓ («ηοηίϋ» δοηρίοηβ οΙΜΙ 
€ ίη βΓΓΐβ&{3 1(']ζ»(ιΐΓ &!ΐΙ> ηοηιίρ.6 ϋίνΐη^παιη 

< !^£πρΐυΐ'&Γυιη. βιιηΐ ϋπίοιΐ) εβηοη^ο^ δοΗρία* 

< Γ«, 6€ΐΐ6$ΐ5, Ειοιίιιε, ίβνίιίοιιβ, Νιιιηβτί, Οβυ- 
« ΙΰΓοηοπιίιιηι, ]ι•$ιΐ9 Νλνο, ^α(ΙίοΡβ^ ΠιιΐΙι, Κβ* 

< ((ηοηιιιι Ιίίιη (|ΐΐΑΐυοΓ, Ρ&ΓαΙίμόΦβηοη ΙίΙιτί ί\ηθψ 
€ ^ο^ι, Ρ$&Ιιοπιιη), δοΐοιηριιί• ΙίΙ)η <|ΐιίιΐ{{ιιβ, Ργο* 

Β « ρ^βίαηΐΒΐ ΙίΙ)η ιΐιιοϋοοιιη , 1μΊ|ι«, ^6^0ιη^α99 

< ΕζμΗΊοΙ, ΒαΐΜ€ΐ , ΤοΙ>ί94 « ^ιι1<^ιIι , ΕβίΗθΓ» 
( Εμ!πβΙ1Ι)Η (7οο; ΝονΙ Τ^βΙαήιβιιΙΙ Ετιΐ(|;«1ί3 
ΐφίαΙιιΟΓ^ ΑΰΐΟΓηηι »ρο»ΐοΙοηιπι 1ίΙ)6Τ ιιηΐιβ• 
€ ΚρίβίοΙβί ΡλΐιΗ <ιιιϋΐιιοηΐ6€!ιη, ΡβΐΗ «ρο&(οΙι 
ε ιΐιιο, 3ροβΐό]Ι ΙοιηΑΐβ ΐτβο, ίΐίίΟΪΛ ορο•1οϋ 
ε από, Χαϋ« »ρο9ΐοΙί υη«ι Αρο<:&Ιγρ«Ί• ΙαοίιιΓιβ 
ι ΙίΙιβΓ οηιιβ. Βοΰ ιιιιΐβιη ΓηΐΗβΐ ηοβίΓΟ Ηι μοΗ$ 

< οοΐϋΐιιΙιιιβίΓο ΒοηΙίΑΰίο, €ΐ «Ιϋ$ θ&Γΐιιη<ΐ6ΐΐ) γρ 

ι ((ίοηιιιη βρίβΰορίβ , Λά ρΐΌ^ιοβΗ! οηοηΐι ΰΟηΠι - 
ι ιη»ιΙοιιβιη, »ί({ηΙΙ1ΰβΐιΐΓ « ςαοοίλΐη οΡ3ΐΓΐ1)ΐι« 
ι ΙίΒΟ ίη 6€ο1β3>Α 1β|[6α4ΐ> λϋοορίιηίιι. 3 

ΒΚίΑ. ΟήοηηΛϊη ΙΠιγμ ΐ€|(1 Ιη «0€ΙμΙ> οιμιγ- 1«*1χχλη3ίας ζήτει τών Αγίων ά«οατύλων χανόνα ζ ρ 1631 » (|ιι9ΒΓ6 ΜΟΰΙΟΓηπι οροβΙοΙοΓΟίο οαηαοο* 40 οΙ Χ3\ ιιε*, ττ,ς έν Ααοδιχεί^ι συν^υ χανύνα ξ', τά 1μ• 
μ<*ρα του άιτ(ΐ>υ Γρηγορίου τοΟ Θεολόγου^ χα\ τ Α 
χανοντχλ τον Αγίου 'Αθανασίου χα\ του Αγίου ^Αμ- 
φιΧοχίου. 

ΖΠΝΑΡ• Περ\του τίνα δεΤΑναγινώαχεαθριι βιβλία 
έπ* έχχλΐ|βί^ χαΐ δ τελευταίος τών Α^οατολιχών χα- 
νόνων διαλαμβάνει, χαΐ δ της έν Ααοδιχεί^ αυνδδου 
νθ' χανών • χα\ δ μέγας *Αδανάαιος ΑπιριδμεΤται , 
δβα χρ)| Αναγινφαχεοδαι βιβλίοΐ, χαΐ δ μέγας Γρηγδ• 
ριος ά βαολδτΗ* Χβ^ ^ Αγ^^ *Αμφΐλόχιος (19), 
« ΑΡ1ΖΤ• Μηδέν Ιξω τών χεχανονναμένων Γραφών 
. ε έν έχχλησίφ Αναγινωοχέσθω• 

ΠαρΑ %ϊ χεχανονιαμένα βιβλία της Παλαιίς χα\ 
Καινής ΔιαΟήχης Ιτιρα ψευδεπίγραφα τών άαεβών 
βιβλία Απ'έχχληβίας, ώ^, Αγια/ούχ άναγνωτθήσον- Ο Ιη βοοίββία, ιιΐ δΛΐιοιί ιιοιι ΙβιβιιΙιΐΓ. 8«Ι οΙογΚλ», 85* 1.80ιΙ• 8711. €Λ»\, 60. Μΐΐϋΐί 6γ6|;ρΗΙ Τΐι«οΙο<ιι 
βα ςιιβ αιβι^ο8€^^ρ8^(,«ι βαιιόΐί Αϋΐ8Α88η οαϋοηκα 
€ΐ 88ηΓϋ ΑιιιρΙιίΙθ€ΐιϋ. 

ΖΟΗΑΒ* Οιιοβ 1ίΙ)Γ08 16|[€Γ6 Ιη €ϋθΙ«!&Ιί$ οροΠββΥ» 
βΐ ροεΐΓ*Όΐιΐ8 Αρο8ΐο1οηιιιι οαηοο 61 Ι>80«ΚΓ<ηίφ 
8γηο(Ιι οιΐ(ΐ680ΐ8^8ΐιιιη8 8ΐ8ΐοιΙ: €ΐ ιηλκηιιΐ ΑιΙ»8* 
η88ΐυ8, <|ΐιί Η6Η Ιο^βικΙΓ^ΙαΙ, οιηηοβ βηιιιι•0Γ8ΐ> 61 
ιη8|;ηα8 αη^ιηϊΜ Τΐΐ6θΙθ|;α89 €1 &8ΐΐ€ΐο$ ΑηιρΙΗΙο- 
ϋΐιίοε. 
ΑΒΙ5Τ. € ΝίΙιΠ ρηΐΐΐΟΓ δεηρ&«ΐί88 οάηοΐιίΰαε ίη 6<:- 

ΡγΧ(6Γ [1ίΙ)Γ08 ίη 081160601 Γ606ρΐ68 ν<η6Π8 61 

Νοτί Τ68ΐ8ηΐ6ηΐί, βΠί ί8ΐ$ο βΰΓίρΐι ίιηριοηιιιι ΙίΙιτί• %&;* Αλλ* δ τούτο ποιών χληριχ^>ς χαθαιρ&Οή^εται ' 

ώ; χαΐ δ έξηχοβτ^ς χανών τών αγίων Αποβτδλων 

διαλαμβάνει^ χα: Ιτοροι πολλοί. 

ΚΑΝΟΝ ΚΗ'. 

4 Α&ρ^^ίιος Κίαχο^ης είπεν - ΠροατίΟημι, άδ<λφο\ 
€ τιμιώτα^ι » πρ^ τούτοις , έν τφ άναφέρβαθαι 
• Ινεχεν έγχρατείας της π«ρ\ τΑς Ιδίας γυναίχάς 

ΟΰϋΙ. ΒοτβΓβςΙί ηοΐ». ςιιί Ιΐθ€ ΓβεβΓίΐ, ιΙοροηβηΐΓ ; .υΐ ιΐ $6Χ8|[6$ίιηιΐ8 
88η€ΐοΓαιη 8ροεΐοΙοπιηι 68ηοη' βίαΐυίΐ, 6( ηιυΐΐί 

8ΐίΚ 

ΟΑΝΟΝ XXVIII. 

ι ΑΟΓβΙίΒβ 6ρίΚ0ρΐΐ8 <ΙϊχΙΐ : Ηίβ 8ά]{6ίθ, ίΓ8ΐΓ09 

Ι ίηρπιιιΐβ νβηβΓαϋϋΰΐφ ϋυιη «Ιβ ΰοηιίηβιιϋα (]»«»•. 
ι ηιηιιίαηι ύΙοΗεοΓυι» , ρτ»ίΐ6Γ(|υ8ΐη Ιβοίοπιηι (10) Κα2 ό άγιθ(: "ΑμφιΛόχιος^ ΡοβΙ Ιιφο Ζο« 
ηΐΓβ τβτΐιβ ίο ηιβ. ΟαΗαικΙί 8<ΙιΓιΐυΓ, ΟΟ: οΓμαι χαΐ 
ούτοι Πατέρας ώνόμαααν* παρα^ντας τίνα βιβλία 
ΑναγινώβχεαΟαι χρή. "Ομως χοινΐι>δηναι τίΐν χανδνα 
τούτον Ιδοξεν αύτοίς χαΐ πΐπ^ Βονι^αιίφ >ιαΙ ^ τοΙς 
έ!:(3χδχ<ις τών μερών έκείνοιν^ δη/αδή της Ίτα- 
λία|. ^^κο$,Ίι^ ρηίηοτ, Ηί ηβοιιιίαπια/ γ«'γ88, ιηα* ^0ηα$ ^ηύ9 /ι6γο< Ιέ§ξη ΰψοτίέΐ, 5»ιιιι7ί/«Γ μ^ιμη 
ΗΙ ί/έ, Αηιιγ Γοιιοη^ιη ^οικητννίΐβΓί ^(ίαηι ύηηι Βο* 
ηί{α€ίο ραρα €ί «ρ/είορίε ί^ΜΓΧίη ρ^Γΐιιυιι, ετί/ίκΐ 
ίίύ1ί0. %^Α 00^161 ΑιιιβίΙ>86ΐιί»ΐ««8 Βίκο ν6Η>8 ηοη 

8^1101011, €ΐί8ΐη$Ι Ζθη8Π8 I'<^8ρ(9 6$56 νίά68ΙΙ* 
4ΙΙΓ. 123 ΤΗΕΟΟ. Βλί3ΑΗ0Ν 12ί € 6Γβί <υ3< ηχοΓββ ΓβίβΓίΟΓι ϊά ςιιοιΐ Ιη ϋί^βΓβΙβ Α 
ι οηοιιί1>υι €οηΟηη«ΐυπι «ιΐ : ϋΐ Ιΐ5ρο(1ί3θοηί, 
ι ςυΙ $Αεη ιηγ&ίβΗα οοηΐΓ6€ΐ•ηΐ, 6Ι (ϋλεοιιι, ει 
€ ρΓ65ϋ3η6Γί, ςιιΐη 6ΐί»ηι 61 βρίδοορί ίιι ρΓορΓϋβ 
€ ΐ6Γΐηίηί8 Α οοιφιςίΐιυβ ^ΙικίίιιβαηΙ, ιιΐ ΕίηΙ Ιβη- 
€ ςυλίη ηοιι Ιια1>βηΐ68 ; ηυο(Ι πΐβί Γβοβηιιΐ, βΐι β€- 
€ ΰΙβ8ΐ35ΐίΓ0 οΓΟε'ιο ιιιονβ&ιιΙηΓ. ΒιΊΙςιπ .ιιιίεηι εΐ€- 
€ πο'ί 3(1 Ιιοε ηοιι εοι^αιιΙπΓ, ηί$Ί ίιι ρΓονβοΐα 
€ 3Ρΐ4ΐθ. ΑΙ> ιιηΙν6Γ$9 β^ιιοιίο ϋίϋΐυιιι 681 : Οη90 

ι ¥6»ΙΓ9 82Π€ΐίΐ»8 ]α9ΐ6 60ΐηρθ$1ΐίΐ , ΟαίΙΙ 89061* 

ι 8ίιιΙ 61 ϋβο {Γλΐ3, 6οηαηη»αια8• » ι τίνων τών χληριχών, έξαιρίτως λναγνωντών^ 
€ τό έν διαφ^ροις συν^^ι; βεβακωΟΙν * ώατβ τους 
ι ύκο$£2Χ^νον; τους τά Ιζρ^ μυβτήρια ψΐ)).^• 
ι φώντας, χα\ τους διχχόνου; χα\ πρισβυτέρους, 
€ άλλί χα\έπςσχόπου; χατά τους (β(ους ορούς χαν 
ι έχ τών συμβΓων έγχρατιύΕσΟαι, Ινα ως μή^ 
ι Ιχοντες ωτιν όκερ ιί μή ποιήνωσιν, τοϋ Ιχχλν^• 
ι σιαττιχοΰ άποχινηΟώοι χαθήχοντος• Τοιις (λ 
ι ΛοιίΓοΰςχληριχοΟ; κρ&ςτοΟτο μ)) άναγχΑζενθαι, 
€ €ΐ μη έν προβίβηχυί^ ^ήρ^• *Αι:λ ΐΕ^ση^ 
1 1λ4/θη της συνόδου, &περ ήρύμΕτίρα &γιωαύνΐ( 
ι 6%χαΙως 1^^09μισ2ν, Ιεροπρεπ)^ 6ντα χα\ θβά^ 
€ ρέστα, β$6αιουμεν. 
ΒΑΛΣ. Τά εΙς τ>^ν ^ χανόνα της παρούσης συν^ν 

^ ^ γράφοντα* τ6ν βιοριζ($μκνον Απέχεσ9α(, τών 1€(ων 

οιηηίηο 8ΐΐ8ΐΙα«ΑηΙ ρΓ6»Ι)7ΐ6Γί, «ϋΑουηί 61 8ΐιΙ>(Ιίΐ60• γυναικών τους πρεσβυτέρους, τους βιαχόνου; χα\ ΒΑΙ•5• Ου» Ιη ςαηΠαιη εαηοηειη ρηκββηΐΐβ βχηο- 
Λ\ ΕΟΓΐρίΑ 8υιιΙ« ςαί 8ΐ«ΙιιΗ υΐ « ρΓορΗΙβ οχοπΙ)υ8 ΙΐΙ ΐ6ΐηρθΓ6 8ΙΙ9Β ¥1618, 8€ίΓΐ06ΐ ςΟΑΙκΙο ΐΓαΟίλΗΐ 89€Γ3, 

550 5ΐιίΒεί(ΐη1 &(Ι ρΓΦββηΐίβ ε^ηοηίβ Ιιιΐ6ΓρΓβΐ3- 
ΐΌπεοι. Ιι6€ΐθΓίΙ)υ8 «υΐβιη ΡαΐΓ68 €θη66886Γυηΐ, υΐ» 
81118 υιοηΙ>ιΐ8 ηοη €0η1ίη63η1 οηιιιΐηο ΐ6ΐηροΓ6 βιια 
νί6ί8 : ηίβί ιιΓιςιιβ, ίιιςιιίαιιΐ, ρπιτβεΐί 8ίηΙ »Ι9Ι16 ; 
χείρα Γηίιιι ρΓΟ ή1ιχ(^, Ιιο6 68ΐ, ΦίαΙβ^ λ€θίρίΙυΓ• 
^*οι• βΓ^ο ςυο<Ι 6ΐΙλΐη Ιΐ]τρθ(ϋα6θιιί 8«ογ3 ΐΓ9εΙ:ιηΙ. 
Ν66 ϋΙοα8 ρΓ9686ΐιΐ6ΐη εβιιοηειη Γ6ριΐ||;ιΐ9Γβ ΟΑΠΟπί 
21 βχηοιϋ Ιιϋοιίΐΰεη» ηυΙ «ϋεϋ, 8(ΐΐΜΐί96θΐιο8 ηοη 
Ιι856Γ6 1ο€υιιι 111 πι!ιιΐ8ΐΓ9η(ϋ οίΒοΙο, ηβο ϋεΙ)€Γ6 83- 
<Γ3 1;ιηβ6Γ6; 86<Ι (Ιίε ηυοίΙ αΐίαϋ 681 ροηΐΓβΓΟΓβ 61 
ηΐίυϋ ΐ:ιη^6Γ6. ϋοηΐΓ66ΐ3Γ6 εηίιιι, ηυΐ 3 Ιοοο ίη Ιο- 
ουιη ηιυΐηΓ6 , 681 ιηΊηΐ8ΐ6ηί ; 61 η66 8θ1>ίΙί86οηυ8 τους ύποβιαχ^'/ους πάντως χατΑ τ^ν χαίρων της 
εφημερίας αυτών, ήγουν χαΟ* ους χαιροΰς μβταχεε • 
ρίζονται τα λγια, άρχου τι χα\ &!ς τήν του παρόντος 
χανόνος ίρμηνεί«ιν• ΤοΤς μέντοι άναγνώσταις Ινέβω-^ 
χαν οΐ πατέρες μή Ιγχρατεΰεσθαι έχ τών συμβίων 
αυτών πάντω; πατά τ^ν χαίρων τής τούτων Ιφημα- 
Ρ'ος, ε ι μήπω» φα9\, ώσι προβεβηχάτες. Τούτο γ&|>^ 
έστιν ή χήρα, τουτέστιν ή ήλιχία* Σγ μείωσαι ουν δτκ 
χα\ οΐ δποβιάχονοι τά άγια μεταχειρίζονται. ΚαΙ μτχ 
είπης Ιναντιουσθαι τ^ν παρόντα χανόνα τφ χα' κα- 
νόνι της έν Ααοδιχεί^ συνόδου βιοριζομένφ τοΙ»ς ύκο- 
βιαχόνους μή Ιχειν χώραν έν τ$ όιαχονιχφ, μηβ& 
άπτισΟαι τών Ιερών • άλλ* εΙπέ βτι Ιτερόν έστι π6 1(06 Γ366ΤβΗηρ€ϋί6ΐαΓ : Ι3ΐικ6ΐΐθ 8αΐ6ΐη, ΕΟΐίβ 8866Γ• £ ψηλαφφν, χα\ Ιτερον τ^ άπτεσβαι. Τ6 μίν γάρ 4^« ιΙοιϋ>ιΐ8 εοη6688υιη 681, 61 ϋβ ςυΙ ιβεΗΑοίο 8ιιΙι86γ- 
^ίιιηΐ, 860 ϋί9€θηΐ8• 1>6ΐ>6ηΐ «<ιΐ«ια βχ ρΓκοεηΐί 6λ* 
ηοηε, ηοιι βοΐυηι (|υΙ 836Γ3 Ι3ΐΐ|[αηΐ, 86ΐΙ 6ΐ ςυΐ 63 

Γ0ηΐΓ6€ΐλΙΐΙ, 8υ» ¥1618 ΐ6ΗΐρθΓ6 60ηΐΙΐΙ6Γ6. Ήΐ ΟΐβΠΟί 

«ιΟβιϋ, ςιιΙ 8απΐ 6χΐπι Ιπ1)απ3ΐ, « ρΐΌρΓϋε υχοπ- 
1)118 3ΐ)8ΐΙιΐ63ηΐ ίη ρΓον60ΐ3 «Ιλίβ, Ιιοη68ΐαηι ςυΙ* 
ιΐύΐη 681. 1)1 Η 3111601 ρυπί3ηιυΓ 3 η3ΐαπι εοηιριιΐβί, 
ηοη 681, υΐ 6χί8ΐΙιηο, •:ιη6ΐοπιπι Ρβΐηιπι Ιαιϋϋπ. Ει 
ρΓορΐ6Γ63 , υΐ 681 οοη86ηΐ3η6απ), »6 03ηοη ςιιΐιίβιη 
«•^8|ΙΑΐηΐ6η(Ιθ8 6886 8ΐ3ΐυίΐ• 1^6{6 ρηΡ86ηΓΐ8 8}'ηο<ϋ 
οβηοηβηι 5, βΐ ββχΐβ 42 βΐ 13. λαφ^ν, ήγουν τδ μεταχινεΤν άπλ τόπου εΙς τόπον, 
υπηρεσίας έστ\ χα\ ουδέ 6 ύποδιάχονος τούτο «οιείν 
έμποβισΟήσετιι * τ<^ δέ &πτεσ6αι, μόνοις ένεδόΟτ^ 
τοΤς Ιερεΰσι χα\ το?ς 6πουργουσιν έν τ|| θυσί^, 
ήγουν τοΙς διαχόνοις. Όφείλουσι δέ χατά τ6ν πα- 
ρόντα χανόνα ού μόνον οΕ άπτόμιενοι τών (ερών, άλλ^^ 
χαΐ οΐ ψηλαφώντες αυτά έγχρατεύεσθαι χατά τ6ν 
χαιρ6ν της τούτων εφημερίας. Τ6 δέ άπέχεσΟαίΕ 
&ίΑ τών Ιδίων γυναικών τους Εξω τσΰ βήματος ιΰΐτ|- 
ριχοίς έν προβεβηχυί^ ήλιχί^^ χαλλν μέν έστι * χο- 
λάζεσθαι δέ τούτους ύπ6 της φύσεως άναγχαζομένους ούχ Ιστι της τών αγίων Πατέρων, ώς οΓομαι, διακρίσεως. Κα\ διά τοΰτο, ώς Εοιχεν οΟδέ δ χανών διορί- 
ζεται τιμωρεΤσΒαι τούτους. *Ανάγνω0ι της παρούσης συνόδου χανόνα Υ χα\ της ς^ χαν. ιβ' Χ2\ ι/• 
ΖΟΝΑλ. ΙΓιο (|ΐιθ(ΐα6 ϋ3ηοη 608, ςυί 83η6ΐ3 εοη- Ο ΖΟΝΑΡ. Κα\οίτοςόχανώνπερ\τουέγχρατεύεσΟα• ΐΓ6€ΐ3ηΙ, οοηΙ'.ιΐ6ΐιΙί» [ΙββΠιυβ ΙβηβΗ, ρΓοΙπϋβηιιβ 
|ΐ7Ρθ(ΙίαΓοηθ8 , (ϋαοοηοε 61 836€γ<]ο168, ςιΓι ηίιηίηιηι 
ϋινίηβ η)γ!*ΐ6Π3 ΐΓ30ΐ.ιη1 , ι €0ΐι]υβίΙ)ΐΐ8 3ΐ>ϋ1ί• 
η6Γ6 ]υΙ)6ΐ; 61 ρΓοΓβπ ϋι 63ΐη 86ηΐ6ηΐί3ΐη ΑροβΙοϋ 
ν6Γΐ>3, υι, ηπί ΜΧ0Τ€$ άο6«χ/, 4ί66ΐΐ8, #ίιιΙ Ισκ* 
ι^ΐΜΜ ηοη ΙίαΒ€ηία**ι ςιιο ηΐηιίπιιη ΐ6ηιροΓ6 
8ΐιη€ΐ3 ιΙΙοηιπι ιη3ηίΙ)υ8 3(ΙιηΙηΐ8ΐηηΐυΓ* Ονοά 8ί, 

Ιη<|ΙΐΗ, ηοη ίΐ3 ί6€6ΠηΙ, 666ΐ68ΐ38ΐί60 οπΙΐη6 πιοτ6^ 

ΙιοηΐυΓ : ηβιη οΓβείί ηοηιίηβ Ιΐ06 Ιθ€θ οτϋίηεηι 61 
ΙιοηοΓβιη Ιηΐ6ΐΙί({ίΐ• ΑΙϋ νείΌ οίεηοί, ηί8ΐ ρΓον6€ΐ3 
ΑιΙιηοϋυιη »^ΐ3ΐβ 8ίοΐ(χβίρα 6η!αι«ϋΐ6πι βι^ηίΟοΑΐ), 

ΙΐΟ€ 681 , ηΜ ]3ΠΙ ΠΐυΙίαΟΙ 86η66ΐυΐ4 ρΓ066886ΓίηΙ, 

βιΙ ϊά η6 6θβ3ηΐοΓ• ΕχΐΓ6πΐ9 6ηίη 86η66ΐυΐί8 ΙιοαηΙ* του ψηλαφώντας τά άγια έχ τών γυναικών αυτών δια* 
τάττεσθαι, χαί φησι τοΙ)ς ΰποδιαχόνους χα\ διαχόνους* 
χα\ πρεσβυτέρους άπεχε σΟαι τών ίδίο)ν γαμετών^ 
ψηλαφώντας τά θεία μυστήρια , χα\ τά αποστολικά 
βήματα παράγει, λ4γων, 7να χα\ ο! Εχοντες γυναίκας 
ώς μή Εχοντες ώσιν^ ήγουν καθ* δν χαιρδν μεταχει- 
ρίζονται τά &για• Έάν δέ μή οΟτω ποιώσι , φησ\ν « 
άποχινηθήσονται της εκκλησιαστικής τάξεως.ΚαΟή* 
χον γάρ ένταΟθα τήν τάξιν χα\ τήν τιμήν φησι. Τους 
δέ λοιποΟς χληριχους πρδς τούτο μή άναγκάζεσθαι, 
82 μή έν προβεβηχυί^ χήρ^• <^ Η•^ ^^ β^*ν προβεβη- 
κότες έ^ ήλιχί^*χήρα γάρ ηλικία έστ\, τουτέστιν «{ 
μή πάνυ εΤεν γεγηραχότες. Το{>ς γάρ έν γήρ^ }χΜ «« 1 ΟυΓ. VII, 29. '26 ΙΝ ΟΑΝ. XXIX €0Ν0. ΟΑΒΤΗΑ&. 126 

<^•ντήσ«ντ«ς Μ αωφρονΛν. ΜΑλλ«ν Λ. χατί τ^ν Α ιιβιη οηιιιΐηο ά^ΐ «««β ΐβιηρΰΓηηίβηι. Ο.ιίιι ροιίιιβ, 

μέγβν ΙΙχαίλϋον, ούβΐ σωφροσύνη Ιν λιχβιίη τώγ γ•- οι ηι^^ηο Βα»ιΊιο νίϋΐιη β•ΐ, ηβο (Γίΐ οιιγ Κ^ιηρβΓβη- 

ρίντωνήάποχή. ♦ησΙγάρέχίΤνο;. Έ έν γήρ? σω• Ι6ΐη <ϋϋ8ηια!ΐ. ΐ|α{ > ιηιιΐίοηβ €θΐηιιΐ6Γαο 6(Τ«!υϋ 

φρο^νη ο6 σωφροσύνη, άλλ* ά«ολσσ(ας άδυναμί•. λϋβιίηβιιΐ. ΤβηιρβΓβηΐΐϊ βιιίιη, ίης Γα ΙΠβ , ίη ββηίΐι 

Ό; « ούΑ 1ν γήρ^ σωφρονκΓ, οδτος λ(βν &χ5λαστο;. νίβιβ» ηοη ΐβιηρβηιιΐΐΛ, ββιΐ ^ιΐφΐίβηι $ιιίι νίΓΪΙιιΐδ 

ΚΙηριχ^/ « τοιούτον ιΐναι ο'^ Μ. Ε! μ)ν οΟν οδτω; «Ιββιίΐιιία ϋ^ίίΐο ι»1. Αΐ τβΓΟ ηυΙ ιιβ ίιι ΒοηοοΙιιΐβ 

νβοίτβ* χχνώνοίτος, ώτρι χατά τ^ν χβιρίν της μι- ςιιίιΙ^ιη Ι6ΐηρι•πιη8 Οΐ, Ιοη^β ΙΠιιιη η«αιιίΐ)» βοπΙΙ- 

«βχϋρΤσ«ωςτ6ν4γ!ωνάΐΓέχβσθβι των Ιδίων γυνοιχών 1)ΐΐ8 εοηΐΗηιίηαίΙδβίιηυιη οβββ ηβΓββΜ» ?9Ι. Τ;.Ι<ιη 

*οδς Ιβριοσδνονς, Ινιργήσιι χα\ παρ• ήμΤν βΐ βέ \βΓ0 οΙογΙοιιιιϊ ββββ Ιΐίϋ.Ι ιΐβοβί. Αΐςιΐ6 Ιιι黀 φΓκΙι πι 

ίίΐιίώ; χωρί;•σ6αι λέγ•ι των Ιδίων συμβίων ούτοϋς, €9ηοιΐ€ΐη, βι ίΐ» βΰοίρίβΐιΐΓ, ιιΐ ςιιο ΐβιιιροΓΟ Μΐη€ΐα 

χΜρίσθήηται τΰν ίβρών χβνίνων , άποστολιχοί; τ• ΐΓ8€ΐ9ΐιιι)• βυηΐ βλΰπβ ίηίΐίβιϋ, ςυο» (ϋχίηιυβ, •^ 

χα| συνοΓιχοΤ; χανόσιν ένιντιούμίνος έναντιουται βέ υχοηιηι €θΐηιη6Γ£ίο 8ΐ)βΐίη««ιηΙ, ιιοβ ςοοςιιο «<Ιιη1Ι- 

3η*ι χβτ* Αλλο χσν^νι ίτίριρ. Ό δΐ χα' χβνών της Ιν ιίιημβ : βίη νβΓΟ ροΓρβιαιιιη ίπ(ϋαΐ 35 ιιχογο <ΙΙ- 

Α«οδιχ•{^ συν^υ τους ύιηδιαχδνου; μή ίχιιν χώ• τοπίαιη, ίρβπιιι ροΐίυβ . «ροβίοϋοίβ ηιιίρρο (Ι •γηο- 

ρ«νίντ'ϋλαχονιχφχ<λλύΐ(, μηδέ &πτ<βΟαι των Ι•• ιΙί€ΐ9 οοηβιίΐϋΐιοηίΐ)!!» »(1ν6Γ89ΐαριιι, €χ βλΟΓοηιηι 

ρ»*• οδτβί η χα\ το6ς Οποδιαχόνους έχ των τά «^ οβι,οιιαηι ηαηιβΓΟ β]ί€ίβιηα$. Οιιίη βΐ «ΙιβηοΑηοηϊ 

Ηρ^ φηλαφώντονν ε1να< φησιν. Είποι οδν τις δτι Ιν «χ «Ιίο ςιιοϋιιιη €»ρΙΐο ΜΙ ΰοηΐτχΓίαι. Ναπι Ιιχρο- 

«β?; ^Λϊοις έχ<{νοις« τ|| *Αφρίχί δηλονότι χα\ %% ϋίλοηηοβ » μογο ιηΐαϊβιβΗο ΟΓοβΗ, ηβςΐΜ μοπ 

Καρχηδάη» Μος τοιούτον ζν Γσω;,• ώστι χα\ τους ευιιΐΊηκβΓβ . 1.90(ΙίΜη» ιγηοάί €9ΐηοη 21 ]υΙ)«Ι ; 

δβοΙιαχ^νους λικτβσθαι των Ι^ρων μυστηρίων (20). ΙΓΐύ ν€Γ0, ΙιιΙβΓ 60< ςαι β»Γηι €0ηΐΓ6ΰΐ9ηΙ, Ιιγρο«Ιί«- 

Μηο3 ΐ|υοΐ|ΐΐ6 ηοπιβηΙ. ΟίχοΗι Ι|{ιιιγ ςαΐβρίΑΐη, ίοΓίαβββ Ιη ϋ$ Γ<^ίοηί5υ•, ΑΓΗο» ηΐηιΐηιιη €Ι €λΓ• 

Ι^8|Ιι»β, Γιΐϊαβ 1ιθ€ Ιη ιηοΓβ ροβίΐηιη, ηΐ Ηχρο^ΙίίΓοαΙ ςυοςηβ 890Γ& ιη^βιβΓίχ €οηΙίιΐ|(6Γβηΐ• 

ΑΡ1ΣΤ. Ι 01 τ& 1<ρλ χειριζδμννοι χβ\ &π6 των ΑϋΙ8Τ• € 0"ί Γββ μογα* Ιηοΐαηΐ, 6ΐι&ιη λ ρνορήΐη 

< συμβίων χ«τ& Ιδίους δρους ΙγχρχτβυέσΟωσαν. ι ιιχοπΙ>ιΐ3 κυί» ΙβΓηιίηίι »1)8ΐίηβΑη(• » 

Χρή τοϊις τφ Ουοιβστηρίψ προσιδρβύοντας 4ν τφ ΟροΠβΙ βοι, ηηί οΐΐιη ιΐΜί<]6ηΐ, Ιβιηροι^ ςιιο Μ- 

Χ6ΐρ$ τη< των αγίων μιτχχΕίρίσβως χα\ άιΛ των «η ΐηα•)ηΐ, €1 & ρΓορΗΙ» οχοι !ϋθ8 μ €οηιίη6Γβ• 

Ιδιων γυναιχών έγχρχτβυβσΟαι • δπως δυνηδώσιν δ «ι €οη8οςιιι οηιηίηρ 0088ΐηΙ αιιοϋ α Οφο ρβΙυηΙ. 
<9ρ& το^ ββόυ αΐτουσιν &πλώς Ιπιτυχιΐν. 

ΚΑΝΟΝ Κβ' 551 ΟΑΝΟΝ XXIX. 

Όμοίώ; ήρεην, Γνβ πρΑγμα έχχΑησιχστιχ^ν μη-^ , $•ιιιΙΙ{ΐ6Γ ρίχοιιϋ» υΐ Γβηι 6€ΰ1β8ΐ&8ΐ!€3ΐη ηβηιβ 

4 δ8\ς ιειπράσχϋ* διηρ ιερ^γμα έ&ν προσ^υς μή « ν^ηιΐχΐ : ηιιβ Γ68, 8ΐ Γ6(ΙΙΐυ8 ηοη ΙιαΗβαΐ, βΐ 

ι Ιχ|}« χλ\ ιηλλή τις λιαίγκ) Ανάγχη, τούτο έμφα- ι ««βηχ οΐίςαχ ιιθ€€8%ΙΙ»8 ηΓ^β&Ι, υ ι>]υί ρΐΌ• 

( νίζισθαι τφ πρωτ«ύοντι τής α&της επαρχία;» ι νΙιΐ€ΐ» ρΗπιαίί 08ΐβηύ8ΐιΐΓ» βΐ €αιη ρπίαηϊΐο 

< χα\ μιτλ του ώρισμένου άριδμοΰ των Ικ'.σχό- « βρίβοοροηιηι ηαπιβΓΟ <ΙβΠΙ>6Γ6ΐυΓ» ςιΓκΙ χ^γο 
ι ιηιν βουλ•ύ<σΟαι, τί διί «ρ^9(• Ε( ^^ τοσχύτη ^ οροΓίβαΙ• 5ίη χηίοιη Ιχηΐχ ρΓβ•ι»&1 βυβίββ'ιχιη 
( Ανάγχη1γ»ίγιιτ))ν Ιχχλησίζν,ώςμήδύνασΒαι, ι ηβε688ΐΐ88• ηΐ ηοη ροββίΐ» χη(6φ]8αι ν6η(ϊ.ιΙ, 
« κρ^ το9 «ωλ<;ν« Ρουλ&ύβσθχι, χ&ν το&ς γβιτνιών ι €0η8ΐιΙΐ3Γ0 ; 88ΐΐβπίΐ ν'ιοΊποχ οά Ιβεΐΐιηοϊιίιιηι 
• τας «ρΙς \ΐΛρχυρίΛΊ χαλέσ^ ό (χίσχοτιος, φρο;• ι γοο6ΐ 6ρί«οοριΐ8 οιιγχπι ΟιϋπΙιβηχ, ηι βγιιοιίο ιΐο- 
€ τίδα τηιούμενος του άι»δ&1ξαι τ) συν^ «άσχς ι πιοηβίΓβΙ υΓ){6ΐι(68 οηιηβ8 ΊηοοιηιηοιΙΙίαΐββ, ς<ι» 
τις συμβατός τ{ Ιχχλησί^ αύτοΰ ιτεριστάσβις * « βιιβ, βΰο'ββί» ονβιιβηιιιΐ : ςιιοά ηΐ8ΐ ΓΰΟβΓίΐ» βΐ 
€ δ«8ρ 8ΐ μή χοιήση• ύπιύθυνος τψ Βίψ χχ\ τΙ| « Οβο €ΐ Βγηοϋο ΓΧΐίοηι Τ6ϋ(1βπιΙ»β οΐιηοι'ιυβ νί- 
ι βυνόδφ φ^ν^ δ κιχράτχων, χα\ Αλλότριος της € «ΙβΙιΚιΐΓ νβηιΙΊΐοΓ , €1 χ ρΓορΓίο ΙιοηοΓβ χΠβ• 
I οίχ£ίας ΐιμής. > • ηυβ. » 

ΒΑΑΣ. *0 δωδΙχ9Υος χάνων τη; οίχουμβνιχης «^ ΒΑΙ^^. ΟυοιΙβοιιηιιβ ο^ηοιι υηίνβΓ8.ι1ί8 βεριίπΐΦ 

έβδομης συνόδου ιχρ\ Ιχηοιήσ^ως αύτουργίων έπι• 8χηο<Ιί ιΐ6 ρΓχϋΙίοηιπι η»Ιί€θηιιη, βρΐίΜΜΐρ:ιΐιΐ8 νοί 

σχοχιίαυ ή μοναστηρίου διαλλμβάνβι, Αλλά μ^ν χα\ ιηοιιΧ5ΐ6ίϋ ηΙΙβηαΐίοηβ ΙΓ80181 , 61 βΐίαπ) <<β οίοοχ* 

ΐΛρ\ Ιχδόσβως * χα\ ΑνΑγνωσον τΑ &ν αύτιρ παρ* ιΐοη6 : οΐ Ι6{;6 ςπφ ίη βιιπι 9 ηοΐιί^ 8επρΙ•ι 8υηΙ• 

ήμων γιγρχμμένα. *0 δλ πιρων χανών διορίζβται ΡΓ;Ρ8βη8 «υίοιη εχποη 8ΐ:(1υίΐ, Γ6!η 6€€ΐ68ΐ8$Γΐΰχιη, 

μ^ ιηπρΑσΧ2σ6αι «ρίγμχ έχχλησιαστιχ^ν ηρδνοδον ηιι» ΓΜΐΊΐυιη Ιιχϋβΐ €1 681 νιιΐ€ΐΙι;6ΐ Ιηαηιοϋΐΐίο » ιιοιι 

έχον (21), χα\ δν δηλονότι Αχίνητον. ΈΑν δΙ, φηφίν, »1<6ηΑΗ. διη χιιΐβιη, ιηςαίΐ, ηιιιΙίΑ η6€68$Ίΐχ8 αι^βλΐ 

ΑνΑγχη χαηιηίγΐ] «ολλΙ) τ4)ν Ιχχλησίαν, χα\ διΑ 6ΰ€ΐ68Ί3Πΐ « €ΐ 0Γ00ΐ6Γ6:ι ΟΟΟΓ16ΧΙ χΙίβιιχΓΐ τβηι 66- 

βυίΙΙ. Β6Τ6ΓΘ8Π ηοΙδΕί. 

(20) *ΑΧτ8σ9α$ τωτ Ιβρωτ μυστηρίωτ. Ροβΐ Α«ι. 8^ Οιοη]Τ8ΐιΐ8 ΕτΙχηη§ Ιβ^Ιΐ, ηναΐΗνίζ {εαο• 

Ιβ€ «Ιΐίηι• Ζοηιιπκ Ιη ρπηιρηίοιιι ν»ηοιΐ6ΐιι τβΓίιχ• γμιχ» 61 ίη οηιηί5υ8 6ηλ*6ί8 (Οϋίιίϋυ» Ιξαιρέτως 

Ια 6ΐκΙί€6 {ρΐΊχικϋ ιάΛΜατ ι Ί>λ δΐ, λζβιρίτως Ανα- Ιι'^'Ιηγ. 

γνωστών, οΤαιι σψΑλμα ιΐναι γρα^έω;* όν'βίλιι (^\) Πρόσοίίον ίχοτ. Ιΐη ςιιί^ρηι Ιο^ίΙ Βο^ΙβΙβ• 

^τ» γρΑφχσΟαι• Ιξαιρουμένων Αναγνωτκών. ΙΙΙπά ηιΐ8 ηοι^ΐοΓ ΒαΙβχηίοηίβ 6«(Ι6Χ. 8ι•4ΐ ΑΑΐ6Γΐ>9θΙιί•ιιυ8 

σχίβιη Ιξαιρέτως Αναγνωστών ρηνάρ^Β Ι^^Ιοτηφ^ νΐ Λ^ιοιιί6η»ί8 6ϋηι Ρ8Η8ΐ6η8Ί 6<ϋΙίοιιβ ί66ΐΙ•<ι» 

•τΗρίσΓΐι €ΤΤΛΙΗΜ €$»β νί$ψί€ϋτ. 5 ύ 4ΐ»ίϊ» Μ€Τί^ί ρχπκιιία ηΐ'ΐ;:!!!*» ίηΐιίΓβοηχ» Ιβ^υηΐ ιτρόσοδον μ^ 

Μκ«Ι, 4ξα:ρουμΙνων Αναγνωστών» €Χύη^\Η ΐ€€ΐοτ{• ιχον. 12Τ ΤΗΕΟΟ. ΒΑί$ΑΜΟΝ !» 

οΙΐί>ί•&ΐίθλπι Ιιηι»ιο1>Ί1όη> , ήιΐφ ιιαΙΗυ$ β$( οιηηίηο Α τοΰτο («^ή^ηρ^ έχτοιηΟι^ναι ΑχΝι^τον Ιχχλΐ}9ΐ«β^ιχ6ν ΓβιΙΚηβ <ψΐ3! βηΐιίι »Π(>ΓΙ Γ0<Κιηιη ηιιΠι ηιΐίοηβ 
•Η«09(αΓ) , οροηοΐ Ιιοο »<1 ριίηΐ3(6ΐη Εοέ1β»ίφ 
β<α ιιιοΐΓΟρο1ίι»ηιιηι κΓβτΓβ, β1 οηπι ρπββιιίΐο 
•ρ!»€ορ6ηιιη ιιαιηβτο ^ (Ιαο(Ι«€Ϊιη (οίΐίοβΐ 9ηΐί$ιί- 
ΐαη>^ ((ηο8 €θητβηΙβη&β$ Α^γβηυβ ορΐ8θορυιιι ογΙ- 
ηιΐηαϋοηββ λίΜΐίτβ, ηΐ Μ>ρ6 (ϋΰΐυιη β$ι , ΜΒβαΙ- 
(:ΙΓ6 <ί6ΐ»βΓβ βΙ»(αίΐ ςΐιΐό 9ΐΙ &|;^ηώιηι. 9»η •ήΐ6ηι 
ηΐΑΐ^ηιι υ^β6( 6θθ1«8ϋιη η«<:6»5ΐΐ93 βϋ «ΓίθηαικΙηιη, 
61 ηοιι ρο(β8ΐ βρί$€ορυδ βά ηιβίΓόροΙίΐιηυπι οΐ οοπι- 
Ρ6ΐ«ιιΐ69 βρί$εορο« (Ιβ ^ Γ6 ΓβίβΓΓο : (26ΐ>ΰΐ τΊεΙηοι 

|6ηΐ6ΐη ηβ€β88!ΐ8ΐβιη 8Η«ι.3η<ΙίΒ γ^Ι. δΐ »υ(οη) Ιιοο 
ηοη ΓθΓύπ(, οΐ Οβο «τίΐ οΙ>ήοχιη8 6( ΗβροηβίαΓ. Ει 
Ιιί Ιιιβ (}υί(ΐ€ΐη €οη8ΐ8(ίΙ 08ηοη. Τα αοΐβιϋ Ι^'^β Ιοίυα» ποτε οΰ)£ εκποιείται), χρΙ) τ4 π€ρ\ ΐίαύτου άγαφίρειν 
τφ πρωτεύοντι χτ^ζ έΐΜΐρχ(ας« ήγουν τφ μητραιτο^ 
λ<7ΐ), Χ2\ μΛχ)ί,%ον ώρινμίνου άρι^μον» τωνίιηβχό- 
9τΐι>ν, ήγουν τίϊιν δώ&χα αρχιερέων, ο^ς ό^ρΐ^αιι^ συν- 
ι^ντχς άχρ63ί3θαΓ«ίών χ«τ3^ το5 έκ»σχ'$πο\ι αΐτιατ 
μίτων. χαθ(\)ς ικολλάχΐζ βΓρηάτι, β>ουλεΰε«θ«ι τ( βει 
τρδξαι, ΕΙ 6^ μεγάλη άνάγχι^ βιάζει τήν έχχλι^9(ύΐν 
ε!ς τήν ΙχκοίηΦίν, .χαΐ ού 5ύνΐται ό έπ(βχοιβο; «Δ 
«ρ^ τούτου άνα^^ρειν ^ω μτ^τρ^κολίτη χα\ τοί; 
ι:ρο9φ^ρο!ς έπΐ9χ4ιηις, οφείλει μεταχάλεΤ^βαι Λοϋς 
γείΓ/ιάΤοντα; επι^χ^που; εΙς μαρτνρΐβν της τε όξύ- 
ΐϊί|το;της άνάγχης χβ\ χτ^ς ιιερισ^ατιχής έχπόιή- 
9εω; τοΰ'':Γράγματθ^• Ε! ^ή μ)].«6τι^ ιοοι^Γ; χαλ τκ^ 86€ΐιιιιΙιιιιι ιΗυΙαπ! ςυίιιΐΙ ϋΙ)ή ΟββΙΙΙο. <}ΐΐ96 68ΐ ηο-• Β θεψύκεύβυνο; ίττακ, χα\ χαΟαιρεθή98ται» Κβ(\ χ% ▼6Η9 Ιιΐ8ϋιιί8ΐιί 120» ςιΐΦ ΐ|υΗΙ«ιιΐι ^0€6ΐ ϋθ βιηρ^ιι^ιιβί* 
▼βηϋίΐΐοηθ βΐ ϋβ οπιηί, αχ βίΒΐηβΙ όΐϋΗΐη» 8Πΰΐΐ8ΐΙοη9 
ιτβΓυιη ποη 8θΙιιαι βριεοοριΓιαιη « είνβ 6€<'ίο»ί»8ΐίΰα« 
ιιιιιι« 86ά βΚίβιη ηιοη38ΐ6Γ!ιΙΙιιιη , βΐ >(Ι 8ΐΓΓα8Αη€ΐ;ΐ5 
8Βϋβ8 ρβπίηϋηΐηιιη : είιηίΠιβι' «Ιίίεί ιΐίβήπΐιοηβ 83- 
ΓΓΟΓϋΐη τ3&οηΐ;ιι. Ει 866υιι<1υιιι ςιιΜβπι Ιιιηβ ηοτβ!• 
Ι3ΐη, (|η» 681 ρΓ^Β86ΐ}Ιι εληοηβ ιηυΐΐο Γ666ηΙίοΓ ; 
ηιιΐη 61 86€α»ιΙυιιι οοοβίίΐιιΐιοηβιη Νοιιιθ6«ηοιιί ., 
(^υχΊη β38ΐΠο. 9ΐ(Ιιηί88Α οΐ ίΙιΜβιη 8|13 β8ΐ, άΐύ 

3Πςΐΐ30ΐΐ0 <|Ιΐί(|ιΊη ηΟη ρΓ0ΐΐίΙ)6Π 3ΐί6ΙΙ8ΐ|θΙΙ69 66- 

Γΐβ8ί38ϋ€0Γυιιι γοΐ 6119111 ηιοηα8ΐ6ΐ1•Παιη ηιοΜϋαιη 
6( ίαιηιοΒΊΗοηι ϋοηοΓυι», 3ΐι<|υ3ΐΐ(1ο ?6γ6 ρη>1ιΙΙ)6τί• 

1^606 61 86€υΐΙ(1ΐΙΙΙΙ οΑρπΐ 6ρί8ΐθΙ« 83α€(Ί Ο/ηΠί 3(ί μλντο'3 χαη»•^νος^£ν τοι&τοις* β\» βέ άνάγνίιΐνον τδι» 
5λον β' τίτίον του V ^(^(ου των. Βχαιλιχΰν, νεαρ^ή» 
6νταί ΊουτΓίνιάνειον ρι<, χαΙβιΜσχοντα «ερί εμφυ- 
τεύσεως* νράαμαζψ Χίκ\ 4πλώς ιτερί πίβης Ιχποιή- 
9εω;, ού μένθν.Ιχ;«χοι«ιχων (Ι^ΙήτόιΙχχλτίτιαφτι- 
χων πραγμάτων, άλλ3ϊ χα\ μονα^τι^ριαΧων, χ«\ των 
4νηχόντών εύιγέ^ν ο?ΧΜς« ώααύτως χα\ περίέχ- 
ικοιήσεως Ιερων φχευών. Κα\ 3(ατ& τήν τοιαύτην 
νεαρ&ν μεταγενεστέρων ου^ΐκν χατΐ^ ιιολί» του 
ρ•'$ντος χαν^νος^ ^&λλ^ί χα\ μετΔ τήν «ύνΟ^εβιν τόΰ 
μοχανόνου &χ9ε?σ0η» χα\ χαταατρω&εΤσαν εΙς «^^ 
Βχ94λιχ1, λέγε, ποτ^ μ^ μή χωλύεαΦχι ,τ3[(1χηοι- 
ή«εις των Ιχχληνιαστιχών ^α\ μοναστηρΐαχών χιντ^- Οοπιοιιηΐ• Νοΐ3 3111^01 6% ρΓΦΚηιί 63ηοη6 4|θοά£ των χα\ άχινήτων πραγμάτων» «οτΙ 21 ίμικοΓιζε* 
ημ9 8]Γηθ4)3Γιΐ6Γ βυηΐ (|6 ^^Iιι$^5 αιιιΙιαβιίΑηι 666ΐ68ί3• οΟαι. 8ΐΐ€ί8 8ΐ»Ιυΐ8, 61 ϋ60Γ6ΐί Γθ6ΙΙΙΙ1 οΙ>ΐίη6ηΐ,^θ1)6ηΙ 06- 
6686θΗθ 06Η 3 ρΗΐη3ΐ6ρΓθν1ηθί» 6ΐ Ιΐα0(ΐ66ίΐ11 311• 

ι)8ΓιιίΙΐ!ΐΒ; 6ΐφΐ96 3Η(|ΐιο 3ΐίο ιηονίο Αιιηΐ, νίάι 8031» 
ηοιι οΙ>ΐιη6ΐΗΐαΐ» αι ιηΠιί νίϋβιυΓ, ιηροΐβ ({ΐΐ3& 6οη• 

8Ι81«Γ6 Ιΐ6(|1]63ην Ργ3Ρ^16Γ6• ηθΐ3, Ι^υοϋ ό^ρΟΙίίΐΙΙΓ 

0;»ΐ5θορη8, ςιιϊ τιοη 866αη(1υηι (ϋοΐ3ΐη Ιυείίβηιπί 
ιιονβΙί3ΐη 6€6ΐ68ΐ48ΐί6οηι 836ΐΊΐιη Τ6) ίιηοιοΙιΠβ 3ϋ6- 
1131, 611311181 |}θο}(1ΐ€(» ηοτβΙΙ» ηοη ^8Η 3<Ι|66ΐαιιι. 
£81 6ΐίΙιη ιη3ΐιίΓ68ΐ6 836Γί1οβ1ΐιπ), ΐ|υ.'6 ηοη είι 86€θΐι« 
«Ιιιΐη ΒονβΙΙαηι αΠεη^ιίο. 1 

ΖΟΝΑη. ΕοοΙββιβειιοΑε ρο88688ΐοη68 αΐίβηλίτβ Καν άνάγνωθι χα\ τ^^' χεφάλ.^ης πρ^ &^μνον 
Ιπιατολής του άγ{ου Κυρίλλου* Σημείων» 51 άη^ 
του παρόντος χάνύ^τος* δτι τά αυνοβιχώς γιν^μενβ 
ίβημειώμάτχ χάριν Ιχχλησίαατιχων τίνων ύι:οΟέ?•ι•ν, 
χα\ 5εχρέτου τύπον ^πίχοντα» Λξ άνάγχης ύφεΑου^ι 
γίνεσθαι παρίι του μετ^ι χώραν πρΐ^του χι\ ε^' 
αρχιερέων, χαΐ τά άλλιας πως γινύμενα ώς ανυπό- 
στατα ο^χ Ιζουη. τδ ένεργ6ν« ώς Ιμο\6οχεΙ. "Ετι 
σημείωφαι 2τι χαΟαιρεΙ^βθφΐ 6 Ιπ<σχοπος« μή χατ3^ 
τήν ^ηθεΐααν Ίουατινιάνειον νιαράν Ιχποιούμενο; 
Ιχχλησιαατιχδν 1ερ6ν ή άχίνητον, χάν τούτο ού πρύσ- 
χειταΐ τ|} (^^^^-^β];^ νεαρά. Ιεροσυλία γίρ άντιχρύς 
Ιττιν ή μή χιχ^ τήν ν?αράν' γινομένη έχποίησις• 
ΖΟΝΑΡ. Τ3ί έχχληβιαβηχί πράγματα άν«χπο{ήτα όΐηηίηο ΙΐΑαιΙ ΙΙΰβΙ. Οιιθ(1 βί ο]ιη τβί (|[^3V^8 βΐίςυα Ο (Τναι Μ. Έάν ^λ πολλή τι: ά'^άγχη χατεπείγη, χλ\ ΙΙ6€688ίΐΛ8 ϋθηϋη|$3ΐ , )|ίΐ(ΙΙΙ6 3ΐίοηΑηιΐ3 ρο8κ88ΐο 

«ιβΓίΠβ οι ίηΓηΐ€(αο83; ΐαή Τ6γο, οι ίηίηΐ|;{Γ^(Γ3ΐ]ΐ 

63ηΐ Γ6ΐη 6836, 61 {^ηΤΟΙΠ 6]|Ι8 3(161)311(126 η6€688ΐ- 

01160) 1ιΐ8ΐ3Γ6, ρπ)νίηαα! ρΓΜΐΐ3(ί, ηιοΐΓοροΙίΐ3ηο «!• 
(Ι61Γ661 ΐηιΙΊβ,ΐΓβ, 36 ϋβ Γ6 1013 552 ^^^^ι» ρΓχϋηϊΐο 
6ρΙ$€οροη)ΐή ηυαΐ6Γ0 ΗβΙί))ςΓ3Γ0 οροη^ΐ. Ρΐφβιιί- 
ΐιιπ) Τ6Ι0 ηιιιΐ)6ίυηι, (1υοϋ6€ίιη, ςιιο8 ίιι «ριεεορο- 
ηηη ^ιιηιηίϋιιε εοβηίΐοΓοε 6β86 νοίι , ΙηΐβΙΙίβΙ 3Γΐ)ί« 

ΙΤΟΓ. ^ ν6Γ0 ΙΙ66688{Ι31Ι8 ^^II8 11139113 Τί8 €ρ!8ΰθρθ 

η6ΐΓορο1ιΙ<ιιιπιιι 3^^6^ιηιI^, 61 «αηι 6ρί8€θρί8 (Ι6ΐϋ>6- τ6 μέλλον βΐ* έχιίνην ΙχποιεΙ^Βαι άπρ^^ο^νξ, χ(Η| 
τουτοι τ^ εΙναΙ τ« άπρύϊοδον τ& πρ9γμα, χαλ τ^ 
χατεπείγειΟαι ύπδ^ά/άγχης πολλής, έμψανίζειν τφ 
πρωτεύοντι. της επαρχίας, 5ηλαβή τφ μητροπολίΤ||, 
χα\ μετά του ώρ'^μένου αριθμού των Ιπταχύπιον 
Ρ'ΐυλεύε^Οαι, τί 5έϊ πράξα:. 'Οριαμένον ώ αριθμόν» 
οίμα*., λέγει τους ι^', οΟς ^ρίαατο αυ^ι^ντας άχρου- 
οΟαι των χατά:έπισχύπων άίτιαμάτων. Εέ Ιϊ αφο- 
^ρά τις εΓη άνάγχη» ώς μή δυνχτ^ν ιΐναι προσβλ• 
6εΙν τ6ν έπΕ^χοπον τφ μητροπολίτη, τροίς ίχισχι^ (^) Ού μόγογ έχίσκοηικώτ. Ηικο ιιει^ιιο ο^ Ρ^Γΐβιοηβί ΒεΙδίιηοιιίβ 6(Ιίΐίοηβ (ί68ί<!βταΐ8> ηο& βχ 
ιτΓ'.ν »νποιήσίως ΐ3ΐη ίιι τη$. Αη)6ΐ:^3€Υιί3υο, ςυ«ΐΑ οοάί€ε ΒοιΙΐ6ί3ηο Γ6$(ΐΐιιήου8. 13» ΙΝ εΑΝ. XXX €0Ν0. (ΙΑΚΤΗΑα. 189 

βαΚοιη νίοίηοβ τονς γι{τονβς έΐΛβΡχ4ΐ5ου; ιΐς |»Λρτυρί«ν χχλέσβι 
τζ^τ* όξύτητσς τή< άνάγχης. χ»\ ΐΛριστάσεωί^ χα^ 
1χ«οιή«ΐ6>; τβδ πράγματος. ΚΙ δ^ μή οδτω ποιήΛί, 
ύΓπύθυνος ίστα: τφ ββφ, •ί^Λέ«ι κβ\ τφ Θιφ ύφέ• 
ξει λδγβνς, χ*\ ύ^Λ της συνόδοιΐ- άλλοτρΜοθήσηαι 
«ήςβίχιίας τιμης^ ήτοι της άρχκρβτιχή;. ΚαΙό 
μέγας ^ ΚύρΟλος Ιν τ^ πρ^ς Δ4μνον έπιβτολϊ αύ- 
«οΟ 9^31* Κειμήλια ΧΑνχτήτβις&χιν^τοος&νεχποίη• 
« ταΐ; ΙχΛι^σίαις σώζβ30βν χρή. ΆνάγνωΟι χαι 
τ&ν (^ χβνόνα της οίχουμβνιχης Γ συνόδου. 

ΑΓΙΣΤ. •Άηρ4τα τάέχχλη9Μΐστιχ3ί «ρΑγματα. ΕΙ 
ι 6έ μΙ) πρόσοδόν Ιχβκ , γνώμ|) των έπισχώιων 

• ιιιχράσχβτα«• ΕΙ δ& ή άνάγχη ο^Χ ύπομένιι 
ι βουλ^ύσοινθοιι • τοΟς γβ^τονας ό «».πράσχων 
ι βυγχαλέβει• «Ι δ' ούχ «δτω, βεψ χι\ τ^ συν- 

• όοφ Οπεΰθυνος* • 

Ούχ όφ&Οιουτιν οΙ Ιπ(σχο;ϊθκ τά των Ιχχλησιών 
{χχοηΐββαι «ρήγματα * θβ£ου γάρ είσι τ«ΰτα διχα(ου, 
χα\ δ(& τοϋτ« Απραιτοι. ΕΙ Η τις χτήμα Ιχων ^ηρόσ^ 
0^, χα\ τ)^ν 1χχλησ£αν αΰτοΰ βαρυνομένην χρέιβιν, 
1| χ£ρΜτά<ΐ€«ιν4ΰΛαις ΚΜζομένην, χα\ ,βουληθ|| του<• 
Φ9δ(αχράσακ9 Αστε τήν τιμήν αύτου χαταβαλεΓν βί; 
Αν^ληβιν 'τωνχρβών, ή βίς &λλας τιν^κς χατβχει^^ 
γούβας ΑνΑγ-χας'μή. τούτο πωλεΓαθω 2νευ γνώμης 
τον μητροηολίτου της αυτής ϊκαρχίας χα\ των αυν- 
•χΐφχόκων αύτοιίι» ΕΙ β* «ύχ ίχα χαίρων δι^ι τήν Ικι-- 
χειμένην α,^τψ Ανάγχήν, τούτοις «ε ρ\ τ6υ άπροσ^ β €ρΐβεθρθ& β1 β\9ί$αί6 Ι16£β£8ΙΐαΐΙ8, βν 06^0111 ΙΟίίιιβ, 

61 16*1 ^ΠϋΟΑίΙσοίε 95 βρίβοορα Ι6εΐ6ΐ «(ΙΙιΐϋ^Γλ ορορ- 

16Ι. Ουθ(Ι 8ί Γά€6Γβ η6|$ΐ6Χ6Πΐ, βΐ 0^0 €ΠΐθΙ)- 

ηοζίυβ» Ιιρ6 β:»!, οΐ ΓοοΓ ΓΑΐΐοοειη Οβο Γβρό566ηΐο 
Γ6^(ΐ6ΐ, 61 8 β]Γηθ(Ιο, ρΓορΓϊο Ι)οηοΓύ , 1)00 βη 8ΐ}ιη<• 
Π)! β866Γ<Ιθΐίί (1ίβιιίΐ4ΐΐ6 ρπ'ναΒΐΐιΐΓ. Μ:ΐ([αΐ)β νβΓΟ 
εγηϋαε ίΐ) β|)ί8ΐο1:| 3<1 Οοιηηιιηι Ι黀 Η:ι1>6ΐ : Υ:»» 
ρΓ6ΐίοεα, ίικ^υίΐ, 36 ροιεββίΗοηββ ίιιηηο1ιΗ69 βρίτ^ϋ 
»ΐςα6 Ιηοο1αιη68 66θΐ6ΐιπε ^αιΐδΟΓΥαπ ορΟΓίβι. 1<6§6 
ρΓ9βΐ€Γ6{ΐ Φ6υα)6ΐιίΰ9Β »6ρ(ίιιι« βγιιοιϋ . 6&ηοη6ΐιι 
€ΐυβ(Ιβ6ΐιηΐ}ηι. 

ΑΒΙ8Τ. ι Βοηα 66εΐ68ί35ΐΐ€α ηοη κυηΐ Τ6ηιΐ6η(ΐ3• 
ι $ί ▼6Γ0 ΓβιΙιίαε ηοη ΙιαΙ>6ληΐ, 86ΐι|βηϋΑ βρί;»€ο« 
( ροτύίύ νβηιΐυιιΐιιρ. 5ί ?6γο η6εβ$8ΐΐ:ι$ ηοη ίβ* 
« Γ61 υΐ €6ηευΐΑ(ιΐΓ, ςαΙ ^νβηϋίΐ νίοίηοβ ?οεα1)ίι» 
ι 8111 ίΐα ΐιοη Γ666Γίι, Οβο 61 βγηοϋο τνιι» Ϊ6* 

ι 061Ι1Γ. > 

Ερΐ56ορί ηοη ϋοϋβηΐ 66€ΐ68ΐΜϋεα ΐΝ>ηλ &Γιμ&γ6, 
ϋΙ» βήίιιι ιΐίνΐηί βαηΐ ]υΓίβ, λΐ«|ηβ \άαο ηοο τβηλίί^ 
8ί ςιιιβ 9υΐ6ΐη ροβε^ββίαηβιη Ι)«Ι>6αι Γ0ϋιια8 ηοη 
ρΓυΓ6Γοηΐ6ΐη, <)ΐ 66€ΐ68ίαηι εααιη «Ιβϋίΐίβ ^Γ^τ^ΐλΐη οΐ 
αΙΙίβ ρΓο&βαιη ίηεοηιιηο<ΙίϋίΐίΚ>α8 «ι βιιΐι ϋίνβιιϋβΓΟ 
τ6ΐΐ6ΐ, αΐ ρΓΟίίυιη ϋϋιι• ΐΝΐΙοϋίιΟΓ^ιηλ βοΙνΙΙοηοιιι 

€0η]ί66Γ6ί, 3υΙ 8(1 »(ί88 9ΙΙ«808ΐη υΓ{6Ι)ΐ68 ηβύββδί- 

Ιαΐ€8; ΙΙΙβιη ικμι νοο^Ιιΐ 8ίιι« ρΓονίηοί» ί8ΐίυ$ ιΐ46• 
ΐΓοροΙίΐαηί 61 οοβρΙεςοροΓυηι ίρ$ίυ2ί «6η(βη(ί3. ί^ί 
Ααλβα» Ι6υ)ρ(ΐ8 ηοη 1υ1)6»1, ρΓορίΟΓ ίηιιηίιΐ6η(«ηι 
ίρεί ηθ€68$Η8ΐ6ΐπ, ουιη ιί8 ϋβ ΙηιηοϋίΙί τβϋίΐυβ ηοα δου ^(νήτου βουλεύφασθαι. ώς μέλλβκ τούτο πωλή* .£ ΙιαίΜηΙβ 6οη8υ1ΐ8Γβ , ^αοιηοιίο ϋ]θ(Ι νοηϋίΐϋΐ'υβ 8ί(» 921 ' χ^ν τους γείτονας ουγχαλιίτιο εΙς μαρτυρίαν» 
ΙνατάςΙχι^υμβάβαςτ^ Ιχχλησί^α^^^ κερΜτάσεις, 
δι* λςτ6 τοιούτον ιιωλε! &χ(νητον, Ιπιγιιιώσχωτιν 
χα\ τ{ βυνόδιρ ταύτα χα\ μετέικιτα καραατήαωαι. 
ΕΙ δΐ ο6 τβεΰτα φυλάξει, &λλ* αΰτοβουλιας ι:ο:ή9εται 
τήν δ^Απρα^βιν * χαΐ τφ' θεφ χα\τ{ «υν^ Ιαται 
&χιΰθ«νος» χαΐ Αλλότριος τής τιμής. 

ΚΑΝΟΝΑ'. 

ι ΌροΙιος Α6»βαιώΟη, ίνα, έάν ηοτε «ρεσβύτεροι ή 

« διάχονοι ένίτινί Ραρυτέρφίγχλήματι Ιλιγχθω^ί 

ι τφ άναγχα£ως αύ^οΟς της λειτουργίας Αποχι- 

• νουντι« |&ή Ανίτίθε^βΟαι αύτοΓς χείρας ώς μετχ- 

ι νοοΰοιν» ή ώς ηιατοις λαίχοίς μηδλ ένιτρέπε- 

< βθαι α&το{ς, ώστβ Αναβαητιζομένοις, τρ^ τ^^ν 

ε του χλήροο βαθμών πρ^πτειν. » ^ 

ΒΑΑ21 Τινές των του βήματος, χαΟαιρείΐέντες 

ζ*Λ τίνα Αγχληματιχΐ αΙτιΑματα, ήθελον» ώς Ιοιχεν, 

αναγνώστες ταχΟήναι ή εΙς &τ4ρους βαθμούς £ξω 

ταυ βήματος (ντας* χα\ Κλεγον, ώς, Έιΐε\ μετζνοοΰ- 

μεν χαΊ ε'.ς τ^κον χατηντήααμεν λαίχών, όφείλομεν 

καη εΙς βαΒμοϋς τοιούτους κροιύίπτειν, ε!ς οίους χαΐ 

οΐ λα(χο\ βροχοπτουοι. ΤοΟτο ούν μή δεξΑμενοι οΐ 

ΙΙατέρες, ώρισαν τοΙς χαθαιρεθιιίαι μή έαιτίΟ^σ^^αι 

«αρΑ ^ών Αρχιερέων χείρας χΑριν οίααδήτινος χ>η- 

ρώβεως * χ&ν μετανοώαι, χα\ ώς πιοττοί λαΙχο\ δέχων- 

τολ. ΈκεΙ δέ ΙλεγΑν τίνες, ώ; τ6 βάπτισμα ^ύπον 

πΑντα Ιχπλύνει, χα\ έζήτουν 1χ δευτέρου βαπτισθή • 

ναι, ώατε Αΐ5θχλυν0ήναι τΑχα τήν έγχληματι/>,ν 

Αχα9ιοσ(αν, δι' ήν χαΐΗΐρ^θησαν, χα\ οδτω χληοω- 84ΐΐ6ΐυ νΐοίηοε ίη Ιοβϋπιοηίιιαι οοητοεβΐ, υΐ φΐΑΐ 
6θοΙβ8ΐ98 ίΐΐίαε οοοΜβΓαηΐ Ιη60ΐηιηθιΙίΐ8ΐ68 , ρτο-^ 
ρίΟΓ 4|Π88 ΙηιβιοΙηΙο ΙΙΙιι ^ νβηιΙΙΙ, οοςηο868ηΙ, 1^1 6;ι 
»7ΡθΑσ 6ΐΐ8ΐη ρο8ΐ6α• 6ΐ1ιίΙιβ8ηΙ• 81 8υΐ6ΐη 5«6 ηο» 
οΐΜηΓΥ&τβηΐ, 86(1 8ΐΐ3 εροηΐβ ν6ΐιί(1ίΐίοη6ηι ί6€€Γϋ : 
61 060 61 87ηον1ο Γβϋϋ60ΐΙ« ηΐίοηΙ ο^ηοχίυβ ογΙι^ 
61 λΚ) 1)οηοΓ6 8ϋβηυ8• 

ΟΑΝΟΝ XIX. 
^ 8ίηιΗίΐ6Γ οοιιβηιΐλΐιΐΒΐ 6εΐ, υ1| 8ΐ 4{ΐΐΑα4Γο ρΓ68ΐ»]Γ- 
I 16Ρ ν6ΐ ϋϊΑοοηϋε 8Γιαι]ιΐ8 βηνιοπε €Γίηιίηίι 
« 6θην{€ΐί ίη^τΪΗϊ, {[νου 608 β εηοΓο ιηίηΊεΙοηο ηβ- 

ι 66888Π0 (ΙιΟνϋΙ, ηοΐ» 6886 618 0)80118 ίΐΙΐροη6ΐ1<- 

I άΛ^^^ υΐ ροβιιίΐβίιΐίοια θ|[οιαΗ>ιι% νοί οΐ ίΙ(ΐ6ΐϋ)υ8 

< Ι8ίΐ'{8; η6ηυ6 ρβηηίαί οίε, ΐαηςαλυι ΓΰύΜμίίζα- 

< 118, 2(1 6ΐ6η {{Γ8ί1υοι ρΓοιηοΥΰΠ, ι 

ΒΑ1«8. ϋιιί(1αιιι €οηιιη, ςαΙ ΐόοιιαι Ι)8ΐ)6ΐ)&ηΐ ιη 

ρυΙρίΙΟ, (Ι6ρ08ίΐί ρΓ0ρΐ6Γ €Γίΐηίη8ΐ68 68υ838, νοίϋ^ 
53|ΐΙ» οι 681 Τ6Π8ΐΐηϋ6, 16010Γ68 0Γ<)ίΐΙ8Γΐ, ν6ΐ ίίΙ 

8I^ο^ £Γ»«}ιΐ8 ςαί 8ΐιη1 βχίΓα ρυΐρίΐιιιη : 6ΐ 41εο1>»οΙ: 
0ϋθΐι)3ΐη ρ<Βΐιίΐ6ΐ)ΐίιηι α(;1ιΐ)ΐΐ8 ι*1 ίη ΐΕίΰΟτυιΐ) Ιο€υαι 
Γ6ΐΐ3€ΐ) 8αιηυ3• ιΐ6ΐ)6ΐηυ8 89ΐΐ6ΐη 8(1 608 (;γμ!ο8 ρΓΟ- 
Τ6ΐ)ί, 8(1 ςυθ9 Ι^ίο) ρροτϋΙιιυιΐπΓ. Ηυο 6Γςο ποιι 8^- 
ιιιίΗοηΐ68 Ρ81Γ68 8ΐ8ΐα6Ρηΐ)1, υΐ θβροδίιί» ιιοη ίιηρίΗ 
ΑίοΙΟΓ η)8ηΐ)8 4 οΙ> ςη8ΐ6ΐΜθΐι•ιςΐιο ιη 6)6γμπι τ^οκ' 
ριίοηβηι, οιίβιηεί ρ<κη1ΐ6ηΐίαιιι 8|;»ιιΐ, 61 οΐ Ωιΐοΐύε 
\λι€\ Γ6€Ϊρί8ηΐιΐΓ• νί»^8 αυΐΰΐη «ϋίοΐΜοι αοηηυΐΐι 
1>9ρΐί$η)(ΐιη 80Ρ{168 οη)η68 8ΐ>Ι«Μ)Γθ, 61 ροΐβίκιηι 86-. 
€υ))<1ο 1>αρ1ίζ3Π , οι οίοοκίηρ Γοτβαο βηιηΙιιίΒ ιηε- 
€ϋΐ!ΐ, ρΓοριβΓ ςιΐ8πι 8ΐιυΙ <|6Ρ0||Γ 61 8Κ ίβ (1ΐ6Γαια ίΖί 


ΜΙ β ίΛί Η έ»Λΐ^€Λ€Λα Ψ 
ι ΜΙ||ιΟΐ3Ι, ««ι ΤΠΕ:Λ. ΒΑ15Λ5;0?( 
132 ΖΙΚΙΛΚ« Οίι ^ ΐιΙ^ιίϋΐ ίκ»•νι ^βρΜίΐ «€ 4ϋ 
$τ«^« 4βίβ^1ί ΜΗΐΙ, ψΤΛ1€τ ψη Λ 19 «επί» ςι!• 

ψΐ€ ΦΜηνΒΜ Μΐρ^ιΓί•Τ«Μ ^ΒI13^ ί11•« ιΙτροΜίίο €»!• 

ΪΒψήΚ Κ^ΟΙΒΜ 34 1>η€1 553 Ρ^'^^*** ^ (Γ*^ 
ψΜ€Μ άφάΛΖίΛΤ ; > ΐ3ί€•Τ«« 3•Ι€» £ΟΒαΐ•θίθ3β 

Ι(ΐ€αι ίκίΐΜΤ Μ€ <|ββ^«β ε^ΒΜΐ >«9€ήΙ : 5ί ^«ιηιΙ• 
πιίαι ^Γβ^Β^ΐ^Γ, ίΜ|•ίΐ• ΜΙ ^^β•ι•β (ηνίοτί• ροτ• 
<9Ι•, «4 ι1«ΊΝΐ•ίΐΜηη ■€€€!§ ιπ• ίιιίβνβΑΐί», €θατί• 

4β{ιηιΐί ιΐ}9βο• ίαιροα«Τ6 βτ«|•34|«:ιι• «ροτΙβί. Αϋ- 

Μ«|€01•ΙηΙ$ «οίοι »|Ι €€€ΐ«βί9αΐ β1 ρ€£€3υ €Μβΐ«η- 

η•» ιαιροατΙκιιιΙ, 2€ ρκοΐιαβ βϋΐιιϋίϋ• {β(Γ6{»ιο% 
«ΐΜΐιΐι^«€βΗ|α€ ίη Ιοοιιηι ρβα» Ιβ^αιΙΐΒ €9ΜΐΙΐαΙοηι 
Ϋ^Φ ηΐΜΜΐ€ €ήι»ίη», 4€ΐΙν€ΰ^3οΐ. υ βτ^ο, ίαςβί!, 
Ιη ίΉ, ΐ|«ί ριίο:Μ€#ίο παϋΜνΒΐ , Νΐ€βτιΙοΐίΐΝΐ« €ΐ 
ήΪΛαηΙ^ «Μΐ^η, ««ι «Μ μ Ιβί^οηοι βΜίαιβ, ηαί 
%^ψ^,%Άύ ΜΐηΙ» »ΐ3ΐίοηίΙιιΐ9 €οΙΙο€4π ηοη •ροηβΐ; 
η«<|0« νβΓο, ςιιία ηίιιιίηΐΜ •θΓίΙββ οιηιιβ• $9επι Ινη 
ρίΜηιί Ι^ΤΐηρίΜ βΐιιί €ΐ€άΆηη%ψ 1» αΙ ίΐβπίαι ΙίΑρίί- 
ϊββΙβΓ ρβπιιίΐι«ΐ€• ιϋ ρτοίηϋβ ςαΑ^ί ραΓςιιΙ* ρΜ- 
€ΐ•1ί Βΐ‫1ί$ ΙΒ βΙβΓαπι (Ι«ηα• «οορίβηΙιΐΓ. 1Ι«αι βίαί 
«ΐοΐιίβηι ϋίνίιιίΐΗ» ίιι^ΐίιοΐο I1Τ^^^ο ιιι>€ο1«β οιιιβ€( 
1β|Ιΐίί ετ6ιϋ«α§; »€<Ι βησ <|ααιιςιΐ6 Ιιβρύιηιιΐβ 
Μύ»τί Ιΐ€βΓ6ΐ ιΐΜίοΗΙ>ιι•»€€βρΊηιυ8• 

ΑΙΙΙβΤ. ι ΡΓΦι^ΙιχίβΓ Γθιινΐ€ΐσ• €ΐ Γ€Μρΐ9€£η§, η•α 
< ίιβΓοιη 1>9ριίΜΐυΓ ιιηΐ|ΐι*ιη ρηΗΜθται4ιυ « ιιβ• 
ι ςυ« αϊ \Αοη% ίΐ«Γ«ιη οπΙίιαίαΓ. > 

Ρ^^$ι^^^^ τ€ΐ ϋίλϋοηοβ ιβιιιΜ ύβροι^ΙΐϋοΙ» >Η- 
^ιιο•! ιΐβϋΰΐϋΐη, βΐ ίΐβ βο ρ€Βΐιίΐ6ΐιΐί9ηι 3§βιΐΒ , η•ιι 
|ΐο«1β.ι, οι ΐ9Ί€<ι», Ηΐ'Γΐιιη 0Γ(Ηο•1>ίι«Γ : %€ά ιιβςιιβ 
η*Ιΐ9ρΐίζβ1>ίΐιΐΓ •^ «1»1ιιβηι]« }^αΛ» , 61 ΐλοβπίο- 
ΙΟΜ «111 ιΙί«€οηοηιιη |γ«ιΙοιιι ίΐβπιιιι •9«β<|ιΐ6η- 
ιΐυιιι. υααηι ϋΐιΐιιι οοηΟίοιηαΓ €Ι »{ηο$€ΐιηιι• Ιι»ρΐΝ 
ϋκαιη. 

ΟΑΝΟ.Ν Χ1ΧΙ• 

« 9ίηιΊΙΗ6Γ ρΐϋαπί, αΐ ρΓβ^ΙιγίβΗ 61 (Ιί860Γΐ, 6ΐ γ6- 

• ΙΙιιυί ΙιιΓ6ΓΐθΓ6• οΙβΗΰί, Ία ϋ$ ςιι«$ 1ΐ:ι1ι•!ηΐ 6.ιη- 

• •ί• , %\ ιΐ€ ρΓορηοΓΝίη βρίβοοροηοι )ιΐ(1ί6π< 
4 ςοΦΓλίιίαΓ, νίοΙηΙ 6ρΐ9€θρΙ 60• «ιιϋίαηΐ : 6ΐ 
ι ΟΗΠΐ ρτορΓίοΓαιη βρίΜοροπιηι εοη§6η$ιι, ηη» 
ι ίιιΙ^Γ €0• Ιηΐ6Γ66ι1αηΐ9 6οηΐτοτβτ(ΐ9§ α5 ίρβί» 

• 6Τ0€αΐί 6ρΐΜορΙ €θΐηροη•ιιΐ. ΡίοίηιΙβ $1 αΙ) 
ί Ιρ•!• 6ΐ1«ηι ρΓΟτοοαηϋαιη 6Μβ ρυΐ«Υ6ηηΐ , χΙ 
« ΐηηβηίΑήι» 1υ(1ΐ6ΐ« ηβ ιιρρβΙΙβηΐ, Β6ΐΙ 8ΐϋ ρπ- 
€ ιιίΑΐβ• ΐιΐλΐυιη ρΓΟτΙιιβΙϋΓυιΠι ςυ6ΐη•4ΐιιιθ(1ιιιη 

• €1 ()6 Γρ^ΚΟρΙΐ («ρ6 ϋϋΟΐΐΗοιη ^•1. ΟπΙ ΙΙΙΙΙ6ΠΙ ΖΙΓίΑΡ• οι Μλλ τιια ^ι»ρτή{ΐ9τα χαν^ρούμι^ΐΜ, 
& τνν βίχεβΜν ^9ρΜν ϊχκίκτητχς «4χ ίψ^^^* 
ΉΒ 6ΐ ψά; Ι-ζί τ-νϋν Μιχών Α^Μΐ^η-ι&ίτωΐί. *Αρχ«7 
χίρ αύττ«ες ^ χιΑβίρεης βντί «Α^ης Αλτς τιμωρίας» 
Φτ^2\ 7^ρ 4 |ΐ^7^ ΒανΟΙβιο; Η α^ χαν^ αύτοΰ * 
Οί Ή^ κρ^ Φ^««τ«ν λμχρτίαν &{ΐαρτζνοντ•^ 

Ιλ ΧΜ λ^ΰΐΜν «ύχ Ιξ££ργοντ>ι• Ου γάρ Ιχ- 
§ιχϊ^«εις Α; ΙχΕτχοτ4. Τον«» •&ν χχ\ 6 «αρ4ιν λέγχι 

' χχ^ιήν. Έ^ν γάρ «ρΜβύνρ•; Ι^Μχίονος, γ^οΐν, έν 
^ρυτέρ» «|ΐαρ?ήαβΐλ ϋκγχ•|» ϊξ ΑνΑγχης χα^ι- 
ρβντη «Οτ^, ού χρ^ Αγορ£ζ<β•αι βΟτ^» χα\ ώς 
{ΐχτ9«•ο>τη «ύττφί χιιί ΐ ^ί ΐ α ι χεΓρα;• ΤοκΤ^Ρ^Ρ^** 
€ρχ9μΓνο€ς τξ (χχλητί^ Χ3λ {ξχγορβιδουΦίν Αμ:ιρ- 
ττμ^τβ έχηίΐοον τβς χιΤρχς οΐ άρχ!Ερ2ΐς, ή χα» 
γνώμην «ΰΜν οΙ Ιερ&Ι; . χκΐ εύχ4μτνοι Αφώρι^ον 
α&τοος, χαΐ ΙβτΜν Ιχχτην 9ΐς τό/κνν έητιμιου ^κρ'ς 
τ& Αμάρτημα ανοοΰ. Τ«τβ• ουν ο6 χρ)^ φΐ2'^• γίνβ- 
«9αι έ«& «ρεβ^^τΙρΜΥ χα\ Ιιαχ^νων έχκιχτ^νχων 
της λεηουργίκς, μη& (Ες νό^νν χβΒίατζσθαι βδΐους 
ίλίΛψ ΙοΛΧαη άψο^ιν^έγνίΛν^ μηβλ (πιτρέχετΦαι 
«ΰτοίς Ρακτί^καθβι, ώς του 9:(ου Ραπτ(β|ΐατος 
έχοντα μΑλυβμλν χαΜρβηρ «ιιτκνομένοο, ώστ5 

Ι« α^9ις μκτΑ τλ ρΑχτινμα, 6; τον ^ύ:ηυ τής Αμ^Ρ" 
τ(«ς χεχ20αρμέι«ιι;, «ροχ^πτβιν ιΐς τ6ν του χ>.ήρον 
^ιϊμόν. ΈχιΔύν$ιν ρτ» γ^ρ τ^9<1όν λοιιτρ6ν &«ητ• 
τ χ ^ύπον &μαρτιΰ« ιαοτζΰομεν» Ιν II ^άχτισμα 
«οιεινήμίν «αραβέδοτχι. 

< ΑΡΙΣΤ. Προ^ύτιρο; Ιλκγχόμιιιος χα\ μιτβγινιά• 

• 9X1^ Οϋχ Αναβαχτίζιται ώς «ροχ6ψΐι»ν, ού^ &ς 
ι λαΐχ^ αύθις χ6:ροχ•ν€Γται. » 

Άπαξ πρβφβύτβρος χχΒαιρβθεΙς, ή ΙιΑχονος, διΑ 
τι Αμάρτημα, χα\ μβταγνοί»; Ι»\ αύτφ, ούχέτι, ώς 
1αΙχ6^, ικάλιν χειροτονηΟήοιται * Αλλ* ο6βλ Αναβχ• 
ιετιβ6ήαιται, 1π\ τφ άχοχλΟναι τά Αμαρτήματβι, 
χα\ τοΟ βαθμοί των ΙερΙΐιΐν ή τ6ν Ιιαχόΐί»ν α^θις τυ* 
χι?ν. *£ν γάρ όμολογουμιν χα\ γινώσχομίν ρά«7&• 
Ο σμα• 

ΚΑΙ^ΙΝ ΑΑ•. 

1 • 

Ιι Όμοίως 9|ρ<ην, ?να «Ι ιτρ€β€ύτ€ρθ{ Χλ\ Ιιαχονικ^ 

• χα\ οΐ λθ€ΐ:ο\ χατώτεροι χληριχο\, Ιν αΤς Εχωαιν 
€ αΐτίαις, Ιάν τά βιχαβτήρια μέμφονται τών Ε<((αν 
ι έπιοχόκων* οΐ γ<(τον4ς ϊηίσχοκΜ Αχροάβονιαι 

• αυτών, χα\ μ*τΑ βυναινέοεως τών 1βί»ν 4ιη - 
€ οχό«»ν τΑ μιταξνι αυτών βιαθώαιν οΐ χροσχχ* 
4 λούμινοι παρ* α6τών έπίαχοποι• Δφ εΙ χαΐ περΛ 
ι αΟτών Ιχχλητον παρέχβιν νομΙ^ωΦι, μ)} έχχα- 

• λ^σΐίΦνται εΙς τά «έραν τη; θαλάσσης διχαηήρ!α« 

• Αλλά κρ^ τονς πρωτεύοντας τών Ι9ί«τ» Ιπαρ- 
4 χιώνι ώς χα\ πιρί τών έΐΐισχ^πων πολλίχις ^ 133 ΙΝ €ΑΝ. XXXI ΟΟΝΟ. ΟΑΚΤΗΑΟ. 134 

ι &ρΐ9τΛΐ. 01 ^ κρ>^ κεραμκηχά ^ιχαβτήρια Α < ««Ι ΐΓαη«ιηλΗη« |α(ϋο1α ρΓονΟοηΙ, » ηιιΐΐο \η 
1 βϋχχαλούμΑνοι, πζρ* οΟθ^ν^ς έν χ% *Αφριχϋ [ ι ΑΓγΙο» αά ΰοιηηιαηΊοηβιη ΓβοίρίαηΐιΐΓ. • 
ι. (εχθώσιν εΙς χοινωνίαν. • --^ — \ 

Γ ΒΑΛΣ. Εις τ6ν ιε' χαν^να της καρούαη; συν^υ ΒΑΙ.5• Ιη ^βοΐιηο ςηίηΐο €8ηι«ΐ(Ι ρινιβηΐίβ 85η• Αρχούντως έγράψαμβν ΐΕ•ρ\ βιχα^ιηρίων έχχλησιι- 
ατιχών ' χα\ άνάγνωθκ τά έν έχκίνφ γραφέντ«. Ό 
Α χαρών χανών φηβιν ώ;« &π«1 των ιΐχότων έστΙ 
τινά; χληριχοί»; &παρέ«χ<9θ2ΐ 1«\ ταΐς χρίνβνι των 
υ^Ιωη έπινχόπων, βέον ΙστΙ μιτά θελήσεως τούτιβν 
|Αβταχαλ(ίαΟαι αύτοΐις γιιτνιάζοντα; Ιπιβχ^ησ^ας, 
^ιάντως &|»χοΰντας, χα\ άξιοΟν παρά τ«^των λ'οθτ;- 
ν9ΐ τ>^ν χατ* αυτών άπΟφΑ9ΐν. ΕΙ βέ, φηνΐ, χα\ 
ίκατ^ τής όίποψάαιως τούτων των γβιτνιαζάνχων 
λχαρέοχοντα!» οΰχ όφ(ίλοικην ΙχκαλβΓ^θαι <1ς τ^κ 
1^^ραν της Οβλάσ^ης ^αστήρια, ήγουν εΙς μητρο- Α(1ί 8ΑΐΊ• 8€ηρ8ίιηιι» (Ιθ)ογΙ{€ϋβ 6ϋθ!β$ιαηίοί« ; «Ι 
Ιρ^ο ςιίΑ! Ιη ίρ$ο «εΓίρο βιιηΐ. Ρηνββηβ «ιιΐβιη €8- 
ηοηιΐίοίΐ <|ΜΗςυοηίαιη €&Ι τβΗβίηιίΙβ ΓοΓβ υΐ 8ϋ(|ΐιΐ 
^\^\^^ 8αθΓΐιιιι ερίβοοροηιιη ]α<1ίαΐ8 ηοιι ιοηιιίβ• 
8«8ΐι(, οριΐ8 681, ιιΐ €11111 βοπιιιι νοίυπίβΐβ ίρ8ί νίΰΐ• 
ηο8 ορΊ!«€ορθ8 οιιιηίιιο βαΟΙοίβηΐββ «ρρβΙΙβηΐ, «Ί 

ρβΐ8ηΙ 8(1ν€ΓβΙ18 86 ρΓθΐ8ΐ3ΐη β6ηΐ6ηΐΙ;ΐηΐ 8ΐ) ίρ${4 

Γβ8θ1νι. 8ί 8υΐ6ηι, ίη(|ΐιίι, 6ΐίαιη νιοίηοΓΟίη 6ρί8οο• 
ροηιιη 86ΐιΐ6πΐίχ ηοη 8ε((ΐΓΐ68€8ΐιΐ, ιιοη (Ι6ΐ><*η1 λΐΐ 
ΙΤαηβαι&Γίιι» ]ιιιϋ€ί8 ηρρβΙίΑΓβ, βοίΠοβΙ 8(1 βΙί&Γυιη 
ρΓονίηοίαηΐιη ιηοΐΓοροΙίΐ8ηο& , 86(] 8<1 ρΓίιιΐλΐ6ΐη ιηλίτας έτέρΐι>ν Ιιηρχειών» &λλά βίς τ^ν πρώτον τ^ς Β οοιηρβίβηιίε ρΓθνίιΐ€ί0Β. ΙΙυο βηίιιι ίιι 6ρΐ8€θ|ΐοηιοι «,οοτφ^ρου (««ρ^ας. Τούτο γ&ρ χα\(1ς τά βιχαατή- 
ρια των Ιΐ6€«χόκων προωρΕτΟη, 01 5έ 1^αρ^^ ταΟτα 
«Οιοϋνττς άφορ'.ν^βθωσαν. ΣημβΙωααι οΟν βτι ούχ 
έφγΑουβιν ύβριοπαθείν οΐ έπίσχοποι χατ^Ι τών χλη- 
ριχών αυτών άτταρβσχομένων έπ\ ταΖς £χ<(νων &πο« 
φίΜσιν, άλλί μάλλον προ^δίχΕοθαι αΰτους, χα\ 
βυναινιΖν 8ΐς τ^ παρά γειτνιαζόντων έπΐΰχόπων τη- 
ρη9ήναι τήν τούτων άκόφασ'.ν. ΤινΙς βλ άχούοντζς 
του χανόνος λέγοντο; ώς οΕ γβίτονες Ιπίσχοηοι 
άχροάβονται αυτών, χοιΐ μιτά συναίν498ω; τοΟ Ιδίου 
Ιϊΐιβχόπου τ^^ μ£ταξυ αυτών διαΟώιιν οΐ προ^χαλού- 
μινοι δΓ αυτών Ιπίαχοποι, λέγουνιν έπ* άδβίας Ιχβιν 
τ&ν πρώτω; διχάααντα έπίσχοπον πιρουσιάζειν εΙς ]ιιιϋ€ΐΊ8 8ηΐ6 (Ιεβαίιυιη <^8Ι. ΟιιΙ 8ο46ΐη ^γλΙβϊ Ιιχ6 
ί8€ίυιιΙ, 862ΐ;Γ€£[ΰΐι1υΓ. ΝοίΒ 6Γ)(0, ςιιοίΐ 6ρί8€θρΙ ηοιι 
(ΙβϋβηΙ α>((Γ6 Γΰΐτβ, 81 βυί οΙβΓίοι βΟΓυιιι 86ΐιΐ6η1ΐ:•; 
ηοη 8εςυί68€:ιυΙ; 8βϋ ίρ508 ροΐίιι» βϋιηΙιΐΰΓβ, βΐ 

60ΙΙ86Ιΐΐί80Ι Μΐ 8 ΥΙοίπΙβ (φΙ8€θρί5 808 6Χ8ΙΙΐίΐΙϋΙαΓ 

86111611118» ΝοαιιυΠί 8υΐ6ΐη οαιιοηβιη 8υ(ϋ6ΐιΐ68 «Ιί- 
6611161», ςαοιΐ νίείηί 6ρΐ8€ορί 608 8αιΙί6ΐιΐ , ι^ΐ ουπι 

60η86η8υ ρΓΟρΓϋ 6ρί860ρί 00ΙΐΐΓθν6Γ!>ί88 60Γυηΐ 
60Ι1ΐρθ08ηΙ ϋ, (|1ΐί αΙι ίρβίβ »ρ|Ι€Π8ΐΙ 8ϋΙΙΙ, 6ρί860- 

ρί ; ϋί€ΐιιι1 6886 ίη ροΐ68ΐ9ΐ6 6]υ!» ςιιί ριΐιιιοιη ]υιΙί6»• 
νϋ 6ρί8€θρι, υ( Αιιίΐίιιιοηιοι 6ρί56οροΓυιη ]ιΐιϋ6ίο 
ίηΐ6Γ8ίΐ• Μίΐιί ααΐ6ΐη ηοη τίϋϋΙυΓ. ΟιιΙ 6ηίιη 86ΐη6ΐ 
86ηΐ6ηΐί8ηΐ ΙυΙίΐ, €688»! 1•886 ίιιϋ6ΐ• 554 Ι^^ι^'Ι ΑΊ- τ& τών γειτνιαζόντων έπιαχόπων διχαβτήριον. Έμο\ /^ Ιβιη» ονιη οοηββηβυ, (Ιίοΐυηι 68(, υΐ ηοη ρ6Γ ίηιριι- ^ι •ύ δοχεί. Ό γάρ άπαξ άποφηνάμενος πέπαυται 
του είναι διχαατής. Τ6 δΐ μετά συναινέσβω; εΓρηται, 
Τνα μή χατ& άναισχυντίαν χχ\ χωρ\ς ιΐδήαεως τοΰ 
Ιπιβχόηου τί^ν Ιχχλητον ζητώσιν οί χληριχοΥ, άλλα 
μιτά όριαμοϋ τούτου• Έηιιδή δέ ο( παρόντες χανό* 
νιςΙτέΟηααιν ένΚαρΟαγένγρ ήγουν έν Άφριχ{, περα- 
ματιχά πάντιας δικαστήρια χληθήαονται τά της 'Ρώ• 
μης. Κα\ αημείωααι άπλ τούτου βτι μάτην χαυχώντιι 
οΐ «ερ\τήν Έχχλησίαν της 'Ρώμης, λέγοντες πανών 
τών ^χχλη^ιών τά ζητήματα ύφείλειν διιυλυτοϋαθαι ϋ6ΐιΐί8ηι 61 8ίη6 8€ί6ηΐί8 6ρί86θρί αϋ 8ρρ6ΐΐ8(ίοη^η 
ρΓΟΓυηφβΓβηΙ 6ΐιΐΓΐ6ί, 86<Ι 6]α8 *ΐ6θηίΐίοη6. Οιιί» 

8υΚ6ΠΙ ΡΓ»86Ι1168 €81101168 68ηΙΐ8|ίΒ6 860 Ιη ΑΓγΙ68 

6(Ιίΐί 8υηΐ, ΐΓ8»$η)8Γίιι» οιηηΐηο ]υϋίι•Ι& 8ρρ6ΐΐ8ΐ>ιιη- 
ΙΟΓ ΚοπιιηΑ. Ει ηοΐα 6Χ 60 ςυοά ΓΓοείΓΐ 86 ]8€ΐ8αι 
ςυί 8υηΐ Κοπιαη» ΕοιΙΟϊ^Ία*, (Ιίο6Νΐ68 68πι (ΐ6ϋ6Γ6 άύ 
οιηηίηηι ΕοοΙυείεΓυιη (|ΐΐ98(Ιοηί5υ8 ρβΓ 8ρρ6ΐΐ8(Ιοη6ηι 
ϋ6€ί.!6Γ6.8ί βηίιιι 6ΐιιοηρ6ΓηιΙιΐίιυΓ 8ρρ6ΐΙΐΐΙΙθΠ68 €0• 
Γοιη (|υί 8ΙΜΙΙ ίη ΑΓπ68 6ΐ8»ιίη8Γ6, ηαΐΐο ηΐΑ^ίε 
Ιιθ€ ]ιΐ8 ηοη Ιΐ85ΰ1>ίΐ ίιι αΐίιε Γ6(ίοη68• παρ* αυτής χατά λδγον έχχλήτου. ΕΙ γάρ τοΟς έχχλήτους τών Ιν Άφριχ^ οΟ συγχωρΕίται τη^Γν, κ^λλφ 
μδλλον χαθ* έτερων χωρών ούχ Ιξιι τδ τοιούτον δίχαιον., ΖϋΝΑΡ. Τους χληριχους ύπόθενιν Ιχοντα; οΕ χα 
νόνες παρά τοΙς έπιοχόποις αυτών διχάζεαθαι διω- 
ρΐβανΐο. ΕΙ γουν χληριχοί παρά τφ οΙχείφ έπινχό- 
πφ διχανάμενοι αίτιώνται τήν άπόφασιν αύτου, τους 
γιΕτονας Ιπισχόπους χρή ουγχαλεΐσθαι, χα\ άχροΐ- 
βθαι τΐ^ς όποθέσιω; έχείνου;, μετά συναινέσιως 
χεΙ του χρ(ναντος έτηαχόπου. ΕΙ δέ χαι χιτά της ΖΟΝΑΒ. €ΙβηΓ08 6οηΐΓον6Γ8ί» αΙίςυΙιΙ 1ΐ8ΐΐ6ηΐ68 
λΙ> 6ρΙ»6ορΐ8 8ηΐ8 ]υϋί6:ιπ 68θθη68 νοΙα6ΓηηΙ. Ι^ΙΐΟΓ, 
8ΐ ςυί €ΐ6Γί6ί 86ιιΐ6ηιΙφ α1> βρΙί»6Αρο εκο ρΓθΙ.ιΐ« 
αόη 86(|οΊ68εΑϋΙ, 8(1 νοεεή νΐ6ίηο:ΐ ορίεεοροε, 86 «ϋ ϋι 
6308801, ηοη είηβ ίΙΙίαε ΐ|ηΙ ]ιι<1ί68Υίι ερίβΰορΙ α^ρΓο* 

ί>8ΐίθιΐ6, €0^00861 ρΙαΟβΙ. Οοοϋ 81 8ΐ> 6ρί8€0ρ0Γ0ηΐ 

ςοοιίοβ, (|ΐιί 8<Ινθ€8ΐι ευηΐ, ]υιϋι*ιο ρΓονο€8ΐίοη6ΐη ψήφουτοΰ προχηλΟίντων έπισχόπων Ι/.χληιον αϊτού- είΐ)! (Ιεπ ροείυΐβιιΐ, 8(1 ηΐ6ΐΓορ8ΐίΐ8ΐιοιιι ρϊονίικία*. οι, πρδς τδν μητροπολίτην τή( Ικαρχιας δβΐ άπιΐ* 
VII, δπερ χαΐ έπ\ τών έπισχόπων ώρίσΟη. ΕΕ δΙ 
πέραν τής Οαλ^ιαης, ήτοι εις Αλλάς 1παρχ(ας πό^- 
'{^ χειμώνας άπίοιεν ^I ζητοΰντες τήν Ιχχλητον, Γνα 
ΙχιΙ ταΰτην γυμνάνωνιν, άφωρισμένοι, φη9\ν, Ιστω- 
«αν, έν *Αφριχ|1 πρ^ς χοινωνίας μή δεχόμενοι. Εν- 
τεύθεν δ τύφος τη; τών ΤωμαΕων ΈχχληαΕας χα- 
ταβάλλεται, αύχούντων αύτοΐς δεδόσΟαι πάΦας τάς 
Ιχχλήτους τηρεΐν. ΕΕ γάρ τ^ς έκχλήτους τών έν ςιιοϋ 4ΐ6 «"ριεεορίε ςοοςυο άεβηίΐυιη 681, 6οην6ΐιΕ<6 
(Ι6ϋ6ηΐ• &ι ν6Γ0 ςοί ειΙιΙ ρΓονοΰειίοηοηι οοιΐ6βάί ρο• 
εΐηΐεηΐ, ηΐΐη πιαγο • Ιιοο 68ΐ, Ιη 8ΐί88 ρΓοτίηβία» 
1οη(6 ϋί8]ηΒ6ΐ88, ϋΐ ίη ϋε ίοιίίοίοιη 6ΐ6Γ668ηΐ • 
ΐΓ8η8πα68Γίηΐ; η%γ^λ{\, ΙηίΐοΗ» είηΐ, η66 8(1 οοοι* 
πιαηίοηεηα Ίη ΑΓΗολ ΓΟΰίρίαηιυΓ• Ιΐίο 66Γ16 νοηίοε» 
Πΐ8 Κοπΐ8ηθΓυηι ΕοεΙεεΙ^ βορβΓΜε, ηΐ 85 λΐίίε 
οηιηίΙ>η8 ΕεοΙεείίβ 8(1 ίΙΙαηι άαϋΌΤ ρΓονοΰβ^ίοηο^, 

8ϋ»Ι 60η6688αηΐ 6886 ]8€ΐ8ηΐΙθη , 8α1)8Ε<ΐ8ΐ η666886 
τνν Ι&ηιβν (33). 


Υϋΐι» Μ μμΑ•• 4Μ•η» *1ϋβητ9Βΐ ; »!€•φΐ6 
«Ιφβ<β^ιιΐί ΐ€ά4ίΙ, ΒΜίβ»» Μ• ι^εβτοι τ, 

Μί|«6 Ιΐφΐή »β00Ο• ρβϋΜΐι, •ΙΐΓ9 0>ι« >4 Βμη( 
94 ?ί€ΐ•Μ €ρΗΜρο•, €ΐ €■■ ψηφτη «^ίχηρι μβ• 

•(3113 403Τ ίηί^ 601 Μηΐ βΙΑΙΒίΜή €1 άΰέί ζ »« 
«ι*•» ί• 1^1 ΑΓΠ(» 9^ €ΟΗΙβ>»ίσΐΐ69 Μ» 2ΛΛίΙ' 

εΑ50:Η ΧΧΧΗ. 

< €^§€ορια» ιΐτβ ^αίΐίΐιβΐ Η^Ηΰνι * ιί ΐη (6ο:ροτβ 
€ §•» ηΐοηΐπΜΐΒίοΓιοΜ, Μΐ•€<|ΐαηι »«4ίιβ9 ίβτ- 
« ήΙ, β<1 €θαιΐΜΐμ!οο£ΐιι Μ ίο^Γην Μ^β• Ιαβήΐ, 
• ίρ$β »1τβηα• Μ €0Βΐΐ€θΐΐΜϋίοοί9 βαιίββίΰιι• !■- 

β ΙηΜ )ΙΜΐί€6ΐΙΐΓ. » 

ΒΑ1.9• Ει 4ΐ€αβΜ» ^«ηο ομομ ιριοιΚ 5»πΡ• ΧΑΐ^ραη&ς, χ«\ οίο^κένοος ΜίχεΜ», μ)) πέριν θα- 
Α19Τ1|^ «ρλς τ&ν "Ρ^η» '*^^ Ιπ(«χοι:ον ή ^ο^^ 
Ια&το^ ΙχχαλεΜβκ, 4λλ& χρ^ το^ γείτονας 1ικ• 
βχΦ^Ββος, χαΙ.|&η& γ^μης υοΟ Βίου (ηβχ^κου τ^Κ ΚΑΝΟΝ ΑΒΓ. 

€ Ονμίβηί κ&τοί» ύΐ(% χοινωνίας γενύμβνος ιΓτε έιεί- 

€ χ«ιρν της αχοιι**ηπ|ϊ<«ς αύιοΰ, «ρ& «ον άχον- 
« σθ^ναι, βίς ΧΜίννίον τα^μήοΜ, αό^ χαθ' Ιαυ• 
< τβ(> τ^ Χ9ΐτβ^χι>ς τήν ή^^φον έξΓ/ι^νοχένβϋ 

ΒΑΛ£• 'Άχ^ του ιΓ χανίνος τ^; έν 2αρδ«χ|| 9νν^ ^ίη$ι%ψ ζΧ βχ ρΓ9η«αΐί οηθΒ€ (Ιί€β•ιΐ «Ιΐΐ|βι, <Ι«^βτ6^ 6ο», χβ\ άχ& του «χρ^ντος «βνό«ο; λέγουν! 7ΐν€< 0ΐηη^9 ^"ί ςΗΟΐαοιΙοηιιι^ηβ αΙ> ϋρίίΓορι», $Γ(γ^β• 

(ϋΓ, ^Γ«2>^»<^"* σΙΐ£<ΙΙβΙ•ΙθΓ ΒΟβάρβΓβ, €Ι ^Μ 
β^ηηΐΓβ (ΙΐΜΙ€€ 4βΤΓ€ΐΟ» ΓΐΙ€Τΐΐ Μη Γ6€ΐβ ιη «λίβ 

ίηϋεΐλ «ι. ΟΜΙ «ιιίπι 1ιί€€»ιιοο» (Ι^τίαιηι ςηί 
|ΐη»ρΐ6τ ΜύοηΙΙ»αι κα ρβ€<«Μ (ΙβροιιΙαι €$1, βοη 

ρθ>Μ »ίΙΐί ίου 4ίΰβΓ«, 61 §^1Τ£>ϋθΙΙΜΙ €ΙΙΒ16ΒΙΙΙ€Τ€ 
«η» 6ΐ:ΐ1ΐήΒ«ΐΙ(ΝΙ6ΙΙΙ ; « ΜΙβηΐ ΙΐΟ€ |6€€ΠΙ, €ΟΙΙ- 

(ΙβιΠΜΐίοηί ηΙι]ί€ί• Αο ηιβίΐί ς«ιί<ΐ6ΐιι Ιιοο €ΑΜ>ιιγ« 
&ίο Μάρίαηΐ. ' Αΐϋ »οΐ6ηι ΗπίΚχίιιιαοι €Αραΐ Βοη 
ιΙιοΙΙ ρπΜβαιίι ορβιίβ. ι«ρβΗ6ηΐ«$, ςιιοιΙ €ζ ςυί- 
Ι;ι•ιΐ9ηι £αυ^^» ^ί»€ορι» ?€ΐ €ΐθτί€ΐ» «βΙ Ι«ΐ€«κ Μ* 
^Γ«ΚϋίΐΓ, ^€ΐρϋ»οίΐ; €1 ι]€ααιυιι ςαϊιιΐβαι οραΐ 
^α8(1«ιιι Ιίΐιιΐί , 4|00<1 ιΙι«Ίι 6ΐ ςιιίΐιοβι»»! (ΐα$ΐ< »{• 
αιαΙ «Ι«*ροοίΐιΐΓ 61 ββ{Γ6{3ΐυΓ; €1 ε^ρ. 16 β]ιι•ι1β•η 
Ιΐ1• ςυοϋ «Ιίοίΐ 6ΐ ςαίϋυβολίη €•αΜ8 ^16^^€υΒ ΙΗΜ 
νβΙ ΐΑΐϋΐιβ λΐΐ3ΐ1ιβιη&ΐίιαΐυΓ• (ΗοαιιΙ «ιικμΙ, %\ βχ ε^ν»!! 
ηιιίϋϋΐη ίη ϋί€ΐίβ ε3ρίΐίΙ)σ$ (ΙβϋΙαηιΐί* 86{τ6£9ΐΐ(ΐ5 βίΐ 
«Ιι «ρίιοορο ΰΐβποηβ νεί ΙβΙπιβ, ϋ6ΐΐ6ΐ 8€ητ«Γβ κ^η^- 
ΙΙοηύΐη, <|ΐιοηι<Νΐοεαη(|υο ρΓοΙ&ια βΐΐ,βΐφ&ηιιιοηοοη- 
ΐοπιηβΓβ, <Ιοιιβ€ <]υι ε^α» ΓαβΗι 6Χ»ιηΙιι«ΐΑ• 8ι Αΐιΐθπιι 
ρΓΟρίβηιΙί^αΒίη αΙίΑΐ» αιοβλίη «ρί(€ορο§ ίηοοιιβίϋφί^ 
ΐ€ Ιβίεηιη τβΙ ^ΙβΗεαιη Μ^Γβ^βνίΙ, Γοη6<|ΐιο4$6ιϋΐ1• 
οιΐ€& ηοη βιεί •< Ι εοηΐη ρΓορήυπι «χηοίοτθπι, τ^Ι φΐο^ 
ΙΚΜΙ Ιηίηοβ 61 Ι6ΐη6ηή8! ρ|α& ▼ο)υη1»ΐί ΜΜΐιΐΊΐαΓ» όφκ&ειν πά^^ας τοι»; όχΐιίτδήχοτ• %Λρϊ τδν έιη.• 
σχιίχΜ'ν άφοριζομίνου; 6έχ<νθα( ειη»(6£»ς τ^ν ί^^ο- 
ρΐ9μ^, χαλ ^ρυλΑττιιν βΕύτ&ν, μέχρις &ιρ διαγνωβΟΐ) 
κΐ &ρ« χΒλωςϊΓτβ χβχως έκηνέχθη. ΦηνΙ γ&ρ ο(τ9( 
6 «βν^ τ^ &7•ριβΟέντ2 χληριχλν 6ϋ^ ^υμίαν !|τ<3« 
&μάρη|μοι μ^ α•>κχ€{χΐ|τ«ν γ(ν699λΐ χα\ χαταφρΝί»- 
^Υντοΰ &φορ(9μου κρ^ 1ξιΐτά«€»^ * «! 6έ τον-^ο ιη^ 
βιι, χβΕταΦίχΐ) χ«θν3η6άλλβα9βι. 11α\ «ολλοί μ&ν 
ο(>τω τούτονς τον; χχν6ν«ς εκλαμβάνονται * Ιτκρο« 
81 (ύρ(βχοντ€ς τδ ια' χβφάλ. του ^ τίτλου του ΦΕαρ- 
έντος συντάγματος, λίγον έχ ικοίων αιτιών Αφορίζα- 
ται Μ»ο«ος Ί^ χληριχ^ς, ή λακχ^• Χ2\ τ^ ι^ χβ- 
φαλαιον του άΟτοΰ τίτλου, λέγον Ιχ ιοοίων τις αΐτααν 
Ι ν τφ αύτφ Αφορίζεται χα\>αΟα£ρ<7ται * χά\ τ^ ϊ^' 
1^ χεφάλαιον του αΰτοΰ τίτλον λΙγον Ιχ ι^ϋίων βΐΐτιων 
χληριχ6; !) λαΙχ^ αναθεματίζεται λέγοναιν δτί, ΙΑν 
μίν έξ α!τ4ών δηλουμένων Ιν τοΓς ΒιαληφΙεΤιιι χ)ε- 
φαλαίοις &φορΐ3θΙ| «αρ^Ι έιτίΐχ^ηου ΧΑΤ|ριχ<^ ή λαΐ- 
χος, ύφ^ίλει φυλάττειν τ^ν αφορισμών , χ&ν βιηι»; 
&ν χα\ Απι^νεχ01|, χιι\ μ)) χαταφρονεΓναύτου μέχρΓ; 
&ν βοχιμααΟ] ή τούτου αίτία * εΐ 61 Μ τι Ιτερον αΓ« 
τιον Αμετ6χω; οδτως άφορ^^η &χίβκοπος λαΤχ&ν ϊ) 
ιΰΐιί^ριχ&ν, τυχ^ν 8τ( οΟ σταιιάζει χατά του ο!χε{ου 
ιιρΔχτορος, 5'έι ου 6(6ω7ΐν αΰτφ πρβίγμά τι οίχίΐ-^ν. («αίΙΙ. Βϋ?6Γβ|{ϋ ηοίΐΒ. 

(45) Τόίοννοτ δΙκΜοτ. Ροδί Ίι«€ ιι1Γπιΐ3 Ζο- €*ίΜΜί€ψ,ηηού$ίΐΛ»η $$€νίηΛα ρτο^ούοϋο €ΐ£τίύ9Μ 

νι•Γ» ίιι ΐΜΐιιε ΟΑηοηΐΐΐη νκΓΐια Ιιι ιΐι3. Αιιι^υειί βϋΐ- €ϋΛ€€άΙίΗΓ, δ6<1 Ηβο ηιΐΓκΙιιϊίΗ» Ι^οΙαϊιι »οΐ« νΐϋι^ 

Ι ιηιΐΐ ^. (λ ε(Ηϋΐ'6 »ϋι1ίΙιΐΓ, Σι^&ι«ττέον βΐ δτι χα\ Ιυτ : ψΐΛ ρίοίηιΐβ ίο 6(Νΐΐ€6 Αιιΐ6Γΐ>α€ΐιία«ιο Γ6€ΐΙιι& 

βιυ-έρι ?χχλητο; χ^Λ; χληριχοίς δίδοται, ]ναΙ«ιι^κυι απΝίΙίΐαΓ• 137 IX ΟΑΙί. ΧΧΧΙΙΙ ΟΟΝΟ• αΑΚΤΗΑ&. 138 λήμ«τι, 4»ιν9ύΜ4« χατβφρονήσβι τοϋί άφορ&ν^οϋ» 

εΟχαΙρω; 4ικα£ρ«»$ Ιχ><ν Ικ* &βε(ας τ^ν («{σχοπον 
άφορ({€(ν λαίχοός τι ΐηΐ χλη^ιχοί»;, χζ\ Εχβιν «ρ^ 
^ιτάγχης τ•1)ς ^^οριζόμενους φυλάττβ«ν τ6ν άνο^ι* 
«|ΐ2»ν, «βτβτ^μήοουνι τνρκννίοος οΐ Ινίβκοκοι, χ«1 
ι»νχ^ «ρ^γ^Αοτος νυρίΐιίουσι, χα\ ο^Ις ίτ^αι 6 
άννιιι(«ΤΜν «ύτοίς Μ ^6ν φ^βον νον ^φοριομοϋ * 
ίηι»; βΙ χαΐ τΊ\/ζ βύσββείας Λ*^τ%ς χατορχήβονται» 
«•ι ιςολλών χαιηόν «ιρβιίτίΜ «( %£ΐΜ 9(αν^νι< γβ- 
ιΗ^σοντακ, &«ιρ &«θ9&ον• ^Ορβι γάρ μΗ ιαΧ τ^ν «»ρ• 
όντα χβν^Μΐ λέγοντα τ^ ^^5{λβιν ΐλν αφορισμών 
9«λάττε«•αι, &» λά |(^(^«|*(«ν^Η§ιΐϋχ6|}, ήγοον Μ 
^μ^ρηιμα &ιι•γνω«|Αένον «άντιβς 'ψίΛζ χα^αι. Κα\ 
«ύηΐ μλν «ανταΙ * Ιγώ βλ «^ |χϋ «|« Ιχ τούτων 
^^ΑΟ'^ήοΜ. Κ&ν ΐ[^ Μ^ ¥θ9 ι6λα6ον; Ιλκωμ«ι, 
^λλΑ 6ιΑ του 4Μ«νβν(οτου μ^βέλιιομαι• ^ΐ)«ϋ ο(ν 
μβθείν τ( «οιηνΙον« ώ( Μλ«*ν Ι'^ |Κου ιιβιί; 4ν«ι 
χα\ μαΙητ^^. Χημι^ι^ηι ι^ν ««ρ^νΜ κανένα β'.ορ»- 
{όμενον χ•9«ιι^Ιο#<ικ ^6( μ#τά τ^ν Αφ«^«μ6ν έΜρ- 
γο-ΐντάς^ι ΐ€ρβ«ριόν« *Αν3φΜ•«ον κα\ νΑ ΐΜρ* (μ6ν 

ΖΟΝΑΡ• ΐν»»ς ϊνιΧίμΜφμέ'ΜΛς |τΜ Αφοριζομένους 
ΚΡ^, «Αν 4ή $«κα(ι«»ς λέγΐιΐβιν Ιιαημηθήνβίΐ , έμμΙ- 
ΜλΥ τφ ΙβητίμΦιρφ Ιι«; &ν Αιμ'^οΟμι ««ρά τον Ιχον• 
οος ^»ηον *ν«χρ<Μ4ν τά «μ^χφ. £1 ^ ΰ Αξ Ιηιτι* 
|ΐ(ου γ<ν{μ<νος Αχοινώνητος «ολμ^ο&ι %1ς χοινωνίαν ιιίβίοΓ ^αί 8Α|^β§9ΐτΗ. 51 €ΐΐ4ΐη (Ι•ιιιιη ΓΜβΓίΐ βρΙΐΜτο- 

ΡΟ, ΜΗ Γβΰΐβ β6υ ρβΓρΟΓ)»» , €ΐβΓίθΟβ €ΐ 1αί€08 ββ" 

9Γ6|[λΓ6, 61 ικοββ^β Ιι<1»€Γ0 θθ§, ςυί 8β|;Γβ8Αη(ηΓ• 
86[{Γ«{8ΐΝ>η6ηι 86Γν»Γ6; ΐ^ΓΐηπΊιΙβιη βΐ£ΓΰβΙ>ηηΐ 
βρίΜορί, οι ίη οιηηΐ τβ ιΐοηιΐιιίοιη οΙιΐΙηβΐΗίαΐ, ηβο 
φΓικηιίΑπι «ίι Γ69ΐ«ΐβΐ οΙ> ιιιοΐϋΐη ιβ|[Γβ|αΐίοηί8 ; ίοΠβ 
λίαβιη βΐ ίρ$Ι 6ΐ!Βΐη ρίοιβίί ίη«ο}ΐ85ιιη(, βΐ (ΙιτΙηΙ 
«3ηοη6> 6Γυιιΐ ιηυΚοηιι» ηι^ΙοΓυπι 8ΐΐ€ΐβΓ68 9 ςαοά 
081 «ι1>9αΓ(Ιιιιη. ?ί.2β 6ΐι{ιη ρκοββηΐβιη ΟΜίοιιβηι» ςαΙ 
όϊα\{^ Ιιιη€ ιΙβίΜίβ οβ^Γβ^ιΐίοηβιη ββΓΥλΓΐ* ςοιηϋο 

Ι^Ι^ρίθΓ 80ΰΟΓ<|ίλΠΙ ίΐΐΟί€ΐΙΐίθ€Τίΐ, 800 ρΓΟρΙβΓ ρ6£- 

€8ϋιι•ι, ηαθ(Ι 681 οηιιίΒΟ €&ιιοηί5υ8 €•ηϋ6»ιθ8ΐυηι• 
Αο ίροι (ΐυίέΐβοι Ιι«€• Ειρ 861βιιι ηοη Ιΐ8560 ^υβιιι* 

Μ» 6^1110 86(|ΙΙ8Γ• ΜβΟΙ 6ΐ8ΐ « ρίφΐϊΐβ ΙηΙΐΟΓ,•«Ιΐ 

β• 180100 ςοοϋ Δι €οηΐΓλ εΜοηοο ΓβΐηΙκΜΓ• €υρ{ο 
βΐ|;ο (ΙΙβύοι^ φΐι«1 λ|βιι4ιΐΜΐ, ικ ^ιΗ ΐοΐ& νίΐ» τοΗηι 

€88• ρ«6Γ 61 <Κ86ΐρΐΐ1υ8• ΜθΙ« ρΠΜβΙΙΐΟαΐ «ΙΠΟΟΑΒΙ 
608» Ι|ΙΐΙ ΡΟΟΙ 88|[Τ6§8ΐΙθΒ6ΙΙΙ •υςυ4(1 8»66Γ4θΙαΙθ 

ρ<τ»ΐμιη^, (Ιβροηΐ 8ΐ8ΐα€ΐιΐ6ΐιι. Ιλ%^ 61 ^ιΐ96 ΙΙν ο 
Η^{8 86Ηρ4Α ουηΐ. ΖΟΝΑΒ• ^ιιιΙ»ιΐ8 ροβη» •1ΐ4|ΐΐ8« 869Γ6|;9ΐί6 η6ΐη|ΐ6, 
ΙικΙΙοΐα 681» (Ιοη6€ οΐι 60« ρ6ΐΐ68 ςιιοιη ίιι 6{α8ΐηο4ί 

€»η^% |ΐΙ(ϋ€8ΙΜΐ4 ίηϋΙΐΗΜ 681 9 ΜΙΐϋΐί ΑιβΓΪηΐ» ΠΙΙΐΙ- 
ΙΟΠ) , Ι|1Ι8ΙΙΤνΐ8 ίη|α8ΐ6 ΙΓΓΟ^λίΑΐη •886Ι'3ΙΙΙ « ρ6Γ8•Ιν6• 

Τ(ί οροΓίβΐ. 1}ιιθ(Ι 81 ςοίβ ηιυΐΐ» ιιοιηίη6«οιηιηυηί•ιΐ6 
■ΜΜιΐ8^ ρι4α•φΐ6πι |αΓθη6 8η ίη]υΗ8 <ΐ8ΐηιιιι«8 8ΐΐ ά»χνώνΐ|τ«ς Ι^ μή^ λΜ^ ΗψΛ^^ φηβλ, χα«8δ{χαο8. £ «Χ8η»ίιΐ8ΐοπι Αΐ6Ηΐ, 66 ίη €ηιηιιιιΐ0ΜΜΐ6ΐιι βιΐβΐίιπι ΚαΙ 4 ι8^ & «ανων <^ς ^ν Ιαρ^η^ Φ^Μτο 4κρ\ τού- 
του Μΐαμβ4ηΐ8ΐ• 

ΑΡ1ΙΤ. « Ό Αχοννύνητο;, χοινωνήβα; «|Α €Η|ΐηι- 
« 4(«{«(, αύτοκατάΐφίτος• # 

Χ> ^φο^ιθοίς^ ΐΜΐ\ πρίλ του λνΜ^ναι του Αφορισμού 
^τοοργΑ«ις, αύο^ χ«θ* 4αυτου τ{)» καταβίχην 
*χ%Γ»γβ. 

ΚΑΝΩΝ ΑΓ. 
« 'Ομο&ο; ήρχβχν, Ιλ 6 »«τΐ|γορού;Α8νο$ !| β κα- 
ι τηγορΰν Ιν τφ^^ίι^• Ι^^4βν\νό χατηγοροΰ» 
€ μβνος, Ι&ν φοβήτ«( τι«« |Μα» ιιρο«(τους «βολυ-• 
1 «λΐ|0•£ας, τ4«ον Ιαυτφ λιηλίξηται Ιγγιοτον, 
« Ιιτ φ ο£ίΚ Ιβτιν βύτου ^Οχ^^^α μάρτυρας κρο• 
* χομ.(ο«ι, ΙνΟα τ6 «ρΑγμα ικρατονται. 
ΒΑΑ£• Έ«•1 τών <{χ4τ«Μ Ι^ν «Μραδυναο^εύβιν 
τ.νϊ ^χ των λχαζομϊνων έν τφ τ^κφ έ ν φ ή βιαδιχ»- 
β{« γίνβτα'., ώρκΜίν οΐ Πατέρκς, Ινα, Ιάν τι; Ιξ αυ- 
τών, §ξ'6€ €ΐ)λονότ4 ά χατΐ|γορών «ίτβ 4 χατι^γοροΰ- 
μβνος, <<ς τλν οΐΜίον φ^ν, ήγουν ιΐς τ^ν τ^χον Ιν 
ψ χβίτοΜίΐ; ύνοκτβύο]) ^(αν ιοοίΜ» Α«(6 «ολνχλη* 
64ίας ^μώβους Αταχτου λάου βιΑ φ^βον τοΟ Αντιϋ- 
ΚΜ» ή ΙιΑ τ<;ν •ύτ4]ν αΧτίαν ^βχέριια Ιχ<ιν μάρτυ- 
ρας νραχΜ|ναι, Ιχ]| έχ* Μΐτ(ας Ιτβ^ον έι:(λές3βθαι 
χληοι^χω^ τ^ον , (να ΙκκΙ τ6 βιχαστήριον ιιρο6|| 
ΧΜρΙς φ4^ .«αντ6ς, και ή των μαρτΰροιν παραγωγή 
Κϋχ•ρως γένηται» χα\ οΙ^τω βί8\»λυτωΟ|( ρ^Ιως ή 
ύηΜίΦίς. Καλω^ ^ 8ΐΧ8ν 6 χάνων Ιηιλέγεο^ακ 

ρατκοι.. οε. εχχχγιπ. ίΐΐ8ίΜ6Γ6 ΙΙΜίβ*!, 8110 86, ΙΐίςνΙΐ, (8ΐ€«Ιθ ΓΟΟ^ΟΟΙ- 

ΐΜ^ίΙ. Ηοο ίιΐ6ΐιι 8«Γ<Ιί66η8ί8 (μιΐΝ|α6 87110(11 ^βοιακι 

Ι)1Ι8η6 68Ι16ΙΙ6 6ΚρΙί66Ι•ΐηΐ Γ6ρ6Η88. 

ΑΒΙΒΤ. 4 Εΐ6•ιηιη«•ιΐ€»4α8, ς«Ι 6οιηιΐΗΐιιί6ανβτιΐ 
« αβίΑ 6οη«ιί66Τ8ΐΙθΑ6ΐη« €οηΐτ8 . 86 6οη4ΐ6αιιια• 

τ Ιΐ«θΐ8 86»ΐ6ΙΐϋΜΙ ΜΐΠΐ. 

^αί 86§Τ6|(610Γ ^ •ΙΙΐ6Ι|ΙΐαΐΙΙ α 86(^6{84^0II680I« 
Τΐΐα^ 81Ι6Γ8 ψ^η^ Ιρ86 ΟΜίΙΤ• 86 €6Βΐΐ6ηΐΐαΐΜ- 

ιιΐ8 Αηΐ6θϋιη> ρΓΟίαΠί. 

ΟΑΝΟΝ ΧΧΧΙΙΙ. 
< ΒίΐΒΐΗΐ6Γ ρΙα€ΐΜΐ, νΐ ςαΙ 80€υ88ΐιιτ, νβΙ ςιιΙ ΐ€- 

< 6«88ΐ9 «ί ΙΐΙ Ι耕• Ιη ^116 681 |8 φΐΙ 8€6α8•ΙΙΗ', 

« ΐ€ΐη6τ•Η« ΗΜίΙιίΜΚιΙλ τΐιιι αΐίφΐ•» Ιίηβοι, 

< Ιοονηι 8ΐ1ι{ ρτοκίιηνιη βΚ^Μ, ίιι ςνο ιηιΙΙι ογΗ 
1 168468 ρΓ0<Ιιΐ66ΐκΙΙ ϋΊΙΒουΙΐ»8, ηΜ Ρ6|0ϋνπι 16Γ- 

< ηιίη8ΐ<ΐΓ• » 

ΒΑ18• Οΐΐΐα 6ηΐΙ ▼6Τΐ8ΐΐΙΙΗ6» ΙΜ]θί6ηΐ 6666 8Η6»• 

]η8 60Πΐηι ηοι Ιίιΐ{;α1)6ΐιΐ ροΐ6ΐΗί8Πΐ, Ιη Ιοεο Ιη φΐο 
^Ϊ806ρΐ8ΐ)8ΐηΓ, ιΐ6€Τ6Τ6Γυηΐ ΡβίΐΥΟν VI •1 <|η>• οοπιιη, 

8ίΥ6 $6ΙΠ€61 (|η! 8ε£08&1 8ΐν6 ςαί 6€€υ811«Γ« Ιη Γοτο 

ρτορΗο, 8ΐτβ 60 Ια 1θ€θ Ιό ςιιο Ιΐ8ΐΙ>ίΐ6ΐ, 8υ8ρΐ€ΐΐ0Γ 
ίοτ6, ιιΐ •Ι> Ιιΐ€οηιΙΙΐ6 Ιιΐ8φΐ6ηΐΐ8 ροροΙΙ 61 οιιιηβΓΟοα 
ιιιιιΗϋα(ϋιΐ6 νίιη ροΐίιΙιΐΓ, ρΓορίβΓ ηιβίυιη •ιΙτ6ηα• 
Ηί, ν6ΐ ρτορίοτ 68ΐη<ΐ6βι 691186111 ιΙΐϊΒοίΙο Γΐ•6Τΐΐ 1»- 

6168 ρΓ0«Ιυ€6Γΰ ; »1ΐ ίϋ 6]8Ι8 ρθΐ68ί«ΐ6 Αϋο» ΙοϋΜΒ 

0ηΗ1ηιυηι 6Η|6Γ69 ιιΐ ίΙΓ•€ ρτ666θαΙ ]•4ΐ€ΐιιηι 6^(|«6 
ιιΙΙο ϋιηθΓ6, 61 Γ3αΐ6 Α6Η ρο88ίΐ ρτοιίοοίίο Ιο- 

8ΐίΐΐηΐ 61 Μ6 €811!>8 ΓαεΙΙβ |]66!4Ι81Ι1Γ• Ρ«ΐ€ΐΐΓ6 >«16ΙΙΙ 

4ΐχίΙ €Μ•ιι, Ιοοοηι ρΓορίηιμιιιοι εϋ^Ι Μ)^η. 81 

5 139 ΤΒΕΟΟ. ΒΑΙδΑΜΟΧ ΙΜ 

οηΐη ρηκαΙ βΐΐη •1ΐ, η(ηι«0|β(αΓ ίαιία >ιιΐ >ϋνβη>•< Α Ιγγι««« <ιαχ•(|ανον <<ιην, €ΐ γ&ρ «ί^^ 8ι4μκ«, 


ι - ♦ ΓΙΟ• Ιι»η€ βίβοΐΐοαβαι Μςυί. ΕχΙβίΙπιο &οΐ6ηι Ιιφο Ιο- 

ευιη ηοη Ιΐ856Γ€ία |Μΐΐή«Γ€ΐΐλΙίΐΜΐ•]ιι<Ιί€ίί8;55β<1^* 
ΐιβιιιο ροΐ6$ι ηιβίαηι αιυΜΓί» ηΙ)ί ρλΐηίΓοΙιβΙί» η» • 
Ι^ιιΗαιΗηί• ροΐΜίΑΐ οιηιιβιη ιυρβηΐ ροίβηΐΐλαι : ββϋ 
«ΐ€ βρίβο<φιΙίΙ»α§ ΙηίβηοΓΪΙιαι ]α(ϋ€ηΕ Ιι«ο »οηΐ •«ά- 
ρίβηϋβ, «Μ €1 ]ιιιΙ{€ΐι 61 ΗΐΙ|^»ΐοπιηι ΧνΧ\% ηΧ « 
Ιθ€θ Ιη 1θ€ΐιπι ιγαπ^Μο. ούχ &ναγχ3βΟή7ΐται δ βιχαβτή; ή δ άντίδιχος &χο• 
λουθη«αι τζ Ινιλϋγΐ} ταύι^. Οΐμαι δΐ θτι ταύτα χιΐν• 
ραν ούχ ίχου«ιν «Ις τα ΐ6ατρ:αρχι/ά ^(χ«•ιήριαι « δνι 
ού^Ις δύναται φ^^ν ιβροβαλέβΟαι Ενθα ή .έξόυ«(α 
ιής ΐΜτρΐ7ρχιχης μιγάλει^ητος ύΚ(ρ6α{ν8ΐ κ^μυ 
Ινναβτείαν * Αλλ^ •Ι^ Ικιαχοκιχά •ύτ8λή ΙίχαντήρΜ 
^νά «ο6 χανδνο^ έχληφΟήσιτας, βπον χα\ ή του βιχα• 
«του χβ\ ή τδν άντιβίχαιν: 1χ τίιηυ <1(• τδ«ον {ΐι- 
τά^^ασί; Ιοτιν «δχ•ρής• 

20ΝΑΡ. Κ&ν χληρ(χο\; φηαΐ, Ιύο «ατ* αλλήλων 
Ιχ»9ΐ, χα\ δ <Ις φ€4Η(τ«ι ^(αν έν & σΰν^αταται τ^ 
^ιχαιτήριον^ 6ς ϋΒΐΒ»ς Μίναοτηοομένον «ύτφ ηΰ 
ΙαοΟ ΐΕ/}09Χβιμ<^υ τφ ^τιβίχφ α^βου, !|[ούχ Μ««ν• 
-τκ αΰτ&ν παραγαγβΐν μάρτυρας» 1νβ(2<90ΐ0 αύτφ 
€0 ρΓθ(1ϋ€οη<Ιΐ8 |η>|ΐ6(Ιίηΐ€ηΐο ίϋΐύηι•; \\\\ «ϋοιη β Ιτ<ρον έταλέξαα^αι τίιιον, Γνα.Ιχ«Ι τ6 Ι(χά(ηήριο« ΖΟΝΑΚ. 81 ςυβΒ, Ιηςαιΐ, «χβίβΐιΐ ΙηΙβΓ ϋυο» είθ- 
Γί€β8 «οοίΓοτβΓδί•, οοΓοπιςοβ »||6Γ, ςοο ίπ Ιοοο 
Ιήΐΐΰΐι&ΐ βΓΐ(ΗΐθΓ9 νΐη» ροηίιηβΜ•!, ςαΜί κΠΙέβΙ 
|Ν>ριι1α9 ρΓορβηιο Ιη •<1τ6ΓΜπαιη €]α8 Αηίιηο Ιη• 
ρβίααι Γοηβ ίη ΠΙαπι Γλοΐυηιβ $||, τβΙ ιβ«ιΙΐΜΐ• «1> ρβηβςΜβίΗΐί ]ο(ΙΊοϋ Ιοεοη «ϋ^βιΐιΗ ^α€αΙ««• ΙίΙιβη 
τοϋηςυίΐυτ : Ιοουαι ?€γο ρΓοχΙηιβ βίίαπι, ηβο Ιοη« 
^0 ίιιΙβΓν^ΙΙο <1ί»]αιΐ€ίιιιη, ηβ «ϋνβη&ηο^Ι^ικϋοΙ' 
1»ο§ ίΗιι« €0ητ6ηίΓ0 (ϋΦοϋβ βΐΐ, ιιίςηβ ΠΠο Γ•ΰΙΐ6 

108168 6Χΐΐί1>6Γ6 60ηΐΓ0ν6Γ8ί8ΙΙ14α6 ^\ΗΧΒΛτ% Π€6•Ι• 

Κιηι 81 Ιοη|(6 )α(1ί6ϋ 6Χ6Γ66η<1Ι βεϋββ 8ΐΜίΐ, 168168 
ΐ|ΐιος(ΐ6 ρΓ0«Ιυε6Γ6 «ΙίίΓιοϋο 6ηΐ• Μ6(|α6 6ηΙιη αΐΐοη- 
(108 ρ6Γ<^πηβηΐυΓ 168168 «ιΐ^αοί ροΐ6ΓαηΙ« Νλΐη 
ρΓορΗιιιη οίίΐ€ΐϋΐη η6ΐιιίηΙ ϋβΐΗιηβηΐο 6886 (Ι61>6Γ6, 
(6|[6 ιΐ6€6ΓηΙΐυΓ. ΟΠΙοΙοιη τβΓΟ Ι4ΐΐίηαιη 68ΐ νβίϋααι, 
>(Ιιηίοί3ΐΓαΐίοιΐ6ΐη ηιΙαΙιη6ςο6 ϋαϋιαηι ϋιΙοΐΒ 8ΐ{ηϋΙ- 

68ΙΙ8. 

ΑΒΙ8Τ• € Οο! 8ε6ΐ»β8ΐ, ?6ΐ 8€€ΐΐ8;ι(αΓ| ιτίοΐ6ηΐ!^ιιι . 

' ι ΐίη)6Β8, Ιθ€ΗΐΙΙ 8ίΐΝ Ιυΐυηΐ 86ΐί^8ΐ. > 

Οηί αϋςΐΙΟηΐ «0€1Ι881, 6ΐ 8<Ι8ρί68(ΙΙΓ 86 τίπι λ5 (> 
86608Αΐίρ8η6.ρ888ΙΙΓαθΐ9 ¥61 τΐ€6 ▼6Γ8& 806088108" λΐΐ 

86008810Γ6; (]υ6ΐη€οηΐ|α6 νοίαιιΐ Ίοοοη %Α 86€ΐι• 

Γί28ΐ6ΐη 80810 6ΐΐ{8ηΙ, οϋΙ Γ8θΠ6 Ρ088ΐΐ1|^ 61 6001 
ίρ8ί8ρ. Ι|α08 /0Γ16 Ιΐ8ΐ>6ηΙ 168121)08 60ην6Γ88ΓΙ, 6ΐ |θ- 
ϋίοίΟ ΟίηΟ ρΟΓΪΟΟίΟ 8Ι8Ι6Γ6 Ι 06 |>Γ0ρΐ6Γ ΐ8ϋθ8αΐΟ<Η 
ΐίΟΙΟΓβηΐ 800088ΙΟΓ Οΐ» 86008&ΐίθ06 (16818181, ν6ΐ ΟΟ- 
608810^ Ο ]4Ι<|ίθίθ €ΐ»Ο0θ1αΐη Γ666(|3Ι» 61 01)8608 

€οη46η)η6ΐθΓ• 

εΑΝΟΝ χχιιν. 

\ 8Ί ςυί οΙογιοΙ ο ρΓορηί8 6ρί]>€ορΐ8 ρΓΟΟιοΐι οο8 

«€0016100801, Οβ ΠΙίΟ φΐΙΐΙΟΙΠ «1800801 00<Ι6 86• 

Ι €6«ΙθΓ6 ηοΐυβηιοΐ. δίαιίΠίοΓ ρΐ8€0ίΐ, οΐ ου]υ8• 

« ΐηθ(Ιί600<1Π6 €ΐ6ΓΚί 61 (ΙίοΟΟΟΙ, 8ΐ 8018 6ρί80θρί8 
« ρΓΟρίΟΓ 0Γ86ΟΙ68 8ΐίς088 8α3Γ0Ο1 6€€ΐ68ί3Γυ0Ι ^ 
« €80^88 608 8<1 0)8ίθΓ08 10 66θΐ68ΐ8 800 1ΐΟΟ0Γ68 
Ι ρΓ0ν6ΐΐ6Γ6 νοΐ6ΐΐΙι1)08 , 000 ρ8ΠΙ6ηθΙ , 06 ίΟ 
% ϋΙΟ ηΐΓΐϋΟηΐ {ΓΟϋΟ ΟΐίΟΜίΓΟΟΐ, 6Ζ ςΐΙΟ Γ6€6ϋ€Γ6 

« ηοΙο6ηιηΐ• > 

ΒΛίιδ. Οιπϋ8ΐη 6ΐ6Ηοί, α& 68ΐ Τ6Γί8ίιθίΐ6, 8 8θί8 

6ρί5€0ρΐ8 8(1 ηΐ8]0Γ68 ΚΓ0<Ι«8 6Τ0€8ΐΙ, ρΓΟρίΟΓ 00- 
0ΐ65Ϊ:ΐΓ0ΙΟ ΙΐΙίΗΐ8ΐ6ΠΙ| 000 ρ6Γ8υ8(1θ1ΐ80ΐαΤ ΙΐΟΟ Γ8- 
€0^(^, 00 400(1 8€ηθί6806Γ6θΙ 118 ςαο8 ]8αι 1ΐ8ΐ>θΙ)8ηΙ 

^(ΙίΙιαβ, ΙοοΓΟ ίοη8886τ6ΐοθΓροΓ8ΐίςαί6ΐβ οϋϋα^ΐ:. 

δΐ8ΐΟ0ηΐΠΐ ΟΓ|ςθ Ρ81Γ68, οι 8{ Ι|θί οΙΟΓΪοΚ 0θ]θ8ΠΙΟ- 

ιΚοαοςηο «οοογιΙοΙοΙο ηιίιιί8ΐοποηι 6ΧΟΓ660108 (ιΐ6- 
ΐ|06 611101 Ιιίο 8€οίρΙοηΐοΓ (Ιίοοοοί ρΓΟ Ιέ», ςυί ίο 
8811010 Ιη1)ύ08ΐί ηιΙοΙδίΓοαΐ; $6(1 ρΓΟ ιίβ, ςοί ςοοά• γένητακ* Ιτγκβτα Α βιαχιίμινον τ^πον χα\ μΙ) 
«άνυ πέ^^όω τυγχ&νοντα, Ι&οτ< μήτβ τφ &ντι6(χ(ιΐ 
«ύτου, μήτ8 τοΙς βιχάζουσιν ιΐναι βυοχιρη τήν ιΐς 
ΙχβΤνον τ6ν τδηον Απίλβυσιν, 'ώς &ν βΰχβρω; 1χ€ΐ 
μάρτυρ8ς καραοτΰσι, χα\ ή ύκόθεης 7ήρατωΟ{. ΕΙ 
γέρ «δ^^ βιάχ8ΐτακ 6 τδκός Ινφ μέλλβι συν(βταβ6αι 
τδ Φιχαατήριον, χαΐ ή των μαρτύρων καραγωγΐ) 
^^<Ρ^^^«κ• Ού γ&ρ πβιβθήβονται οΕ μάρτυρις 
ύχ8ρορ(ω; &ιηβημησαι. Ούβ€ν\ γάρ όφβαβι τλ Ιδιον 
δφφίχιον Ιπιζήμ^ν γίνβαθαι, δ νόμος ^ησί. η 6έ 
Ι^νομα του ^φιχίου ΤωμαΙκδν Ιοτι, σημαίνον <ιο(- 
«η9ΐν χα\ άξιοπι•τ{αν. 
ΑΡ1£Τ• « Κατήγορων• ή χατηγορούμβνος, βίαν φο- 

' « βούμινος» Ιπιλιγέτω τδπον Ααυλον• > 
' Ό κατηγορών τίνος, ϋ^ν ^(αν ύκοπταΰ)] ικαΟιΤν 
«αρά του μέρους του χατηγορουμίνοΰ^ \ τΙ άνάιτα- 
λιν ό χατηγοροδμ8νος ιιαρά του κατηγόρου- οΤον 
ΜΙλοοοι τόηον 8{ς Αοφάλβιαν αυτών ΙκαΕγέσΟωναν, 
ώστβ 8δχ8ρώς Ιχβιν, χα) τοΤς ίοως ύπουοίν αύτοϊ; 
μάρτυοιν δμιλβΙν χα\ βίς τ6 βιχαστήρην άχινδύνως 
ΑΐΕαντ^ν *. ίνα μ4) διά τδν τοιούτον φδβον ή δ κατήγο- 
ρος της α1τ«ά9€ω; άποστϋ, ή δ χατηγορούμινος 
λάθρα του δικαστηρίου δπ2ναχωρήβ|),.χα\ ά«^ 
χαταδ*.χαο6{• 

ΚΑΝΟΝ ΑΑ'. 

« Έάν τινας κληρικοί έχ τών ΕΙΟον Ιπιοχδιηιν «ρο- 

< βιβαζδμβνοι χαταφρονι;^, μηδέ 4χ8? μβίνωοιν» 

« δΟινάναχωρήοακοΟχ ηθέλησαν. Όμοίως ήρ<Μν, 

« ?να οίοιδήποτβ χληριχο\ χα\ διάχονοί, έάν μή 

« ιηιΟαρχώσι τοίς.έπισχδττοις αυτών, βουλομένοκς 

€ διά τινας άναγχαστιχάς ^\χ\Λς τών έχχλησιών 

« αυτών τούτους «ρ6ς μβίζονας άνα6ι6ά^^κν τιμάς 

« έν τ^ έχχλησί^ αυτών, μηδέέν έχβίνφ τφ ^0μφ 

« διαχονήσω^ιν,έξοίί άναχωρησακ ούχ ηθέλησαν.» 

ΒΑΑΣ. Τκνές, ώς Ιοικβ, κληρικοί μβτακαλοΰμινοι 

παρά τών έπισχόπων αυτών πρ^ μ8<^ονας βαθμούς 

διά χρησιμότητα τών Ιχχλησιών, οδχ έιηίθοντο τούτο 

«οιησαι, διά τδ άνα.τα6€σθαι έπΙ το7ς χατβχομίνοις 

ιιαρά τούτων βαθμούς, άπδ χέρθους ίσως ή χαΐ^τω• 

ματιxή^ άναπαύσβως. 'ύρισαν οϋν ο1 ΠατΙρβ;, ίνα 

έάν τινβς χληριχο\ οίανδήτινα διαχονίαν Ιιρατιχ^ιν 

έν€ργουντ(ς (ουδέ γάρ εκλαμβάνονται ένταοθα οΐ 

διάκονο: «Ις τους έν τφ άγέφ βήματι διαχοΜίνίας » . 141 ΙΝ ΟΑΝ. XXXIV ΠΟΝΟ. εΑΒΤΒΑΟ. 142 τ«4»; Ιντργοΰντ«ς «1ανδήτ4να διαχονίαν Α ΰΐιηςιιβ 6ε€ΐββί;ΐ5ΐί6ΐιιη ηήηίβίοηηιΐ} βχοΓΓΟίη), ιιοη έχχληβιαατιχήν) οΰ γιείθωντίκι το?ς έ<3η.σχ4ΐϊο«; τού- 
των, ^υλομένο^ προαναβιβ^ζειν άύτοΰς β!ς μείζο- 
να; ρ«θμους Μ, Αναγχαστιχ^^ν αΐτίαν των Ιχχλη- 
Φΐύν, &λλ' έξέχΐιινται £ν χατίχοννι βαθμών ή τ<π»ν, 
μτ^Λ 1«* &χι!νφ τφ βαθμφ «Ινοιι νύτοίις χα\ δΜίΚΟ- 
νιΐν, Ιξ οΰ Αναχωρήσαι ούχ ηθέλησαν. Ταύτα «ο9 
χιν^; ^οριζομένου, λέγ6υ9{ τινκς ώς Ιχ τοΰτ«υ 
ϋ'ΛΐΛ^ΊΆΐΛ τσίς ^καιριάρχαις κα\ τοΙς λοικοϊς 
έχιβχ^Κ ΐΜθιατ^Ιν τοΟ^ ύκ* αύτοι»; έχοντας χα\ 
τν^ς Άλοος !«ρατιχοΟς άΐ{& των ^φφ(κ{ΐιΐν αύτω'ν, 
μ£ΐ«.βτα β^ αΐηβΐν χαθα<ρκ1ν τούτους ήτ^φιζομένους %1ς 
Μίτΐ9(Λς -οίασδήτινάς χα\ μΙ) χατα^ιχομένοο: «βήν 
4ή7ον. Έμο\ η βοχ«1 ώς έιΛ τον χαν^νος τούτου 
«νχ &ναγχέ(ζονται όΙ των Ιχϊιλησιων Ιρχοντβς ή ραΓβαηΐ βυίβ βρίβοιψίβ, 9ΐ(Ι ιιι:ι]ογο8 ^Γαϋυδ ρπιρίοΓ 
«Γββηΐύΐη »Η(|ΐΐ3ηι «οοΙββίβΓυηι ηβθβ«5ίΐ:ι(βιιι, «ο» 
ρΓΟΤβΙιεΓΰ νοΙοηίΜιιι•; 8£<! Ιι9βγ6αιιΙ ϋβ ^'β^^ι^'Μ* 
Β€θ 1οοί• ςυο• ΙβοβηΙ : η6 ίη ίΙΙο ηνίϋβηι |$Γ>ϋιι &{η( 
€£ ΒΐΙηίβ^Γβηΐ, «Ι ςαο ιΐι'κβιΐβιν ηοΐιιβηιηΐ. Οαπι 
οαηοη οϊμ 4ΐ6€θΓηιΐ, ςυ^αιη (Ιίΰϋηΐ, «χ Ιιθ€ ριι* 
1ηΜ*€ΐΗ9 61 Γ6ΐίΐ9ΐιί8«ρί$€ορί$ (Ιλϋπι €8$6 ΓαουΙίαΐβιπ 

60λ» (|υί 8ίΙ)ί 8θΙ>βΙΙΒΐ, Ι»α|^8ΐΓλΙυβ» 61 9Πθ$ 8ΜΠ 

ΟΓΐϋηίβ, αΐι οίΟοίίβ βοίβ ιηοτ6Γβ : ιηαχίιηθ «ιι1«ιη €μ, 
φΐΙ «ιΙ ςυΜΐίΙ)6ΐ β€€ΐ«βΐΜ «ϋ^υηΙϋΓ 61 «Ιβεϋοηοιιι 
Βοη Μΐιηϊΐΐυηΐ, ιΙβροηβΐΌ. ΜιΙιί αιιΐβιιι νΜβίοΓ, ςαοϋ 
6χ ύοο €911006 ηοΐΓ €0||[υηΐιΐΓ βεοΜιηιηι η^^ί- 
«ΐΓαΐυ», 8111 αΐπ «Ιβποί, ν6ΐ ίονίιί 8υδ€ίρβΓ6, ςυαβ ρβΓ 

6ρί8€θραΙβΠ1 6ΐ6€ΐ4θηβΠΙ 618 άαηΙΐΙΤ, 6€€ΐ68ΐ88 : 80ΐΙ Ιτ€ροι χλι^ριχο\ χαταβέχκσθαι χα\ βοΛΫΧΐς τλ; Ιιέ^ Β (Ι6 Η8 »€(ίρί εΑίιοηοΐΗ, φΐί «{υκΐίΐιοί 6€€ΐ68ίιι&1ΐ6» 

■ιίηίΒίβΓία 6Χ6Γ66ΙΙΙ9 61 ϋΙ ιη8ΪθΓ68 811<|Μ08 1ιοηοτ6« 
Τ6ΐ ^Γα(Ιθ8 1^0€«ιι^ο^ «ι 6ρΐ8€ορ8ΐϊ τοοαϋοη! ηοη ρ8• ψήφοο έκΐ9Χοηχή( ΜομΙνας τούτοι; 4χχ>«(9ίας' 
4λλα έχλαμβάνεαθαι τλν χανόνα ιΐζ ιοΰς Ινεργοδν- 
ης Ιχχληαιαντιχά^ οΙα(4ήτ(να< (ιαχονίας « χαΐ «Ις 
•ριΐζοναςτιμ^ς!) βαθριοΐις μβταχαλουμένου;, χα\ μή 
«Επόμενους τ^ Ιπΐ9χοπ(χ|1 μβταχλήσβι. Κα\ μβλλον 
4τ«ν (ιΐ χρηβιμ^τα τ^ς εκκλησίας αΟτη γίνητα.• 
Τ6 μίν γ^ρ Ιχοντά τίνα μή <έχε«θαι χειροτονία* 
4ν»χοχιχου αξιώματος «υγγνω^έον 1ατ\ν, ίαω; 
τήν χκροτονίαν εύλαβούμενον Μ «οίον^ήτινα τρ6ΐ(ον 
Ιχλίνετ^ν, τ^ •6Ι μ^ ύχαχοΰκιν του έιησχ^ικου τοί^ς 
χληρϋΒο&ς !) χα\ «0^; άρχοντας μεταχαλοομένον 
τούτους εΙς ~ μείζονα ^φφΓχια ού μόνον ο6χ Ιατι 
«ογγν»στέονι, λλλ& χα\ χολάσεώς Αξιον. ΕΙ γάρ τις, 
τυχ6ν έν Ιιακ^νοις &ν, ού «είθεται σφραγιαθΐ^ναι ^* 
ψιμΑάφΐιαν 1) <ι9άβχαλ•ν 8ιά τ^ν χόιιον, -χαΐ 
^Λίλεύααι τ|| Ιχχληαί^^ χολασθήαεται* χαΐ εΙ τις» 
<χρωτ1χ<κχος Αν» οδ θέλει κροβιβαοθηναι εΙ< (ε- 
ρομνήμονα^ιΑ τ^&χερ81ςτόύ 6^φΐχ(ου, Ιχβληθήάεται 
«α\ &«λ του πρωτεχ8(χου ' χα\ ε( τις, αναγνώστης 
2μ, ο6 θέλει «ροαναβιβα^ηναι εΙς μείζον ^φίχιον» 
'ώς χονηρ^ν, χαθαιρεθήσεται. Κα\ θηλον τούτο &«6 
του μή ψηφίζεοθαι ηαρ^ «αντ^ς Ιπισχύιςου χληριχ&ν 
εΙς Ιχισχοικιχ^ν Αξίωμα, Αλ).Α ικαρΑ μύνων των 
1]^ντων έχιαχοπάς * οΐ γΑρ μητροπολΤται, οί μή 
Εχοντες έιηαχοιιΑς, ωσαύτως χαΐ ο< (πίσχοκοι, οΐ 
ύχλ μητροπολιτών δντες, οΟτε ψηφίζεσθαι χληριχους 
αΟτΰν δύνανται, «Οτε χατΑ χανόνας χολΑζουσίν αυ- 
τούς ΑιιειθοΟντας» 'Αρ^ ο&ν τλν χανύνα έχληφθηναι Γ6ηΙ; 61 «3X11116, ςοαη^Ο 68 557 ΡΓ<>Ρΐ«Γ 66€ΐ68ί» 

«Ιί11ΐιιΐ6ΐιι 081. 61 6ΙΜΙΙΙ ΐοτιΐυ8 ςυίβρίαιη βρΐεοοραΓιβ 
ιΙΙ|ηΙΐ8ΐί8 ι>Γ(1ίη8ΐίοη6ΐη ηοη 8υ8ί«Ιρί8ΐ, 6&1 ν^οία 
«ϋ^ιιιιε ; <1υιη οΐι Ιααιί&ϋιΙοιη ςνευιοιιηςνβ πιΐΐοηοιη 
ιΐΝΐΓβιηφΐ6 θΓ(ϋη8ΐΐοη6ηι Γοηαββο ιι>6ϋ63(6 νίιει. 
εΐ6Π€08 4ηΐ6ΐη Τ6ΐ ηα^ίείπιΐυβ ηοη οΙ)6(Κγ6 6ρί86•- 
ρΐ8 608 8(1 ιη8]θΓ8 οΓΟΰί& νοΓ8ΐιΐϋ)ΐΐ9, ΐ)«η εοΤυιη 

ΒΟη 681 Ιβη08ΰ6ΐ)(1αΐ1Ι, 86(1 6ΐί8ΙΒ ηιίιη8<]τ6Γ8ΐν 

Β6 (Ιίκηυιη• 81 ςιΓιε 6ΐιίιη, €θπι 8ΐΐΤοη6 ίβ ϋίεοουεία, 

ηοη ηΐΟΓ6Π1 |[6Γ3ΐ, ΙΙΙ Γ6Γ6Γ6ηΐ]8Γϋ €ΐΐ8Γ8€ΐ6Γ6ΐη .*!€• 
Οίρίαΐ νβΐ (166(6Η8, ρΓ0ρΐ6Γ ΐ8ΐΚ>Γ6ΒΙ» 61 «Ι 6€θ1β8ίίβ 

εβΓτίΑΐ, ραΜβΙυΓ : 6Ι εί Ι|αΐ8, ςαι ρΗπιιιε 681 (ΐ6Γ6η• 
80Τ, η•η >«1ι 8^ οΟΙφΙβιβ Λά\Χη\ ρΓοτ6ΐιί, ΐ|υο<1 ηί* 
1ιΙϋηϋ6 Ιαοη )>6Γ€ίρΐ8ΐυΓ, «ϋαπι 8 ρΗιηί ιΙοΓβιιιοπε 
οΙΗΗο €ίΐ6ί6ΐΐΐΓ; 61 8ΐ φΐίε, 6001 εΐΐ ΙβοΐΟΓ, ήοη 
▼βΙι 8<Ι ιηε^αε, «ιηΙ ΙεΚίθΓίοεΙυβ , οΙΠοίαπι ρΓοηιονβη, 

|Ι6Ρ006ΜΙΓ. ΑΐΙ|06 Ιΐϋ6 6Χ 60 Π18ηίί68(υΐη 681, (|«0(| 

Βοη • ςαονίε 6ρί86ορο 8<Ι ιΙί(ηΙΐ8ΐ6πι ϋρΕεΰορεΙβιη 
6ΐ)8ΐιιΐΓ οΙϋΗοηε; 86ΐΙ 8ΐι Πε εοΐιε (]«{ ΙιαΙ)6ΐιΐ βρίβευ- 
Ρ8ΐη8 : ηΐ6ΐΓοροΙίιαη! 6ηίιη, ςυί ηοη Ιιβϋβηΐ 6ρ!8€ο- 
ρείηβ, εΙιηΠΙΐβΓ 61 «ρίεοορί ςαΙ βαίιβυηΐ ηιοίΓορο• 
ΙϋΒοίε, Β66 ροεεηηΐ ευοε €ΐ6η€08 βΙί^βΓΰ, ηβε 608 
«χ €ΐιιιοηί5υ8 ραπίιιηΐ, ςαΙ είΐιι ηοη ο1>6(Ιίυιιΐ. Πα- 
6«ίΐ βΓ^θ, €8ηοη6ηι ^ Ιίβ 866ϊρ!, ςυί 'ηιΙ 60('ΐ6<ίί8$ιί. 
€8 οΓΑοίε ρΓονοΙιί ηοη ρβΓευειΙβΒίαΓ: οι ϋίε ίη οιηηηε 
ορίεοοροε οΙοΗεοβςηβ ν8ΐ6Γ6. ΰαηι εοίοηι ηικίίε εΙ^,τ•^ μί[ ^ιΟομένους κροαναβιβασΟήναι ιΐ; έχ- 68ΐιοη6ηι ϋΐοβηίοιη, 6)6γΙ€08 ευΙε |[Γ3ΐΙίΙ>υ8 πιονεη. χληβιαστιχΑ όφφίχια, χσΐ οβτως Ιχβιν χωράν ε{ς 
^ντας τους έιησχέπους χα\ εΙς κά,νχας τοΙ»ς χλη- 
ριχούς. *Αχούων '£^ του χάνύνος λέγοντο; μετα- 
Χ'.νβισθαι Α«& των ίδιων βαθμών τοΟς χληριχοΰς, μή 
«ιθομένους τΛς έπισκόχοις προσχαλουμένοις τούτους 
(Ις μείζονας τιμΑς διΑ τινας ΑναγχαστιχΑς αΙτίας 
τϋν έχχλησιών αΟτών, μΙ| είχι^ς ώ; αΙτίας Αναγχα- 
βτ'^ης μ^ ούτης ούχ Ιχουσιν Αδβιαν οΐ έ«ίσχο«οι 
«ροεναβιβΑζειν τοΟς χληριχους αυτών. Κα\ ,αΐτίας 
γ&ρ τοιαύτης μ1] προχειμένης ένδυνΑμως 6 έκίσχο- 
ΐ3ος του; χληρ*.χους αύτοΰ Απ6 τούδε του βαθμοΟ 
εΐ; μείζονα τύπον ι:ροαναβι6ίσει χαΐ Αχοντα; χατά 
ήν έχχλησιάστιχήν τΑξ»ν. Κα\ σημείωσαι ότι πρ%; 
μείζονας τύπους μεταχινείν τους χληριχους ένίδύθη ςυί Βοη ρβΓοηΐ 6ρί8€ορί8, 608 Λύ ηιβίοΓοε ΙιοηοΓοε, 
ρΓορ(6Γ ευαΓυιη εεεΙοβίηΓυη) υΓ£^βπΐ68 ε8ΐιε8Β, το- 
€8ηΙί1>03, η6 (ϋ688, ςιιο^ ηί$ι αιίείΐ €8ΐΐ88 ηβοοδεεπβ, 
ηοη ροββυηΐ βρίβύορί ευοε εΙοΗεοε ρΓοιηονοΓο. 
Ν8ΠΙ, 6ΐ8ΐ ηοη 86 ρΓ9βΙ)68ΐ 6]η8ΐη6(ϋ εειι&β, ηΐ6 ρο« 
1681 6ρ!86ορο8 οΙβΗοοβ 8008 8ΐ> Ιιοε |;Γα()» Ίη ηιε]•* 
Γβπι Τ6ΐ ίηνίΐοβ ρΓθτεΙΐ6Γ6 εεουικίιιιΐ) οηΐίιιβηι οε- 
οίοείαειίειιιη. Ει ιιοΐ3, (|IIό^ ερΐδοαρίε ϋ»(υιη οεΐ 
εΐ^ηόοε βυοε η<1 ιη8]οΓε8 ^Γαιίυβ ρΓονβΙιεΓΟ, ηηη 
8ΙΙ16Π) 8(1 πιίηοΓββ (!<'ρτιιηεΓ0 : <ιυ(•ηι.ιϋηιο«Ιυηι ηβο 
ίρβοε ίιφιπΒ 01 ίβηοιιΓιηίε βΓΓιΟΟΓΟ ίη εαοΓοηιιιι 
£;Γ3ϋ(ΐυιΐ) εοπΓ(ΐη(ΐ6ΐΐ(11$ 0Γ(Ι1<Γΐ)υ5 ; βΐ ευιη ςυι Γυίΐ 
Ιιοη Γοηα5!»6 ηι:ιςί9ΐΓ8ΐυ$, δΐιρΓα οιηηεε οηΓκ]ΐι1ο(68 
ιη8£ί$ΐΓ^ΐν$ εοΙ1οο8η<Ιο , Υ6ΐ εαπι φΐί ηο ίυίι (ΐυίΑ6ηι .Γ 143 ΤΗΒΟΙΙ. ΒΜΑΜΙΟΙΙ Μ 

Η•• ΜΗί9ΐτ»1», ρετ |Μτ•ιη•ιΚΝΐ6ΐη ΙΒ ηι<]οπ 1ο• Α ^; <η4κ4«Μ?, •6 |ι);« ίι^ ι^ ήγ^<Μ« * 6«^ 

τΜν 1βτ9ν ^ ^ ιμΑ «6* |η|Α Ι^Λτς Ιννα &ρχοι»τ• #ιΛ 

^τ^μείΜύ-ΤΛΐ Ιτι τ& £χιΙλ^^ικ«τιχ3ι 6φφ(«ια, ήγ^υν ««Α 
Αρχΰντ^χια» ούχ εΜ τξ( ΐξόν^Ιορς τΰν έπΐβν&ίηιν» 
&« τίνες λέγοννιν, «Μλ& τής μιι «ανάνων άύθιντΐα^ 
Μλ φ«λο«ΐ|ίΐΙΑς, 6««ιρ «ύΑ ^λ τβν λβικΑν τνχράτ»• 
Ιίχβαα ι ήγονν μυ Ι«ιβ4νΐ»ν » Μν 1<^έι•ν ΐ6ά\ ^ε^ 
λΜίοΰν. η μή γΑρ τ•νΤ• ξν, •>χ Ιν |ΐίιτ^ Ι(αντ(ξι«ις, 
Ι^Τ^ν 14 Αι»«ΐ€<κ(^ ΙξΙκιπνον Ιχ τ»ν ο{κε<ων^|βΜ 
οΙ χλι»ριχΑ, ^ΰα* •0»9ΐ(ρ»ς, Αχ^ίικϋΐς, «Μλ Ιί«ΐ «ιλήηΐ 
είχον «( Ιΐτ(«χόΐ8Μ αιΐτ• γινέ«6βη'• Τοΰτ• II ο6» 
ΒΜΐιί €θη|{η€ΒΜΐΓ, Γβ€ΐβ >€θίρί61«Γ οαποα βΐΐΑίιι Λά Β ΐΐοξ« ««Ις 6«Ιμ^ ΠατράβιΐΝ Έί(ΐ «ι^μίίνΦκι «VI «ύ§»• 
ηύΛΗΧΠΛ ιηο•)»ΙθΗοηΐιη• μία έατί ΙιβιφορΑ χληριχάτοτ» &α\ άρ^^οντιχίο^. *ΑιΙλ 

γάρ της α&τ!|ς αίτιας μεταχιν^Ιται κ«\ ό &(>χ^ι»ν άχ)6 του άρχονταΚοναΦτόν» Αγ^^ς Μ\ 6 Ι»ρι1ς3ΐ«& 
φ β(άχονος. Έτι σημείωσαι 2τι, 1ια\ τφ. Μματι τΰν χληριχων χαΐ μινάχαΙ ιβρι<](«ντβΗ Χβλ6^ Ιχ*?ιφθή- 
σονται τά τοΟ χαν^ο; χα\ εΙς το&ς Ιιαχονητάς τών μοναττηρίων (24). 

ΖΟΝΑΚ. ΟΜϋΦ ρητροιίΐΜ Μϋπ•, «ι ν^Μ^νΙ- ΖΟΝΑΡ. ϋβΙ^ΗτΦΒ Μ^ 4τ^/<'^'<^ ή/>*»«^« 
ιιιίιιί **, Ιηςαίΐ 4ίτ{ιιυ» ΑροΜβΙνί. 5ί €Γ|0 ηυίαιη^ΐΜ «εαΐ Μβ/»τ«, φη9\τ ύ ^Λς ^έί'βύαχοΐός,, "βΑν ΰδ^ €• €οιιι:ίΐιΐ€ΐι<Ιο. 5ιαιίΚΐ6Τ οοΐι, π*^ 6ε€ΐ6•η•ΐ•αι 
οβίεά μ;« ιηΒ§ι«ΐηΐ•Β οοο βοΒΐ «ρίΜΌροηοι ροΐβ» 
•ΐαιί§• 01 ΑγββΙ ΒΜοαΙΙί ;ββιΙ οβηοϋίοι ««€ΐβΗΐ•ΐίι 
«1 41811113119 : Μ€αΐ λ^ πτϋςοοπηι οι^ΐηνη }οη, 
Μί1ί€€ΐ ΑαοΜΜταιιι, Μ€βΓ(1οΙαιιΐρ €Ι ΓβΙί^οοηηΐ• 
Μίιί εηίηι ίΐ» «ικι, βοβ ^βη ΑίΑίΙηοΐΙΟΒβ» Μΐ1ί€«ΐ 

ρΓ0ρΐ6Γ ίΐΙθΙΐβ(Ιί€ΙιΙί3ΙΟ, €ΐβΠ€ΐ •θί• {ΠΙ^'ΙΐΐΙ» €1046- 

Γπιΐ; •€(1» 860 ΙιβηΓ, μο ηοΐβ, <|α3θ4ΐο τ«1ΐ6ϋΐθρΗ 
κορι Ιιθ€ ύ€ή. Ηθ€ »υ1βαι ΜηεΙί$ ΡϋτίΐΜβ ριίΜΪΐηβ 
ΤΙΜΙΟΙ €(1• ΡίβΒίβΓβ• 0018, <|οοιΙ οϋΙΙι 611 ιΐιΐίθτοηίίο 
βΐ€ΓίοΐΟ$ €1 αι•|ί§ΐΓ•ΐ04. Ει αι<ΐ€η βοίηι οομ 
ηοτΜοΓβιΙιαι ρΗοοβρι 6σ€ΐΰβί2•ιί€0Β οβαο ρΗΐΐΐί• 

ρ»10, 61 ςΟΙ •3€^Γ(ΙθΙ βΐ 4ΐθ60θυ•• ΡΓ3Β16Γ6» 0013» 

1100(1 ςοοαΙαοι §ο6 €ΐ«Γί€οηιαι ροοιίηο €ΐί•οι αιο- €ΐ6Ηου5 6ΐ ΐΒίιιί8ΐβΓ ((Ιΐΐΰοαί ?οτο ηοιηίοθ Ιιί€, ιιοο 
βαιη ςαί (ΙίΑΟΟΟ^ΐοβ οπΙίο6 ΙηιΙ|[ο{(θ8 ΜΙ» μ4 «Ιο- 
Ηοαοι ΐ|υ6ΐιι1ίΙ>οΐ, ςυΙ «Ηςαοά ίο οοοΜο πιίοί&ιβ• 
Ηοιπ οΐ6Γ€6ΐ• αιοοο ΙυΐβΙΙΙ^ίΙ ; ΐ4ΐ(|ΐιο τκΙ «ι ϋ• 
τ6Γΐ>ί• Γαάΐβ ορρ»κΐ [ηο ία ίΙΙο ΐ|υίϋβηι ^ηϋο πιΙ• 
ιιΙ»ΐΓειιΐ1» Ίη »ιΐο ο^ιηςυο {Γ3«1ο ηιίοίβΐηοιίοΗΐ 
ηοαιίιιο Ιβοΐοη• «ιοοςαβ 6ΐ •Ιίθ8 ϋβίιιοβρβ •ί|;ηί Αο^ΐ)• 
81 ςοΊο ί^ΗοΓ εΐ6ή6α9 6ρί&€ορο ΙΙΙΟ Ιρ$οαι «4 •1- χλη|>(χ^ο{οσβΙϊι•οτ< χθ\&Αχον•ς (βιλχονος ^* &ν« 
τανθα ού τ&ν Ιιοχ^νοο Ιχοντο χηρ^ον^ον ^ΐΐ^^ν. 
Αλλ* Απαντα χλν^χ^ Ιιάχοτνν ών4μαο3ν< 6ς βίΑ- 
χον(αν τινά, ήγουν ύχηρεοΐιν Ιο τ] Ιχλληο!^ «λ^ 
ρουντα * χα\ τούτο Μ\λον Ιχ νοΦ 9ΐικ^», )Ιί)9Ι Αν 
Ικ9(νφ τ^ ^ζθμφ Ιιαχονήβ»Οι * χα\ τους Ανα^νύ^ 
οτας γ&ρ ]€α\ λοιηους Ιν τφ οϋηίφ Μ^Ρ¥ Ι(Α<Εβν^Τν 
λέγει)^ έϊν ονν |ή «ιιΦαρχϋ «ληριχ^ Ικιοχι&ηιρ Ιίοίοαι ϋί|(ΐΓιΐοΓι• {η4υηι, ο (Ηοοοολίο ςιιίρρβ •ά Ο αύτον, Μ^ντι ίκροβιβάοοι αύτΙι» οίς μεΕζοΜΐ^^ μίνι οίον ^άχονον ο^ςίβρβοβύτ^ρον* ^^%ΐίΜΐί(9Ψ^ν^ 
«α\ χΑθιξης, φκηβΙ Ιν ΙχοΙι^ τφ ^αθρ^ μονΙ*^, Η 
φ Ι^ν» χαΐ οΐ ακοοτηνοι ούχ Ι|1έλν^ν. 

ΑΡΙΣΤ. ι *0 μοίζοι τήΐίΙ)ν Αχοιθούμονος χοΑ Ι^ν 

€ Ιχ•Ι «ρΟΟΜΙΙίΟλ^ΟΜ• • 

Ό τιμής μ9ΐ{>νος χριν^νος Αξιος «ορά τοΦ 
(|{ον Ινιαχ^νοιι* χα\ ΙΡ»' ΑνβγχλΙαν οΙτΑκν τής Ιΐι>> 
χληοίας •Ις ταύτΐ|ν «ροβι^ζ^μινος, «αΙ μή «€ΐ• 
^ρχΰγ ο6 Ιι* ιύλΑβειαν, Αλλά ^ Μτοφράνΐ|9ΐν« 
μτΜχινη^ήοοτοιχαΧ του ^0μου Ινφ ΙιβΧΜίι ΜΙ 
κροοα«ολ<ο«ι το3τοι^• Τυ]^ν γάρ ύίΒρΜχοτος 1{ρν, 
χα\ Ιχρ{ν<το Αξ«ος τοο γενέοθαι διάκονος» «ι\ (^ 
τοντο ά'/αγχαΐον γίνλοθαι τφ Ιικιοχόχφ, («Α τ^ |»ή 
ΙιινβηίΙ »1ί«|υο8 .ίΙΗοΐ ο<1 ιιιοΐΟΓ νίΐι ΙηουΙροΐοδ €1 Ο Ιχειν άρχοΰντας δηχ^νοιις, μήτ» εύρ{οΜΐν Λ(ν)ς 
ΙΗΌΐιαΙηο «εηιισιιο• χοτ' αύτΙν, 6ντας χα\ τ^ ^(ον Αι^^ιύ^ήκτ^, «αΙ 

τλν λόγον θ'.χί^ον;• 

•ΜΙ<ϊϋΓ. ιιιι» 17. 

6αί)Ι. ΒβτβΓΟβϋ βοΐ». Μ€θΓ(1οΐίααι« τοΙ ο<1 <1ίΐ€θΐι&4οβι ο^ Ιΐ7ροι1(»€θΜ 
ιηοοβτο» οίςαο Ιΐο «Ιοίοΰβρο, ρΓοαιονβΓΟ τβίβηΐί οοο 
οΙιΐβαιρβΓΟί; λΐιοο (ΐιιοςυο |[γοιΙο» «ιυβαι ΐοοβΙΐΜ]^ 
ςοοοΜίαθ ίβ ϋίιοίΐιΟΓΟ οοΐοίΐ, οβιοτοτί ι^οοοί. 
558 ΑΚΙΒΤ. « 0οί σιο]θΓ€ΐο Ιαοιιοκκο ι«ιροΊΐ« οι 
ι ςαοαι Ιιοΐιοί οιοίιιοί• • 

0οί Οΐ;ΐ]ΟΤΟ ]θ(ΐΐ€ΟΙΟΓ ΙΐΟΟΟΓΟ (11(00• ο 800 ορΙ• 
κόρο» 61 ρΓ0ρΐ6Γ 0666880Τΐ8αΐ 66€ΐ6θί« 6808901 0(1 
6001 ρΓ00Ι0τ6ΐ0Γ, 6ΐ Β0Γ60Ι 000 §6Πΐ; 000 ρΓΟρΙΟΤ 

ρΐ6ΐ8ΐ6αι 86<1 ρ6Γ €σιιΐ6ηιρΐοο) ; οιΐοαι κηκίο, ςοο 
ηιίιιΐ8ΐπιΐ, •ηιον6ϋίΐοΓ, οοαιςοο οοιίκοΐ. Ροηο&8θ 

ΟΙΐΊΐΟ Κΐ]Τρθ<1ί8€Οθυ8 6Γ81, 61 <1ί860Ο08 ΑογΙ |Κ|008 

|υ(1ί68ΐ>οΐθΓ;6ΐ Ιΐ06 ηοΰεοβοήοοι ογοι οΙι 6ρί8£0|)0 

06?ί9 ςηΐ8 8θΙΒ6ΐ60ΐ68 000 Ιΐ8ΐ>θίΐ «118601108» 1166 (21) ΕΙς χους ϋιαχοττιτάς ιώ^ μόταστηρίωτ. 

Ι II ΙΌΐΙίνΟ η<ΜΐΓ0 Βθϋΐ6ί8»0, €0(^06 9θ1θ, 1ΐΚίΐΐΗ8 

Ιιίβ^ο ΒιΐΜΟΟοοίο ν6Γΐιί8 Ιι*ο 8ηΙ»]ίοίιιιιΙιΐί. Σημείω- 
οαι τΙ|ν έρμηνείιν του ΐΜίρ^ντο; χ«νόνο{ διβίοχου- 
οαν άναγχαία πολ>^ ;περ\ τών Ιχχλησιζοτιχων 
άρχοντιχινν. Μή ξ8νιοθ>ι(η II, 6Χί βαθμούς ώνομι^- 
οαμη τά έχχληβιαβτΐ)ά άρχοντΐχια, Έν γάρ τφ ιζ* 
χαΐ ιη' '^ον. τών Αγίων Αποστόλων ΙγρΑψαμεν χα- 
ταχρη^τίχΰς λέγεοθαι ταντα βχθμούς^* Κυρ(οκ γάρ 
^μοίτά χληριχάτα λέγονται, ήγουν οΕ ίερεΖς, διά- 
«ονοι, νηοβιάχονοι, χα\ Αναγνώ^ται. *ΑνΑγνωθι II χα\ τΑ Ιν τηΖς (^ηΟιΙσι χανόσι γραοέντα πλατύτβρον 
χΑριν τών βαθμών. Λοία 4ηίάρΓΛααοΛ^ιη ρπτβ<ο• 
ΐι< ^αοοι^^, ηιο/Ια η^^ΜΟτίο Ιί6 €€€ΐΗίΛ$ΐ9€ίΛ ατ- 
ΰΗοΗϋύΜ^ άοο€Ηΐβα^ Ιί«ι/Μ« ιηήΐιιη νΜ<νί»Γ, φω4 
^Γ^/€I^α«ιι'^α ατ€ΗοηΙί€ία 90€ανίηΛΗ$ (^αιΐο». Ναι»^Λ§ 
ΪΊ €1 48 Γοη. εαΝ^ίοΓοι» αροχΙαΙοπιΐΜ €α ςτΛά^ 
α^ΐΜΐΜ άΐεί ^^ηρι^Μκι. ΡτομΗέ «κΐοι ^^^ΜIο^ 
νούαηίΗΐΓ ΐίταάη$^ οίΜίηπο $Λατά0ΐ€$^ ι^ίατοοί, •ο^ 
άίαϋοϋί €ΐ ΐ€αοΐΒ$, £γ^< λ^ιμμ €ί ψίΛ ίο ά$αί$ 
Γα)ΐ(^ηι6ιιι ΐιαίιη ά€ ^ταΜ%% $€τίρϊα «κιιΐ. 145 ΙΝ ΟΑΓί. XXXV ΟΟΝΓ. ΟλΚΤΠΑΟ. 

ΚΑΝΔΝΛΙΓ. . Α 

« Έ^ «ΐς «{«ν ΐίληριχώιι ιανιχ/Β^, ικ^χ<5ψβς βΓς 

έξ•υβ£^ «&ν Ιηαχ^ιηΜ. Ό|Αθ(ω< Ι|ρ£9βν, Ινα 
Ι«ίβΐΝ«οι, «ρ€ο€ύ«κ^, βιάχον^ι, ή χ^ ο(•ι- 
^19«8 κληρικοί, ο| μγ)«ν Εγοντβ^ 1^ ϊιρ•- 
χΜ«ντ#^ ^Φ *«ρν «ί? Ιιηι«•«ης !| νί^ς χλη- 
ρΑβΜΗ α&των, Αγ|Μΐ>^, ϊ| οΙ^όήιβοτ• χωρία 
Ι«• ονόματι Ι||φ «γ^ράνηκιιν, ϊνβ, ώ<; χατέ 
8»9ΐΕ0Τ(«(«ν πραγμάτΐι^ €φο9»ν ιη«οιη)(^6;, 
ένέχωνται > «{ μί^ 5ρα λακβ^» ^ιημν^σθέντβ^, 
«1 έχχληοί^ ταχτη( «ΙτχρμΙσνΜην. Έάν β( •!< 
•&νο黀 χ«ρ<ω< φιλοτιμία τΐ¥6; ή βια^χ)) σνγ- 
γη^ξης «χριΟβγ, έξ α^τ^ι^ «οιήηιΐην δ Ιχβι ή 
^(ΐΜίσι; αυτών» Ε( Ι» χά\ |Μτά «δ «ρο6<•0«ι 
ιΐ€ «ούινΙοΜ μετατραιη^ι , ^ς Ικκλι^ιιαΦτ)- 
χής τιμή< δνΑζιοι » ι&ι ^χιμοι » κριθφ. 

ΒαΑ2. '0 μίν μ' άκηαχοΐαφζ χανών 9«βκ(ζ6ΐ 
λ«οτρΙφΐ•θαι τ^ Ιπίαχοηον «α«λ τ&ν χαιρ^ τϊ^ς 
χειροτονία; α$το9 τ& ρΙηΛα «ρήγματα - ^ααΰτως 
«α\ 6 ν^αανών «^; Ιν ^ΑντιοχίΓιι οννΜον» ^^τβ 
ιΓναι ^α«(ρ& ναυτ^ η χ«Λ %Α άιΛ τΐΐς Ιχχλησίας 
<1«ι§»3φβμβνα. •061 «αρ&ν Χανών Ι*ορΙ?•τβι, ίνα, 
ϋ^ «1 1«Εί«κο«οι,ή κρ<α6ύτ£ρο!« ή λάχονοι, ή οίοι- 
4ήπο« ι^^(ΗΐκΑ «»§ν^«νοι «ρ^^ τί;« Ιχχλησιαστιχζς 
&3ΧονΙα< κΐΑ «ιμΙ^ΐ, μ^τΑ τα^τα ιιροχϋ^ψων:, χά\ 
κατά τν# Μΐιρ^ΐ ^{|.πκτχ•^< ί{ τής κληρώβεω^ 
θΙονΙι^«ο«οζν ^{νητον. &γορ4ο^>αιν β(ς -βνομα οΓχ€?ον» 8 146 
ΟΑΝΟΝ XXXV. 

δί (|ΐιτ8 ύΙβΗύιιβ ριιιρβΓ• Ιη ^Ιί^ηβαι οηΠηβιιι ρΓθ• 
€ 100(118, (^ηΙόςίΜΐιι βιοςηίιΐβπΐ» βρΙ$£οροηιιη ροΐβ- 

• Μαΐί $υΙί|ΙΰΙλίηΓ• 8ίιηίΓι46Γ ρΙ.ΐ(υΙΙ, υίβρίβτορίΊ^ΐ 
ι ρΓ6κΙ>3Γΐβπ β( (ΗλοόηΙ, τβΐ (^υΙοιτηςυβ είβηοί, ςηί 
€ ηΙΙιΠ Ιΐλ1>βηΐ» βι ρΓΟίηοΐί, ΙΰαιροΓβ βμίβοοροΐυΐ 

• νβΙ €ΐβΓΐ€>(08 βΟΓυην» »|[γο8 τβΐ <ιυ8ΐΙΐ€ΐιη(ΐυ£ 
€ ρητίΚλ Βοηιΐηβ ρΓορΓΟ βιηύπηΐ, ΐ9ΐη(|Π8ΐη ^ηΙ 
ί Ι^ιηΙηίϋΐ Ιιοι» Ιητίββπηΐ, ΐ^ηβ^ηΙοΓ : ιημ 
« Ηΐίφΐβ >(1ιηοιιι'(1 61 βεϋΐθβΐ» ΓβΐιιΙβΗηΙ. 8ί «ιιΐόιη 

« ΐ1ίθΙΐ]«Ι8 ΗΙ>βΓ&1Ι(Μβ νβΙ 0θςη3ΐίθΠί8 81ΙΜ6&- 

I &{οη6 λ1ίφΐΙ(1 •<Ι ίρ$09 ρΓορη'ο ϋβνβηΐΓβΙ» «ο 
ι ΓλεΙβηι 1(1, ςιιοά βΟΓυιη ρΓοροϋϋο «οηκηιϋ. $ίη 

• ΤβΓΟ, 6ΐ?8ΐη ρ08ΐ<|1Ι&ΐη ρΓΟρΟβνβΗΐΐΙ, |!6^^0 οοη• ΒΑ!.$. Οιιο«ΐΓ:ι^6§Ιιηιΐ8 Γ»ΐ)Αΐι •ρο«ΐοϋΓΐι$ βίαΐηίΐ, 
υΐ βρ]8(Όριΐ8 ιβιηροΓβ όιιΚηλίΙόΐιΙ» γ«8 μιιι9 4β>€ή- 
|>8| : κΙητΗΗβΓ 61 €8ΐιοη 14 Αηΐΐο€ΐι^8ΐ8 β7ΐιοιΙί ιιΐ 
6:« 81 ηΐ ιη&ηίνΐ^Ι», βΐ Ιϋάβιιι βΓ^Ιββί» Γ^Ίΐιιο. 

ΡΓ«50ρ8 ί'ίγΟ ΜΛόΙΙ (ϊίΟβΓΙΜί, Μ^ «ί ΟρΙβΟΟρϊ νβΙ 

ρΓβ8ΐ)?Ιβπ νβΙ θί•€θη1, νβΙ <ιπί€ΐιηηΜ βίοηβί, •ϋ 
€θ€ΐ6β{>$Ηοιιηι ηιιήΙβίΦΗυπι 61 ΙιοηοΓβπι ρΑίιρ^ΓΜ» 
ρ()«ΐβ2 ρΓΟίηοΙΙ ίαβπηϊ, Η ΙβιηροΓβ^ €ρΙ»6ορϋΐιι« ι^ιΐ 
ΓΐβΓΪΟλίιιβ ςυο<Ινΐ8 ΙιηιηοίήΙο ηοιΜηβ ρΓορΓίΑ 6|•«&- 
ΓΐηΙ, ΓΡρηΙβηΙυηιΙ ηρίΟΓββ 1)οηοηιπι Οοιήΐιπβοηιι», 
86ΊΙΐ€«ϊΐ βοΐΌΐη ς«« ϋβο 9«ιιι< 4β()ΐ«8ΐ9. Ηοο ληΐβιη λοτ((ονται ώι 1ρΐΜγβ< ίων (ε«κοτ(χά'ν πραγμάτων, Ο 8ΐρηίίΙθ8?ίΙ οοηοη, <!αιη ΛιχΙΐ : ϋΐ ςαί ίητ«8βΗηΙ, !}γονν τδν «ΜίτβΙ^ιμένων τφ ββφ. Τοϋτο γάρ ένί- 
φηνκν 4 χβν^ν διλ τ^ βΙπιΓν, 6ς Ιφοβον πβποιηκίτβς 
ΜχΜνται, €ΐ μήιεως βήομνησθέντι^: τίρ\ τούτου 
<ίγοΌν νταραγγβλίέντίζ άιΛ^τηνβΙ τοΟ το) μηθέντος, 
«ροτχυρώοουοιταΰτα «{ Ιχχλησί^• ΕΓκιρ <& άκλ 
«Ι^ρονομΙα^ ή λβγ^τον ή βωρβδ^; «?ριέλ9^ τκ %1ς 
•^το{>ς, ύφιίλόυοι μΙρο^ μλν άπ6 ιόντων τ^ ^χοΰν 
4Ε&το7ς» 'ίτροοχυρουν τ|} Ιχχλη^ςί, των λοιίκων δλ τήν 
χυρι^τα Ιχβιν ΑναμφΟ.£χτον. Μβτά μέντοι τ^ «ρο• 
ϋο#α< άψη^τοΛ τίνα έχ το^ων τ{ έχχληοί^, Ιάν 
μττάμαίος γ<νΐ|τα(, Ιηηίκϊται τη; Εερατιχης τιμί;^ 
ι!ις ανάξιος χα» άβ^χ^^^ο^• Ταύτα το^( χαν^νο^ βιορι- 
Ο»μένοο, λΙγον9{ τινκ ΙξαχούεσΒαι τά Ιν αύτφ ιΐς 
«άντα τά μιτά τ^ χλήριοσιν ή τήν έπιοχοιήν άγο- 
ρααβέντα όθβνδήΐϋοτβ, ή χα\ έπιχτηΑέντα τταρά έιτι- 
•χ4πων ή χληριχών, άνβυ των &ιΑ Βωρ<£; Ι) ληγάτου 
!| χληρονομίας «ερίβλ^-^ντων β{< αυτούς. Έμ€λ βέ 
6οχ(« ώς Ι«\ μΙ^ν τοΕ{ έπιοχ^ιςοις τούτου χρατήσβι, 
Ιη ούβΙ ϋΜοτι τρόπος Ιμερος αύτοΙ; ^* βδ xτή^3ον- Ιβηθ^ηΙαΓ, ηΐ8ί 1ιιι]αβ «(ΙιηόηΗΐ, ί4 ββΐ, .ιΙι Ιιοο (βηο- 
ΐϋΓϊο ίηοβρίο (Ι68ΐ8ΐβί0 ]η8«Ι, 66 6€εΐ68ί« (Ιοίϋίηίο 
8(}8€Γΐρ86ηΠΐ. δ! 6υΐ6ΐη 6Χ Ιΐ«Γβ<ϋΐ&ΐ6 νβΠ^^^ίο ?«( 
46η3ΐΐίο»6 αϋςιιίιΐ «ιΐ 60» ιΙονβηβΗι ; €θπιιιι ηαΙιίΒηι 
ρ&ιΐ6ηίΐ «ΙίςοΜΐ, ςοβ ΙΙΙΙβ ν!ϋ6ΐιΙΐιΐτ, 66εΙΰ&ΐ98 «Ιο- 
ιηΐηΐο ΐΗΙκιΟΓβ ιΐ6ΐ)6ηΙ, Γ6ΐ{4ριοηιηι 8ΐιΐ6«η ^)8^Μ^^6^ 
6<»ηϋΐιι 61 Ιη^οΜίίΐΙιιιιι ΑοαιΙιιίιιηι. $6(1 &1 ροβΐΐ|ΐΐ9ΐη 

Ρ^0ρ08α6^^I 61 ϋ• λ1Ι(|«6 666ΐ6βί« 000866Γβ?6 , 8| 

6αιη ρφπΐΐεηΐίβ 8ΙιΙΙ6γΊι, ι 8866Γ4ΐαΐ»1ί Ιιοιιητβ 6Χ- 
6Μβΐ αΐ ιιιιϋ|[ΐη«8 6Ι ηβρτοΐΜΐβ. ΙΙ»6 οιιιη ιΐ6€6ηΐ84 
«Αποα, ^ίοαιϋ «11<}α{, 66 <|η« ιη !ρ&ο 80ίΐΙ ίιι(βΙΙ(^Ί 
46 οηηΗ»α8, ςυ» ροβΐ 6ρΐ8ΰορ8ΐιΐ8 νβΙ οΙαΓίοβυ» 
6(ΐ6ρΐΙοη6πι υη^66μηφΐ6 «ηρία 8Ηηΐ, τθΙ 6ΐιαηι 

6€(|υ!8ίΐ6 θΙ> 6ρΐ&60ρΐ8 «61 βίβ^ίοίβ, ρΓ«(6εφΙ6ΙΤΙ 66 

^ ςηχ 64 1Ρ&08 τοΙ 6χ Ηοηηΐίοηο ν^Ι βχ Ιο^^ΐο ν6ΐ 
ΙΐΦΓ6(Πΐ2(6 (ΐ6Τβιΐ6Η6ΐ. ΗίΙιΙ βυίβηι τιββίιΐΓ, ηηο^ 
Ιιι 6ρί8€θρΐι φΓκΙβιη Ιιθ6 Ιθ€ΐιιη Ιΐ6<>6ΐ}ίΐ : ηπία ιιιιΠιιβ 

681 618 αΗιΙΒ ΐηΐκΙΐΙΒ Ρ6Γ φΜΠΙ €£$ ΚΤφΐίΓΟηΙ. ρΓΦ- 
ΐ6ΤφΙλΐλ1 6Χ {υΤΐ!)»• 6ρί86ρρ:ΐΗΐΜΙ6, 64 οχ 6«ΐ6Πΐί8 {}$> ΙΩζ άδώί/μοί χμιΟώίΤίτ. ΙλΜ 1ι»6 ιιΙΙίιηΑ 
ομαΙι ν6Η>• 61 ΒλΙλλαηοηίο ίηΐ6ΓρΓ6Κ6ΐίού6ΐη ίη 
ΜΙ• ΒΟβίΓσ Β<Νί'6ί6ηΑ ΙΐϋΡΰ }ΐ3ΐ)Ρη(ιΐΓ. Σημε'ωνακ 
τ^ν ΐϊαράντα χαν^α, β^ά^ριοντα ξένφν τι ηβρί των 
Ιιαφαρ^ντων λιαοχύηοις χ4\ χληριχοίς, £ημ<1ΰ>9αι 
τ^ «αράντα .χανόνα« χαι βαύμαοον πως ρύχ 8(δ6μ«ν 
α$»τ&« Ινεργοοντά κοττ, χα\ ταύτα ΐΕθλ\ων β'.αχύ• 
νΗνχβΑ 1ια«χ4πων ιΑουτη«άν«ων μιτά τΙ|ν χ6(ρο• 
τονίιητ ιτροφ^ηκ α^$« «αΐ μΜ (Ιβληαάντων ηαρα- 
%ίψ^ η 9ρ^ τά| Ιχ^κληοία;» ας Ιχειροτονήθηνβν, βοίΙΚ ΒβτθΓΟ^ξϋ ηρΐ». 

Ιχ των οΰτω; ή άλλια; ΙπιχτηΟέντων αύτοΐς. Νοία 
ρηΒ$€ηί0αί «αηοη.^ι», ιιηγκιν (^Ιά άβ /», φ»ίΐΒ αά 
€ρίέ€θρο9 $ί€ΐ€Τί€θί ρ€τΗηβηΤ^ άοαηί€ία. Νοία 
ρτ0$€ηΐΒΗΐ ίαηοηβή^ ^ ΜΪτατ$ ηπΗ /νμ ΗΜ^^καιι• 
ρ^ιίΛαιΐ€ΐη ηοη νίάξηιΠΜ ; ίάίξηΛ ΰπηι ηνίύ άίαΰοηί 
€ί €μίβ€ορί €βα$ οΙίΐ€ηΐη ροΗ οτάίΗβίίοηβηί 4ϊΗιβ$ 
ηΛί$ηηί^ 61 ίανη^η ιηΑι7 €» Ιίι, ςίΜ $κ μ/ αΐίίύτ 141 ΤΒΕΟα ΒΑ15Α3ΚΧΙ Ι» 

^ηΜίϋΐτ «αΙ Ι ά**^ ίων ΕξΜβ€ν βι•ρ«ών χαΐ ληγάτ^ιν• 

* τ1 Α Χ•ι«&.«1|ς 1ξβυ«{ας αίτΜ 

^■■§», •6χΙ λκλ «Αν τΙί( Ιιαλι^βίας, &γορίβω«ι 
«ράτρβτκ, •6« ΑνβτραβΟήβονηι τβυτκ «ρσνχυρω• 
9%ιχ^ Ιχ]ΐ1ΐ|«<^• *Ελν γ&ρ τνχΐν «3κΜι2άβχαλ'»; 

ρτρατίν^ς τηβς• χίλ &ταυ§£ν «οΐυχτήμων «ατα- 

τρ6τ:Μ9 ϊκαεηιβίψτΛ 9&ίψ τ% έ«χλη9£^ προβιτυρώ- 
οαα ; Έ «αρβδαν Α Ι^ιρηΙα Ι9χ€ται χαΐ τΔν (δη* 
ΙίΐίτΜν «ου χανΑης, βΜΕλα|>βάν9ν«ος τά &«λ φιλοτι* 
ιΐ€ ίιηιιιθΙ>ί1ίΐΗΐ*, η>|λΤ€Γίΐ ςοίβρί^ΐη, μ κΙβια κτ- 1 μβών ![ χληρονο|αών Ιχ€«ν έ«* έξου«{ας αυτούς &νιν «ρίΜΌ^ΜαΙ (ηΝI^ιιι•^ : κΚφκι μιιμι €πι«ι 

ΙΤ•£ΐ9ΐ. θ€Η€ΐ Μΐβΐβ «ι , ^Ιί|«ί«. ία ΐίψΨ9Λ 
€ΐη€Η•1« Μ» €0|ΜΙΒΤ €• €β€ΐβΜ ι ^ 4ί <ίί < : ύ 

ιΐα'Μ μΙ» Ιι>η<ε߀瀕$ §«1 ρΜτοτΜΐ Ι«ΙίΒη|ί8ΐβτ, 
νβΙ κιίρίΟΓ, τ€ΐ Μ^ηΙ «Ωαι|« νίη μμβμμ» 
ΜΙ λ Ι6€ΐ«ΐί•9 βΐ ηΐ9{;Β3• €χ 60 Ι^αι1ιιΐΜ§ ρ8ην€ηΐ ; 

«ΙΗβη €0|61«Γ €», ^Ο» Ιΐί« ΠΟίΜΐίΐΑ• Μ^ΜΙ* 
•ηλΙ, £€€ΐΜΐ3Β ΐϋ4ί<βΤβ? Ρί«•€β• Μίβηΐ ΙΟΚτρ»• 

Ι8ΐ1• β ?€ΗΜ< ηοΜίι 4τροΒ«Ιβΐ, α>ΐιΐΜΐΙ• ^μβ €τ 
ΗΙι€ΠΐΓιΐβΙ« Τ6ΐ Ιι«Γ€4ιΐΑΐίΙ»Μ ρτοτβηανιΐ, μ§ Ιυ- 
ΙιβΓβ Ιιι ^•ΐ«$υ(6. ρπηβΠ|ο»Β φιοά ρβη φοηΒ• 
6€ΰ]ι»Ι» ά^ή άΛ^ 950 ^β"* ινίβηι οηΜ ίη^ίϋ ΎΛή ιΐ€ΐ)Μΐ €ΐΜαι ί» ιηοΐΜΐίΐΗΐ•. Κι αΙ&ιίΜΟ φΜ(Ι 
ίιίβηι βΐΐΒΒΐ Ιη 11ί§ β6ΐ ; ρτορΐ6Γ«9 φΜϋ ηνΙΙ» β»Ι 
ιΙΜ«Γ(ΊΐιΙ» ΒΜΐιίΚιιαι βΙ ίηηοΐιϋιοοι, ψιοά »έ ιε• 
ς«ί9ΐΓΜΝΙ€ΐΙΙ ιΐΙίΐΜΐ. Ρίορτίβ Μΐβη Αΐίΐ, ΡΓΟ, Μ 
ι1ίκ€ΐο «ι ιβΙί<Ιι Μ•1• ςιιο•ΐ2« ΟΙίΙΚΑ ΐ|«ηΝΐ•.ΐ9ηι 
Γ€ΐίη(|οοοΐβΓ, αΐ 6» »1ϋΐ ^«οαΜΝΐΜ•Μ|ΐΐ6 ηάά^ϊ 

Μ ΓβϋίΙΟΑΟΐ. Ει &ιΐ)ΐΐ•Β0ϋί «Γ|0 ΜΟ ρθ&ΙβΙ«1, βΙ 

ηιΓκΙςιίΑηι €β£ΐ€ΐί» εαΜ6€Κΐ; μ4 α «« ^χ 
ρΓορΓΪβ ββα ρτίτ^Ιαι 6ί πΛίΟΜ βμιΙ,' €ΐ ^οαηιοι ίΟβ 
«ΜΙ ιΙοηιίΐΜΐι• Νοΐ2 ίιμίβν €•ηοιΐ€βι, φΐί ώ'ϋίΐ» «|οο4 
Αρίιτ•ρ{βΐ€ΐβΓ{€ί.ιΐ€ΐ»€ΐιΐ ιι•06βηΗο Μί• Μείοία 
ραΠοηι »Νΐ|«3ΐιΐν ςοβι ίΐΐίβ τί<ΐ6ΐ>ίΙ•Γ €Ζ ίι» ι|ιι9Β 
ρΓορπ« 9ά €0§ ρ€τΐίη€ΐιΙ, Γ«1ίικ|ΐΐ€κ; οομιΗμ ρΐ^οικ τιν^ 4φ€Αβν(•ς ΜΙ|¥α& τΙΙ (χχλι^α(^• Του 61 
χβν^ς <ι^ άχητήτνν ^Λοίαμίάψτηος^ Ιροιτήτει 
ιις, Ι^ τλ αύ^ όφ8{1«ι χροΕκΝ χα\ ΙιΑ των χινη- 
των ; Καλοΐμαι δτι τ^ αύτ^ μι\ έ«1 τούτοις γοήφβται 
{«^ τλ μτβΛμΙβη κίν» 4ιαφθρ4ν χινητων μΛ ακινή- 
των βονν ιΕς τ^ 4π(χτ^«ιν• Κνρ<ως Α ιίπιν, άντΙ 
τον €( (ξ 4ρ6ου β&τφ χαΕτ«λιιφθ||- λπ<\ ΐΜλλά χατα- 
λ€μτ:Α¥ονα(τι«ιν,69η «6τΑ έτέροις Αχοχαταντηοαι 
1} &ναλω«Μ 4ιηυ8ήιητβ• Έ» των τοιούτων ο&# ούχ 
ϊς^ιτϊΤτχι άφκρωβαιί τν τ{ Ιχ3(ληβΙ^« Αλλ* Ιχ των 
χνρίως• ήτοι Ιβιχως, αύτ^ χβταλκλβιμμένωνν κβΐ 
&ν Μύρίάς Ιβτιν έχι?νος• £η{λΐ{ώβ»ι ο3ν. τ^ χανύνχ 
τΙ&ν λέγοντα 8τκ. Ιξ Ανάγχης όφι<λονσιν οΕ χλτ^ριχιλ 
χαΐ οΐ 1:({οχοχοι χαταλιμικάνιιν τβΐς χχτ* αΰτοίις αοΐΜΐ βχΐΓβίΜΟ βρΙΗία : «ι ίη Ικκ, αι]ΐϋΜ0«Β €Ι 
ηαληίοίοιηαιπςαβ βιΐ, ηοο ΓβρβϋίβίΝίΟΓ• ^ Ιχχλη^ίαις μΙρχ τι« τ% βοχουν αύτοΤς, Α^ ^ν χν- 

ρίω; 4ιαφ€ρ4ντων τούτοις, ιιάντως 5έ Ιν ταΐς τ•λ•υ7α(Αΐς Αναπνο«Ις * χχΐ τοντο, οΤοιν Αν χαΐ δ«ον 
έβτ\ν, ο6χ άχοχβμφβήονται. ΖΟΜΑΚ. ^ ηαί Ιιοηίοβι, €οιιι η\ ΙΙιιιιΗ»η• 
!ηορ?• ΙιΐΝ>ηΓ€θΐ, «4 βρΪΜορΑΐοηι βν^ιΐ «οΐ Ίη 
ι^ίβηηη εοορί^ΐΐ μιβΙ, ιΐβιηόβ νοΓΟ ϋίνίιϋι «ΙΒικρί^ 
α^ΓΟίςοβ ααΐ ρη^ϋβ» ροϋςαιαι βρίΜορί ινί εΙβρίοΙ 
8ϋπΐ, ρΓορηο ηοηιΐιιβ βιη€Γ€8ΐί ρο••ί«ΐ€ΐχΐ ; .ΗΙι α 
ΐΜ»ηίβ 60ΰΙϋ&ί» ςυβηίίβΜ οβηββηίοΓ, «€ οίιΐ 60€ΐβ«β 
εοιιβοεηνβήοκ, Ι)οηιίηί€ΐ8, 1ΐθ€ 6βΐ, 0«ο (ϋοΐΑ• 
ροΜβΜίοηββ, άίΓΪρυίβΜ {αιΙίοϋοηΐιΐΓ. Μ ηβπι^ιιβ 
ϋΐα Βί^ηίΟΓ^ηΐ : ΐΑπηααιη ςυΙ Οοιηίηιο» ϋοη» ίιιν3• 
β«Ηηΐ. Ρίοίικίβ ανϋΊΙ)ΐιβ ηιιο4|αβ Ιβ^ζΊΙκΜ οιιίαηκοί, 
ιιΐ βρίβΟΑρί, €αιη ^1:9^η^I βιιιιΐ* ςιιΜ ίη ίρΜπιαι ρο5• ΖΟΝΑΡ. Έάν ΑχοροΓ τικς γ<νο»νται ΙκΓτχοιγοι ί| 
χληριχο\, ιΤτα βύι:ορήβω9«, χα\ χτήοωνται« έν τι^ 
βίναι ΙχΙβχοχοι % χλΐ|ριχο\, άγρους ή χωρ!•, ώνη- 
οάμ«νοί αδτ& <{ς 4ν•|ΐα οΐχβίον, Ιοχοΰτιν Ιχ αραγ- 
μάτων τΙΙ; Ιχχληβίας ταύτα χτήοασΟαι , χαΐ Ινοχο{ 
βίοιν, ωβιαρ §1 4«9κοτιχά πράγματα^ ήγουν χυ- 
ρι^ιχΑ, βιηρχάχαοι (τούτο γάρ ένέ^νκ βι^ι του «ιχβΤν, 
ώς Ιφο4ον ιηιιοιηχδτβς), κΐ μή τ| Ιχχλησί» ταϋτα 
ΑφκρώοουΦίν. Αι6 χα\ οΐ ν^μοι της ι»λιτ<(ας Αιηι- 
τοΟοι τοίις έπ*.9χ4«ους, οτβ μέλλουαι χβιροτονείοθαι, 
φανζρΑ «οαΓν & χέχτηνται, Τνα Ιχωοιν Αδκιαν, οίς (ΟΐΜΟΐιιϋαβ »ίΐ ΐββΙ^Ιυι» Γΐ€ί&ιιΐ; αΙ ΠΙ)•• ςαΙΙιιίΜυη- |) βούλονται, νομ!μωςταΰτα χαταλιμκΑνβιν. Κα\ 6 */ ηιιο €θ1ΙίΙιΊι«ιη Γ«6Η(, 6Χ Ιβ^υη ρποιτίρίο Γ6ΐίη- 
ιριβίβ Ποβαΐ. (!Νι>(Ιία265ΐιηυ> τ€γο &9ΐιΐ€ΐοηιιη »ρο- 
•Ιοίοηιηι €Αηοιι, ΝοΙα βίικ, ίιιΐιηίΐ, ρΓορΓΪι ι>ρΊ8€ορί 
Ιοη«, Μ ίΐη'ϋΐΰΐιι ρΓορΓΜ <|ΐιθ(|«ΐ6 Ιΐ8ΐι«ΐ; ηοΐΑ(|αβ 
ίίοιη 0οπιΊιιί€9 βίηΐ βΐ ςυ» ββςιιυιιΙιΐΓ. ΙιΚ'Πΐ νΐοβ- 
•ιιΐιο ηιιβηο, ^ιιιο^ιιια ΑηΗοοΙιβηα^ »γηο(1ί οηοηβ 
£«ιιΚαηι €»Ι• ΟαοιΙ μ «ρίβοορο ουίςαβιο «ηΐ οΙβΗοο 
ηϋ<ιοΐ4ΐ (ιϋ€ΐιια• ΚΙιβηΠίαΐβ Ιρ•Ι ρΓορΗο κΐιϋείαιη, 
Ιοκοιυιη ςιιίρρβ «υΐ <Ιοο«ΐΙο •αΐ οο^η»!» ΧιχτΜιμλ^ 
ο1»ν(η6Γ{ι, €1 €0 ςαο(|η« μ€Ιμ{« ρακβιη ρΓΟ ηιο 
«γ1)|ιγΙο €0绀ΰΓ»Ι>ίΙ. Ρίορπθ ν^ΓΟ ιΙίιΗ. Μΐ<ϋ€ΐιιοι« 
Ιιο6 €•1, <|πο(Ι ΙιοηιίιΓι βχ ϋίΓ«€ΐο ίαβΓίΙ Γβΐκίοιη ; 
ςιιοιι)9ΐη αιυΐΐβ λ1ί(|υΙ1)υβ ΓβΙίηηηιιηΐιΐΓ» νΐ λΐϋ» Ιγ•- 
(1&Μ( , αια Ιο 0&ρΙ)νθΓ«ιιη Γ^^Ιβ'.ιρΙίοηβιη, λΐη Ιη Α χανώντών &γ(ων Ακοστύλων, Έστω, φηβ^Ι» φα* 
νβρά τά Ιδ:α του έκισχόκου «ρΑγματα, &Γγ< χα\ 
Ε6ια Ιχει, χα\ φανβρΑ τΑ χυριαχΑ, χαΐ τΑ έξης. Κσ\ 
ό τής έν Άντιοχίί^ χδ* χάνων περ\ τούτον θεσμο- 
θετεί. ΈΑν δ& χα\ έκκιχόιτω Κντι τ(ν\ ή χληριχφ 
ΐΓκριέλΟη χυρ(ως φιλοτιμία τινός, οίον λι^γΑτον ή 
4ωρεΑ ή χληρονομία βυγγ•νιχή. Μ, φηβ\• χαΐ έξ 
αύτου Αφκρωβαι τή^έχχληοί^ μέρος χατΑ την οΙ• 
χιίαν «ροαίρεβιν. Κυρίως Α ιΤκβν, Αντί του Ιξ 
Αρθου αύτφ χαταλιΐφθ}, έχ<\ χολλΑ χαταλιμ-κΑν- 
οντα{ τιβιν, &9Χ€ αύτΑ έτέροις Αιηχαταβτήναι, ή 
Αναλωσαι αύτΑ Ης αιχμαλώτων Ανα^^ύαιις, ή εΙς 
οΙχοδομΑς οίχων Κβρών, χα\ βίς Αλλάς α!τΙας 6μο(ας. 
Έχ των τοιούτων ουν οΰχ ΑπβιτεΙται Αφίερουν τι αύτφ ηταλβλβιμμέικύν, 3^Α\ &>ι κύριος έχ«!ν6ς 
έ9τιν. Ει 51 «ροέθινγο χαΐ ύΐΕένχοντο μέρος άφΜ- 
ρω««ι τ{ έχχλΐ|σ(^« •1τα μιντράπηβαν» άντ\ όΛ 
μετιβλήΟηναν» 4νΑξιοι «ριΟήβονται οΐίίοι της ΐ€ρ«'- 
««ής τιμίς• ]« ΙΝ ΟΑΝ. XXXVI αΟΝα (ΙΑΗΤΗΑσ. 150 

τξ έχχλησίφ, έλλά έχ τών χυρίΜς» ήτοι Ιβιχώς, Α β&οηπιιιι 9Β<ϋυπι β^ϋΟοΑϋοηβπι, λοί Ιη «1!θ» «]»»- 

ηαάί ηΜ$ ίηβηιηιιιΙ. ΝΙΙιΙΙ 6Γ{0 οχ Ιιυ]ιιβιη•ϋΙ Γβ* 
1ηι8, Β6ϋ 61 π» ιαικαη• ςιι« ΙριΙ ρΓορΗβ μ ρββιι• 
1ι9γΙ(6γ 8οηΙ Γβΐίοΐ»» ηοιπιαιςιιβ Ιρββ (ΙοηιΙηη8 6βΙ• 
«€€ΐ68!« €οηΐ6€ηΐΓβ ιΐ6€ββΜΗο €0|6ΐαΓ• (}υθ(Ι «ι 
ΐ|αΙ, ρλΠο αϋςαι ]•ιη €θάΜ\Έ ιΐΜΐΙη^Ι», ροβίβλ 
κίΓΟ (οητβηΙ βαηι, &0€ μι» Μηΐ€ηΐΙ«ιιι ιηιιίληιιιΐ• 
ΜΓβΐϊΙοΐϋ ΙΐοηοΓβ ίη<ΙΙ|(ηΙ θβ&β ]ιΐ(ϋολΐΝΐηΐαΓ. 
ΑΕ18Τ• < ΟυΙ ροβΐ ρΓΟίηοιΙοηβπι» ηΙΙιίΙ Ιΐ9ΐι«η8« 

ι ιΐ|;ηιηι οιηβΓίΐ, Ιη εοοίΜίινη βυιη φοπΙΙβπιΙ» ηΜ 

• ΒνοεβΜίοηο €θκο&ϋοηί8 9υΐ ριιη Η&€Γ«ϋΐλΙβ •! 

< οΙνβιΐΰΗΐ. ι 

Ο»! «ηΐ6 βρίΜοριΙαη ρίορΗ• ηοη ΙιαίΜΠί Ιιοη», 
Τ6ΐ βΐ1«ιη €ί6Η€ΐ, φΐΙ ιηΐθφΐιηι Ιη €(«Γαιιι €θορΙ»ΐι 
Γα6Ηηΐ» ρλορβΓτίηί βηηΐ; «Ι ροβίςοιπι ρΓοηκΗΐ 1ΡΙΓΓ• € Ό |ΜΤ& «6 κροχ^ι λγρ&ν Ιξκιΐνονμι• 
« νος, ούβΙν Ιχ•ι»ν, Γφγ» τ|| ΙχχληνΙφ τοίϊτον 
€ «ρο9άγιίν« •Ι μ4| Ι« Κιαβοχής αυγγβν€<ας 4 
• χαΟαρβς φιλοτιμίας τού«φη§ρ»λήλυ68• » 
01 ιτρλ της Ιιηβ«οιή< μΙ) Ιχοντ•ςΙ8ια ιιράγματα* 
ή χλ\ οΚ 3τληρι«ο\, οΙ «^ το» χλΐ)ρωΙήναι βντις 
ικνέβτατοι, ΙΑν μβτ& τλ «ροχ^ι Αχ(νΐ|τΑ τίνα ΙξοινήσΜνται, τ{ ΙκχληοΓ^ ταυτ«ΐ'* κροοΑξουσιν• ώς οηλΐ, ΙηιηοΙιιΓιο »Ι!ςη« ΓοΗΙηιιιϋ• Ο• μΙ οοοίββίοιη Ιχ τ«ν ΐΓροο68ο»ν α6της ταΟ'Τά Ικιχτησάμβνοι* «! 
μή «ου άιΛ χληρο^μ^ιις ή'Α«^ τίνος &<»ρ<4ίς, τ|| 
Α«η•8{^ πρ^^ς «(^το&ς γινομένι^ς* φαίνονται τανχα 
ΐΒΐρκλ08ΐν οΓς αύτοιίς. 

ΚΜ^ΟΝ^ Α(Γ. 

Οβτι ττρισβύτέροος ηρ^γμα τΐ[ς ΙχχληοΙας* ^ν^ 

< {'χαβιιροδνται» μή «ιιτρΑοχιιν^ ιμΙ ώατο μη• 

• <8νλ έΐΒίοτχ^ίηρ ΙξΙΙναι «ρΑγματι χαταχρήοαοθαι 
» έχ τον τί'Λοο τής Ιχχληοιαοτιχής μάτριχος. 

• ΌμοΙως !(ίρ8β8ν» &9τ• τοίις «ροοβυτέρους «αρΑ 

• γνώμην τΰν Μίοιν αύτδν Ιιηοχόικων «ρΑγμα 

• μή ^τίκράωΜίν της έχχληοϋχς, Ιν { χα0ΐ€ρο(ίν-> 
« ται* βν τρόιβον χα\ χΛς Απιοχέποις οΰχ Ιξ<9τι 

• ιηιτρΑοχιιν χωρία της Ιχχλ1|ο{ίύΐς, Αγνοούσης ^ 
■ της βον^υ« ή τΰν ΙΙΙων ΐΕροαβοτΙροιν• Μή 

• οΟαης τοίνυν ένΑγχης, μηδΙ Ικιοχ^ίιφ ΙξιΙναι 
€ «αταχρήοαβ^αι «ρΑγματι Ιχ τοΙΙ τίτ)ο» της 
« έχχληοιαντιχής μάτριχο;• > 
ΒΑΑΣ. Ός Ιοιχβν, !<ρ•Ις τινις Ιχώλουν ΙχχΧη- 

βί»9χιχ3ί «ρΑγματα ιιαρΑ γνώμην τδν οίχιΐών 
Ιχιοχ^πηβν. *ΑλλΑ μήν. χα\ έ«(αχοιιοι Ικ(«ρααχον 
χ»ρϋατδν Ιχχληοιών αυτών ιηρΑ γνώμην τηςχατ^ 
«ύτοϋς αυν4β6υ« !| χα\ των Ι^ίαιν κρ•οβντΙρ•«ν• 
Φηο\ν οΙ»ν 5 χανών μηχέτι τοντο γίνηΟαι, ΑλλΑ χα\ 
Ι«< ιτρ^ΐΜίταιΑνΑγχηχοιήσακ τοιούτον τι 1χ(ί9χοκον, 
μτκΑ ονναινέβιως της χατ* αύτίν ουνό^ χβΑ των 
Β(ων ι^ββντίρων τοΟτο ποιβΤν* Αλλως 5έ ηοκ ^ 
Ιχειν Ιχ*^ Α6•(ας αΜν χαταχρήοασθο^ι ιτρΑγματι 
χαταγ€γραμμένφ έν τοΙς Ιχχλησιαβτιχοίς βριβίοις» ^ Ιη ηρβϋοΗο 0£6]μΙι•Ι{€Ι ΙΙΙυΙΙ •οιι ΙιΙιγΙ. ΤιΐηΙΐιο •ΙΓβΓβηΐ, νΐ ςυΐ οχ ΙΙΙΙυι ΠΜΐιΐιΙ)!» €«θ6η »«ΐ|ΐιΙ«' 
νΐ8Μΐα : η!§1 ΓοΠθ οΙ) ^«ΓοθΗοΐϋ» ινΙ οΒ οϋοα]α• 
«Ιοιιιιίοηο, τοΓο οΑ Ιρβοβ Γίοΐ», ορροκνιί αο οΑ 
ίί^οοο οΙ)ΤθοΙι«» 

500 €ΑΝΟΝ ΧΧΧνί. 
» 01 ρκοΙ)7ΐβΗ Η9 0€6ΐ60ΐ«« Ια ςιι> οοιίΒΜηιιΙιΐΓ• 
• Βοα τοηΑηΐ : βΙ ηΐ* αηΙΙΓ ΙΙΰβαΐ ορΓ<€Αρο γο 
ι οΙ^ιΓ9 4|Β««οΐοχϋΐαΙοθ€€ΐ€ΐ!ΜΐΙο»ιη2ΐτΐ€ο^• 
€ βιιηϋϋΟΓ ρίοοϋΐΐ; «ι ρΓβ8ΐ>7ΐβΓΐ• ρΓβΙβτ ιηβηίοιη 
( οοοηιιιι ορίβεοραταηι ηλ οοείοβίβ, ία ςα> οοιι- 
€ βοοηοΐοΓ, ηΟΒ τοοΑίιηΙ : ςνοιηοΑιηοΑαπι €ρί< 
I οοορίο ςιιο<|α6 ρ?»(ϋ• 0€6ΐβ•Ι»» Ιι^οηηΐβ κχ- 
ι ηο(Ιθ9 νβΐ •αΙ§ ρι«ο1ΐ5ΐ6π8 νοηιΙβΓΟ ηοη ϋσβί. 
€ Νοη βχΑίιίβηΐβ 6ί|0 αοοοβ^Ιοΐβ'» ηοη Πεο»! 
€ ορίι^ορο Γο α1>αΐ{/ςα« οοΙ βχ Ιίΐαίο οοοίοοία* 
€ •ιΐ€» ηαΐΗοαΙ».. ι ΒΑΕ$• υΐ οβ^ τβτΜηΐιΓο, φιΙ«Ιοη) ο^οοηΤοί^ γρο 
αεάοοίιιιίοα•, ρηΒίβτ οαοταηι αρίοοοροηκη ιοηΐβη• 
ΙΙαίΗν ναηΑοΐΜίαΐ. ΟαΙα οΐΐοηι ορΙοοορΙ βοοτοπι €ο• 
«Μλΐιιπι ρπΜΗα οαιοηϋΐροΐιοηΐ• ρΓββίβΓ «ρίοΛΙ^ νβΙ 
αΐίαπι ιοοηιπι Μΐοοηίοιοηι οοηίοηΐίοπι. ΟΙοΙΐ οι^ 
€•ηοη, ΒΟ Ιιοο Α•1 οιηρΙΙηΒ ; μΑ ςυοηΑο Ιαΐβ ςηιΑ 
ίοποηΑΙ ηοοθΒοίίοι ρΓΟπιΙΙ βρίβοορυιη, ΙΑ οαπι βγηοιΙΙ 
§η« οοαΜΑοα οι οαοηιπι ρΓ6$1>7ΐ0Γ0Γαπι ΓάοϊΒΐ. Κί 
Μΐοηι οϋΐοΓ η αΐΙ ηοη Γιοοβι». ςη» ίυ 1>Γ6τίΙ)ΐη 
οοβΙοοΙλΒίΙοί• οοα Ιη ηι•ΐΓΐ€»Ιο βοΗρίο ββΐ, Ιιοο μι. ήγουν έν τ| μΑτρϋΧΐ, τουτέστιν &ν τ)| Αηογραφ)|τού 
Ιχχληνιαατιχοδ τίτλου, ήτοι βιβλίου• Τίτλος γΑρ 
λέγ€ται «οτΙ μίν ή Ιπιγραφή, ηοτΙ βλ ή αΙτία, ιοοτλ 
(λ χαι τ6 {Ιιβλίον• *Αχούων €έ τοΟ χαν^νος λέγοντος 
μήτ< Ιχίοχοϊον παρΑ γνοΊμη^ τής βυνόΦου χα\ των 
Βίων «ρβσβυτέρων ιηιιρΑηΗΐν χωρία τής Ιχχληαίας, 
μήτ< τους «ροββυτέρους ΐΜίρΑ γνώμην των Μίων 
Ινιαχόιιων ιιωλ<!ν πρΑγματα. ΙχχλησιανηχΑ, μή 
(Γχ^ς ΙξιοοΰαΦαι χατΑ τούτο τ& μέρος τοΤς έχισχ^ 
«οις τους «ρβσβυτέρους * Αλλ* «Ιπλ (Ιτι οΐ μέν πρ•• 
ββύταροι παρΑ γνώμην των Ικιοχότιων οίονδηιτοτοΰν 
«ρΑγμα χινητ^ ή χα\ κ5φ0αρτον, οΤνον τυχλν ή 
«Γτον, ηωλβίν ού λύνονται* ό 6έ Ικίσχοπο; τΑ μΙν 
«Ο^Οαρτα χινητΑ χα\ τ^^ αύτοχίνητα χα\ ηαρ^ γνώ• οιιΐια ΑΙοΙίαΓ οϋηΒοηΑο ΙηιοΗρΙΙο, αΙΙςυοηΑο τόπι 
€Μ•3« οΙίςοΜΑο λΐιΐόηι «Ι Μ\)ϋτ. €υιη οαΐοηι «υιΙί8 
οοοηβαι ΑΙΦοηίοηι» ηβο ορίοοοροη ρη^ΐβΓ >γηοιΙί 
οβηίβηΐίλΐη βι οοοηοι ρΓβοΙ>3ΐΐ«Γθτυπι βοΰίοι'» ρηβ- 
ΑΙα τβηΑβΓβ ; ηβο ρτ€•Ι>7ΐβΓ0β ρπΜβΓ οοη^οηιίΑηι 
βοοΓαηι βρίΒΟοροΓηηι τοηΑ«Γ6 τοβ οοοΙββΙ&βΐίο&β ; ηβ 
ϋΙχβΗβ» ςαοΑ οΑ Ιιοο οΐΐιηβΐ, ρΓΟίΙιχίβΓΟΒ «(|ΐΐ9π 
ορϊΜορΙ• : οοΑ ΑΙο ςαοΑ ρΓΟΟ&γίοΗ ςοΙΑοιη, ρτχχϋτ 
βρίβΰοροηΜη 8€ηιβηιΙοιη, ηυοηιουηςυο Γβιη ιηοϋίίβηι 
ν«Ι ΙπιηιοΙ>ιΙοπι τβΙ «ϋ•πι ςο« ίοοίΐο οοΓΓυηιρΙ ροΐοβΐ, 
νιηαιη ίοπβ τβΐ Γηιηοηΐηπι, τβπΑβΓΟ ηοη ροοδαηΐ ; 
«ρΐδοορηι ουιβη ο« ςηΙΑαπι, ςιι» ΓαοιΙο €οηιιηιρΙ 
ρο38ηηΐ, ηιοΜϋα, «ι ςυ« ρύτ <β ιηοΐίϋβ. βιίβηι 
ρΓΧίΟΓ ΒΐιΟΓυιη ιΙΰποοΓυπι &ο«(οηιϊαηγ, ροΐο&ι «Ιίο- 191 ΤΗΒΟα ΒΑΙ£ΛΜΟΝ 152 

»»Κ ; &β(Ι η<Ηΐ ίΓκΙβηι Ιπιη)θΙ>ίΕ:ι. ΡΓορΙβΓβΑ είΜΐη Λ μην ιών οίχείωψ χληρκχων έχ«οι«Τν {ύνβτοιι, ο6 ρΓΧΜίιβ ςιιοςπβ Γαιιοη ]ιιΙ)βΐ ρΓβ8ΐιγ(^Γ09 ιιοη ν^. 
ιΙΟΓθ Ιμιια β£Γΐβ5!;ΐ8ΐΐ£α 81116 βρίβΰορίβ : βρίΜοριβ 
ΜΐΙβιη ρΓθΙιί))ΐι!ΐ ίιιιηιοΙιίΓιβ, βΓηβ Ιΐ6668&ίΐ3ΐ6 βΙ $ίιΐ6 
87ηούΒΐί 61 ρΓ68ΐ)7ΐοΓοηιιιι ββηίβηΐίί, ν6η(ΐ€Γ6 ΟνοΑ 
βΗΐβιη Ιΐ9ΐ»6ΐ ορίβοορυβ ροΐ6!ίΐ8ΐ6ΐη, 6ΐίιηι ρηκίβΓ 
8«οηιιιι ρτ6$Ι>]ηοΓοηιπι ιη6ΐιΐ6ηι 61 βγηοιΓι, νβηιίβηιΐί 
ρ6Γ 9Η ίιιιιηα1)ί1ί& 61 ιηοΙ^ΊΚα^ ςυ» ία€ίΐ6 €0ΓΓΐιιηρ{ 
ρο^ηηκ, ρ9ΐ6ΐ οι 58 6ΐ 41 οη. »ροβΐοΙί€»» ςβ08 
οΐ{«ιη Ι6ββ : >ΐςιΐ6 βΐΐβιη 6ΐ ρηΒ86ΐ»ΐΙ ι»ιηοη6» ςιιΐ 

ρΤθΙΐϋ)6ΐ 6€6ΐ6•ΐ38ΐίθΟΓηΐΙΙ ρΓβ^ίοπιπι 61 Γυη<ΙθΓΟΠΙ 

»Κ6ΐΜΐΙοη6ΐη 8ίη6 6ο|ΐιΗίοηβ 61 6ΐ>ιιιίη9ϋοιΐ6 ίιΐ€ΐ«η• 
ιΙλίΒ. Νβ )ιηί€ >υΐ6ΐιι ίιιΐ6ΓρΓ6ΐιΐιοαΙ γ^ο^ΜΓ• τΙ- 

ΐΐ6λΙΙΙΙ1Γ €αη006•, ςΐΐΐ 8«6η 6(Β€ΐβ8ΐΜΜ€Α «5 6ρ!ΐ€ορί• 

«60411 ρΓθΙιίϋ6ηΐ. Εΐ$Ί 6ΐι1ηι ιΐηΐ ιικιΙ)ΐ1», ΙαιιηοΙ)!- *μ)]ν χα\ τ& άχίνΐ)τα. Ιιά γάρ «•υ«ο χα\ 4 χβνών 

^άγμ•τα Ιχχληαιαβτιχ^ Ινκν «#ν Ιπισχ6η»ν * 
^οΰς €έ έιανχ^πους Ινώλυβι ιη«ρά9Χ€<ν άχίνητα 
Αν€υ Ανάγκης χλ\ βυνο8ιχ^< Ρ'^η^ ^^ ν<^ν ^Ρ^' 
ββυτέρβιΐν• *Οτι βΐ Ιξουβ(αν <χ•% 4 Ιπίτχοικος χ«1 
καρ^ γνώμην τΑν «ρβσβντέρην αύτ^Ο χα\ τΐ[ςχαζ* 
αύτ6ν «ονό&υ «κκράβχ^ιν έχχληαιαατ(χ& άχ!νητα 
χοι\ βΟφθαρτα Μνητά» ^|3^ &βτιν &η6 νου λη' ά^τΛ- 
ατο>ιχου χαν^νος χα\ του μο^, ο{^ χα\ άνάγνωθ&* 
Αλλ& μήν χα\ Αιι6 τον «αρ^ντος χαν^νος χ«>λύοντος 
ν))ν Μ4γνίι>«τον 1χΐίθΙΐ|9ΐν των Ιχχλη«ια9τιχών 
χωρίων χα\ μ^νων• Ιϋι &ναντι«)θώ9ΐ Ιί «οι κ^ν^ 
τήν «αροΟσαν Ιρμην«(αν ο{ ««ν^νις» οΐ χωλύοντες Ηοηι Ι3ΐη6ΐι 1θ€Ηΐη ο1>ΐ&η6οΙ. ΐί<»1 6Ι Ιιθ6 8»ρ6 Ιο ^ «αρά ΙΐϊκιχόΜν πικράν^ιβνΦαι Ιβρλ ΙχχληνΜβηχΑ 

ΐ68ίΐΝΙ8 ίΐΙ?6»ίΐαΓ. ΡοίΤβ φΙ«Βΐΐ0 66€ΐ68ΐ88ΐί€0ΙΙΙ Ηο- 

ιηοΙ>ίΐ6 οΙ>ρΓ6 • 6αΐ6ΐα η66688ΐΐΜβιη τ«Μΐ6η(Ιαιιι 68ΐ» 
ιΐο• ιΐ6ΐ)6ΐ 6ρτ86ορα8 Τ8ΙΒ τβ^ϋοοι Ιι•1ΐ6ΐιΐ6ηι ?6η- 
46Γ6 ; 86(1 ςηαΐβιιι 6•ικΐιιβ 10 ρπΒ86ηΙΙ§ β^οοϋ! 6ΐιη 

€»84 ?βΙΐ« 61 866ΙΙΙΚΙ«ΙΙΙ ΐΗβΐΜ ΙΙΚο (Ιί8ΐίΐΙ«|ίθη68. 

Α^ο$α$ 101601 68000 ιοβιοΐοίΐ» ο« ιϋ€08 ρι^ιΧμΗ 
μΙοοι τ^οιίίΐίοηβηι ΙυιαιοΚΙίυαι, ηοο •οΐ6ΐο 6ΐϋιηι 
οΙίθ8 ι1ίβη8ΐΙοη6§• ΝβςΐΜ οοιιη ρο^ 6Πΐρ1ΐ7ΐ6θ8ΐο• 
η6ΐ|06 ρ6Γ (ΙοοΑίίοηβηι, η6<ιαβ ρ6Γ ρβπηηΚΑΐίοιιβιη, 
η6(|οο οιΙ ιηιιΐίαιιι Ιβοιρυβ ροΐ68ΐ. 6ρΐ96θρο8 Γ6ηι 

66^68ΐΟ$ΙΪ€«ηΐ «ϋ6ηΑΓ6, ΙΐΙβί ΟΓ^βΟί 0666881188. Κ&ν γάρ χλνητά ταντα Δσιν» άλλα άχινήτΗν ΙιοΙ• 
χου9ΐ τόιιον * χα6^ χα\ Ιν τοΙς ν^μοι^ τοδτο «Λ- 
λαχον 86ρ{σ)ΜΤβι. Κα\ 8ταν βΙ μΙλλίΙ 9(α«ρ«θη«α6 
Ιχχληαιαβτιχάν άχ(νητον Μ^ «ροΜ«(μΙνΐ|ν Μγχην,. 
ούχ Αφ€£λ8ΐ ιηιΐλ8ΐν6 >«ίοιιο»ο; πρ&γμο Ιχον κρ^βο- 
^, άλλ* οίον ά χς' χανβιν της ιηρούοης φτΜοφ 
ΦησΙ» ηαλ χατά τάς έχιΐοβ «Ιρι^μένας βιαβτίξϋβς• 
Καταχρήαιως III δ χανών ΙμνήαΟιι. Υνα μή «?«Β^ 
μ^νην χ»λύ•9θ«ι τ^ν (ιάπροοιντών άχινήτων. •& 
μήν χαΐ τάς άλλος Ιχιηιή«ις• 05x8 γάρ χατ* Ιμ.« 
φντίνβκν, ο5τ8 χοτά 6ωρ8άν, οΟτ8 χατά άνταλλαγ)ρΝ •δη Ιπ\ χρόνοις πολλοίς έχποκΖβθαι έχκλτισιο«τιχ&ν άχίνι^τον Ιχίσχονος βύναται ανάγκες μί| «ροχ88» 
μ^νης. 

ΖΟΝΑΚ. 88ΐΐ€'0Γυπι οροβίοΙοΓοιη 68θθο68, ΙΠ66' ^ ΖΟΝΑΡ. 01 των ββκτων αποστόλων χάνεις, β το ΡίΙηιαο οείονυβ 6( ςιι&(ΐΓ8Κ6βΙοια8 ρΓ|ηιιΐ8, ]ιΐ8 οϋιοί- 

ΐΓΐ8ΐΠΙΐΙθ116η<|1Ιβ Κηΐηΐ 666ΐ68{88ΐΐ€0ηΐ01 Ρ606& 6ρί- 
860ρ08 6886 νθΙυ6Γ6. ΡΓΟΙπϋβ 06 89Ι6βΓϋθΙίΙΐΙΐ8 Γ68 
66€ΐ68ΐ38, 561 ^"^ 8<'80ΓΐρΙΐ 8001, 81116 ,6ρΐ860ρί 
ί86υΙΐ8ΐ8 ν61Ιΐΐ6Γ6 1{6681» ||Ι€ 68000 (ΐ666Πΐίΐ« ΤοίΟ 
06 600668Β8 ίρ8{8 ρ6Γ ΟροβΙοΚ 6800068 806ΐθηΐ8ΐ6 
βρΐ8€θρ! 8ΐ»0ΐ60ΐ689 <ΙθηΙΐΙ8ΐΟΟΙ 8ίΙ)Ι ςθ(Ηΐ801ΐΙ>0(1θ 
ν1θ<Η6601, Ιΐ8()06 66€ΐ68ί88ΐΐ688 ρ088688ίθα68 Οίκϋ- 
681001 6001» 00 {ρ8ί ςοί ^601 .6ρΪ86θρθ, 0181 Γ6 6001 
8γθ0<|θ 808 8ηΙ>]66(ΐ8Τ6 8ΐΜ ΡΓ6857Ι6Η8 600ΙΟΙΟθΙ- 
6818, ρΠΒ4ί8 666ΐ68Ι88ΐί68 ▼β0<ΐ60^ ί86θΙΐ8ΐ601 6880 
8ΐ8ΐθίΐ• Ν6φΙ6 60101 Γ6Τ00Ι 666ΐ«8ί88ΐί68ηΐΒΙ 8(ΙηΐΙ- 
θί8ΐΓ8ΐΐ0060Ι 8ΐ> Ιρ8ΐ8 1{00Γ8η ΟρΟΓίΟΐ ; 06» 8ΐ 8106 
16816 8ΐΐ» 0βίΒ08{0068 ίο 6ρΐ860ρ08 6Ι0ΓΙ8010Γ. ΝαΙΐ8 λη'χαΐ δ μα^ τήν (ξουσίαν χα\ φροντ(^ τωνέχχλν^• 
σητειχών αραγμάτων τοΙς &κΐ9χάΐΜΐς άνατιθέβ* 
σιν. *ΑχοΛθύΟως οδν ό χάνων οϊτος άπαγορ^ύϋ «τ- 
πρά«χ<ιν τους πρβββυτέρονς τ1|ς ΙοχληνΙνς πρίγμβ 
Ιν { χαθιερώθηβαν, ιΐ μή χολ Α Ικίνχοιβος βιιν8»• 
^Χ8ΐ. *1να δΐ μή τ^ δοθκίσ|| α&τοίς ΙξουνΙφ Ιχ «ίόν^ 
άχοοτολιχων χανόνοιν χαταχρΑμινοι οΐ 1ιε(«χοιιο•. 
&ναυθ8ντ&βι χαΐ Ιχποιωνται τά Ιχχλη^ΟΕΟτιχά» χβϋ 
έπήγαγβν δη ουδέ τφ έπιβχ^κφ έξέοται χωρίο ΐ(0- 
ηράίαχιν^ της έχχληοίας» άγνοοβαης τ^ς ουνδάι»» 
ύφ* ξς χα\ οΟτ^ Ιβτιν, )| τ&ν Ι8(ων ηρ•β6υτΙρων• 
άβΤ γάρ των βιοιχήσιωντών Ιχχλησιοτηχων «ρατ- 
μάτων ιΐ^ηνκν Ιχ£ΐν αυτούς* Γνα μή, αμάρτυρου τ%ς 
οΙχονομ(ας οΟνης» βχάνθαλα χβτά τμ> λπιοχόιιοα 6Γ|;σ 0666ΜΗ816 60]^οΐ6» Γ6 ίο 6€6ΐ68)88ΐΐ68 πΐ8ΐπ• Ο φύωντοι. Χωρ\ς τοίνον άνάγχης μη6έ τφ έ«ΐ9χ<ΐΒ^ ΟΐΐΙΟ ?6ΐ Γ6ρ6ΓΐθΗθ ϋ68€Πρΐ8 6ρΐ86θρθ ςΐΙ0ς06 ΟϋΟΐΙ 
Ι«8 Ιί668ΐ. ΤιΙοίΙ ν6Γ0 ΟΟηΐίπΟ 61 Ιθ8€Γΐρΐίθ 6ΐ 6808^ 

ι^ιιίιιΐιηα 61 ΙίΙ)6Γ» οΐ ίη Ι6κί1>υ8 86Γίρΐοαι 8Γΐ6«Ι>Ι η- 

Ρ6Π88• 8ί{θ{α08ΐΟΓ. Εΐ ν6ΙΌ» 6001 8ϋ608Ι« 81140111 
ΙοίΟΙΟΐΐΊΙΟ 6ρί860ρΐΙ8 Τθΐ6ΐ» 6]08 1006111 Μ 6886 «ΙΟ- 

ΐΜΐ» ςυοίο 1ιο]υ4 87θοιΙΙ οοοοιιο •βΐ!ο 61 τΐβοδίηιο 

6ΧρΗ€8ΐ0Γ» 86 ίϋΙϋυΟΙ ίθΐΙΐ18ΐ«Β 680ΐίθθ68 Ιο 60 8ΐί6- 

080(10 86ηΤ60ΐ0Γ• 

ΑΗΙδΊ. ι ΡΓ€8ΐΐ|ΐ6Γ Γ60Ι Ι|080ΐρί8Ι11 666Κ-8; 88(16801 

Ι 8106 ορίιοαραοοο νβοϋΐι ; η<Μ)α6 6ρΊ86οοο8 ρπΒ- 

ι ΐΗαοΙ» 87"6(Ιθ 000 8ρρΓο58ηΐ6. ι 

Βθά8' 666ΐ68ΐ88ΐΐ68 000 8ΐί€08ΐ8 0)806Γ6 (ΐ6ΐΜΟΙ• 
8ί 801601 α6Γ68«Η88 Γ6Ι|σίΓ8ΐ, Οΐ ΙΟΙΟΙΟΐίΙβ 8ΐί4|θί(Ι 
9ΐϋ6θ6ΐΟΓ» 6ρίβ60ρ08^06 8γ00<1ί 8601601» ΐΗοά 000 έξέβτω χαταχρήοαοΦα» ι:ράγματι άιηγιγραμμ^ν^ 

Ιν τ] έχιβληΦίοΜτιχ) μάτριχι» ήτοι τ|| άχογρβφ)^» 

Τέτλος βΙ ή Ικιγροφ^ λέγεται χα\ ή αΙτΙα, άλλΑ 

μ)}ν χαΑ τ6 βιβλ^ον» ώς άν τοΙς ν^μοις ιηο γέγραχτα&• 

Κα\ βτβ Μ ΙχποιήΦοαΦαι άχίνητον ό ΙπΙηβοΐΒος 

μέλλει» τοιούτον έχποιήβεται» οίον ά χς^ χβνύν 

της παρού«ης ουν^υ φησ^» χα\ Μίτά 8ΐρημέν«ς 

έχλ! δ(αβτ£ξ£•ις. 

ΑΡΙΣΤ• ι Ορβοβύτβρος έχχληβια«τι»6ν πρ^μκ 

ι του έπιβχόπου χωρ\ς ού «κνράβχβι* •6Α !«{• 

ι βχοκο; χωρίον» ουνέ^ μΙ| έιηγινΝΟχούοης. ο 

Τά των Ιχχλητιων άν8χι»(^α μίνοιν άφοΑοοοιν• 

Ε{ II άνάγχη γένηται &χχθιηΟ?|να{ «ι άχ!νητον»6θχ 

άνιυ γνώμης τΐις ουνό^υ β«ο)ηολήοΐί τουτό ό ίΜ^ 
ι» 1Ν ΟΑΝ. XXXVI ίΧ)Κ€. ΟΑΚΤΗΑΟ. 154 

• *ΐΜτν(Μη9αν Ιτι μΐ^ν Ινταύη) τ]) βνν^βιά• 

• φορΜ σύνοδοι «ά^ της των Άφρων χώρας, *πι- 

• τΕ2<βθ£ΓΜ« Ιν τΛγ προλαβονσκ χρ^νοις Αυρηλίου 
ι Ιικ«χ6«οο Καρχιι^Α^• 

• •Εχ της βνν^βου της Ιν Ύππωνι ΤηγΙφ γβνο- 
I ι&ένης Ι«1 τοδ Μοξοτ^τον ^σιλίως Θ§ο9ο«<ου 

• Δδγ«ι$9τ«ν τ( τρίτον, %Α 1«\ ^ΑβουνβατΙοο του ΤΜΜβιιιΙ» πιΐιοηΙ ο|»ιιοχΙααι ΓβεβΜΐ, βΐ Ιμμογο β1ί«- 

ηΐΐηΐ• 5€4 ΙΙ6€ ρΓ0»1>||«Τ« ο^Ι «ΙΙβρβΟΜίίΟ «ΙΙφΙβΙ 
ΟρίΜΟρΜϋβ 0ΘΙΙ€?6(«ΚθΓ. |ΙΐΜ ΜΙ (»ρίΜΙΐρΙ (€Ϊ6ηΙΙβΙ, 

ΐΝΦΐιιη &1ί(ΐ«ο<1 βΓτΙι»!»$Ηοιιηίΐ, β{νβ ΊηιιιιιοΙιίΙο βίνο 
Μίορίβ ιια4υΓ3 ηιοΙιΠβ, (11ν«ιι4ιι4, 

ι 1η ϊϊΆ^ |>ΠΒΐ«ηΜΐ β^ΜοβΙβ γμΙιοιο οηιϋ ιικίν^η» 
• ΑΓΓΟΓαη ^6β{ιΝ|Iβ ολψ^τμλ βοιιοΙΙία ΐΓΑΐΐΜβίιβ Αυ« 
€ κΙιΙ βρίβ^ ειιπίρ^οηβΐ» ΐβΜροπΙηΐδ οβΙοΙίΓαίι. 

< Εν 35»ΐΝ!β ςιι» Ιη Ηΐρροηβ ΑΙι^^^ιο ΐ^ΟΛ βίί. 
«Μι €ΐΑΓ4£βΙιηο ΙηιρβτίΐΐΟΓβ Τΐι•*ο>1•3ίο Αιι^ιιιΐο 

€ 1(Τί!«Ι«Ι^ Μ Μ5 ΑΐΜΙΙΐθ»Ιΐ1Ιθ Π1θ8ΐΓΊ9»ί|ηθ ^ΜΙΜίΙβ • >«Ι»<^<^ *«*«« ίΤ«φ •}Μς Όχτ«βρί.ις ^^ , ο^^„„;, ι^Ηημι ΟΠοΙιτί•. }η Ηίρροηο Β1ι«βΙο Ιη • Ιν 1μ»«ι Τηγίφ ιΐς τ6 οήχρητον τής Ικχλη- 
< ΰίβς ηάχψτ χα\ τΑ λοκκΑ «««ραγμένα ««Οτης 
ι της βνν^βοι» Μ τοντο ούχ ΙγρΑφηοαν, ΙικιβΙ] τΑ 

• Ιν βύτί *Ρ«β•^ντβ ΙντοΙ^ *νιοτ<ροις ωχνυται |γ• 
ι χιίμβνβ. » 

ΒΑΑΣ. Οΰχ Ιν μι^ •υν•λβύ8•€ τΑ Ιν τ| 9ΐιν48^ 
«««1 γ«νό|ανβ ΙπρΑχΙηοαν• Αλλ• Ιν βιαφ^ροις» 
Αυομένβν χΑρ τοΰ συνιΧρΙου, πέλιν Ιν Ιτέργχαιρ^ 
•Ηρχ^Λ•^ χβ\«ροτι4€μ|νΐ0ν ζητημΑτοιν Ι<ιχ4«ουν, 
ηΐ τΑ Μξαννα ΰριζον, ι^\ σνν!}κτον «6τΑ τοΙς ιφο* 
^β&νοιν. 

Πραξις δβντίρα» 
• 'βχ τζς βυν^βον Καρχηβ^, ΙνΟα τοικιτηρη- 

• ταΐ Ι«ίαχοΐ60ΐ της ΑνΟυπατιανής υρ^ς τήν οιίνόΐον < Ι£€ΓΚ»Ηα 6Γΰΐ69Ϊ» ιν!•. Ει Γβϋΐ|ΙΙ• ||||}|Ι30]ΤΒ04{ 

€ •Μ« ρΓορί^Γββ κΗρίι ηοΒ βοηΐ : ςηΐο ^νχ Ιιι βα 
4 «οίΗΐΙϋιϋ «οηΐ, {β ΜρβποιΙΗηβ οΐϋ βϋθ ο»ιβη• ΒΑ13. Ου» Ιη ^•€ »7μΑο μι« &ι<ϊτ6, ηοη Ιη 
νη« ϋοιινβηΐίοηβ, μ<Ι Ιη ^νβΓ»ί• •€ΐ« μπΙ. 8οΙ«ιο 
βηΐηι βοηββηιι, πιγομ λΙΙο ΐ6ΐηροΓθ οοονβηοΓαηΐ• 
61 ρΓ0|>08(ΐ•$ ηηοΜϋοηβι βι»αιίηΐΓοηΐ, ςιι»<|ΐιβ ίΗί$ 
▼ίβ• κηιιΐ ιΙοΠηΙβηΐΗΐρ «ιιιιΐ€ ρηεΓβάΰΐιΙΙΐΜΐ• (οή- 
1«ηχβηιιιΐ. 

€ Εχ ιγηοιίο €ιηΙι»|;ίιιβη•Ι« !ο ςη» βρίΐφβρί ρτο- 
€ ΜηβιιΙαΗ• ρΓονΐηο» Ι^οϋ ιηΙμΙ «ιηιι Μ «^τηοιΙηιο • *π€(«έλλοντβ *Αδρσυμέτνα ΙπΙ των Ιν^ατάτ«τν € ι ΑίΙηιιιιβίΙ . «ιφ «ΙοΗΜίιηί• 1ιηρ«πιΙοηΙ>ι» ΑτωΛο « βαοιλέιβν *Α]9χ«β(ου τ^ τρίτον χαΐ 'Ονωρίου τ^ 
« ^ύτβρφν, των Αύγοΰοτων υπάτων, ιτρ% 8•χα|ξ 
«χιλανβων Ιουλίων «{ς ΚαρχηΙόνα. Έν ταΰτς 
• τ] ΦΐίΜψ το«οτηρητ«\ ΙιτβλΙγηοαν ΙπίοχοΐΜΐ 
ι ένθνίΜτιανοΙ ιτρ6ς τήν *Αν8ρουμ(τιαν))ν βύνο- 
«Ιον. 

« Έχ τη^ 9υν^υ ΚαρχηΜνος, ΙνΟα ιιολλΑ ώρ(- 
ι ^βαν, Ιπ\ Καιοαρίου χα\ *Αττιχοϋ, των λαρι-> 
« χροτΑτων ύκΑχων, %% «ρ6 πένη χαλανβων £β- 
« «ΐβμ6ρ(ων. Ιν ΚαρχηΜν« βίς τλ οήχρητον της Ιχ- 
β χληοία; Τβοτιτο^ης, Ιν %ψ «ροxα0^^β96αι Αύ- 
« ρήλιον Μνχοηον ίμα Ιιηοχ^ηοις χαριβτιΐ^νων 
1 Ιιβχ^νϋν, Μραγινομένων Ιτι μΙ)ν Βίχτορος του • ΙβΓίίοιη α ΗοικμγΙο ββοιιηιΐιιηι Αϋ|[«$(ΐ8 βοιιβυΙΚΜίβ, 
« ιΐβτιιηο 8βχ!ο ΕιΙοικΙμ Μί•8 ϋ•ηΙι• Ιη Ι)»ΰ «γη• 
« ιμΙο Ιί^οΐΙ ρΐΌΟοηϋΐΙλΓβ• €ΐ«€ΐί «ιιηι βρίκορι «4 
« Αι1ΠΙΙΧ€ΐ•Χ9ΠΙ β7η<ΜΐαΐΝ• ι Ρχ β^ιΚΝίο 0•ΗΐΐΑ|ίιιοη«Ι, ιιΙ>ι ϋΗΐΐΜ ιΙβοτβΙ» 
« ΜΒΙ, »ιιΙ» 0«βιΐΓΐο 61 Α11460 ΗΙυ^ΐΗαΙιηίι ομμιΙΙ- 
ι 1»ν•, ςαΐηΐο Κιΐ6ΐι<Ι:ΐ8 8»»ρΐ6ΐιιΙ>Η•, 6χηΙι»|;ίιΐ8« ί» 

ι. 160ί6ΐ«Η• 666ΐ6»« Κνίΐΐΐΐΐΐδί, «ΙΐίΜΙ ρΓΜΙ^βΚΐ Α•- 

ι τέί\Η$ 6ρΙ$6^ριι•, •ίιηιι1 €ρΙ•οι>ροβ ΟΜΗΐβαΐίΙιιι^ 
« 4ΙΐϋθΐιΙ•» ρηΜΒΒίΗια• ρινΐ6Γ0« \ΐ£$%τ^ §6Μ Ριφί- 
« κίχΐβ^ ΤΙ1• Ιϋ^ΗρβΙίΒΟ, Εν•ιΐ|β1ο ΑβΜΐϋβΐ&ιιο, « Τίροντ^ του Πουχι»νίτου. Τίτου του Μηγριχη- , ^«^ι^β •ί 6ρΙβοορο• Ιι^ΐΗΐίΙ ΑιιτοΠα» £ρ]βα^ « τανου, Ευαγγέλου •Αοοουριτ«νου, ώμίληοο ηρίς 
« ^ζ Ι«κ9χέ«ους Αυρήλιος ΙιιίοχοποςΚαρχηΜνος- 
1 1; χβλ οΙ«ιν ο&τως* 

ι ΜπΑ %ίϊν «ροοριούιΤβαν ήμΙραν της συν^^, 
« χα^ημένϋΐν ήμων» ώς μ(μνήμ(•α, Α$<λφο\ μαχα- 
1 ριώτατοι, χαΐ «ροβίοχώντων Ιχ ιταβων των Ιηαρ• 

• Χ«ών της 'Αφριχης τοποτηρητΑς «αραγβνίβθαι 
■ χρ^ τήν ήμέραν τής δμβτίρας συζητήσβως, τήν, 

< &ς <!«ον, «ροορια0<?Μν ' ΑλλΑ χαΐ Αναγνωτββί• 

< «ης Ινιατ^ιλής τ6ν Αι:^ του Βυ?αχίου βυλλιιτουρ• 
« γων ήμων. ΚΑχιίνου Γ Ιτι μήν ιιαρχναγινωοχο- 
« μίνοο τ!| ύμηΐρ^ ΑγΑχο. ιΓ τι &μα Ιμο\ βυν^^ή• 

• χηββν οΙ τ^ χα(ρ6ν χι\ τήν ήμέραν της συνέΐου 

• «ρολα€6νης. "Ετι μήν ΑνιγνώβΟη χλ\ Απ6 των 

< άΐιλφ&ν ΌνωρΑτου χα> Ονρ^ανοΰ, των ΑμαήμΙν ΟμπΙμιιμιιιΙι ι Ρθ8ΐ ρηρβιιΙΙυΐΒ ύίβιη •5ΐιοιΙ{, βοιΙβιιΐίΐΗ» ηοΐιίο^ 
4 υΙ ιηβιηΐηίιηοβ, Ιη^μΙμΙοιΙ Γγοιγμ, 6ΐ οιβρούΐβιι- 
€ Ιΐΐιο•, αΐ 61 οιηηιϋυβ ΜήοΒ ρΓονίιιοΜο >(1β<8€ΐι• 
ι Ιθ]{2ΐϋ •<Ι άί^ία Ύέ$ίτχ ιΙϋφΐΐΜΐΙοηΙλ, ςιι», 562 
€ Ηΐ ά\%\, ρπΒβηίΐΒ Μ( : Ι6ΐ1 βΙίΑΐη Ιββϋι «ρΐβιοΐϋ 
ι ιΐ69ΐΓθπιιη 6χ 05•ανΙο \η Μ€Ηι €οηίιιΙαΙ«ΐη>Γοηι. 

€ ΙΙΙΟ 6ϋλβ ρΤ9ΐ6ΐν|9Ι ΙΟίΙΟ ?6•ΙΤ» 4ϋΐ6€ΐ{θΙΐΙ, §1 ||αί{| 

• ΙΙΙΙ1 ΙΝ66ΗΙΙΙ 60ΐΐφΐί$!βιιιιιΐ, 4|αί ΐβηιρβ• 61 ιΙΙοιιι 

• •5Β64ϋ «ΑΐϊϋΙρΜνίΐΙ• ΡηΒίΟίΜ •υΐ6ηΐ ΙβΟΐΧ 68Ι, 61 

« 6 ΑπΙγΟνι• ΙΙοηοτχίΟν 61 ϋΓ^χήο» ιιιιί οοΐιίβουιη 
ψ ΙκκΙίβ >γικΝ|ι ρ«ηΐΓίρ6§, ηιί»Μ ιο^βίιΐο δίΐίίοιιι!» 
ι τ^%Ιθίάη. Κυηυ» &αΐ6ΐιι ^νοιικ Β€((Ιηη$ ν(•£[•ϋ^-. ΤΠΕϋΟ. ηΛ1.5Λ1!0Χ 13! ι ΙιαριΐΜηιιιιι Γιιη-ιβ ιιοΐιί» Ιηιΐί- 
ιιιοΙίΓειιι ιιοια «ιίιιυ βι Ιιοο. ιιυοϋ <ιυί 
ιιι«ιιι Ιβ^ιικί ίη ΐιυιιβιΐιι, *β1 ρκοα- 
ιιβϋίειίοιιβιη, υΐϊΐβ Ιϊΐΐιιιιΐ. 

ιι[ οΙ> λϋιΐιίιη Γκίιιοη ϋβροβίιϊ μ <1β 
[βαϊ ιυηΐ, ρινκΐΊ|η9>ιι )■) ΜΠί» ηιιΐ- 
ιΐίι, Ιιιυϋ («|Κ|>ΐ)(ιιτ. λΙίοΓυα) <■>»■- 
ΜίρρΙίΐΙΟηιιη ίιιιΙαΓ ΙΙΙΪι ι)(-(κ)&ίΙϊΐ) 6βΙ. 
ιιυι Β.<ι^ΙίΗ4 οΐΐιοιιβ 52 : (}ιιί ^Ί>^^^^I, 
ϋΐΐ) ΑιΙ ιηοΚβιιι 553 ρΐ'(Ε'>ηΐ, ιΐβ κΓκΙυ 
ιιιιΐιΐϊ ; 3 ΐΗίοοτυιιι αοκιη ΐοιιιιιιυαϊοιιβ 
Μυπ ίπΐιη «ίΒ^ί«»1>ίβ Μι Ι» Ι Ιίριυιη. 
ΙιΙΐ •|ΐιηςΐιβ ειηοη α«)«τ'ι| : !ίί ηιιιιικίΑ 
!Γ, ίηηιιϊι, αιιΐ άΙΐΕ0«ιι> ^«ίοΓίι ρυτ. 
ίίιΐοηι-ηι ΠΕΜΜητΐο ϊιιίβΓβιιΐίι, οοιινί- 
βιιιιι »«|•ΓβΒ»τβ, ΙΕ ΐ|ΐιιιί ία ρηιιίιβίΓΐια 
Ι ίαιροιίίΓβ ιιο'ΐυαςΜίηι ομοΓίβΐ. Λο 
ιΐιιι 9ΐΙ βοΰΐΜΐϊΐη ο ρ<(Χ3ΐα ουηΜίϋΠ- 
ι, ιιιΐ βΟΠΙιιι ΐοιίϋβιιιιυ ιιοίπίοΐϋΐ, ιιι;ι- 
ιιιΙ, Κ ρκοΜιιΐ) ΑϋΙιιΙ)1ΐίι £6|Γβ|[ΐιο•, 
ΐ ίη Ιαουηι ρβηχ ΙιιοΐιΙ^β οοηιιΐΐυΐηιιι 
Γΐιηίηϊι, ιΙβιΙυο<:Ι*3ΐιΐ. ΙΊ «γ^ο, Ιηηυίι, 
ιιϊιιΐΗβΓίοϋΐείιΙβΓυηΐ, μεϊπΙοιΙΙιιιι ε1 
ρηΗ, ιυΐ εη ίη ΙαΐΰΟΓαιη ΟϋβΙίαιη, ηυϊ 
ι, «Ιΐΐίοπίΐιιι* φοΙΙμλΗ ηοιι οροΠβι; 
ηι•)! ιιίιιιϊΓηιη μι^Ι•;• οιιιιιβι ί»ςη !)■- 
1 βΐυί οκιίαηιυ*, ϋι ιιι ίίβΓίι^ιι ΙιιριΙ- 
Ιβιβ, ιιΐρΓοί'ΐϋβ ςπΐ:(ϊ ραΓβ*{Ιι ρΜ' 
η οίβηιιπ ιΐβπιιβ οαορΙβιιΙιΐΓ. Νλιιι βΙυΙ 
ιΙ(ι<> ίιΐϋΐίιυΐο Ιΐτ,ΐΕΓο ιηΐΕαίΜ οχιιαοι 
ηιιβ; »βιΙ ηηο (|ααιιιΐ]ηβ ΙιιρίΙιιηκβ 
* ιιι*}«ιΗΙηιι ■«βρίηυι. 

)^ϋ^1«^ ΓΟΐινΙοΐιιβ «Ι ΓούρΙκβιιι, ιιμ 
ιριίιαίιΐΓ Ι3πΐ|ΐιιιΐ) ρτοηονκΐΗΐΐΜ . ιμ- 
ίοϋϊ ίΐκΓΐιιυ οηΙίηακίΓ. • 

ίβΐ ιϋλΕοηοΐ μιιιγΙ •Ιβρο>>ΐιι•οΙι κ11- 
II), βΐ ι1β η ραηίιβιιΐΐιη Β|;βιιι , Μη 
Ιοιιβ, Ιΐιτιιιη <ΐΓ>ϋη•Ι)ΊιυΓ : %κά ιιβηοβ 
' •5 >I>Iϋ^η^1 ρβοοιι , βι ιαοβηίο'- 
οοηοΓίιιη |Γ>ιΙυιη Ιιβπιπι βϋβι^ιιοη• 
ηΐιο οοηΟΐΒΐηιΐΓ <( *(ηΜΰίιη(ΐ• Ι)*ρΐ1• εΑΗΟ.Ί XXXI. 

*αηΙ, χη ρΓβ^ΙιγίβΗ βΙ (ΙΪμογΙ, β1 τβ- 
ίήαηι αΐΐτία, ίη Ιίκ ηιιιι Ιι»υ-!ΐ)ΐ ΐ»ιι- 
ιΙ« ρΓάρΓϊοηιιη «ρΪΜοροηιη |υιΙίείή 
ΐΓ, «ίοίηΐ ΒρΙΐϋορΙ «μ •ιιϋίιηΙ ; βΙ 
ρΓίοηιιιι βρίΜοροηιπι γοβμβιιι, ηαβ 
ι ΙηΜΓΟβιΙαηΐ. βοαΚΌτη-βΙαι «Ιι 1ρΜ• 
«ρ'ΐΜορΙ οοπροπιυΐ. ΡηιΜιιΙβ •Ι αΙ> 
η ρΓονοοηΟαιη βΜβ ριιΐιτβΓίιιΙ, ΐιΙ 
Γίηι ΙυϋΐΕίι πβ «ρρβΙΙεηΐ, κϋ »ά ρτϊ- 
ακιυι» [ιΓθ*ΙιΐΒΐ;ιηιιη, ςυβιηχΐιιιαύιιπι 
^κι•ρί> ίκρβ ιΐΒΒιιίΙαυι «ίι. Οιιί «υιβιη Ιν ^ητιβμα πσκίν ήμίν π4ρα8ί{«Τ(κ. 'Οηι αϊ)• 
[ηΙμμμ χα1Αχ& τούΐον βτι ο1 (ΐκΐ τήν χιβι(ρι*ι« 
&»αγινώ9χονη( Ικ' ΑμβΗΜΐ, 1] (Οχλ; βιΙ^ντι; χ«1 

ΖΟΝΑΡ, 01 Ιο ΐινι Αμαρτήματα χιΟνρβ^μίνΜ, 
χι\ των οΙχιίΝν βαθμών ίχχίπτοντι; οίχ 1φ4ρ<ζθΜ> 
<αι (1 μΙ] ϊπ( τίνων Ιΐιχών Αμαρτημάτων. Άρ«Ι 
χϊρ αύτοϊΐ ή χαθα!ρ!9ΐ; βντί κΑ^η; ϋ^ηΐ τιμοιρίν;. 
^«\ γ^Iρ Α μ'τ'ΐ Βαα!λιιο; 1ν Άβ* χανΐνι αίτ«ϋ- 
Οι τήν Κ[Λζ 6Αν«τ&ν ΑμαρτΙαν Αμαρτϊνοντίΐ 
χΙηριχοΧ τοϋ βαθμού χηΑγονται * τΐ^ΐ κβινωνίκς 
•ι των λ«Ιχών 6-^χ Ιξιΐργονται, Ού γ^ρ 1χ- 
ΙιχήβΐΚ ίΐ; Ιπιταυτΐ, Τούτο οΐίν χ>\ 6 «αρών Ιίγιι 

" χινών. Έΐν γΑρ ηρ(β6ιίτιρθ{ Ι^βιάχονο:, νηνίν, 1ν 
βαρυν^ρφ Αμαρτήματι Ιλιγχβζ, 1{ ΑνΑγχη; χα(α:- 
ροΰντι αϋτ^, ού χρή ΑφαρΕζινβαι «ΰτίν, χαΐ ώ; 
μιτανβοΰντι βύτψ ΙκιτΟισβαι χ«Ιρα;. Τηΐΐτίρκραν- 
ιρχομένοΐΐ τΐ^ Ιχχΐ.ηιΐ^ χα\ Ιξαγοριώουαιν Αμιρ. 
«ήματβ ΐΊΐιτΙΙουν τάς );ιΙρα{ ο1 άρχϋριΤ;, )| χατί 
γνώμην αυτών ο1 ΕεριΙ; , χαΐ (ύχ4μ<νοι Αφώριΐ&ν 
αύτοΐΐ, χαΐ (στων Ιχαηπν «ίς τίκαν ΙιητιμΕβυ τιρ*-ς 
τΐ• Αμάρτημα αύνιί, ΤοϋτΦ ούν «ύ χρί•„ φηβΐ, γίνι- 
ββαι 1κ\ πρίοβυτίρων χα\ )ιαχ4ν<ον Ιχντχτίνιων 
τηΐ λϊΐταυργ(α{, μηϋ ιί; τβιτον χαΒΕατχββαι αύ:β1ι; 
ι:ιβτων λαίχών Αφορι«4έντ*ι>ν, μ^ Ικιτρ^κιτβαι 
αϋτοίς βαπτί^κβαι, ώ; τοϋ Οίίον βαιηΕβιΐΒ'»: 
&παντ« μοίυβμϊν χ>9α(ρ(ΐν «τηυομίνο», Δηι 

Λ α^βΐΐ μ(τΑ τ& βάπτιαμα, ώ; τοϋ βυτίου τι); Αμαρ- 
τΕα; χιχαβαρμίνου;, πρ^χΐπτιιν *1( τ^ν τον χΐ.ήρου 
βι6μ4ν. Έχΐΐϊύνϊΐν ρίν γ^ρ τι βιΤΟν λουτρϊν >«χτ- 
τι ^ύταν Αμαρτκΰν ιηβτιύομιν, 1ν ϋ βΑχτιβμα 
κιίΕΐν ήμίν παραϋΐοται. 

) ΑΡΙΣΤ. □ριιβύκρ•; Ιλιγ^ΐμινο; χα\ μιηηη^ύ- 
I ΐχων οϋχ Ανββαχΐΐίιται ώ; κροχίφων, «01* Α; 

< λαΐχ^ αίβι; ;(ΐιροτβνιΙτα<. ι 

*Αι»ξ πριββιίτιροΐ χιβχιριβιΐΐ, ή 8(άχονο(, ίιί 
τι Αμίρτημα, χαΐ μιταγνοί»; Ικΐ αύτφ, οΰχίτι, ώ{ 
λΐΤχ&ΐ, ηΑλιν χΐΐροτθνηβήβ(τα< * Αλί' βύΑ Αναβα- 
κτιββήβιτ», Ιπ\ τψ Αχακλδναι τΑ Αμαρτήμα'ΐ• 
χ>\ τοϋ βαβμού των Ειρίων ή των ΙιαχβνΜν ΛΛις το- 
χιΝ. Έν γΑρ ίμο1ογοΰ)Μν καΐ γινώβχομιν |Ηχ;ι- 
* βμβ. 

ΚΑΗΟΝ ΛΛ'. 

ί'ΟμοΕωΐ )|ριην, Ι^α ο1 πρΐββύτιροί ιεαΐ βιάχονκ, 
> χ<Α οΐ Ιοιπο'ί χατώτ<ρο( χλΐ)ριχο\, 1ν αΤ; Ιχωαιν 
ι αΙτΕαι;, ΙΑν τΑ βιχαβτήρια μέμφωνται «ών ΙΙίαιν 
■ Ικοχ^κ^ν, οΕ γιίτοης ΙκίβχοΐΜΐ ΑχροΑβανιβι 
• αύτων, χα\ μιτΑ νυναινίηωΐ τών Ιβίνν Ιηι ■ 
€ «χΑκΜν τΑ μιτβξϋ αΰτων βιιΒΔην οΐ ηροη!- 

< 1οι}μ(ν« παρ' α&τύν ΙηΐηβτΕοι. Λι& ιΕ χχΐ 1Λ^^ 
( β&τΰν Ιχκίητον «αρΐχκν νομίβωίι. μ)) ίχχα- 
ιλίοωνται ιΙςτΑκέρα'τήΐΟχλΑηης βιχαη^ρια. 
( ΑλλΑ κρ&; τον; ιιρωτιύοντχΐ τήινΙβίων ίιηιρ- 
I χ.ών, ώΐ χ«\ κιρί τών ίη««χ4χων «βλΙΑχίΐ Γ 133 1Ν €ΑΝ. XXXI €ΟΝα ΟΑΚΤΗΑΟ. 134 

ι &/>ιστα(. 01 βλ κρ^; περαμκτιχά βιχαατήρια Α « •(! ΐπιη»ιη9ΐΗηλ ]α(1ίοΊα ρΓΟτόο&ηΐ, η ηιιΙΙο Ιη 
ι δΐ£χχαλούμ4νοι, πζρ* ούδενϊς &ν τζ *Αφρ(χϋ [ < ΑΓποΑ ϋά οοιηιηιιηίοηβιη τβοίρίαηΐιΐΓ. > «. &χθώσι^ 6ΐς χοινωνίαν. • 
Γ ΒΑΛΣ. Είς τδν ιβ' χανόνα τη; «αρούση; συνόδου 
άρχούντως έγράψαμ<ν ι»ρ\ διχαντηρίων έχχλησιχ• 
οτιχών - χα\ άνάγνωθι τχ έν έχείνφ γραφέντ«. Ό 
<1 χαρών χανών φη^ιν ώ;, έπεΧ των ιΐχότων έστ\ 
τινάς χληριχοΟ; άπαρέΦχεσΟαιι ΙκΙ ταΐς χρ(9<9ΐ των 
12(ων επισκόπων, δέον ΙστΙ μβτά θελήσεως τούτων 
ΐαταχαλείσΟαι αύτοΐις γειτνιάζοντας έπισχ6»ης• 
ικ^ντως Αρχοϋντας, χα\ Αξιουν παρϊ τ«5των λυθη- 
ναι τ4*|ν χατ* αυτών άπόφύκσιν. ΨΛ δ), φτΐ9\, χαΐ 
χατέ νής άχοφάσεως τούτων των γειτνιαζόντων 
Αχαρέσχονται, ούχ όψείλοοσιν ΙχχαλεΙσΟαι «Ις τ^^ 
χίρβν τί.ς θαλάσσης διχαστήριχ, ήγουν εΙς μητρο- ΒΑΙ»5. Ιη ύβοίιηο ςηίηιο οηοηβ ρηβ^ηΐΐβ βχη• 
0(1ί ι&ΐίβ 8οηρ8ίιηιι§ (Ιβ}ιιιΚ€Κβ β€θ!β8ίαηίοΙ« ; «Ι 
]<Ίΐ;ο ςιΐλ* Ιιι Ιρ€θ «ΟΓίρΐλ βιιηΐ. ΡΓτββηβ λΐιΐ6ΐη €«- 
ηοηιΐ'χίΐ ςίΜΚΙ ςυοηίαιη €&( τβηβίηιϋβ ΓοΓβ υΙ §1!(]ΐιι 
ϋΐδΐίει £αθΓΐιοι ερί&οοροπιιη ]υ(1ίοϋ9 ηοη •€<|ΐι(6• 

809111, 0ρΐΙ8 681, II Ι €11111 €0 ΠΙ III νοΙυηΐ8ΐ6 ίρ8Ί νί€ί• 

ηο$ ορΊΜ:ορθ8 οηιηίιιο 8Μ0ΐ€Ίβηΐ€8 8ρρ«Ιΐ6ηΐ , <Ί 
ρβΐ8ηΐ λάνβΓϋΠΒ 86 ρΓοΙαί&ιη 86ΐιΐ6ηΐί;ιπι «ϋ ίρ$ίί 
Γ68θΙνί• 8ί Αυίβηι, ίικιιιίι, 6ΐίαηι νίοίηοΓΟίη 6ρί8ΰθ• 
ροηιιη 86ΐιΐ6<ιΐίχ ηοη ηεφίίββοβιιΐ, ιιοη ϋβϋοηΐ 8(1 
Ιταη8αΐ8Γίη:ι μιόίοΐΛ ηρρβΙίΑΓβ, 8€ίΗθ6ΐ 8(1 8ΐί8ηιιη 
ρΓονίηΰίβηκη ιηβίΓοροΙίίβηοί , 8β(Ι 84ΐ ρΓίηι;ιΐ6ΐη 
ιηλίτας έτερων Ιηάρχειών, 4λλά εΙς τ6ν πρώτον τής ^ 0θΐηρ6ΐ6ηιί8 ρΓονΐηοί». ΙΙοο βηπιι ίη 6ρί86οροηιοι «,6θ3φόρου Ι^αρχίΛς• Τούτο γάρ χα\ε1ς τ^ διχαστή- 
ρια των έκκσχόκων προωρίσθη. 01 δ^ %Λρ^ ταύτα 
χοιούντβς &φορ'.ζ£βθωσαν. Σημείωσχι ούν δτι ούχ 
έφιΑουσιν Ίβριοπαθεϊν οΐ έπίσχοποι xατ^Ε των χλη- 
ρ«ών αυτών άτταρεσχομένων έπ\ ταΐς έχε{νων άπο« 
φίβεσιν, &Αλά μ^λον κροσδέχεσθαι αύτους, χα\ 
βυναινείν (Ες τ^ καρά γειτνιαζόντων επισκόπων τη- 
ρηθήναι τήν τούτων άΐ(ό?ασ;ν• Τιν^ς δΐ άχούοντχς 
τού χανόνος λέγοντος ώς ο( γείτονες επίσκοποι 
Αχροάσονταε αυτών, χα\ μετ5{ συναίνίσεως τού Ιδίου 
1πΐ8χόπου χ^ μεταξύ αυτών διαθώσιν οΐ προσκαλού- 
μενοι δι* αυτών έηίσχοποι, λέγουσιν έπ* αδείας Ιχειν 
τ^ν πρώτως^ διχΑσαντα έπίσχοπον κσρουσιάζειν εΙς ]ιΐι1ί€η8 8Π16 (ΙεΟαΙιυιη «^81. ΟιιΙ 8α(6ΐη |ιγ4!16γ Ιι9Β6 
ίαοίαιιΐ, 862Γ6^ΰΐιΐΜΓ. Νοία 6ΓΚ0, ςιιοιΐ 6ρΐ5θθρΙ ηοιι 
(]6ΐ>βηΙ 3?%ΐύ Γϋΐτβ, 81 βυί €ΐ6Γίεί «ογοπι 86ΐιΐ6η1ί;ΐ! 
ηοη 80<|υί63ΰαιιΙ ; 8β(1 ίρ$08 ροΐίιι» «ιΙηιΙΐιΟΓβ, 61 
€οπ8θη1ί8ηΐ υΐ α νίοίηΐβ (φί8€θρί$ 8υ8 βχαπήηοΙαΓ 
86ΐιΐ6ηΙΪ8• ΜοηηυΙΙί 8υΐ6ηι οαηοηβιη 8υϋΐ6ηΐβ8 ϋΐ- 
0βηΐ6ηι, ςοοιΙ νίοίη'ι 6ρί8€ορί 608 «ιιιΠβιιΐ , η οιιπι 

€0η86η8» ρΓΟρπί 6ρί860ρί 00ΙΐΐΓθν6Γ»ί38 €0Γυηΐ 

οοηιροηαηΐ ίΐ, ^ιιί ηΐι ίρβίδ 8ρ|>βΙΐ8ΐ! εηιιΐ, 6ρί860- 
ρί; (1ί€ΐιιιΙ 6886 Ιη ροΐ68ΐ»ιβ 6]υ»ςιιί ρΜΐΐ)υπι]υ(Ιί6.ι• 
νίΐ 6ρί8€θρί, υΐ ΑηίΐίηιΟΓίιοι (ρίδοαροΓυηι ]α(Π€ΐο 
ίηΐβΓ8ίΐ• ΜίΙιί &υΐ6ΐη ιιοη τίϋοΐιΐΓ. ΟιιΙ 6ηίηι εβιηοΙ 

86ηΐ6ηΐί8ηΐ ΙυΙίΐ, €68881 €886 ]πϋ6Ι• 554 Ι^^^'^ '^'*- τ6 των γειτνιαζόντων έπισχόπων διχαστήριον. 'Εμο\ ^ Ι^ηι, €!ΐιη €οη86η8υ, (ϋ€ΐυιη 68(, υΐ ηοη ρ6Γ ίηιριι- δΐ §ύ δοχεί. Ό γάρ &ι»ξ άποφηνάμενος πέπαυται 
του είναι διχαστής• Τδ δέ μβτά συναινέσεως είρηται, 
Τναμή χανά άναισχυντίαν χα\ χωρ\ς εΙδήσεως τού 
Ιχισχόπου τήν Ιχχλητον ζητώσιν οΚ χληριχο\, άλλα 
μετά Ορισμού τούτου• Επειδή δέ οΐ παρόντες χανό* 
νις ετέθησαν Ιν ΚαρΟαγένγρ ήγουν Ιν Άφριχ{|, περα- 
ματιχά πάντως διχαστήρια χληθήσονται τά της Τώ• 
μης. Κα\ σημβίωσαι άπ6 τούτου δτι μάτην χαυχώντιι 
«Ι ι»ρ\τήν Έχχλησίαν της 'Ρώμης, λέγοντες κασών 
τών >.χχληηών τά ζητήματα όψείλειν διιυλυτούσθαι <1«!ΐιΐί8ΐη 61 8ϊη6 8€ί6ηΐίλ 6ρί8οορί αϋ 8ρρ6ΐΐ8ΐΙοη^η 
ρΓΟΓυηιροΓοηΐ εΙκΗοί, 8β(Ι 6]υ8 ιΙεΟηίΐίοηο. Οιιία 

8υΐ6ΙΙΙ ΡΓ9Β86ΙΙ168 Ο8ΐΐ0»68 68ΓΐΙΐ8|ίη6 860 Ιη Αΐή€Ζ 

6(Ιίΐί 8υηΐ, Ιι*3ΐ)8Πΐ8πη:ι οηιηΐηο ]υ(1ί€|& «ρρβΙΙβϋιιπ• 
ΐυΓ ηοιηιιι». £ΐ ηοΐ8 οχ 60 ςυοά Γηιείη 86 ]8€(8ηι 
ςυί 8υηΐ Ηοιηληοί ΕοιΙο^ία*, 4ϋο6πΐ68 68πι ϋ6ϋ6Γ6 <16 
οιηηίαηι Ε€θΙϋ8ί8Γυιη (|ΐι»8ΐΙοηί5η8 ρβΓ 8ρρ6ϋ«(Ιοη6αι 
ιΐ66ί.!6Γ6• 8ί «ηίιιι 6Ϊ ιιοηροΓπιΗΐίιυΓ 8ρρ6ΐΐ8ΐΙοη68 £0• 
Γοιη (|ϋί 81ΜΙΙ ϊη ΑΓποα 6Χ8ηιίη8Γβ, ηαΐΐο Π)8|ί8 
Ιιθ€ ]α8 ηοη Ιΐ85ΰΙ>ίΙ ίη αΐίιε Γ6|(ίοη68. παρ* αυτής χατά λόγον εχχλήτου. ΕΙ γάρ τοΟς έχχλήτους των Ιν *Αφριχϋ ο6 συγχωρείται τηρείν, «^φ 
μάλλον χαθ* έτερων χωρών ούχ Εξει τδ τοιούτον δίχαιον* ΖϋΝΑΡ. Τους χληριχούς ύπόθεσιν !χοντας οΐ χα 
νόνες καρά τοΙς έπισχόποις αυτών διχάζεσθαι διω• 
ρίσαντο. ΕΚ γούν χληριχοί παρά τφ οΙχείφ έπισχό- 
πφ διχασάμενοι αίτιώνται τήν άπόφασιν αυτού, τους 
γείτονας επισκόπους χρή ουγχαλείσθαι, χα\ άχροά- 
αΟαι ττ\ς υποθέσεως εκείνους, μετά συναινέσεως 
Χ3\ τού χρίναντος επισκόπου. ΕΙ δέ και Χ2τά της ΖΟΝΑΒ. €ΐ6η€08 οοηίΓονοηιβ ΑΐίςυΜ Ιΐ8ΐ>6ηΐ69 
αΙ> 6ρΐ8€ορΐ8 8018 ]η(Ιί6:ιη €8θοη68 νοΙη6Γηηΐ, Ι^Ιιογ, 

8ΐ ςοί 6ΐ6Γί€ί 86ΐιΐ6ηΐΙ» 8ΐ> 6ρΙ&€θρθ 8110 ρΓΟί^ΙΦ 

ηοη 86ςαί68€ΑηΙ, 8(Ινοο8π νΐοίηοι ορίεοοροβ, 86 •1) ίί8 

€308801, ηοη 8ίη6 ΊΙΙία8 ηη! ]ΐΙ<1ί€8νίΐ 6ρί8€θρΙ 8|)ρΓ0• 

1ι»Ιίοιΐ6, €0βη08€ί ρΙ:ΐ€βΐ. Οοοιΐ 81 8ΐ) 6ρί8€οροΓαιη 
ςηοιίυβ, (|ΐιί 8<1νθ€αΓι 8ΐιιι1, ίυιϋιΊο ρΓονθ€8Γιοη6Ηΐ ψήφου τού προχηλΟέντων επισκόπων Ι/.χλητον αϊτού* 8ίΙ)ί άΛτι ροβίυΐβιιΐ, 8(1 ηιοίΓοροΙίΙβηυηι ρΓονίυιία;, ΰΐ, πρδς τδν μητροπολίτην της επαρχίας δεΙ άπιέ- 
VII, δπερ χα\ έπ\ των επισκόπων ώρίσθη. Εί δέ 
«έραν τής θαλάσσης, ήτοι βίς άλλας επαρχίας πό^- 
{λλ χειμόνας άπίοιεν οΐ ζητούντες τήν Ιχχλητον, ίνα 
έχιΐ ταύτην γυμνάσωσιν, άφωρισμένοι, φησ\ν, έστω• 
φχν, Ιν *Αφριχ{ πρ^ς χοινωνίας μή δεχόμενοι Εν- 
τεύθεν 6 τύφος τής τών 'Ρωμαίων Εκκλησίας χα- 
ταβάλλιται, αύχούντων αύτοΤς δεδόσθαι πάσας τάς 
Ιχχλήτους τηρείν. ΕΙ γάρ τλς έχχλήτους τών έν ςιιθ(Ι ίΐ6 <>ρί86ορί8 ςυοςιιο (ΙοΟηίΐυιη 681, εοηνοηΐιο 
(Ι6ΐ)6ηΐ• 5ί ν6ΐΌ ςυί βιΐιί ρΓθνοο8ΐίοα6πι οοιιοοάί ρο• 
8ΐυΐ8ηΐ, ηΐΐη ηι&ΓΟ • Ιΐ06 68ΐ, Ιη 8ΐί88 ρΓΟτΙηοΙα» 
1οη{6 (Ιιιίοη6ΐ88, ηι ίη Πβ ]υ(1ί€ίυιη 6Χ6Γ668ηΐ• 
ΐΓ&η8ΐη68Γίη4 ; 86{Γ6||[8ΐΙ, Ιη(|υΗ, 8ΐηΐ, 066 8(1 οοηι- 
ιηοηίοηοηι ίη ΑΓΗεχ ΓβεΙρίβηιοΓ. Ηίβ €6γ16 Υ€η1θ88 
ίΙΐ8 βοηιοηοΓοηι Ε€€ΐ68ΐ26 8ορ6Γΐιί8, «ι 85 0ΐίί8 
οπιηί1)Β8 £€€168118 8(1 ίΙΙαπι ιΐ6ηΐαΓ ρΓονο€ΐΐίοηο^, 

8ίΙΐί €ΟΙΐ€688Ηηΐ 6886 ]8€ΐαηΓΐηη , 8υ1ΐ8ΐ«ΐΑΐ 06€68$β 135 ΤΗΕΟϋ. ΒΑΙδΑΜΟΝ Ι» 

βδΐ. 81 βιιΐιη »Ι> Αίηβαηίί βοοίο&ϋβηοη ΛλΙηγ (βδΐ Α Άφριχί ού συγχωροαντιν η^ρεΤν χλΙ ή Ηώιιη φΓκΐόιη οοΓίβ ΙΙόΐϊΐ» ΐΓίΠδ ιιιίΓβ » βί «ιΙ ΑΙπί•Λΐη 
Αθΐηρ^Γ€ΐιΐΓ), πιηΐΐο ηιιηιΐ8 ίη «ϋλβ Γββ^<)η€8]υιί φ•- 

ναούι ο1>ΐίη6ΐ>ίΙ• 

ΑΚΙ5Τ. € €Ι«ΓΐϋΙ €θΐι<}6ΐιιηιιΐί• »ί ](ΐιΙΙοβιη Αϋ€υ^ιι(, 
« ΪΤΛΜ ιιΐΛΓβ ηοή &ρρ€ΐΙβιιΙ; 8β<1 ίιιΙ βρτβϋοροβ 
€ τίοΐΑΟβ, 61 8(1 ρΓορΓίυπι.: ΑΓιο^ιηίιι ίη ΑΓγϊοα 
ι ΐίΧ€θή)ΐηιιηίΰ€ΐιΐυΓ. « 

Ρ&ΐΓββ Ιη σηαίιιίΐιυι <ΐ6ΰονοιη οΙββΓταηΐ ; &(Ιβθφΐβ 
υΐ βρί&ΰορί, αΐί 9€θΙ<1ίΙ, ιηο1ε8ΐί3 ηοη Α0Ϊ€6ΓβιιΐυΓ, 
(ΐ6€Γ6νίΐ Ιΐ9^ ίη ΑΓΗο »3τηο<Ιύ& €ΐβΓΐοο5, <|ΐΓι ο1> 
€(ΐΙρ8ΐ8 8ΐί(]ν2ϋΐ λ ρτορπη Γρί$€ορι$ €οη(Ιβηιιι»ηΐιΐΓ» 
6€(ΐυβ ϊιφιπ» »ίΐ6€(08 ριιίΑήι, υΙίΓΑ ηΐΑΓβ α<1 Κοηΐ£ 
ίοΓ$3η «ρΐδοορυηι 3υ€ τβϋςαοβ ιιοη ργουοολγρ» ίίβ<1 γάρ πΙρβν ίαλάσσης διάκειται π^Λ; τί}/ ΤΑφριφ 

τον β(χα&ον (15). 

ΑΡΙΣΤ. € Κληρικβιν χαταγνωσ6ένττ<, άν αΐτιώντιι 
( τ^ν δκαγν^ντα, μί] χα\ πέραν θαλάιτσης έχχ(ΐλ({ 
γ ν^ωσαν» &λλ)3^ πρδς ^υς γείτονας Ϊη*9χ6ι»\ίζ χα\ 
« τδν ίδ«ϊ>τ• ' βΐ 6έ μ*! έν Άφρ;χ|| &χο(ΐκ»νιιτοι 
ι Επονται! ι 

Τ6 «δπρ€«1ς έν ιτίβιν οΐ Πατέρβς βυντηροδντίς, 
χ«\ τ5 μή «ύλλ€»θβι τους Ιιιιβχ4Λου^ ώς Ι«»χεν, 
ΰρισβν ή έν ^ΑφριχΙΙ αδτη σύνοίος, το&ς Ιπ^τιβιν 
αΙχίΛΐς 'κλ^^ των Ιδιοιν Ιπι^όπων χβτοιδιχαβΟέντχ; 
χληριχοΐ^ς, Χίΐ\ οίομένονς ΑίιχεΙατθαι, μί^ «έριν θα- 
λάσσης «ρλς τλν 'Ρώμης τυχί)ν ίπίσχοιτον % τβίις »ι1 νίίΐηοβ 6ρί8<^ορθ8, βΐ «ΙΜ ρΓορΓΓι ίρΙβοορί 8βη- Β λοιίΜυς ΙχχαλεΤσΟαι, *λλΑ ιερ^ τοΙ»ς γείτονας Ιπί- 4^3ΐ{& ςυοβ ΙηίΟΓ οο8 8ΐιιιΙ θχ;ιιηίη8Γΐ (Η ιΗΙιιί : 8ίη 
ηιΙηθ8ΐη (ο(8 ΑΓΗ€Α »ϋ ΰοιηιηιιιιίοιιβιη ηοη 3ΐ1ηιΗ- 

16ΙΙ(|08 6$5β. 

ΟΑΝΟΝ XXXII. 

€ δΐπιΙΙΙΙβΓ ρΐ8€ηίΙ οιιίτβΓβ» δρο<|Λ, υΐ ς«ι ρΓορΙ^Γ 

€ 8Μ3Π) 80^οη^^αηι ςοιηηιιηίοπβ η^ιιιβ ββΐ, 8ΪΤ6 

ι 6ρί5ΰορη8 8ΐν6 ^ιιΊ1ΊΙ>βΙ οίεηεαβ , 81 Ίη (βιυροΓβ 

€ 8υα* £ΧΓ.οΐΗπιιιηίβαΐ1οηί8« &ηΐβ(|ΐι&ιη ίκιάίιοΗ Γιΐ6- 

« Γίΐ, «(1 ΟΟΠΙΐήαΐΐΙοηβηΐ 86 ίΐΙ^6Γ€Γ6 80508 ίΐΙ6ΓίΙ• 
ι ίρ8Β 8(1ν6Γ8118 $β 60ηΐΐ6ηΐη8ΐ(0ΐΓΐ9 8601611118111 111-^ 
ι Η886 ίηϋΐ€6ΐιΐΓ. > 
ΒΑΙ.8. Ει ϋ6οίη)θ ςηοπο ε8ηοιΐ6 βιτιιοιίί 88ήΙ?- σχ^που<, χαΐ.μβτά γνώμης τοΟ Ιδίου Ιφ(βχ^ΐϊου τί 
μεταξΙ» αότών τηρεΤαΟα^ Χ2\ (ιαλύεσΒαι * εΐ βΙ μή, 
άπροσδέχτους «Ινα ι ε Ις χοινων{αν έν ηό^ τξ 

ΚΑΝΟΝ ΑΒ*. 

ε'Όμοίως ήρε «ε «υμιεάστ^ τ|ί συνό^ι, ίνα ό βιΔ ^χ• 
€ 0\2μίαν αύτον ύπ^ χοινωνίας γενόμενος €Γτε έπί- 
€ φχοκος» εΓτβ οίοσδί^ποτε χΧηρ(χδς, έάν Ιν τ(^ 
€ χαιρφ τής άχοινωνησίας αύτου, πρ& «ον άχον- 
I σθηναι, βίς χοινώνίαν το^ΐμήοοί, α6τ6ς χαβ* Ιαν- 
έ του της κατβδίχης τήν ψηφον Ιξενηνοχί^Λΐ 

ΒΑΛΣ. Άλ^ του ιδ* χαν^νος τ^,- έν Σαρδιχ}] σνν^ ^η8ΐ8« 61 6Χ ρΓΧ86ηΓι 680006 (Ιίεοηΐ λβηοι» <16(>6ΓΪ8 ^ δου, χαΐάπ^ του ι:αρ4ντος χάννος λέγου^ί τίνες Οΐηη69, ςοί ςΐΙΟΙΟΟΐ1θΙ•ΟΙ1<ΪΠβ 8ΐ) 6ρί8Γ0ρί», 86{5Γ6ί»« 
ΙΙΙΓ, 86[^ΓΟΚ8ΐίθη6ΐη 056<Ιί6Ιΐ1ϋΓ 808€ίρ6Γ69 6Ι 68ΐη 
£6Γν8Γ6 <1θη6€ ύβΓΓ6ΐΟΠΙ Γθ6Πΐ &0 Γ66(β ίη η|8ΐ6 

ΐηΟΊεΐα 8ίΙ. ΟΊϋίΙ 6ηπό Ιιίοςαηοο, 6ΐ6Π€ΐιηι ηηι 

ρΓ0ρΐ6Γ 8060Γ(Ιΐ8ηΐ 860 ρ666&18 (Ι6ρθ8ΐΐ08 6$!^ ΠΟΠ 
ρθ>86 8ίΙ>) {08 ΐΙί€6Γ69 6ΐ 86||[Γ6£8ϋθη6ΐη ^ΐΟΐΟΟΙΟΟΓΟ 

ίΐηΐ6 6χηιηίο«1|οο6ηι ; 81 80ΐβιη Ιιο€ ίβββΗΐ, €οη- 
<ΐ6ΐηη8ΐίοοί δοΐιΐίίΐ. Αο οιοΙίΙ <ιοκ!βηι Ιΐ06 68ηοη(*8 
8Κ> 86€Ίρίοηΐ. ' Αΐϋ ΑΟΐβιη Ηπιΐιχίο^οαι ΰαροί ηοη! 
ιΙιοΙΙ ρΓ»8βηιί8 ορβηβ, ΓβρβΓί6ΐιΐ68, ςοοιΙ 6ΐ ςοί- 

ΙΐΟβΠηίη 68υί$ί5 6ρί860ρα8 ν6ΐ 6ΐ6Γί608 νοΙ 181608 86- 

βΓ6β8ΐιΪΓ, ^ 6χρϋ8αΚ ; 6( ϋ66Ίθΐυιη ςοίιαηαι 68ροΙ 
(^08(1601 ιίΐιιΐί , ςοο<1 ιίΙΰΊΐ βχ ςοίΐιοβιίαηι 680818 8{• 
ιοιιΐ 4ΐΰροο'αυΓ βΐ δββτβιιαίοΓ; 6Ι χηρ. 46 β]ο•(ΐ6ΐη δφείλειν πά^^τας τον)ς όιεωιδήποτε ^Λρϊ τών έπι• 
αχόκων άφοριζομένους δέχεσθαι ε&π8ΐ0ώς τ6ν ί^• 
ρισμ^ν, χα\ φυλάττειναύτδν/ μέχρις &ν διαγνωβΟ|) 
εΙ &ρ« χβΐώς εΓτε χαχάς έκην^χθη. Φησ\ γΑρ οίτος 
6 χανών τ^ν &φορισ6<ν<χ χληριχδν δι]^^<|ΐθυμίαν ήτη( 
Αμάρτημα μ^) αύτεχδίχητον γΙνεοΒαι χα\ χαταφρ<Β- 
νείνταυ αφορισμού πρό Ιξϋτάσεΐικ * 6! δέ του^ο ιηιν 
βει^, χαταδίχΥ) χαΟυ^βάλΧεσθαι. Κα^ «ολλοί μί<^ 
ρΟτω τούτους τον) ς χανδνας έχλαμ^άνονται * Ιτερο( 
δέ εδρίσχοντες τΐ \λ' χ8φάλ« τοΰ 0^ τίτλου του ηαρ• 
δντος συντάγματος, λίγον έχ τιοίων αίτιων Αφορίζε- 
ται έιρίσχοπος {([ χληριχδς, 1^ Λαϊχδς • χα\ τ* ϋ' «- 
φάλαιόν τοΟ άύτου τίτλου, λίγο:; έχ ποίων τις αίτιων 
Ιν τφ αύτφ αφορίζεται χαΥ χα0α:ρε1ται * χάΐτδι^' ία. ςόοΟ <ίΐ6ίΙ 6Χ ηοΙΙ)θ8α8ηι 680Μ8 €ΐ6Γί608 955 ^ χεφάλαιον του αύτοϋ τίτλοο λέγονέχ ποίων βίΚιων ν6ΐ 1»ίΐΐ)8 8Η:ιΐ1ΐ6ΐηαΐίκαΐοΓ, αίοοοΐ ΐ]οηιΙ, χΙ βχ αιυβίχ 
ηοίϋ6ηι ίη ϋίοΐί» 6αρίΙίΙθ8 ϋυείαηιΐΐδ 86|[Γ68»10$ 8ίΙ 

β1ΐ6ρί86θρθ 6ΐ6η6η8 ν(1 ΙνΙΟΗβ, «ΙοΚίΟΐ 66Γν8Γ£ 86(^6^• 

ϋοιιοηι, φΐο»ιο<1θ6οηηοο ρΓοΙ^ΐα 8ίΐ,6ΐ68ηί υοηοοη- 

ΐ8ηΐη0Τ6,(1θ1ΐ666]θ8 0αθ$8 Γθ6Γίΐ6Χ9ΐηίη8ί8.8ΐ ΑΟΙΟΠΙ 
ρΓΟρΙβΓ ΑΐΙ<108ηΐ ΰΓΐ8ΐ» 6808810 βρΓΧΟΟρΟΙ Ιη60Μ8ί(ΐ6ΐα- 

10 ΙαίοοΒΐ Τ6ΐ <α6Γί6θηι 868Γ6β8νίι , ΓοΠβ ςοοιΐ 56ΐ!!ΐΙ• 
0068 ηοη οχ6ίΐ8ΐ ΟΟ01Γ8 ρΓορποηι 6χη6ΐθΓ6ηι, τοΙ ςίΜπΙ 
ηοη Ιηΐηο» 61 ΐ6ω6Γ8ή3! 6|α$ το)οηΐ»(1 2886ΐιΓιΐοΓ, χληριχ6; ή λαϊχ%ς άναβέματίζεται λέγουσιν δτι, έάν 
μέν έξ αΙτ«ών δηλυυμ,ένωιν έν τοΤς διαληφφείσι χε- 
φαλαίοις άφορισ0{} «αρϊ έιτΐσχ^κου χλήριχ^ς ή λαί- 
χος» δφείλει φυλάττειν τ^ν Αφορισμών » *&ν δ^^; 
Αν χα\ άπηνεχθ}, κα\ μί| χαταφρονεΤν αυτοΰ μέχρ*; 
&ν δοχιμασδΙ) ή τούτου αΙτία * ε( δέ διά τι έτερον αΓ« 
τιον άμετδχω; οΟτως Αφορ^ση επίσκοπος λαιχ&ν ή 
χληριίών,τυχ^ν δτς ο& στασιάζει χατΑ τβΟ οίχείου 
«ράχτορος» δ^ι ού δίδωσιν αΰτφ πρΑγμά τι οίχη^ν. ^ ΓταίΙΙ. £ο?6Γβ|{ίί ηοίΐΒ. 

(45) Τοιοντστ ίΐκαιοτ. ΡοδΙ ίι«6 οΙΐΗηά Ζο- €ΑΐαΗί€ψ,ηΗού Βίϊαιή Μΰύηάα ρτονοΰοϋο ύΐ^η^ί^ 

η8Γ« ϊιι Ιιηηο βχηοοΛίη νβΓίια ίιι οΐ8. Αη^^οβ-ί Ο»!- α^ηαάΙίΗΤ. δβύ Ηβϊο οΛΓβΙηϋΗβ ΐΗΟΐαΐη οοΐα νι^ι^- 

Ιιηιΐΐ ^. (1. €6ϋΗ•6 βϋιΙίΐΟΓ, Σι^μεΐϋττέον δΐ δτι χαΐ ΙΟΓ : <ϊ«« ρΓοίηϋβ ίη 60<1ΐ66 .Αηΐ6Γΐ)α€ΐΗ800 Γ6€»μ& 

&υ-.ίρα 5χχλη;ο; νΛς χληριχοίς δίδοται, Ιίοίαηάα^η ΟΠΗΙΙίΐΟΓ. 137 ΙΝ ΟΑΝ. ΧΧΧΙΙΙ ΟΟΝΟ• αΑΚΤΗΑ&. 138 λή{Μτ(, άχινίύνω; χατβφρονή9β& τοί» αφορισμοί, 
χαΐ |Α2λ>ον ^ ΑφορΙνας χο'ατ^φβ^αι• ΕΙ γλρ 6οΙ|| 
ε6χα{ρω; Α«α(ρ»9 ^χβ^ν («* άΙ^ίας τ6ν Ιπί^χοηον 
λ9ορ({€ΐν λαίχούς τι »«\ χληίριχοΟς, χζ\ Ιχ<κν «ρ^ς 
Μγ»η( τ•^ς άφοριζομένους φυλάττβιν τ6ν άβ»ορι• 

Μντ^ «ρΑγ:|λατο( κυριιύουσι, χβ\ ο62$\ς Ιαται 6 
άν«ιιι{ιττων ΐίύτοΕς λά «ον ψ4^ τον Αφορισμού * 
ίσω; 6έ χαΐ τη( εύσββιίαις αΟτ^; χ«<ορχή«οντ•ι» 
«βΙ ιτολλων Χ8)ΐ»ν «ΒίρκίτίΜ «4 Μφλ ικαν^Μ»< γ•- 
ιΗ^Φονται, 5ΐΜρ &«οΐ9ον« '(^ γάρ |Μ« χα\ «^ν ««ρ• 
^νεα 3ο«ν^να ^Ιίέγοντα τ^νι^φ^Αβιν 96ν αφορισμών 
9«Αάιτε«Ια», δη Ιι& |&φ&ν|Μ«ν,4ηβν^χ6Βν 9^ν $(ά 
^{ΐΑρτΐ|{Αα &ιηγν«9|Αένβν «άνΐΐΦς ^κιΐς χαν^ίτι. Κ«\ 
«ύΐοΐ μλν «αντβΙ * Ιγώ βΙ «6χ |χ«ι ι{ιμ λχ τούτον 
^χΒλΟυΑήοΜ. Κ&ν γ^ιρ ^Μ το9 β6λβ6«ν; Ιλχωμακ, 
^λλΑ Φιΐ6 ««υ Αχ«νον(β9ου μ»θέλιιομα»• Ζητώ ο(ν 
μββ£<ν τ( «κητ4ον« Α« Μλ«#ν 9Λ ρίρ\> ΐΜΐί; «Τν^ι 
ΐία\ μαΙην^^• £ημι(ι*Μ( τ^ν ««ρ^ντ« χαν^να {'.«ρ»- 
{δμ<¥0ν χ•6•ιρ<Μ«ι τ•υ( μττλτ^ν Αφ€^«μ6ν &ν•ρ• 
7«'>^4ς «1 Ιβρα^οόν. *Ανάγν«ι«ον χα\ ^ χχρ* ήμ«ν 

ΖύΝΑΡ. Τοιις 4ΐΜΐίιμι»μένο»ς |τΜ Αφοριζομένσυς 
|{ρ4|, χ&ν^ (€κα(ΐι»ς λέγι«<ην ^«ιτ^μηΟήναι» έμμ<- 
«ειν τγ 1«ιτιμ{φ, Ιμ; &ν Αχτ^^ΟΔμ ΐΜρά τοΰ Ιχον* 
«ος ((χβΜ» λν«χρ{«^ν χά «ομΚιτφ. £1 Ιί( 6 ίξ ^ητι• 
)ιΙμ γχν^μκνος Αχοινώνητος «^ή•β< €|ς χοινωνίαν II ιιίβΐυΓ ^ιή 8Ρ|^6§ανΗ. δΙ €04ΐη ϋ»ΐιιπι ΓαβΓίΙ βρΙΐΜτο- 

ΡΟ, «611 Γ66ΐ€ 8«υ ρβΓρΟΓ^Η» » ΟΐβΠΟΟβ €ΐ ΙβίΟΟβ ββ" 
{Τ6|[λΓ6, 61 ΙΙ6εβ«$6 1|«)|6Γ6 609, ςυί 86|;Γ6||^ληΙΐΙΓ« 

β68Γ69αΐίύη6ηι βΟΓνιΐΓβ; ι^^ιηηΊ4I6ιη 6ΐ6Γ66ΐ>ηηΐ 
βρίβοορί, 61 ίη οιηηί γ6 ^ΙοπιΙαΙοιιι οΚιΐίηβΙιαηΐ, «60 
φΐΰηηβηι «ίι Γ69ΐ«ΐ6ΐο(> ιηο(:ΐιιι 86{Γβ|[Αϋοηί8 ; ΓοΓίβ 
•ιιΐβιη 61 ίρ5ί 6ΐί•ιη ρίΰΐβΐΐ ίηβοΗβϋιιηΐ, 61 άιτίηί 
63ΐιοη6« 6Γ»ηΙ ιηηΗοΓαι» οιβΙΟΓυπι 3ΐΐ6ΐβΓ68« ςηοά 
081 9(>9ΐΐΓ(Ιιιιη. νί.!β 6ΐι1ιη ρποββηΐβιη €αηοΒ6πι» ςαΙ 
<Ιΐ6ίΙ, Ιιιηβ άβ\ι&η 06{Γ6^ιί•η6ΐιι μγ^γΙ* ςαιικίο 
ρτβρίοΓ βθ€θΓ<Ιίλΐη 'ΐΒϋίεΐιιίυβτίΙ, 86α ρΓορΐ6Γρ66« 
68Ι1ΙΙΙ1, <|00(Ι 6βΐ οηΐΗΒΟ €&ιιοηϋ)υ8 €οη(ΐ6!ηη8ΐυιη• 
Α6 ίρβι 4υί4ΐ6ΐη Ιι»6• Ε^ο 8ύΐ6ηι ηοη Ιΐ8ΐΐ66 ^ιΐ6αι« 
«3ηι«#τ«ιιι 864ΙΜΓ• Ν«Βΐ 6Ι8Ι β ρί6ΐ>ΐ6 ΙηΙιοτ, «Ιι 
6• 180160 ςοο(Ι Βι €Μΐΐπι €000068 γομΙμμ". Οιρίο 
6ί|0 ιϋβ66Γ# φΐίϋ 0|[6η4αιο, 01 φιι Ι018 %ίΐΟ ΤΟίίΐΗ 

6880 ρ06Γ βι «ΙίβοΙραΙοβ• ΜΟΙΟ ρΠΒ86Οΐ60Β 6106000% 
66•» ςοί Ρ08Ι 86{Τ698ΐΙθ06ηΐ •Η<}θΙ(1 88€6γ4οΙ3Ιο 

ρ6Τ»Ι|νηΙ, ίίβροηΐ 8ΐ8ΐα60ΐ6ΐο• 1«6{6 61 ςιίΑ ΙΙη ο 
ΗθΙ)ΐ8 8€Ηρ4Α ουοί. ΖΟΝΑΚ• ΟιιίΙιυ8 ροβηο ο^οα, 86^||;»ΐ)ο 060ΐ|ΐ6, 

1θΐϋ6ΐ8 68Ι« (10066 8>Ι 60, ρ6068 ςΐΙ6ΠΙ ΙΟ 6]η8ΠΙθ4Ι 
680818 }θΐϋ€8η4ί ί»€θΗΐ8 681 , ΜΙΐϋΐί ίοΟΓΙΟί, Πΐοΐ- 

1801 ^ ςιΐ8ΐΒ?}8 ιη]υ8ΐ6 ίΓΓ0|[8ΐοπι 8086Γ8ΟΙ , ροηοΙνο• 

Τ6 0ρ0Γΐ6ΐ. ^ΙΐΟϋ 81 ήΟίβ ΟΙΙΐΙΐ» 11010106601001001006 

■80108) ρΗοο^ιοαι |υΓ0ΐΐ6 8ο Ιο]υΗ8 (Ιοπιιιοιοβ %Η 
ς%μ^^ α6τ4« ^«οτ^^, φηβΐ, χ»«8δ{χα68. £ 6Χ8θΐπΐ8ΐαοι ίοοΗΐ, 86 ίη 6θθΐπιηοίοο6ΐο ΑιΙβΙΐΜοι 

ΐΜίΟΟΟΓΟ ΟηΙβΟί» 800 86, ίοςοίί, 68ΐ€θΙθ 600ΐΐ60Ι- 

οονίΐ. Ι1θ6 ίιΙβΜΐ 8ΐΓ<Ιί6608ΐ8 (μιοςοο βγοοιΙΙ ΙΟβίΟΜ 

Ι|08ηο 600006 6ΚρΙί60ΐααΐ Γ6Ρ6Η88• 

ΑΒΙ8Τ• 4 Εΐ6θπιοιαοΐ68ΐα8, ςιιΙ 6οαιπιοοί€«νοτίΐ 

« ΟΟΐλ 60«ΙΟΐί86Τ8ΐΙθ06αΐ, ΟΟΟΙΤΟ . 86 ΟΟΟίΙΟΟΙΟΟ• 

« ϋΟΟίΟ 860ΐ6ΙΙΙΐ80Ι Ιοίίΐ. 

1|θί 86β^^<>' ^ ΟΟίΟςοΟΝΙ ο 86|[Γ^8ΐίθ008θΙ<» 

νΙΐΟΓ, 886Γ8 ρΟΤΟ^Ιΐ, Ιρ80 ΟΟΟίΤΟ 80 60Β<ΐ6ηθΟΙίθ- 

018 Αθΐ60ΐ}8α> ρΓΟίαϋΐ. 

εΑΝΟΝ ΧΙΧΙΙΙ. 

« ΒίΟΐϋΙΐΟΓ ρΙΟΟΟίΐ, «ι ςοΐ 86608810Τ, τοΙ Ι|αΙ 06- 
« 60801, «ι Ιο Ιθ60, Ιο ^00 081 Ι8 φΐΐ 866080ΙΟΤ, 

« Ι60ΐ6ηιτ« ΗΜίΙιίΜΗιί^ ψΙιο »Η<|οοοι ϋοιοοι, 
< 1θ€οηι 8ϋι{ ρτοιίοιοιο 6ΐΐ|84, ίο ςοο οοΙΙι ογιι 

ι 168168 ρΓΟϋΟΟβΙΚίΙ ϋΊΐΙΙΰθΙ(»8, θ1>< 06|ΟΐΙθΟΙ (6Γ« 

€ οιίηαΐοΓ. • 

ΒΑ15• ΟΐΜ8 6ηΐΙ ν6Η8)αΐ»•6, σ)8]0Γ6αΐ 6886 8ΐί60' 
]α8 60ΠΙ0Ι ηοί ΙΪΓΐ^αΙ)ΟθΙ ρ0ΐ60ΐί80Ι, {ο Ιθ60 Ιο φΙΟ 
^ί806ρΐ8ΐ>8ΐΐ1Γ, (Ι6ΤΤ6Τ6Γ001 ΡΚΙΥΟ, 01 8ΐ ςαΐ8 6011101, 
8ΙΤ6 $6ΙΠ€61 4|θΙ 86608&1 8ΐν6 ςοί 860α88ΐ0Γ, Ιο ΓΟΤΟ 

ρη»ρΗο, οίνο οο Ιο 1θ€θ Ιό 400 ΙαΙιίιοί, 8α8ρΐ68ΐοΓ 

ΓοτΟ, ΟΙ θΙ> Ιθ600ΐΙΙΐΟ Ιθ3θΐ6θΐΐ8 ροροϋ 61 00αΐ6Γ080 

οιοΙίίΐοΗΐιΐο ^ίια ρ8ΐίοΐαΓ, ρΓ0ρΐ6Γ οΐ6ΐααλ οϋνοηο• 
ηι, ν6ΐ ρΓορΐ6Γ 68ΐο<ΐ6αι 6οο8οηι ιΙίϊΒοιΙο ίοοτίΐ I»- 
0168 ρΓοϋυοβΓβ ; »ϋ Ια 6]θ8 ροΐ68ί8ΐο ΟΗοαι Ιο€οαι 

βηίΐίηΐυΟΙ 6ΙΙ{6Γ6, Ιΐΐ ϋΙΐ6 ρΤ066ΐΙθ1 ]θ(Ιΐ6}θΠΙ 0ΐΐ8(|06 
ΟΗΟ ΙίαΐΟΓΟ, 61 Γ36ίΐ6 Α6Η ρο88ϋ ρ?θ(Ιοοιίο 16- 
811110) 61 Μ6 €8088 Γοοϋο ()66υ8ΐαΓ. ΡοΙοΙίΓΟ 10ΐ60Ι 

«ΙίιίΙ €0000, 1θ€οοι ρΓορίοιμηιοι οϋχΙ άέΐό^η. Ά 

5 «ου <ιολαμι6Αν8ΐ^ 

ΑΡΙΙΤ• € Ό λχοννώνητο;, χοινοινήβα; «ρό €ν|&ιβΒ- 
4 ^8{«(, ατύτοχανάχριτος• # 

'4) 4φορΐ9θ«^ «α\ ιτρ^ του λοΙήν«ι %6ΰ Αφοριομοδ 
^«οοργ^^οας, ούτ^ χαθ* 4αυτοο τ))» καταβ(χΐ|ν 
έχίτοτβ. 

ΚΑΝΟΝ ΑΓ. 
< *0μο{ο; ήρ8β<ν, Ιλ ό χοτηγοροΰ^χβνος ή λ χα- 
4 τηγορΰν Ιν τφ ^ϋηφ , Ινθα 4βτ\ν 6 χατηγορού» 
« μονός, ΙΛν ψοΛτ^χΛί τμμ (Καν τεροχβτοΟς ο»).ο- 
<« «λΐ|^1ας, τ6«»ν Ιοντφ έιτιλέξητοι Ιγγιστον, 
« Αν φ ούκ Ιβ«ΐ¥ ούτου 6ν^^ρ8ΐα μάρτορας κρο• 
ι χορι(σοι, ΙνΟ« τ6 «ρΑγμα ικρατοόται. 
ΒΑΑ£• Έ«8ΐ των «{χόΐΐΜ^ ήν «αραβυναοτΑύιιν 
γ.ν^ι Ιχ των λχαζομ4νθΐν Ιν τφ τ^Χφ Ιν φ ή βιαβικο^» 
βίο γίνβτοι:, ώρκην «{ Πατ^ρβς, ίνο, Ι^ν τι; ίξ αυ- 
τών, βΙτ« βΐ|λονότί 6 χατΐ|γορών «ίτβ 4 χοτηγοροΰ- 
ΙΜνος, ίΛς τλν ο{χιΙ•ν φβρον, ήγοον βίς τ^ν τ^χον 1^ 
φ χβίτοΜβΙ, 6ιι•ΐ6Τβόθ|| ^(ον ιβχΜν άχ6 ιηλοχλη• 
θείος €«|μώβονς Ατάχνον λοου ^ιΑ φ^(ον τοΟ ΑντιΚ- 
ΚΜ, ή 4ι& τ^ν ούτΙ)ν οΛχΙλί ^οχέρεια Ιχιιν μάρτο- 
^^ *^Χ^>«<» <Χ9 ^«* ΑΙιίας Ιτερον έπαέζαοθαι 
κχτ^9ϊΛ^γΦΦ τ^κον , Ινα ΙκιΙ τ^ Φιχαστήρκον χρο6|| 
χ••ρ\ς φΜοο .χφντ6ς, χοι ή των μαρτύρων χαραγωγΐ) 
ευχερώς γένηται, χα\ οΰτω Βιευλυτωθ^ ΡφΜως % 
ύχΜεοΐς. Καλώς α 8ΐ*βν 6 χάνων &χιλέγβο9αι 

ρατβοι.. βο. εχχχγιπ. ΤΒΕΟΟ. ΒΑΙδΑΗΟΝ ΜΟ βοίιηρπΜΐιΙι1(οΐ(Η,ηθΒ(θ|«1«Γ]αιΙβιιιιΐ3ϋνβΓ»•< Α ΙγΓίνΐ* 8ιαχ((ρΜνβν ν^ην, ιΙγλρκΐ^^ίι^Μπν, τΊοβ Ιιαηε βίοεϋοαβοι Μ^υί. ΕχΙιΐΙιπο ιοιβη) Ιι«ε Ιο- 
ί Ιο ραΐΓίΐΓΐΙιιιΜίΜΐιΙιΐΐΙίΓίΗ; βββίι*^" 
ιβΐηιη Νυι«Η , αΐιί ριΐΓίκοΙιιΙϊι α» - 
!•Ι>• οιηηθίη κυρβηΐ ροίβηΐΐλΐη ; κά 
α ΙιιΓβΗοΓίΙιαι ^υ^[^^ί1 ^ο βσηΙ ιμΙ- 
Ι ]αάίο1• β( ϋιϊ0ΐοπιΐΒ ίιβίΐϊι «μ ι 
ΙΓαηι^κιΙο. ςηκ, ίηςαιΐ, «ι>Ι•ι•1 ΙηΙβΓ ^υ« Ηβ- 
!ηϊι, βθΓαπι«ιιιο >ΙιβΓ, ςαο Ιη ΙιΜΟ 
ΟΓ, τίπι ρβηΐιικκιι, ςιΐΒΐΙ κϋίΜΙ 
ΐΜ ίη ιιΙνβΓΗηιΐΗΐ «]ο) ιηΐηιβ 1η- 
I ϋίαιη Γιαιιηιβ ι1ι, τεΙ ιβΜΐΐΜ» *1ι λ«υβ<ϊβΗΐ τξ ΙχιΧηγΙΙ ταΟι^. Οΐμ'< ^^ (ΐ* ταϋτα χίΑ^ 
ραν ΐϋχ Ι;(θυην •Ι{ τ3ι ιητρ-.αρ)(ΐ/& β(χ«•τήρΜ ' ΐτι 
ο£β•\ς {ϋναται φ4βον «ροβαλΙοΟαι Ινΐα ή Ιξηιία 

τλ ηΟ ]ΐαν6νθΐ Ιχληιρβήηηκ, (ηκι ιια\ή ηΰίΐΜΐ- 
ηβΰ χαΐ ή των ΑκτιΒίχΜν Ιχ τ4Μυ «(;. «{«η |κ- 
■ΕίτΗνΕ; Ιαην ιΒ^ιρήΐ. 

ΖΟΝΑΡ. Κ&ν χλιιριχοΐ; φηιΛ, Ιύβ χβ«' «11ή1«ν 
Ι][Η7[, ηΙ β •ΐ( φοβ^-ηι ^(αν λν & -οϋνίηαται τί 
Αχαηήριον, £>( ΐαη^ κΒναντηημένον «ύτφ ηί 
Ιαοϋ κροβχιψίΜΐι τ$ ίηιτιβΙχφ'η&Μΰ, 1[ούχ ϋην- 
Λϊς β6ϊίν «αραγβγβΐν μάρτυρας, ΜΛίΛια β6ϊφ {) )π>|Κΐίίηι«η(ο ίυΐυη»; ϋ1[ «Ιϊοιη β Ι«ροί ί•ηύίξ»<Λ9^ τίκον, Γν*,*χι! τ6 Ιιχβηήριη κΐΐϋΐί ΐΜαα βΐί^βηιϋ -ίιεαίΐιι ϋΐκη 
ουιη *βΓο ρτοχίηιβ ιϊίαπι, ηβα Ιοη- 
ιΐίβΐυιιοαιη, ηο ■«ΙνβΓΜΓίοβΙΙικΙίοΙ- 
(ηΪΓβ (^^η^ίIο βΙι, ηΐηυβ ίΐΐίβ ΓβΐΙΙβ 
! οοαίΓονβηΙιπιηΐΜ «ϋΝίαβη ϋοΜ(. 

)Η(]ί€ίί «ΗΙφβηΐΙί ΒΒ^βΙ ΐΐΜίΐ, ΙβΙΙΜ 

Ε£Γβ ιΙΐΠϊπΙβεπι. ηβηυβΒηίια αΐΐυπ- 
ηΙυΓ ΙΜΙω ι*14αεΙ ροι«^υπ(, Ν*ιη 
αιη ηεηίοΐ «ΙβΙππίΒηΐο «Μβ ιΙεΙμιτ, 
'. Οίϋϋΐαηι ηη ί>ιίηαηι Μι νβιΐιασι, 
ίΐη ηιίαΐυιβςυβ ϋαϋΐαοι βιΐβαι ιΙ(ΐιϊα- 

ηοΕϋηι, νβΐ ϊΐοοΗΐιΐΓ, νΐοίακίλπι 
1ΙΙΙΙ ^Μ ιιιΐυιη μΙΪ^η. γίνηΐΒΐ ■ Ιτγιβτν βλ βΗχι[)ΐινον ιβηοΜ χα\ μή 
κ&νυ ιιίρρίιΐ τυγχϊνοντα, ίΐτηι μήτι τφ 1νπΝη|ΐ 
«ϋτοϋ, μήτ( ηΐ; Ιιχίζβυην «[ναι Βυνχιρη τήν «Ι; 
Ιχιΐναν 'Λ•/ χύιηι άπέλιυσιν, 'ώ;. λ« ιΰχιρω; ΙχιΙ 
μάρτυρι; «αραντώιι, χαΐ ή ΰηΜίη; ιηρατωΒ];. ΕΙ 
γΑρ η^^^ βι1χ(ΐ-Μΐ 6 τίκοί 1ν φ μΑλιι αυν(στι«4αι 
ί6 βιχαατήριον, χβΐ 11 τώ» μαρτύρων ηαραγ[ι)γ1| 
■υσχιρής Ιηαι, Ού τ&ρ ιαιββήηηκαι βΐ μΑρτυρις 
ΰΐΗρβρίΗ; Ληοβημήηι. Οΰ<ιν\ γάρ δγιακ τι ϋιον 
ΑφφίχΜν 1κ1^I^μίβν τί'Νίβαι, 4 νίμο; ^βΕ. Τι ί1 
Βϊβμί ίβϋ ύφφιχίου Τωμ«ων 1«τι, «ημαΐνον (ηΙ- 
χιΐβιν χαΐ Αξιοπητίαν. 

ΑΡ1ΣΤ. ( Εκτηγορών, 1) )Μτητβρ«'''μ*νθΐ. Ρίβν ?»■ 
Εοϋμινβΐ,ΙπιΙιγέτΐιίτίπονΧβνΙο*. > — Β"' . -, ' « Μυμινβΐ,ίπιΐινίτωτίποναβνίον.» ιΐΜΐίΓαΐΒ, νβΐ «Ιεβ κηα ιεοηΜίη•" •Ι> 
ιβιηοιηςυβ τοίιιιιΐ 4ΐΜΐιη λΛ «α*. 
«Γικιηΐ, ιι|>] ίβΐΙΙβ ροΜίαΙ. Μ Μ* 
Η Ιιι1»βηι («ιίΐΐυι ^οη«βη1^I, βΐ |η- 
ίοηΐο ΒΐΐΜΓβ : ηβ φΓοριβτ Ι«υ«ιιπ<Η]Ι 
1Ι0Γ »\> «κιικιιίοηβ ϋΜΪιΐΜ» τ«Ι «ο 
ί«ο ΰ1ιη«ι1ιιιιι Γεοβιίαΐ, «ι «Ιιηπ» ^Α^ΟΝ XXXIV. 

:Ι > ρίηρΓϋι ερί$«φΙι ρΓοιηβΐι βοι 
Ι, Ββ ίΐϋε 4ΐιΙ>Ι«π οιιιιμβι νικίβ κ»- 
Ιαβηΐϋΐ. δίηιίΐίΜΓ ρΙιευΚ• υ( ^ιι^ι•Β• 
β ϋΙβΗιΙ ίΐ ϋίαεοηί, κΙ ιαίι βρΙβ«ιρί« 
Γ^ΐκίβι Βΐίςυ» «ααηιιη ΜοίΜίατυιιι 
ιμΙ ηι^ιοΓΜ ίη μχΙμΙι «μι ΙιοηοΓΗ 
νυΙβιιΐιΙιΐΜ , ηοη ραπιεΓΪιιΙ , ηβ ϊη 
ι |Γ9ϋιι ηιίιΐΜίΓΕΒΐ, βι ςυο ααύΐίΐ 

<η ϋΙβΓίοϊ, ηΐ ηΐ νβΓϊϋιιιίΙβ, α βυίι 
ιϊαπϋ |Γ*ιΙιι> ΒτοοίΙ, ρτορίβΓ ογ• 
ΐΐβπι, ποπ ρβίβυιύβΐηηΐυτ )ΐΜ Γ*- 
ιειΙιιΐβκβΓβηΐ ίίΐ ΐ)α« 1»η ΙιαΙκ^ιιΙ 
ίοΓΙίϋβ «β1 ΕΦΓροηΙί ηαίβΐΒ χΐϋβυΐΐ. 
' ΡιΐΓβι, ηΐ •Ι ςιιί ΕΐΐΓίεί, ευίοιιπο- 
ΙοϋΙβ ιηίΐΜΒίυπαηι βιβΓΜίιιη (ιιβ- 
ΚοίρΙυιιΙιΐΓ ιΙίβΜηί ρτο Ιί«, ςυΙ ίπ 
ιιιίπΙίίΓααΙ; £«Ι ρΓο ϋϊ, ^υί ηνικΙ• ιρΑ τ•0 μέρους «ϋ χβηγορουμίνβίι, ή τι ίιίψβ:- 
λιν Α χβτιιγοροδμίνβί «αρ& τοδ χατηγΐρου ■ β!» 
Ηίλουβι τι*» •[; ίβφάλιικν «ίΐών ΙκιλττίσβΜΚ», 
ώβτ* ιαχιρΰΐ Ιχιιν, μΙ τοϊς Γμιϊ ύποϋβιν α6«ίί 
μ4ρτυ«ν βμΟιΙν χβΐ »1ί τ& (ΜΜτήριον Αχινϊιίνως 
Ανηντ^νΐ Γνβ μ)) Βιλ τϊν ΐβιβϋτον ψ66η Ι) Α χβΐήγο- 
ρβί της «Ιτιάνη»; Ακοβτ);, ϊ^ ί «βτηγιρβίμ«ος 
λΜρα «2 βιχαιηηρίΐ» ΰηανα^Ηρήβ^, χαΐ Λ,τίη 
καταβικαββ^. 

ΚΑΝΟΝΑΑ'. 
« Έάν «ν«ί χΐηριχοί Ιχ των Ι(ΐων ίτΕΐσχ^κΜν «ρυ- 

< βιβαςΐμινοι χαταφρονώρΜ, μηϋ Ιχ(Γ μιΕνωαΐν, 
« όβιν&ναχωρηηιβύχήβΙΧηβΜ. Όμβίως ήρίΜϊ, 

Ι ( Ινα οΙοιβήκοΜ χληρικοί χαΐ 8ι^χβν«(, ϋ* μ1) 
ι ηιθαρχώβι τοΤ; Ιπιηΐτηις ■ΰτΔν, ρΗΐ«μ4ν«ΐ 
« Ιι& τινβί ίιναγχαηιχά{ βίτίβ; «ών Ιχχληχΰν 
ι αύτων τούτους «ρύς μιΐ^βνα; άναβιβίζιιν τιμίς 

< Ιν τ)1 Ινχΐιιαίφ αύτ&ν, μ)]<11ν Ιιαίνφ τφ ^)μφ 

< β»χβνή(Γω«ν,Ιξο5*νβχωρήΜΐβι1χΙ|βίληβ«.» 
ΒΑΛΣ. ΤινΙΐ, ώς Ιοιχι, χΐηριχοί μηαχαλοΟμίΜΐ 

ηαρΐι τϋν Ιηισχΐπων αύιΔν πρ&( μ«{^β^■^ ^βμοίΐ 
ΒιΑ χρηβιμ^ητιχ των Ιχχληβιών, »Βχ Ιηίβοντβ τοϋΐβ 
κΜήβαι, ΒιΑ τι Αναπαύ(β6α( ΙπΙ τοΙς χατιχαμένοις 
«ρί τούτων βαθμοί;, Αη& χέρΒους [αω; ή χα\«ϊ^ 
ματιχηι: ίνΜπαύηω,'. 'Οριαβν ο!ν ο1 Βηίρι:, Ινα 
έίν τίνις χΐηριχοί οίανΐήτινα ^ιαχονΐαν Ιϊρχνικήν 
ένίργοϋντϊ; (ούΒί γΐρ ίχλαμβ^νονται Ινταϋβα «Ι 
βιί»»βι ιΐς τοις Ιν τφ ΑγΙψ^ΙΙματι ΒίΟϋΜΜϋνης, 141 ΙΝ ΟΑΝ. ΧΧΧ1Υ ΓΟΝΟ. εΑΒΤΗΑΟ. 142 

όλλ* ιΐς τ•^; Ιντργοΰντ«ς «Ιανδήτινα ^ιαχονίαν Α ουηςιιβ 6ε€ΐ€8ί;ΐ8ΐί6ΐιιη ηιΙιιίβίΓΠΐιιιι βχοΓΓΟίη), ηοη 2χχλησια9Τ(χήν) οΰ ιτείθωντϊ» τοΤς Ιοϊισχ^ηοι; τοΰ- 
τΐιΐν, βονλομένοις κρο»ν&6ι6Αζε(ν άύ^Ιις β!ς μΕ{ζο- 
να; ^«θμοΰς δ(ά &ναγχαβτιχ9)ν αΕτ(αν των Ιχχλη- 
αιών, Αλλ* λξίχωνται δν χατέχοννι βαθμών ή τ^πΜν, 
μηΑ (χ* &χ«!νφ τφ βάθμφ βίναι α6τ(ώς χα\ διαχ^ 
ν€ίν, Ιξ 0^ &ναχωρήβ&ι ο6χ ηθέλησαν. Ταύτα τ•9 
χαν^; διοριζόμενο;»» ϋγουσΙ τκνβς ώς έχ τούτου 
ΙΙ'ΛΧΛΐ λδ(ΐα τ^ πατριΑρχαης κα\ τοΙς λοιηοίς 
έ«ιβχ<«οκ μλΟκοτ^ τοΟ^ ύν αύτοΙ»; Αρχοντας χα\ 
Γϊυς βλλοιις {«ρατιχους άιιδ των ^φφ(κ{ΐιΐν αύτων» 
μέλιοτα 9* «Νηΐν καΟαιριΙν τούτους ψηφίζομένοος ιΐς 
2χχ1η9^ας Όΐανβήτινας χα\ μ^ χαταίιχομένου; ^ν 
4ηφον. Έμο\ ^ βοχβΐ ώς Απ^ του χαν^νος τούτου 
ούχ ΑναγχΑζονται -οΙ των Ιϊίχληοιων Ιρχοντις ή ραΓβαηΐ 8υί8 βρίδοομίβ, «ϋ ιιι:ι]θΓαβ ςΓ3ϋυ$ ρΓορί^Γ 
ιΐΓ{βηΐοηιι Αΐ{(|ΐΐ9ΐηι «οΰΙββίβΓυηι ηοοβββίΐηΐβιιι, βο§ 
|ΐΓ0Τ6ΐΐ€Γΰ νο1οηΐΙ4>ιιβ; %6ά ΙιΚΓΟβίιΐ ϋβ §Γ8<1ιΙιιιβ 
$€0 1οοί• ςυο• Ιβοβηΐ : ηό ίη ίΙΙο ςοίιΐβιη ^κ^^(^ιι &ίηΐ 
61 ΒΐίηίβίΓβηΐ, «Ι ςυο ι1ιμ€<Ι6Γ0 ηοΙυβΓυηΐ. Οαιη 
οαηοο ηα!€ ϋβοθτηαΐ, ςυ^αιη (Ιίευηΐ, οι Ιιο€ ριι« 
ΐΓίΜΓΰΐΗ» 61 Γ6ΐίη[ΐιΙ•€ρί$€ορί5 «Ιαίιπι €»56 ΓαουΙίΑίοιη 

60Β, (|υί &ΙΙ)ί ΐυΐΜΟΒΐ, ηΐα^ίβίΓΙΐυβ, 61 9ϋθ5 ΜΙ€Γί 

οπϋιιίο, αΐι οΐβάίβ Βοί8 αιονβΓβ : ιηαιίιοβ αηΐβιιι «ο•» 
^αί «ιΙ ςυΜίίΚΜΐ €€6ΐ6βί&« 6Γ>|αιιΐοΓ βΐ €ΐ6€ϋοιΐ6ΐιι 
Βοη »<1ιηΙιΐαιιΐ» «Ιοροηβτβ. ΜίΙιί •ιιΐβαι τΜβίοΓ, ςυο<Ι 
6χ Ιιοο εαιιοαο ηοη €0|;ϋηιιιτ οοοίοβιαπιηι η8(|^Η 
οίΓαΐυο, 8<ι( αΐϋ €ΐ6Γΐ€% τοΙ ίηνίΐί βυκίρβΓβ, ςναβ ροΓ 
ορίβεβραίοιη οΙθ€ΐίοη€ΐιι οίβ ΑιηΙιΐΓ, 6€εΙβ8ί«8 : βοιΙ Ιτιροι χλΐ|ριχο\ χα^οΕβέχιοθαι χα\ Αχοντις τά; ΙιΑ 1^ (Ιο η• οοίΐρί ε&ιιοηοηι, «|αί «ιιιβΒΐι()6ΐ ΜεΙββίιιαΙοα ψήφου Ιιη9Χ0Γ.•χ?[ς βιωμένα; τούτοι; Αχχληοίας* 
Αλλα έχλαμβάνιβθαι τ&ν χανόνα (Ις τους ενεργούν- 
τος έχχληοιαστιχάς οίαοβήτινας δι^χονίας , χα\ «Ις 
ΐκίζονας τιμ^^ς ή ^θμοΙ»ς μ«ταχαλου μένους κα\ μή 
«(δομένους τ)| έπνοχοπιχ^ μβταχλήσβΐ• Κα\ μβλλον 
4τ«ν βιί χρηαιμ^τα τ^ς 1χκλη«{ας αΟτη γίνητβ.•• 
Τό μλν γάρ ΙχοντΑ τίνα μή Μχε«Οαι χ<ιροτον(αν 
ΙχΜχοχιχον αξιώματος «υγγνωότέον Ιοτ\ν, ΪΦαζ 
τήν χκροτονίαν «ύλαβούμινον Μ ΌΐονΚήτινα τρόπον 
Ιχλίνη^ν, «^ 'βΙ μή ύιταχούειν του έπισχ^που «τοΟς 
χληραηΟς Ι] χα\ τοΟ; Αρχοντας μβταχαλουμένου 
τούτους εΙς ^ μιίζονα Αφψίχια ο6 μύνον ούχ Ιβτι 
«υγγνο>9τέο^ ΑλλΑ χα\ χολΑνεώς Αξιον. ΕΙ γΑρ τις, 
τυχ6ν έν ΙιακΑνοις ών, ού «ιίθοται οφραγισΜίναι 
^ρ<νΦΑριον ή ΙιβΑσχαλον ΑιΑ τ^ν »6ιιον 
^«υλκύσαι τ{ &χχληα(^ , χολαοθήοιτοι * χαΐ •ί τις » 
«ρωτΙχΧιχος ΰν, ού θέλαι κρόβιβαοθήναι •1ς 1§- 
ρομνήμοναΒιΑ τλΑχ«ρδλςτόυ Α^φίχίου, Ιχβληφήητβι 
χα\ Αη6 του ινροκιχδίχου * χα\ μϊ τις, Αναγνώστης 
Αν, ο6 θέλιι ιτροαναβιβαο^ναι «Ις μχίζον ^φίχιον» 
ώς χοιτηρ^ν, χαΟαιριΟήσΕται. Κα\ βηλον τούτο Αχλ 
του μή ψηφ<ζ€β0αι ιιαρΑ «αντ^ Ιπιοχύπου χληριχλν 
ιΐς έΐΕΐαχοιτιχ^ Αξίωμα, Αλ}.Α τεαρΑ μύνων των 
ιόντων ΙχιαχοτεΑς* οΐ γΑρ μητροηολίται, οΐ μή 
Ιχοντβς Ιιιιαχο«Ας, ωσαύτως χαΐ οΐ έπίσχοιιοι, οΐ 
Μ μητροπολιτών βντβς, οΟτβ ψηφίζισθαι χληριχοΟς 
αΟτων δύνανται, οΟτε χατΑ χανύνας χολΑζουσιν αυ- 
τούς Αιηιΐ^υντας^ 'Αρ^ ο9ν τλν χανύνα Ιχληφβηναι ■ιίηίΜβΓΐ» 6Χ6Γ€€!ηΐ» 6ΐ ΑΐΙ ηΐ8]θΓΰ8 αΙ1({υο8 ΙιοηοτΜ 
νβΐ «ΓΒϋαιι τοοΑίιίοΓ «ι €ρί•εορ»1ί ?οοαΐίοηί ηοη ρΒ« 
Γβηΐ; Η ΗίαιΙιιιο,' ςηιικίο η 557 ΡΓορ^βΓ βοοίοιί» 
■ΓιΗίαΐβιη 0•1• βΐ οηΐηι {ηνίΐνβ ςυΊ$ριαιη βρίβοορβϋο 
ιΙΙ|ηΙΐ9ΐΐ8 Όπϋηιΐίοηοη ηοη βυβίΊρί&ΐ, β&ΐ ν^ηΊϋ 
(ϋ^ηα• ; <1αιη οΙ> ΙιαιίαΙϋΙβηι φΐιφοοηςηβ ηΐΐοηοιη 
ιη•ίβηΜ|ηο οτιΐίηιΐΐοηβιη Γογιλμο ιηοϋοβίβ νίΐΒΐ. 
€Ιβπ609«υΙβπι γβΙ ηα^ΙβίΓοίαβ ηοη οΜίΓβ €ρί$€•- 
ρΙο 608 Λό ιηήοτΛ οίθ€ί3 νοΓαηΐΗϊΐιβ, η«η ΒοΤηιη 

ΒΟη 681 Ι§η08€6ΐ1<Ι«ΙΠ1, 86(1 6ΐί>ηΐ ηΐίαΐ3<|Τ6Γ8ί(Η 

Β6 <!ί9ηυηι• 81 ςηΐΒ 6ηΙηι, ευηι 8ΐιίοη6 Ιβ <1ί8οου»ΐο, 

ηοη Π)0Γ6Π1 ^βηΐ, ΙΙΙ Γ6Γ6Γ6η<]ΑΓϋ €ΐΐ8ΓΜ:ΐ6Γ6ΐη ပ 
6ίρίαΐ τβΐ ΐΙθ€(6Η8» ρΓ0ρΐ6Γ ΐ8ΐκ>Γ601, 61 υΐ 6€0ΐ•8ΐί6 

β Ρ^ υ ΒβΓτίΒΐ. ραηΐ6ΐυΓ : 61 λ\ ςαΐΒ, ςοι ρΗηιοο 681 (ΐ6Γ6η. 

9 αα\ ^ Μ^9 η•η >νΙΐ οιΙ οβίΰίβηι βΒϋΙΐοί ρΓοτοΙιί, (|υο<Ι αϊ- 
1ιΠΙη(ΐ6 Ιβΰπ )>6Γ6ΐρί8ΐυΓ, «Ιιαη • ρΗηί (ΐ6Γ6η80Γί8 
•«οίο ή!6ί6ΐιΐΓ; 61 8ΐ ςιι{8, 6όη 8ΐΐ ΐΜίοΓ, ήοη 
ννΐΐ 6(1 πι•)ο«, 8^(1 ΐ8ΐΜΓΐο8ΐυ8 , οΙΟβΐαοι ρπ>ηιονοΗ« 
ιΐ6ροη6ΐιΐΓ. Αΐιιοο Ιιοο 61 60 ηι»ηΙΓ68ΐαπι 681, (|«ο4 

Β0η•Ι|«0νΐ8 βρί86θρθ 8|| (Ιί(ηίΐ8ΐ6ΠΙ 6ρΐ860ρ8ΐ6ΐΒ 

6ΐΙ({ΙιιΐΓ €ΐβΗ€η8; 86ΐΙ αΐι Πβ βοΙιβ (|υΙ ΙιβΙ)6ιιΙ 6ρί8€0- 
ραΐΒΒ : πΐ6ΐΓοροΙίι•ηΙ 6Βίιη, ςυΙ ηοη ΙίλΙιβηΐ ορίΒοιι- 
ροίπΒ, ΒίηΙΙΙΐβΓ 61 βρίΒοορί ςαΙ βηίβυηΐ η)6ΐΓορο• 
ΙίίΒηίΒ» Β66 ροΒβηηΐ βιιοβ οΙβηοοΒ βΠ^βΡο, ηοο 6ο« 
61 εΒΐιοηί5ιΐ8 ραηίυηΐ, ςαΙ βΙΙιι ηοη οΙ)6ΐΙ{υιιΐ. ΓΙο- 

6«ίΐ 6Γβ6, 6Βηθη6ηΐ <]6 ϋβ Β€6ίρ!, ςυΓ»(Ι 6€1•Ιβ:ίί8$Η . 

68 οΓΑοϊΒ ρΓΟΤΟΐιΙ ηοη ρ6Γ8ΐΐΒΐΐ6ηΐαΓ: 6ΐ Ιιίϋ ίη οπηιαβ 

6ρί86θρ09 €ΐ6Η€08ςη6 νΒΐ6Γ6. €βΠΙ Β0!6ηΐ ΑΙκΙίΒ (Ις,τ•^ μήτ ιβιΟομένους «ροαναβιβααΟήναι «Ις έχ- ^ΟΒίιοηοηι ϋίοβηίοιη, ϋΙύΗοοΒ βοΙβ β'^ΒΐϋΙιυΒ ηιον6η. χληβιαστιχΑ όφψίχια, χσλ οβτως Ιχιιν χωράν %1ς 

^ντας τους (ιησχύ«ους χα\ «Ις κΑντας τοΟς χλη- 

ριχούς. *Αχούων '€^ του χανύνος λέγοντο; μ<τα- 

χινιΐσθαι Α«& των Ιδίων βαθμών τοΟς χληριχο&ς, μή 

χ^ιθομένονς τοίς Ικισχύιοοις προσχαλουμένοις τούτους 

ιΐς μιΐζονας τιμΑς <ιΑ τινας ΑναγχαστιχΑς αΙτίας 

τών έχχλησιών αυτών, μ)) ^ίx|2^ ώ; α1τ(ας Αναγχα- 

οτιχής μϊ^ ούιης οΰχ Ιχουσιν Αδχιαν οΐ έιτ{σ»ο«οι 

χροανα6ι€Αζ8ΐν τοΟς χληριχοΰς αυτών. Κα\ ,α(τ(ας 

γάρ τοιαύτης μ1] ιτροχβιμένης ένβυνΑμως 6 έκίσχο- 

«ος τους χληριχους αύτοΰ Απ6 τούβι του βαΟμοΟ 

<1; μιΕζονα τύπον 1:ροανα6ιβ^σ<ι χαΐ Αχοντας χατά 

τήν ΙχχλησιαστιχΙ}ν τΑξ4ν. Κα\ σημιίωσαι οτι π^^ς 

μβίζονας τύιιους μεταχινείν τους χληριχοΟς ένεβύθη ςυί Ήοη ρχΓοηΐ βρίβοορίβ, 608 β<Ι η)Β]θΓ68 ΙιοηοΓβΒ, 
ρΓορΐ6Γ ΒυοΓοηι 6^^168^.1Γοηι ΟΓ^βηίοΒ οβιιβββ, το- 
€8η(ί1>α9, ηο (ΙίΰΒΒ, ςυοϋ ηίδί Β(ΐ8ΐΐ εβιίΒΑ η666$88ΠΒ, 
ηοη ροβΒίιηΐ «ρίβοορί 8υοΒ οΙαγιοοβ ρΓοηιονοΓο. 
Ναηι, 6181 ηοη 86 ργ9βΙ)6βι 6]α8ΐηθ4ΐί οΒίι^β, γϊιγ ρο« 
1681 6ρΐ86ορο8 οΙογΪοοβ ΒυοΒ 8ΐ> 1)0^ ι^ΓΛάη ίη ηι>]ο- 
Γ6Π1 Τ6ΐ ΐηνίΐοβ ρρονεΙιβΓΟ Βοευικίιιιη ΟΓϋίηβιη οε- 
€ΐθ8ίΒ$ΐ)6αιη• Ει ιιοΙα, φιά^ ορίδοαρίΒ ϋϋΐυιη οβΙ 
€ΐ6ηεο8 8υθ8 Λά η)8]οΓθ8 ςηιϋυβ ρΓονβΙιοΓβ, ιιηη 
Β11160Ι Άά ηίηοΓΟΒ (Ιΐ'ρτίιηοΓΟ : ί|υ(•η).ΐ(]οιθ{1υηι ηβο 
ίρβοΒ πι]αΓίΒ 61 ίβηοιηίηίι βΓΗοογο ίη ΒΒΟΓοηιιιι 
^ΤΒϋιιυη) 6οηΓιιη(ΐ6ΐιϋί$ 0Γ(ϋη'Ί>υ5 ; βΙ €ΐιπι ςηί Γυίΐ 
ΙιΟΓΪ ΓυΓΐα8!>6 ηι:ιςίβΐΓΒΐα5, δυρΓΑ οιηπεβ ΑηΐΙςιιίοκοΒ 
ιηΒ£ί$ΐΓ^Ιθ8 €θΠθ€Βη<Ιο , τοΙ 6ΙΙΠ1 φΐί ηβ ίυίΐ ηυίΑ6ηι 143 ΤΗ»». ΒΑΙ^34Μ0Ν 

οίφοίΜ ιιΐΒ(ί3(Γ>(ΐΗ, ρ«Γ ρΓΟίηοιϊοηΜίι ίη ιη•]οΗ Ιο• Α ^> ίιη^έιΐΜ;, «β {ιή* 141 ΰο ΰοιιβιίΐαοιιϋο. δΙιηΠΙΐβΓ ηοΐΑ, (|ιημΙ 6€€ΐ6»ΙλΜΐΦλ 
οΙΟεΙα 860 ιη>$ί«ΐΓ«Ιιΐ8 ηοη βοηι βρΊβΓοροΓαοι ροΐβ» 
•181*18, αΐ ^Ίειιηΐ ηοηηυΙΙί ; 8€ϋ οβηοι^οιιι αηοΐοήΐλΐί• 
Μ ϋίςιιίΐοΙί8 ; βίουΐ ηβΰ ΓϋΙίςυοηιιιι ΟΓάίΐΜΐιη {ογ•, 
8ΰίϋ€6ΐ ιΐίαοοοοίυιιι, βιιοβΓϋοΙυιη, €ΐ γοΚ^οοπιπι. 
ΝίβΙ βηίιη ίΐ8 β886ΐ« ηοη βυιη (ϋβΗηΰΐίοηβ, 8<Ηϋε€ΐ 

ρΓΟρΙβΓ ίηθΙ>6<Ιί6ΙιΙίαΐη, ΟΐβΓΪο! 8(ΐί8 |Γ8ΐΙΐ1>ΐΙ5 «ΧϋΜύ- 

Γϋυΐ; 8^(1» 56υ 1>6ϋ^, 86α οαπίβ, ήοαικίο ιτβΐίβυΐ βρί- 
8€ορ1 Ιιο€ Αοή. Ηοΰ ιιιΐβαι «8ΐΐ£ΐΐ8 ΡαΐτιΐΜϋ ιηΙια«ιιο 
νίβυιη β$1. ΡΓ9ΒΐβΓ68 ηοΐ8, <|ΐιο<Ι ηυΙΙλ 681 ((ιΙΓβτβηί!• 

βΐ6Γΐθ3ΐΐΙ$ 61 ΐη8{ΐ8ΐΓ8ΐϋ8. £χ 68^6111 6ηίηΐ 081184 

ιηονβΐυΓβΐΐΑΐΑ ρπη€βρ8 6θ€ΐο8!28ΐί6α8 λ8υο ρτίΐιεί* 
ριΐυ, 6χ ςιίΑ 8α€6Γ(1θ8 6ΐ (1ίιΐ6οηυ8• Ργ3β&6Γ6« ηαιβ». 
ιΐϋθ4ΐ φΐοα!8ΐη 8α6 ΰΙ^τίοοΓαηι ηοηήηβ 6ΐί8ΐη ηιο- τάς ιάξίϊς τών ^$ρ€Ν ^«%|ίίΜ(#«* ΐτα\ ιΙ% )^ γ«γ^ 
νότα (σω^ Αρχοντα Ικάναι ^«γ *«ρ«γ8ν8»ΐ^ρ»ν ^Χ^ 
των Ι9τ^ν ^ ή χΑ\ τ6ν )η|6έ Ι$λν; Ιντα &ρχοντ» Μ 
προχο-ήν 9ΐς {Ιιίζονα τόηϋΐν ιια•ια^|ν» *ύΜύ^θ{ 
ΰημε(ω9αι βτι τλ ΐΧ^λη^βντΕχλ ύφφ(ηα, ήΐ^υν Όΐ 
&ρ.χοντΙχια, ούχ εΐφΐ '^ς έξ^λϋατίας τύ'ν Ιτησιοϋαηνι 
&* τκνες λέγουσιν» άΜ^ τή; «6ν «άνόν»ν Αύ68ντ<ας 
Χβλ φ(λοτιμ(Ας, ^σΙκρ^ύίΚΙ ^Α τί|>ν λοιπών ταχρΑΐωΦ 
2(χ«ια» ήγουν των βΐΑ3ί4ν^ν ι των ίι^έων ίΛλ ^&ιψ 
λοιπών, βί μή γάρ το9«ο ήν, ο ^χ &ν μ'ιτί ΙκανΕίξΐ!*;, 
Ι^γουν ϊξ Ακιι98(ας^ ΙξΙκιπτον Ιχ τωνοΙκβλων^μΜ 
οΐ χληριχολ» ^ΰ^* ϋ^ΧΑίρως, λχ*{ρως, λ«\ ^^ θιλήηΐ 
είχον «ι ΙΐΗφχοποι τοδτο Υ8νΙ«θαν• Τούτο Α οό» η86ΐιί €0η(ιη6ΐιΐυΓ, Γβ6ΐβ 806Ίρί6ΐαΓ 6αιιοα βΐϊαηι 8ϋ Β {^ξ^ τοΙς 6<[οις ΟαιτρΑβιν^ "Ε^ι νίΗΜίωηι ονι «Μ•- 
ηιίΒί8ΐΓ08 ιηοΒ8$ΐ6Ηοηΐιη• μΙα Λοχ\ Ιιοίφορά χληρκχ^τοχ» «α\ άρχοντιχίοΟ. *Αι«λ 

γάρ «ης Λυτής αΐτέας μβταχινεΤτβι κ«\ ό &ρχων άπ6 του όρχοντακίουα^τόΟ^^φ* ής Μ\ 6 ΝριΙς 3(οιΙ 
6 (ι&χονος. Έτι βημεΐιοοάι Ιχι^ ϊίλΧ τφ. ύν^ματι των χληρκχιΐΰν χα\ μ•ν*χο\ «ιρ€έχοντ«Η Χ«λΙ^ Ιχλ^ι^Οή- 
σονται τά τοΟ χανόνο; χα\ «Ις τους Ιιαχονητάς των μοναττηρίων (24). 

ΖΟΝλΚ. ΟΙ^έάϋε ρηβροιίΐίι να/Η•» α ο^Ββ^πί- 'ΖϋΝΛΡ. ΗεΙ^ίσΘΒ ^ο^^ 4)ΐ9ΐ>/ΐίί»-Μ^ Α^>^« 
ικΐιιί *% ίηιίαΐΐ (Ιίτίηυβ Αρο8ΐθΙν8. δί 6Γ|0 (ΐαίοοη^υο «καΙ Μβ/Μτ«, φηο\ν 4 Οι^ νΐ[«4στολθς. ΊίΑν ))δ^ οΙβΗουδ 6ΐ πιίηί8ΐ6Γ ((Ηλοοιιί τ6τ• ηόΐηίύ6 Ιιίο, ηοη 
«αιιι (|ΐιί 4ί80θΐΐ8ΐθ8 0Γΐϋα6 Ιη8ίκιΗ(α8 681» 86^ <;16- 
η£ΐιιη <ιιΐ6ΐιιΓιΙΐ6ΐι ςαΙ 8Π<ιαο<Ι ίη 6θθΐ68ίΑ ιο1ιιί8ΐβ- 
ηιιιη. 616Γ66Ι, ε&ηοη ίιιΐΰΐΐί^ίΐ; ίϋ(|ΐιβ τνΙ 6Χ ϋ8 
τ6γ1)Ί8 Γ»€ΐΐ6 ιρρβΓΟί [ η6 ίη Ηΐο ιμΓιϋβαι %τζύΜ πιΐ• 
ϋίβίΓβηΙ ] » Ίη 8ηο ηαιηςαβ %ΤΛύύ ηιΙηίβίΓΑηιίαηι 
Ιιοηιπιβ Ι60ΙΟΓ68 ({αοςυβ 6ΐ οΐίοβ (Ιβίΐΐ€6ρ$ 8ΐ^ηίΙΐ€8ΐ)• 
δί (|υ»8 ΙβίΐαΓ €ΐ6Γί6α8 6ρί5€θρθ 8119 ίρ5ΐιπι »ύ •1• χΧίΙΫ^χΙς ο{οο6ΐ2ΐιοτ« χάΐ €τ&χον•ς (6ι&χ«νος ύ' έν^• 
τανΟά ού τ(ν Μχόνοο ΙχονΜ χβιροίον(Αν φη<^νν« 
&λλ* &πανται χλιι>ριχ^ν Ιίάχοινν ώνόμα«2ν< 6ς βι(- 
χον{«ν τΓ>ά, ήγουν ύπτηρίβίϊν Ιν χ^ Ιχχλη^!^ «λΐι- 
ρου^ηα * χ«\ τούτο ^λον Ιχ νοΦ 8ΐΐκΙ^, μ^ Ιν 
έκτίνφ χψ ^ζΒμφ Φιαχονήβωόι * χα\ τουΐ 4;ν«^νώ^ 
9τας γ&ρ )(ί\ λοιπούς 1ν τφοΓχ8(φ |«θμφ (ιαΜ^κΤν 
λέγει)» έ^ οδν μή «ιι%αρχ1( χληριχ!^ ϋιιοχόπ^ Ιΐοκηι αίκηΗ8ΐί8 {πι^υηι, « (Η•6•η8ΐα ςιιίρρβ «^ β αότου, Μλονη «ρο6ι€ά9•ι «ύτ^ν 8(ς μείζονα {ί&θ^ β8€βΓ^0ΐίΐ1ΐην ν6ΐ 8(1 (Ιί860Ν3ΐ«ΐη λΐΐ 1ΐ7ρθ<|(860«ί 

ηιυη6Γ6, &ΐ4α6 ί(α <ΐ6ίΒ66ρ8« ρΓθΐιιον6Γβ τβΐ6ηΐί ηο^ 
ιι1>ΐ6αιρ6ί«ΐ ; 8ϋ 60 (ΐηοςαβ βΓΟ^υ» ΐ|ΐΐ6πι 4βη6Κ>Μ^ 
<|υ6ηΐ(|υ6 ίβ (ϋιηΙΐΐ6Γ6 ηοΐυίΐ, «ηονβτί |^«9ΐ4 
558 ΑΚΙδΤ. « Οαι ιη8]οΓ6ΐη ίιοηΟΓβιη ηβραίΐ, Η 
ι ήυβηι Ιι•Ι)βΐ Αηίιΐθΐ. ι 
Οηί ηΐ9]θΓθ]ιΐ(Ιίε8ΐ0Γ Ιιού•Γ6 Λρίΐη • βνο «ρί* 

κόρο, 61 ρΓΟρΙβΓ ηβ€68•^ί8ΐη 66€ΐ68ίβ6 68υ89ηΐ Β4ΐ 

6οηι ρΓοηιο?6ΐιΐΓ9 61 ΒΟΓοιη ηοη %ΒΤίΐ; ηοη ρΓορίοτ 
ρ!6ΐ8ΐ6ηι 86<1 ρ6Γ €0ΐιΐ6αιρΐαπι ; οιΙοΗΐ κη^Η, ςηο 
ηιίηί8ΐπιΐ» ηηιονοΙιΙΐοΓ• ουαι^ηο οοιΙιΐ6ΐ> Ροηιι&8θ 
οιιΐιη 1ιγρο<1ΐ8€οηυ8 ογοΙ, 61 (ϋ8€0Βα8 &βΓ4 (1Ι|ηη8 

|υ(1ί<!&ΙΚΐΙυΓ;6ΐ ΙΐΟΟ η66688αήθΠ1 6Γ8| 8ΐΐ 6ρί8€0|)0 

Ι•«Γί, ςιι{8 8υ1Β6ΐ6ηΐ65 ηοη Ιΐ8ΐ)οΙΐ <1{8€0ΐΐ08, ιΐ60 μΚ «Ιον^ιάχονον «Ιςκρεοβύτ^ί^ι λ ^«ο^Ακονον. 
χαΐ χΑ^εξής, |εηη έν ΰχείνφ τφ ^αβρβφ μ«ν«τ;ω• Η 
φ ήν» χ«\ οΙ «πόντηνέιι οδχ ήΝλν^ν. 

ΑΡ1ΣΤ. ι *Θ μ8{(ω τφ)1)ν Απωθο^νο« χβλ ήν 
€ Ιχει κροοΜίηολΙοβι• ι 
Ό τιμής μεΙ^^νος χ^ινόμενος «ξιος «η^ϋ τϋβ 
((£ου έικσχόηοο» χα\ (Γι* 4ντρ€ά(άν «ΙτΙην τής Ιχν 
χληαΐας εΙς ταύτην «ροβι^ζ^μενο;» «αλ μή «λ• 
^ρχώγ ο6 ^* εΰλ^βε^ν, Αλλά Μ 3Ε«τ«φρ(ίνΐ|(ην, 
μεταχινη^ήοοται «αν του ^θμοΰ 1ν$ «ιβΟΜνι!» Μϊ 
κροβαπολέσει το^οι^. Τυχ6ν γάρ ύιορΜχονος Ι^ν, 
χ«\ ίχρΝετο &ξΜς τον γενέβΟαι βιΑκΗνος, «Μ ϋ^ 
τοντο ΑναγχαΙον γενέσθαι τφ λκιαχΰπφ, Μι τ> μή Ιιινβηίΐ 8ΐί(|ΐΐ08 ^1Ηυ8 8<1 ιιΐ8ΐ8Γ νί18 ίηουΐραΐοδ 61 1> Ιχειν ΑρχοΟντας 9»χίνους, μήτε εΰ^Ισκειν ^^1^ 
|Κ-οΙ>&(ο8 ^6Γη)0Μ6• κατ' «ύτ^ν, δντβς χα\ τ^ ^(ον ^Αι««ιλή«Μΐυςγ «Λΐ 

τ^ λόγον 6'-χ(ν.ον;, 

"Πι:1)Γ. XIII, 17. 

βαίΐί. ΒβτβΓοςη Β0\ώ. (II) ΕΙς τους ίίίακοτνιτάς τώ»* μότασ^ηρίωτ. 
Ιιι εο(ίίο6 η08ΐΓ€ί Βοϋΐ6ί3ΐιιο» 60(^116 βοΐο, ΙιΗίηΗ8 
1)1866 Β8ΐ8λΐηοηί$ ν6Γΐ)ί8 !ΐ90 8ηΙ»]ίοίιιυΙιΐΓ. Σι^μείω• 
σοι τήν έρμτ//Ε(ιν του παρ<ίντο{ χανόνο^ διοάσχου* 
ααν άναγχαία πολλΑ /περ\ τών έχχληοιζοτιχών 
όρχοντιχίων. Μή ξενιοθ^ίη ΙΑ, βτ( βαθμούς ώνομ^• 
σομεν τά έχχλησιαστ^ά Αρχοντίχια, Έν γάρ τφ ιζ^ 
χαΐ ιη' χαν• των άγ(ων Αποατόλων ίγράφαμεν χα- 
^αχρητ:^xΰς λέγεοθαι ταντα βαθμούς^.* ΚυρΙοίζ γάρ 
^ΟμοΙτά χληριχάτα λέγονται, ήγουν ο( Ιερείς, δια- 
χονοι, ντιοβιάχονο;, χα\ άναγνωσται. *Ανάγνωθι <έ χα\ τά Ιν τηΐς (^θιίσι χανόσι γραφέντα κλατυτερον 
χάριν των βαθμών. Αοΐβ ^ΐκ^ΓεΙαίϊοα.'ΐη ρΓ<τ«αε• 
Ιί$ ^ΑIι^>ι^^, Μΐ/ΐα ηε€€$9ατίύ #ε ΜίΗίαηίάΒ «τ- 
ζΗοηϋύΜ άθ€€ΗΐίΐΛ. Ν€ίΐΐΛ£ ηιη^ίΗ νι^Ι^ιιΐΓ, ψίο4 
Φ€€ΐ€%χα%ΐ%οα ατέΐιοηΐΐεΐα νοΰανίηαα ι^α«1κ*. ίίαΐΗ^Μ^ 
17 61 18 €αη, εαΜ£/0Γκιη αροείοίοπιιη €α ατοά^ι^ 
β^ιιείΜ άηϊ ε^ηριιίΝκε. Ρτ^ρτΉ $η\ηί €ΐ€ΐί€Λΐη» 
νοϋαηΐΗΨ §ταάΗ$^ ηίιιιίηπκ $αατάοί€ΐ^ Ηίαεοηί^ 8«6« 
ίΐίαϋοίΐΐ €ί ΐ€αοτΒ$, ί^^€ απίφίη έΐ ψΛΛ ϊη άιαύ ^ 146 ΙΝ €ΑΝ. XXIV εΟΝΠ. ΟλΒΤΠΑα. 146 \ ΚΑΝβΝΛ^. . Α 

Ιξ•ν«£^ τ&ν 1«Μχ4ΐΕΜν. Ό{αο£ι»φ 4ρ:^ν, ίνα 
ΜηιΟΜΐ» «ρ€σ€ύ«Ε^, 6ι4«ο>»ι, ή χβΑ οΙ•ι• 
^ηκβ χΐηρικοί, ο{ μη^ Ιγ«νΤ6(, 1^ ϊΐρ«. 
χ^φβντις τφ κ<»ρφ ^^ς έιπίχοβης Ι| τ^^ς χλΐ|• 
ρώ9ί»ς α&των, άγ[Μ{>ς, !{ οΙαΦήιβοτ• χωρία 
Ι«* Μματι Ι$1φ ^Τ^ράνωσιν, Τνα, ώς κατ3ί 
^νιτοτκηβν ιτραγμάτι^ Ι^ρο9»ν ιηποιη^^τΕ;, 
Ινέχωντακ ^ <|. μΙ^ ^ρα λαι«λν• ό«ομνι^σ6έντβς, 
«1 ΙχχΧηο;^ Τβχτΐ8( «ΙηρμΙβωβιν. .Έ4ν β( βΙ< 
•ν«θΙ»( χυρΙιι»< φιλοτιμία τι«6^ ή 9ια^χή 9^γ• 
Τΐν((Κ «χριίλβφ* ^ε Α^^^ «Μή«<ιΐ9ΐν β Ιχιι ή 
ρριβίίσις αΰχών» ΕΙ Ιέ χα\ |μ«& «δ «ρο6<«0ακ 
€ΐ<Φ•ύιε{αω μετβτραιβ$«ι , ^ς 1χχλη9«α9τι- 
χης τΐμή< ύνΑξιοι » &« ^^χιμοι , κριθφ• 

ΒΑΑ2. Ό μίν μ' &χοα«ολιχί^^ χανών β^βκ^^6I 
λ«ογρλφ^«θαι τ^ ΙνίβχοτΕον «α^λ «^ χαιρ^ τ9ΐς 
)^•ροτ«ν1[α^ «φτοδ τΑ ^^νιία «ράγμα«α * (ίίβΛύτως 

βΤναι ^«η«ρ& «αΰτ4 ^ χβΛ «ά ά^ <ι1{( Ιχχληνίας 
«1««8ιαζβμ€να. *0^ παρών χανών I^ορ^{[βται, ίνα, 
Ι&ν αΙ 1«{«χθ9Μΐ,!| «ρβαβύτεροι, ή Ιιάχονοι, Ι) οίοι• 
λήποα ιύί«•ρ««κΑ Αΐν^<νοι «ρ^^ «91^ Ιχχλησιαστιχής 
6«αχον(«< κΜ «ι^αΙ^Ι, μετλ τα^τα προχι^ψωβι, χά\ 
αατΑτ^νχα^ρ^ «^{ 1«•σχ•ηΙ)< ζ τής κληρώβεω^ 
4Α»νΙι^«ο«9?ν&ιι{νηγον.&γοράσ(τ>βιν βίς^νομα οΓχ<?ον, 8 ΟΑΝΟΝ XXXV, 

δί ςιΗβ οΙβΗόΐβ ρλΐιρβΓ* Ιη βΐί^ηβιη οηϋηβιιι ρτ»* 
ι ηιοίηβ, ({ηΙίΙςίΜΚΐ ΑΓςη^ιΙβηΐ, βρίδΰοροηιιη ροίθ- 
« βΐλΓι$υΙ)]ΙοΙιίαΓ•8ΊιηΠίΐ6ΓρΙ«ΐοιιΙΙ, ιΚβρίΒτορί Η 
ι ρτ66ΐ>7ΐβΓί βΐ (Κλοοηΐ, τβΙ (|«(οηη(ΐαβ €ΐ6Η€ί, ηιΗ 
ι ηΙΗΠ ΙίλΙίθηΐ, β1 ρΓΟπαοΐί, ΐ6»ιρθΓ6 βρίβεοροΐυ» 
ι τβΐ €ΐ6Γ!€»Ιυ8 <6οηιιη, »|[Γ0β τβΐ ηιίΑΗαοιιικιυβ 
€ ρτ9ά\η Βοηιΐηβ ρΓορτίο βπιύηηΐ, ΐΑηςιΟπι ςηΐ 
€ Ι^ιηΐηίοι Ιιοΐϋ ίητ8ΜπηΙ, ΐβηβαηΙιΐΓ : ιιϊ§1 
9 Ηΐίηηβ «ΗιηοηίΐΙ β& βεΗβδΙχ ΓβΙυΙβΗηΙ. 81 9ΗΐΙ<ηη 
< «1ίου|η9 ΗΙ>6Γ>)Ιΐ8ί6 νβΐ οοςηαΐίοηίβ Βΐΐΰΰβ»- 
I βΙοηβ λΗςιιί(1 «ά ιρ509 ρΓορηβ (ΙβνβηΙινΙ, «ο 
€ Γ»ο)βιιΐ \ά, ςιιο<Ι βΟΓυιη ρΓοροδίΐο «οηκηιϋ. 8ίη 
• τβΓΟ, 6Η3Ι1) ροβΐφΐ9ΐηι ρΓοροβιιβππΐ, νβίτο οοη• 
ξ τβΓίαηΙιΐΓ, ΜοΜΜίΐβ» %οηθΓβ Ιη^'^}, ιιΙ γ6<^ ΒλΙ.β. Οιΐλ<ΐΓ»([6ΐΙιηιι» οηοη ιρο^ίοΠπιβ ΗζϊηΙΐ, 
ιιΙ βρ1$<'Αριΐ9 ιβιηροΓβ ΟΓ<}Ιηλΐ!οιιι• γ^ «ι«9 ^«οή- 
1>λ( : «ΙηιΙΠίβΓ βΐ οιιοη 24 ΑηϋοοΙι^ηΒ'ιβ βιΤΒΟΐΙΙιιΐ 
β« βΐηΐ ιη3ηΊ(^Ββΐ3Β, βΐ Ιΐιίβη• βΓίΙβίϊ* ΓβΛΙΙη•. 
ΡΓ«?Γη$ 6Ρ?0 ΜΒΟΛ (ϊβοβπΜΐ, Μ^ δί ορΙβοΛρΙ νβΙ 
ρΓββΙινΙβπ νβ! θ黀θη1, νβΙ «ιιίΐοβηφίβ ϋΙ^^ΗβΙ, •ιΙ 
βο(ΐ6€!>$ΐΙοα«η ηιΙήΙβίύΗυηι ^Ι ΙιβίϊΟΓβπι ρΑΐιρ«Γ«•» 
ριιβίΜ ρτοπιοΙΙ ΙββΗηΐ, (Ρΐ ΙβηιροΓβ^ 6ρΙ»οορ9ΐιι« ι^ 
Γΐ6Γί€•1υ8 (|ΐιοιΙνΐ8 ΙιπιιιοϊΗΙβ^ ηοηιΐϋβ ρτορτ\ύ «πηίΑ- 
Γίηΐ, ?ρριιΙβη(οηι( ηρίοΓβ» ΐΜΗίοηιιη Ι)οτήΙηιΐΜΐΡΐιι&, 
β€Ί11ο<^ι βοΓίίιιι ς«« 1)βο ιιιβΙ 4β(ΓιβίΐΛ. Ηοο *ηΐ•πι λογ((ονται ώ| λρχαγι< ίων €κ9ΐΜτιΧ(Γ>ν πραγμάτων, € βίρηΐηοΑνΙΙ ΰηηοη, (Ιιιηι θίχίΐ : ϋΐ ςυί ΙηγαβθίΙιιΙ, ^γονν τ6ν «νανβ6«ι μένων τ$ βεφ. ΤοΟτο γάρ 1νέ• 
^νκν 4 χβ¥&ν β«Α τλ ιΙΐΜΓν,6ς Ιφοβον πβποιηχ^βς 
Μχ«ινται, ε! ^&ήπως (πομνησθέντ^; περ\ τούτου 
^γουν παραγγΕλθέντβς &π69νηναι τοΟ '?ο)μη9έντοί, 
«ρο^χυρώσου^ταΰνα «] ΙχχλησΙ^• ΕΓκερ (Ι Ακλ 
χΐΐ^ρβνομίας ή λβγ^τον !| Ιωρβ2ς π?ρι<λθ^ τι «Ις 
•(»το^ς, όφείλόνοι μΙρο^ μλν &π^ ιο<(των τ% δοχουν 
«6τοΖς, προφχυροΰν τ{) Ιχχλη^^, των λοιπών βΙ τ^^ν 
χυρι4τητα Ιχιιν άναμφί).<χτον. ΜετΑ μέντοι τ% προ• 
φ|9#αι άφεερΰβαί τίνα έχ τοΰτων τ{ έχχλην^ςι» &άν 
μετΑμαλος γΙνΐ|ται, ^χπεβείται «ή; Ιερατκχης τιμής 
ι!ις άνΑξιος χαι ίΛόχψος. Ταύτα τ<Λ χαν^νος βιορι- 
Οομένοο, λέγουαί τίνες έζαχούεαβαι τά Ιν αύτφ ε!ς 
Έέψτα τΑ μετΑ τ^ χλήρ€ι>9ΐν ή τήν έπιαχοη4)ν Αγο- 
ρασθέντα όθενδήποτε, ή χα\ (πιχτηΑέντα παρΑ έπι- 
•χ4πων Ι) χλι^ριχων. Ανευ των Απ& (ωρεΑ; ή ληγΑτου 
ή χληρονομίας περιελ^'^ων εΙς αγνούς, Έμολ βέ 
βθ«(« ^ 1π\ μ^ν ταΐς έπιον^ποίς τούτου χρατήαει, 
§η όΜ Οπεστι τρύπος Ιτερος α&τοίς ^ι* Λ χτ^^βον* Ιβη^ιηίαΓ, ηΙεί Ιΐϋΐπβ χΙιηοηΊΓι, Κϊ ββί, »1ι Ιΐοο Ιβηι©- 
ηΐΓϊο ίηοβρίο (ϊββΙείβΓβ ]«βίί, 6• βεοΐββί» ιΙοΐϊΐί«ιο 
8(ίκΓΐρ8βηΐϊ<. 81 αηΐβιη βι Ιι««ίΙΙΐ8ΐβ νβΙ Ιρ^λιο ?β» 
4οιΐ3ΐίοΐ)β βΙιςηΙίΙ 8ΐ1 β08 ιΙβτβΛβΗΐ ; βοπιιη ηαίιΐβιη 
ραπβιη ιίίςαιιιι, (ΐο« Ι1«β ^€ΐ«Μ<ΐΗ', ^^Ιβεϊ» Λα- 
ιηίη'ιο ΐΓΐΐΗίοτβ ίβΙχΛίΙ, Γ«!ΚΐΜ>ηιιη 8βΙβ<« ίΐίΐ»»* 
^ρΠύΨΛ 61 ΜοΜίΑΐοη 4οιιιΙιιί•νιη. δβι! εΐ ρ^ΐΐ|ΐΐ8ΐη 
ρ^ροεοβηΐ βι Ι|ΐ ι^ΚφΜ Μ6ΐ68ί« ΰοη8ΰΰΓβΓ6, 8ΐ 
βυιη ραβηΗβηΐ{8 ενΙιΙβΗΐ, • 8»6βΓίΙοΐ8ΐί Ιιοηατβ βχ- 
βΜβίοΐ 1«<1ί|[ΐηΐ8«ΐ ηρτοίΜΜ. ]Ι98€ αιοι ιίβύθπιβί 
€8ηοιι, (ϋοαιϋ ιΗςαΙ» β» 4««^ ίη Ιρ80 8αη1 ίιιΐβΐϋ^ί 
46 οηηΙΙιαε* ςυ» ροβΐ Γρί8€οριΐ<ΐ8 νβΙ εΙοΓίοίΐιιι 
αιίβρϋοηβιη νηΑ6€ΐ|ηφΐ6 €ΐηρ(α επηΐ, ^«1 6ΐί;ιηι 

8€ςΐΐΐ8ίΐ8 8ΐ> 6ρΐ860ρΐ8 »β1 βίβΠΟίδ, ρΓϋίΙβκςΐΙϋΠ 68 

φ\Λ 8Α ίρ&08 τοί 6Χ Ηοηηΐίοηβ νοί βχ Ιβ^ίΐο νβΐ 
Ιΐ2ΡΓ6ΐ«ΐ8ΐβ ίΐβτβηβπηί. ΙΙίΙιί 8ΐι46ηι »Ιίβΐ«Γ, ψού 
Ια 6ρ{8<ϊορΐ8 φΓκΙβιη ΙιοοΙοοαιη Ιΐ8ΐ>βΙ)Η : ςηί» ηιιΠπβ 
661618 δΐίηβ ιηο<Ι«8 ρβΓ φιβηι τ£$ 84:φΐίηηΐ. ρΓ»- 

ΐ6Τ(|^8ύ1 6Χ {ίΝΤϋ^Μβ 6ρΐ86ρρ8ΗΐΝΙβ, 6ΐ ΟΧ 6Χΐ6Πΐί8 ««ΟΙΐΙβ Τ6ΤΙ>8 61 Βαΐ8ΑΐηΑΙΜ8 ίηΐ6ΓρΓ6ΐΜίθ06ΐΙΙ Ιη 

9Λ• ηοβίτο^ Βο<Γ6ί8ηο 1ι»6 Ιΐ3ΐ)ΓηΙιΐΓ. Σημείωνακ 
τ^ παρόντα χανόνα« β^Μιχοντα ξέν^ν τι περ\ των 
Ι^α^ρ^τνεων ΙπιαχΑΐΕΟίς χα\ χληριχο^;« ΣημεΙοιααι 
τ^ «αρΑνεα χαν^, χαι θαί^μαβον πως ούχ εβο^εν 
β{ίτ^ν ΑνεργοοντΑ ποτέ, χα\ ταύτα «ηλ'λών β;αχΑ- 
νων χειΐ 4πιβχ4πω¥ πΧουτΐ)#Αν«ων μετΑ τήν χειρο- 
Τ8ν{αν ι^ροφ4^ι αΟτοδ« «αν μ^ ΑεληαΑντων πάρα- 
ι^ΐφ» η π^ τΑ^ Ιχχληαία;» ας ΙχειροτονήΟ^ατβν, βρίΙΙ* Β6Τ6Γ0§ϋ ηοΐ». 

ΙχτώνοΟτω; ή Αλλως Ιπιχτηθέντων αΟτοις. Νοία 
ρταΗΗ(€ηί €αηοη€η, ινϊγιιιν ίμιίά άβ ί», ηηΛ αά 
βρϊκορο» βί€ΐ€ή€ο» ρβΠίΜηΤ^ (Ιοαη(ίηί. Νοία 
ψτ^ΐ€ηϊ€ηι Γαιιοη«ιη« α ηΐίτατβ ηπόά έΜίη ΚΝ^καΐΝ 
ρ^ύΗαίΐ€ηί ηοη νίάειηηί ; ίάι^Μ €ημ ηνίίι άΐαΰοηί 
€Ι φΛϋομί <;«ε οΙίΐ€ηίΗ ροΗ οτάΊηαίΙοηβιη άιηία 
«ναε^Γΐηΐ, €ί ΐβΜβη ιηΑι'/ €Χ ίίι, (ξΐΜ ιΙ« 9€ΐ αΙΗβτ 
ψ9$ΜΜΐ* αά €€φΐ€ύα$ ηωαηΜ6Τ€ μ/μχ^, Ιμ η»α$ 
ΟΫΛίηαϋ ιιιχ(• 147 ΤϋΕΟΟ. ΒΑΙ^ΜΟΝ ]4Β 

ιΙοιιλίϊοηΙΙιαβ 6ΐ ΙβςΑΐίβ. Α€ 6ρΙ$€οραΓι:ι ςιΐΗΐβιη ^^ ται πράγματα, ά)Χ 1} μ^ς 4 άι«& των Ιικινχοιηχων €ρ45€θρϋιιΙ (ηϋβιιΙιΐΓ : Γ€ΐΙ(|ΐι& ΑϋΐβίΑ ΰΓυηΐ (•Γηιιι 
βοιηίιιϋ» ςυ6ΐηΑ<Ιιηο<Ιιιηι ΙιΙο ΐ|αο<|αφ €•βοβ Ιιο€ 
ΐΓβοίαΙ. £ΐ€ΓίοΙ «οΐιίΐη §1 » ρ•8ΐφΐ«ηι. ίη οίβηιιιι 
Τ60βρΐ1 .8001, »ΓΓΐΒ ιηό^^$ 61 ηοιι ϋχ ββείθβΐβ κβ 
«ιηβΗοΙ, οοη (ΟββηΐιΐΓ 6* 6(κΐ€5ί« Άάύ\^»ψ^ : &Ι 
ΐ|αΙβ βηίαι Γοηβ^εΙβΓίβο» βαΐ ρυβΓοηιπι ΙαϋΙηιιίβίβΓ, 
νβΐ β^τίρίΟΓ. τ€ΐ ηΐλ^ηΐ »Πΰΐι]ο» νίή «ιη»ηο€ηβ!• 
Μΐΐ Α Β€€Γ«Γι•ι «1 11198^38 €χ θο ίααιΙι«(68 ρλπττβΗΐ ; 

Ι|ΗΑΓΘ €0|[6ΐυΓ 6*, ς»» Ιΐίβ ηΐίοπίΐΐΐΐβ 8€(|υΐ8ίΐ8 

8ΙΙΙΙΙ» €^^\^ίΛ ΆύύΙ^βτ^^ Ρι«•βη8 »«ΐβ>η ΙηΐβΓρτβ• 

ΙΑΙΙΟ 8 ΤβΓΜβ £800018 (Ι^ρΟΟίΙβΙ» 8ΐ8ΐΐΐ61ΐΐί8 ςΐΐ» 61 
ΙΐΙ»6Γ8ΐίΐ9ΐ6 Τ6ΐ ΙΐΧΓβάΙΙ^Γΐϋυβ ρΓ0Τ6ΙΙ6ηΐαΙ, 608 Ιΐ8- 
ΙΐβΓβ Ιη Ρ016818(6. ρΓΧΐ6Γ<|ΙΙ3Π1 φΙΟά Ρ&Γ8 ς«18Β^8Iη 
6€€ΐ68|» ά»ή άΛ^ί• 559^<>Ι<^ 801601 €81)00 ΙΓ8016Ι διχα(ων χαΐ λ Μ^ των ΕξωΟβν δωριών χαλ λι^γάτ»*/• 
Κα\ τά μίν, ήγουν. •τ^ Ιικι^χοπιχ^^, τ{ Ιια9χοη|| 
προαχν^ΐϋ6ή9•ται * τ& βΙ λοκη&. τ1|ς Ιξσυσίας αυτού 
Ιφονται, χαθώς τοντο χ«Α 6 χονών {(ολαμβάνιι. 01 
1^ χληριχοΙ, ϋεν μιτά τήν χλήρωαιν &ιι6 Ιτέρΐιΐν 
τρ^ΐΜν» ο6χ\ &ιΛ των της Ιχχλιναίας• &γορίβω«ι 
ιςράγματα, οΰχ Αναγχ«σ6ήβονται ταύτα «ροβχυρω• 
921 τ9| έχχληαί^.Έάν γάρ τυχ^ν ι»ιΜι^βχα/.ο; 
γ<νΐ|τα£ τις χληριχ^ Ι| χαλλιγράφο; ή ύπογραγιυς 
μβγιστΑνός τίνος, χβΑ έντιΟΟεν κολυχτήμων χατα- 
στή, ίνα τ( χατανοτγχαβθήηται τ& &ιι^ τοιοΰτΐιΐν 
τρ<::ΐιΐν έκιχτηΟέντα αύτφ τ{ 1χχληβ{^ προαχυρώ• 
οαι ; Έ ΐΐαροΟβα δΐ ερμηνεία (ξέχεται χα\ τών (ίη- 
μάτοιν του χαν^νος, β(α).αμ6άνοντος τ& &π6 φιλοτι- ιΐ6 ίηιιηο1>ίΓιΙ)θ8, π>{8ν6Γίΐ ςιΓι$ρί8ΐο, 80 Ι(ΐ6ΐη 86γ• Β μιών ή χληρονομιών Ιχβιν Ιπ* Ιξουσ^ας αύτοΟς βνιυ ▼.ΊγΙ (Ι61>681 6118» ίο Π)01)ΠΙΙμΙ8. Εΐ 6ΧΐβΐίπΐΟ φΙΟά 

ίιίβηι 6ΐΐ80ΐ Ιη 1ιί8 β6ΐ ; ρπ)ρΐ6Γ68 ςιιοιΙ ηοΗβ 681 
ιΙΜΓΰΓΓΟίίο ηιοΙιίΗΐΗΟ 61 {ηιαιοΐήΐίαοι, φιο<1 8(1 86• 
ς«ί«ΙΓιοο6ΐη 8ΐΙίο«1• Ρίορπο οαΐ6ηι (Ιίχίΐ• ρΓΟ, 8ΐ 
άΐΓβαο 61 Ι6ϋ€ΐ8 81019 ηοοοίΑοι 01θ1(8 (|θΙΙ)Ι18.Ι:ΐηΐ 
Γ€ΐίοηυοοΐηΓ, οΐ 68 8ΐϋ8 ςιιοπιοιίοοαοςυο Γ6(Ιϋ8ΐιΙ 

86 Γ68ΐίΐ080ΐ• ΕΧ 1101118010(11 6Γ|0 000 ρΟδΙοΙλΙ, «Ι 
ηΐΐί<ΙςΗ8ΐΙΙ 666ΐ68Ϊ98 60Ο866Γ61; 86ΐ1 6Χ 6ΐ9 ς09Β 

ρΓορΓίο 860 ρτίνοΐίπι 61 η:Ιίοΐ8 8οοΐ; 6ΐ ςΟΟΓΟΙΟ ίΙΙβ 
<Μΐ «1010*1008• Νοΐ8 ί^ιίαγ 08000601, ςοΐ (Ιίοίΐ» ςαθ(1 

6ρί860ρΐ6ΐ€ΐ6Γΐ€ΐ.ϋ6ΐ)6ηΙ 0666888110 1018 .6ϋ6ΐ68Π8 

ρβη^αι 8ΐί(|α8οι, ςο« ίΠΐβ τΙϋ6ΐ>ιΐθΓ 6Χ ϋ8 ΐ|096 
ρΓορπο ζά 608 ρ6ηίπ6ηΐ, Γ6ΐίο<|θ6Γ6; οοιβΙοο 

891601 6ΧΐΓβ0Ι0 ΒρΙΗΐΟ : 6ΐ ία ΙΐΟΟ, 6ι•^08IΒ0^^ βΙ 

ηαοοίοΐααιοαηςοο 681, οοο Γ6ρο<1ίλΙ>ίΐ0Γ• μέροο; τιν^ς δφβ Αοντος 6ο6Ι{ναι τ^ ^χχλι^σί^• ΤοΟ 6λ 
χαν^νο; πιρί Αχκνήτων διαλαμβάνοντος, Ιρωτήνει 
τις, Ι&ν τ6 αύτ6 όφβΩΐ» χρατ^Ιν χα\ έ«\ των χινη- 
τών ; Κα\ οΤμαι δτι τ^ α6τ6 χα\ έπΙ τούτο»; γινήηται 
δ(ά 'Λ μηδιμίαν ιΐναι διαφορών χινητων χα\ Ακινή- 
των δαον €ΐς τήν έπίχτι^αιν, Κυρ(ως δλ βίπιν, άντ\ 
του €ΐ &ξ όρθου α&τφ χαταλιιφθ^* Ιπ8\ ιηλλΑ χατα- 
λίμιτάνονταΐ τιαιν, ώβτβ αυτά έτέροις άποχαταατηαβι 
ή άναλώοαι δπουδήποτι. Έχ των τοιούτων ο&ι ού» 
άιςαΐϋΐται άψιιρωααί τν τ|ί Ιχ^λησί^, άλλ* Ιχ των 
χυρ(ως, ήτοι (δίχως, αύτ^ χαταλ8λ<ιμμένων, καΐ 
2ιν χύριός λοτιν έχιΤνος. Σημβίώααι ο5γ τ6ν χαν^χ 
τ&ν λέγοντα δτι. Ιξ άνάγχης δφβίλοοαιν οΐ χληριχβΐ 
χαΐ οΐ Ιπΐαχοκοι χαταλιμικάνΕίν ταΐς χατ* αύτους 
λχχληνίαις μίρος τι, τ%. δοχοΰν αΰτοίς, άιι6 των κυ- ρίως διαφερόντων τοιίτοις, πάντως δέ Ιν ταΐς τίλινταίαις άναπνοαΤς * χαΐ τούτο, οΤοιν &ν χαΐ δαον 
έοτίν, οόχ άχοπιμφθήσβται. ΖΟΜΑΒ. 8ί ΐ|αί ΐΜ)πιία68, 6αηι Γ«ί ί80)ΙΙί4τί8 

ΐΙΙΟρίΟ 18Κμ>Γ8Γ601, 8(1 6ρί860ρ8(0Ι0 6τ6€ϋ 8θΙ. ίο 

6ΐ6Γνπι 6θορΐ8ΐΙ 800ΐ, (ΙοίοιΙο ν6Γ0 (1ίνίΙΐί8 8ίΒυ8θΙ, 

.Ί^ΓΟίςΟΟ 801 ρΠ6(ϋ3« ρΟΟίςΟΟΟΙ 6ρί860ρί 801 €ΐ6η'€ΐ 
801)1, ρΓΟρΗο 00αΐΙΐΐ6 6016Γ68ΐί ρο88ΐϋ68ηΙ ; .1118 6Χ 
ΐΜΐηί8 6Γ6ΐ68ίχ ςα8ηίί886 Γ6086ΙΙ10Γ, 86 0181 666168188 
6θη866Γ8ν6ηθΙ, 0θΟ)ίθί€88, 1)06 68ΐ, 060 (ϋθ8ΐ88 
ρθ88688ίθ068, (ΙίΓίρυί886 }«Ιΐϋ€8ΐ)00ΐαΓ• Ιά 080Ι<|06 

ίΙΐ8 8ί|;οίθΓιΐΐ)ΐ : ΐΑοηοαο) ςαί Οοιηίηίοο 1ιοο8 1ΐ)ν8- 
8<ίΓΐοΐ• Ρίοΐούο 6ίνϋίΙ)υ8(ΐΐ)0<|06 Ιβ(;ίΙ)θ8 630ΐαηΐ68ΐ« 
ιιΐ 6ρΐ86ορί, €00) 6I:|[^η^I 8111)1, ςιιΐιΐ ίο ίρ8οηιοι ρο8• ΖΟΝΑΡ. Έάν άποροΓ τινβς γίνωνται Ιπίνχοποι !{ 
χληριχο\, βίτα ιύπορήβωαι, χα\ χτήβωνται, Ιν τ$ 
8ΐναι Ιπίαχοποι ή χλι^ιχο\, άγρους ή }^ρ^^ ^^' 
σάμινοι αδτά %1ς δνομα οίχιΐον, δοχουσιν έχ κραγ* 
μάτων τή; Ιχχληβίας ταΰτα χτήσααΟαι, χα\ Ινοχοί 
8ΐσιν, ώαπιρ 8ΐ δκαποτίχά πράγματα, ήγουν χυ- 
ριαχά, διηρκάχασι (τούτο γάρ ένέφηνβ διά του «Σχβΐν, 
ώς Ιφοδον πβποιηχδτες), βΙ μή τ| Ιχχληαία ταύτα 
άφίερώαουαιν. Διλ χα\ οΐ νόμοι της πολιταίας ά«ι- 
τοΟαι τους επισκόπους, δτε μέλλουαι χβιροτονεΙσΟαΐ• 
φανερά ποιεΤν & χέχτηνται, ίνα Ιχωσιν άδειαν, •Τς 8688101)11)08 811 (€8ΐ;ι1υΐΗ Γ86ί8ΐ)ΐ; οΙ ίΙΐ28, ςαί1ιπ86οη- Ι) ^ύλονται, νομίμως ταύτα χαταλιμπάνειν. Κα\ (ί^^' Ι|1Ι6 €0ΐ1ίΙ)ίΐαΐ0 Πΐ6Γί(, 68 16^001 ρΠ68(ΤίρΙΟ Γ6ΐΐ0- 
<|ΙΙ6Γ6 Γΐ663ΐ. 0"*<2^9?6$ίΐΗ08 τ6Γ0 83α€ΐΟΠΙΠΙ 8ρθ« 

8ΐοΙοπ)η) €8ηοιι, ΝοΙο 8ίηΐ, ίηηοίΙ, ρΓορΓίο ΐ'ρίϋοορί 
Ιθ))8, &ί ^αίιίβηι ρΓορΓίΑ ΐ|ΐιθ(|06 Ι)91)6Ι; ηϋΐ8<|α6 
ιΐβπ) ΟοηΓιηΊΰ» 8ίοΙ 61 ςυβΒ $6()ουηΙ(ΐΓ. ΜΰΟ) νί€6- 
810)0 ηοαηο, ηιιο(]θ6 Αηΐίθ€ΐιβθ9? »γηοάί 0800ηβ 

€301001 681. ΟοΟίΙ β! 6ρί860ρ0 6θίςθ80Ι 801 €ΐ6Η60 

αΙιηοίιΙ ^ιΙί€ΐι]θ8 Κ1ΐ6πιϋΐ8ΐ6 Ιρ8ΐ ρΓορΗο 8ΐ1(ϋο1αιο, 

Ι6|;8Ι001 ςοίρρΟ 80ΐ (ΙοΟΟίίΟ ΟΟΙ 60|[0818 1ΐ»Γ«ϋΐ88, 
θΙ>νβ06Γίΐ, 6Χ 60 (|00(|06 6€6ΐ68ΐ« ροΜΟΙ ρίΟ 800 
ΟΓύίίΠΟ €0η&66Γ8ΐ>ί1• ΡΓΟρΗο τ6Γ0 ίΙίΐΗ. 8<ΐ4ϋ6ΐ00ΐ9 

Ιιο€ 68Ι9 ηηοϋ Ιιοοιίηΐ 6Χ (ΙίΓ6€ΐο ίοοΓΪΙ Γ6ΐί6ΐοαι ; 
ςοοηίαπ) οιυΙίΑ 8ΐί4θί1)θ6 Γ6Πο(ΐηηηΙηΓ, οΙ 8ΐϋ8 1γ8- 
ιΐοηΐ , 31)1 ίο οηρΙινοΓαιο Γ6'!6!ΐ•ρ(ίοΐ)6(η, Αΐη ίη δέ κανών τών αγίων αποστόλων, Έστω, φησί, φα* 
νερά τά ίδ:α του επισκόπου πράγματα, «Γγε χαΐ 
Γδια {χει, χα\ φανερά τά χυριαχά, χαΐ τά έξης. Κα\ 
6 τη; Ι;ν Άντιοχείί^ι χδ* χανών περ\ τούτου βεαμο- 
ΟετεΙ. Έάν δλ χα\ έπισχόπτυ Βντι τιν\ ή χληριχφ 
περιέλθη χυρίω; φιλοτιμία τινός, οΤον λι^γβτον <| 
δωρεά ή χληρονομία συγγινιχή, δεΙ, φησ\, χαΐ ίξ 
α'Ηου άφιερωσαι τή Ιχχλησίφ μ^ρος.χατά τήν οΐ- 
χ<ίαν προαίρεσιν. Κυρίως δλ εΤπεν, άντ\ του ^ξ 
δρδοΰ α6τψ χαταλιιφθ}, επι\ πολλά χαταλιμπάν- 
ονταί τισιν, έ^ατα αυτά έτόροις ά«οχατασ-.ήναι, ή 
άναλωσαι αυτά ε(ς αΙχμαλώτων άνα^^ύσεις, ή εΙ| 
οίχοδομάς οίκων Ιερων, χα\ εΙς άλλας αίτία; όμοίας. 
Έκ τών τοιούτων ούν ούκ απαιτείται άφιεροΰν τι ]« ΙΝ ΟΑΝ. XXXVI 

τζ Ιχχληβι^, &λλ^ έχ των χυρίΜς» ήτοι ίβιχως, 
«ύτφ χαταλιλβιμμέ^ων, χα\ Δν χύριος έχιΜς 
{ϊτιν. £{ <1 «ροέΟβν^ο χαΐ ύιςέσχοντο μέρος άφβ•• 
ρώ«αι τ{ έκχλησί^, ιΐτα ΐΜητράπηβαν^ Αντ\ του 
ρετ•βλή0η«αν« Ανάξιοι χριβήβονΤΑΐ Λ^οι νί[ς ΐ€ρα• 
τιχΐ^ς τιμ%ς. ΑΡΙΣΤ. € *0 ρ«τΑ «6 «ροχάψαι Αγρ&ν Ιξ^ι»νούμ«• 

< νος, ούβΗ Ιχων, ίση» τ|| ΙχχλησΙ^ τούτον 

ι «ροαάγηνι •Ι μ^ι Ιχ ^ιαβοχής ουγγβν€(ας ή 

€ χαΟαρβς φιλοτιμίας τοΰτφ ν•ρι«λήλυΟ<• » 

01 ΐ!ρ6 της Ιικο«οκϊ|< μή ΙχοντιςΙΙΙια «ράγματα» 

4 χαΐ οΐ χληριχοί, οΙ «^ το» χλΐ|ρωΙήναι 5ντις 

Μνέστβιτοι, ΙΑν μβτΑ τ^ «ροκ^ι Α«(νΐ|τΑ τίνα 

ΙξΜνήβιννται, τ^ έ^^χληοίϊ]! ταύτα•* «ροβά{ουσιν, ώς 

Ιχ τ&ν κροοβαιν α&της ταύτα Ιποοτησάμβνοι* «( 

μή «ου άπ& χληρονομΓας ή*Α«^τΐνος βη^ροΑς* τ{ 

Αιηθιί^ 9Γρ%ς αυτούς γοομίνι^ς, φαίνονται ταοτα 

ιηρίιλθβΐν «Γς αυτούς. 

Οοτ• κρ^ββύτέροος ιτρΑγμα τ!(ς ΙχχληαΙας» Ιν^ 
€ { χαβιβροδνται* μή «ινρΑαχλίν, χαΐ 6οτ< μη• 

• <ινΙ Ακιοχ^ιηρ ΙξΐΙναι κράγματι χαταχρήοααΟαι 

• &χ του τ(<λοο τής Ιχχληαιααηχής μΑτριχος. 
» ΌμοΙώς1{ϊρ«σιν» ^ατο το{»ς «ριοβυτέρους «αρ4 

• γνώμην τδν ΜΙοιν αύτοητ Ι«ιαχ6ιηιΐν κρΑγμα 
€ μΙ) ιβίπράοχιιν της Ιχχληαϋας» Ιν { χαθίιρουν- 
4 ται* δν τρόικν χα\ το{ς Απισχ^ιβοις ούχ Ιξκντι 
» ΐΛκράηαίΨ χιαρίΛ της Ιχχληοίας, Αγνοούσης 

• της ««ν^υ« ή τΰν ΙΑΙών «ριββοτίροιν. Μή 
9 οΟαη^ τοίνυν ΑνΑγχης, μηδΙ Ιιησχόιηρ 1ξβ?ναι 
ι χατβχρήοαοθαι «ρΑγματι Ικ του τίτλου ιη^ς 
ι ΙχχληαιαΦΠχής μάτριχο;• » 

ΕΛΑΣ. ΙΟς Ιοιχβν, ΙιριΙς τιν€ς Ικώλουν Ιχχλη- 
βιαβτιχΑ «ρΑγματα ιιαρΑ γνώμην τών ο{χι(ών 
Ιχιοχ^πην. *ΑλλΑ μήν. χα\ Ι«(αχοιιοι Ικίιτρασχον 
2«»ρ{α τδν Ιχχληαιων α&τών ιιαρΑ γνώμην τηςχατ** 
«ύτο&ς αυνό9ου, {| χα\ τών Ι^Ινη ικροοβυτίριον• 
^,ο\ν οΐΐν Α χανών μηχέτι τούτο γίν<ο6αι, ΑλλΑ χα\ 
ΐ€ζ ιερόχβιταιΑνΑγχηποιήσαι τοιούτον τι 1π£9χοπον, 
μ«τΑ αυνακνέβιως της χατ* αύτίν αυνό^ χαλ τών 
β(ΐιΐν πριαβυτίροιν τούτο ιιοιβΙν* Αλλως Αέ ιη>^ |ΐ)| 
9χ£ΐν Ιν*^ ΑΑ•(ας αΑτ^ χαταχρήααβθακ «ρΑγμαη 
χαταγιγραμμένφ 4ν το?ς ΙχχληοιαβτιχοΙς βρββ^οις» 
Ι^γουν έν τ^ μΑτριιχι» τουτέοτιν Ιν τ) Αηογραφ{)του 
Ιχχληνιαατιχου τ{τλου« !|τοι βιβλίου. Τίτλος γΑρ 
λέγ€ται «οτέ μίν ή Ιπιγραφή» κοτΙ βέ ή αΙτία, ηοτλ 
& χα\ τ6 βιβλίον, *Αχούων βλ του χανόνος λέγοντος 
μήτβ Ι«<σχο3θν παρΑ γνιί»μη>^ τ!^ς συνόδου χα\ τών 
Βίων κρισβυτέρων ιηκρΑσχιιν χωρία της Ιχχληβίας» 
μήτκ τους ιιρβββυτέρους ιταρΑ γνώμην τών Ιδίων 
ΙικαχΑιιιβν ηωλβΓν πράγματα. ΙχχλησιαστιχΑ» μή 
(Γπη^ς έξισοΰσδαι χατΑ τοΰτο τδ μέρος τοΤς έπισχδ- 
αοις τονις «ρβσβυτέρους * Αλλ* βΐπλ δτι οΐ μΙν πρκ• 
αδύταροι παρά γνώμην τών Ι«[βχ6ιιω>^ οίονδηιτοτοϋν 
πρΛχμΛ χινητδν ^ χα\ λΟφΟαρτον, οΤνον τυχδν ή 
σ?τον» πωλβίν ού δύνανται * δ δέ Ικίσχοπος τΑ μλν 
ιΰφδαρτα κινητά χα\ τϊ αΟτοχίνητα χα\ ηαρ3^ γνώ* αΟΝα ΟΑΚΤΗΑΟ. 150 

Α βαοπίΓοαι «(Ιίυηι ««ϋΑοαϋοηβιη, οσί Ιη αΐίο» β]«»* 

ιηο<ϋ αια» ίη&ηιη•ηΙ. ΝιΙιη 6Γρ οχ Ιιο]ικιηο«ΙΙ ϊ^ 

Ιηι8, Β6ϋ ΟΙ Γιο ΐΑϋΐοαι» ςυ» ίρβΙ ρΓορηβ μ ρΜΐι* 

ΙιβΓΗβΓ λΐιηΐ ΓβΙίοΐ»• 4|ΐιιπιιοςιιβ Ιρββ «Ιοηλΐηυ» ββΐ» 

0€€ΐ68ΐ« €θηθ60ΠΙΓβ 0«£Μ8«Π0 βΟ|6ΐυΓ» ΟΐΙΟιΙ •Ι 

ηηί, ρΑΓίο &1ίςα> ]•πι βοείβί!» «Ιββίίη^ΐο» ροβίοα 
ΓΟΙΓΟ €0ητ6ηΙ βαηΐ» Ι^οο βοι, Μηίβηΐΐιαι Ιηοΐαηιιιΐ» 
ΜΓβΜοΐϋ Ι)θηοΓ€ ίη<ϋκηΙ ββδβ ίυΑΙοαίΝιηΙοΓ. 
ΑΕΙ8Τ. € 0<ιΙ ροοΐ ρΓοηοΐΙοηοπίν ηϋιΠ Ιι>1ι«η(« 
ι «{ΠΙΠΙ 6ΐηβΓίΐ, !η β€€ΐ«βίιηι βυηι €οηΓ6ηιΙ» αΜ 

€ 8ΙΙ€€6»>ίθηθ €0{η&ΐίθΙΐί8 801 ρΐΙΓ8 ΗΙ)€Γαϋΐ8ΐ6 Οΐ 

• ο1>τειιοΗΐ. 9 

ο»! •ηΙο 6ρΐ8€ορ8ΐιιαι ρ^ορΗ• ηοη ΙιαΙιβΑΐ 1)θη», 
γβΐ οΐΐιπι €ΐοΗ€ΐ, φΐί «ηΐοφίιηι Ιη «Ιοπιιη οοορίιϋ 
ΑκΗη(, ρ•ηρ6ΓΓΓιιι! βΓβηΐ; βΐ ροβίςοαηι ριοιηοΐί 
•8011, ΙηιηοΙιιΙί» »Ι!ςηι Γ6<ΙΙιιιαη(. α• «Ι οτϋΐβοίοηι 
•ΑίΓβηι, ιιΐ ςιΓι βι Ιΐϋαβ τβόΐΐιΐιιο βιύβη ΐ€(|ΐιΐ8ί- 
τ!886ΐιΙ : ηίοΊ Γοηβ ου ΙιχγοΑΗιΙι^» βνΙ οΙ» 8ϋ€ηΓο8 
ιΙοιΐ8(ίοηβ« τ6Γβ 8Α Ιριοβ Γ8€ΐ»» ορρικιιιΐ η »Ι 
ίρ808 οΐιτβοΐη!» 

5β0 ^ΑΜΟΝ XXXVI. 

ψ ιη ρΐ'«8ΐ>χΙβτΙ ΓΟ» 0€€ΐ08ΐ«« Ια <|ΙΙ8 €ΟΙΙΜ€ηΐΐΙΐΙΓ, 

9 000 τοοΑβιΙ : βΐ οΓ οηΠΙ Ηοβοί 6ρΙΐ€ορο το 

• •5θΐΓ, Ι|0« €81 01 ύΐΟΐΟ 0€€!€8!98Κ€88 ΟΙ^ΐΗοοΓ». 

€ 8ιοιί1!ΐθΓ ρΐιοηΐΐ; οΙ ρκ8ΐ>7ΐβΓί» ρπΒίοτ ιηβηΐβιη 
€ οοοηιπι «ρΗοοροηαι ίθ§ Μ€ΐθ8ΐ«, ίο ςυι €θο- 
9 οβοηοΐοΓ, ηθο τβο^ηΐ : ςοοηιοιΙιηο<Ιοηι βρΙ- 

I 8€0ρί8 ς00<|00 ρ?»(ϋ• 0ε€ΐ«8ΐ«9 Ι|(00Γ8ηΙβ 87- 

I ηο(Ιο, τοί 8θΐ8 ρΓ«8ΐΐ7ΐθΓΪ8 νοη(ΙθΓθ οοη 1ΐ€βΐ• 
12 « Νοη 6Χ8ΐ8ΐοηΐο οιγο οοο688ΐϋΙβ'» ηοο Γκβ»! 

ι Ορΐ8€θρθ η λΧίΟΐΙ» 40« 08Ι οχ ΐίΙΟΐΟ 0€€ΐ<Μί»- 
€ βΐΐ£» ΟΜΙΗΟΟΙ•. 8 ΒΑΕ$• ιη Μ τοτΜηΐιίβ, ςηΐιίοιη 88€ΓΓ(!οΙ^ γτ8 
οε^β8ΐθ8ΐίθ88» ρηοΐοτ 8αοτοιο ορίβοοροηκη 8βηΐβιι• 
Ιΐοη, νοη<ΙοΐΜΗΐΐ• ΟοΙο οϋοαι ορΐ8θθρΙ βοοτοιη μ• 
εΜοηιηι ρηοΑΙο οηι•η€{ριι!Μΐηΐ» ριτβίΟΓ 87ΐιο<Ι!, τβΙ 
οΐίοηι 8θοηπι ολοοηΚϋοαι οοηίοηιίοπι. ϋκΜ οιγο 
€0000, οβ 1ιθ6 βιΙ οιορϋηβ ; 80<Ι ςαοηϋο Ιαΐβ ςηίιΙ 
ίοΓίοηΑΙ ηο€688ΐΐθ8 ρΓβιοϋ €ρί8€οροιΐίΐ, 1(1 οαπι 87ηο<!ι 

80Μ €0η8€η8η οι 800ΓαΠΙ ρΓ€8ΐ)γΐ0ί0ΠΙΠΙ ΓέΟΙΑί. Ελ 

οοίβηι οΙΙΐοΓ Γβ οΐΙ ηοη \ί^^%\, ςο» ίη 1>ΓβτΙΐΝΐ« 

€€€ΐ€8ΐΐ8ΐΙα8 8€0 ΙΟ ΠΙΟίΓίΟοΙλ βοΗρΙΟ €8ΐ, ΙΐΟ€ β8(• 

^ Ιη ηρβηοΗο 0€€ΐβ8ΐΐ8ΐΐ€ΐ Ιίΐυΐΐ 80ΐι ϋ&Η. ΤίΐηΙΐιο 
€ΐιΙιο (ΠοΙΙΟΓ οΠηοοηιΙο !η8€Γΐρ11ο, οΠςυοηιΙο τ«γ*> 
€0088« οϋςοοηιΐο ουίόηι €1 ΙΙΙμγ. €υιη βοκοπ) «υιΐίβ 
€0000601 Αΐ€θηΐ€ΐο» η€0 €ρΐ8«:οροηι ρΓ»ΐ€Γ >7ηοι1ί 
8€ηΐ€ηΐίοηι βι 8αοηιοι ρΓβ$Ι»]ΐΐβΓθτυηι εοοίοβ'» ρΓ»- 
ιΙΙο τοοϋοΓΟ ; ηοο ρΓ€8ΐ>5ΐβΓ08 ρηκίΟΓ οβηΐεηιίΑηι 

800Γθαΐ €ρΐ8€θρθηΐΠΙ νΟίΑΟΓΟ Γ08 €€€ΐβ8ίθ8ΐί€38 ; 06 
ΐΠχβΗβ» φΐΟά ^ά ΙΐΟΟ 811Ϊ0€Ι« ΡΓ08Ι>]ΤΙΟΓ08 «<|1Ι9η 

€ρί8€ορ{8 : 8€Α ιΙΙύ ςηθ4ΐ ρΓ68ΐ>7ΐβΗ ςοΙ(ΐ€ηι, ργφ(6Τ 
€ρί8€θροΓοηι 8€0ΐβηΐΐ8η), ηυοπιβυη^οο γ6πι ηιοΙιίΙβΜ 
ν€ΐ !ιηηιο1>ίΐ6ΐη νοΙ «ΐίοιη ςα» Γοβίΐο €0ΓΓυηιρί ροΐοβΐ, 
▼ιοοιη ίοΓίο τοΙ ΓπιαιβοΙαιη, νοηϋοΓβ ηοπ |ΐοο$ηιιΐ ; 
€ρ$8€ορΗ8 οαΐοοι €0 ΐ|α{Αοηι, ςο« Γαοίΐο €οη ιιηιρΙ 
ρο$8«ιηΐ, αιο1>ί1ί9, οι ςυ« ρ€Τ ββ ιηοϋίΐία. οΐίβηι 
ρΓ36ΐ€Γ $ηοΓυιη ιΙΰποοΓυηι (οηίοηιίαηι, ροΐύ^ι «Ιίβ- βΐ ΤΉΒΟϋ. ΒΑΙ£ΑΜΟΙΤ 152 

»»η ; &β(Ι ηΜί ίΐΐιΐβιη Ιιηιηο1)ΐΙ!;ι. ΓΓθρΙβΓ«λ βπΐιη Λ μην 'ηϋν ο(χ£{ωι» χληρκχων έι««ο»Γν Ιύνβται, ο6 ρΓβ»6ΐΐ8 ςποςιιο οαιιοιι ]ιιϋβί ρΓ68ΐίγ(^Γ09 ιιοη ν^η• 
ϋβΓβ Ιμ)ιι• βεΓΐ«&ι:ΐ8Γΐ£9 8ίιΐ6 βρΐββορί» : βρηοορ» 
Μΐβιη ρΓοΙιί^ιιίΐ ίιιιηιοΙ>1Γι>, 8!η6 ιι«6€8&ίΐ2ΐβ €1 βίηβ 
β]Γΐι•ύ•Ιί 61 ρΓ«5ΐ»5ΐθΓ0Γηιιι ββηίβηΐΐί» νβηϋβΓβ Οη(μ1 
βηΐβπι Ιι»1)βΐ βρίβοορυ» ροΐ6$ΐ9ΐΐβιη» 6ΐί«ιη ρηκίβΓ 
8«οπιιιι ρΓ6!»1ΐ7ΐβΓοηιηι ιηβιιΐβιιι €ΐ 8]Τ!ΐο<Π, νβηϋβηϋΙ 
ρβΓ •Η ίιιιη)οΙ)ί11& βι ιηοΙ>ίΓι»» ςιι» ίαοίΐβ €0ΓΓνιηρ1 
ρ(ΐβ8ΐιηΐ; ρ^Ιβι οι 58 €ΐ 41 €3ΐ•. «ροϋοϋο»» ςαοβ 
οΐίβιη Ιο^β : «Ιςιιβ βΐΐβιη βι ρΓΧ$6ΐ»ϋ οαηοηβ» ςηΙ 
ρτοΙιΙΙ)€ΐ ΰ€€ΐβ•ΐ38ΐί€0Γΐ)ΐιι ρΓ«4ίοπιπι θΐ ΓϋΐκΙοπιπι 
»Κ«ηΑΐΙοη«ιη ιίηβ €ο|ΐιίΙιοηβ βΐ 6ΐ8ΐιι1η>ϋοιΐ€ ΐαύ^η• 
•Ιλα. Νβ Ιιαίο >αΐ«ιιι ίιιΐβΓρκίιιΐιΟΑ) Γ(ρ«βΐι•Γβ ▼!- 

ΐΙΟίηίΟΓ €80006•» ςυΐ 8•6η 6€6ΐβ8ΐ8•ϋ€8 8ΐ> 6ρ!860ρί8 

«60411 ρΓθλί1>βιιΐ. Εΐ9ί βηΐηι 8ίοΙ πΜ^ϋΙ»» ΙηιοοΙιΙ- *μ1}ν χοι\ τά άχΙ^ψΛ. 4ί& γάρ «•υτο χα\ 6 χανών 
του^ μέν πρ896ντέ^ου( καριχβλβΰφβτ• μ4| «ωΐιίν 
^(ράγμ«τα Ιχχλΐ|αια«τ(χ4 λνβυ τΑν έπΐ9χ6«ΐι»ν" 
τους βέ Ιΐ6ΐ«χόπους Ιιβώλνη ιηιιράνχβιν Αχίνητβ 
&ν8υ Ανάγχης χα\ βυνοβιχης γνώμης χοΧ νων «ρβ• 
«βυτέρβι»ν• Ότι βΙ έξου«(αν Ιχ8% 4 Ιπίτχοιη; χαΐ 
ΐΜίρ& γνώμην τ&ν «ραββυτέρΜν αδτοΟ χα\ της^χαε* 
•6τ6ν βονό^ «κιιρ(1β«8ΐν Ιχχληαιαατ(χ& Μνητα 
χβ\ βΟφΟαρτα χ«νητΑ, δ?|λ^ Ιβτιν &η6 «ου λη' 4^^ 
ατο>€χου χαν^νος χα\ το» μο^, οΟς χα\ Ανάγνωθι* 
Αλλά μήν χα\ 4ιι^ ^ν Φ«ιρ4ντος χαν^νος χνλύοντος 
«ήν Αβ4γνωστον Ιχιιο(η9ΐν «ων Ιχχλησιαβτιχιόν 
χωρίων χα\ μονών. ΚΙι ΙναντιωΟωβι Ιί οοι «ρ^^ς 
τήν «αρονσαν έρμην8(αν ο! ΜΕν^ς, οΐ χωλύ«ντ«ς ϋιιηι 1311160 Ιθ€αα) υ1>ΐΙα6οΙ. •ί€βΙ 61 Ιιθ6 8»ρβ Ιο ^ «αρΑ έπιβχύην κικρΑσχβσ^ι ΙορΑΙιοαηΦΜβηχΑ» 16{ΙΙΜΙ8 !θΤ6ΒίΐΟΓ. ΡοίΤβ φΙ8Β<Ι• 66€ΐ68ΐ&8ΐί60αΐ ίοΐ- 
ΐηθΙ)ϋφ 0ΐ)ρΓ6 * 601601 066688ΐΐ1ΐ60Ι Τ«Μΐ6η(ΙαΐΙΙ 681» 
000 ΐΙ^Ι 6ρ'?8€0ρ08 7601 Γ64Ηααι 1ΐ8ΐΐ6010ΐη ?6η• 
46Γβ ; 86(1 ^ΟβΙοΐΟ 680006 90 ρηΒΙΟΟίΙ• 8700(11 60ΙΙΙ 
«»8β ΤΙΐΙΐ« 61 866ΙΙΙΚΐ•αΐ ιΙΙοΐΑ• ϋΚ€ ιΝ8ΐίοιΜίοα68. 

Α^0808 οΒί^η 68000 Βίοιοΐοίΐ» 06 ι1ΐ6Μ ργοΙιϊΙμΗ 
8θΙααι ▼6οιΙίΐίοο6Β ΙαιοιοΜϋοαι» οοο 8ΐιΐ6ΐο 6ΐΐ8ηι 

0ΐί08 •1ί6η8ΐ1θ068. Ν6ς•ΐ6 6θίΐΠ ρ6Τ 6ΙΐφΙΐ7ΐ608ΐθ9 
0640^ ρβΓ ιΙοο8ΐίοη6ηι, Μψ»β ρΟΓ ρ6ΠΟΙΐΐ8ΐί0»6ηΐ, 
06(106 0(1 ηιηΚοηι Ιβοιρυβ ρθΐ68ΐ. 6ρΐ960ρ08 ΓβΙΟ 
0€(^68Ι•8ϋ€8ηΐ •Ιΐ6ηαΓ6« ηΐ8ί υΓ{€8ΐ 0666881188• Κ&ν γάρ χινητΑ ταΰ«« Δσιν, ΑλλΑ ΑχινήτΜν ΙιεΙ• 
χουβι τόιιον - χα6^ χα\ 4ν νΧς ν^μοις «οίτιο ιοολ- 
λαχοΟ 86ρ(βιΐ8ηι• Κ«\ Φναν βΙ μΙλλ|| $ια<ρ•6ήνα6 
ΙχχληαιαβτιχΑν Αχίνηγον 8ιΑ «ρ•ΐΜΐμΙνΐ|ν Ανέγχην^. 
οΟχ Αφείλβι ιηΜλ8ΐν4 έΐΒίοοοΜος «ρΑγμ» Ιχονκρ^οο- 
<ον, Αλλ^ οίον Α χς* Χ8»&ν «ης ιηρούοης νηΜοΐΦ 
ΦηβΙ, μα\ χμΑ τάς λχβΙ•• 8ΐρΐ|μένβΐ€ 6ιαβτ{ξ8•ς• 
Καταχρήοβως 81 6 χ«νών (μνήοθη. Ινα μ1| 9Ϊ^^ 
μδνην χωλύ•θθ«ΐ τ^ν 6(Αηρ««βντών Αχινή^ων, •& 
μ1]ν χ«\ «Ας Αλλ«ς ΙχηοιήΜΐς• 0^• Τ^Ρ «>τ* Ιμ«- 
φύτ8ΐ)«ιν, ο5τ8 χατΑ ΑΐιΐρβΑν, οίτ^ χατΑ ΑνταλλαγΙρΝ •δτβ Ιπ\ χρόνοις ιτβλλοίς ΙχποκΙβθαι &χχλησιατηχ&ν Αχίνητον Ιχίσχονος βύναται ΑνΑγχης μ)| «ροχ8«ρ> 
μ^νης. 
ΖΟΝΑΒ. 88η6ΌΓυπι αρθ8ΐο1θΓθΐο 6800068, Ιτίΰβ- ^ ΖΟΝΑΡ. 01 των ββπτων Αποστόλων χαν^νβς, β ΚΐηΐΕΜ 0€ΐ8?08 61 ςιΐ8(ΐΓ8β6»1οια8 ρΓΐ(ηιΐ8, ]ιΐ8 βιΝοΊ• 

1ΐί8ΐηΐΙθη^ΠΙ<ΙΙΙ6 ΚηίΟΙ 66€ΐ68ί88ΐΐ€8ΤυηΐΙ ρ0068 6ρΙ- 
8€0ρ08 6886 ΥΟΐαΟΓβ. ΓΓθίη(ΐ6 06 8866Γ(ΙοΙ|Ινι8 Γ68 
666ΐ68ΐ98» 561 ^"' 8<ΐ8€Γΐρΐί 800ΐ, 8106 .6ρ{860ρί 
ί86υΙΐ8ΐΟ ν6Ι1(Ι((Γ6 Η668Ι» ΙΐΙ6 6ΑΟ0Ο (ΐ66βΠΐΊΐ« ΤϋΙΟ 
ηβ 60066888 ΐρ8ί8 ρ6Γ Αρθ81θ1• 6800068 806ΐΟΓΊΐ8ΐ6 

6ρΐ8€ορ! 8ΐ>οΗΌΐ6$• ιΙοοιΙηοΐοΒΐ 8'ώΙ (ΐυ(κΐ8αιΐϋθάο 

ν1θ(Η66ηΙ, 1ΐΑ<|α6 0€€ΐ68ΐ98ϋ688 ρθ89688ίθα68 οΜη 
681001 6001» 00 ίρ8ΐ ςοί^ΙΟΟΙ .Ορΐ86θρθ, θΐ8ΐ ΓΟ 6001 
8]Τ00(Ιθ 800 8ηΙ>]66ΐΐ8Τ6 ΒΐΜ ρΓ6857ΐ6η8 60010)001- 
6818» ρηηϋΟ 66€ΐ68ΐ88ΐΐ68 ν60(ΐ6&Αί ί80θ1ΐ8ΐθαΐ 6880 

8ΐοΐοϋ. Νοφίο οοίαι ίοτοπι 6€6ΐβοϊθ8ΐΐ68ηιη 8(1ηι1- 

θί8ΐΠΙΐΙθηθηΐ ο!» {ρ8ΐ8 1|00Γ8η ΟρΟΓίΟΐ ; 06» 8ΐ 8ΐ'θ6 
168(0 ύίρ 0§Β08ΐθ068 10 6ρΐ860ρ08 6Ι0γ18ΟΙΟΓ. ΝοΠβ λη' χαΐ 4 μο^ τήν (ξουσίαν χα\ φροντ(^ τώνέχχλι^ 
σηττιχών κραγμάτων τοΙς 1«ΐ9χΑιΐ0(ς Ανατιθέβ- 
αιν. *ΑχολθύΟως οΟν ό χάνων ο!τος Αχαγορεύλΐ «ι* 
πρΑφχ€ΐν τοΟς πρεββυτίρονς τ1|ς ΙχχληοΙ^ς πρ3γμ« 
Ιν]^ χαβιβρώΟησαν» (Ι μ1] χοΑ 6 Μίίχοπος βυν(ν* 
8οχ8Γ. Ίνα δ& μή τ|| Μ^Ιηι αΰτόΐς Ιξουαίφ Ιχ «αν 
Αχοοτολιχών χαν^νων χοιταχρ(&ίμ<νοι ο1 1«(«χοιιθ«. 
Ινα\>08ντω9ΐ χαΐ Ιχποιωνιαι τΑ λχχληοιαατιχΑ, ΐίΑ 
έιτήγοιγβν δτι ούβέ τφ έπιβχάιιφ έξέοται χωρία «8- 
ηρίβχϋΊ γης λχχληαΐας, Αγνοοβαης της οιινάΙ^υ^ 
ύφ* ^ς χα\ αύτ^ Ιστιν, ή τ&ν Ιβίων «ρβαβυτίρανν• 
ΑιΤ γΑρ των διοιχήσβωντών ΙχχληαΜβηχων «ροτγ* 
μΑτων βΙΕηβιν Ιχειν αυτούς* ίνα μΙ|« Αμάρτυρου τ%; 
οίχονομίας οΟ^ης» οχάν€οίλα χατΑ τοδ έπιοχ6ΐΒ0θ 6Τ(α 0660881(816 6θ|^οΙβ, Γ6 ίο 6ε€ΐ68ΐ88ΐΐ68 π)8ΐΓί« Ο φΟωντοι. Χωρίς τοίνυν ΑνΑγχης μη^ τφ ΙπυηΛηφ οιιΐ8 «61 Γ6ρ6Γ(οηο (Ι68τηρ(8 6ρΪ9€θρο ςιιοςοο 8ΐθ(Ι 

118 Κ608Ι. Τίΐοϋ νΟΓΟ 0001106 61 Ι•86Γΐρΐίθ 6ΐ 6808.1 

<(υίη1ηιο 61 Ιί1)6Γ, οΐ ίη Ι6κί1>ιΐ8 80Γίρ(0Βΐ 8ϋ6ν1»Ι η- 

Ρ0ΓΙ88, 8ί|θΐη68ΐαΓ. Ε( ν6Γ0» €001 8ΐΐ608?0 8ΐΙφΐ1(Ι 
ΙαΐσίοΙίΊΙΟ 6ρί860ρΜ8 ΤΟίοΙ» 6]θ8 ΙΟηΟηΐ Μ 6880 ϋο- 

1ΐ6(, ςαοΐβ Μ"*! 87001Η οοηοιιο 8€νΐο 6( τΐ€θ3ΐαιο 
«χρΓΐ€8ΐ0Γ« 86 ί1>1(1υηι ΙιοΙκβίβ 6»0(ίθ068 Ιο 60 οΐίο- 

080(10 ΜΓΥΟΟίΟΓ• 

Α1118Ί . € Ργγ817(6Γ γόοι ςοοηρίλΐη 66€Κ8'38(ΐ€8οι 

ι 8ΙΙΙ6 βρίΐΟΟρΟΟΟΟ τ60(ΙϊΙ ; ΟβηοΟ 6ρί8600(Ι8 ρΠ8- 

« ΙΗΟΟΙ, 87ΐΐΟ(1θ 000 8ρρΓθΙ>8η(6• ι 

ΒΟΑΟ' 06€ΐθ8ΐ88(ί68 000 8Γΐ€08ΐ8 01806Γ0 (ΐ6ΐΐ6Α(. 
8ΐ 801601 06Γ688ί(88 Γ€ςθίΓ8ΐ, 01 ΙΟΙΟΙΟίΗο 811401(1 
θΙί600(ατ, 6ρίΒ€0ρα8 8ίθ6 8ΤΟ0<Ιί 86Αΐ60ΐί8 ΙΗοΑ 000 έξέβτω χατοχρήβαοϋα» ι:ρΑγματ« Αιηγ8γραμμ4νφ 

Ιν τ)| Ιχχληφ&αατιχΙ μΑτριχκ» ήτοι τ| Απογραφή. 

Τίτλος βλ ή έιηγραφί^ λέγεται χα\ ή αΙτΙα, ΑλλΑ 

μήν χβΑ τ6 βιβλίον, ώς Αν τοΙς ν^μοις ιιοο γέγραχιται • 

Κα\ βτβ Βέ έχποιήναβΦαι Ακίνητοι Α &π(β3βο«ος 

μέλλ£ΐ« τοιούτον έχηο(ήο&ζακ, οίον Α χς' χάνων 

τικ ^«ροό«ης ουν^υ φη9>» χα\ χατΑ βίρημένα; 

ΙχκΙ διαοτίξ^ς. 

ΑΡ1£Τ• • Πρβσβύτιρος έχχλη9ΐα«τι»6ν κρ§τμα 

ι του επισκόπου χωρ\ς ού «ι«ρΑβΧ8Γ ο6Α !«{• 

ι βχοκος χωρίον, ουνόδου μ1^ Ι^ιγ ι νωο χθ ύοης, ι 

ΤΑ των έχχληνιων Ανβχ«ο(%τα μένοβν έφ ο ΙΧου αιν^ 

Έί II ΑνΑγχη γίνηται &χπθ'.ηΓ)^να( «ι Αχίνητον» οίτχ 

Ανιυ γνώμης τΙκ ουν^ου Ιιοιοωλήοιι τοϋτό ό Ιχί- ία 1Ν €ΑΝ• XXXVI ωΝ€. ΟΑΚΤΗΑΟ. 154 

9€ΐΐ4{β Β^η»ά\ ο&ιιοη«ηι βΙ Ι>60 βΐ &]τιι<μΙο ΜηΜίιρβυιη '^λλ'•Μ1^ρ^β6ύτ(ρ^ις,οιι^ον^^«ν«ιν^^ τηςΝκσχο- 
ιή( 1|ΐι»ιιιατιυμ<νος, χ«»ρϋς •1€((0•«»ς ^3 ίϋοΜ 
Ιια#χ^ι«> «ρ^^Μ Ιχχλη(τΐ9βτιχ6ν, ή Μνι^νον, ή 
α6τοχΙνητον« βι^ι^ωλήβικ• 
• *Αν(γνώβ6η9αν Ιτι μ)}ν 1νταύτ|) τ|1 βυν^διά* 
Φ•ρο€ αΰ^»ο&( πάίης της των Άφρ^νν χώρα(ς> Ιπι- 
τιΙβαββΓβαι Ιν τοΙγ «ρολα6ον9ΐ ΧΡ^νοκ Αυρηλίου 
έΐΒβχονοο Κβρ^^οονφς* 

ι *Κχ της νννόδου της Ιν *Ιπΐ(ωνι Τηγίφ γβνο- 
Ι&ένης Ι«\ τον 4νίοξοτ4τον ^(πλίως 9βο^«(ου 
Αύγούβτοι» τ( τρ{τον, χα\ 1ι^ ^Αβουνδατ^οΐ) τον λβμ^ρ•ν1τον ^«άτον 6γ^ •ΚοΙς ΌχτνβρΙβις || ι μΙιιυιιιιι, 1<ϋΐΗΜ Ογ(οΙ>τ{•, Ιη Ηίρροηο ΒΙι«({ίο Ιν *|]εΜ«ι Τηγ(φ ιΐς τ& «ήχρητον της Ιχικλη• 
«<8ς Πάχης* χα\ τΑ λβικ^ ιηκραγμένα ταΟτης 
της «υν^βον Φιλ τοντο ο6χ ΙγρΑ^ηβ^ν, ΙικιΜ| τΑ 
έν αύτ{ ΑριβΜντα ΙντοΙίς ^ν•ι»τΙροις 4<(χννται |γ• 
«ιίμπΜ^ » 

ΒΑΑ£. Ο&χΙν μι^ βννιλιύβΜτΑ Ιντ| νννβ^ 
τβντ| γινόμκι» Ιπράχ^βαν• Αλλ* Ιν Ιιαγ^ροις• 
ΑϋομΙνον χάρ τον σννιβρίοο, ιιέλιν Ιν ΙτΙρ^χαιρφ 
•υνήρχονΜι. χ|ΐ\«ροτι6<μΙν•0ν (ητημάτ»ιν ΐ9χ4«ουν» 
χβ\ τ& βδξβκνΝΐ ΰριζον, χιβΛ 9νν1}«τον αύτΑ τοΙς ιβρο* 
Ιβ6ον9ΐν• 

Πραξις δευτέρα. 
€ *Εχ τ^ς ονν68ον ΚαρχηΙ^νος, Ινθα τοιηιτηρη• 
τα\ ΙκΙσχοποι της Αν6νπβτ(«νής πρδς τ1)ν νύνο^ν 
&π<9τ4λλ•ντο *Αβρονμέτο*^ 1«1 των Ινβοξατάταιν £ 
Ρα«ιλ^«0ν *Αρχ«β(ον τ^ τρίτον χβ\ *Ονωρίον τ^ 
^ύτβρον^ των Αύγουστων ύικάτων, «ρ^ ββχαΐξ 
χαλανβων Ίονλίων ιΐς Καρχηβόνα. Έν ταύτ|| 
τ{ Φηϋψ τθΐτοτηρητα\ ΙκβλΙγησαν ΙπΙσχοΐΜΐ 
άνθΗΧ«τιανο\ «ρ6ς τήν *Αν$^ονμ<τιαηΗ|)ν βύνο• 
Ιον. 

« Έχ της τυν^ν Καρχηδ^ς, ΙνΟα πολλά ώρ(- 
βθηβνν, Ιη\ ΚαίΦορίου χα\ *Αττιχον« των λα μ» 
«ροτΑπιΐν ^^ΐϊάιων, τ{ «ρ^ ικέντι χαλανβων £•- 
«τβμβρίων. Ιν ΚαρχηΜνι ιΐς τ^ σήχρητον τής Ιχ- 
χλη«(α; Τιοτιτοότης, Ιν τ^ 'χροχα0έ{€9θαι Αδ- 
ρήλιον ΙΐΕΐ«χοηον Ιίμα |«ι«χόχοις παρκοτώτων 
ΙιβχΦννν* ΐ(«ρα7(νομ<νο»ν Ιτι μήν Βίχτορος τον 
γέροντος τον Πονκιανίτον* Τ(τον 
τβνον, Εΰαγγέλον *Αναουρ(τ«νοΰ 
τοΙις Ιτασχόιηνς Αυρήλιος Ι«(φχοπ9ς Καρχηδόνος* 
Ι; χαλ «Ι««ν ο&τως* 

• ΙΙ•τ& τ^ «ροοριοΟιΤβαν ήμέραν της σννόδονι 
χαθημένο^ν ήμων» ώς |λ€μνήμ«Οα, άδ«λφθ\ μαχα- 
ριώτατοι* χα\ «ροβδοχώντων Ιχ «αβων των έκαρ• 
χιών της ^Αφρυής τοποτηρητ&ς «αραγινέαΟαι 
χρ^ τ4|ν ήμΙραν της ύμβτέρας ονζητήβιως» τ4)ν, 
&ς <1«9ν, «ροορισ6€ΐβαν * &λλά χα\ άναγνωτΟ<{* 
«ης Ιηατ^λη^ τ6ν Αηδ τον Βνζαχίον βνλλιιτονρ* 
γων ήμΑν» ΚΑχιίνον β* Ιτι μήν «αραναγινοΜΧο- 
μίνον τ|| ύμττέρφ &γ4χη• •Γ τι &μα έμοΙ ονννζή• 
τηΜν •1 τ^ χβιρλν χι\ τήν ήμέραν της αννέΐον 
χρολα^Αντις. Έτι μήν άνιγνώσΟη τίαΧ ΑιΑ των 
έ2κλφ£ίν Όνωράτον Χ9\ ΟνρβανοΟ» των &μαήμ¥ν τΜΐίμιί» ηΐίοηΐ οΐιηοχίαιιι ΓβοβΓβ, βΐ Ιμ»ογ€ »Πβ- 
ΟΒΙΙΙ. 8θ4 ιιβο μΓθ•1)7ΐοτ« μΙ <Ιΐ9|Η»β»Γιο «Η^η* 

0ρΐΜΟ|>»Ιηβ ϋΟΟ^ΤβΐϋΐΟΓ, •Ιβ• ΜιΙ βρΪΜΙίρΙ ΙϋίβηΐΜφ 

ΙκΗΐιιιη ο1ιΐ|«ο<1 4«<Ίοβί»(ΐ•θΝΐιι, βίνβ Ίαιιηο1»ι(6 §ίν6 
Μορΐ6 ηΛΚητΛ ηιοΙιΠβ, «ΙΙνβιι^ιιΐ• 
• Ιη Ιΐλο μπΒΐ«τβ0 «τιιοϋο γμΙιοι• «αιιΐ ιιηΐνβη» 

ι ΑΓγογο» Ρβ^ΙΐΝΐΙβ ιΜν^ΓΜ βθΙΙΰϋΐβ ΐΓ&ΙΐΜΟΐίβ Αυ« 

• κΙΙΙ βρίβοαρί €ιιη1ι>9ΐΐι^8ί»ΐβΐΗροπΙ>ιΐ5 €6ΐ€ΐ»ΓαΙ«. 

< Εχ ςγιίΑ^ ς»» Ιη Ιϋρροιιβ ΑΙιβ^Ιο Γ^εΐα 6&Κ. 
ι. Μι φΙαπ^αΙπιο ΙηιραηιΐΟΓβ ΤΙιΐΐΟ^Ιβιίυ Αο^ιΐο 
€ ι«τ4ΐ4ΗΒ, Μ »υΙ> ΑίΜίη^Μΐϋο ηίαιίΓίτβΙιηο €«ιΐΜΐΙβ 

Ιη 
ι ΐ£οηΗ«ηα 6Γ£ΐ«9ί» Ρμ!•. Ει Γβϋ^ιΐλ 1ιν]ιΐ3§7Μΐ4ί 
< •€ΐο ρΓορίΑΓβλ ιοΗρΜί οοΒ βαηΙ : ηηΙ• ςνχ Ιη 6α 
4 €0ΐΗΐΙΐι>ϋ •αιιΐ• Ιβ οβρβΓίοΗΗη• •1ϋ βιββ ο$ιβη• ον τον Μηγρικη- ^, 
^ν, ώμίληοο νρ16ς ΒΑί8. Οη« Ιη Ιι•€ %^Μ»Λύ ΜϋΛ Ιο<^» ηηη Ιη 
«η» €0ην«ιιΓιοη6« 9Λά Ι« Αιτβηΐ• §οΐ« Μηΐ. 8ο1«ΐο 

•η}» €0η€68•«« ΠΙΓ8Μ ΐΗΟ ΙβΐηρΟΓβ €00ν6Ι16Γαΐ1Ι• 

61 ρπΐ|Ηΐ<!ΐ•» ηηοΜϋοηβΐ βΜηΙηβίΓαηΙ, ςιΐΦςαβ ίΠί• 

▼ΙΜ βηΐΐΐ (ΙβΩΐΐΙβηΐΒΐ, €9Ι(|ν€ ρΠΕΟβάϋΟΐΙΐΜΐ• (οή- 

]«ηχθηιιιΐ. 

ΑϋΙίο »$€9Μάα. 
< Εχ ιγηοιίο €ιηΙιοκ1ιι«ιι•ί, )α ^αη φΛ^ ρτο- 
ΜηβηΙιΗ• ρΓρτίηοίΑ Ιβ||•Γι ιηΙμΙ «νηΐ «ι1 «3Τηο(Ιμηι 
Α(Ιη•ιιΐ€ΐΙ , «Ηϋ οΙιγϊμΙβιιο ΙιηρβηΙοτίΙινι ΑτεοιΙίο 
ΙβΓίίοιη 61 Κοηοτίο ββοαηιΐιιηι Αυ^ινβΐΐβ εονβιιΙΗιπβ, 
Αβοίιηο 86X10 Κ«ΙβιιιΐΜ Μμ ϋ•Η)ι• Ιη !)»€ βγη- 

0<Ιθ Ι6|[•ΙΙ ρΓ060ΙΐΜΐ«Γ6• 6ΐ6€ΐί «ϋΠΐ 6^•60ρί «4 

ΑιΙπιΐΜβίΐΒβπι β^ικκίαηΐ• ι Ρχ β^^ίΜΝίο θ6Ηΐι.ι§(αοι»Ι« ιιΙ>ι ιΐΗΐΐΜΐ Μβη\% 
ΜΒΙ, •η1) ΟχοιιγΙο 61 ΑΙΙ460 Π1υ9ΐτ1ϋίιηί• βακΜίΙΙ- 
Ι>«», ςυΐηΐο Κ»ΐ6ΐι44» &ρ(6πι1ιΗ•, ΰιιηΙι»8Ηΐβ, Ι» 

.Μ6Γ61«Η• 666ΐβ»υΒ Α«•ΐΗΐΙΙ«, 4ΐΐαΐ ΡΓΜ46Τ61 Α•» 

τΛ\η• 6ρ{•06ρ<ι•, •ίιηυ1 6ρΙβοορο« οο&ΙοίοιιΐίΐΜΐ» 
44ΜΜΙ•» μτΜ6ΒΐΗια• ρηΗ/6ΐ^ νί£|6Γ« <6«β ΡιιρΊ- 
ιιΙβ|6« ΤΗο ΙΐΗΐΗρουιιίΑ, Ετλη^βίο Αβ»υ«6ΐαιιο» 

ΟΠΙΐΙθΒ6«Ι •ά 6ρί56ορθ• ΙΐΙ&υΗ Α4Ι?6ΠΐΙ9 6ρίβ6^ 
ρη• €ΜΐΙη({Β6ΙΙΐΙ• * βιΗ 6ΐίΐΙΙΙ §16 άΐΈΗ ι 

€ Ρθ8ΐ |ΗΤ»βιι!ΐοιιι «116111 §γηοιΚ, Μ(16βΓιΙιιι9 ηοΙ»»^ 
υΙ ιιΐ6πιΙιιΙηια•, Ιι6ΑΙ|8•ΙιβΙ ΓΓλΐι«•, 6ΐ βιβρ^βίβη- 
Ι'ώοο, αι 6Χ οηιηΊΙιοβ ^^ή^Μ ρΓοτίηοϋβ ΛάαΛσΛ 
ΐ61(Αΐί »(Ι ϋΙ^πι ύΜτλ (ΝιςαίΜϋοι^Ιβ. ςηφ« 5β2 

III <1Ίχ1» ρΠΒΟΐΐίΐ• ΜΙ : ΙβΐΙ 61{ΑΙΙΙ 166131 6ρί»Ι0ΐ4 

ιΐοβίΓΟΠίιη 6Χ 1ϊ^9Ζκ\ο \η •λ6Η• €0ΐιιίιιΙιιΙ»(ΐΌΓαηι. 
ΙΗο 6ΐι««ι ρη»ΐ6Γ6« Ι6(1• ?6•ΐτ» <ΙΙΐ66ΐ1οιιί, •Ι ςοΜ 
ηη» ιιΐ66Ηηι 6οαφΐΙ${6ΠΜΐΙ, ς«ί ΙβηιρίΜ 6Ι «ΙΙβιιι 
Λ^η&ΛΙ ιιχιΐ6ίρ•ηιη1• ΡπΒΐ•τ6λ «οίβηι Ιοοϋι 68ΐ, 6Ι 
Α ίηΐΓϋΗΐ• Ηοηοηΐο• 6Ι 1]τ1»«βο• ςνί οοΐΜ«€ΐιιη 
ΙιΐΜΐίβ ιγίΜΝίϊ ριιηΐΓίρ6§» οιΐκλ ιο^βίΐΐο δίΙίΓοιιι!» 
Γ6£ΐοιιΐ9. ΚνΓβυ» ΜΛ6ΐη ςνθ4|Κ Βοκίηα» νι«£>ϋΜ»- 165 ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙδΑΜΟΝ^ Ι» « 8 €ΓβΜ«ηΐί»ιιο €1 ΑηκΠο εΜμίΜοριβ αοϋΗ» ρή• 
9 νηχ Μϋί• «Ιοιπιιιι ΝαιηΜΙληηι : ίη ^υΙΙ>ο• Ι|ΐι1• 

• ϋ«ιιι Κιΐ6Γί» ιιι«ιιιΙμΗ τβ&ΐη ηιββιιη ηΜ ιΐίΐβιϋο, 

• «Μ •Ι{ΐιί1Ιο•86• ηΐΜκΙ νβΓ ίρβί »(1 Ιι:ιιΐ€ β7ΐι«Νΐ«αι 

• γβηΐτ» 4)ί{η»ι«ηΐιΐΓ, τρΙ ρΓΟ ιηοΓβ 1^109 ηΐΐΐβ- 

• ΓβηΙ. ΟιιοηΙ&ηι λυΐβιη Ιΐθ€ ηιιΐίο ηιοιίο Γΐ€ΐαιη ββΙ, 

• ΐΡ8ΐίβ«»ηΙυΓ, ςιιί « Ιλίη ΓβηιοΙ* Μααήίαιιίλ 51ΐι-» 
« ΓβηβΜ Γο^ίοηβ τβηβηιηΐ Ιβ^λΐί ηοη ρο§&6* μ %9»^ 

• ρΗικ αιοηια ΐί»Ιι«Γ6. ΓΓορΐ€Γ6« «γ^ο, ίηΐνββ, μ 
ι νβ&ΐπΒ νί<1β»ΐηΓ <ΗΐΜΐ!οηΙ, ΙΗΐβπ» Γηΐηιηι ηο«ΐΓθ- 
I Γαηι βχ Β7!«€ΐο, Η Ι^Γβνί•Η«ιη• ^ιίθΑ ίριί βρΙ- 

• 'ϋοΐ» «Ιϋρπιιιΐ, Ιη Ιι«£ «οηνοτχΐι €θΐΐ{ΐ«§•ΐΙοηβ 

• Ι6(«η1ιιτ : οΙ §1 ςα» Αιτίβ €χ ϋ• τβιιπκ ιΙΠβεΐΙοιιΙ 
ι ηιίιιοι ρίΜβλίιΙ, ^««(αιι^νβ €ΐιπι Μ 4ί1ί(60ΐ« € ΑκοσταλιΙβα «ής Ζι«ιφΙνη|ς χφρ«(• Πί&λιν ΒΙ χαΐ 

• 4 &δβλφ^ Τηγίνος ^ς Β§γκσ«λιτάνης χώρας 
€ γρΑμ(Μΐτβ τ]| 1μ| {ΐιτρι^τι ΙνβφΑνιβιν Απλ 

• Κρκ9χ•ντ»^ χα\ Αύρηλίοΐι «ϊίν βνλΑίιτοοργων, 
ι ήμδν «Μ¥ «ης «ρώνης «αθέδραις τ»ν Βύο Νοο• 

< μιΙιΑνρ Ιν οίς γρ^μ|Μΐ«ι «οντους Ι«αιγγ»{λαβ6αι 
1 μίμνητβι ΙΕμ« ΙμοΙ ή ΰμκέρα Αγάικη, (τι {[ 

• αύϋλ χ«τηξέουι» ΙλΜν «ρ6ς ««ντην τήν «νν«-^ 
€ ^, 1[ χατά τ^ Ι6ος ΑιηστβΙλαι «Τχον«Μθοτηρη«ά;•. 
€ ΈιηιΒΙ] δέ τούτο ού&μώςγέγονν, (ιβμαρτύροντ» 
€ άχλ «οβοΰτοο μήκους της 11ανριτ«ν(«ς Σικφέν• 

< σης έλΜντιςτοκοτηρηταΙ ΙιΑ ιιιλί» μήβι{νααΟ« 
ι Ιμβραβΰνβιν. Α(& οδν τούτο» ΑβιλφοΙ, 4άν 6οχ| 
ι τ|| ύμιτέρ^ ^^^* ^^ ΊΡ^Ψ^ΙΜ^^ ^^ ^*^ ^ • εθΓΠ(Ι ριιΐαΦΓίιιΙ, Ιη ηιβϋν• ΐΓ»η&ίοηιι«ΑΐαΓ. ΙΙ06 ^ « ΒυζαχΙον Αββλφΰν ήμ6ν• »α\ τ^ ψρ§Λ%Μ^ ^^9^% 
% >ιιίιιι Ι^ΙβΓ 01 €•ορΙ•€θραβ ΙϋκοιιΙυ$« τΙγ ρΗηβ 
€ 5β.ϋ• ΰΙ•Η6•Ιιηιΐ9, ρπ» 9ΐι« ιΐΜίοΗΐβΐϋ ικΐ ρηιϋβο-^ 
« 119 <Κ(ΐιΙΐΑΐ6 ΜΓίΙιβηβ •ιΙ ιιίθλίη ΙιηηιΠϋβίβιιι ρ^ 
€ ιίνΐι. 8! «Γ^ο ρΙ•β6ΐ, ΐ|θ»βαιιΐ €οηφΐΙ•Ιΐ•, ΙβρηίνΓ, 

• €Ι §ίιι|ΐιΙι ■ τβ&Ιπι 4!Ιθ€ΐΙο•β €Φ«•ΐ(ΐ6ηηΐαΓ• ^ ΖΚ\Λ. θΙ ΖΟΝΑΚ. ΙΚμ» ΐ|αο εοητβηΐΓΤΐιί,. Ιιιι]ιι• 
§3Γηο(Η Ρ«ΐήΐΝΐ• ρΓ.ι*βηΙΐ> €•( ; 4|αί^ΐ|ΐιί<ΐ€ΐιι •ρ6ηΙ>λΐιΙ ι α<ττ| 1«ιβτολ|| προσέΙη««ν, Ιν τ«ότη τ| ιταρορ» 
ι χλήτφ σονκΧβύΜΐ Αναγν«ΜΜ9ΐν« Ιν•, Ιάν τινβτ 
< τυ^ Ιξ α^ών Ινντΰβιν τ| Φμβτέρφ ΑτΑ«1^ 

• β9«βι* Ιπιμ(λι£βςΙυνη0ώβιΦιορ9ωλιίναιβΙςχρβΙ^• 
« τον μβτατυ«Μ6«9ΐ. Τοΰτ• γ{ρ 6 Αβιλφλ; χα\ «υ¥- 

• («(σχοιης ΙΙ^ιζώνιος, 4 τής ικρΐί»της χαΙέβρας 
» ι»ριφ«νέ^τ«τος &ν4)ρ, Α^^ ^ βγιοου κβϊι της 
€ συνέσεως «Οτου γράφων ικρός τΙ|ν έμ1|ν ιύτέλϋον 
ι φτησ•ν. Έ&ν ο{ν &ρέσχ^, τά 0υ^ήτηβέντ« λν»* 
ι γνωσ6ώσι« χα\ Ιχαστα έ» της ύμιτέρας «ατανοτ^• 

• Οωσιν Αγάικης. » 
ΒΑΛΖ. χα\ ΖΟΝΑΡ• ΈμΙρ» ώρίβθη ουνολιύβεως 

τοΙς της σννόβ#ιι τ«ΰτης ϋκτρΑσίν, οΓτινσς ήλιη(«» 
€1 ΟΜίιιΙιιι• .ΑΜοΒ ρΓΟτίοϋΠι Ιι^ΐο• •<Ι •7ΐιοιΙιιιιι ^ Ιχτών Ικαρχιώνάκάσης της ^Αφριχξς τοκοτηρητές 
νβηΐυπϋ ; ηηοηιια «ϋςιιΙ (|ΐι1ιΙβηι τβηθτνηΐ, αΙίςΝΐ Ιλθβΐν βίς τήν νιίνοβον^Δν τιν<ς μέν ^λβον, τιν^'*^ 
ν«Γ• ηοη ιιΐΐοηιηΐ « •Ι{4αοΓαηι ΜΐΙ«ηι &119Ι« •ιιηΐ 
Γηίρηκ. Οιιί 6Γ(ο ρβΓ6{Γβ 3ΐΙν6η€Γυηΐ %ζ ηοη ρηο^β 
ιΗαιΙη• ρβηβνβΓΟΓβ ιϋ€•ηΐ6$, ΑαΓοΙί»• βριβεβραο 
ιΙίιΗ ΐ)ηιο<Ιο, ηηοϋ ΐ|Ν0ΐιί>ηι Ι€§ιΐ1, ςηΐ «ιΙ ηο• νβ- 
■βΓυηΐ, (Ηυΐίοβ ηυιηβΓβ ηοη ροδβοηΐ, Ι«|[ληΐυΓ Ηΐ- 
ιοπΒ ίηίΓυηι ηοβίΐΌτηηη €χ Βνι&€ί», βΐ Ι)Γβ?€ βιηι«- 
κνιη €αηι ΙίΐΐβΓίβ. ΒγβαοΙηηι «ηίβηι β( 8ίΓιΓβηΜ8€ΐ 
έ « Ναπιί•1ί« 61 βοΐΐίΐαη» βιιηΐ ρ8Γΐ€8 ΑΑ*ίο» γο^Ιο* 
κΐβ. Ι^βββιιΐϋΓ &ΙΙ16ΠΙ, Ιηςηίι, υΐ §ί οΐίηυλ οοπιη 
ν6•ΐηΒ άίΙοηΙοιιΙ Γβρηι^ηβηΙ» ϋηο μι, βί Ηοπιηι «Κ- 
ςιΐλ νοίιΐι .Α«ΙνΰΓ86ΐιΐθΓ, &€» υΐ ηοη γ€€Ι6 •αιΐυΐ<« 
▼08 οϋβηιίληΐ ; 6α «ΙΙΙίκβιιΐΐΑ €θΓΗ{ηηΐηΓ9 βι 1η ηΐΓΐιη• 
ΐΓβηίίοηηβηίοΓ. Ηοο οιιίιη, ίη<|αίΐ, ΜίζοηΙηβ ηηοςιΐ€ 
ρβΐΐνίΐ, υΐ €0Γη(ΐηΐυΓ (|ΐ)» ΓθΓΓ6€ΐίοηο ίηιΙΐ|«η4. Β ^ιορΟωΟώσι ταύτα (ι* έπίμβλ8<ας« χα\ βίς χριίτιον οΰχ άπηντήχασι, τινών Α «ροσ•χομ(σ0ησ«ν γράμ* 
ματα. Των οΟν ΙχιδημησΑντων» μή ^νασθαι λ»- 
γόντίιΐν επιπλέον προσχαρτβριΤν, ό ένΙσχοπος Αδ' 
ρήλιος Ιψησσ πρ6ς την σ;3νο(ον δη, ΙπεΙ ο{ 1λ6^ντ•ς 
«ρΙς ήμ2ς τοποτηρηταλ προσμένιιν τμΧ Ιτι ο6 δύ* 
νανται, άναγνωσΟήτωσβη^ τά γράμματα των Αα^ 
Βοζαχίου άδϊιλφ6ν ήμ»ν«. χα\ τδ σΟν τοΙς γράμμα- 
σιν άποσταλίν βρέβ&ον. Τδ δΙ Βυζάχιον χα\ ή Σιτι- 
φένση χαΐ αΐ δύο ΝουμιβΙαι, χαλ ή ΧκλλιτανΙ;, της 
*Αφριχ1ίς χώρας •1σ\ μοΤραι. *Αναγνιοσ6ήτωσαν δΙ, 
φησ:ν, Γνα, έάν τιν» δξ αΟτων Ινστώσι τ]| ύμβτέρ^ 
άγάιηι» άντΙ τοί^ έάν τίνα τούτο»ν έναντιι^ώην 
ύμίν «ροσχδψασι τούτοις, ώς μ|| χαλως τυτ^ιββιίσι,. €οιινο€α(απι ααΐβιη Μη|Γ«ι;9ΐΐιοη6πι ά\^\Κ νβΙ ιιΐ οχ 
8111 πιηΐηα οοητοοαί'οηο οοιι^ΓΟ^αΐαηι, νβΐ 9(1 €ογ- 
ΓΟΓίΊοηβιη αιΐΐιοπ^ιαοιη, ρβΓ οα φΐ» 85 ίρβη «ΙβΟ- 
ηίΐα 5αηΐ, 608 ςιιί ηοη ηοΐβ νιναηΐ, νβΙ (Ιο ^άζ ηοη 
ΓΰϋΙβ ββηΙίϋπΙ. εΑΝΟΝ ΧΧΧΥΙί. 
Οιιοϋ ηίΐιϋ οοταηι, ςυ» Ιη Ηίρροηβη&Ι 87ηο(1ο αοΐα 
ι 8υηι, 811 €0Γη|€ηάηηι• Ερίβοηίη8 βρΐ8€θρυ8 
€ <1ίχί1, Ιη Ιιοο Ι)ί6νΐ8Γ{ο, ςοοιΙ οχ ϋίρροηοηοΐ 
« 8γιιθ(]ο <Ιθ€€Γρΐυηι 08Ι, ηιΙι•Ι 0880 οοΓΗ^οηιΙηπιι 
ι νοΙ 9<1ιΙβιΐ(1υπι ρηΐιηιιΐδ : ηίδί ιιΐ <1ιβ8 βαηαΐί μιτατυπωδωσι» Τούτο γάρ, φησί, χαΐ δ Μβι^ώνιος 
{τησ8, τδ δ^ορΟϋΐδηναι τά δ€^μ8να διορ6ώσ•ω;« Πα^ 
ράχλητον δδ τήν συνέλιυσιν ιίρηχιν ή ώς δχ παρα- 
χλήσ^ω; αλλήλων άδροιζομένην ή ώς βις δι6ρ• 
δοισιν παρακαλούσαν, διά των παρ" αυτής οριζομέ- 
νων, τονς μή βιοϊτντας χαλώς ή ^ ψρονοΟντας δρδώς 
πιρί πίστχως• 

ΚΑΝΟΝ ΑΓ. 
ύ *Οτιούβδν Ιχ τής Ιν Ίππωνι συνόδου &Γη διορδίιτ 
« τέον. Επίγειος έπίσχοκος αΐπ&ν* έν τούτφ 
ι τφ Ρρ£6(φ, τφ άποδριφθέντι δχ της έν Ίχ*• 
• πωνι συνδδου, ουδέν νομίζομβν •Ιναι έ^ιορΟ*»- 
« τέον ή προσδιτέαν εί μή Γνα ή ί{\^^ -«δ *Τ^» 
ι Πάσχα έν τψ χαι^ψ της συνόδου γνωριοΟεί'η. » Ι 
ΙίΙ Ιίϊ €ΑΙΤ. ΧΧΧνίΠ €Χ)Χα. ΟΑΚΤΗΑΟ. 159 

ΒΑΑΧ. 11 Ίκπ&ν «όλ(« έ9τ\ της ΚαρχηΜνος, Α ΒΛΐ:.5. ΙΙίρρο ιιι&β μ (::3ΐΓΐΙια((Ιοβη8ί§ <ϋΐίοιιί&, ΐιι 

φι» ΰοΐΐβοΐλ •7ηθ4ΐο ιηυίΐβ οοηδίίΐϋΐ» ιυιιΐ : βι ςιιί- ΙνΙ| «υν^^ον άθροΐ9θΕ{βης ΐΕολλλ ώρίβθησαν, έζ&ν 
Τϊνα ^λίγβ (9ρέ6«υς γάρ ναρίί τοΧς Αατίνοις τ^ 
Βρ>χΰ) 4ΐΕθδρ<φΟέντα κροαβχομΜησαν, χα\ Ι^ξαν 
3αλ£>ς Ιχβκν. Τουτ» βέ μ4ν•.ν Ιφηαβν οΙ Πατέρις 

ΖΟΝΑΡ. *Αν9(γνωα6έντι#ν τδν γραμμάτων, &λλ^^ 
μίντοι χ«1 τβυ ^6(ου, χατά τήν ιΙφήγησιν Αδρη- 
λ!<»9 ό Ιπιγόνιο; Ιφη • Ού^ν ^χ<1 ήμΤν λορθώνιως 
άςιον Ιν τφ βρββ^φ τφ άποτμηΟέντι Ιχ τ!|^ έν *Ιτ»• 
«ώνι 9Μ}ΜθΛί. Ίιτπών & ις^λις 1στ\ της ΚαρχηΜ• 
>ος, 1ν {, βυνόβου 'άΟροιβθβίβης» ΐϊολλά ώρ!βθη9αν, 
Ιξ 2ίν τιν« ολίγα «ρΜχβμίαθηβαν βίς τήν αΰχιβον 
ταύτην. Βρ^βονς γάρ Τΐχΐμαΐβτ\ τ^ Ρρ>χ^» τ^ Αλί» Ιιιιβ ρβυο ςιιΟΗΐβιιη ((«Ι βηίι» 1)Γβνβ 8ριιιΙ Ι^αΙΙηοιι 
•ΐ^ηίβ^Ι) «ΙθσβηΗΐι λΙΗι(.ι 5ΐιηΙ, Π Γβοΐβ Ιΐ)ΐ1)βΓ« υϊμι 
•ιιηΐ• Ημ »αΐβιη βοίαιη άίχβηιηΐ ΡλίΓββ β$8β ιιβ€68• 
•αΗαη, 'αΐ •αηοΐί ΡβκΙΐλϋβ ά\» ηι»ηΙΓ«$(υ8 ονϋάαΐ• ΖΟΝΑΒ, Ι«β€ΐ!8 ΙΙιΐβΗ• βΙ Ι>Γ€νί» ηιιβηι^κΙ* 
ιηο«Ιυπι «!> ΑιΐΓβϋο ρΓοροβΙΙιηη ίιιβηΙ» ΕρΊ{(οη<ιι• 
ιΙίχίΓ. ΝΠιΠ ?ι<ΐ€ΐυητοΙ)ί8 !ιι 1>Γ«ν1, ^ηοϋ βι 85ΐιο<Ιο 
Πίρροηβη^Ι (ΙβοβΓρίιιαι Μι, €ΑΓΓβο.ΐίοοβ ιϋκηηηι 
ΓβρβΗΓ!• Ηιρροη «ιιΐβιη ηΓΐ[>8 €81 €»η!υκΙη{6η8ίαιιι 
(ΠΐΙεηίβ, Ιη ςυ3 €0ΐΐ60ΐ8 8]^ΐΜ><1ο ηαηΐΐι ΓοηβΐΗοΙ» 
8ΐιηΙ, ΓΖ (ΐηί!)α8 ρ»υ€8 ηιιβΒίΙλίη »<Ι Ιίληβ 83Γη<Μΐοπι 
80111 9ΐΙ1»ΐ9• Βίβτβ η8ΐηηιΐ€ 1.8ΐΙηΐ8 ΐ(1βιη (|00(Ι ρίΓ- γ^^ν λίγβται. Τούτο 6έ μόνον, φη9\ν, άναγχαΐον, τ6 ^ ηκη, ι(χι§οιιιιι ιϋοΙίοΓ. 1Ιο€ τβΓΟ 8θΙαιη ιιβ€6$88ηυηι 6886 &1ΐ, οΙ •Αιΐ€ΐ1 Ρι«6ΐΐ8ΐί8 ιΙί6$ %γηοά\ ΐ6ΐηροτ6 

8ΐκηΐα€6!ΐΐΓ, Ιιθ€ 68*, <|ηβ ΐ6ΐηρθΓ6 Ιι•1)6ΐιΐΓ ογηοιίι»» 

(ΐ4»ιιηηΐΙρΙιΐΓ. 

ΑΚΙδΤ, € ΝΙΜΙ Ιη 870(μΙο ΗίρροηβηβΙ 6θΓΓ{β6η(Ιθ(ΐι, 

ι νβΙ βί 8<1ΐΐ6ΐκ1αηΐ : Ιΐί8Ί ΙΙΙ (ϋββ Ρ88€ΐΐ8(Ι8 €6ΐ6- 

« 1)πηΐιϋ ΐβιηροΓβ %^ηύά^ 8{{ΐιΙΙΐ66ΐητ• » 

ΥλΗ» %γηοά\ \ώ Ιοΐ8 ΑΓγοτοπι ?6^οη6 ρΓΠ^Γ- 

1:ιρ8ί8 ΐ6ΐηροΗΙ<ΐ8 Ιμι)>{Ι9Β ΓΐΙΟΓβ• 61 ίιι Ιι»ο 87ηοιΙο 

Ιο€ΐ»,6ΐτί8ΐι 681 Ιη ΒΙρροηβοδΙ Γί^Ιοηβ ογΜιγμα 

87ηθ(Ιυ8 1ι6η6 86 Ιι•Ιι6Γ6 : 61 ιΙβΟΓβιτβηιηΐ ΡαΐΓβο 

ΪΒίαΐη «γηΟϋΟΒΙ, ΙΙ66 €ΟΓΓ66ΐΙθη6ΐΙΙ »Η(|ΙΙλΙΑ λΟΟί- 

ρ6Γ6,Ίΐ6€ ϋΙΗΙΐΙοηβηΐί 86<Ι Ιαηΐιιπι, ηΐ (ϋ»8 Ρ486ΐι:6 
Ιη ΐ6ΐηροΓ6 $7ηο<ϋ ΟλίΙΙίλβΙηβ Ιι»Ι)Ιΐ« •Ί(ΐιίθ68Γ6ΐιΐΓ, τήν ήμ^ραν του άγ(ου Πάνχα γνωριβΟήναι Ιν τφ 
Χ3ΐρ€ρ νης συν4&)υ, Αντ\ τοΟ β^λην γβνέσθαι, βτβ 
«ύνιΛος γίνηται. 
ΑΡ1£Τ• ι Ουδέν της έν Ίιτπώνκ 9υν6βον βιορθ»*^ 

ι τέον ή προφββτέον * βΐ μή ίνα ή ήμερα του 

ι Πάσχα έν τφ χαιρψ της αυν^ν γνωρίζηται. • 

Αιάφοροκ βυνοβοι έν ικά<ιΐ| τΐ} των "Αφρων χώρφ 
7ΐγ6να98ν έν τοΙς «ρολαβσΟσι χρ^νοκς» χα\ άνβγνώ- 
ο^Γ.βανΙν ταιΗ^ΐτ)) συν^, χα\ Ιδοξιν ή έν Ίπιτώνι 
ΊΡηγΙφ γβνομ^ βύνοβος χαλώς Ιχιιν * χαΐ ώριβαν 
«{ Πα«1ρ<ς μήτ8 δι4ρ6ωσιν μήτ* προβφήχην τήν 
τοιαυτην ^ξαβ6αι αιίνοβον, άλλ*ή μόνον τ6 γνωρΝ 
ζενθαι νήν ίιν^ρΛ^β τον Πάσχα έν τφ χαιρφ της 
ουνόδον της έν ΚαρχηΜνι γινομένης, ίνα μή τινβς ^ ηο «Π^υί ίοη•8$6 (Ιβ 60 ΙίλΙΙιιοΙήβηΙυΓ 
Ιβως σ^ράλλωνται «χρί α6τήν. 

ΚΑΝΩΝ λη'. 
ι ΟβρΙ του τοζ)ς έκιαχόκους χα\ τοΟς χληριχοίς μή 

• 8ύχβρ'Τ)ς τά τίχνα αύτων ττοΜίν έμαγχΙ«ατα• 
€ *Οστβ τους έ«;βχόιηυς χα\ το6ς χληριχοΐις τά 
ι τέχνα αύτων μή έ^ν αΰτιξουβίως άιαίναι βιά 
ι έμαγχκπατίωνος, έν μη^ν βίς τοΙ»ς τρόκους χα\ 
ι ιΐς «ήν ήλιχίαν αύτ6ν .«ληροφορηΦωσιν* ώς 
ι λοικδν τά αμαρτήματα αΟτών 8ΐς αύτοΐις αυν• 

• τκίνιιν. ι 
ΒΑΑΖ• Έμαγχιιτατ(«ίΐν λΙγ<ται παρά Τωμαίοις 

ή χαρά των κατέρωνδκβθ|Αένη τοΓς Απε^ουοίοις παι- 
σ\ν αύτβξουτιότης. #ηο%ν οΟν δ χανών μή γΙνβαΟαι 
αΟτκξουσίους^ τους «αΙ8ας των έιηβχόΐΜίν χα\ τ(7ιν €ΑΝΟΝ ΧΧΚνίΙΙ• 

• υΐ 6ρΐ860ρΙ 61 €ΐ6Η€Ϊ 8008 1ϋ>6Γ09 ΟΟη Γ4€*ΐΙβ 
Ι 6ΐη31Ι€ΐρ6ηΙ• Ι7ΐ βρί8€0ρΙ 61 €ΐ6ΓΪ€ΐ 8006 ΓΐΙ)6η>8 

ι' 000 8ΐοαηΐ ρβΓ 6θΐαη6ΐρ8ΐΙοιΐ6ΐη 8θί ]ιιΗ8 Α6τί , 

€ οΙοΙ ^6 60ΠΙΠΙ ηΐ0Τ{Ι)υ8 6ΐ 9Βΐαΐ6 86€1ΐη ίθ€ΓΝΙΙ : 
€ 01 60Τηηΐ Ρ666810 <ΐ6Ι»66ρ8 ΙΐΙ Ϊρβ08 60θί6• 

ι'ηοΐοΓ. ι ΒΑΙ>Β. Εοΐ8η6Ίρ8ΐ1ο 8ρο(Ι Κηιοληοβ (Ιί€ΊΐυΓ 1ί• 
1ΐ6Γΐ»8 ςιι« α ραΐΗΙιο8 0ΙΠ9, ηηί βυηΐ Ιη «ΟΓοηι ρο• 

Ι6818Ι6, ^8Ι0Γ. ΟίΰίΙ 6Γ|{0 €80011, ΟΟΠ ΐΙοΙίΟΓΟ 8«ΐΙ 

]ιιγΙ« ϋΓΓί 6ρί8€θροηιηι 61 οΙβηΓ.ΑΓίιιη ΓιΙίθ8 η ρ»- χληριχών ΊίΛρίί των ιτατέρων αύτων» 8ΐ μή άπ6 της ]) ιγΙ(>08 8019» οΐ8ΐ 6Χ »1816 61 Ιμ>οΙ8 ιηοΓίΙ)θ8 €6Γΐ«αι ήλιχ{ας χαΐ των αγαθών τρόπων ικληροφορίαν δώ- 
οουσιν, δχι δύνανται δ<όντως χ%\ 8ύλαβως τά χατ* 
αύτο&; οίχονομείν. Τούτου δέ ο5τω μή γινομένου, 
φαοί τοϊις «ατέρας λόγον διδόναι ύπίρτων άμαρτ.ών 
των παίδων• Κα\ ό μέν χάνων έδέακίΦΐν ταύτα 
χάριν των τέχνων των έπισχόπων χα\ των χληρι- 
χων * οΙ δέ νόμοι παραχ8λ<ι>ονται διά νομίμου πρά• 
ξ«ως, ήγουν μιτά διχαβτιχής διαγνώσεως, τήν αύ• 
τι^αιότητα γίνβσΟαι, μή. διαστ<(λαντβς χληριχων 
χαΧίαΙχων παΐδας. Κα\ διά τούτο ουδέ χληριχο\ 
ουδέ έπίφχοχοι χωρ\ς διχρέτου διχασηχου, ώς Ιμο\ 
δοχβί. Ινα ποιήσωσιν αύτιξουσίους παΐδας αυτών• 
Έ γάρ δοχ:μα9(α του ρίου τούτων χαΐ της ήλιχίας 
χζτά τίν χιν5να πχρά διχα3τού ό'^€θ.&ι γίνισΟαι, 8€ΐ<*0ΐΙααΐ «ΙοίΙοπαΙ, 86 ρ0886 80* ρηΐ(ΐ€0ΐ6Γ, 61 αΙ 

οροηοΐ, οιΐΗΐΙοί8ΐηί6. Ηοο 80ΐ6ΐη ηί»! ίΐα Παΐ, «Κ• 

61101 ρ8ΐν«8 ΐνΐΙΐΙΪΙΐΙΓΟΟ ΓΑΐίοΟβίΟ ρΓΟ ρ€€ΟθΓΐ8 

βΗοΓοη». Ει Ι黀 ςηΜθΐη €Αοοα ιΐβ €ρί8€οροηιοι 6Ι 

€ΐ6Η60ηΐΙΙΙ βΐΗ8 ^6€6ΓθΙΐ• 1.6068 90160) ]υ1ΐ€0ΐ• »Ι 

μ6Γ ΟΓΐηαι Ι^ίΙιοιοαι, 8ΐν6 €θΐο |Ρ|{ίΐίοιο «χρπιΙοα- 
Γιοοο βιΐ 6ηιαοιφ8ΐΙο ; οοο 4ΐ8ΐίιΐ(^α6οΐ68 «ο 8!ηΙ 

6ΐ6Η€0ηΐηΐ νοί Ι8ΐ€0ηΐ01 βΐϋ. Βΐ ρΓ0ρΐ6Γ6λ •Ι6€ 
6ΐ6Η€ΐ 066 6ρ{8€0ρί, 81116 ]ΐΐ4ϋ€ί8ΐ{ <Ι6€Γ6Ι0, Οΐ βΐίΙΐΙ 
νΜ6ΐαΓ, βϋθ8 8008 8111 ]ηΓΐ8 €ΐΒθί6ΙΐΙ. ΕοΓΟΟΙ 60110 
Τίΐ» 61 «18118 86ευ04ΐΐΙ01 6:1000601 €ΐ:ιοιιοιΐίο ||€Ι>6Ι 
α ]Ηϋΐ66 ΟβΓΐ, 000 8ΟΙ60Ι 8 8θΙθ ρΑΐΓβ. Εΐ Ιβ^Ο ΐ€Γ- 

Ιίοαι οιροί ϋίοΙΙ 5 ΓώΗ χιχι, ςυοιΐ (ΙΙάΙ : Νοο ηο- 
(Ιο$ €00800808 ρα1π8 1ίΙ)0Γαΐ ίΐϋυιη α ψί\\τ\Λ ροΐο• • • • 159 ΤΗΕΟΟ. ΒΑυίΑΗΟΝ 160 

&ι•Ιβ, 9βά •ηυι Κ*ςίΐίιηη& : η«( ηοΐιΐ^ηι €»ιΐ8& Α ο6 μήν ΐΜρά μ^νου «ου ιν«τρό(. Κιί\ Ανάγνωθι ^, ηβιιαΙτΙΐιΐΓ, ιβϋ »€ΐιι§ •€€ΐιτ•ΐβ ιιιΙιΐΗ ΐ»•. ΨοψίΛί^^^ 
9ΐιΙβο 4ΐιζ«πι ςιΐΜρίλΐη, ρπρβοιιΐ^Μ «βιοΜΜίη €οτγΙ- 
ββτβ φΐΐηίαιιι Γ•ρυΐ Ιίΐηΐί 2 115η κχχι, ΐ|ΐιθ(Ι ιϋ€ίΙ γ 
Οϋί «Ιίη ΑΠο ροπιιΐΒβηΐ •|;6Γ6, φΐ» •1ι ϋ•, ςαΙ βαΙ 
}ίΐψ\% >ιιηΐ, ηαηΐ, βι 6356 βυ1> ΙυΙθΓΐΙιιι$, Ια ροΐββίαίο 
}η ϋΓισιη μΓ«]ιιάί6ίαιη (ΜΐΐίΐιΐΓ. Οιιηι 6ΐιιιη ΙιβΒΟ Ι6Χ <ΙΙ- 
6111 » ροΐ6&Ιαΐ6 ραΐή• βυαι ΙίΙ)6ηΓί» ΐ}ΐιΙ ρ6Πΐ|]>•Μ ροΐΗ8 
ρπ>ρτίβ «(ΙιηίιιίδίΓαΙ Ιοηςο ΐ6ηιροΓ6, κίΗββΙ ύΙβηηΙ•» 
«Γιιίΐ6«ηοη« ηοη(ΐ6ΐ)6Γθ Ιιθ6 Οβή 6ΐ!ιιιη Ιη 6ρί$6ορ<Η 
ηΐ|ΐι ν»! €ΐ6ηΓοηιιιι βΠοβ : μ βρίβοορί νβΙ €ίΙβΗ€ΐ 
ίη]αΓί« λίΒΰίιαίΟΓ 6Χ 60» ψίϋά ίρβηηιηι ΟΙΠ ρΓορίβΓ 
«ΟΓΐιιη ρ•ΐΙβιιΙ»ιιι ρΓοίοΜ 16 1ιιχηηο•β νίνιηΐ» 
Εχ6ίρφ ΗΐιΙιΙ βρΪΜοροηιιιι 61 6ΐ6τΐΓφτυπι βΙΙοβ 
Ηα^ιι» Ε66ΐ6•ί» οϋοϋλ ίιοηοπιΜ. βί 6ΐιΊιιι 6α γ' Μφ. χοΖ γ τίτλου τοδ λ^ι^^^λίον, λέγιιν* Ού τνμν|| 
€υνα(ν•9ΐς τ«δ κατ^ έΧιυθβρο? ^ς ^ιηξ(Η»«ι^τος 
τ&ν «αΙΙβ, Αλϋ νόμΐ|Μ; 4<ρ^4| * 9^ μήν ή «{τίβι 
ζητβίτάι, &λλά τ1|ς ιιράξβω; ή ΑιιρΙβε«α. Ίβως ^ 
#£«11 τΐ(, ^ καρβντα χανόνα βιορθίικηΐί^ είναι του 
•^ χΐφ. του Ρ' τ^τλ. του λα' βιβλίου» λέγοντος * Ό 
^ν πα18α έιΑ ι»λ6 Ιάοας τ& «6ν£ξουο(ωΐτ ηράττειν» 
χαΐ 6π6 επιτρόπους, τιλοΐν, «ιρ^κριμα πά^βι π&ρ\ 
^ν ύπβξουΜτητα «ου παιδ^• Το3 γάρ νόμου τού- 
του λέγοντος &πολύ^β6«ι τ^ς ύπ^ζουτι^νητος τ6ν 
«χτλ &νοχΙ]ν του πατρ^ 8«ο««ο3ντ« τ& οίχιία έπ\ πο- 
λ2»ν χρ^νον, ήγουν |π\ ^ιοτίαν^ Ιφηο*ν ό χ«νών μ^ 
έφβίλβιιι τούτο γίνιοφβι κβλ β|ς τοΙ>^ ««Μας τών^ 
4πΐ9ΧΟπο^ ή των χλήρινιΧν, Ινα μΙ) πβριυβρίζωντα» ί^>«ο Οαηΐ βιιΙ ]ιιηο 16(11111 αβ6ΐθΓίΐ3ΐ6 : •66ΐ«ιΙιΐ6ΐιΙ ^ο( ΙιΚβχοποι ή οΙ χληριχοί έχ του Γοως Ασώτοις Ι>2ΙΓ6» Γ6ΐίοιΐ6ΐη 60Γυιη ΐ|α9Β \ρύ ΐύηβ ρ6668ν6Ηη1• 
Γβ|€ 61 €»ηοη6πι 18 ρΓΐιηα β7ιιο(]| βΐ ήν• ΙοΙ6γ• 
ρΓ6<οΜο»6ΐυ ; 61 ΟΑποηβΗΐ 7 5Μ >7ιμκΙΙ Ιιι ΤγοΙΙο 
61 6]ο$ ΙϋΐΰΓρΓΟίοΐίοΒβηι» 61 6θΐηιη6θΐ6Ηυιιι 56 
€ορ• ρπΙαιΙ ιίΐ. ρηοοιιΐίο ορι^Ηβ. Ιη 1ιί§ βιιΐηι Ιιιβίυ• 
ΐΓΜχΐυηι 6βΐ, ςαοιΐ Μλ^ΐϋΒ Εύοΐ68ΐ3Β ιιιιι§{6ΐΓ•Κιο ββιτ 
οΙ6οί•ΐ6», ιιΙροΐ6 ιΙί|$ηιι•ΐ6 Μΐ6ΐοΗΐΜ6φιβ ρηΒΐϋϋ, 

60 ίρβΟ • ρλΐΗα Ρ01651«16 ΠΙ)6Γ«ΙΙΙυΓ. ΙΜ(ΐ6Γ6 61116111 

ρΑΐΓ6β Γαΐίοηβηι ά6 ρ6€6χι1« Οΐιοηιιιι» ^ηΙ ηι» βΐΗΐΙ 
•ιΓι )ιιγΙ« ΜςυηιΙοιιι €ΑηοΒ6«ι» ςιΐΜΐΐυη χιΙ 06ΐιηι 6Ι 
«*Ι ΑΙΐίΐΙΙβ 6ο«ιΐ6ΐηιι«ιίοιΐ6ΐη α€£ΐρ6• Εχ ρ666Χΐί• 
6ΐιΙιιι ΟΙίοηιιη, Ι«ιιη 6ργοηι ^ρί •ιιηΐ« <|ΐΐ2ΐη ςηΙ ηοη 
«ιιηΙ }ιι ροΐ66ΐ3ΐΙβ, ρχΐΓ68 ιιηΙΙο ηιοίΐο Ι6ΙΙ6|ΙΙΙΙΤ, η66 
ραηΐιιηΐιιρ. Ρ6<'0»ι• €ηίιιι, ίηιιιιΐΐ Ιβχ, €•ρΐΗ ΜφιιιηΐΦΤ» 9ιλγ«ιν τοΙ>ς παΐ^ς τούτων χατλ ΑνίξιχαχΙκν οΛ^ 
των. Ύπέξιλέ μο& τοΙ»ς Μ Αρχοντιιι(ων τΐ^ς Μβγά• 
λης Έχχληοίας τιμηβΙντας η^ζς Ιΐη^ιι^ιων «αΙ 
χληριχών. Ο&οοι χ^ρ Ιπβντχυθχν α^ξούσιοι γί- 
νονται έχτής «Μκντ(ας τοΟ νόμου, X9^ οΙ Πατέρος. 
ο& δύβουαι λόγον)ς δπίρ &ν Γαως «6το\ ΐιλημμχλ^^ 
9ου9ΐ• Κα\ ΑνάγνωΟι τ6ν ιι^' κανένα τής πρώτης* 
συνόδου, χαΐτήνέρμηνζίαν αύτοΰ * χοΛτ^ν Ρχανόν• 
της Ιν τφ Τρούλλφ ουνόδου• χα\ τ4}ν Ιρμη^ίαν «ύ• 
^υ, χα\ τ^ οχόλ&ον τοΟ λ^ χιφ. τοΟ α τίτλου του^ 
παρόντος συντάγματος. Έν τούτοις γλρ 5ΐ€λήφ6η 
πλατΰτχρον βτι οΐ της ΜβγΑλης Έχχληβίας Αρχον• 
τβς ώς &ξιωματιχο\ άπβντουθβν Απαλλάττονται τη^ 
ύπεξουαιέτητος. Τ^ €1 6•.δόναί λέ^ον τους πατέρας. ύπίρ των Αμαρτημάτων των παίδων μ\ι γβγονέτων αυτιξουοίων χατά τ^ν χανένα» δσον τλ «(« Ι^6ν χα) 
(Ις ψυχ(ν.ήν χατάχρ'.αιν έχλαβοϋ• *λιΑ γ^ρ των έ(μαρτημΑτων των παίδων, τών ύπβξου^ίων (ηλαδ)) % χλ\ 
αΟτβξουαίωνι^ όπω^^τητε οΐ πατέρβς Ούκ {/• ενέχονται) Ανέχονται, ουδλ χολάζονται. ΤΑ γΑρ Αμαρτήματα, 
φηοιν δ νόμο^, τ|| χεψαλ) Ιπονται• 

ΖΟΝΑΗ. ΕρΙοβορΙ, Ιιΐ(|ΐιίΙ 6χηοη, 61 ^«Ηβΐ, ιΐ6 Ο ΖίΙϋΑΡ. 01 Ιπίοχοποι, φηβ^ν ύ χαν&ν» χιλ οΙ το^^ 
1ί56Γθθ ρ6Γ 6ΐη«η€ΐροιΙοη6»ι βυί ]ιιΗ& £ΐ6ίΑηΐ• Εβί χλήρου μ^ ποιείτω^αν αύτιξούονα νΑΚια τέκνα δι^ τβΓΟ 69 ΐΛΐίηΑ νοχ. ΕιιιοιίοιραΓιο ροτΓΟ 1ί1ΐ6η•|6ΐη 
«5 6θ, ϋυι »υΙ)]6€ΐαιιι 6Π<|ΐΐ6ΐιι ΙιαϋβΙ, ΙρβΙ €0η66<κιιη 
οί{^ιΑ€«ΐ• υΐ>0Γ08 Ι(ίΐυΓ, ρΗο9<ιιι«ιη οιηιιίηο ρΐΌ* 
Ιιίΐαΐ6ΐιι ΠΙοπιαι ρ6Γβρ66ΐαηι ΙιαΙΐ6αηΐ«ΐ6 ρ6Γ «ϋαΐοαι 

608 ρ6Γ 86 *8»ρ6Γ6 ρ0886 Ιηΐ6ΐΙί|[8ηΙ 6αΝΐη6ΐρ8Γφ ρΐΌ• 

ΗίΗ6•ιΙθΓ. 3ί ιΐ8ΐηίΐιΐ6 αηΐβ 1(1 Ι6•ιριΐ8 ίΙΙιοβ 8αΙ ]οΗ8 

ί6€6Γίη^ ρ6€€8ΐθηΐΙΙΙ ςΐΙ9Β ίΙΙί 8(ΙΐΙΐΐ86ΗΐΐΙ ρΐΓΐΐ€ΐρ68 

6Μ6 ]αϋΐ€9ΐϋοηΐυΓ. 

Αηΐ8Τ. € Ερί860ρΙ 6| €ΐ6ΗΗ ΐη)6Τ08 8008, 6016 ΙϋΟ• 

€ ηιηι 8ΐαΙ>ϋιΐ8ΐ6ΐη, β6 οηιχιΐύΐροηΐ» ι 

Ερί860ρί 61 €ΐ6Η€ί 111)61*08 81108 άύ €«ΠΙ ρΓΟρΗο 
ΐΗΐΙΐΗΐβη, 61 Ου! ]ιΙΓ{8 (966Π) 9611 ΜΙ6ΙΙΙ, ρΗ98• 

ηΐΜΐη ρ^Γ6€ΐ« 8ίηΐ »Ι81Ι8. 61 ΜΐΙοηίΙΙιΐιχ αιοπ^ηβςοο 

8ί^Ίΐ68. 

εΑΜΟ?Ι 1Χ1Ι\. 

< Ν6 6ρί860ρΙ 61 €ΐ6Γΐ€| 0Γ<Ιίη6ΙΐΙαΓ, Ιΐΐ8ΐ 0«ιη68 
ι 81108 ίοοβτΐηΐ 6ΙΐΓ!8ΐί«η08. ΙΙΐ 6ρΊ860ρΙ 61 ρι«- 
€ 8ΐ)γΐ6Η 61 4Ι860ΠΪ 000 ΟΓϋίΟΜίΟΓ, ρΓίαΜ|ΙΙ8ΐΙΙ 

• 010068, ςο! 8001 ί» 8θΐ8 »<ϋ5α8 αΐΓ!8ϋοηθ8 
ι οηΙιθ(Ι6χο8 Γ6€6ΓΪηΙ• Ι 

Ι^ΛΙ.&. Γγ»86ιι8 <|υί(ΐ€ηι €8ΐιοα ρΓθΙιίΙ)6ΐ χΓκιιΐΰΠ) έμαγχιπατίωνος. Κα\ αΐ^η ΤωμαΤκΙ) ή λέξις*- 
(μαγχιπατία δέ Ιατιν ή παρΑ του ΙχοντοςύπΕξουαιον• 
διδομένη α6τφ αύτιξουοίότης» ^Ορίζοντας τοίνυν μ)) 
ποιείν τΑ τέκνα αυτών αΰτβξούαια, πρ^ν ή πληρο- 
φορίαν λΑβω^ πβρί τ&ν τρόπων αδτων, 6τι Αγαθοί 
βίαι, χα\ πβρί τΐ|ς ήλιχίας δτ» δύνανται ιΛ δέον^ 
. φρονήααι. ΕΙ γΑρ πρ^ τοιούτου χαιρου αύτβξουοια 
τΑ τέχνα ποιήοουοι, τ&ν ΑμαρτημΑτιον^ αυτών χα^ 
αύτο\,Ιβονται κοινωνοί. 

ΑΡΙΣΤ.ϋ Επίσκοποι χα\ χληριχοί τΑΙδια τέχνα, ινρ^της 
ι των τρόπων σταΟηρότητος, μή &μαγχιπ£υέτωααν » 
Τής Ιδίας χκιρ^; ο6χ 07«(λΜ»9ΐν λπίαχοποι ή χλη• 
ριΚο\ τΑ (δια τέχνα Απολύλΐν Αά\ «ο»Ιν α6τβ(ούαια 
πρ^ Ατ<λους ηλικίας, χα\ της τέΙ>ν τρόπων χα\ τώι» 
Ι^δών σταδηρότητος. 
• ΚΑΝΟΝ Χδ*. 

ι 11<ρ\ του τοΙς Ιπισχόπους κα\ κληρικούς μ4) χβι• 
€ ροτον8ΐ9θαι, βΐ μή πΑντας τοΟ^ ίδ(οΐ»ς Χριατία• 
€ νοΟς π^ιήβωοιν. "Οατο επισκόπους χαΐ πρβ• 
ι ββυτέ^υς κα\ διακόνους μ^ χβιροτονιίοδαι πρϊν|| 
ι πΑντας •τοΙ»ς έν τφ οΓκφ αυτών Χριστιανούς 
ι ορθοδόξους ποιήτωχιν. > 
ΒΑΑΣ• *ΟμΙν ηαρών' χάνων χωλυ£ΐ χ&ιροτον&Ι 1« 1Ν ΟλΚ. XI. €»ΐνβ« ΟΑϋΤΠΑβ. 10| 

νΛαΙ τιν«, χ^ «ό52ΐτ%νέσβαι ορθοδόξους Χρι^ηαν^ν; Α οΓιϋηηΓΐ» ρΓίη8(|ΐΐληι ίιιη«Ι^6* βΐ ΙιβΓβϋοί, (|υί «ίπη του; α*/ν άύτφ χά «χβνντάς &π(9ΐΡουβ ή «Ι2>τ(ιχ4ΰ{* 
ΙτιρΗ βΙ ι^νδνις κολΑ$»\>νι χη\ αύτ^ τοΰτ«^ τ& €νν- 

γουν λ«{)€φ ούχ Ιφεϋακ χοινωνιΝ μι«3^ &κ(ο^ν ή^ 
αίρ^ηΐβόν, ιηΐάφ κλέον έπκσκόηφ ή κληριχψ του«ο 

τοΜ ΑρΟόδοξος Ιιάγων {ατά Α«{βιου Ι| αίρι^ιχον, 
Αλλ^^ χα\ Ήίςχοίνωτίβς έχ€λτ.0ή9βτ«ι. *0 γ&ρ χοι• 
νωνων &χοιν•0νήρ6φ άχόινών^τ^ έβη. Κ<^ ηιυτα 
μίν ιηρ\ των Ακ6 τ<νον$ ύ^θ^φά»"! 3Μτε»γομ^ν«»ν* 
ικρ\ γ&ρ των ίζ άπίντ»* ι^ Τΐ|ν Αγί^ν κί[\ Αλήθξ 
ήμιτέραν ι^ίνιιν γρ€^ννΐι>ν ΑνΑγνωΙχ "τ^ «' χ>φ» α' 
τ(τλου «ο« «τοφόντο^ #\>ντ&γμϋτ^;ι χ{{\ «Α ^ν «ΰ^> 60 ΙΐαΙ)Ιΐ3ηΐ, ηβιιΐ οηΙκΜίοϋ υΐιΗιιΙ^ηί• Α!ϋ βαΐβαι 
£8ηοιΐ6ΐ Ιιοο ίρβγηη φΐο^η• ^οπΙμπΙ ; η\ οπΙνμΙοΙικ 

8ί βι^^^ι Ι:ιί€θ ϋΙιΑι ΜΙά^Ιί νβΐ Ιιχηΐίϋο υο^βαιΙ ιιοίι 
||>€ΓΓτιίΐΐιΐιΐ^ η^ιίΐΐο ηι^ι^ίΑ Ιιοΰ ^ρίβεορο νΗ ύ1<*^(εο 
1)011 εοιΐο€(1βηι^. Οο«ιηοΙ)Γ6ΐη ηοη 6οΙηΐΑ Ιο ^I^^υ1Α 
ηοΐι Γ€ί!6^νΓ οηΐιοιίοΐίη»» ηοίοΙιΑι ΙηΟιΙβΠ νβ! Η&ίβ- 
'ΙΙγο (ϊ^ιΐ . ;}βίΐ «Ιίβιη €θπιηιυ!ποιΐ6 6)ί€ί€(σΓ. Οηί 
ιηιΐιη ΰοιηιηυηίοϋΐ εοΐΑ οχΓθη)ΐηιΐΑΐ€3ΐο, β8ΐ βχοοιίι- 
ιιιαηίο^Ιαβ. Ει Η.έο φιΐχίοηι (1β Πβ, ςαΙ οχ οτΙλο- 
(ΙοχοΓυιη ^βηοΓΟ ϋ^βοοικίηπι. Οο ϋβ οηίιη ςαί οκ 
ι«ιβ()βΓιΙ>ιικ Ιη »Ιιΐ€ΐ9ΐΑ νβ^3η14Ηβ ΐΗ»ι?8ηι (Μοιη 
«οΗΙιιιηΙΟΓ, Ιο^β οΒρ. 10 Ιϋι Ι ρΓκιοηιίβ ορβπβ^ Μΐ\ τίν οη' χαν^να τΐί^ 1ν τψ Τροιίλλά» «ννΑ(Μ• οΐ η»» Ηΐ <• βοιΚ , οΐ («ηοηοηι 78 βγηοιΙ! ίη 

Β Τμ.ΙΙα ΖΟΝΑΡ. 01 ΜσχόκΜ γψξο^ Ιχουοι €Μφ«ιιν χα\ 
|ΜτΑγ<ιν τ^ςλΊκίντόυ^κΙ^ ι^^φτιν^ χα\ τοΟ^ Ο^αλ• 
λομένοί); ιιβρί τ^ ί^γμαχΛ Χρι«ιιανο6{ άβ^γιίν ^^ 
4ρ^ο^ξ(αν ομοίως χα\ οί ικριββύτβροι χ«1 οΐ ^ύ- 
χονοι. ΈΙη^ Η ^%ς «ύτ^ς μίν ιίη Χριβτι<ν6ς, το6ς 
ΑΙν 'οφ οίχφβύτου, «Ιον γνναΐχ» χ«\ ϊΐκΖδΐ; χα\ 
•Ος κρλς Φπιιρβοίαν Ι][ει, ή 3ιπ^^τους βντΑ^ Κλρι>ρ| 
Ι) ο!^τ«χονςν ^ου^ον μήτλ έπίοίτοπον, μήτο πρε- 
ο€^τεψ&β^ μήτ• <(άχονον γ{ν€σΟ«ι λέγβι 6 χΑνών • 
*0ς γάρ τους Ιν τψ οΓχφ άύτου (ι^άξχι, χα\ μοτα- 
Οτρίψβι 1)ί χαχοδοξέας ιΐς όρ6οβοξ(αν Οΰ βύνΑ^λι, 
^) ού βούλβ^αι, ιβως Οντος Ιτέρους βιΒάξβι ; Κα\ αύ- 
τ6ς Α Αμφίβολος &ν «(ρΐ τήν ΐϊίβτιν λογίζοι^Οό ΚάΙ ηιι» 
ΤπιΙΙο. 

ΖΟΝΑΚ. ΕρΙβοοροΓίιιη «ιυΐΜΐ» οβί ΙηΟϋ^Ιββ οτα• 
ιΙίΓβ ιιΐ(|ΐι« ιΗ(€0Γβ 3ΐϋ βιίοιη; Ι«ιη ΓΙιΗΜίληΙβ 3 ΟΗο 
1ι1>6^^2ιιιι^^9 Ι«€ΐλΐ« οπΙμιΙοι» (^ο^ι^^^1» βοικίκΐιιιι 
ρπίΜϋοηοίπίΓΟ : (|υο<1 Μοοι ΜοοΓϋοΐββ ςιιοςιιο οι 

ΐΙίοΟΟΠΙ ρη69ΐ8ΓΟ (ΙοΙηΐΙ. δΙ <|ΙΠ5 0Γ(|[0, Ιρβο <|«{<Ι«ιιι 

ϋΙΐΓΐβΓιοηαβ βίι, ιΙοιηο9ΐ!€θ« νοίο, υχοΓβιιι ηΟΗφο 
ΙϋΙοι<|ηο «Ι β6Γνο9| ΙιΚΙιΙοΙοο οιιιη βίηΐ νοΙ ϋοΒΓΟίία, 
>ηιάίΓ0 ηο|Γΐ|ίΐ9 οαίη ηΰφΐβ ορίβοοριιηι^ ηοςηο 
ρτββΙ)7ίο?οιη^ ϋοςιιο «Ιίαοοηιιιη οπ^ιγι ΙΊοοΓβ οιιηοα 
ιΐοοοηιίΐ. 0ι•ί8<|αΐ9 οηίιη ^οαιοβϋοοι βαοβ οτικϋΓΟ, 
•Ιηιιο ο ρητό Μηβα κΙ Γ0€ΐ•ιη ββηίβηΐ^Ηΐι ΙγιιΙη• 
οβΓΟ ηοη ροΐββι, μι ηΒ%\\ρί^ ςυο ροοίο αΠιΌ οτα• 
ιϋ6α4ί8 ΠΙβ ΒοΑΐοίοΐΤ Οιιιηίηιο <1υΙ>ί9Β ΙΜοΙ ΜίβρΙ Α μ<γΑς (έ ΠαΟλος ΤιμοΟέφ γράφων φΐ^^ν • £Γ ^ΐ( ^ ^^^^^ Ιρβοπιοί ηοη οοΓοΙιίι. Ει νοΓο ηο^ριαβ ΐ|ΐΙο(|ΐιβ 


»ο>^ ΑΡΙΣΤ. 1 Ο'^ χιιροτονβίται 6 μΙ) 'βοικ <(ς τ^ν οΪΜίν 
% «4ίτοο Μντ«ς έρΟοΜξους ποιήοβις• » 
ΚΑΝΟΝ λΤ. 
• ηιρ\ %οο μή λξείΜΐι «χρβκτ^ρω Αρτου χαΐ οΓνον 

• &^τι μέμιγμένοο τ( «οτ^ Ιν τοΙς ΑγΙοις *ρόο«* 

< φ<ρ••ν • ΙνΙκ Ιν τοί); ΑγΙοις μη«1ν ΐ(λΙον ιτο3 
€ σώματος χ«Α «ον οΙ^λΑ'ΰκ ^«ϋ Κυρίου κρο^«- 
ι νβχΟιίη, ώς χαΐ «0τ6ς 4 Κύριος ΐΕβρίδωχον• 
€ τούτ* Ιστί) Αρηου )ιο\ οίνου ^νι μιμιγμϋνου* 
ι ΆΜρχή δίν ιΓη !μΑι« «Ρςι γ^αι, ώς £ίωΟ<ν, 

• ιτρσσφβ^οθΜ Ιν μι^ ή|**Ρ? »•ίί«Ρ •«« τ^ τών 

< νΐ)ΐι(ων μυστήρίον • 0( χο\ τΑ μάλιοτβΐ τ^ρ Ιν 1^ 
ι 0υοιαοτΐ)ρ{ιρ ϋ^ψίρέχ^, δμως Κ2αν ΙχΙτω 

ι χυρ£ως ούλογίαν» ώς Ιχ του Αγιάσματος του 

€ χυριαχου οώματ%ς χα\ αίματος βιίοτασθαι. Μη- 

« <1ν βΙ Ι^ον Ιν τΐιΐς άήαρχαΐς 9:ροοφ€ρέσ6ω ή 

ι άΐϊλ ο^αφολών χα\ «(τον• » 

ΒΑΛΣ; Ό λρ'Μνών της Ι ν τφ Τρούλλφ ουν^ν 

«λατ<ως «βοΐκίν^ι γ(ν«ο6α« τή[ν άναίμαχτον Οοοίαν 

μχτά άρτου ΧάΙ «Ινου μ<μιγμίνου Οβατι " Ας του 

μίν Αρ^ου^τύ^ν Ι^χοννος τουκυρίλχου αώματος» 

ΤΟ0 Α οίνοο τ4πον α?μ«τος. ΈΐαΙ βΙ ^Λχ αΤμα 

μ^ν Ιχ της «λιυρΑς του Κυρίου Ι^^ύη, &λλά χα\ 

&β•»ρ« 9ιΑ τούτο ουγχιρν^άι Χψ «ροοφορομίνφ 

^1Τιιη.ΐλι.5• ΡοιιΙαο 04ΐ ΤίιηοιΚίοαοι οογΙΙιμιο : 5/ ^ν/ι, ίη^η}!, 

ΗοΜΜί ««« ρτϋΡϋΜύ ηαοΗ^ {«ομο^ο Β€οΐ€ήΛ Μ 

ώΙί§€ηΐιαΜ ΊιαΜϋ ^^1 

5ββ ΑΑΙ8Τ. ι Ν»η οηΙίιΐοίηΓ, ΐ|ΐιΙ οιηηο8 ο]ιΐλ 

1 (ΙουιοΜίοοδ οΓίΚοΗοχοβ ηοη (Μι. » 

€ΑΝΟΝ XI.. 

< Νοη Κοοηβ οΙιγο ριηοιη οι τίηηπι 1β(|οο ηιίβΐυιη 
• ^υ^α^ιοβη ίη «οηκϋβ οΙΓογγο. ΙΙΐ Ιη Μΐιοΐίβ ηίΙιΐΙ 
« οηιρΓιΐΜ ιμιοη οοηιιι• οΐ βοηθοί• Ι>οηιίΐΗ οϋο- 
€ ΓΟΗΙΓ, ηΙ οΐίοηι Ιροο Ι>οη)ΐημ5 ΐτΜάϊάΙί^ Ιιοΰ 08ΐ« 
ι ροηΙο 01 νΐΜΜ» 0(|Ν• ητίβΐηπι. ΡηηιίΓι« ουίοαίι 
€ οίτο ηνοΙ^ ιΐτο Ι耕 οχ ιαογο οΟογοοΙογ οηο (ΙΙο 
ι οοηβαοΐο οιΙ ίιιΓ»ηιίαιη πι^ηογμινι : οίβΙ οηίηί 
€ ηΐϋχίηιο ίη «ΙΐιΗ οβ^ΓΟίιΐυΓ, ρΓορΗοηι ι•ηιοη 
Ι ΒΒΟΠΙ ΙιοΐΜοηΙ ΙιΟΜΟΐΙιοιίοηοη^ υΐ ι Οοηιΐηΐοί 
ι οοΓροΓΐ« 01 Μηιυίηίβ •.ιοπΜηοηΐο 86]ηη(οηΐυΓ• 
ι ΝίΙιϋ •ηΐ6πι ίη ρπηιίϋίβ οιηρΚοκ οίΤϋΠίοΓ, 
ι ςιιοηι οχ πτΐλ οι Γπιηιοιιΐίβ. > ΒΑΙ•8• ΤΗοοβΙαιηο 66ΰυη(ίη6 οιηοη β^οο^ί ϊη 
ΤπιΙΙο οΐιοιιιίο οοηοϋΐηΐΐ, ηΐ ίηοηίΓηϋιΐη ΩοΙ μογΙ. 
Οοίοηι οιιηι ροηο οΐ τιηο &4|η(ΐ ηιίλίο ; ιιΐροΐβ ραηο 
ςοΐϋοιη Ιγρηπ) (ΟΓοηΙο Ι>οηιΙηίοί οοΓροή• νίηοΑυ* 
Ιοη Ι7ρυιη Μη|;ιιίηΐ8. Οιιίο ουίοπι ηοη βοίαπι οοη- 
Ιζοΐβ οχ Ι&ΙβΓο Οοηγιηΐ οβίυχί^ μ(Ι οΐίαηι οΐ)η« « 
ρΓορίΟΓοο τιηο, ςαοϋ οίΤοΠοΓ, οςαβ ηυοςιιο €οπι• 1β3 ΤΗΕΟΒ. ΒΑί$ΑΗΟΝ 1Μ 

4ηί9€6ΐιΐΓ. Ι<«{6 €112111 οαποοβω 5 ΒβηείΟΓαιη αροβίο- Α οΓνφ χα\ &βωρ. /λνάγνωΟι χαΐ τίν γ* χανόνα τών ΙοΓοπι. €αιιι ϋβ αιιΐβπ) βηάβηι ρτχβ^ηδ (]ΐιοςιιβ €ΐ• 
11011 ρηΒ€ΐρίΐ, «ι1]ΐ€Ίβη8, ςηοά €ΐΐ3Βΐ $1 βοίβλΐ Ίιι 
λΙΟΓΪ ο(ΓβΓΓί ιηβΙ ?6ΐ 190, Ι«ιιςυαιιι ^Γΐηΐιί» ΊΑ ϋΐβ 
ιιηο εοηιΐΜΐο, »(! ΊιιίΜΐΐΝιιη ιη^βΙβΓίυιη, μΠΊμι ρτο 
Ιαί2ηΐΙΙ)Η8 : «> Μΐηβιι ηοιι ϋβϋβηΐ υηλ ευαι <ΙίνπιΙ• 
Μ€Γ9ηΐ6ηΐ{6 Γ€ροηι^8€<Ι βθΟΓβυιη ^ο^»η• €1 ηη^ίβ 
»1) ϋ1ί• Ι>€η64ΐ{€Κ ϋΐ ρτΊιηΊΐΙ» •ιιΐ6ΐη ηΐΐιίΐ •ηιρ1ίιΐ8 
οΟβΓΑΐαΓ* ςιΐ2ΐη ίΓοιηειιίαιη ηοτυηι «& αν»* Οα;£ 
ουίβπι 06 Ι•ΰΐβ €ΐ ιη6)ΐ6 (Ι'κΊ> 81ΙΙΙΙ, ρτοΜΜίι ίιι«ηιιιΙ 

€1*18111 Ια €αΐ1011€ 16 8€ρΙΙΙΙΙ3Β 8^I10^^. 

ΖΟΝΑΒ. Τβπίο ςΒβςυβ, €4 ςιιαηο 88ιι€Ιογιιπι «ικη 
βίοΙοΓΗίΑ 09ηοιΐ6 <Ιο Ιΐ80 Γ€ ΰοηβΓιΐυίΙυΓ. ({υοηίλΐη άγ{ων ^ποατόλων. Τα αυτά 21 τούτοις χα\ ό κάρων 
χανών Άαιραχελβύέτακ. π/>οστιΟέμ<νος ώς, «Ι χα\ 
4Γωθ€ π^οσφέρΕ^ΟαιΙντφ Ουσιαστηρ(φ, ώς&ιταρχή« 
μέλι ή γάλα έν μ(| ήμέρ^ &6{μφ, βίς τ^ τών ν))•- 
«(ων μυστήριον, ήγουν ΰπίρ των νΐι;4τ{ων* άλλ*δμω; 
«ύχ 6φ&(λουο[ΐ ταΰτ» ανναναχε?«Οαι μ<τά τών Ολίων 
λγι«9μάτων, άλλ* Ιβια^όντως χβ?9θαι, χαΐ «ύλο•- 
γβίσθαι μβλλον ύπ* Ικβίνων, 'Ος Ακαρχή ^ 
μηδίν πλέον ιτροσφιρένβω ή βίτος νέος κα\ στα• 
φυ).ή• Τά βΐ π8^\ τοΟ γΑλαχτος χ«\ του μέλιτ-^ς 
ΙχωλύΟηναν Ιν τφ νς* κανόνι της ζ* «νν^δου. 

ΖΟΝΑΡ. ΚαΙ ό τρίτο; χανών τών Αγίων λποστ•)* 
λων χα\ 6 Ι' ικ&ρ\ ταύτης ύποθέσιως 6ι«τΑττ£ται» 
ν€Γ0 ί1Ιθ8 «.ιιΙΙιιιο «οιιιιιιΐϋ η€(;1ί£658ηΙ, ίιιΐ6Γ <]ΐιθ8 Έιμ\ Η τινις χα\ μκτά,ταΰτα παρέ^ινον τοΙ»ς χα* ΑΓΐιΐ6ηϋ, ςυί νίηυιη βοίαιηιιιοϋο ιιιΐ€Γ €8ΐΐ€(:ι οββ- 
ι-€ΐ»8ΐι1, θ€(ΐυ€ αΐίςιιβιη «ςιι» ρ»Γΐ€ΐιι 8<1ιηΐ8€βΙ•ιη1, 
υΐ 86X1» 8γηοϋΊ ίη ΤγιιΠο ΐήθ€8ίι»ο 86αιιιϋο γαποιιο 
»:ιηα(αιη 68ΐ; Γοοϋ \\χο 8700^1189 υι 8υυιη Ιρ88 ςιιο- 
ςυβ (ΐ6€Γ6ΐυΗΐ Ιιιιο <ΐ€ Γ6 ίηΐ6Γροιΐ€Γ6ΐ : ςυο ςιιί(ΐ€ΐη 
»1^υ^ ςιιΙ<Ιςιΐ3ΐιι, ρΓ<€ΐ6Γ ρληβιη €1 υΊηιιπι 3(]αα ιήί- 
8ΐυΐΒ, ία 88ΐΐ€ΐΊ8 οΑ6ΓΠ ν6ΐ8ΐ ; ρ8η6ΐη ςυ^βια, ςιιΐ 
Γοηίηίΰί €θΓροΓΪ8 , νΐηιιιιι ▼€γο, ςυοϋ β2η{ΐιίιπ8 
Ι}'μιιιιι 8€ Γΐ£ΐ)Γ8ΐη ({(:Γ8Ι. €υηι Υ6Γο ηοη 8θ1υ8 &80• 
Κ11Ϊ8 6χ Οοιηίη'ΐϋο 1λΐ6Γ6, 86(1 8(|ΐι& βΐίιιη €ίβυΐ6Πΐ, 
ίιΙοίΓΟΟ νίιιο, ςιιοϋ ίιι 8ΐΐ8Γί οΙί^ηοΓ, 8ςιΐ8 ςιιοςυβ 

ΡΓ%16Γ€8 8ΐ1ΐηΊ8Γ€Π 11606886 681. Οαθ<1 8016111 811, 

ρΓΐΐϋΊΓίΑΓΗΐη ιιοαιίηβ ιηοΐ 8ΐιΙ 180« €6γΙο ηυο^αιη (ϋ6, 
•ά ίιιί.ιηΐίιιιη ι1ι^«ι(1^<IIη οΐΓβΓΓΐ €οιΐ8ΐΐ€ΐηιη 68ΐ, 6ΐ Β νόνας Ιχιένονς, ώς οΐ ^^ΡΡ^'^^^• ^^^ον μόνον «ρο9• 
φέροντ<ς βίς τά άγια, αλλ* ο6χι χα\ υ(ωρ, χαθώ; ό 
λβ* 7»ριέχ§ι χανών της 4ν τφ Τρούλλφ Ιχτης συνό^ 
δου, ήλθ< χα\ ή ι»ρουσα σύνοδο;, 8!ς τ6 ικρί τούτ .υ 
διατάξασθας, χα( φησκ ικλέόν μηδέν Αρτου χαΐ οΓνοιι 
Οδατι μιμιγμένου προσφέρεσΒαι βίς τά Αγια, τΐιν 
μίν Αρτον, βΕς τύοον του σώματος του Κυρίου» τίν 
δ^ οΤνον του αίματος. Έπε\ δέ ούχ αίμα μόνον ίχ 
της πλβυρΑς του Αβστεότου έ^^ύη, άλλα χαΐ Οδωρ, 
διά τούτο άναγχαΐον τφ κροσφιρομένφ οΓνφ ιΐς 
τ'λ ΦκΙα μυστήρια χα\ Οδωρ συγχιρνδνΟαι. *Οτι δλ, 
φη8\ν, €Γω68 προσφέρισθαι, ώς απαρχή, μέλι ή 
γάλα Ιν μι^ ήμέρ? έθίμφιΐς τ1^ τών νηπίων μυστή- 
ριον, χα\ έν τφ Ουσιαστηρίφ ιρροσφέρητιι, δμως Ιιι 8ΐΐ8η οΙΤ6Γα(ιΐΓ, ηοιι ΐαηιοη €ΐιιη (Ιίνίιιο ραηβ 8ΐ- (^ μή τφ θιίφ Αρτφ χα\ οΓνφ μιγνύσθωσαν» άλλ* Ιδίαν Ιΐ•υ1 Τίηοηΐΐβ ίΗΐ6Γη)ΐ8€6Γί 60ΙΙ6688(ΙΙ11 βΊΙ, 8βϋ 860Γ- 

81ΙΙΙ1 8ΐ) ίΙΙί$, ρΓορΓίΑ ρΓ6θ8ΐίοιιί8 8(1ΙιίΧ>ίΐ8 ΓοπιιυΙι, 
Ιΐ6η6ϋί€8ΐι(υΐζ. ΠΙμιΙ νβΓΟ [8<Ι ίηίϋΐιΓιιιαι ιη^8ΐ6ήιιηι | 
^υί(ΐΑηι 816 Ιιι(6!Π|[αιιΐ, «ι 6ΐ ρ8Γνυϋ8 88εΓοηιιη 
ιη/8ΐ6Π0Γυιιι Ιοοο ρΓ«Ιΐ€8ΐιΐιΐΓ ; ςιιο^ €ςο <|υί(ΐ€ΐη 
Ι)8υ(Ι ρΓθΙ>8ν6ΐΊΐιι. ΑΙΙί ν6Γ0, (|ΐΐ88ί Ι8€ ρπιηίΐίβηιιη 

ΙΙ0ΐηίη69 ρΓ0ρΐ6Γ ΙΐΐΓ8Ιιΐ68, Ι|αίρρ6 ςυΙ 8θ1θ 1^1*16 

8ΐ8ηΐιΐΓ» οΙΓογγΙ 8θ1ϋυιη ίυ€ΓΊΐ. νβηιιη ιϋ οχ ςηΐιι• 
()'(^ΐ|{68ίηιο 86ριΉρο 86x1» 85ΐιθι1ί €8ηοη6 οιΐΜΐίηο Ιχέτω κύλογίαν, χεχωρι^μένα έξ Ιχείνων βύλογού- 
μενα. Τδ δλ, είς τ^ τών νηπίων μυστήριον, τινές 
φασιν είναι τ6 μεταδίδοσθαι ταΰτα τοΓς νηπΓοις 
άντΧ τών μυστηρίων, δπερ ο6χ οΐμαι * τινές 61, 
δτι τ^ γάλα προσήγετο ώς απαρχή διά τά νήπια, ώς 
γάλαχτι μδνφ τρεφομένων αύτών« ΤοΟτο δέ ή Ιχτη 
σύνοδος τελείως έχώλυσεν έν νζ* χανόνι. 'Ος 
απαρχή δέ, φησ\ μηδέν πλέον προσφερέσθω ή σίτος 
νέος χαΐ σταφυλα\ Αρτι γενόμεναι πέπειροι. Υ6ΐίιιιιιι 681. ΡΓΐιιιΗίαπιιιι 8υΐ6ΐη ιιοιηίηβ, ιη<|ΐ2ίΙ, ηίΐιιΐ ρΓβΒίΟΓ υογοιη ΓΓυιηβιιίοιη -αο ιιονΐ88ΐιιΐ6 ιιΐλ« 
ΐυΓΐΐ:ι4<ΐΐιι 3$Ββ€οΐθ8 υνλπιηι Γ806ηιθ8 ο06γΗ οοη6688αιη βίΙ. 

ΑΒΙ^Τ. ι Ρ^ιιί8 61 νίηαηι 8(|υ8 ηΪΒΐιιπι, Ιϋΐ|υ6 ΑΡΙΣΤ. 'ΆρτοςχαΙ οίνος Οδατι χεχραμένοςπροσα- 

€ 8θΙαιη, οΙΓβΓαίιΐΓ. ι < γέσθω, χα\ μδ\«ν. > 

ΝίΙιίΙ 6ηιιη ρΙυ8φΐ80ΐ οοπρυβ οΐ 88ΐΐ|{υΐ8 ΙΗηΐΗΐιί ΟύδΙν γάρ πλέον του σώματος χα\ α?ματο; του 
οίΤ(:Γ6ΐιΐΓ ; 8641 ρ8ηΊ8 Ι8ηΐυιιι 61 γίιιαίΜ 8(|υ8 ιηί8ΐαιιι : Κυρίου προσενεχθήσιται. Αλλ* Αρτος μόνον χαΐ οίνος 
υΐ €1 ίρΐίΟ Οο:ιιίηθ8 ΙπκΙΙϋίΙ. 1^ Οδατι μεμιγμένος- χαΟώς χα\ αύτ^ς ό Κύριοςπαρέ- 

δωχ8. 

ΚΑΝΟΝ ΜΑ'. 
< 'ύστε χληριχοί»; ή έγχρατευομενους πρ6ς παρ« 
ι θένους ή χ^ι^ς μή είσιέναι. ΚληριχοΙ ή ϊ^χρα- 
€ τευόμβνοι πρ^ς χήρας ή παρθένους, §1 μήχατ* 
ι έπιτροπήν χα\ συναίνεσιν του Ιδίου έπισχόπου 
€ ή τών πρεσβυτέρων, μή εΙσίτωσαν * χα\ τούτο 
ε δέ μή μόνοι ποιείτωσαν. Αλλά μετά συγχληρι- 
I χών» ή μ<τά τούτων, μεθ* ών ό έ«:ίσχοπος 
ι ή οΐ πρεσβύτεροι μόνοι Ιχουσι τήν εΓσοδον πρ>>ς 
• τάς τοιουτοτρόπους γυναίχας, ή δπου πάρεισι 
ι χληριχο\ ή Ιντιμοί τίνες Χριστιανοί. 
ΒΑΛΣ. *Εγχρατευόμενοι λέγονται οΙ μοναχοί, ώς εΑΝΟΝ ΧΙ.Ι. 

• (]( οΐύτΐά, Υ6ΐ <|υί 8οηΙ €οηΐίη6ϋΐ68, ΐ(1 ΥΐΓ|;ίιΐ08 
€ Υ6ΐ Υίι1υ88 ιιοη {ιΐ|{Γ6«]ίιηΙιΐΓ• €ΐ6Γί€ί, Υ6ΐ ηυί 
« ευιιΐ €οηΐίιΐ6ΐιΐ68, »(1 γΐιΙυΜ Υ6ΐ γΐΓ8ΐη68 ιιοη 

€ Ίΐ1{Γ€(Ιί8ΙΐΙυΓ« ηΐεί 6Χ ρ6ΠΙΐΐ88ίθη6 61 €0Ι]86η8υ 

« ρΓορήΙ 6ρί86ορΙ, Υβΐ ρτβ8ΐ)7ΐ6ΓοηιΐΒ : «ι Ιιοο 
€ ςυοςα6 ηοα 8011 ΓββΙαηΐ, 8βΑ βιιαι 60«€ΐ6Γΐ€}8, 
ι Υ6ΐ €υιη 6ί8| οοιη ςαϋΐΜ 6ρί86ορυ8 Υ6ΐ ρι«8ΐιγ• 
ι Ι6γΊ 8οΓι ΙιαίΜηΙ 8<111αηι ι«1 «)ΐΐ8ηιθ(Κ ιιιιιϋ6Γ68, 
ε ν6ΐ ο1)Ί 8ά8οηΐ €ΐ6Π6ί« Υ6ΐ ιϊίςνΙ Ικ>ιΐ98 6Χί8ϋ- 
ε ΓιιλΓιοιιίβ εΐιπ8ΐΐ8ηΊ• > 
ΒΑΙ.Β• ΟοηΓιιΐ6ΐιΐ€8 (ΙίουηΐυΓ αηοηβοΐιΐ ; υ| Ιιοο €ΐ 1165 1Ν €ΑΝ, ΧΙ,ί €0Ν€, ΟΑΚΤΗΑΟ, 1» 

Μρ^βτβται τοΰτο &π^ ^οΖ ιΟ' χαν($νος του μβγάλου Α ΰ^ιηοτιβ 19 ηι^κπί ΒμιΙιΊ 0$Ιβιι<ΙίΙιΐΓ. ΟίΰίΙ βη^ο ρί»• 
Βασιλείου. 4Η)9ΐ γούν ό καρών χανών μή έντυγχά* Β »ιν χ3^ηρ(χοΐ); ή μοναχοος χήρακ ή παρΟένοις χα• 

Φαρωμέναις ηάντως οΒναις, <( μ^ «αρά των Ιιη• 

«χ^ΐΗιΐν Ι) των πρβοΦυτέρων, δι^λαδή μ^ καρ^ντων 

Ιιαβχ6π»ν, Ιπιτραπ€ΐ«ν. ΚαΙ τότβ ^έ μή μόνοι 

«ΙσΙτωββν, 4ΰΐλά ματά. συγχληρκχων, ή μβτ* Ιχείνων 

|Μ$* &ν χα\ 6 ΙΐΕ{9χοΐΒος χα\ οΐ πριαβύτβροι «Ιβίααι 
.11^ αύτ^ς* ή έχ€ΐ Ιντυγχανέτωσαν αύταΙ;» 6πον 

«Ιβλ χληριχοί ή Ιντιμο^ τινβς Χριοτιανοί^ Τ2ϊ χατ* 
. 4ιιιτροιΐ«{)ν 6έ ή βυνΑ{ν<9ΐν βίρηται, δ'.^ι ή β(& τι 

χρήβι^ον «φ 4«(σχ4ΐΒ<ρ Μΐ^ ^ϋ έχχλΐ|9(^ ^'νβτακ 
. «αρά τούτων ή Ιντυχία» χα\ Ιηιτρέπουαι ταύτι;ν οΐ 

^«{«χοΐΒοι, ή 8(ά οΙχ<(«ν χρηακμότητβ χαΐ αΓτηακν, 

«•\ όφβίλοναι ανναινκΐν οΐ έ«(βκοποΐ• *Ανάγνω6ι τον 

Ίκαράντος συντάγματος τίτλου ιβ^ χβφ* β% βυν^υ ς* 

«ανόνα μ^ χαΐ τής ρλγ^ *Ιουβτκνιαν€ίου ν€αρά(ς 

««φ. 6*, 1^X01 χ«φ• ϋ' του £^ βιβλ(ου των Βανιλιχων, 

^ι«ρ χατ€«τρώθη έν τφ μζ* χανόν« της Ιχτης βυν• 

ΖΟΝΑΡ. ^ύγιιν τάς ύπολήψβις ««ρηγγέλθη μκν 
. ο1 ιηοΓον, χ&ν ώσι ψιυδλΐς» χα\ τφ Οισηβαίφ βίρη- 
τ«ι Παύλιρ. *ΑίίρόσκοΛθί γίν^σθβ, μοΙ Ιουδαίας^ 
ΜάΙ *£ΧΙΐ|σ<» χαΐ τ^ ^ΕηχΛησΙφ τον ββον. Ταύ- 
«ακς ο&ν ταΓς ιεαραγγελίακς^ άλλα μΙ)ν χαΐ Ιτέραις 
^£α\ 01 Πατέρβς οΙΙτοι έπόμβνοβ, φασί ικρδς χήρα; ή 
«αρθένους, δηλαδή χαθκ^ωμένας» μή βίαιέναι χλη<• 
:ριχοΙις 4| Ιγχρατβνομένους. ΤοΙ»ς μονάχους δέ ώνδ- 
4&α«Βν έγχροίτβυομένους χατά τλν μέγαν Βαβίλβιον, 
^ πιρί δμολογίας του παρ0€ν«ύβ&ν διαταττόμβνος ^ ςνΐ εοηΙΐηβηΙίΑΠί ριοίβββΙ •ηηΙ, ιηοηοείιοβ ό^κί^ιια• 5βη5 εαιιοη, ηβο ΰΙβΓίοί νβΙ ηιοπαοΐιί ευπο νίιΐυίβ ΥβΙ 
\ίΓ((ίιΓιϋυ8» φιχ βαηΐ οιηηιιιο οοηββΰΐΆΐΦ, εοΠοςαοιι • 

Ι«Γ, ηΐ8ί 1(1 618 •Ι> βρίβΰΟρίβ, νβΐ ρΓ65ΐ^ΙβΓ1β, ηοΗ 

ρΓ«86ΐιΐί1>ιΐ8 8€ίϋ€6ΐ βρΙβοορΊ», ρ€ηηίΐ(ΑΐυΓ« ΡοίΓΟ 
η6 Ιαη€ ςαο^ΐΜ βοΗ ίιιβΓβιϋληΙυΓ» βοά €ΐιιιι οοιιείβ* 
Γΐοίβ, νβΐ €1101 ίΙΗβ, €αιη <|υϊ1)υ5 βΐΜΐιη βρΊβύορυβ 64 
ρτ«8ΐ>5ΐ6ή 9ίά 6ββ Ιη^ΓβόίυιιΐιΐΓ : Τ6ΐ β38 ΗΙίο 8]Ιο• 
4|ΐΐ9ηΐυΓ, υ]>1 8υηΐ 6ΐ6η£ΐ , ?6ΐ λϋςοί ))οη« 6χί8ΐίιη«)• 
ΐίοιιΐβ 01ιΗ8ΐ{&ηί. ΙΙΙαιΙ •αΐ6ΐη,.6χ ρ6πηί88ίοΐ)6 υγΙ 
εοηιβηβα, ιϋοίοιη 681, 60 ςηοιΙ ΥβΙ ρΓθρΐ6Γ 8Η(|υΊ(Ι, 

<|αθ<Ι «81 6ρί•€Αρθ β|υ8(ΙΙΙ6 Ε€θΐ68ΐ9Β οοη(1υ€ϋ>ίΐ6, 

ΠΙΠΙ 618 οοΙΙοςυίυπ) ΙιιΙ>6ΐαΓ, Ιάςίλβ ρβπηίιΐοηΐ βρί- 
86θρΙ; νβΙ ρΓορΐ6Γ 811801 υΐΗί(βιΐ6ΐιι 61 ρ6ΐ!ιΐοη6ΐιι, £ΐ 

<ΐ6ΐΐ6ηΙ €ση8€αϋΓ6 6ρί8€0ρί. Ι^6;6 ρΓ»860ΐί& ορίΐΓΐβ 
Ιΐΐ. II 68ρ.^, Βγηούϊ 86ΧΙ« €8000601 47 61 4υ8•ι• 

ιιΙβηΙ 00Τ61Ι» 153 68ρ• 3« 8ΐν6 68ρ• 45 Ιί1>π ιν Β»- 

8Πί€. <|«Ι0(1 8ίΐν0Ι 681 ΙΟ 680006 47 86X1» 8700νϋ. ΖΟΝΑΒ. Νοο €0πιΐΒΗ(60(Ιαηι οΐ ίοεοπιιηο(ΙιΊΐ8 
»ϋ(1οί(Ι ιΐ6 η(ΐ6ΐίυοι 0ΐ0Γί1)α8, ςο8ηινί8 Γλΐ8ο 6ΤοΙ((6- 
Ιιιτ, (Ιίνί ςυο(|θ6 ΡαυΙί θΓ8€υ1ο 8()ηιοο6ΐηαΓ : 8ίηύ 
9ΐ[€ηι\οηΒ^ ίοςιιίΐ » «ιΐοΐβ </Η(/«η«, €ΐ €τύΐ€ί$, €ί Εύ' 

€ΐ€$ί(ϋ ΰ€ΐ ^^ (}υ88 <|0ΐ<ΐ6Ι0 ρΓ»€6ρλ1θη68, 6Ι ν€ΓΟ 

•Ιί88 ςυοςυ6 86€0Ι{ Ιιιΐ(]α8 8^οο(^^ Ρ81Γ65» 8(1 νΙ<1ϋα8. 

ααΐ 8(1 νΐΓ{ίθ€8 , 618 ν*Κΐ6ΐί66ΐ ςΟ» 8&6Γ81Φ 801)1^ 
€16γΊ608 801 6001106011801 ρΓθΓ6&808 ίΠ|$Γ6(1ί Ιΐ8ίΌ(1- 
^08^0801 1ί66Γβ <ΐ666ΓθηθΙ• ΕΟΓΟΙΟ ρΟΓΓΟ ΟΟΙίΓίΟΡ». Ιν «Ο' αύτου χανδνι φησίν * *Ανδρων δΙ δμολογ^αν 
■ούχ Ιγνωμβν, «λήνβΙ μή τινβς έαυτοίς τφ τάγματκ 
των μοναζδντων έγχατηρίθμηααν, οΐ χατά τ6 «:ω- 
τκώμβνον δοκουΜ καραδέχισθαι τήν άγαμ{αν• Τους 
«δν χληριχους χα\ το&ς λγχρατιυομένους, βΐ μή 
«αρά του Ιπινχόπου ή των «ρβββυτέρων, δηλαδή 
μή πάριος έιτιαχόκου, ΙκιτραιηΤιν, μή βίαιέναι 
908λ<όονα(ν ΜΪς τάς 8ΐρημένας γυναίκας* χα\ τάτη 
Ιέ μή μδνοι «{αίτωσαν, άλλα μετά συγκληριχών ή 
μιτ* 4χ8{νων9 μ•0* &ν, χα\ ό έκίσχοηος χα\ οΙ ιιρβ• 
αβύτιροι βίαίασι «ρδς αΰτάς• ή 4χ€ΐί έντυγχανέτωααν 
αύταΐς, διβου κΐαΐ χληρ(χο\, ή δ«ου 8ΐΜν Ιντιμο(^ 
τινκς ΧριατιανοΙ, δβτι «βσαν ΰιοοψίαν ιτκρΜίριΙ- 
β6αι• Κατ* Ινιτροκήν δΙ, φη9\ν 4 χανών, ή συνα{• ηιοί» 6Χ ιη8|οο ΒμΙΠο, ηαΙ (Ι6 ρΓθΓ686ΐοη6 νίΓ£ίηΐ-< 

Ι8ΐί8 ρΓβΒ6ίρΐ608 ψ Μ0(1βνΐ€68ΐαΐ0 €811006 : ΥίΓΟΓΟΟΙ, 

Ιοςοίι, οοΙΙαπι οοτίηπβ ρΓθί688ίοο6πι, ργχ(6Γ()υαΐΗ 
8ΐ ςοΐ 86ΐρ808 αιοο8€ΐιθΓθηι ΟΓΐΜοί ιιι•η€ίρ8Γυΐιΐ, 

||ηΐ η«ΐΙ(ΐ601 8ίΐ60ΐΙθ €66ΐίΙΐΑΐΗΐη ΤΜΟΟΙΟΓ 8(1ΐΐΐίΙΐ6Γβ. 
ΟΙ6ΤΙ€Ι ίβίΐΟΓ» 61 «ιοί €Ο0ΐίθ60ΐΐ8αΐ ρΓθΓ68&Ι $Ι!ΟΙ» 
0181 8ΐ> 6ρΊ86θρθ9 Τ6ΐ 8 ρΓ68ΐ)7ΐ6Πβν ίΐΐο νί(ΐ6ΐίθ6( 

8ΙΜ6ΟΚ69 ί8€οΙΐ8ΐ6(θ ίοιρ6ΐΓ&ν6ηη(, €<Μηΐη6ηΐΟΓ&ί38 
ιηιιΠ6Τ68 8(1Ιγ6 ρτοΙιι56θΙυΓ : 61 ν6Γ0 θ6ηοβ Ιυηο 

ςαΟΐΐαβ 8θΗ» 86(1 ν6ΐ €0080€ΐ8ΐ| €ΐ6Γί6ΐ8» ν6ΐ βοηιιορ 
ςα08 86€«01 6ρΐ8€0ρα8 61 ΡΓ6817Ι6Π 8(1 ίΙΙαβ 8(1^ 
600168 8<ΙΙΐΐ1»6Γ0 8θΐ6ηΙ, 60αΐίΐ8ΐΙΙ 86ρΐΙ ίΐΙ|[Γ6(1ί8ηΙυΓ ; 

801 Μ 6ΐ6Η€ΐ 8ΐπηο6 Ιιοιΐ68ΐΙ Ιιοπιίο€8 €1ιη8ΐίηιιί 
Ιοΐ6Γ8ίοΐ9 νΐ οοΙΙΙυβ 8αβρί6'ιοη1 Γ6ϋιιςυ8ΐοΓ Ιοουβ, νβσιν του 1δ(ον Ιπιβχ4ΐ6οο. Έ γάρ Ιχβίνος επιτρέψει ^ ^* 8ΐ!οςα8αΙθΓ. Εχ ρ6Γθΐΐ88ΐοο6 &οΐ6αι, ίοςοιΐ 68- 

τφ χληριχφ άφ* εαυτού χινηθβΐς διά τίνα χρέίαν, ή 

τίνος των είρημένων αΕτήααντος. συντυχείν τα?ς 

ιίρημέναις γΟναιξΙν αΙτ(ας άπαιτοΰαης δ επίσκοπος 

συναινεί• ΑΡΙΣΤ. € Κληριχο\ χα\ Ιγχρατευ^μχνοι χήραις ή 
Λ παρθένοις μή προσιέτωσαν εΐ μήίπισχόπου χα\ 
ε πρεσβυτέρου επιταγή • χαΐ οΟτω μή μ^νοκ, άλλα 
ε μ«0* ών ιτρεσβύτεροι χα\ διάκονοι κρίς τάς 
ε τοιαύτας είσίασιν. ι 
ΑιΙ πείσαν ε!ν»ι άσφάλβιαν των παρθένων χα\ των 

χήρων, των τεταγμένων τ|| Έχχλησίς^, χα\ ύπ' αύ- ηΟΐΙ, ρΓΟρΗΙ 6ρί860ρ1, Τ6ΐ €008608(1. Ν80Ι ¥61 1$ 

808 . βροο4β 6ΐ6Π€θ ο5 υΐίΙΐΐ8ΐ60) <ιΙίςα8ΐιι ίιΙ ρ6Γ- 
ιαίΙΐ6ΐ» νβΐ 8|) 8ΐίςαο 60γοοι (|οο8 (Ιίχίαιοδ το^^αίο», 
ςαΙ 600016Γ8188 αιυΠ6Γ68, ]υ8ΐΑ €&088 ^ιιι6Γ^6^^οιβ, 

€Οθν6θίΓβ νβΐίΐ, 6ρίδ€0ρα8 8000(^1. 

ΑΒ15Τ. ι 0ΐ6Γί€ί 61 6θοΐίθ6ηΐ68 8(1 τί(1(ΐ88 τβΐ υΙγ- 

I §[1068 06 86€6^80ΐ ; 0181 ]αε8α 6ρί860ρί 6ΐ ρΓ6• 

ε 8()^ΐ6η : 61 8ΐ6 οοο 8θΠ, 86ϋ €001 ίΐ8, ςυί1>ο8('θοι 

ε ρΓ68ΐΐ7ΐ6Π 61 (Ιίαεοηί 8(1 688 8€€6(1υθΙ• • 

00)11601 0ρ0Γΐ€ΐ 8(ΙΙΐίΙ>6ίΊ €ηΓ801 νίΓ^ίουαΐ 61 ν!<1(18« 
ΓΟΟΙ Ιο £€€16818 €0η8ϋ1υΐ8Γυ01, 61 8ΐ) 68 3ΐΐ8ΓυΗΙ• ^ ι €θΓ. χ, 5ί. 167 ΤΗΕΟΟ. ΒΑΙδΑΜΟΝ ΙβΒ 

Κι ιι^ΐ]ΐιβ ε!«ΗοΙ ηβφΐβ ιτοηαεΙιΊ, ηο€ Μ ά^ ι«Ιί- Α τή; τριγομΙ^Φω^β» Κα^ μήτλ χλΐ)ριχο\, μήτ• {η*μι• {ίοβίβ νίη• 11(1 •Μ ΙΐΙ{ΓΒ<ΙίΜΙΙαΓ, Μ6 βρί8€θρθΓυ*η 

βΐ ρΓ68ΐ>]τΐ6?0Γ«ιιι ΙιηριιΙβα. 8θ(Ι Η ΐ«β>1, ηοη ΕοΙί 
ίη^Γΐ^τηΐιΐΓ; ΒΦά εοη» ίίβ ςαΐΙ»υ80ΐΐΒΐ 8οΙϋί ΓοΰτυΝί 

βρ»εορί «1 ρΐ'«»1ΐγΐ6Γί ΙΐΙ €Μ ΜύβόΟΓβ. ββ7 €ΑΚΟΝ ΧΙΛ 

% Ν« ρΤΐϋΙΙΙλ €ρίΜ0ρΐΙβ »ρρ«Ι1«ΙΙΙ^ ρΐ1ΐ퀕ρβ «9€βΓ- 

« ΚΰβπΙοΐιιΐιι ρΓίη^ρ§, ν€ΐ βνΐΗΐιιαβ ΐΑΟβτ^β, 
• ν€ΐ ΐιΠηΗ'κΙ ΐΗΐ|ιαι&ΗΙ : •6<Ι Ιβιιΐυιη ρήιη» Μΐίι 
€ ^ρ'ηοοριίΑ. » 

ΒΛΙ^&. Ν6Μ» ύΜοη €Ιια<^(ΙΟΐΐ«Μΐΐ Ι9>^<^» ^^ 
6 61 7 8ιηι1ί^Μΐ& βιβινΙΐΜ ρ^ον^1ι^^β^υιιι ΑρρβΙΐΜΐι 
ηΐ€ΐΐΌρο)6θ• 6ρ(<€ορο». ΑιΐβικΙβ «ιιΐβη 9ΐηίιιιαιη «Ι 
«ΑηοΐΜ» €Ιΐ8ΐ€β(1θΒβιΐΒΐβ ι^ιιοιίί ςο» (»1 ροβίβη^τ. 
ΡΓθΙπΚ)ίΐλ 8Ι1ΙΙΙ «υίβηι Ιιφο ηοιηίη• αϋ ΐοΗοηϋβηι 
«ΓΓΟ^ΑΟΐίβΐη : βι ρΓθρΐ6Γ6« ρΙαΓββ ραΐΓί9ΓεΙι« βΐ 
«ηΐΙ^ΐΐΜ β€ΐρ908 τϋβ• Ιι«ιιιϋ«ΐ(|ΐΐ6 ιρρβ11»Αΐ ίη 
βνί» Ιη$€Γίρΐίο•ιίΐΜΜ. 

ΖΟΠΑΚ. ΑΝ! φπ<Ι«ιη οηοηβι* €1 νβτο οβοηβο- 
ΡΛΟβ βγιιοβί Οΐ4ΐοβϋοη€η$Ίβ €χ*ΓΰΙιθ5 ρΓονΙπΓΜίΓυηι 
«ρρβΙΙαιιΐ, ηοιιαβ ηΐιηΐηιαι «Ι ϋΜΐιηΜ δβρίίηαβ Ιια- 
]α» »7ΐιοΟί• ΒϋΓίΙίοϋΐιβΙ* <|αος«6 βγηοιΙΙ 86χΐο €«- 
ηϋήβ βχΑΓ€ΐΜ ρΓθνίϋαλΓαιη ιηοίΓοροϋίληί βρίκορί 
ηαιιοπρ^ηΐιΐΓ. Ηίο τ^γο («ηοη €αιιι «Ιϋβ ηοαιίηίϋυ• στα\, μήτ€ τινίς τών σεμνότερων ΑνΟρώκων είσβρ- 
χέαθωσαν έν βΰταΐς, &ν«ι πρότυπης των Ιιτυχ^ 
κων χα\ «ρβσ€υτ4ρων• 'Αλλά χαΙ Ιηκταγέντβς, 
ού μίνΜ <Ιβ€λ&ύσοντ« * άλλα μ&θ* Δν ειώθα€» παΐ 
οΐ έπίβχοηοι, χζ\ οί ιπρεσβύτερο*. κρ^ς αύτ^^ «1σ• 
ι^ναι. 

ΚΑΝύΝ ΜΒΤ. 

1 Ιΐ6ρ\ τοΰ τ6>τ πρ&τον 1κ(9χοΐ(ον μ^ «ροΦαγθρβ'^ι• 
€ σθακ Ιξαρχσν των Ιιρέιαν. *0ατ• τ^ τΐ^ς ικρώτης 
Ι χ«θέ^ρα; 1)7£σ«οπον μή λέγιβθαι Ιξάρχον τών 
ι Ιερέων, ή &χρον Ιερέα, ή το(ουτ4τρο«Β6ν τΙ 
« ΐιΰτε. Αλλά μ^νον έ^«κοΐΜν της κρώτης μΟΙ* 
< €ρας. • 
2 ΒΑΛΧ. Ό 9' χ«ινών τής Ιν ΧαλχηΜνι σννέΐου* 
χα\ 6 ς^ «οΛ ^ ^ τ1ί( Ιν Σιρβ(χ|| έξάρχου; ΙίΕβρχιών 
τους 1πΐ9ΧόΐΜος τών μητροΐνόλεων χαλοδϊι. ΚαΙ 
•κρό^νχες τοΤς χανόΑ της Ιν Χβιλχηβ^νι συν^\> με- 
ταγενέστερος οΟ^ς. Τ& ονόματα ^ ταδτα ΙχωλΰΦη- 
σαν διΑ ΐ(ερια(ρεσιν Αλαζονείας * χα\ βιΑ τούτο οΙ 
«λείους τώνπατρίΑρχών χα\ των Αρχιερέων ταττει• 
νονις χα\ ε&τ^λεΐ; εαυτούς Ιν ταΤς οίχείαις ύιτογρα* 
φαΤ; όνομάζουσι* 

ΖύΝΑΡ. Άλλοι μ^ν χαν^ες, ιη\ ταύτα συνέ^ 
οίχουμενιχής τής Ιν Χαλχηβ^5νι»Ιξάρχους όνομάζουσι 
τών επαρχιών, ό Ιννατος δηλαδή) ταδτης, χαΐ 6 ιζ^ 
χα\ ή έν £αρ?ιχ1| δΐ σό*/οδος Ιν ς* χανένι των&ιταρ* 
χιών Ιξά(»χους χαλεΖ τοΙς Ιπνσχ^χους των μητροιι^ 
λκω^ Λχ9ς II δ χάνων μετ^ί των Αλλων δνομΑτϋν 
Ιιοο ςυοπαβ ΓβμιιαίίΐΙ, ηοη αΙαίΒ, ορίηοΓ, οϋ ΟΛίι- ^ 4^^ρχ«βι χ^^ ,ονϊο τδ δνθ(λα δΓ ούδΐν, οΐμαι. Αλλο 

Ι) δι* Αλαζονείας χα\ δγχοο χαταδολ^, κα\ τμφου 
Αναίρεσιν. Έκε\ δΙ ή Ιν ΧαλχηΙόνκ σόνοόος, οίχου- 
μενιχή δΙ οΐίσα χα\ μτΒογενεστέρα, ΙξΑρχους τών 
Ιικαρχιών εύρίσχ^τοκ, &; είρηται, δνομΑσα^ Ιηχεν 
ώς ούχ ήσμένισε τω κανόνι τούτφ, ΑλλΑ μίλλον τφ 
της Ιν Σαρδιχ). «αιη, φίειη υΐ 8Π'θ2&ιιΐΙβαι 6ΐ»ΐίθϋ6ΐηΐ|υ6 εοιηρπ- 
«ηοΓοί, ί88ϋΐΜΜ|υ€ 6 οοηνίΜΐιηΙ ?ίι« οιιιηίηο ΐοΙΙβΓβΐ 
βΰ ϋεΙβΓβι. ΟίΗΒ τϋΐο €Ιΐλΐ€β<Ι(ηι«ηβΐ8 βγηοϋαε ^ιμβ 
61 οβειιιηεηίοι «ι Ιΐ26 ροεΐ6ΠθΓ ίυίΐ, ρτυνίοοίεΓαοι 
6χηι-€ΐΐο§, ιιΐ (ΠχΊιιιιι•, ιιοιηϊιιμ•6 Γ6ρ6Γί»ΐαΓ ; ηιΐ- 
1111116 ίΙΠ οηοιιί Ιιι•α€ ρίΜαΐΜβ* Μύ 8ΑπΚ€6ΐι•ί 
ηια^'^' ρΓοΙιηΙαιη ίαίβΜ, ί«€ί1β »ρρ»Γ6ΐ• 
ΑΚΙ8Τ. € ΓπηιΐΜ ορίεοορο» ΐιοη ν1)ίΙιΐΓ ΜεβΝ 

€ ϋοΐνοι ρηιΐ66|Φ• Με ευιοιιιυε Μ€6ηΙοβ, μμΙ 

β ρτίιη» ΒοΑίε 6ρΐ8€ορ«ε. » 

δλ66ΓΑσΐϋ Αι^Αίιαε αίΜ «Μΐβπιΐιιιο 681 ίη οιηιιι• 
Χ)υ8 : 61 Βοη τούαΐΜίατ Ιιίε φιΙΑβιη εοιηηιυε 8866Γ- 

||08, ίΠ6 8016111 8306ηΙ•< ΙΐΙΐρ6ΤΓ6€ΐΐΙ8| 86ϋ 0ηΐΙΙ68 
«ςυεΚίεΓ 88€€Γ<10168, ΟΐηΐΙ68 6(Η8€θρί ψ υΙ ςΐΗ 8811- ΑΡ1ΣΤ. ι Ό πρωτεύων Ικίσχοίης •6κ Η^ρ^χι^ς Ιε- 

« ρέων» ο6χ Αχρος ΙερεΟς» Αλλ* Α«(σχο«ος τής 

ι πρώτης καθέδρας χληδήσεται. ε 

Έ της Ιερωσύνης Αξία μ(α 4στ\ χ«\ ή αδτή ΙχΙ 

ιΛσί* χα\ ο6 χληδήσεται ο&τος μλνΑχρος Ιερενς* 

ΙχεΙνος δλ Ατελή; Ιερεύς , ΑλλΑ «Αντες Ιπίσης Ιε• 

ρε7ς, ιί&ψίις Ιπίοχοιηΐ' ώς χαΙ χ\\ί χΑριν τοίΐ €ΐί8&ίιιιί δρίίίιαε ΒΓ8α8ΐιι 8Ε^8ΐίΐ6Γ 8€66ρ6ηιιι4. Β ^ναγίου Πνεύματος ΙπίσηςδεξΑμενοι• 'ΟγοΟν της Ιΐ6ΐΓθρθΗ$ ίΐ8Ι|υβ 6ρΐ8υορΗ8» II ι ρΗΐΗ8αΐ ΙΙ8ΙΜΙΙ8 
6«Ι||6(Ιγ8ΙΙΙ, ΟαίΙΙ «ΟΐΙίΐίθΗ6 ΑίεβΙΙΙΓ (ρΪ6€0Πυ8 016» 
110|>0ΐί8• 

ΟΑΝΟιΝ χυιι. 

< Νθ ίη €8ΐιροη8 νβΓεεοΐιΐΓ 6ΐ6Η€ΐρ Βίεί Ιιοερίϋο 6χ• 
• εΰρΐί. (Τι εΙεΓίύί 60ΐιΐ6ΐΐ6ΐιιΙΙ γοΐ ΙιίΙ»ι*η((ί ^τάϊιλ 
€ 68αροιΐ8ΐα ιιοο ίηβτοϋίαιιΐιΐΓ, βιει Ιιθ8|Ηΐϋ ηβ- 
€68811816 εοιιιρυΙ«ί« ι 
ΒΑ1.3. 1^6 88η€ΐοηιπι &ρο8ΐοΙθΓΐιιιι εαιίοΐΜΐη 

54, 61 86x1» Λγηοάϊ ε8Α0Β€ΐιι 9 ςαΙ άύ Ιιίε ίαείοε 

ιΐοεειιΐ. 
ΚΟΗΑΒ. Ποε εαηείοηιοι ςυο(|ΐΐ6 , 8ρο8ΐι#Ιοηιηι 

ςυίιςυε^εΜίιιο (|ιι8γκο ε8ΐιοιΐ6 ηΐίΐοαιι^δΙ» «Ιβςαβ μητροπόλεως Ιττέσχοπος, ώς τήν πρώτη^τ Ιχων Χ36Ι- 
δραν, μετά προσδ^η^ λεχδή^ιται Ιπίοχοπος μη- 
τροπόλεως. 

ΚΑΝΩΝ ΜΓ. 

« Περ\ του, μή χαπηλεύεσΟαι τοίις χληρϊχοΐις, ε2 μΐ} 
ι Ιπιξενουμένοος. "Οστε ^υς χληριχοΐις χΑριν 
ι τοΟ τρώγεινή πίνειν μή είαιέναι εΙς χαπηλβία» 
€ ε( μηδίν ξενίας ΑνΑγχ|) αυνωδουμένους• » 
ΒΑΑΣ. 'ΑνΑγνωθι τών Αγίων Αποοτδλων χανόνα 

νδ', χα\ της ς' συνόδου χαν. θ% πλατύτερον διδΑσχον-» 

τας τΑ περ\ τούτων• 
ΖΒΝΑΡ. Τούτο χαΙ 6 τών Αγίων Αποστόλων νίΓ 

χανών Ιχώλυβε• χα\ Α της Ιν τψ Τρούλλφ συνόδου 169 ΙΝ ΟΛΝ. ΧΙ-ΐν ΟΟΝα ΟΑΚΤΗΑΟ• ΠΟ 

«^< λκγομένης Ικ^ις (νατος ι^«νών η%ρ\ τούτου φΐ|β{. Α β»ύ«πι Γβ «βζΙ» ίη ΤΓαΙΙο (|υ9ϊ ΗίοΗυΓ β^αοϋαβ ηοηο 4ΡΙΙιΤ. » Κληριχ^, έμβιος ών ιίς χακηλι&>ν^ χαΐ 

ι οΟχ 4^λλϋΐς •ΐ9<λ<ύ9«ταιι. > 

Έάν χληριχ^ς έπ\ ξένης διάγιον» χα\ μή Ιχ(ι»ν ίί 
τινι 9βμνφ χ«ταλυσαι τ^πφ, χα\ τ& ζωαρχΐ} αύτφ 
Ι^ν^Ιν^ βίς χαπηλβίον (Ισέλθ)^ Ιηλ τφ φαγβΐν χα\ 
«ίνβιν^ 4ν•πιτ(μητος 1β«ι• 

ΚΑΝΟΝ ΜΑ'. 

« 04ρΙ τον &«ώ νηβτιχ^ΰν τφ βιφ κροαΑγβαθαι (ν- 

« «{ας. *Οστ( &για Οϋαια^ηρΙίου» ε( μ^ &«6 νι^- 

€ βηχωνΜ^φιίων (96)• μ^^ ΙπαβλβΜαιι, Ιξ|^^^ 

« μένης μι5ς &«η9(Ας (ημέρας* έν {| «^ Κνριβχ^ν 

€ Μκνον ΙπιτίλιΙτΜ• *Ε4ν Μ τίνων χατά τλν 8€ΐ•^ Β 

• λιν^ χαίρων τβλλυ^β&ντωκ «&« ΙΐΕίβχ^κΕίρίν τών 

« λογικών παρΑ&ινις γένηται (^7), μ^να^ς «ΰχα<( 

€ ΙχτιλλβΟ» ΐ|, έ4ν οΐ ταύτην ΐΒθΐονντ«ς &ριστή« 

< β»ντ•ς (&ρ•6ωβιν (Μ), ι 

ΕΑΑ£• *0 «ν ««ν!ιν ττ^ς 4ν τφ ΤρρνΧλφ αυνόδου 

μέμνητβι του χβν^νος τοδτον, Κα\ Ανατρέπει τ6 έν 

τ^ ήμέρ^ χβ(6* ήν τ^ Κνριαχ6ν «ιλιΤται ββΐιννον, μή 

ιτή0τ«ΐ( «Ι^ΙτοΙις τβίοαντβς τ&&γ^α• *Λναγνω«τ<οι^ 

οδν τ& έχ<ΐ γιγραμμΙνΦ, Τλ |έ έξης του παρόντος 

χαιιΑνος, τ4 ιαρί των Ιν τφ 6«λινφ τιλλοτι^ντων, 

ΙοΙχαςτι τοιαιίτα βΙν« έ«\ τοΙς τέλιιιτωοι χα\ τβΐς 

ι«ρα6έ»9ΐν βιύτων» Ι^τοι δτι ηροατΙ&κντο, ?να τιλε- 

βΛ% ίκ* «6<οΙς τ^ί Ινιχή^ια (Ισματα. ώς Ιθ(χ<| χα\ 

ΐςροο3|α^ΐι5ής Εβρουργία έγ{ν$το. £1 γουι^ 3Μτά τά &ι- 080006 ^ΟΟΟΓΟΗ. Υ'κΐβ ΟΓ^Οι (|ΙΙ» ίΐί •€Γίρ*Η 

ηιΐ8. 

ΑΉΙδΤ. € εΐ6Γΐ€υι( ΗβΓ Γαοίβη^ ιη Ολοροηβιο Ιοβ^ϊΐ*^ 
ι 4ίιΐιΐΓ, Αΐί(Ν|ΐιί ηοή. » 

βί €ΐθΓΙθα• ρβΓ66Γβ ιιβηβ, 61 600Υ6η{6αΐ6ηΐ οΗ^ 
ςαοπι, ςαο άίνβπβΐ, ϋοη Ιι^Ι^ηβ Ιοουηι, υΙ)Ί 61 οιΙ 
ΙτΊΐλΐη ηβοοο&λΓίΑ οΙΙ)Ι ίανοΑί^ι οβυροιι^ιη ίο^ηθίι^ 
ΐϋΓ» «ι1 Γοιηβ^ΰηύοιη 6Ι ϊ^ΊΗοα^υοι , κρΓοΙιβηΐΙοηΙ 
ηοη 6ΐι^)ίοί€ΐαΓ. 

ςΑΝΟΝ χϋν. 

ί ϋΐ • ΐ^ιιηί^ β^βήΙΙείο ρβο οΑΓ&Μον* ϋϊ ηίΛχη* 
^ 106019^ 8ΐι&Γίβ ηφΐΐφίιΐ & ]6]ιιηι: ΙιριηΙιι'φυβ 
€ ρβΓ«β2ΐοΐυΓ, 6Χΰοριο 01^ ιΐίο οοηί, ίη ςυοΐ)»^ 
ι πιίηΊεί 6€βηο ρ6Γλ||;{ΐυΓ. Ι&ίη βυΐβιη »Πςυ6Γυιη 
• ν^οροιτίηο ΐ6ΐηρφΓβ ιηοϋΐιοηιιη, Βϊνβ βρίΜορο* 
4 ηΐνι λίγβ 6»ΐβΓοηίηι, €οιιιπΐ6η<}>Ιίο Ο^Ι, ιοΙ » 
( ρΓ60ίΚ^α8 ρ€Γ8|[6ϋΐΓ : βί ϋ ςνί ΗΙίπι οριηΐι 
€ ρηηΒί 608^ Ιιι?6ΐιΐί ί«ΐ6πηΐ• > ΕΑίδ. ΥΙθ6•ιπιύ8 ιιοηιι• κγποθΐ ίηΤΓαΙΙο οο^ 
ηοο 1ιιι]ιΐ9 6000019 ηβαιίοίΐ, 61 ρ6ΠθίηίΙ Ιο <ϋρ« Ιη 
ςοο 6<0οο Οοπιίηι ρ6Τ«(ΙΐαΓ« οοβ ηοο 6|Ι>6 ]6)οηο8 ςαΙ 
Ι9€Γ> ρ6Γ&(νΐι(* ^626046 8001 6ΓΚ0 ςιιβ ί11ί6 86ΗρΐΜ 

8001• θα» 801601 10 ΙΐΟΟ 680006 (ΙβΙθ06ρ8 €0086*^ 

ςιιαΙιΐΟΓ, <1β Η$ ηοι Τ6•ρβΓ6 ιηοηαί 8«ιπΐ» ΐτίιΙβηϋΐΓ 

688^ 6]ΗΐΠΙ0ΐΙί Ιο ΟΙ^ΠϋΙΟ 61 60η»η 6θη)Ι06η(Ιθ4ΐθ• 
ηΐ|>1|8| ^ίΤ<$ <|«80<Ιθ ρΤθί6Γ6ΐ>0ΟΙυΓ 8611 6ίΓ6Τ6ΐ>8ηίυΓ, 
III ίαΟΟί^Η* ίΐΙ βΗ βΟΟίΊ^Ο ρ^Γ866Ι60ΐ0Γ, ΙΚ 600* 
86η««0βΙΙΐη 681, 6ί θΙ)ΐ8ΐΙθθΐ8 880Γΐααΐΐηΐ ρβΓ8|Τ6ΐΜΙ•* 

λιν^, φηοΐν 6 χανών» τελευτήσβι τις» χαΐ μ^ «Γηοαν Ο (ιιγ ; $ί ^ψ%ο τ6$ρ6Γ6ΐ {ηςοΙΙ οοηοη, πιρηαυο Αΐ6πΙ νήοτίΕΚ οΐ ταίίτοι τ8λουντ<ς, μ^ναις ^ύχαΐς 1χτ(λ<(« 
βΐηοαν. Τοΰτο 6έ οήμιρον ο6 ΐΕράττβταΐ; 

ΖΟΝΑΡ. Ό %ν 3Μνών % Ιν τφ Τροΰ^λφ «υνό6ον 
μίμνηται τον ^ν^νος τούτον, χ«\ άνατρέχιι τ6 Ιν 
τϋ ήμΙρ^ χαθ* Ι^ν τ6 Κυρΐ6χ6ν τβλιίται 6|ίΐΕνον, μή 
νήβτβκ οΙνβιτοΟς τβλοΟνταςτλ &για« ^Αναγνωβτέον 
ς9ν τΑ έχ87 γβγραμμίνα. Τά €1 έξης του παρόντος 
«ιαν^νος, «λ «ιρ\ τών Ιν ^«λιγφ τολβυτώντων, Ιοιχ« 
^ΚοιαΙϊτα ΐΐναι Ι«Ι τρΙς τβλνυτωοι χαΐ ταΤς νίρμ^Ι* 
βοοιν αυτών, !^οι 2τι τκροβτΙΟβντο, Ιίνα τΕλβοθ^} Ιπ' 
αύτοΙςτΑ Ικιχήββια 4^ματα,ώς Ιοιχβ, χαΐ προ^χο- <ΙΜί»ρ|οηι, 61 ηοη ΓοβΥΐηΐ ]6]υηί ςυί 1ΐ966 ρ6Πΐ6υοΐ« 

8θΠ8 ρΓ66ϋ>ΙΙ8 ρΟΓΟ^ΟΟίΟΓ. Ηο^ 00Ι61ΙΙ Ιΐ6<ϋ6 000 

86Γηΐαικ. 

ΖΟΝΑΚ• Τίθ682ωα8 ηοηοβ %ιηοάϊ ϊη ΤηΛϊο οο- 
ηοη πΐ6οιίοΙΐ Ι»ιι]α8 οοηοοϋ, 6ΐ ρ6^ιηΗ|Ιι Ιη όΐ», ΙΗ 

ςΟΟ €08118 ύοίηΙηΙ ρ6ΓΪ6ΐΐΐ|Γΐ 608 ηοϋ 6•86]6]νη4)8• 

ΐ3θΊ οοοΓΟ ροΓΟ^αοΙ• 1^%^η4$ 8υΜ οτ6θ» ψβ» ί\\ϊέ 
ΒοΗρίι 8υον Οο|Β $αΐ6ηι Ιη Ιιοο 68ηοπ6 «Ι6ί066ρ8 
6οο86ςαυηΐαΓ» ά» ϋ8 ςιιΐ Υ08ρ6κ ηρΠϋΙ 8αοΐ • 
?^<|6η|ιι^ 6886 6)υ8πιο<Ιι Ιο πιοηη|8 61 %ορίνΛ οοιιι* 
ΐ06ηάΑΐΙόηί5θ8 , 8ΐτ6 ςοιη<Ιο ρ^ο|6^6Κ)8ηιν^ •βιι 

6ΐΓ6Γ6ΐ>0ηΙΙΙΓ| υΚ (ίΐη6ΐ)Γί8 ίο 618 €80ΐΐ€8 ρ6Γ8{6Γ6ΙΙ* βοίΙΙ. ΒβΤ6Γ6^ί 00(0. 

(96) Είμ^ι άπό Γηοτιχωτ άτΘρωχωτ^ Αΐίςαοαι Ο 6ΐ|ίΙ. δινΐΚ •ΒΐϊςοΙΟΓΟΟΙ 6Ι8ΐΊΐί886 666ΐ68ΐβ8ΐί68αΐ ΐ6{;6αΐ, υΐ 
Εη€ΐΐ6Η8ΐίθ ΙΜΙΟ ηΐ8ΐ ο ]θ]υηί8 6βΐ6ΐ)Γ6ΐαΓ« 6Ζ ^ 
ν6Γ68ΐΐΙΐίΐ6 6ΐ« ςθθ4 800Γ40 ΟΙ»Γ78Ο8ΐΟΐη0 0ΐ»]66ΐ0ΠΙ 

ίιΐ6ήΙ, 6001 €θίηιηαηίοοβιη οοη ]6]ιιΐϊί8 $6 οοη€68• 

81886; III ίρ36 ΐ68ΐ8ΐϋΓ, ΒβςΟΘ ΟΧρυΓ|(&Ι, Ηίβ ^^\λ%^ 
ΠολλΑ χατ* ΙμοΟ Ι«τχβυάοαντο, χα\ λ^γου9^ν ^ι 
««νλς Ιχοινώνηοα μιτά τ6 οα]^*Ιν α^οός. ΚαΙ βΐ 
μίν τοΰτο Ιηοίηοα» ΙξαλβιφΟιέη τ6 θνομά μονίχ 
,της β<6λου τών Ικ(θχ4ΐ8ων, χαΐ μ|) έγγροΦβίη έν 
τ|| |ι6λιρ τη< όρΟοΜξου κίοτιως' οτβ !οοΰ Ιάν 
τοιοοτίΑΐ Ιγώ Ιχραξα χα\ άποβαλβΐ α• Χρι^τ&ς £χ 
^ααΟΛΪας αοτοο, £1 ^ &παξ χαλ τούτο μοι λΐγουβι 
χα\ φιλονοιχουοι» χαβ8λέτωοαντ^ Π^ιΟλον, δς μβτά 
τ6 ββιχνηβαι ^χληρον τ6ν οίχον Ιβάτηκοε. Καθ8• 
λίτωοαν χα\ αύτ^ν τ6ν Χριόταν, Α; μ•τά τ^ διιιννη- 
βαι τοΙς άποτβ^λοις χ^ χοινων(χν Ι8ωΜ. ΟΙιγ^β. 
.6ρί8(• 143. 8ΐνΙ ε^πλοιιηι 6ρί8€. ιοηι. ΥΙ1, ρα^. 11^9, 

Ρατκοι.. Οβ. εχχχγπι. {11) Είτε χ(ύτ ΛοίΛΪα^ χαράί^σίς γίττιται, Ι>« 

60100)60(181101)6 (ΙεΓοΟϋΙΟΓΟΠΙ Ιιΐο 6οηιηιοπιθΓ8ΐ8 8|6 

Α4ΐ8ΐΐ8ΐίοα9, ηο( ΰηίίΛ α Ραίτί^< ΐταάίίΜΐη «ηί^ 
νέΠΛ οΐίϋτυμί Ε^^ι€9^α9 χΙ ρΓο μι, ^η$ ίη ύοτρσή^ 
§ί $αηρίίηί$ €ΜίΗ έοηηίΜηίϊοΜ ά^^Ηηαί ^»Ν^ 
€ίηηαΛίρ$ηιη$ααίβ0νΐιη ίοϋο $ύο αίΜΜείποταιαΛΤί 
οηίκτ : ηΙ ρτο ίΙΙ» ^«ο^χβ ίά ο^^ττί ϋοΜπιβηοη- 
ΙχΓ. ϋκιιι Μτο ΜΓχίΝ '^οηίηΜίιιΙαιι^οΓΧίιι ϋοΗία ορ€τα 

§αί% ρτο ^16x8 οταίίοηύ* Όϋο ηόη αίΐ€(ΐαηΐΜν, Αυ^. 

ά^ νβΓΚ>ί8 ΑροαοΓί. 80ΓΠΙ• 

(28) ΕϋρεΟώξΤίν. δοΗοΓιαίΟ ίη πιβ. ΑπιογΙμι* 
6ΐ))8ηο : Σημείωοαι, &νι ξένον τίφηαιν, έν ήήμέρ^ 
Έ^ Κυριαχδν τΕλ«ιτα^ βείκνον* χα\ βΓ τις οε^λιν^ν 
τ€λβυ':ήσ8ΐ' ή €ι& τών πρ6ς τόν Θι6ν ιεροβευχών 
σϋοςατις, χα\οΤονο2χ€{(ι>«(ς ταιυ τβλβυτήααντος* οΡ 
$έ τήν έχχομίί^ήν ή^ο< νην έςοβον ειχον. 6 ηΐ ΤΗΕΟΟ. ΒΑί8ΑΗ0Ν ΠΙ 

ιη^^ 01 οοηΐϋηίΑηβυιη «»1/ €1 οΙίΑΐίοηίβ ηιιοιιυβ Α μ4$ής (ιρουργία έγίνινο. ΕΙ γονν xατ^^ τ^ δ<ϋ1ιν^. 8;ΐ€Γίθ€ίυιη ρ6Γ«|;βΙ)&1υΓ• $1 6ΐ|0 ΥΟβρβΓβ, ίη^υιΐ 
€30011, ιηοΐ'Ιιια• ίαβπΐ ςυίβρίΑΐη, βΐ ιιοη ΓυβΓίηΐ 
|6]υιιί ηηι Ιιαε ρβΓΒ^ιιηΙ, βοΙίβ ρΓ6€ϋ)υ$ ρβη^λη• 
ΐυΓ. ΝοηηυΙΠ «υΐβπι «αράΟκνιν, ςιΐ4δ ροΓ ρΓ€068 2(1 
060111 Γ«€ΐ» 6§ι« ΓΑπιαιβηιΙλίίοηβιιι, €θΐιαϋιιΐ(οη6ΐη• 
ςιιβ ιηθΓ(υ{ 6856 (ΙίΰΗηΙ• 

ΑΑΙ&Τ« € β»ιιεΐ8, ηΐ8ΐ β ]6]ιιιιΐ8, ηοη 0ίΓ6ηιηΙιΐΓ. » 

ϋε6ΐ βηίιη 1)οιηίηιΐ8 ροβΐ €6»η8ΐη (Ιί96ίραΙθ8 

Ρ88€ΐΐ8 <Ιθ€υΙ( : Ι2ηΐ6η ιιοη ορθΓΐ6Ι ιιθ8» ίυχίβ 

«Ιίτίηαιη τοοβίη, βχβιηρίλ ΐ|ν« βιΐήΐ 8»ρΓ8 ιιθ8 

16'4ϋί; 86(1 Εθ€ΐ68Ι» 60η806ΐϋ(ϋη6ΠΙ θΚΜ6Γ¥8Γβ, 61 
8&06Γ(Ιθΐ68 ]6]υη09 8Ι18γΙ 886Γα ΟΙΓβΓΓ•, 61 ηΐΐΙ 68 
ρ8Τ(]ϋίρ8η( 8ίΐηίΙίΐ6Γ |«]υη08 6886. 

ΟΑΝΟΝ Χ1\. 

4 Νβ 60ηνίνί8 ίΐΙ 66€ΐθ8Η8 υΙΙΟ Ι»(Κΐθ ρ6Γ8|[8ΙΐΙαΓ. 

€ Ι}1 6ρΊ8Γορί νοί οΙβΓίεί ίιι 6€€ΐ«βία ηοη 6οητ{• 
€ νβπΐϋΓ, ηιι»ί ΓοΓΐ• ΙιοέρίιΗ η6€^8ί(8ΐ6 ΐπιηβ- 
I 6υηΐ68 ίΙΙΐΰ <Ι*ιτ6Γ86ΐιΐυΓ. Ουίηβΐίβιιι ρορυΐί, 

ι <ΐυ08(] 6]α8 ΟβΠ ρθΙ68ΐ, 8ΐ) θ]Η8Ι1ΙΟ<ϋ 6οιινίγϋ8 
« ρΓθΙΐίΙ>68ηΙίΐΓ• • 

ΒΑΙ•8• 06 ϋ8, ςυΐ 1η ρηκ86ΐιΙΙ €8ηοη6 €οηΐίη6η- 
ΐηΓ, ίυ8ία8 ΐΓ8€ΐ8ΐαιη 68ΐ ίιι €;ΐιιοιΐ6 74 86ΐΐ» 
^ηθ(ϋ 61 16|{6 ςβ9β Ιιι ίΙΙοβοπρίΑ §αηΐ. 

ΙΟΝΑΑ. Ρ6Γΐ6|(6ΐΜΐα8 681 βχηοιίί ίιι ΤγιιΙΙο €8ηοιι 

φΙ8ηα8 61 86ρΙΙ1•|68ΐΐηη8• ςοί 8^ρ88 ίιι 6€θΐ68ϋ8 

Α6η ρΓοΙιίΐΜΐ ; 61 ςΐΗΒ€υιιΐ|ΐΐ6 ίη ίΙΙιιαι 8€τίρβίιηιΐ8. 

1116 801618 680011 Ιπ 666ΐ68ίί8 60ητίνΐ8 ΐΟβίΒΟΠΙΓί• στίίΐς οΐ ταΟτα τιλουντβς, μόναις «ύχαΐς έχτ•λε(βΟ<ι»- 
σ:ιν. ΤινΙς 21 ιταρ^^βσιν τήν διά των ευχών πρ^ς τ^ν 
βε6ν φύσιασιν χα\ οΙχ8^ϊιν τοΰ θανόντος φανιν» ΑΡΙΣΤ» 4 ΕΙ μή Αιβ& νηβτιχΰν &γ(α ού προοάγβται. » 
Κ&ν γάρ Α Κύριος μετά ^{πνον τους μαΟητΑς τ^ 
Πάνχα Ιμυβταγώγηοεν, &λλ* ού Μ ήμίς. χατά τίιν 
θεολόγον φωνήν, τοΙς ύπίρ ήμβς ΰπο&ίγμαοκν Ιη- 
οθαι ν Αλλά τφ της Έχχληοίας Ιθει xαταxολου6ε^^, 
χαΐ νητΓίχοΰς δντας τοΟς ίερεΖς τφ θυοιαστηρίιρ 
ηροοφέρειν τά &για, χα\ τους μεταλαμβάνοντας α6^ 
των ώοιύτως νηστιχοΟς είναι. 
* ΚΑΝΟΝ ΜΕ». 

€ ΠβρΙ του μηΒαμως βυμπόοια Ιν ταΐς έχχλησ(αις 

< έπιτεΗΜαι. *09τε έκι^χόπους Ι) χληριχοΐις έν 

ι τ]| έχχλησ(^ μ4] συμηοοιάζεβΟαι * $1 μή τυχ^ν 

« Ανάγχη ξενίας βιαβάντες (χεΙ χαταλύτιααιν. Κα\ 

€ οΐ λαο\ €1 Α«6 τοιουτοτρόπων ουμιοοατίιαν, δοον 

ι δυνατόν &ατι» χωλυΟώ^ιν. » 

ΒΑΑΣ. ΠιρΙ των έν «καρόντι χανόνι διελήφθη π«α- 

τύτβρον 1ν τφ ο9' χανόνβ της ς'^τυνόβου, χαΐ τΑ Ιυ 

έχε(νφ γραψέντα Αν&γνωΟι. 

ΖύΝΑΡ. *Αναγνωστέον τδν οδ* χανόνα τής Η τφ 

Τρούλλφ συνόδου^ δς αναγορεύει τδ ΑγΑπα; γίνεα^ι 

έν ταΐς έχχληα{α(ς, χαΐ δαα έχεΓ ΙγρΑφησαν, Κα\ 

ο&τος οδνδ χανών τδ έν έχχληα^^ αυμκό^Ηα γίνβσθα» Ιιηο νοπ» 6ΐΙ»0 ςο6ΐη(|α8Πΐ ίη 66€ΐ68ί8 ΓβΓιοί• ιιΐεί ^ χοιλύει, μΑλλον δέ χαΐ τδ, έντδς έχχλησίας δλ»ς ίθΓΐ6« Ιηιιοίΐ, Ιη 6Χΐ6Γη8 Κ6ΐ1αΓ6 •ιθ8ρϋίο ιΐ68ΐίΐαΐυ8 

β€ΐ*ΐ68ΐ8ΐη 06668811816 60ηΐραΐ808 Ιθ(Γ6<Ιί8ΐυΓ , 

•οιηίηο ¥6181* 

ΑΚ15Τ• ι €ΐ6Ηθα8 ίιι 666ΐ68ΐ8 06 60η¥ΐν6ΐ0Γ» ιιιεί 
ι ίθΓ8ίΐ8η Ιΐ08ρ1ΐϋ 06€β>8ΐΐ8ΐ6 ϋΐίβ <ϋ?6Γ8610Γ• 
4 1Ιθ6 611801 61 181018 ίϋΙβηΙΙΰϋΐΟΓ• > 
Νοη ΟρΟΓίΟΐ 886Γ88 β(ΐ68 ρΓθΓαθ8Γ6• 688<ΐυ6 600- 

Ι6ηΐρ(0ί Ιΐ8ΐ>6Γ69 61 ίο \\$' 600Ι6||6Γ6 61 86€θΙ>ϋ9 

8Ι6ΠΙ6Γ6• ςιΐ6ηΐ8<1ιηοϋυαι 61 ίη τΐ668πηο 5€ΐ•?ο 
^ηο«ϋ 1•8θΑίθ6θ98 680006 βοήρίοοι 681 : ηί8ΐ ςαίε- 

ρίΟαΐ ίοη8886 Ι16Γ ί•6ίβΙΐ5 » ίΙΙΐκΙ Ρ6Γ 06€68»Η8ΐ6ΐη 

Γ666ΗΙ« 000 Ιΐ8ΐΐ608 8ΐίΙ>ί (^οο ϋίνβΠαΐ. 

ΟΑΝΟΝ ΧΙ.Υ1. 

ι ΒΟ Ρ0δπίΐ6η(ί1)υ8. ΙΙΐ ρ€ΒΟΐΐ6θΓΐ1)(Ι«» ΡΓΟ ρ6068ΐΟ- , 

• ΓΟΟΙ <ϋίΓ6Γ6ηΐΐ8, 6ρί&εοροηιοι ]υϋΐ6ίο ρ€6θΙΐ6υΐί;6 Β 

ι ΙβΟφυ8 €0ΙΙ8(ίΐΜ8ΐυΓ• ΡΓ68Ι)7Ι6Γ 80160^ ρΓ«(6Γ 

ι ΠΙ601601 6ρί8€0ρί, ρ0Βΐΐίΐ6Ιΐΐ6ΐη ΟΟΙΙ ΓΟΟΟΜΟίΠο! Ι 

4 οίε! 1ΐηρ6ΐΐ60ΐ6 η66688ίΐ8ΐ6 Ββ8 "> Αΐ>860ΐί8 Ορί*- 

ι 8€0ρί. (ίΐΙΟΥίβ 801610 ρΐΒΟίΐΟηΐΙαίΟ 8£60Ιβ, 8ΐ &Ιΐ 

4 6]ιΐ8 ριιίιΐίοαοι 61 τοΙ{θ ]8€ΐ8ΐιιιο εηοΐΰο, ςιίοιΙ 
4 οηιηοιο ιηο¥6ΐ Ε6€ΐ68ί8οι« αηιο 8Ιι8•(1οηι 6ΐ 

β ΗΙ3Ι008 ΙΟίρΟΟΑίΟΓ. » 

ΒΑΙ«$. Ρο$ΐΓ6ΐηη8 εβιΐ;» β^ηοϋ €Αηοη (18Ι 6ρί• 

8€0ρΐ8 Γ8€νΙΐ8ΐ60Ι 80(60^1 61 «ΙίοήΐΙΟΟαϋΐ |»6Βη8% 
60η86ηII6IIι6^ ρΓ9*86|Ιΐί 6800θί, ςοί 681 80ΐΙ(]αΐ0Γ• 
Α«1]ί6Η 80(610 Ιΐίο, ΡΓ6857Ι6Γ08 ΟΟΠ (}«Ι)6Γ6 1100110(101 
€θηΓ688ίθη68 80(ϋΓ6 61 ρ6€€:ΐΐ8 Γ6ΐθ1ΐ16Γ6 ρΓ8ΒΙϋΓ 

ορίδεοροΓΟοι 8«ιι(6ΐιΐί8{0 : ηΙ<ί Γοη6 οιοΓίβΐυΓ έοΟ^ειν, εΐ μή ιτου, φη^Ιν, έπ\ ξένης τις ων, λαΐ μ{| 
έχων δπου «αταλυοει, έν έχχληο(^ έξ ΑνΑγχης 
είσέλθΐ|. 

ΑΡ1£Τ• 4 Κληριχδς έπ* έχχλησ{ας Ααυμηθ9ίαβ«ος»' 
4 εΙ μή «ου δΓ ΑνΑγχην ξενίας έχεΙ χαταλύηι• 
4 ΚαΙ οΐ λαο\ δλ τούτου χωλυέσδ